Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

lfSt CCMHTTRn s o Kofnünist ve müslemlekeci H A r İrandaki esrarengiz haslalıklan ölenler çoğalıyor BİR DAKİKAt ^ evlet ttemurlanna geçen yıl sonlannda ikramiye verildiği sırada bir Tahran, 30 (ajı.) Horasan'da New York 30 (a.a.) İngilteie nuşanlar birliğmde yaptığı komış xat bana telefon etti: türeyen esrarengiı hastalıktan Denizcilik Bankası memurlarınin Birleşmiş Milletlerdeki başde maya şöyle devam etmiştir: dün beş kişi daha ölmttf •• bu sulegesi ve Pierson Dixon, yaptığı bir eş Asya devleti Başba« Silâhsızlanraa Tâli Komisyo na da ikramiye verilecek mi? di;* retle kurbanlann »ayı« 60 a varsordu. konuşmada, «Birleşmiş Milletler nunun urun zamanlar kanlarının. Kolombo şeh müzakere Ben hiç tereddüd etmeden: mıştır. Köylerde bir panik baçSilâhsızlanma Talt Komisyonunuı ettiği mevzular hiç bir netice verrinde 3 gündenberi yap Tabii verilecek. Çünkü ntt gelecek toplantısı insanları başlartmakta oldukları konferansın son göstermiş ve halk kaza merkezine memiştir. Fakat bugün dünyayı Bu iki temayül arasında bir uzParis, 30 (a.a.) Muhtemel bir miiessesenin yarı sermayeşi devlenın üzerinde her an ölüm tehlikesi gününde ihtilâf çıknuş, bu ihtilâfa Sovyet taarruzu karşısmda alınacak laşma formülü bulunduğu söylen akm etmeğe başlamıştır. Salgının dolaşan bir dünyad* yaşamaktan tehdid eden tehlike artmış ve ted tindir, demiştim, yatıstırmak. bir uzlaşraa çaresi bulstratejik tedbirler üzerinde incele mekte ve bu formülü bulan Mare çıktığı köyler sıkı bir şekilde teckurtarraa gay^si güdecektir» demiş bir alraa ihtiyacı kuvvetlenmişrir. Hâdiseler bu eevabunda biraz mak için gbrüşmelere bir gün daha melere hasrolunan ve beş gündenBu itibarla milletlerarası gerginliği acele etmiş olduğiinıu gdsterdL tir. devam olunması kararlaştmlroışür. beri devam etmekte olan NATO' şaî Montgomeıy'nin harb halinde rid edilmektedir. Tahrandan göngiderecek ve insanlık için mesud Gerçi Denizcilik Bankası o ikramihâkim rolün hsva silâhları' tarafınBirleşik Amerika,fcıgiltere,Ru«Hindistan. Pakistan, Seylân, Bir nun karargâh tatbikatı bu sabah soderilen doktorlar, henüz kaf 1 bir dan oynandığı, fakat kat'î neticeya, Fransa ve Kanadadan mürsk bir istikbale yol açacak silâhsıılan yeyi verdi: ama çok büyük zorlukman>a ve Endoncz.>a Başbakanları; na ernaiştir. beraber, nin kara silâhl=rı sayesinde elde teşhiste bulunmamakla keb tâlî komisyon 13 mayısta Loo ma ve mevcud silâhların kontrolu larla verebildi. Çünkü bankanm Hindiçini. müstemlekecilik, komüMüzskerelere 250 müttefik kur edildiği fikrini ileri sürdüğü belir salgın sebebinin kongrenli «stomadavası önümüzdeki konferansta telâkkisi odur ki: bu bir hususî drada toplanacaktır. nizm. hidrojen bombası, Kore gibi may subay iştirak etmiştir. tilmektedir. müessesedlr. Devlet isterse kentit» olmasının mümkün bulunduSir Pierson Ducon, lngılizee ko gerçekleştirilmelıdir.» mevzularda. Cenevre konferansına Son orurum, bu «salon manevdi memurlanna ikramiye verir; faBu yıl yaz ve sonbaharda, kuzey ğunu ileri sürmektedirler. >ol göstermek maksadile toplan ralanm» idare etmiş olan Mareşal Dün de 1000 koyıın kesildi kat banka vermez. İlk ikramiye Zeytinburnunda 300 kişiye geceburnundan güney Kafkaslara kamışlardı! Bunlar arasında ihtilâf Montgornery'nin bir tenkidi ve AvKaraa^ac Mezbahasında dun de tan bilhassa hükumetin tazvikı ile vekondulannın tapusu veridi cıkmış olmasindan ziyade, bu ihti rupa müttefik kuvvetleri basku dar uz?nan sahada j'apılması murlra eatışı İçin 1000 koyım kesllmıs, Zeytinbumu mıntaitMinda oturan v» bu satıj! yapan kasablara tevri «dil rildikten sonra nisan ikramiyesl lâfa sebebiyet veren mesele mü mandanı General Alfred Gru?nther tssavver büyük manevralar, adı tandaslarctan 300 üne dun gecekondu mıştlr. geldi çattı. Hmdir. in müzakere neticelerini hulâsa e geçen ilkbahar «oda manevraları» larınm tapuları verümistir. Bu muna Bazı köylerle jehrin uz*k semUeıinDevlet memurları kannvn mucindan alınacak neticelere intızaren Aniaşmazlık, hem müstemlekeci den hitabesi ile kapnmıştır. sebetle yepılan torend» V&kıflar Umum deki kasablara da. t&nzım ntısı İcin bince ikramiyelerini aldüar, lâkin Müduru Orhan Çapçı. Istanbul Vakıf et tahsıs olunmuştur. bir müddet geri bırakılmıştır. leri. hem de komünistleri takbih eBu manevralar klâsik kara kuvDenizcilik Bankasınm binlerce mtis lar Başmüdurü Muammer d« haıır budecek bir karar sureti etrafmda vetlerinin kudretine insnanlarla Ankara, 30 (TJîA.) Ankara Et tanzim satısı piyasa üzertnde < e J Netice itibarile, rtom ?ilâhlarmm. lunmuştur. teslrtni gostennlj Mrbıtst kaseblar tahdemi ikramiye alamadı. Şikâyetpatlak vermistir. Pakistan ve Bir hava kuvvetleri ve atomun üstün I taarruzda olduğu kadar müdafaa Üniversitesi doçentlerinden Dr. Türkiye Maearistan ticaret Beledıye flatı olan S9O kurujUn et ler başiadı. Şikâjetle.rin arkasındîn m"nya bn iki kuvvetin de genc As lüğünü müdafaa edenlerin fikirleri sahasında da denenmesi keyfiyeti Muazzez Eralp profesörlüğe terfi sstmaga bsşlamışlardır. tetkikler başladı. Tetkikler de mübadelesi va devletlerl irin muzir olduklarmı arasında bir mukryese yapmağa ve nin her zamandan fazla nazan iti etmiş ve keyfiyet Yüksek Tasdika Memleketinüzle MaearısUn araamdakl epeyee uzadı. Devlet ikramiyeleri Tedaviildeki paramu belirhnişler. birlikte takbih edil | j^j { e z i n tlcarî mubadeleleri artırmak maksadlle bsra almmasına karar verilmiş bu sunulmuştur. Merkez Bankasının dun jnyınltdlSı nisan başında verilmişken bu banmelerinde ısrar etmişlerdir. tırılmasma müsaade edecektir. lunmaktadır 1950 de doçent olan Muazzeı EŞehir metropoliteni etud ve kat'i înevcud odeme anla$masına yeni bir bültene gore, te<iavuldeki parımızın kanm ikramiyeleri gecikti, jeciktL. tan ile Endonezya ise. yalmz batı ralp, 1951 de Amerıkaya gönderil projesinin tanzimi için gereken son madde ilâve edilerek kredi marjı 500 miktarı 1 milyar «1.636.403 liradır. Nihayet günün birinde yalnız işçibln dolardan 2 milyon dolara çıkarılmüstemlekecilicinin takbihini doğDün hararct gölgfede 30 dereeeye lere iknuniye verileceği, memnrlamiş ve Amerikada bir yıl tetkik dajlara pazartesi günu saat 17.30 mıştır. ru bulrauslar, komünizmi takbih eda Mecidıyeköyünde başlanacak ve lerde bulunmuştur. rm maaşlan ona göre ayar edibni; derek şu sırada komünist Çini <giiilk kuyu delinecektir. Bu münaseolduğu için Denizcilik Bankasında ccndirmenin» yanlıs bir hareket o1953 güzellik kraliçesinin betle bir tören yapılacaktır. işçi olmıymn diğer müstahdemlerc larp.jhnı iddiaya kalkışmışlardırikramiye verilmiyeceği «yönetim Brvnelmilei komiinizm, tatlı dilkocası aleyhine açtığı dava Dün de yazdığımız gibi, bu iş knrnlu» k&rarile ilân olnndu. Bövevvelce bir milyon liraya bir Fran1<\ ıırlasmalarla. tâvizlerle. do«tluklece bn banka memurları ücramiStockton, 30 (A.P.) 72 gün evli sız şirketine ihale edilmek üzere la durdunıls>hilecek. isbirJiîi yaAnkara. 30 (a.a.) Ankara Pa Giresvm, 30 (Telefonla) 23 niyeden mahrum kaldılar. pılabilecek bir kuvvet midir? Bol ris radyotelefon yolundan Türki san günü burada yapılan D. P. mi kaldıktan sonra bu sene başında iken bilâhare başka firmalar ortaŞuraya dikkat lâzım. Bir müesseşevİ7m tarihi hıına ••havım dive ce ye Ingiltere ve irlanda radyo tinginde bir sed cokmüş bazı va kocası ve bir büyük mağazalar sa ya çıkmış, ihale müddeti uzatıbnıs, sede, hattâ bir eamiada ikramiye vph verivor. Böyle nlmakia ber»hibinin oğiu olan Ronald Marengo iş rekabete dökülmüştür. telefon servisi açılmıştır. tandaşlarımız ölmuştü. Bu arada 30 Nisan 1954 Cuma günü İstanbul 2. Noterı huzurunveya tazminat gibi gayrete bağlı bcr. Hindistan ve Endonezya (ribi. yu terkeden 1953 dünya güzellik Son eksiltmede, i!k müracaat eden Trabzon'da 1300 hatlık kurşunlu kasab Kadir Gülün ilkokul taleda yapılan ikramiye çekilişi Beyoğlu Şubemizden 6161 olmıyan umumî yardımlann bazımiMemlekeriliinn vükünii senelerkraliçesi Christıane Martel kocası Fransız firması etüd ve projelerin besi olan oğlu Rüştü GüJ de aynı hesâb numarah Bayan ZEYNEP BENGI'ye. lanna verilip bazılanna rerilmere tasımı* olan memleketlerin ida kablo şebtkesi ile 1000 hatlık onı manevî ifkence yapmakla itham tarizimini 600 bin küsur liraya üzekazada vefat etmişti. mesl çok giiç müdafaa edilir bir rrcilcri na<ıl otuyor da buna <nan tomatik santral kurularak servise etmiş ve nafaka bağlanmasını iste rine almıştır. verilmiş ve 600 lük eski manyetokarardtr. Bo giıçlüğün yanıba^ınKasab Kadırin ikinci ve sonuncu miştir. mı>orlar. Alâkalılar fiattaki bu ehemmiyet da Denizcilik Bankası memarlannın lu santral kaidınlmıştır. çocuğu Ahmed Gül de kazadan Adana Şubemizden 1708 hesab numaralı Hind Başhakanı ile Endoner.yalı Christiane Martel Ronald Maren li eksilişin sebebini şöyle izah etda hususî durumlan, yani kaş mu, sonra ağır yaralı olarak kaldırıldıBay T KADRİ RAMAZANOĞLU'na lidere bakılarak olursa, yalnız Ba Hindistanda bir uçak kazası gon'un 2fZ martta açmış olduğu ba mektedirler: devemi dedikleri gibi memur mu, ğı hastanede bugün ölmüştür. ~>! tımn müstemlekeciliği takbih edi« Efüd ve projelerin ilk ve son Kalküta. 3» (a.a.) Hind Haşanma davasınm dünkü celsesindeğil mi saali işt büsbütün karışlir, komünizmin yirminoi asırda latvayollanna aid iki motörlü bir u Dünyada yeni bir gazete I de a>Tiı zamanda eski kocasuıın ! ina'esinde hiç bir yolsuzluk yoktur. hrmışhT. bik ett'ü modern sömürgeeilik inPr er Tarsus Subemizden 195 hesab numaralı düserek Bir kere bn Ikramiye işinde ha| kendisi hakkında ileri sürdüğü j °Jel 'n hazırlanması işi kendisikâğıdı sıkmtısı kâr nlunursa işler yoluna girecek. çak havalanacağı sırada 1 Bav RASİM SARI'ya parçalanmıştır. Uçakta üç kişilik reket noktası mevcud pahalıbğa | müzevirlık ithamını da reddetmiş ne havale edilmiş olan şirket serma Hind varımadası. Endonezya adabaşgösterecek karjı sabit getirlilere yardım etmck | ve düğün hedıyesi de dahil olmak yedarlan ara?ında özel bir sebebları Sovyet veya komünist Çinin mürettebat ve sekiz yolcu bulunmülâhazasıdır. Devlet memurlanna rüf'izu altına düşmekten kurtula maktaydı. Ikinci pilot ile bir yol Oslo. 30 (Reuter) Norveçin | üzere emlâkin bir kısmıru taleb et den dolavı ihtilâf çıkmış, şirketten ikramiye verilmesi hakkmdaki kacu ölmüş, diğer dokuz cişi de ya ılerı gelen gazete kâğıdı imalâtçı miştir. ayrılanlar ayrı bir şirket kurarak Altmbakkal Ajansımızdan 347 hesab numarah cak! nun da bu esbabı mucibeye dayaralanmıştır. eski şirketin karşısına rakib çıklarından Mr. Jean Michlet, verdiBayan MARİ BABANOĞLU'ya Christiane Martel halen Univer"Gücendirtneme politikası» son narak çıkanbnışhr. Hattâ bui'un ği bir beyanatta Amerütada vuku sal stüdyolarında 750 dolar hafta mıştır. Fakat eski şirket. ileride ın7amanlarda Hindistan ile Endonezbir maaş zanunı şeklinde yapımiîsl ! şaat işini de kendisi almak ümidile, bulan yeni tekâmüller ve kalkın lıkla çalışmaktadır. yayı komünist Çine doğrtı tehlikcli bile bahis mevzuu olmustu. B;naI projelerin hazırlanışını her ne pamamış memleketlerdeki istıhlâkin îzmit Şubemizden 2207 hesab numarah ^ bir şckilde yaklaştırmıştır. iîu iki enaleyh bu paraya ikramiye demek hasına olursa olsun deruhde etmeartması üzerine dünyanın yeni bir Bay ERSAN ARDALI'ya Subaylar, beş mayıstan nıemleketin idarecileri bu yaklaşbile yanlıştır. ğe karar vermis, fiatı düşürmüştür. gazete kâğıdı buhranına doğru ma sayesinde memleketlerini koÇünkü ikramiye tâbirinde nbakŞirketin buradaki mümessiline. itibaren yazlık elbise gittığini söylemiş ve şunlan ilâve rıünist olmaktan kurtaracakları kakedibaıemi; bir ;eyi ikram <tgerekirse eksiltmeyi sıfır rakamile etmiştir: tıaHiinde ısrar edegeliyorlar! giyecekler mek» manası vardır. Halbvki Hı Bursa (Çarşı) Ajansımızdan 673 hesab numaral* kabul etmesi için müsaade verıl«Amerikada gazete kâğıdı istihHindistanın. Tibette Pekin hükupara bir pahalılık tazminatınd^n Bav CEMAL ÖZKURTa miştir.» lâki senede 3.800 000 tondan 6 mil Ankara, 30 ( T H A ) Millî Samerine chediyeler» vermesi. kirıl baska bir sey degildir. Binaenalo< h yon 500 000 tona yükselmiştir. Dün vunma Bakanlığı, bütün subaylann Çin lideri ile Yeni Delhi arasında sabit gelirli olanlann hepsine ;al.i^.J ic+iVıeîilı jcu tr\ mesajlar teati edilmesi, bövle1ikle«4>£ mil olmak yerakirdi. Bö\le diisü^jkJSU^^ı^ıUbaren yazhJc elbu* T EcEaeı thsan Erngren Galatasaray Aiansımızdan 1536 hesab numarah yaratıldığı iddia olumn dostluk' cak 11 milyon tondur.» nulünee de Denizcilik Bankası megiymelerini bir tamimle bildırmiştır. Bay RAFAEL BARUR'a ile lıavası (!) beynelmilel komünizmi. mnriarnu da bnnun teşmili lâzım çizmiş oldujhı yoldan döndürerek. Dr. Fethi Yılmazer gelirdi. Bn olmadı. dtınya ihtilâlinin tohumlarını «rYönerim kunılnnun memurlanna Lâleli Aiansımızdan 1137 hesab numarah '' Nikâhlandılar. piştirmekten vazgeçirecekmişüî fltramlye vermemek için «ayhklan Bay MİTAT ÜLKEN'e ' tstanbul 30 4 954 ona göre ayarlanmı$hr» iddiası da Merkeri Asy?da Sovyet boyıı.ırarid degildir. Çünkü bn, Denİ2<igünü hizmetinize girecek olan durn^u altına düsmüş olan milletlik Bankasınm i.smi bankadır: faIrrin arıkh hali, Avrupada peyk Osmanbey Ajansımızdan 2635 hesab numaralı kat banka kısmında çalışanlardan nıcmlrketlerin ne şekilde ikrisaden Bay ZEKİ HEPER'e gayrisi bankacılıkla meşgul değilsömürüldüklerine dair komünist dirler. Bunlar diğer hususî bankaYtıjoslav'yanın. tecrübelere dayalann müstahdemlerine verdik!eri nan. ifşaatı, Güney Koreyi yutmak şubemiz için hususî ikramiye plânı Ankara Şubemizden 5985 hesab numarah üç aylık ikramiyeden, prhnlerden, için başvnrulan tâbiye . Bütün Bav AFİF ATİLLÂya bunlar Hindistan ile Endonezyanın memarlann aldıklan çacuk zamla• ! Kişiye !00 REŞAD ALTINI gözlerini hakikatlere açmak için nndan hulâsa bir çok haklardan kâfi gebniyor! mahrumdurlar. O »ebebledir ki • Muhtelif ALTIN ve PARA ikramiyeieri devekuşnna benzerler. Eskisehir Şubemizden 1879 hesab numarah En Az Bu zihniyet hâklm oldukça. bn • Erenköy Ethemefendi asfaltında çamlar içindeki APARTIMAN Esasen verilen paranm bir pahaBav tSMAİL DUYAR'a böleede komünizmle müspet bir lılık tazminatı oldoğn kabul edilinDAİRESÎNE iştirak sekilde mücadeleye prişmek son ee ba Barayı • memurlara vermederece zor olacaktır. Barılılar, Cemek «bunlar hayat pahalüığindaıı nevrede hiç bir anlaşma olmadığı İstanbul Şubemizden 4854 hesab numarah müteessir değildlrler» demek olur. takdirde. jfüney dopu Asya icin bir Bavan MUALLÂ ACAR'a Aeaba bn memurlara aynî yardımHer 150 Liraya bir kur'a numarası «NATO.. teşkilârı kurmayı düsünlar BB yanılıyor? Yiyeeek, giyecek düklerini. plânlan tetkike koyulKaAk öy Iskele Cad.Lsi No. 5/1 eşyasi nu veribnektedir? dnklannı açıklamıslardır. HindisGalatasaray Aiansımızdap 620 hesab numaralı Hâdise şudur ki; bn gibi müestanda ve Endonezyada bu zihniyet Bav FAZIL İSLÂM'a seselerde çalışan binlerce memur mevrııd iken nasıl bu hedefe nlabir kaç kişiden miirekkeb bir yöneşılabilir? tim kunılunon verdiği karara mnHer 200 Liraya Ömer Sami COŞAR kadderatlannı bBğlamı;lardır. BiOsmanbev Aians'mızdan 2593 hesab numaralı zira bn satırlan yaznunuz, bn meBir iştirak numarası Bayan BİNNAZ ÇAKMAK'a Ankara Tahran hava murlann haklı davalarnu işittirecek bir mercie ve bir hakka malik elseferleri mayışlanndan dolayıdır. O kadar Ankara, 30 (T.HA.) Devlet İstiklâl Caddesi No. 371 Hesab No. Adı, soyadı kramiy* Şubenin isml ki; bn memnrlar, işçiler kadar daHavayolları Umum Müdürlüğünden Beyoglu 3006 Adana H. Savath 100 hi seslerini işirtiımek bnkam kanaveriîen bir habere göre, eide mevAdapazan 619 100 nisine malik degildirler. t Ural cud uçaklardan istifade edilmek 1853 Jirayir Abaa 100 Beyoğlu İşçilerîne ikramiye vermekle tasuretile yabancı memleketlere im4592 A. Cemil Özlü 100 Beyoğlu bil vazifesral ifa etmi« olan Denizkân nisbetinde seferler yapılması 766 cilik Bankasmın, memurlannı bunBolu T. Uran 100 kararlaştınlmıştır. 271 Bursa dan mahrnm bırakan karannı bir F. Yapar 100 614 k«re daha gözden geçirmesini ve Hk olarak Ankara Tahran hava Bursa İ. Özbakar 100 244 K. Gözner binleree personele ikramiyelerini lflO seier'.erine yakmda başlanacaktır. Ceyhan 244 vermenhı yolunn arayın bulmasmı, K. Gözner . Ceyhan 100 Dığer taraftan Devlet Havayollabn büyük müessese idarecilerinin F. Güner Düzcs 811 100 rma aid bütün uçaklann, motör ve sağdnvulanndan beklemekteyiz. Gazıanteb 1177 P. Özmen 100 govdeleri restore edilerek yepyeni B. FFI.EK İstanbul 10007 A. Boyaa 100 bır şeklide hizmete alınmalan işiIzmir 29 İ. Evcımen 100 ne hız veribniştir. Izmir 458 V. Sertkaya 100 ŞÜKRAN KAÇAĞAN İzmit M. Örey 762 100 Ue Konya 618 100 GÜZİN ARAYICI L A. Dayankan SAİD AKSÜNGUR 72 Sivrihisar H. Alün 100 ile Tarsus 179 A. D. Dokuyucu 100 Nişanlandılar. HATATİ ARAYICI Trabzon 016 Ş. Özgür 100 İstanbul 29 Nisan 954 Nikâhlandılar. 610 Bebek M. İnaa 100 Cebeci 376 S. Caner 100 Kadıköy 30.4.954 Çarşıkapı 273 100 H. Kuyumcuyan ME V L İ D Çarşıkapı 503 100 M. Berkin Alim uiemidan Fatih 1006 K. Uz 100 hocaiık babalık va Operatör Doktor I \ elbiselerinizi tertemiz Fatih 990 t A. Ömekal 100 «ıflarını nefs'nde MÜRtİVVET AYDIN ve yepyeni yaparız meıcetmiş BalıkeHalıcıoğlu 410 J. Papazyangil 100 ile yüksek insaat mühendisi slr Bıga MuaUlm Hahaoğlu 717 Y. Keşişoğlu 100 İBRAHİM YÜCESAN M. leri Zonguldak Kadıköy 3137 H. Akkabak 100 Ereğll. Çatalca, Nişanlandılar. Kadıköy 271» A. Baytop 100 Kırklareli. Cağalİzmir 24 Nisan 1954 2548 oğlu, Cıbah Kız Lâleli S. Sümer 100 O. O. ları MateSamanpazan 1465 A. Girgin 100 matik öğ^etmerıi Sarraflariçi 1225 M. Eryümlü 100 büyuk hoca Üsküdar 496 Y. Çekiçer 100 ALİ TURGUD Kuru sisfem Yenişefcir T40 E. Erdem'a 100 22 mart 1954 Fszartesi gunu vazıfed Elbise Temizteme v« baçında hastalanarak yc'da geçırdigl krlz sebebiia kaldırıltfıgı Cerrahpaşa Boya Fabrikası Yukanck yazıh ikr amiyekrdten bafka Hastenesinde beyln kaıuunasından 24 mart 1954 gunü Hakkın rahmetlnp kavuBanka moda Mtrku: OıukBj. Tı 8S221 tarak yakınlanm, maart ailesım cerin acılarfc garketml^ti. ŞUBELER: GRUPMEVDUATI HESAB1 Insanı kâmil clan hocaların hocası büyuk hocanın »za ruhuna lthaı edilolanlardan mek uzere 2 mayıs 1954 pazar gunü Slrtod. 2 3 5 5 0 N I V E A BABY O l t Rl.ll! 1,Jxm~.L;,,ıJ., • 204 H. Behiye Baytala > llilUCU M iklndl namazını mutcakıb Aksaray VaBeyoğln. 49231 DOIU şuoen Ud» Camiinde memleketimizin kıymetll Osmarbey, 86713 8EBEKLERİN ehll Kur'an ve Mevlidîıanlarından Hafız Kadıhdy. 61078 Meeid Sesigur, Zekl Altm, Alı Gürses, NAZİK CİLTLERİMİ üâhl Fatihli Kardeşler, dualar Mezarfstanbul Şubemizden 13614 H. PİŞİK ve SAİR lıkl»r Md. Bajiınamı Duahan S*yyid Bayan FAHTRE SİRTe S 0 A L T I t f BİR TELEFON Htcı H&fız Nıoret Yegılçşyın okuyaRAHATSIZLIKLARDAM KORUR cakl»rı Kur'aıu Kerim ve'Mcvlidi ŞeKÂFiDiR rtfl ı n u eden akrab* dost ve ta'.?be!e«tmi$tir. rinln dtn kard««l«rin tafrlflarl t«ts NATO'nun karargâh tatbikatı sona erdi Rus taamızu karşısmda alınacak tedbirler görüşüldü Ne olur, ne olmaz Vatandaftn d*abtnt hotuyvr diye, T. K. G. üstadtmız kl&ktonu yasak etti. Peki ama, sokaklarda balik gibi bir köfeden bir köşey atlıyan dolmuşcular isabi bozmuyor mu? Ya, yüz beygirltk motöru peşinde sürüklıyen bır beygirlik araba ne olacak? Hele, seksen otomobil klâk«onuîiun setini bir nefeste çıkaran nezle görmemiş satıctya ne der? Radyo hoparlörleri de ayrx bir âlem. Şüphesiz, bütün bunlar âsab bozmuyor diyemez. Dtyemez ama, bizim F. K. G. anlaşılam ilerisi için muhtemel hastalanm, bütün bütün elden kaçırmak istemiyor! D. N. Sildhsızlanma honferansj Denizcilik Bankası Tâli komisyon, mayısın 13 ünde Londrada toplanacak memurları Bir kadın doçenfimiz profesör oWu "Metro,, nun etüt ve projeleri Türkiye Ingiltere ve Giresundaki kazada İrlanda radyotelefon yaralananlardan biri hatlı açıldı daha öldü TÜRK TİCARET BANKASINDAN: 200 ALTIN 50 ALTIN 50 ALTIN 5 0 ALTIN 10 ALTIN , j^ 10 ALTIN 3 10 10 ALTIN ALTIN K A D I K Ö Y 10 ALTIN LİRA BEYOĞLU ŞUBEMİZ 500 Ayrıca cazib açılış hediyeleri TİJRKfYE KREDİ 200 L İ R A Yatıran Bir Talihli Muşteriye Lüks B.M.W. Otomobili İSTANBUL BANKASI 500 LİRA 500 LÎRA 500 LİRA 1 50 0 LİRA ÇamttoaAçe ıçtndekt, APARTMlAN câı â' saatte pepo ACELE EDİNİZ 9 GÜN KALDI 50 ALTIN Eczaneierde »Ulır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog