Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

En Güzel TÜRK HİKÂYELERİ Hüsevin Rahmiden Sald Faik'e ka dar en kuvvetli Türk hikayecüerinin en güzel hikâyelerini bir arava getiren bu cild. Yasar Nabi tarafından hazır lanmıs ve her hikâyecinin bir resmi ile hayat ve sanatı hakkında kısaca "bilgiler llâve edilmiştir. Varlık Yayını. l L i r ı umhuriyet KURUCUSlirTUNUS NADf Z9 ODCB IA CCO 10.00» r»l«MJ »• meHub tdwrf: CumhurtYBİ tatanbul Post» RutuBUî btanbu) Ho. S4S r«l«fanlats Ornıtm) Santral •umırmaı ı M288. î a » tfltri: M2K. Matbaa Z4290 •anfet ttmaaH Günkü Bayram ugün 1 Mayıs Bayramıdır. Dünya milletlerinin çoğu bu günü bir sınıf kavgası sembolü olarak ürüntü ile ve rahatsızhk içinde gpçirirler. 1 Mayısı resmî Bayram günü tanıyan milletlerden bir kısmı, halk arasındaki sınıf tezadını yenemedikleri için huzursuzluktan kurtulmuş değillerdir. Bir kısmı ise, sınıf farkını kaldırmak iddiası ile memleketlerini diktatorlük çıkmazına jnktuklan için, orada bu bayram âdeta bir tiyatro sahnesi gibi uydurma dekorlar ortasında ve yalancı bir nümayi} havası içinde. tepeden inme emirler ve zorlama törenlerle geçer. Birincilerde halk komünist partilerinin ayaklanmasından korksr, ikincilerde istisnasız bütün vstandaşlar şefe alkıs tutmak, onun yüksek dehasını övmek, bu bayram vesilesile ona hamdü sena etmekle mükelleftir. Büyük zelzele lazı Yunan fehirleinde binaların yiizde sekseni harab oldu, lüfuıça zayiat <k rar Vergi kanunlarında yapılacak tadilât tntal, muamele ve esnaf vergisi kanunları üzerindeki çalı şmalar ilerledi Bn kanunlarda yapılacak tadillerin mükdlefler lehine olacagı ve esnal vergisinin ağır hükümlerinin kaldırılacağı bildîriliyor ' Ankara 30 (Telefonla) Malry» Bakanlığında imal ve muamele v « gileri kanunlarile esnaf vergisi kanunu üzerinde yapuan çalısmalar ilerilemiştir. Her üç kanunun tatbikatta görülen aksak taraflarınıa mükellefler lehinde tadil edileceğl bildirümektedır. Bılhassa tmalât v» muamele vereisinin yeni alacajp Arkası Sa. 6. SÜ. J d» Cnmartesi 1 Mayıs 1954 T«lefon: :»sî Atina 30 (A.P.) Bu akşam İç tsleri Bakanlığından verilen malumata göre, öğleden «onra Atina yakınlarında binaları iskambil kâğıdı dizisi gibi deviren bir deprem yüzünden en az 15.000 kişi evsız barksız kalmıştır. Keyfiyet İç İşleri Bakanı John Nikanitzas tar.ıfından teyid edilmiştir. Bakan, feiâketi, geçen ağustosta Yunan adalarını harab eden zelzeley* benzetmiştir. Verilen malumata ;ore Karditsa yakınlarında. Sophades kasabasında binaların %98 i tamamile yıkılmıstır. Bu mevkide 6 kişi ölmüs, i >r Arkası S. 6, Sü. 3 te Başkanın salâhiyetlerini kısmaya matuf bir teklif reddedildi Kongrede elde ettigi zafer Eisenhover'in Washington 30 (R.AP.) BaşTürkiyede 1 Mayısın siyast bir kan Eisenhower dün Kongrede mü karakteri yoktur. Zannedersem him bir zafer elde etmiştir. Tembu bakımdan dünya milletleri silciler meclisi, Başkanın salâhiyet arasında bugüne kadar henüz bir lerini kısmaya matuf bir teklifi ezibenzerimiz daha çıkmamıştır. Biz Arkası Sa. S. Sü. S te Haziran ayı başında ytpılacai bu günü sadece bir Bahar Bayolan ziyaret 4 giin atirceek ramı olarak kabul ediyoruz. Bahar, tabiatte her türlü hayati Bugün 1 Mayıs baTrımıdır. Yaxı müjdeleyen füneşll {rünlerin Bahya iltica eden Rus gîzlt p«lis Atina, 30 (a.a.) Maresal Ttto» yüzbasısı mühim malumat verdi ilki bütün okuyucularımıra kutlu olsun. Bahar bsyramı yetin başlangıcıdır. Toplumsal nun Atinaya yapmayı tasavvur etmünasebetile bnrün restni daireler ve okullar tatildir. hayatta ise bu başlangıç ümidin, Münich, 30 ( A P ) Sotryet glzli tiği resmi ziyaret programi bugüa neşenin ve bereketin güzel bir polis teşkilâtı MVD de varifeliykat'i şeklini almıştır. «embolüdür. Bahçelerimizde çiken Batı Almanyada Amerikan ma Arkası Sa. S, Sü. 5 U kamlarına sığman tabık yüzbası çekler açıyor, tarlalarımızda eSeçim kanunu hükümlerine jtöre, propacanda faaliyetine son Nikolai Khokhlov bugün burada kinler yeşeriyor. Kuşlar öter, verildi^i halde, »ehrimisde ban kimseler, eeıai ehlir'*< olmıverdiği beyanatta, Sovyet liderleri kuzular melerken güneşin ısıktarafından vücudü ortadan kaldınyan çocuklara r e r puslası da&ittırmaktadırlar. Yukarıdaki lan bizi her gün biraz daha ısılan giıll polis »efi Lawrenty Bereadm, bu pusUları dafıtan bir coeuffu föstermektedir. tıyor. Önümüzde brei bekliyen Hinrlisfan» sröre müsteınlekecilik rianın kendi öz mesai dairesinde uzun yaz aylan var. Koskoca bir tabanca tehdidi altında yakalandıği takhih edilmcK, fakat komünizme mevsim boyunca artık üşümiyekarşı cephe alınmalı imis! nı ve hiç mukavemet göstermekceğimizi. njhumuza kasvet vesizin kaderine razı olduğunu söyleKolombo 30 (a.a.) Kolombo ren bulutlar altında kara sevmijtir. kon'cransına <;tirak etmckta ala" daya tutulmıyacağırmzı biliyoruz. Khokhlov, buradaki Sus mfllt» Hindistan, Pakistan, Seylan, Birİstatistik Enstitüsü yeni bir endeks hanrlıyor; ciltrinin, Amerikan para yardımi manya v« Endonezya Başbakanian Şüphesiz işimiz çok, köylümüz ortahalli bir «ilenin kaç lirayla geçinebileceği Arkası Sa. 6. Sü. 4 te tarlada. zenaatçimiz kasabada, iş Arkası S. 5, Sü. 3 de çimiz fabrikada, kentlimiz bürotesbit ve asgar! iicret buna göre tayin olunacak da her zamanki gibi. belki her zamankinden fazla çalışacağız. İstanbu! Üniversitesinin İktisad fabrikasında, Büâhara da Gemlik Fakat günden güne yaklaşan tatlı Fakültesine bağlı İçtimaiyat Ensti fabrikasında birer konferanı verimevsimin bütün zevkini çıkar tüsü tarafından, işçilere konierans lecektir. mak aşkı ile yorgunluğumuzu Iar Dün Bomontide doçent Haydar verilmektedir. Bakırköydeki duymadan çahşacağız. Sonra ha Bez. Beykozaki Deri ve Kundura Fur?aç tarahndan «Hayat pahalılığı sad mevsimi gelecek; sevgili Fabrikalarından sonra dün saat 18 ve ücret tesbiti» mevzuunda bir yurdumuzun toprağmı işliyerek de Bomontideki Bira Fabrikası iş konferans verilmiştir. Hsyat pahaîıliğını istatistikler vt Yarın yapılacak 1954 milletvekili edilmiştir. Diğer taraftan Vüâyet, elnımızın teri ile yetiştirdiğimiz çilerine bir konferans verilmiştir. Arkatı Sa. 6. Sü. 4 t« seçimleri için hazırlıklar tamamlan reeml dairelerdeki bütün nakil ••üıünleri tophyacağız. Evimizin. 7 mayu günü Bursanın Merinos SOYULAN GAZETECİ Fransamıs, genis ölçüde tedbirler alınmif ntalannın seçim heyetleriflekay dan AHij Ababaya kadar motosikocağımızın, vatanımızın istikbatır. Sandıklar dün yerlerine kon makamlırm «nirlerin* vnilmeM letle bir seyahate çıkan Fransa lini sağlamış olmanın keyfi içinmus ve »andık heyetlerine te«1im Arkan S*. S. Sü 2 d« gazetecbi Jean Verjan dün şehridp hayatımıza devam edeceğiz. mİ2e gelmiştü1. mensub oHuğu gaBiz 1 Mayısı işt.« böyle anlı«eteye seyahat röportajlan yaiîeak •oruz. Bütün dünya milletlerinin olan Fransız eazeteciii yukand» ^p biran önce böyle banşçı bir görülmektedir. Arka cebi üıertndekl anlayış zihniyetine ulaşmalarını yırtık, İtalyada bu yankesid tarafından yapılmış. fakat uyanık gayürekten temenni ederiz. İnssnzeteci parasım ve evrakuu çâidtpları ve milletleri birbiri aleyhine madan hırsızı yakalatnuftır. kışkırtmaktan kimseye bir fayda gelmiyeceğini, bilâkis bu gibi hareketlerin her zaman ve her yerde yalnız felâketler hazırhyacağını artık öğrenmiyen yer yü Cenevre, S (R «a.) Cenev vazifcnin bir devamidır. Bir tecaO Sağük Bakanhğuun rüccar ve una>{ erbabı il« mâstereken zü.nde bir tek ferd bile kalma r* konferansının bugünkü toplantı vüz vukubulduğu için Türkler vic KOREDE ÖKSÜZLER İÇİN MERASİM Koredeki tugayımıkurdupı «MaluUeri Çakşhrma ve Yaşatma C*mlyeti» suıda scw alan Türk delegesi Ce danlannda bir isyan duyarak te za mensub erler ve »ubaylar, Koreli öksüzler lcin bir toplantı melıdır. faalıyete geçrnek üzerc vad Açıkaün, Koreye dair komü reddüd etmeden bari| davasına yapmıslar, halk türküleri ve oyunları bu öksüzlere hos bir vaBahar Bayramı vatandaşlanniytlerin teklifini reddetmiştir. yardıma koçmuşlar ve bu ruretle kit gcçirtmişlerdir. Yukarıdaki resim, bu merasim esnasında mua kutlu olsun. Önümüzdeki Türk delegesi, şimdiye kadar *8x mü;terek güvenlik davasına «aml çekilmi|tir. Heybellada lanatoryomuna btfh leri, Hastan» mustahdemi, ErcakSy aylar hepimize neşe, yurdumuza almış olan Birlesmi} Milletler tem raaı bağhlıklaruıın bir delilini daolarak inja edilen Rehabilitasyon Hemşir» v» Aslrtan Okulu öğren EsH MMCT Krahıın! ttarys^a bereket ve saadet getirsin. silcileri tarafından izhar olunan ha vermişlerdir.» Merkezi ile Hemsir» Okulu, dün cilermden bir grup, basm mensub•turduğu viM etraftnda sua NADİR NADİ temennilere katıldığını belirterek Türk askerlerinin Koredeki kah saat 13.30 da törenle açılmıstır. lan, davetliler hazır bulunmustur. emniyet tedbirleri alındı şunlan söylemiştir: ramanca çarpışmalannı hatırlatan Törende, Sağlık ve Sosyal Yardım Heybeliada Sanatoryomu Başhe«Bu konferans bize, Birleşmis Cevad Açıkahn sözlerine şöyle deBakanı. İl ve Belediye Sağlık Mü kimi Dr. Tevfik İsmail Gökçe Re Milano 30 fa.a.) Halen Com» Milletler tarafından tevdi olunan Arkası Sa. 6, Sü. 5 te dürleri, Adalar Kaymakamı, Verem habilitasyon müesseseleri hakkında gölü kıyısında bir villada ikame4 Savas Derneği Başkanı Dr. Tevfik genii izahat vermijş. temeli egıersiz etmekte olan eski Mısır Kralı Faİsmail Gökçe, Ord. Prof. Dr. Tevfik ve meşguliyetlt tedavi olan bu rati njğun, sahsına kartı bir suikasddas AMERİKA İNTffiALARI Sağlam, Verem Savas Dernegi üye Arkast S a . 6, S ü . lde Arkas\ 5a. 6. Sü. 2 d* Beria'mn tevkifine dair if şaal Tito'nun Atinayı ziyarett Hayat pahalılığı ve Türk işçisi Beş Asyalı Başbakan anlaşamadı Seçim hazırlıklan dün tamamlandı İstanbnlda bulunatı Devlet Reisi ve Başbakan Ankaraya döndüler Türkîye de komünist teküfini reddetti Amerika Dış Bakanı Dulles pazartesi Cenevreden ayrılıyor Heybeli Rehabilitasyon tnerkezi ve hemşire okulu dün açıldı Faruk suikasde uğramaktatt korkuyor Dün gece başlıyan maçlarda. G.Saray, Fenerbahçe ve Modaspor rakiblerini yendiler basketbol bîrincilikleri Amerika ekonomik buhran arifesinde rai bulunuyor: Yazan: ömer Satni Coşar Türkiye Ankarada bir yüzbaşı intihar etti Türkiye basketbol birinciliklerine dün gece Spor ve Sergi Sarayında kalabahk bir seyircj kütlesi \>nünde başlanıLmıştır. İlk karfilaşmalard^ üç İstanbul takımı Izmir ve Arkaralı rakiblerine karşı galiSı gelmışlerdir. Gecenin ilk maçını îstanbul ikincisi Fenerbahçe ile Izmir şanıpiyonn Altınordu yapmışlardır. Sanlâciverdliler bu karşıİ3şm«yı rahat bir oyundan sonra 6532 kazanmışlardır. Gecenin ikinci karşılaşması tstanbul şampiyonu Galatasaray ile Ankara ikincisi Mülkiyeliler BirJigi arasında oynanmıjtır. İlk dev A r k a . ş ı S a . G, S ü . 1 d e Ankar8 30 ÇAnka) Dön çehrimiz Bahçclievler »emtinde bir intihar hâdisesi ohnuştur. Yedeksubay Okulunda ögretmenlik yapan Yüzbası Refik Tiryakioğlu, dün akşam »vine gelmiş •• bir müddet oturduktsn sonra. uyuy»!eağını söyleyerek yandski odaya Beçmistir. Kısa bir zaman sonra iki »I silâh •esi duyulmuî. heyecan v« telâş içerisindp içeri şiren v halkı, YÜTbaşının kanlar içinde yerde yat] tığinı görmüşlerdir. | Derhal hastanrye ksldınlan Yüzbaşı, hâdiseyi müteakıb hemen öl Arkast Sa. 6, Sü. 5 te r u Ccngclköy,, Vapuru Dün Denize İndlrüdl | Bugün yeni bir resimli roman Katil Kİııı? Oordüncii »ahifede basladık, tıtkib AMERİKAN ELÇİSİ EDİRNE : DE Birleşik Amerikanın Anj kara Büyük Elçisi Avra M. Warren, TürkAmerikan Kültür vn Tanısma Dcrncginip, davetlisi olarak persembe ve cuma günlerini Edirnede eecirmistir. Büyük Elçi ve e^i, Selimiye camiini ve diğer camileri gezmis, Yunan hududu civarında Kara a&ac istasyonunu, Edirne mey va asacı fidanhğını'ziyaret e t mistir. Yukarıdakl resim, Blrlestk Amerika Büyük Klcisi Avra M. Street'de dnlup hn.^alan caddrler Warr*n> c i c k v»rrn bir köylü (Y«ıın 2 ncı aahüedt 1 ve 2 ncı tütunlarda) kızını göstermsktedir, • • Danimarkada intiharlar çogahyor 1953 yilında 1057 kişinin intihar ettiği açıklandı Kopenhag, 30 (AP.) 1953 yılında Danimarkada 1057 kişinin inIstinye teTsaneslnde sehir hatları Uletmelerl için inja edilmis olan fytij.. tlpi 550 kt«llik tihar ettiği bugün açıklanmıştır. ; İntihar yüıünden vefiyat dünya re «Cengelköy» yol.cu vapuru. dün »aat 15 te törenle denire indirilmlstir. ; '3k» *Törende Denizcilik Bankası Genel Müdürü Yusuf Ziya Önis. yönetirh kurulu baskanı Amiral koru böylece gen* bu kücük memleket» giddir. Bu feci rekor hak Nec?Ü Özdeniz. davetliler. kalabalık bir halk ve lsçi kütlesi hazır bulunmujtur. > A r k a s ı S a . 6, S ü . l d e Resim, geminin denize ini|lni göateriyor. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog