Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

TOREADOR Bu harikulâde bıcaklar satılmaktadır. umhuriyet 10 fi^fî Basın Kanunu tadilâtı içinDPgurupuhgünş İspat hakkımn tamnması tüzumunu müdafaa eden Nddir Nadi, bir de önerge verdi, fakat bu hakktn tamnması habul edilmedi ': TUNUS NADf relertJ ** mektub »dreri: Cumhurlyet Tttanbu) Post» Kutusu: tstanbul No. 246 fdtfonUı : ümumi S*ntr»l Num«ra»: 24298 ¥a» • 242B9. Matbaa. 24290 Salı 9 Mart İ954 Binbir gece mrr"rvj.rj.f^jjlcJTH° en meraklı ve ibretHIerT^oçuHpnn kolayca " arılıyabileceği ^ji Varlık Yayınevinirj ısikleri ara sında vayınlan^J Taluyun zevkle ^ ı ve aüzel re simlerle süsleneh lira fiatla çLkmısür. '• BİNBİR CECE MASALLARI Toplantıdan sonra hazırlanacak Adnan Menderes, bu tadilâtla basın hürriyetinin ortadan önerge Millet Meclisinin 12 mart kalkacağı yolunda ileri sürülen iddialara mukabele etti cuma oturumunda oya konacak . m Ortadoğunun en kudretli askeri müessesesi Eisenhower, bunun Türk ordusu olduğunu kaydediyor Washigton 8 (AP) Baskan Eıseııhower bugün Bi Amerıkanm Chtadoğuda takib ve tatbik ettiği sıyasetin vazih ve bitaraf olması gFrektiğini, zira o böljedeki memleketler arasmda çeşidli geçimsizlik ve ihtiiâflar mevcud olduğunu bey.ın etmiştir. Bajkan, B Ameriksnın Karşılıklı güvenlik programı hakkında Kongraye sunduğu bir raporda: «Temsiîcilerimizle Karşılıkh GüvenUk Pıogıamına iştirak eden n.emleketler temsilcileri arasındaki iş müf.asebetierinin muvaffakıyeti sabır, mütekabil anlaşma ve müşteıek hedeflerin anlaşılmasına bağlıdır» demiştir. Eisenhower. raporunda Türkiyeye temasla. bu devletin, müdafaaya Uhsis ettiği saıfiyatı yıllardanberi mütemadiyen fazlala^tıragelrruş olduğuhtT*ftylemis've surilan fcaydetrr.i^lir: «Son yıllarda Türkiye, si Arkası Sa. 6 Sü. 8 d* Ankaıa. 8 (Telefonla) Büyük Millet Mecli<inde bu sabah da neşir yolu ve radyo ile işlcnecek bazı cürümler hakkındaki kanun tasatısının mürakeresme devam edildi. Celse açılınca ilk sözü a!an Server Somuncuoğlu, medeni cemiyetlerde insanların şeref ve haysiyetlerine tecavüzü uluorta serbest bırakmanın doğru olmadığını kaydetmekle beraber resmi sıfatı haiz şahıslar için yapılan neş:iyatta ispat hakkı tamnması lüzumuna kani olduğunu ileri sürdü. Hatib, bazı gazetelerin iktidar aleyhine döndüğünü iddia ederek kanunun getirılmesi sebebini buna hamletti. Ve: •Demokratik •ejimin hep birlikte müdafaasını yapacağımız bir «rada demokretik rejimi kabul etmiş memleketleri misfl alacağımız bir sırada onların yolundan ayrılıyor, başka yollara sapıyoruz> dedi. Somuncuoğlu. bu kanunun kabulünden sonra matbuat hürriyetintlen bahsedilemiyeceğini ileri sürdü. Kürsüye gelen Başbakan, bu kanun dolayısile A r k a s ı S a . 6. S ü l d e Mediste tartışmalar yenileme kararı aiabk Atlantik Paktı ordusu kuvvetleniyor Gnl. Gruenthcr, bu ordunun kurulduğu jfüne nazaran 3 misli kuvvetlendiğini açıkladı Washington 8 (Nafen) Burada j bir toplantıda konuşan Kuzey Atlantik Paktı Başkomutanı Genersl Arkası S. 3, Sii. 3 te Ankara 8 (Telefonla) Demokrat Parti Meclis Grupunun, yarın saat 15 te yapacağı toplaıjtıda, seçimin yenilenmesi mevzuu üzerinde, pren sip kararına varılacağı anlaşılmaktadır. Bu prensip kararı dairesinde hazırlanacak olan önerge, BüyükMillet Meclisinin martın 12 nci cuma günü yapacağı oturumda oya konacaktır. Diğer taraftan, muhte^ lif sebeblerle Ankaradan ayrılmış olan milletvekillerinin, süratle dön* meleri için, bulunduklan illere haber verildiği de söyleniyor. Sarayburnıuıda yapılan tâk Celâl Bayar yarın sabah saat tam 10 da geliyor Hacı Nafib, Başbakan albay Nasr ve Ali Mahir bir arada Türk Ticaret Bankası 40 yaşînda 16 şubesi, 13 ajansı olan bu milli nıüessesemize 1953 senesinde 73 miJyon lira mcvduat yatırıldı Churchill'in sebeb olduğu siyasi buhran tfaiyanın cski Başbakanı Dı Gaspcri İngiliz Başbakanını ithanı edivor notasına Mısırın cevabı Mısır Dış Isleri Bakanlığı, Büyük Elçimizin hudud cJışı edilmesi hâdisesi ile alakah taleblerimizin kabul edildiğini bildirdi Gemlik muhribi sakin bir denizde yoluna devam ediyor. gemi bu gece Çanakkalede olacak Yugoslav askeri heyeti dün geldi Balkan paktı ofdııları arasında yakınlaşmayı temin için karşılıkh ııyaretler yapılacak Gemlik harb gemisi, 8 (Doğan içinde ğsyet iyi devam ediyor. N»l Nadi telsizle bildiriyor) Scyahat, poliye gelirken üç gün, üç gece Akdenîzin bu feısımlarınrfa bu'rnev mütKiş bir fırtma içinde çalK5rirri%simde ender görülen sakin bir hava Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Kahire 8 (T.H.A.) Türkiye şebbüse Mısır hükumetinin cevabı Büyük Elçisinin diplomatik an'a Ankaraya gönderilmiştir. AMERİKADAKİ ÜENİZALTInelere aykırı bir şekilde hudud Bugün verilen malumata göre, MIZ Gür denizaltırr.ızın tamir ve Roma 8 (AP) Eski Başbakan dışı edilraesi hâdisesile alâkalı ola Mısır Dış İşleri Bakanlığı bu metadil edilmek üzere Birleşik AmeAlciHe de Gasperi lideri bulunduğu rak Türkiye tarafından yapılan te Arkası Sa. 6 Su. 8 de rikaya gittiğir.i yazmıştık YukarıHıristiyan Demokrat partisi mendaki resimde Filâdelfiya üssüne sublarına İngiltere Basbakaru Chur varan denizaltımızm süvarisi Rauf chill'in geçen seçimlerde farkında Atakan Turkiyenin Washington deolmadan Batı taraftan partilere zaı niz ataşesi Haydar Olcay Noyan rar verdiğini söylemiştir. | tarpfından karşılanırken görülmekDe Gasperir.in söylediğine göre tedir. Churchill geçen sene mart ayında Batı ile Doğu arasındaki gerginliğin Arkası Sa. 3, Sü. 2 de 27 şubat 1953 tarihinde Ankarada imzalanan üçlü Balkan Paktının mukarreratından olmak üzere, ordu komutanlanndan Korgeneral Rade Homoviç riyasetindeki 4 kişilik bir Yugoslav askerî heyeti, pakta dahil devlet orduları arasında yakınlaşmayı temin ve yabancılığı izale maksadile dün saat 8,20 de Semplon ekspresile şehrimize gelmiştir. Orgeneral Rade Homoviç ve maiyeti erkânı, dün saat 15.30 da Vali ve Belediye Başkanı Ord. Prof. Göksyı ziyaret etmişler ve saat 17.30 da Crduevinde şerefleıine tcrtib edilen bir kokteyl partide hazır bulunmuşlardırMisafir askerî heyet. şehrimizde kalacağı 6 günlük müddet zarfında, Birinci Orduya bağlı birlikler Üstad Abidin Daverin şahsî ki saray lisesine bsğışlanmıştır. Ankara 8 (Telefonls) Radyo tablığı, merhumun hayatta iken Okul müdürlüğü bu değerli ba Itiaresine yapılan müracaatlerden ile tesisleri ve askerî okullan geŞam 8 (T.H.A.) Albay Çiçekli yaptığı vasiyet üzerine, mezunu ğıştan dolayı merhumun ailesine er. garibi, son günlerde ahnmıştır. Arkası Sa. 3. Sü. 3 te zamanında Ankaraya tayin edilmiş bulunduğu ve çok sevdiği Galata1 Arkası Sa. 3. Sü. 7 uı Arkası Sa 6 Sü. 8 de olan Suriye büyük elçisi İhsan Şerif. yeni rejim tarafından bu vazifesinden alınmıştır. İhsan Şerif Ankaraya vazifesi başına gitmeğe harırlanıyordu. Albay Çiçekli tarafından Ankaraya gönderilmck istcnen avukat İhsan Şerif, eski Mısır Kralı Farukun avukatlığın! yapmıştır. Suriyenin ArJîaraya kimi büyük elçi tayin edeeeği henüz belli değildir. Suriye hiikuınetinde değişiklik«Yolaç» şilepile çarpıştıktan bir kaç saat sonra batan «Zonguldak» şilepinin ler bekfeniyor mürettebatı dün «Yolaç» la Iimanımıza geldiler; her iki geminin kaptan Şam 8 (T.H.A.) Suriye hükuve mürettebatı kazayı anlatıyorlar Arkası Sa. 3, Sü, 4 te Abidin Daver ve I. Habib Sevükün kütübhaneleri Vârisler tarafından birisi Galafasaraya, diğeri Belediyeye bağışlandı 1914 yılında Adapazannda iş arlanılarına kredi yardımları yapmak gayesile eshamlı komandıt şirket halinde kurulan «Türk Ticaret Bankası» bugün 40 mcı yaşına basmaktadır. Bu milli müessesemiz 1914 senesinde 200.000 liralık sermaye ile anonim şirket olarak faaliyetine hız vermiş, 1928 de sermayesini bir milyon, 1952 de 11 milyon liraya yükseltmiştir. ..Jîankaam J l k . merk.ezi. Adapazarında kurulmuş, 1934 te Ankaraya nakledilmiç. 1952 de de kanuni merkez Ankara olmak üzere iş merkezi İstanbulda Bahçekapıda kendi binasına yerleşmiştir. Ticaret erbabına azami kredi sağ layarak memleket ekonomisine hiz met eden banka, bankacılığm bütün mevzularile meşgul olmaktadır. Emtia ve diğer maddî teminat karşıhğı krediler, ithalât ve ihracat akreditifleri, ticari senedlerin iskontosu, iş erbabına teminat meK tubları vcrilmesi gibi faaliyelleri başlıca meşguliyetleri arasındadtr. Bankanın halen muhtelif şehirlerimizde ve İstanbulda 16 şubesi, 13 ajansı vardır. Bankaya 1953 senesinde 73.000.000 lira mevduat yatırılmıştır. Vali Gökay, dün gazete yazı işleri müdürlerine verdiği »enelik yemekte konuşurken Çiçeklinin Ankara EIçisi değiştirildi Bir plâk aranıyor Mecidiyeköy Yenikapı metrosunun temeli nisanda atılacak Vali dün gazetecilerle yaptığı hasbıhalde troleybüs, asma köprii ve metro işlerinin tahakkuk etmek üzere olduğunu »öyledi Muallimler Birliğinin yıldonumu Dün Birlik lokalinde bir tören yapıldı: bir hatib Üniversite mcselcsine temas ederek Üniversitenin nıuhtar olmadığını söyledi Kefken açıklarmdaki deniz kazasının tafsilâtı İstanbul Muallimler Bıriıği kuruluşunun 36 ncı yıldönümü dün saat 17 de birlik lokalinde kutlanmıştır. Kutlama törenine, İstanbul Mülî Eğitim Müdürü Hayrullah Örs, Vali ve Belediye Reisi Prof. Gök tahmil etmeden bu yıl 70 mdyona Birlik idare heyeti üyeleri ve milli ay, gazete sekreterlerile mutad çıkmıştır. Bu yekun tahsil daire Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Arkas\ Sa. 6. Sü. 6 da aylık toplantısını dün saat 13 te Parkotelde yapmıştır. Vali bu toplantıyı sekreter arkadaşlarla samimi bir hasbıhalde bulunmak ve onların suallerini cevablandırmak gayesile yaptığmı söylemiş ve şehir işleri üzerinde aşağıdaki izahatı vermis<tir: « 39 milyonla başlayan bütçe\r.iz vatandasa herhangi bir külfet BAŞORTULU HATIB C.H.P. lilerin evvelki gün Tirede yaptıklan toplantıda yukarıda gördüğünüz başörtülü bayan da konuşmuştur. Kıbrıstaki Kızılların küstahlıâı Buıılar. parti toplantısuıın yspıldığı binaya Rus bayrağı yanına Türk bayıağırtı da | çektiler | Lefkoşe 8 (T.H.A.) Kıbrıs ! adasındaki Rumların yüzde altmışını temul etmekte olduğunu sökyen Kıbrıs komünist partisi yılUk konyıesinî tam;ımlamı.ştır. Aıalannda tek bir Türk bulunmamasına rağmcn. komünist kongrenin toplandığı binaya Sovyet ve ~ Arkası Sa. 3, Sü. 4 t t :< Adlî hatalar serisinden Yeni Rcsimli Romammız âna Katili Yarın Gumhuriyette Miuademctun 'lel*ç, m burnunda a^tjgı tahnt ve batan Zonguldagın amrcttcbatı d'azâ4« acı Spiker İki saat evvel radyoımızda v'fflBffbylaıı teknik arızayı düzelttik. Şimdi yarıda kalmış olarf'Mcnıleketimizclc kurulacak olan tclevizyon istasyonları») hakkındaki konuşmamıza devam ediyoruz...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog