Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAFAHAT M E H M E D A K İ F Büyük şairimizın bütün manzum eserlerini, eskiden basılan ve basılmıyan bflKin îiirlerini ÖMER RIZA DOĞRUL, «alrin tarihl, edebt, fikrl, şahsiyetini belirten bir mukaddeme ile birlikte bir araya toplamif ve bu muazzam eserin 3 üncü basınu yapılmıştar. İNKILÂP KİTABEVl nın»n umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADf W g » f n mektub adral: Cumhurtvet lıtanbu) PosU Kutu»u: tgtanbuJ 5o. 248 rtltfemla» : Otnumi S u t n J Numarası: «4298 5fa» tıleri : 14299. Matbaa: 24290 D İ ıİ Durya KlâMklerı Se Var sayı\ı, İranın büyük şairi rısının [m^tır. Hıkmet Ilâydın ın Sadi'ye teişeU Bostan'ından seçıp Sadi'nin p%çalarla Sadi'nin haçevirdiği ien :i etudu ilgı ve yat ve zevkle ok^nacâ" Ağır surette yaralanan "Zonguldak,, şilepinin batmak üzere oldugu bildirildi Hâdise Kefken açıklarmda kesif sis yüzünden vukua geldi. «Yolaç» miisademeyi müteakıb Zonguldağın mürettebatını aldı Dün gece Karadenizde möesstf bı: kaza olmuş ve sis yüzünden ild Turk vapuru çarpışmışür. Kaza haberıni bildiren ilk telgraf, •sat 22 de seyir halinde bulunan < Yolac» isimli Türk şilepinden alât kalı makamlara şu şekilde telsizle büdirılmiştir: ' «Kefkene yedi mil mesafede, kesif sis içinde «Zonçuldak» şilepile çarpıştık. B?tmak üzere olan ZonguHağın mürettebatını kurtardık.» Gecevarısı, «Zonguldak» vapurunun sahibleri Ahmed Kalavcıoğlu ile Yusuf Arısanı aradık ve bulduk. Ötrrendığimize göre «Zonçuldak» ]600 tonluktur ve dün sabah kömür yüklemek üzere limanımızdan ZonguHağa hareket etmistir. Gemi, suvari Ali kaptanm kumandasındadır. Murettebarı 20 kişiden ibarettir. 1904 te inşa edilen «Zoneuldak» 325 bın liraya sieortalıdır 19 senedenberi Türk suiarında sefer yapmaktadır. «Yolac» şilepi ise 5965 tonluktur. Mplık Yolaç isminde bir armatör» aididr Zonguldak ye Yolaç şileoleri Karadenizde çarpıştı Pazartesi 8 Mart 1954 Liradır. Bayar Napoliden ayrıldı Gumhur Reisimiz İtalyan limanında muhteşem merasimle karşılandı Cclâl Bayar vc maiyetini getirmckte olan «Gcnılik» muhribimiz çarşamba giinü limanımiza muvasala< edecek Gemlık harb gemisi, 7 (Doğan Nadi telsizle bildınyor) Seyahatinin İtalya kısmı tamamıle hususî mahiyette olmakla beraber Cumhur Başkanı Celâl Bayar Napolıde sivil ve askerî muhteşem bir merasimle karşılandı ve uğurlandı. «Andrea Dona» vapurundan çıkınca kısa bır müddet istirahatten sonra meşhur Pompei harabcleri dahil Napoli cıvarını dolaşan Cclâl Bayar «Gemlık» harb gemisi ile İtalyadan ayrılırken, gelışınde olduğu gibi. hususî surette bu limanda toplanmış olan İtalyan donanmasmın top atışlarıle selâmlandı. S a . 6 S u lde 161. madde Mecliste tartışmalara yol açtı Ankara, 7 (Telefonla) Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısuıda Turk Ceza Kanu/ıımun 161 ıncı maddesinin son fıkrasmın tadılı ve bu maddeye bır fıkra ılâvesi hakkındaki kanun tasdiısı muzakere edılerek kabul edıldi. Tasarının tumu üzerinde kor.n;an Adalet Bakanı izahat vererek şoye dedı: «Demokratik rejımın teme! şarb olan neşır ve matbuat hurr'yetımn stnıstımahni onlemek ve bızzat bu hurrıyeti korumak mülâhazasıle hazırlamış olduğumuz neşır yolu ile veya radyo ile işlenecek b a a curümlere mütedair kanun tasansındakı maksad ve gayeye tam mânasıle muvazi olmak uzere Turk Arkast Sa. 6. Sü. 6 da Tekstil isçileri kongresinc iştirak eden üyelerden bir kısmı Bayar, Napolide italyan bahriyesi tarafından merasimle karşüanırken Zonguldak gilepilc çarpıjan «Yolaç» gllepinin Sirkeci rıhlımınd» alınan bir res>mi îgmirde korkımç bir kaza Yaya kaldırımına çıkan bir askerî otomobil, 3 kişinin ölümüne sebeb oldu; otomobildeki 4 er de yaralandı Naliyeci Dr. Schacht dün şchrimizc geldi «Sihirbaı naliyKİ» Tırk • Alman ficartli ve pelrol meselesine dair beyanatta bulundu kabul edildi Meclis dün, Türkiye PctroHan Anonini Ortaklığı kanun lâvihasını da tasvib etti Ankara, 7 (Telefonla) Büyük Millet Meclisinin bu sabah yaptığı toplantıda Petrol kanunu mevzuundeki müzakereler ikmal edildi ve kanun kabul olundu. Celse açıhnca. gündem harici sör alan İhsan Gülev, orman suçlarının affına dair teklifin komısyonlarda uzun müddet kalabıleceğıni, bu sebebden tekhfın ozel ve muvakkat bır encumende muzakeresıni istedi. Bu tcklif kabul edıldıkten sonra Petrol kanununun 115 ınci maddesinden itibaren görüşmelere devam edildi. Maddeler üzerinde hemen hemen munakaşa olmaksızın 21 madde aynen kabul edildi. Petrol kanunu Nuhalefet, tadilâtin bir suüstiraaller devri açabileceğini ileri siirerek reddini istedi. Başbakan tenkidleri cevablandırdı Kremlin'de yeni bir tasfiyg istihlÂk Maddeleri Ba Dün sabah laat 1030 da Tahrankanı vazifesinden alından gelen KLM uçagı dünyanın tanınmış ma'.ıyecılermden olan Prof. dı, yerine bir kadın Dr Schacht'ı şehrımıze getirditayin edildi İzmır, 7 (Telefonla) Bu «a Dr Hjalmar Schacht'a bütün dünbah saat 11.30 da Fevzipaşa Bul yada «Sıhirbaz Maliyeci» dendiğini Moskova, 7 (A.P.) Malenkov van önünde 3 kişinin ölümü, 4 bilirsiniz. Onun mali meselelerdeki hukumpti bugün Alexeı Nıkolayekişinin yaralanmasile neücelenen beynelmilel şöhreti müttefiklerin de vıch Kosyginı'n İstıhlâk Maddelekorkunç bir trafik kazası olmuş takdirini mueib olduğu için, Nümri Bakanlığı vazifesinden azledıldiberg raahkemesinin verdiği mahkutur: eıni bildırmıştır. Kosygın'in yeFeridun Fikrinin lehte konuşŞoför er Mehmed Ural idaresin miyet karan iki sene »onra kaldırıne Nikıta Ayzhov adında bir kamasını müteakıb kursüye gelen deki »skerl bir otomobıl Basmaha nlrnı» v» kendisinın serbest hayata dın tayin edılrruştir. Cahid Zamangil, bidayette lâyiha neden gümrük istıkametıne sürat atılmasma müsaade edilmişti. Arkası Sa. 6. Sü. 2 de üzerinde C. H. P. adına yapılan Bundan sonra Endonezya, Iran le seyrederken Bıtpazannda bırdavet edilen Dr Arkası S. 6, Sü. 3 te denbıre önüne bir şahıs çıkmıştır. ve Suriyeye Şoför, adamı ezmemek için dırek Schacht bu memleketlerin iktisadi t «iyon kırmış, araba yayakaldın ve malî durumunun ıslah eddmesı | Arkası Sa. 3 Sü. 7 âe mevzuunda tetkiklerde bulunmuştu ' Sihirbaz maliyecıyi dün hava meydanında karşıladığım zaman türkçe: Merhaba, dedi. Türkiyeye birkaç »ene evvelki «Sihirbaz maliyeci. natniie ziyaretindert tanıdığım değerli mamaruf Dr. Schacht iyecinin yaşı çoktan 75 i geçtiğı halde çalışma kabüiyetini el'an mu edilmiş değılim. Yalnız İranda bu Kral Faysal'ın, hükumeti kurhafaza ediyordu. lunduğum sırada sermaye yokluğu mağa tekrar Fazıl Cemali'yi memur edeceği bildiriliyor Kendisi Iran intıbalarını ve tebilhassa dikkatimi çekti. İranın ikmaslarını şu cümlelerle ifade etti: tisadi ve mali durumu petrol meseIstanbul, Ankara ve lzmir « Halen Düsseldorf'taki Reichs lesinin haliine bağlıdır. Petrol da Bağdad, 7 (T.H A.) Dr. Fadıl Cemalî rıyasetindeki Irak hükumevasmı halletmek İçin müzakereler bank'm Umum Müdürü de kurulacak istasyonlar rum. İrana iş adamlan bulunuyo devam etmektedir. Müsbet netıce ti bu gece istifasını Kral Faysala' ile görüşsunmuşrur. Hükumetin istifası mek üzere eşimle birlikte hususî ahnırsa durum düzelecektir.» için etüdlere yakında kabul olunmuştur. bir zıyarette bulunduın Yoksa siSihirbaz maliyeci bundan sonra başlanacak Irak Anayasası mucibince, parzın de söyledığirdz gibi, İranın malî fTırrkiyeye eşinin arzusu tzeırine ve iktisadi durumunu tetkik etmek hususi bir ziyarette bulundukları lamnetoya dahil olmıyan Bakanlar, Âjetler ymp satan bu şahı^, IzınirAnkara 7 (T.HA) tlgili ma Arkast Sa 6. Su. 8 r!e Arkası Sa. 6. Sü 2 de de sarhoş olarak bir kahvehanede kamlardan verilen maluraata gore, üzere hükumet tarafından davet rezalet çıkardığı için yakalanmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büResim, sarhoşu, demir parmaklıklar yük şehirlerimızde televizyon istasarkasında ağlarken go<teri> or. yor.lan kurulması fikri yeniden ele alınmış ve gerekli etüdlere başlanmak üzere harekete geçılmiştir. Etüdlere kısa zamanda başlanacak ve muhtemelen büyük bir Amerıkan fırmasile bir müddettenberi yapılan temaslara muvazi olarak, rfıevzuubahis üç şehrin ürtl«adî. içtıma! ve teknik durumlan lle kurulacak istasyonların »ekil ve kapasitesi üzerinde kat'î bir kaPakistan Başbakanı. Ankara ve rara varılacaktır. Karaşide müzakerelere devam Arkası Sa. 3. Sii. 6 da edildiğini bildirdi Televizyon istasyonları kurulacak Irak hükumeti dün gece istifa etti Tekstil işçilerinin diinkü kongresi Mısırda siyasî bocalama General Naşnb'in salâhlyetkrf yeniden tahdid ediliyor Üyeler, işçi milletvekillerinin iyi çalışmadıklarmdan şikâyet ettiler Yenl ldare heyeti ieçimini müteakıb 16,30 da toplantıya ton verilmiştir. Tekstil federasyonu Beyoğlu ju Nuhalefet partilerinin seçim kampanyası Bursa, 7 (Telefonla) Cumhuriyet Halk Partisi il kongresi bugun saat 10 da Tayyare sinemasında toplanmıştır. Sinema salonu ve bina önündeki meydan C. H. P. mensublanle hıncahınç doluydu. Kongrede Şemseddın Günaltay ve Zıhni Betıl de hazır bulunmuştur Raporun muzakere ve kabulünu müteakıb kursuye gelen Günaltay, demokratık nizamlarda muhalefet milletvekillerinin başlıca vazifesınin iç ve dış memleket meselelerinde vatandaşlan aydmlatmak olduğunu söylemiş, demokrasiyi soysuzlaştırma yoluna gidenlere ıntıbah tavsıye etmiş, müteneb Kahire 7 (T.H A.) Bugün re«men açıklandığına göre, General Nagıb memleketin askeri umumJ valilığinden uzaklaşfarılmıştır. besl kongtrefi dün Kasunpaşa Ünal Mısır hükumeti. Başbakan Nasnn sinemasında gaat 10 da yapılmıştır. Kongre başkanhğına Celâl .Beyaz reısliğinde yaptığı bır toplanüd» bu karan almıştır Arkas% Sa, 3, Sü. 6 da General Nagibin yeniden vaîifelerinin birinden uzaklaştmlma» hayretle karşılanmıştır. Fakat bunun Mısır Cumhur Başkanınin ikin ci bir azli olup olmadığı henüa belH değıldir. General Nagib sabık Kral fahtından indinldiği gün askerî umumî vali j'ân edilmişti. Şimdi ise bu bıh olmazlarsa kendılerini bekle vazıfeyi Başbakan Nasr üzerine alyen âkıbete katlanacaklarını ha makta ve aynı zamanda kendisine, tırlatmıştır. Dış politika mevzuun memlekette çıkabılecek her hangl Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Arkast Sa 8. Sü. 3 de Oenc takım karmaları birinTttrkiye ciliğini İzmir kazandı Pakistaıı Paktı 9U0UN: Yirmi Birinci Tarih İlâvemiz Ayınn, Katlayın, Saklaym iç sahifelerimizde Dakka (Doğu Pakistan), 7 (A. P.) Pakıstarun bazı Arab memleketlerıle ıttıfaklar yapması ımkânlarının yakında Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün krallarının Pakistana yapacaklan zıyaretler Sularuı tesirine maruz kalması esnasında araştırılacağı Başbakan muhtemel olan bazı evler Muhammed Ali tarafından açıklanboşaltıldı mıştır. 1 Başbakan dün Karaşiye hareket Edirne 7 (a a ) Tunca ve Meetmeden evvel basına verdığı be rıç nehırlerinin Balkanlarda erıyen vanatta cArab memleketlerile da karlar sebebile yukselmesı yüzünha sıkı munasebetler tcsı« etmek den nehir boyundaki evler ve sebhususunda eoruşmemız muhtemel ze tarlalan sularuı tesirine maruz kalmıştır. dir» demıştır. Başbakan bundan sonra TürkiBu arada Istasyon caddesini basye ile Pakistan arasındaki pakt j mış olan sulann yükseldiği, burada çalışmalarının sona erdırilmesıne I bir metreye yaklaşmaktadır. Budoğru ilerlemeler kaydedildığinı, gun Edirnede hava, sabahm beşiniki memlekete mensub bır diplo den itibaren butün gün arahklı yaGenc takım karmaları arasında yapılan maçların şampiyonlugimu İzmir kazanmıştır. Dunkü mactr "natık heyetın teferruatı hazırladı ğışh geçmiştır. Buna rağmen neizmir Istanbulu 1 C yenmiştir. Yukarıdaki resimde İjtanbul Ankara eertc karma'arı ara.^ındakı maçla.ı •îını ve bunlar uzerinde Ankara ve hirlerın seviyelennde yeni bir deheyecanlı bır saiha görülmektcdir. (Maçların tafsıiâtıle dığeı spor haberlerımızı ddrduncu sahıfcmizdc Karaşide müzakereler yapıldığuu ğışiklık olmamıştır. bulacaksıruz.) i söylemıjUr. ..;^ı Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Tunoa ve Mericin taşması 41 mllyonluk bankr bs'ildı. Gazeteler KLASIK, ÎAY1NLAB...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog