Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Hei'kes Vemeğe avva en ve ayni kanaatte! ayrıian dakikaçok kıoşa giden ıçe sineni eşhurJ^ebabcı 4a geçenleridir MERSİN umhuriyet KURUCUSUrTUNUS NADİ nn/>n trıl lU.O »e mefctub adresi: Cumhuriyet Tstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 releionlaı : CtammJ SantraJ Numara»: 24298 Yazı feleri: 24299 Matbaa 24290 KfStİKLERJ Varl risiyeni, Eski'edebi; bir araya eklenen liya Çelebidüy Törk.Klâsikleri,se' la 34 cilde vanruşür.* ;burüstü. değerİCTİni, 'kütübhaneye sonf ıde Sezai'ile*Ev ~\ •Lira. T H K R Petrol kanununun 114 maddesi kabul edildi Meclis pazar olmasma rağmen bugün de öğleden evvel ve sotıra toolanarak görüsmelere imvm edecek Bir tşaret Ankara 6 (Teletonla) Buyük Millet Meclisi bugun öğleden evvel ve sonraki oturumlannda Petrol Kanunu üzerindeki çahşmalanna devam etmiştir. Meclis pazar olmasına rağmen yarın da sabah ve akşam toplanacaktır. Bu sabah oturum açılınca, dördüncü madde üzerinde görüşmelere başlandı. Maddenin bazı fıkralan tartışma konusu oldu. C H P sözcüsü Cemal Reşıd Eyüboğlu fıkradaki hukukî tabirler üzerinde, ifade ıhmah olduğunu ıleri sürdü. Meselâ, millî menfaat tabiri ile ne kasdedildiğini, bunun hudud ve şümulünün ne olduğunu sordu. İşletmeleı Bakanı Sıtkı Yırcalı, bu tabirin raemleketin topyekun menfaatlermi ilgilendiren geniş mânası üzerinde izahlaıda bulundu^ C. H. P. liler, reddedilen bır valeb sarşısmda alâkahnın Devlet Şurasına müracaat hak \ kının tanınmamıs olmasına iliştiler. İşletmeler Bakanı, Petrol Kanununun içtihadlarımıza göre yürümıyeceğini anlattı. Hulusi Köymen, hükumetlerin vermış olduğu kararların hiç bir suretle Devlet Şurasına ıntikal etmiyeceğini tasrih etti. Bu madde encümenden geldiği şekilde aynen kabul olundu. 6 ncı madde üzerinde C. H. P. liler itirazda bulundular Madde aynen şöyledır. «Yüzde 1 müsaadeye, arama ruhsatnamesine, işletme ruhsatnamesine veya belgeye Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya yabancı devlet mevzuatına göre, hükmî şahsiyeti haız ancak bir şirket sahib olabilir * Cemal Reşid Eyüboğlu. maddeyı kapitülâsyon kapılannı açma Arfcast Sa. 6. Sü 4 te Ordu terfi tasarısı Yeni tasarı, Maliye Bakanlığından geri cevrildi Kaııunmı, Meclisin bu devresintiurııma gird 1 *nxaıa. 6 1.T.HA.) bir müddet evvel Yüksek Askerî Şura tarafından görüşülerek ka Arkası Sa. 6 Sü. 8 de Bonn hükumeti, yarım mîlyon Almanm silâh altına çagrıîacağmı açıkbyor projesine Ist, karşi muhâlefet iilâlılaıÎHdsıtı genişliyor TC kir v Aimanya Ordu Hazırlj Mİtîng Pmr 7 Mart 1954 haztrlanıyor ün Büyük Millet Meclisinde 114 maddesi kabul edilen petrol kanunu iyi bir eserdir. Aşırı muhalif bir iki gazetenin «Memleketi satıyorlaı. eyvah mahvolduk.. tarzmda ortalığı ?ürü)tüye boğmak isüyen yakışıksız ve ölçüsüz olarak haftalardır yüriittuğü kampanvaya rag , men muhalefetin Meclis bünyesin . deki organları eerek komisyon. gerek umumî heyet toplantılannda , iyi cahşmıslar. tasannın memieket menfaatlerine en uvgun bir sekilde bazırlanması için ellerinden ?eten vardımı esirsememi'şlerdir. Bu vesile ile biı daha goui>oru/ ki. millî davalann yürütülmesi konusunda iyi nıyet esasına bağlı kaldığı. partizanlık ruhundan kendini koruvabildı&i takdirde muhalefet, iktidarın paha biçilmez bir yardımCIM oldurru kadar devletin de zaruri bir unsurudur. Tasarı üzerindeki umumî konuşmalar sırasında CH.P Meclis çruou adına söz alan sayın Cemal Re.ıd Evübojlu. grupunun tasanyı ıımumrvetle ıvi bulduŞutııı. Ancak Cumhurivet Halk Partisi devletçilik pren,ip'.ı.e .a.iıU bir tesekkıiî olduâu içlr. kuvjna kınmzı rey vereceklerinl açıkladı. Böylece iki parti arasındaki iktisadS doktrin farklannm billurlaşıp aymnlanmasma doğnı yeni bir adım atılmrç oluyor. diyebiliriz. Kahıre 6 (T.HAJ Dcı seneden kurulacak normal bır parlamenvoya Bilindiği çibi, Anayasamızın ikinci maddesinde yer alan hükümler bevi Mısırı idare etmekte olan su ve onu temsil edecek bir hükumete den ötiırü Türkiyede bütün parti baylar grupu, ıktidardan çekilmeği devretmeyi resmen kabul etmiştir. Arknsı Sa 6. Sü. 2 de ler programlannda devletçiliği ka ve memleketin idaresine seçimlerle bul etmek zorundadırlar. Fakat nasıl her yiğitin bir yoğurt yeyişi varsa. her partinin de bir devletçilik anlavışı olmak gerektir. flk kunılus yıllarında Büyük Atatürkıın kurduçu esaslar dahilinde Halk Partisinin devletçilik prensipi: «ferdlerin ve özel sermavenin basaramıyacağı işleri devlete hasretmek» manasına alınıyordu. Sonralan, dünya şartlannm da tesirile bu mana az çok soysuzlaşİngiliz inşaat mıitetaassısı, ucuz mesken inşasmda kullamış, arada bazı zikzaklar olmakla nılan usulleri anlatıyor ve memleketfanizde yapı araşhrma beraber bilhassa Ikinci Cihan Harbi enstitiileri kıımlmasını tavsiye ediyor , sırasında Halk Partisinin devletçiliği bir nevi devlet kapitalizmi şekUNESCO Ortadoğu Bılımsel Işline girmiştir. Yurdumuzda demokbjrlıği Merkezı İstanbul Burosunun ratik hareket başlayıp da tek parti davetlisi olarak şehrimize gelen İnreiiminden uzaklaşıldıkça. C.H.P. gilteredeki cBuılding Research de iktisadî hayatımız üzerindeki aStafion» müıehassıslanndan Mr. ğır devlet baskısını hafifletmek lüG. Anthony Atkinson, İnşaat Fazumunu duymuş, hiç bir izahı yakultesinde tetkik ve temaslarına pılmıyan bazı tavizlerde bulunmuşdevam etmektcdir Çalışmalarını tuı. O kadar ki, D.P. iktidara geçbilhassa ucuz mesken inşaatında tiği sıralarda CH.P. nin ıakibine kullanılan usuller uzerııne teksif kıyasla ne dereceye kadaı devletçi etmiş bulunan Mı. G. Anthony Atkaldığuıı iktisadî doktrinler bakıkinson. dün kendısine sorduğumu^ nıından tayin etmeğe hemen de sualleri cevabîandırmıştu imkân yoktur Halbuki. Demokrat Partinin prog İlk olarak. Birleşmış Milletleı ramında bu cihet etraflı bir şekilde teşkilâtı tarafından, yeni Delhide belirtilmiştir. Hartâ. programın bir tertiblenmiş bulunan Beyrelmılel maddesi incelendiği zaman, bu parUcuz Mesken fnşaatı konferansma tinin, devletçilik konusunda vaktemas eden Mr. G. Anthonv A+kîntile Atatürk tarafından çizilen esasson demiştir ki Ura daha yakın bir politikayi be «Bu konferansa. 12 Oıta ve Anthony Atkinson. evvelki gün nimsemiş olduğu görülür. Demok Arkası Sa. 6 Sü 1 de verdiği konferansta rat Parti ancak ferdlerin ve normal sermayenin başaramıyacağı hizmetleri devlete bırakmağa taraflıdır. CH.P ise bugünkü durumu ile benüz kendi iktisadî politikasını. svdınhğa kavuşturamamışa benzemektedir. Petrol kanunu laııısnıalaııııı bir nıisa) olarak ele alabiliriz. Bugün Billrkisi moıüru batııınış obnasmdan şuphelenilen AmeBatı dıın>asında petrol istihsalini devlet sermayesi ile temin eden rikan gemisinin teknesinde dün biri 7. diğeri 2 metre bir memleket hemen yok gibidir. boyunda iki sıyrık gördü, geminin hareketine izin verildi. C umhuriyet Halk Partisinin ilk fakat 3 ünrii kaptan bilirkişi raporuna kadar devletçilik prensipi karşısında buİstanbulda kalaeak rada tamanıile ters bir vaziyet görııvoruz. Petrol, normal sermayenin deffil. fakat devletin kendi vasıtalarile isletemiyeceği. işletse bile randıman alamıvacağı bir mevzudur. Bu şartlar altında CH.P MecNADİK NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Mısırda iki yıllık asktrî üumuesı subayiarı seçim yaptırarak meciis ilân ettiler .„ Bonn. 6 (R.) Batı Almanya hükumeti, Avrupa ordusu içinde teşkil olunacak Alman askerî birlikleri ile meşgul olmağa resmen başlamıştır. Batı Almanya hükumeti bu akşam yaptığı bir açıklamada, yeni Alman ordusunun tecavüz için değil, fakat sulhun korunmasında vazife göreceğini ilân etmiştir. Almanyada askerlık mükellefiyetinin geçen hafta parlamento tarafından kabulü üzerine, yarım milyon askerin kısa zamanda silâh altına alınabileceği kaydedilmektedir Batı AJmanyada Anayasa da tadil edilmiştir. Yeni Anayasa gereğince 18 yaşından yukarı bütün gencler silâh altına çağmlabileceklerdir. Batı Almanya çevreleri, müşterek idare altında kurulacak olan yeni Alman ordusuna dair kararların Fransada husule getirdiği tepkileri çok fena karşılamışlardır. YENİ SURİYE CUMHUR BAŞKANI Suriyenin yeni Cumhur Başkanı Fransız resmî çevreleri, Avrupa Attasi, merasimle Şama girmiş ve vazifesine başlamıştır. Yukandaki Arkast Sa. 6 Sil 8 d e resimde Attasi, Şamda merasimle karşılanırketı görülmektedir. EMover çAan buhran Ordu Bakan Velcfli, yüzünden istifa etti, Bakanın dm çekildiği soyleniyor Washington. 6'(a.a) Amerikan Ordu Bakanı M. Robert Stevens'in muavini M. Johne F. Kane perşembe günü vazıfesinden istif» etmiştir. M. Kane, bu hususta yaptığı beyanatta, Ayan Azası Me Charty'ye karşı mücadelesinde M. Stevens'in şefleri tarafindan kâfi Arkast Sa. 6. Sü. 6 da ihıiıal Türkiyede uciız mesken insasında hanği usuİü kullanmalı? Tiraret ve Sanavi Odaları Genel Kurul toplantısı Ankaıa 6 (Telefonla) Türkıye Tıcaret Odaları, Sanayı Odaları. ve Ticaret Borsalan Bırliği dordüncü genel kurulu, buguc saat 15 te Gar Gazinosunda toplanmıştır Faaliyet ve iktisadî raporlann okunmasından sonra, raporların mü zakere ve munakaşa edilmesı kararlajtırılmış ve ilk sozu Iktisad ve Ticaret' Bakarı Fethi Çelikbaş aımıştır. Bakan e/cumle şöyle demiştiı: «Arkadaşlaı. daha başlangıçta bıı iki noktaya temas ettüeı Aynı zamanda raporun sonunda raünakaleden bahis var. Hakikaten Arkast Sa 6 Su 8 de hazırîıkları hararetleniyor Izmirde bugün •apılacak D, P. İJc ayn yerde yapılacak acıkhava toplantılannda muhalefetin iddialarına cevab verilecek | seçım Bütün Avrupayı alâkiltndıraı ssrtrlı hidlse İtalyada 'bir genc kızın ölümü kazaya atfedilirken İtalyan sosyetesi mensuManntn da adlan karişan bir cinayet olduğu ileri sürüldü, fakat mahkemede hiç bir şey isbat edileı.ıeden hâdise tekrar karanlığa gömüldü (C. H. P.) nin İstanbul adayları kısmen belli oldu5 İnönü partisinin çalışmalarını görmek üzere geliyor Diğer taraftan, istanbul lıstesi C.H. Partisi Genel Başkanı Ismet Inönünün bu hafta sonunda şehri için tesbit ediVdiği söylşjıen adavmıze gelerek, seçim hazırlıklarını ilann isimleri ^unlirdır: Şemseddin Arkast S.' 6, Sü.,3. te gözden geçirmesi beklenmektedir. Celâl Bayar bugün Cumhur Başkanimızı getiren gemi Cebelitarığı gecerek Akdenize girdi Kanser teşhisinde inkişaf İki Fransr/ mütehassısı mııhim keşifte bulundular Paris 6 (a.a.) Bazı kanser çeşidlerinin erken teşhisı mevzuunda Fransız mutehassısları çok onemli bir ilerleme kaydetmişlerdır. Kanserle mucadele ve bu hastahğın erken teşhisi için hususî surette teçhiz edilmiş iki muessesenin kıymetH iki kanser mütehassısı. Gustave Roussy enstitüsünün mudüıu profesor Huguen'ın ve Curie tesislerı müdürü Protesor Courtıal bu husustaki buluşlarını yaptıklan bu" beyanatta açıklamıslardıı Arkast Sa. 6. Su 2 de İzmn 6 (Telefonla) Demokrat Parti ıl teşkilâtı tarafından vann »ehrımizin uç ayrı yerinde acıkhava toplantıları yapılacak. iktidarın çalışmaları belirtılerek muhalefetLı Roma 6 (a a AP.) Cumhur Baş yan kara suiarında kendısmı karşı j son gunlerdeki iddialarına gerekli kanı Celâl Bayarın Amerikadan Uyarak selâm ıesmrni ifa edecek I cevablar verilecektir «Andrea Doria» transatlantiği ile, olan Amiral Zannonı kumandasmD P teşkilâtı gelecek pazar gunü Napoliye muvasalatı sırasında, İtal Arkası Sa. S. Sü. S da Arkast S. 6 Sü. 7 de Yayla motöra için diinkü tahkikat Tabib odasında gene simsar işi konuşuldu Dr. Fethi Erdemın başkanuğında istanbul Tabıb Odasının genel kurul toplantısı, dün saat 14 te Ca yapılan toplantıda; 8 aylık faaliyet, ğaloglundaki Tabıb Odası salonun muhasebe, murakabe ıaporlan, tah Arkası Sa. 2, Sü. S de da yapılmıştır. Dinlenen ' iki şahidden Adriano Bisaccio mahkemeden çıkarken >Yfl2tst 7 «ci sahıjemizde » Kızıltoprak D.P. ocağında çıkan İhtilât Kadıkov Demokrat Paıti ılce teskılâtındaki ihtılâf halledılememıştır. Soylendığıne goıe. ıhtüâf mevzuu D P ıl ıdaıe kurulunda gorüşülmuş ve Kızıltoprak D P. ocak başkanı ile idare heyetı uvelerinin ıstıfaya davet edilmesı karariaştınlmıştır Bu karar vaıın ılgılıleıe teblığ edılecektır. Bir laviih D P Kadıkoy ılçe Idaıe Heyeti adına dun şu mektubu aldık. «idare Heyetımiz taraiından, Zuhtupaşa Ocak Başkanı Sarafım Sağlamelın haysiyet dıvanına Arkası Sa 6. Sü b te Dünku seçimden biı görünü) BUGUN Baro Başkanhğı Seçim dün vapıldı. takat hiç bit namzed ekseriyetı kazanamadı Haşim Refet Hakararm vefatı dolayısıle açılan Baro başkanhğı için dun 1 Ağırceza Mahkemesı salonunda seçım yapılmıştıı. Saat 14 30 da başlayan seçime 490 avukat iştırak etmıştn. Tasnif 16.45 te bıtmiş ve neticede Abdurrahman Yolanın 132, Muvaffak Benderlinin 103. Muhlis Sırmalının 78 ve İhsan Yarsuvatın 75 rey al BUZLU BAHAB İstanbulda tam bir bahar havası hüküm sürer ve meteor6loji istasyonlan hararetin dah» dıklan, gerı kalan reylerin de di da artacağını büdirirlerken Boğazdan içeri girenbuz .kütleleri *!.»« ^ ^ i yüzmekte devam etmekte'" ''%*. Arkası Sa. 6. Su. 8 de dirler. Resmimiz, dün Bogazicinde ahmmştır. Yszdd Moı/ezzıden /steyiniz..î Dün Amerikjrt gemisi 3 iıncü kaptanuun ıtadesi alınırken (Yazısı 3 uncu suhı^mızde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog