Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHU'KIxl t Maı* Farsel !»*£*• No. 758 757 758 759 763 764 766 767 768 769 770 771 772 773 776 777 778 779 783 784 785 786 787 788 789 790 792 793 794 795 796 797 799 801 802 803 804 805 806 807 838 83V 836 835 834 833 831 830 829 828 856 857 860 861 862 863 865 866 867 868 873 874 875 876 877 908 914 915 916 917 920 921 922 923 929 930 931 950" 951 952 953 954 998 1014 1015 1070 1071 1072 1082 1087 1416 1417 1418 1419 14201421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1423 1429 1430 Bahçeli Ferah Evler Arsaları Müessesesi Metre 288 300 302 295 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3Q0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 296 300 300 300 300 300 300 Fiatı Kuruş 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 800 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 800 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 .7.00 7.00 8.00 8.00 8.00. 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Yenf parsellediğimiz arsaların satışına başlanmıştır. BAHÇELI FERAH EVLER ARSALARI. 3D0 288 290 284 290 295 298 •2SÜ306 310 303 325 318 324 327 329 352 315 319 •315262 315 315 3"15 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 285 285 285 285 285 315 315 315 232 315 315 315 315 216 216 216 216 216 216 218 216 216 216 216 216 216 216 j LONÛ Farsel No. 1431 1432 1438 1439 1440 1441 1442 144S 1444 1445 1446* 1447 1448 14.49 1450 1451 1452 1453 1454 1455 145fi 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1132 1133 1134 1135 Metre 216 216 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 404 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 256 300 300 300 300 Fiatı Kuruş 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5 00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4 00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4 00 4.00 4.00 4.00 4.00 Farsel No. 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1149 1150 1151 . 1152 1153 1154 1155 1157 1158 1159 1160 Metre 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 . 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Fiatı Kurus 4.00 4,00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 •5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Farsel No. 1161 1162 1163 1164 1167 116» 1170 1171 1172 1173 1174 1176 1177 1178 1179 1180 118] 1182 1186 1187 Metre 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 00 300 300 300 300 300 Fiatı Kuruş 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4 00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Farsel No. 1188 1218 1220 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 Metrf 300 300 275 190 189 188 190 196 185 190 188 189 190 210 188 188 188 188 188 188 Fiatı Kuruş .4.00 . 4.00 4.00 8.00 8 00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 Parsel No. 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1189 1191 1192 1193 1194 1198 1208 1209 1210 1211 1216 1217 1810 1811 Fİ2tl Metre 188 188 188 188 188 237 300 240 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 241 213 Kuruş 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.000 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4 00 10.00 10.00 Farsel No. 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 Metre 194 203 248 264 256 191 188 191 217 214 211 211 218 170 170 170 170 170 170 170 Fiatı Kurus 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Farsel No. 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 183» 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 Metr» 170 170 221 170 170 170 170 170 170 241 193 193 193 239 232 206 226 175 175 175 Fiatı Kuruş 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ı« TENZILAT TAPILIR. SATILAN ARSALARIN TAPULARI GÜN Ü GÜNÜNE VERİLMEKTEDİR. PEŞİN ALANLARA % tstanbul Marpuççular Büyük Şişeci han 1819 No. da tu serbesttir. Müessesemiz, arzu edenlere birinci sınıf malzeme t^krir günü tapu takdim edıldığinde tahsil edilir. Bu mahalle Bahçelievler Yayla gazınosunun arkasınd* ve hafiye mağazası ve arsaların sahibi HAYDAR KÜTÜK'e mü gayet ehven fiatla bütiin konforu havi 2. 3, 4 ve daha fazla racaat edilmesi. Arsaları görmek için mağazamızdan pazartesi odalı 3500 liradan 8000 liraya kadar cazib villâları yarısı pe Yayla durağında inilir. Almanyaya ısmarlanan troleybüslerin çalısacaâı yeni hatve Perşembe saat 10 da, Cumartesi günleri saat 14 te otomo şin, mütebakisi taksitlerle inşa edecektir. Ve taleb edilen para ların Bahçelievlere kadar uzatılması için Sehir Meclisin» bir bille götürüp gezdirilir. Pazar günü gitmek istiyenler, Beyazıd ancak EV müsteriye beğendirildikten sonra tahsil edilir. Dişçi mektebi önünde hususl vasıtamızla saat 1 de ücretsiz ola3 Taşradan Bahçeli Ferah Evler arsalarına talib olacak dilekçe verildiğini sayın müşterilerimize müjdeleriz. Kroki 29. 1852 parselden 1975 parsele kadar bilalstisna rak götürülür. Satılan parsellerin hilâfına da yer verilecek ların (250) lira kaparoyu yukarıda yazılı adresimize gönderolursa arsa bedelinin bes misli müsteriye tazmin edilir. Alma meleri ve keyfiyeti telle bildirmeleri lâzımdır. Bundan sonra bedeli pesin ve (500) lLradır. Kroki 88. 6 parselden 33 parsele kadar metrekare rlatı cak parsellerin tayininde tereddüd edildiği takdirde masarifi istenilen parsel kapatılmıs olur. bize aid olmak üzere tapu fen memuru tarafından yeri göste 4 Taşrada olup da arsa mübavaa isini bizzat gelip ya 12 lira olup yarısı pesin. yarısı bir sene taksitledir. Kroki 62. 6 parselden 56 uarsele kadar yarısı pesin, diğer rilecektir. pamıyacak olanlar Istanbulda tanıdıkları herhangi bir kimseTelefon: Yazıhane 25919. Ev: 26805. Telgraf îstanbul Kü yi vekil tayin edebilirler. Şayed tanıdıkları bir kimse mev yarısı 7 liradır. Kroki 51. 6 parselden 70 parsele kadar büâistisna metre tükler, İzmir ve havalisi için müracaat: İZMİR PARK OTEL cud değilse bu vazifeyi ticarethanemiz memurlarından İhsan Uğurlu yapacaktır. Ancak vekâletnamede (İstanbul Bakırköy kare fiatı 6 liradır. sahibi MUSTAFA KÜTÜK. Tel: 5919. Kroki 53. 3 parselden 40 parsele kadar büâistisn» metre1 Londra asfaltı üzerinde İstanbula 15 dakika. Belediye kazası dahilinde Kocasinan mevkiinde Bahçeli Ferah Evler arTerkos suyu. elektrik telefonu ve yiizden fazla muhtelif bü salarından . . . numaralı parseli peşin veya taksitle, yani ipo kare fiatı 6 liradır. yuklükte ev ve koşkleri, gazinosu bulunan Belediye ve Halk tekli olarak oamıma mübayaa etmeğe . . . filânı tevkil ettim) otobüsleri bulunan Bahçelievler mevkiinde Bahçeli Ferah Ev ibaresinin bulunması lâzımdır. ler mahallesi kurulmustur. Arsalarımızı bilâistisna herkes gidip görebilir. Beğenilsin, I Arsalanmız çam Te akaıyalarla ağaclandırılmıstır. I beğenilmesin hiçbir ücret taleb edilmez. Ve arsa bedeli ancak 2 Arsa alan müşteri, ev yapıp yapmamakta tamamen m Gramajlan. tarihleri yazılı olmıyan paket ve kutuları satıştan çekerek fabrikadan tebdil etmelerini, aksi halde mes'uliyetin kendilerine aid olacağını sayın müsterileri mize bildiririz. ÇAPAMARKA FABRİKASI Beşiktaş NAZARI DİKKÂTE A r a d ı t ı n ı r" Tasfiye Halinde Sark Deri T.A. Şfrketinden: Tasfiye memurları hissedarlar umumî heyetini asağıda yazılı ruznamedeki işleri görüşmek ve karara baj*la mak üzere 23 mart 1954 salı günü saat 15 te Bahçekapıda Liman hanınm 4 üncü katmda 5455 numaralı mahalde adî toplantıya davete karar vermiştir. En az yirmi hisseye sahib hissedarlarımızın toplantıdan bir hafta evveline kadar hisse senedlerini şirket merkezine bırakarak dühuliye varakası almaları ve malum gün ve saatte toplantı yerinde bulunmaları rica olunur. Müsakere Ruznamesi: 1 1953 yılı i$lerine aid tasfiye memurları ve murakıb raporlarının okunması. 2 Şirket bilânço, kâr ve zarar hesablarınm tetkik ve tasdiki ile tasfiye memurları ve murakıbın 1953 takvim yılı zarfındaki muamele ve idarelerinden dolayı zimmetlerinin ibrası. 3 İstifa eden bir tasfiye memuru hakkında karar it tihazı. 4 Murakıb tayini ve ücretinin tesbiti. 5 Tasfiye işleri hakkında ortaklarca ıleri surülecek hususlarm mıVakere ve karara baglanması. Mefruşat Mağazasında Ucuzluk Avrupa döşemelik kretonlar metresi 175 kuruş. Avrupa tüller metresi 5 lira. Yer ve sofra musambalar, kornişler, güneşlik perdeler. Her yerden daha iyi ve her yerden daha ucuz. Beyoğlu, Haçonulo Pasajı No. 27 LUVR Amerikan Harika Eşya Miîzayedes! 7 mart 1954 pazar günü saat 10 da Harbive Cumhuriyet caddesi 279 numaralı ev (Orduevi tramvay durağı karşısmda) Yemek odası takımı Amerikanın en son modası olan sarı ağaç (Blond Wood) tan koltuk, şifonyer. masa, yatak, komod gibi ev eşyaları Plâstik ve krom portatif oyun masa ve sandalye 24 kisilik Kalifornia porselenden tip mertebani tabak takımı 34 kişilik bardak takımı Admiral 5 yıldız buz dolabı, Zenit kobramatic 334578 devirli plâklarile radyo pikap Yavrular için yatak oyun safhası ve Walt Disney oyuncakları Mutfak için meşhur Revere, Copper. Bottom ve Pireks ta kımları Toster Sodaking ve dövme alüminyumdan ekmeklik, şekerlik Yaylı somya yatak odası takımı Açılır yatak olan divan plâstik koltuk ve berjer Moket halılar Real Host jaz fırını Plâstik bahc« hortum ve fıskı O.K. ve renkli abajurlu lâmbalar ve zevkinizi okşıyacak birçok ev eşyaları. Portakal. WERTHEİM Tel: 29348 Tel: 27895 20248 RACASAN? LIDONa Her aksam Orkestrası muvaffakıyetle devam ediyor. Dostlannızı LtDO'da ye m«ğe dav»t ediniı. Tel: 84446. I Kişiye Aynca, 5 . 0 0 0 Liralık çeşitli para ikramiyeleri 15.000 Çeyrek asırdanberi tenviratınızı süslemekle meşgul olan Müessesemiz. önümüzdeki haftadan itibaren yepyeni ve gayet zengin bir avize, aplik ve masa lâmbası çeşidini takdim edecektir Galata. Osmanlı Bankası karşısında L A r a d ı î ı B ı z WERTHEİM Tel: 29348 Tel: 27895 20248 ZOULA COURTİS ve KOKİNAKÎS Muhtelif Kablo ve Çıplak Bakır Tel Satın Alınacaktır. SİMSEK Nağazası RACASAN? SATILIKTam dizel 50 beygir, 4 silindir, 4 zamanlı şanjeman, devir ızaltma tertibatı ile 400 devirli, şaft ve pervane dahil tamamen yeni deniz motörü. Müracaat: Telefon: 82608 Anlcara Elektrik Havagazi v t Otobüs İşlefme Müessesesinden: 1 10.000 metre muhtelif eb'add» NKBA tipi kablo İU 31.000 Kg. sert çekilmiş eletrolik bakır tel teklif 1*teme usulü ile satın alınacaktır. 2 Fennl ve idarl jartname Müesse» Tic»r«t Serrisinden bilâbedel temln edilebilir. 3 Şartname esaslarına göre tanzim edilec*k tekliilerin 19 nisan 1954 günü akşamına kadar MUeme*« Umum Müdürlüğüne verilmesi ilân olunur. (2681) |RACftSAN?| KİRALIK ARDİYB Adll Tıb «rkası. Sengül hamamı «okağında matbaa v# depoya elverisli bir bin» kiralıktır. MüracaatSirked Y*lı köskü caddesi No. 7. T«l: 20990. ı S SATILIK APARTIMAN Bomontinin en iyi yerinde, tramvaya bir dakika altı ve bes odalı banyolu: Karaköy Bankalar han No. 62. Tel: 47149. Pazar günleri. Tel: 86655. KATLART %
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog