Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

«Mart 1954 CUMHTTRfYFF Ford Fabrikaları tarafından imâ! ©diîen her tUrlü vasıta içın en emin ve en teknik Kıymetli sanatkâr tavsiye^ediyor BAKtM VUKDU En büyük dertîerden biri olan Û KOKULARIN! yok eder Etrafmızdakilgrl rahatsız etmemek için yemekten çekındığiniz bazı şsyieri îstedığinız kadar bo! bol yjyebiürsmiZ: İSTASYONU SERVIS u YAVRUNUZU BESLER VE KUVVETLENDİRİR. p itib&ree PURO GtiseUik M«todusu &iî de titbik edieii. Türkiye îmar Bankas! Türk UşâkıaYâr Tepşu Dkulu Kumândanhgından Tsbliğ Edilmiştir, Özü: Kara ve Uçs. Top atı$ları hakkında denücüere ve havacılara ıhtar 1 1 2 1 3 Mart 1954 günlerınde saat 09 00 12 00: 14.00 ve 16 00 arasmda Tuzladaki hava meydanı güneyınden asağıda üc nokta ile belırtılmia denız sahası içerısinde bulunan. Hayırsızada üzerinde. "topcu kara atijları ve gene bu denız sahası uzermde. hava hedeflerme karji Uçs top atışları yapılacaktu. 2 Atıs gunlermde hıçbır deniz vasıtas: veya uçağm belırtılen sahaya gırmemesi ehemmıyetle ihtar olunur. (a) Arz. 4 0 ' 49. 00" Kuzey 29' 20' 06" Do£u Tul. (b) Arz: 40* 45' 12" Kuzçy 29* 07' 18" Doğu Tul: (c) Arz: 40* 39' 24" Kuzey 29* 14' 54" Kuzey Tul: C702 2705) Anonîm Şirketinden: müfterilerinin emirlerine âmads olduöunu ilân eder Nişanias, Kodaiian Caddesi. 46 numarada FORD Seryis !stasyo»u. yepyeni teknik im. kâr»!ar. mütehassıs teknls« yer»!c ve takviye edüen te$* küâtiyte arabaiannızı tam bir ka!p buzuruyla emniyet edebüeceğiniz bir merkezdif, Karoseri. boyahan.e ve bllümotör tam<rl. yıkama, î. gresaj, FORD Fabteknik !cap!ar«r»a ve bu işte ihtisas yapm'ş b'r'nci s»r»!f ustaîar tarafından yaoı'!'. DİKKAT: daim! kokyhk Büyük Ftr&ab Kaçmnayınıs DEVREN KİRAUK KIRAATHANE tktnci smıf 250 metre sahalı. Büârdolu, mobilyası noksansız. Cadde üzeri, üç tarafı yol, koşebasi; banka şubesı acınak istıyen bankalara ise bulunmaz fırsat. Ne kadar acele muracaat edılırse bu fırsat kaçırılnıaınıs olacak. Muracaat Eyubde Yusul Muhlij Pa«a C Zıraat ve Yapı Kredi Bankaları arasında Bizım Kıraathane sahibine. 99 N İ K E L ANOD bir parti ithal edilmiştir îhtiyac sahıblenriin açi ğıdaki adrese müracaatleri. K V. GAMSAHAGAN Fincancılar Aslan Fresko han No 11 İstanbul Tel 20586 Bankanuz ortaklân genel kurulu aşafıda yazılı gundejadeki i$lerı gorüşmek ve karara bağlamak üzere adî surette 25 a a r t 1954 Persem.be günü saat 16 da Aslrefendi caddesi 3537 nıtmarada kâin bankanm merkez binasmda toplacacaktır. Ortaklarunızm sahib olduklan hisse senedlermi veya bunu müsbıt vesaıki toplantı gununden bir hafta evveline kadar bankamiza tevdi ederek gtrij kartı almaları ve belli gıin. ve saatte asaleten veya vekâleten toplantı yerinde hazır bulunmaları rıca ve esaa mukavelename hukumlerıne gore en az (1000) hisseye sahib ortaklann oya ijtırak edebüecekleri ve hisse adedi ne olursa olsun (10) dan ziyade oyları olıruyacağı ılân olunur. YÖNETIM KURULU G Ü N D İ H ! 1 1953 yüı sıuaîr.elât ve hesablanna aid ySnetisı kurulu ve denetçiler raporlarile bilânço ve kâr ve zarar hesablaruıın tetkık ve tasdiki ve yönetim kurulu Üe denetçılerin ibraa. 2 1953 yılı bılânçosuna gore ortaklara tevzi edilecek temettü miktarının ve tevtii zamanmm tayini. 3 Mıinhal bulunan yönetim kurulu uyelığine muvakkatea yaoüac intihabın esaj mukavelenamesinin 28 incl maddesine tevfikan tasdikL 4 Münhal buluaan den.«tçüiğe muvakkaten y^pılan İntihabın tasdiki ve ücretinin yenıden tesbiti 5 Esas mukavelenamenin 27 nci maddesi hükzniine g6re müddetleri biten yönetim kurulu üyelerinin yerme yeniden seçım yapılması. 6 Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklan nın tesbiti. 7 Barkalar Kanununun 14 uneu maddesinis nehyl haricinde v« esas mukavelenamenin 39 uncu raaddesınce yonetica kurulu üyelerine, bankanm icra ettiği muamelât nsv'mden muameleleri kendileri ve ahar hesabma yapabilmek ve ayni nevıden muamele ile meggul bir diğer banka veya jırkette mes'ul aza sıfatüe vazıfe gorebilmek için mezuniyet verilmesL cüdi tfl.mizler k»rur ye besler. slvHcs ye slyah benskierin ts < şekkülüne man! olur. yrf\ sfzi çok daha genç vs güze! gösterir. BOL KOPÖKLO Tuvalet Sabunlar; 100 de 100 saftır Muhtelif Inşaat îşleri Yaptmlacaktır. Ânkarâ ElektHk, Havagazi ve Ofobiis İşletms Müesseseslndsn: 1 Hipodrom karşısındakl sahada, Müessesemiı otobus i^letmesi yenl tesislerine aid a Tesislerin kurulduğu »ahanın toprak tesviyesinin yapılması. b Lüzumlu kısımlann blokaj ve asfaltla kaplanması c Yağmur sularınrn saha dıgma atılması için lüzumlu sebekenin yapılması. d Sahanm hududlandırdması, işieri teklif isteme usulü Ue yaptırılacaktsr. 2 Keşif tutarı TL. 282895,28 dir. 3 Eksiltmeye girecekîerin 100.000, liralık böyle bir İ5 yaptıklarına dair vesikalan ile, eksiltmfi tarihindea 3 (üc gün) gün evveline kadar müesseseye müracaatle yeterlik beîgesi almaları lâzımdır. 4 İşin muvakkat teminatı TL. 15065,81 dlr. 5 Bu işe aid şartname 25. İira mukabilinde Müe»sese veznesinden almabilir. 6 İLgılüerin ssrtname esaslarma göre hazırhyacakları tekliflerini 22 mart 1954 pazartesi günü saat 15 e kadar müessese umum müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. (2481) İLAN TASHİHI *m Dunkü nüshamizda çıkan BERTA mutfak margaxin.i keşıde ılâamda bazı hatalar olsıuştur 1 aded gakir Zümre sobası BAYAN GORGÜL e ve 1 eded 3 hizmetçiye bedel sıhirli cam temizleyıcı CAM PAKLAP. N. Gülsan Ayhan Üngor Hamid Bektâ3 Fehml SLşmanoğlu Baise Sanlı Birsen Sıpahi Güzin Coşkuner Teoman Sipahigıle çıkmıjtır Tashih ve ^mmmmm^t^^m^mmm ilân olunur. m KIZLAR ARANIYOR Ambalâ] i^lsrinde ç^iıçmak üzere işçi kulsr aramyor. îsüyealet l«tanbul Yenıpostane caddesi Atabek yanmda Temelh kan 9 No. ya tnuracîat MOTÖR Ltd. Ştİ. (Servis İstasyonu) Nişârîfâş, Ködâmâh Cad No^46,teİ: 84443 ŞİRKET MERKEZİ. Taksim, Doğü Palas altı. Teî §220402205 ' LEVHA TENEKE SÂTILÂDÂKTIR Peirol Ofîsi Umum MydUrlyğUnden: Halen İzmit ve îzmır bolgelerımızde terakum etmiş bulunan ve bir kısmı gonyesız diğer bir kısmı hafıf paslı oldufu için teneke irnalâtımızda kullanılmıyan eem'an 114830 Kg (İzmitte 29940 Kg.. Izmırde 84890 Kg ) levha teneke kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Satis şartnameleri. Ankarada Selânık Caddesi 45 nu raaradakı Malzeme Mudurluğumüzden ve Istanbul fGa lata Kozluca han) îzmır (Turan) İzmit (Derınee) îskenderun (Akçay) Bolge Müdurlüklerimızden almacaktır. Satılacak levha tenekenin numunelerı aynı yerlerde go rülebilır. Talıbler, mektublan en geç 25.3.1954 Perşembe gunü saat 17 ye kadar Ankarada Selânik Caddesi 60 numaradakl Muhaberat ve Arşıv Müdurlüğumüze tevdı etmiş ola caklardır. Ofisimiz levha tenekelerin tamamını veya bir kısmmı satro satmamakta îerbeît+ir (2475) Orhangazi İiçesinde 77 i Sayılı A. Sölöz Tanm Kredi Kooperaliflndf!!: Kooperatifimîzce Orhangazi A. Sölöî mevkiinde yaptınlacak kooperatif binasmın in$aa.tı kapalı zarf usulü üe ve birim fcat esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 1 Eksiltme: 24.3.954 tarihme rastlıyan çarşamba günü saat 16 da Orhangazi Ziraat Bankası biaasmda toplanacâk eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 2 Eksiltmeye girebilmek İçin lateklüeria 2500 liralık muvakkat temlnat vermesi ve eksiltme mevzuunu teşkil eden bu insaat âyarmda bina insaatını muvaffakıyetle basardıS1^» dair resmî raakamlardan alınmifl vesika ibraz etmeleri sarttır. 3 Eksiltme evrakı her gün mesal aaatlerinde kooperatil müdürlüğünde tetklk edilebilir. 4 İsteklilerin teklif mektubîannı ve eksiltme şartna=ıe sinde gösterilen evrakı imza ederek teminat vesikalarüe birlikta kapalı zarf içinde 24.3.954 tarihindeki Çarşamba günü saat 15 « kadar eksiltme komisyonuna vermiş veya göndermis olmalan Iâ2imdır. Postada olacak gecikmelerden dolayı içtekli bir hak talebinde bulunamaz. 5 Kooperatü en müsaid teklirl yapan îstekliye ingaatı ilıale edip etmemek hususunda serbesttir. (2570) Satılık Stil Yemek Odası Takımı S A T I L I K Görmek için Teşvıkıyede Maçka Ec2ahanesi kar$ısı Çiçek Apt. No. 132 3. Tel 81148 1 KIYMETLİ HAN EminSnü civarrnda en sağlam bır pıyasada, mağalarıle satılıktır. Telefon 29974 alündaki PARA;. SIKIMISI pLMAZSA 1\SAN UYlİft ! 4 ndçi $9 000 iira I Üâküdar KaAköy ve Havalisi HaJk Treunvaylan I Türk Anonim Şirketinden; I (1000) aded pik fren takozu ahnması için 8 mart 954 I pazartesi günü saat 14 te satmalraa komisyonunda pazarI lık yapılacaktır. Sartnamesi Levazım Müdürlüğünde göI rulebılîr. Türk Tleargt Bankası A,Ş,idare Meelisinden Türk Tıcaret Bankası A.S aksivon sahiblerinin yıüık toplantLSi 24 mart 1954 tarıhıne rastlıyan çarşamba giinu saat 15 te Ankarada Işıklar caddesinde Bankanm Merkez bmasında yapılacaktır. Statumuzun 43 uncu maddesıne gore tonlantıda bulunmaya salahıyetlı olan aksivon sahıblerimn mezkur tarıhten en az bir hafta once gırme kartı almaları sarttır. Aksiyon sahiblerinin zamanmda Bankamız subelerine müracaatlerını dilerız. Toplantı Ruznamesi: 1 Idare mecllsile m'urakıblar raooruaıiB o!njsffit&. 2 1953 yılı bilânçosu ve kâr ve zaraj hesablannıa tasdıkıle ıdare meclİ3i ve murakıblarm ibrası. 3 Kârın tevzı şeklı ve gununun kararlastırılması, 4 Muddetlerı tamamlanmıs olan ıdare meclısı azalarının yerıne yenılerının seçılmesi 5 idare meclısı azalarına verilecek tahsısatın tesbiti. 6 1954 vüı için ıkı murakıb seçılmesi ve ücretlerinm tesbiti. mumt t 000 Ura tO admi İOO llra, ve 4OO adei 100 liraUU p n r s lkrsfft!$@i«ri rordnr. İVİÂRÎ İ95'* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Ankara şubemizde çalıştırılmak üzere, ve altı a y ü bir staj devresine tâbi tutulmak kaydile, aşağıdaki vasılları haız memur almacaktır: a) Ticaret'Lisesi. Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu, îktısad Fakültesi veya bu derecelerde meslekî tahsü veren yabancı okullar mezunu olmak. b) Askerhğini yapmıs bulunmak (nisan 1954 devresiade terhisi mukarrer bulunanların müracaatleri dikkate almacaktır.) c) Lise mezunlarınm yagı 25 ten, yüksek okul mezunlarınm yaşı 30 dan yukarı olmamak. İsteklilerden Ankarada bulunanların bizzat, diğer şe hirdekilerin yazı ile ve sarih adreslerini büdirerek en geç 20 mart 1954 tarihine kadar Umum Müdürlük Personel Servisine müracaatleri ilân olunur. (2370) GUnUne kodür ste de y®dm§im €30. mn as üv & ra«t«ll 250 T, C* Z I R A AT¥ B A I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog