Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

9 Mart, 1954 Zabıtamn evvelkl gece yaptığı arama • taramalar YUNUS NADI 1953. 1954 EN GÜZEL Resimli Romasıımız Yazan: GEORGE SİMENON Liman Ciııayeii HÂDISELER ARA$/A/OA'X" O/YE TESMIYE RTS: Baştaraft 1 tnct sahıiede çalıştığımı bilmiyor. Yalvannm siYARATMAKTA MüHlM 8i* NENFAfATI hır, bırkaç saat zarfında aranacak ze, bu defahk olsun benı affedin. VARDI. ıstıkbali Sab'kalılar, belâlılar, esrarkeşler, Ne yapalım? Yavrumun kabadayılar, hasılı emnıyet nıza için bu şekilde çahşmağa mecburmnı bozmdya yeltenen kendmi rum. Onu leyli mektebe verışimbjlmezler topldnarak, kanun pen dekı sebeb de bu Annesınin kirlı havatını ojrenmemesini istivoçeöine teilım edıiecek... rum o *** Kanun. hepsine aynı şekilde Taksım Eınıııyet Başkomiserlıği bınasındayız Baikomisenn odasın tatbık edılecektı. Bu sebeble Emda kımler \ok kı Başta Emnıyet razı Zuhrevıye Hastanesine sevkeMuduru Ethem Yetkıner Mua dılmclen gerekıyordu Yalmz. erMırzana köy bile denemez Ça en ufak bir fenalık ifadesi görevınler: Mehmed Ali Alpsar, Ah tesi gün Üsküdar Zeyneb Kâmıl Hastanesınde ameliyat olacağı te pakçur kasabası cıvarına. Bıngöl medım. med Topalo^lu. Ikinci Şubc MuduBU MESELE'YE KARIŞAN , HAOtSE BASir 8IR. POHS Nihayet önümüze, hepsınden dik konduıulmuş, be? altı ru Necdet Uğur .. Asaviş Masası Icfon muhaveresı ıle tesbit edilen sırtlarırıa DEĞJLOİR.OfitUM /Çtr "' TAhllYAN HERKES 8U "X"olA6İt a Şefi Veclad Sokırllu . Ahlâk zabı penc kadın serbest bırakıldı Dı kerpiç hane . Ne bir ağacı, ne bir bir yokuş çıktı. Said: DAJV TELEFOt'tLA /OAn.*. ** •• . . » . ., "* "= ^ UR Abla hanım, geliyoruz artık, tabi konuserı Nıhayet gazetecıler.. gerleıı polis kamyonu ıle Ahırka tarlası vardır. Sakınleri, sadece REN BİR TAHKİKATIN: M£$VUY£T^ HATTA SIZ pıya sonderildi. voğurt ve dağlardan topladıklan dedi. Hepnmz ayoı oda ıçındeyiz.. liüSTÜME ALDtHMI, RAHAT BtRAKIL, bir nebatı yerler. Yüzleri nadıren Nefes nefese tepeye tırmandığıSaatler ıleılıyor... Bız sabırMZ*** /S TERİM. SAY&LARIMIA guler. Bağırarak konuşurlar. Ö mız zaman, âdeta gözlerime inanaHATIRLATIRIM lıkia gecenın ılk muştenlerını bekSaat 22.30 Merkezin önü momürleri boyunca üstlerindeki tek madun. Vadıde, ağaçlann arasında, h.\oıuz Ntiıayel ilk faaliyet raporu torlu vasıtalarla dolu Yetkuıenn geldı. Ahlâk zabıtası ekibi, Be işaretı uzcıme hepimiz kalktık. elbıseden başkasına sahıb olama küçük bir köy vardı. Yeşile susamışlardır ve münasebetsiz bir yer mış gozlerimi Jtarşı sırtlara doğru ycglunda, içkıli yerleıde. pasta Arabalaia taksım olduk Bız. bir hsnelerde dolaşan 13 uygunsuz ka gazctecı arkadaşla (004) numaralı lcrı vırtılmadıkça ona yama vur tırmanan ağaçlardan, tarlalardan mak akıllanna dahı gelmez. En ayıramıyordum. dın bulmuş. vakalayıo merkeze Yetkıncnn aıabasında idık. cok koıktukları iki şey vardır: Aman Said, dedim, ne güzel getumHer. Hepbi aşeğıdalarmış Bir «Âsayış kervanı» nı andıran yer! Neresı burası? Kthem Yelkıneı bıraz heyecanlı motorlu vasıtalar. Taksım meyda Kurdlar ve ]andarma... Mirzan! Kurdlarla her dakika burun görunuvor. Iitanbul Emnıyet Mu nından Istıklâl caddesrni takıben, Hayretle yüzüne baktım. durljjunun Izmıt Valüığıne ben Tepcbaşı yolu ile Asmalımescıde buruna yaşadıklarından, onlarla (Türkijed* nesrt bakkı auctemlM ıMHr) Anlamadım, ıki tane mi Mirzeınedıgmı kendiii de ıtıraf edıyor vardı Mudür arabada konuşuyor unsivet peyda edebılmışler ve icabmda kurdları korkutmak için zan var? ' e diyor kı: du kendilenne göre bir takım çare!er İçin çekti • Cidden çok guzel bir mes•> Genc kızlarımızla, Renc er Gel abla. anlarsın. iek Bıraz guç olmasma ragmen, keklcıimıze felâket hazırlayan hâ bulabilmışlerdir ama daha köyun Çocuklar ve kafilenın öncülerl, ıntana ze\k vcren tarafları var dısclere. tahammii] edemiyorum yokuşu başından bir jandarma goMeselâ uç. dort gecedır sabahın dogrusu Bu dâva ne bir mevzu runür görunmez hepsi bir tarafa köve giımi^lerdi bıle. BLZ de arYaklaştıkça, siaat ucune kadar dolaşıyomm Ka at mcselcsi, ne de bir polis mese sıner. âdeta toprağa kanşır, yok kalarından seğirttik. bir eksık var bu köyde, bir eksik.. rakollan gezıp teşkılâtı tanımaga lesıdır. Bu, kökünden halledılme olurlardı. (Baştarafı 1 inci »ahifedt) Şeyh Said ısyanından sonra he Ama ne? (Baştarafı 1 inci tahiffde) çalışıyorum. Bütun bu yorgunluk sı lâzımgelen koskoca sosyal bir redilecegini izah etmemiştir. Bırkaç cılız tarlanm yanından men hemen bütün KürdJer jandar!an unulturaıı tek şey, vatandaş derddır. Cemiyet bünyelerinde ısDiğer taraftan, alınması lâzım arın emnıjet hızmetınde çalısmak lahat yapmak oyle kolay bir ış ol ma ve askerden korkar.. Evet ama geçtık. Ev sahıbim Ayşe kadın, maksadile Münakalit Vekili Yümgelen bu kararlar etrafında tam biı nü Üresin bugün saat 18 00 de gar bunlarınki başka türlü bir korku Derdıve ve başkaları, toprağı çatan dogan mjjıevî gurur ve zevk .. masa cerek » görüş birliği olmadığı, bu sebebl» idi. Adeta zelzele, yangın, sel kar pahyorlardı. Üç dort kişi, ellerinde gazinosunda bir kokteyl vermiştir. *** yeni hâdiselere intizar edilebileceğl Atıahmeîciddeyiz. Yetkiner. kah Bu toplantıda Münakalât Vekili şısında ınsanlann duştükleri pan.k Kura'nıkerım. karşı sırttaki mede bildirilmiştir. Kapı vuruldu. Ahlâk zabıtası şe velere, baılara .içkili saz salonian cınsinden bir şey . zarlığa doğru çıkmaktaydılar. Ço Yümnü Üresin, Anadolu Ajansı mu habirine, ulaştırma işlerimiz hakh 13 kadın j dkalandığına daır ılk na bizlerle, memurlarla bırlikte cuklar kovalarla. tarlada çalışan*** kında asağıdaki izahlarda bulunmuş çifahi raporu arzedınce, Yetkıner cınjordu. Tek pencereli kerpiç odamda !>er lara bulanık bir su ta^ıyorlardı. tur: içıne gonıuldugu koltuktan doğGeccnin saat 22.45 inde kahve sabah, dıjandan gelen seslerle u Herkeste. şımdiye kadar gdrmedi« Havayollarımızda mevcud u ruJdu ve" lcrden bırınden 13 . 16 yaşları yanırdım. Mırzanhlar çoluk çocuk ğim bir telâş, bir hareket vardı. çaklan Hollandada revizyona tâbi >' Getııuı junlan gorclım'» arasında 4 çocuk çıkanldı Bunları hep birlikte meçhul bir semte doğFakat işte hepsi o kadar . Köy BaştaTatı 1 inci sahifede • dedi. Getndıler. barioin. ebmer . goren Mudur dorhal kahvehane sa ru yola çıkar, ancak güneş battık de ne köpek, ne davar, ne sapan, tutuyoruz. Bu suretle uçaklarımızı dilen gerginliğin müşterek bir tcbyeniliyerek halkımızın istifadesine 16 yaşından 45 ya>ına kadar, za hıbını dışarı çağırttı: tan sonra gerı donerlerdi. Köyde ne de bır insan. Evler harab, duliğ neşri ile düzeleceği ve Mısırın yıf sısjinaıı, yüzien boyalı her tip« Bu sana ılk ve son ihtanm bütün gün. ihtıyarlar ve hastalar varlar yıkık, su değırmenleri hare arzedeceğiz. Ayrıca mevcud uçeklahükumetimize tarziye vermesinl ten kadın Acırucak hallerı vardı dır Bundan sonra 18 yaşından u dan başka kimse kalmazdı. Merak ketsiz. kupkuru . Ağaçlann hışır rımıza ilâveten 'yeni uçaklar sipamüteakıb Kahireye yeni bir büyük Hugrusu.. Mudur. hepsinı teker te fak çocuklan kahvehanen» alacak ederdım bunlar nereye gider dıye. tısından bajka ses yok. Sessiz, ölü riş ettik. İlk parti olarak bunlardan elçi tayin edileceği hususunda Kabir kısmının mayısta hizmete girker suzdukten sonra ıçlerınde en olurtan dcrhal kapatırım!» dedi. Bazan pencereden uzanır, içlerın bır köy. hireden verilen haberler üzerine mesi için alâkalılarla temas halinufak olanma. *** den birıne seslenirdım: malumatına müracaat edilen Dıf Yanımda Said, kâh cam=ı/ pen devız. Bundfn başka 4 motörlü bü« Kızım scnin kımsen yok İşleri Bakanlığına mensub salâhi Derdiye, kız. nereye gidiyor cerelerden içen bakarak, kâh ker vük uçaklarm siparişi için görüşBir bardayız. Vesıkasız kadın çamu'N dıje boıdu. Gozlerıni yeryetli bir zat demiştir ki: hştıran bir bar burası Asmalımes sun? piçleri dökülmuş kapılardan baş meler yapmaktayız. Uçus personeden ayırmayan genc kadın. başını cidde Aldığım cevab her zaman aynı lanmızı uzatarak evlerı doUçtık lini terfih ettirmek icin bir kanun «Mısınn tarziye vereceğrnt datr hafıfçe dosıulttu, sonra ağlama\a Müdür onde, bız arkasmda içeri ıdi: şu âna kadar Bakanlığımıza intiBu köy, benim bildiğim Mirzandan lâvihası hazırlıyarak Büvük* Millet ba^ladı Hem ağlıyor, hem konuşuMecli'ine sunduk. Böylece uçucula girıyoruz Topıak altında basık ta İşşım var kal etmiş bir haber mevcud değilçok daha güzeldi. İki katlı e"leri > ordu: vanlı. havasız bir mağaıayı andıran dir. Hükumetimiz, Mısıra gerekH Ev sahıbım tek gozlii. dışsiz A\;e ağaçlan, değirmenleri, hattâ bir de mıza daha geniş geçim imkânları Gemi mürcttebatı ifade vermeğe jiderlerken « rJfendım yjrın hastanede a bu yerde, 10 dan fazla bar kadı kadına da sorardım: sağ'ıyacrğız. leklifleri yapmış bulunmaktadır. mınaresiz camıi vardı. Fakat nı(Elinde bükülmüjj harita tutan. süvari) melnat olaca^ım Vallahi fena bir nı, hayatlarını kazanmak içm oDemiryollan faaliyetimize gelinBu tekliflere müsbet bir cevab Kuzum, her Alların gunü ne çin boş. niçin ölü? Said: nidkvddla soka^a çıkmadim!» Muz mürlerıni çuıutüyorlardı. Hepsınm reye gidiyorsunuz boyle? ce İstanbuldan Adapazanna kadar sorulmuştur. gelirse müşterek bir tebliğin ya İşte abia hanım. dedi. hen bu elektrikli tren işletilmesi için ha lemiş, savcılıkça kaptan ve müret Dün gemi üzerinde vapılan bazı tsrıb oldu^u her halinden anlaşı benzi uçuk. hepsi zayıf, hepsi de yınlanması normaldir. Kahireye Yüzüme bakar, cevab vermezdı rada doğdum. Zaten bütun bu bilzırlıklarımız ikmal edilmiştir. 30 tebatin ıfadelerınin alınmasına baş tetkikler tam manasile mu^bct bir yeni bır büyük elçi tayini ise anlıvordu Sukuncte davet edildi zorla gülmeğe çalışan kimselerdı Merak ettığım daha bir sürü şey dığin insanlar da burada doğmuşmilyon liraya mal ol.cak olan bu lanmıştır. netice vermemiştir. Gemınin ba; cak Mısınn vereceği tatminkâr bir ^ir^aoindan. 35 40 yaşlaıında Belediyenin burada bar açmak vardı: Meselâ niye bunlann tar laıdır. Ya . Fakat kader işte. Gel şi bir kaç güne kadar ihaleye çıYapılan tahkikatten, kaza arun tarafında bazı çizikler göriılmüşse cevabdan sonra düşünülebilir.» tahmın edilen şışman bir kadın ko ıçın nasıl müsaade ettığıne çaşırmış lalan yok derdim; niye toprağı karıyoruz. E'ektriklı tren mevzuun da Albert Jack isımli bir zencinin de bunlann çarpma neticesi olup şuraya da sana anlatayım. rmşiıvsa başladı: kalmıştım doğrusu. Felâketleri, sevmezler ve sonra niye gülmezler, « Mudur bev. şımdı haptaneve bıraz da kendımız hazırhyoruz gibi benımle konuşmak ıstemezler, diBır kavak ağacının dibine otur da ayrıca Adapazan Ankara hat gemide gözcü olarak bulunduğu an olmadığının tesbıti için fiç kiş.lık duk. Said sigarasını yaktı, bir tı kısmının da etüdünü bitirmek ü laşılmışür Iddialara göre Albert bir ehli vukuf heveti kurulmuşturfp' kedecekler Bir hdfta ıçerde gcldi bana .. ye düşünürdürn. kaç ncfes çekti ve anlatmaya ba§ :ereyiz. Bütün bunları uzun vadeli Jack, Izmitte verdiği ifadede bir Heyet bugün gemi üzerinde yenijatacagm. Halbukı leyli mektebZamanla Mirzanlılarla aramız ladı. krediler ile yapıyoruz ve yapacağız. ışık gördüğünü, fakat çarptıklannı den tetkikler yapacaktır. *** o'p okuvan bu oclum var. Cumardaki soğukluk yavaş yavaş kaybolBir çok hatîarda kömür yerine raa hatır!araadığını söylemiştir. «Âsayiş kervanı», İstanbu] soDün batiin gün savcıhk, gemi ajt"sı ?unu mektcbe Cıdıp almam !â Abla hamm, sen burasını be zut yakmağa çalışıyoruz. 1954 yımağa başladı. Onlar gene sabah gi(Baştarafı 1 inci gahifeâe) Yayla motdrünün makinistl olup damlarının ifadelerini almıştır. Ifa' ! zım. Bmrn bu h<natta ve bu yolda kaklarında, etrafa emniyet vt hu dip akşam geliyorlardı. Ama don ğendin ya, eski hahni görseydin mda yapacağımız bu tâdillerle sekazadan kurtulabilen tek şahid ına delerin alınmasına bugün de devam Tunca 470, Meric ise 434 rr.etre zur saçan bir azamet ıle seyredı» dıiklerı zaman, köyde kalmış olan kimbilır ne severdin. Şu değinnen nede 250 bin ton kömür tasarruf kinist Hamdi dün hastaneden alı edilecek ve kazayı yapan geminin normal seviyelerinden kabarmıı yordu Canavar düdükleri vasıtalar, yukandakı evde oturan «Ab!a lerden billur gıbi sular akardı, tar etmis olcağız Demiryollanmız için narak vapura götürülmüş ve gemi Wolunteer olup olmadığı anlaşıla '•azıyette idıler. !ara yol açıyordu. Üç dakika içinhamm» m geldığıni. hastalara ialar, ekinlerden dolup taşardı. 70 lokomotif, 150 yolcu vagonu al yi tanıyıp tanımadığı kendisınden caktır. Sular, Edrine mıntakasında îkmdi, de Tophanede Karabaş mahallesine ırderman» lı haplar verdığını ve Her türlü meyva ağacımu vardı: mak için bir heyetımiz A'manyaya Değirmenbeyi, Çukurçayır, Kazanindık B.r saat evvel ekıplerin a ağnlarırun hızır yetışmış sıbi dın dut, incir, elma ne istersen Burası eitmiştir. 1954 vılında Demiryollaova, Paşaçayın ve Bosna ovalannı Ut Borja.ının 3 3 1034 flatlan rama yapmasına rağmen. bir saat diğini anlatmaktaydılar. Hele ço yazın başka âlemdi, kışın başka. rınıız büyük bir inkişafa mazhar Agılıt t&jıpaııtı tamamen, Saraçhane, Yıldınm, Yesonıa tekıar bu sabıkalılar yata cuklara dağıttığım şekerler, has Yazin cıvardan yaylamaya çıkar olacaktır.» ı SurUn ; M /84 riimaret, Gazimihal, Tabakhane, ğında gorünmemiz pek hoflarına talaruıa verdığım ılâçlardan Iszia lardı, her taraf obek öbek çadırlar100 Dolaı J80 30 280 30 ' Gülmahalle. Kasımpaşa mahallelOU trıuıoji trangı B.SO İ J U . gitmedi Fakat. çok ısabetlı oldu bu beni Mırzanhlara sevdirdı. Buna la dolardı. Davarlar alabi!di;>ine lerinm alçak kısımlarını kaplamış1U0 LAttt İ4.«V «4JSC baskm. Polis, her an, hattâ günde rağmen esrarengiz gelip gıdişleri otlasm. Bol su. bol yiyecek .. Zam Itvıııe fTangı «4.(13 M.U3 tır. 3 defa bir yeri arka arkaya basa nin sebebini, ancak Saidle arkadaş ten başımıza ne geldıyse hep bu 100 riorın 73 68 40 1348 «0 Sular ortasında kalan evlerin M 10U Belçlka trangı a.6O 3 60 bılır zihniyeti. onlann kafasına olduktan sonra oğrendım. bereketten geldi ya .. görüşmeler oldu Server Somuncu yısı henüz tesbit edilememiştir. Teh101 Druun) Uwft* #!•*• böylece yerleşmiş oldu. *** Evet Said, sonra? tirdi^nden dolayı hükumete te oğlu, Halk Part:sı proeramma gdre, like arzeden evler tahliye olunmakiOti ÇeKruUo &ux d£.â8.0i İh l&JSI Bu endışe. bu korku. zaten on100 I.«ve<; Kuı 34 12 50 S4J2 5O memleketimizde petrol araştırma ve ta ve Kızılay tarafından icab edenSaid, askerliğini İstanbulda yap Sonra hvnm abla . Ben kü(Baştarafı 1 inci irıhifede) şekkür etti. lara yeter . Nerde eski Karabaj CSHA.M re lAHVLUAl mıj olduğundan, kendısıni herkes cüktüm, kaç sene oldu, on mu, on İşletmeltr Bakanı Sıtkı Yırcalı. işletmesinin devlet veya devletin !ere her türlü yardıra yapılmaktamahallesi, nerde şımdiki Karabaş! ten fazla bana yakın addederdi. beş mi unuttum. Bir yaz gürü nanistan da yakında müsbet bir kanunun daha mbkemmel bir hale istiraki olan özel teşebbüs tarafın dır. Can kaybı hakkında bir haber % / FAİZLJ rAHVUJJ» Koklamak için ne bir gram esrar, i hususunda Arif Hikmet dan vapılmasına taraftar olduklan yoksa da mal ziyamın büyüklü Ah abla hanım derdi, nedır o köye jandarmalarla beraber, krlli cevab vereceklerdir ve gene aynı Sıvaj . kızurum 1 Ü1.U tırnak kesmek için ne bir tırnak nı anlattı. Bu kabul edUdiği takdir ğünden korkulmaktadır. Nehirler İstanbul Hiç buralara benzer m.? fellı adamlar geldiler. Biliısin, mahfiller Seul'un da son dakikada Pamukoğlunun ileri sürdüğü müta de kendilerinin de b*vaz oy kullab n a ı Erzurum 2.7 2100 çakısı .. Yok .. Yok... şimdi büyük buz parçalan getirBır fırsatım bulup İstanbula git hepımız jandarmadan korkarız, müsbet cevab göndereceğini zan !ealarda;ı dolavi tesakkür etti. İm1941 Demlryolu 1 UJS» *** tiyaz bahsine temasla, kanunla özel nacaklannı sövledi. İşletmeler Ba mektedirler. sem, başka şey istemem. 22.50 1941 Demıryolu 11 muhakkak kara bir haber getırir nermektedirler. kanunun en tesebbüse bir imtiyaz değil, çalısa kanı Sıtkı Yırcalı 22.70 On dakika sonra Fatih Emniyet D. Yolu m Ona da sorardım, nereye gidiyor ler. Ama o gün, jandarmaîar ne Sovyetler Birliği tarafından dacagı sahada başka şletmelerin iş mühim prensipini ihtiva eden bu 2233 Mlllı Mudafaa I Amırlığindeyız. Merkez ekibı 4 sunuz her gün diye Gülerdi. asker kaçağı aradılar, ne de kim vet edilmiş bulunan Çin ve Kore tigalini önleyecek bir hak tanın noktada zaten Halk Paıtisi ile av22.80 Mıllî Mudafaa 1J bıçak bulmuş Guzel . Yani dort Dur bakalım abla hanım, bir seye bir şey sordular. Ya'nız o komünist hükumetleri de bu da dığmı kaydetti. Komisyon sozcüsi nldıklarını kaydetti. Petrol kuyuMilU Mudafaa HI 2200 ' kişi en aşağı altışar ay hapı? yata gün belkı senı de gotürürüz. 22.25 Müli Mudafaa IV kelli fellılerle birlikte. yerleri öl vete icabet edeceklerini bıldırmiş nün konuşmasındsn sonra, Server larının işletilmesi ve bu sahada Ziraat BankiLsı I 22 50 caklar . Nihayet bır akşam. kadınh er çup bıçtiler. Akşama kadar do bulunmaktadırlar. Millî Çin hüSomuncuoğlu i ürsüye geldi Ve araştırma vapılması hakkının esaZjraat BanKası 106 50 ^ Pnçtnrnh 1 jn^l ç<7^'t^ P Karagümrükte Fevzipaşa cadde kekli koyluler Saıdin etrafına top laştılar. sonra da gittiler Fakat, kumetinin hiç bir mümessili bu dünkü görüşmeler sırasmda kanun sen devletin de istiraki bulunan T, * FAJZLJ lAMVILLEK sınde 233 numaralı Gehncık kıra landılar ve aralarında bır şeyler bizım rahatımız kaçmıştı İsin içın konferansa davet edilmemiştır. mi'7akeresini geri bırtKtnak lusu Yurd Petrollan İşletme Anonim Hakkı Zarakolu bir konuşma ile =ç athanesinı anyoruz Hayır, bız konuştular. Ne sövled:klerini an de bir iş vardı ama ne o!duC'unu Esasen Taipeh rcakamlan, Komü sunda gayret sarfettiği şeklindeki Ortaklığına bırakılmakta olduğunu, mıştır. Zarakolu, konujmasında 1941 Devlet Demjryoıarı VI 104 50 Kalkırıtna I " 103 50 • değıl, polisler arıyorlar . Buıada lamıvordum ama arada sırada o bır türlü kestıremıyorduk. Öbek nist Çin mümessılleri ile ayaı ma iddiaları ele alaraK bunun madde eğer bir yerde araştırma yapmak Türk gencliğinin mevzu üzerındeki Kalkınma II 103.5» beürtmistir. Daha da 4 küçük çocuk bulundu. Kah turduğum tarafa doğnı bakmala öbek toplanıp aramızda hep busa etrafında oturmağı kabul etmi ten ve manen imkânsız olduğunu veya işletme bahis konusu olursa hassasivetinı Kalkınma m 104 50 devletin bunu 'aima yapabileceğini sonra Prof Dr. Hıfzı Timur konuvehane sahıbine aynı ihtar yaplıdı rından, konustuklarının bana aid meselevı konuşuyorduk. Rıvayet yeceklerini evvelce bildırmi} bü belirtti. 1348 iiüü:azı I 104 50 sövledi. Asıl gayenin yerlı ve yaşarak demiştir ki: hissedıyordum. Bıraz ler muhtelifti; Çapakçur vılâvet lunuyorlardı. Yetkiner, daha ziyade önleyıci olduğunu Müzakerelerin kifayeti kararlaştı 1948 ütıkraıı II 104.50 bancı teşebbüsün bu sahada emni« Kıbns adası meselesi, musonra Said yanıma geldi: 19J5 b h i l ı 105 5 0 ' tedbirler almak zihniyetile çalışıolacakmış, tümen gelecekmiş... İçiBütün cevablar Washington'a ve maddelere pecildi yetle çalışabilmesinin maddeye ko hakkak ki karşı tarafın simdi mafAJZJJ TAHVILLEK Birinci maddenin kabulünden yor Gecenin. bizim üzerimızde Abla hanım. dedi, ıstersen ya nıizde vılâyetin, tümenin ne demek geldıkten sonra Cenevre konferannulması olduşunu blldırdi Bu ve sava koyacağı mesele değıldir. At1338 ıkramıjell 22 30 bıraktığı en iyi intıba bu oldu . nn senı de götürelim. olduğunu bilenler, dığerlerine bun sına tevdi edilmek üzere Kore sonra. petrolların yerli veya yabancı üçüncü madden;n ksbulünden son ı lant k Paktı çevresinde dost ve 1941 M. M 23 25 Pohs. şımdiye kadar, ancak hâdise Yuzunde öyle bır ifade vardı ki. ları anlatıyordu. Aradan bir kiş meselesinüı halli tarzını tesbit ede teşebbüs tarafındın işletilebilece ra oturuma son \erildi. Iisr. Derpıryolu IV 108 00 müttefik bir durumdKdırlar; bu olduktan sonra vazifeyi üzerine sanki bana bir mükâfat verıımış çeçti Bahar gehp de yollar acıhr cek plânları hazırlamak için topla ğine dair ikinci madde üzerinde 1331 tahvıli 100 00 • dostluğun samimivetle ıdamesi en alıyordu. Fakat Yetkiner, vak'a şıbı Ikr. 1941 Demıryolu V 103 00 Bıraz daha yaklaştı. açılmaz jandarmalar gene görün nacaklardır. Mutehassıslann ilk havatî menfsatlerı z 'rurî kılmakta1953 tahvıli 100 30 cerevan etmeden. onun nasıl önle Abla hanım. onları zorla kan düler. Bu sefer, hepimizi bir araya toplantılarını gelecek hafta içinde dır. Müşterek ve büvük hedefe ıraat Bankası III 103 33 ' ncbileceğını araştırmakla meşgul dırdım. Bılirım senden bıze zarar topladılar. elele yürürken, iht lâf doğuracak, yapmalan muhtemel görülmekteZiraat Bankası V 102 90 asıl hedefe ulasmayı sarsacak meZtraat Bankası 103 05 dır. Bu şekilde bir çahşma sisteminı gelmez. Said bir si?ara daha yaktı. Ne zararı Said, dedim. selelerden kaçmak icab eder. Böytakıbde ısrar edersek bugünkunden * i r f AIZL) 1 AHVI1 l.p Bnstaratı 1 m n w h ' f " l » (Baştarafı 1 ınct sahifede) le bir yol tutmak, dünya sulhu için Ah ab!a hanım. dedi. hiç u ler benım yüzümdenmiş gibi, kenGozleri daldı. çok daha ısabetli ve verimli netı1U5 50 Komisvonunda da görüşülerek ka sisi Yazı İşleri Müdürü Sami Teziş, olduğu kadar Yunan milletirin ve nutmıyacağım o günü . Çocuk dimı kabahatli hissetmekteydim. Yarın anlarsın ab!3 hanım. celcr alınacaŞı inkâr gotürmez bir bul edilmiştir. Komisyon, tasannın kısa süren bir rahatsızlığı mütea Kıbnstaki Rumların menfaatlerine Said ayağa kalktı: Ertesı sabah, ben de Mirzanlı tum, jandarmanın ne söyled Sini hakıkattir Yeter ki, Yetkiner, buumumî hevette müstaceliyetle müJ45 5U 1 C Merkez Bankası larla birhkte yola çıkıyordum anlavamıvordum Yalnız su. vılâ İşte böyle abla hanım, dedi. kıb evvelki gün sabaha karşı göz uygundur Elbette bir gün gelec"k nu başarabılsin . zakeresini karara bağlamıştır. Ta127 30 Garanti Bank ki, Kıbrıs adası meselesi, bir taAman. ne sıcak bir gün idi Adeta vet, Mirzan gıbi lâflar kalmıştı ku Ama gene de Allahın sevgili kul158 00 *** sandaki hükümlere göre, kanunun lerini hayata kapamıştır. Oblıeavop And raftan Ingiltere, diğer taraftan agoktekinden baska. yerde de bır laklarımda . Büyuklerin yüzünü lan imışiz de .. 1/ 10 Yapı VP üreılı Bank Mesleğin muhtelif kademelerinde halisinin ırkî durumları. Türkive nesri tarihinde belediye ile vilâyet Taksim merkezme avdet edivo süneş var ve gökteki ile yarışırca öyle bır keder kaplamıştı ki, sor53 50 Iş Banüa^ı Sonra yüzüme dikkatli dikkatli fi'len avnlacak, Belediye Meclisi kifayet ve dürüslükle vazife gör ve Yunanistan arasında iyi bir neIUZ. Sokaklarda, tek başına dola sına yukarıya doğru ateş puskurü ma 132li 00 «.llnllh 1 \ O Herkes susuyordu. Sonra ben ve Umumî M<?clis ^ecimleıi. diğer müş olan arkadaşımız muhitte ve ticeye bağlanacaktır.» baktı. 128 a0 Furkıve Kıedı Bank san kadınlara tesaduf edıvoruz. Bu, vor. de öğrendim ne istediklerini. Ça100 00 Saııa'yi Kalkınma B Bilırim abla hanım, »enden verlerdeki seçimlerle aynı zamanda kendisini tanıyanlar arasmda hakh bılhassa zabıta için bir iftihar ve45 00 En önde çocuklar gidiyordu Biz pakçur vılâvet oluyoımuş, yeni evEski kadın milletvekillerinden Ai'aıı (,»nento bize zarar gelmez. Gel sana bir şey olacaVtır. Bugünkü müşterek büt bir sevgi ve saygı kazanmıştı. sılesı oluyor.. 38 10 Şaık DefciııuculeM de kafilenın arkasmdan. Saidle bıı lcr yapıhyormuş kalabalık geleHasene Ilgaz. Türk Kadın Birliği çe 1955 şubat ayının sonuna kadar Cenazesi bugün saat II de NuruitOIKI Osrnrintı B Vakıt gece vansı Kervan, Tak lıkte. ağır ağır dağa doğru tırnıa cekmiş. Onun için buradaki bol göstereyim de, niçin Allahın sev Valmın âmiri italığıle tatbik olunabaşkanı Iffet Halim Oruz, Doc. Dr. 9A (N! osmaniye caddesi 34 numaralı e Dervış Manizade, muharrir Hikmet sım merkezine dondü Şimdi ra nıyorduk Arada sırada etrafa bak suları şehre götüreceklermiş. bize gili kulları olduğumuzu anla. caktır Kanunun neşrinden itibaren 6 20 1 l ı c v e . B^MI.^M Kalktım, tarlalara dognı yürü bir ay zarfında her iki idarenin vinden kaldınlarak namazı öğleyi Bil, şair Behçet Kemal Çağlar ve porlan alıyoruz: 1 hırsızlık, 1 yan mak bahanesi ile duruyor dınlenı de orada bir yer ayırmışlar, oraya MN KIALD dük. Said benim. çocuklann "kova menkul, gayrimenkul ve kadroları müteakıb Beyazıd camiinde kılın Hasan Nevzad Karagilin Türk Kıbgın başlanpıcı. 1 sopa ile yaralama, yorduk. Fazla bakılacak bır şey şoç etmeliymişiz . 421 00 Fr (11 kılo altııı kova su taşıdıklan çukura götür tesbit ve tayin olunacaktır. Bele dıktan sonra Edinıekapı Şehidli nsı hararetle mudafaa eden konuş3 dovme 4 hakaret, 1 taşıt kazası yoktu ya Alabıldığine topıak. taş Saidın gozleri dolu dolu olmuşru. 367 Fı ' ! ' D'lol 12 bıcak bulunmuş, ıki paket ıçın Yalnız sırtın aşağılarında donıp dü. Buradan bir künk geçiyordu. diye reisi ise 1955 şubatında Bele ğindeki ebedî istirahatgâhına tevdi malan alkışlarla karşılanmışür. Fakat abla hanım. bak şu novl/.ı.th de 140 gram eroinle 4,5 gram esrar dolaşan yeşilsız. Çapakçur deresı olunacaktır. Künk patlak vermiş, çukura su a diye Meclisince seçilecektir. dğaçlarımıza, bak şu evlenmize, Sterlın efektıf 1410.1450 cle geçırılmis... Reis 1 mart 1955 te vazifeye baakıtmaktaydı. Çocuklar da dipteki Merhuma Tanndan rahmet ve Yurüdük, yürüdük, yüruduk Her bak şu mezarhğımıza Kolay mıy1IHI ı.iMi h^ngı ıbfa) Aksaray mıntakasında vazifeli tepeyi aştıkça onümuze bir jenisi dı bunları bırakıp gitmek? Bak, suyu, maşrapalarla kovalar» dol layacaktır. mağfiret, eşine, akrabalanna ve 55S.560 Manifatura tüccarlarının Do'aı efektıf ekip uç genci sokak ortasında çıkıyordu. Yavaş yavaş içıme hafıf kaç sene geçti de, hâlâ buralaraan duruyorlardı. Said: mensub olduğu yazı ailesine başDoli>r N W 5B8.570 kavga ederken yakalamış Kavga bır korku girmeye başladı Nereve avnlamıyoruz. Kaç sene geçti de 134.135 Jsviçıc saghğı dileriz. Nazarı Dikkatine Abla hanım, dedi Bunu ilk 1 ollll IMİl lıır«ı~cn flccont cılardan Nevzad Süngünün üze gıttıklerını bılmedığım. lısaniarını hâlâ, oturduğumuz yere bir fıdan gören% yabancı sensin. Jandarmaîar İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve 1954 Paris kreasyonlarile ıınde sungü kadar uzun 40 san anlamadığım vahşı yüzlü bu bır d.kemedik Kaç sene geçtı de hâlâ şu hali bir bilseler. alimallah cam A H h A 11,1 4 Gazeteciler Sendikası âzalan, dehazırlanan baharlık luks tım boyunda bir saldırma bulun sıra ınsan arasında ne işım vardı dünya kadar >o!dan gelip bu tar mızı çıkarırlar. Halbuki, vallahi ."•4 20 ğerli arkadaşımızın cenaze töreninemprimeier ve fantazi muş. bövlece muhakkak bir cina benım'' Bu bıtmez tukenme» tepe laları ekeriz Ölülerimizi bile bu de, billâhi de bu boruyu biz del47.25 Cunihuııjet Ata (Baştarajı 1 inci sahifede) de hazır bulunmağa çağınlmaktakumaşlar, kıymetli müşIngılız 58 50 yet on!enmİ5 lerin ardına. beni neıeye got.irü ı ava getirirız Kışm yollar kapanır, medik. Yalnız doğrusunu istersen, dında riyaziye ve fizik meraklısı dır. terilerin emirlerine ha45.33 Guiclcn Muzaffer CELÂSUN yorlardı' mecburen ölülerimizi orava göme çukurunu biz kazdık Gece bnraya bir kimsedir. zırlanmıştır. KAMEFA 6 88 Kulce H.A1.1N BEŞlBIRLtKLKb her sene olduğu gibi bu Yan gozle Saıde baktım. O, icım ıiz de sanki onları guıbette bırsk su dolar, biz de sabahlan geür, Hewitt müteaddid kolej diplo hususî surette tetebbü etmiştir. Nicole Heııriot'ııuıı orkestra 41730.42000 Ke ad sene de başta bulıınaden aeçırdıklenmden habersız va mış gibı oluruz tarlalarımızı sularız Aman gözü maları olduğunu belirten sahte veÜniversite çevreleri, sahte proHanııd 33800.34(K)D ' ile konseri cakhr. Toptan satı;: rım adıtn arkamdan. sessız sadasız Uzaktsn uzağa Mirzanlılartn ses nü seveyim abla hanım. kimseye sıkalarla üniversiteye kapılanmış fesörü ekini belli etmeden yüksek Azız . . 30000.3025(1 Fılârıronı Deınesı senfnnık nık"tra yürüyordu Sultanhamam Aşir EGünesten yannıış vü ieri gelıyordu. sdyleme ,emı? tır. Sahte profesör. ortamekteb riyaziye ve başka mevzuları öğreMezaılı^a çıkmış Sdaı 15 te tetbll edılrtı jının 1) mart peısenıbe zunu Cemsl (endi Han 22/23 zu. acık renk ufak anz'erı her za "I.ınlar şeri donuyorirfi'Iı Gu'umsedim İçimdekı kabaha+li mezunu olmakla betaber Ein ' tecek kadar kendi kendisini yetiş< > ısarell'ieı Borsada oıuameıe • Said Peşıd Rcy idareiindc vcıeccgl konsrre Tel: 21790 s.ıf mutt\ıkkıl 0>ıeaıerdlx•<>colr Henrıot solut olarak ıştırak ın.tnkı qjbı vuruk hissi kaybolmuş, bıraz fe stein'uı çok teknik mahiyettcki iza I tiren. doğuştan bir dâhi olarak vausmujtu. betı soyliyccek ^ty bui tuetcktır. Icımdekı korkuya lagmen unlarda I lamıyordum Bütün bu olup biten rahlamıştım. fıyet teonlerı ve diğer mevzuları ' sıflandırmaktadırlar. HİKAYE VURUHJYOR... + D0KT0R ETTİĞfMİZ ADAMA RASLAMADIK. HER HAL HAPİSTE... POMMSRE İfİ/ OE BU MECHUL AOAfflN O AKŞAM FACİA ' Olü Köy Yazan: G. FİRUZ (İstanbu!) Devlet Havayolları 4 moförlu nçaklar sîpariş edecek Narmaradaki deniz faciasının tahkikatı Mısırda yeni ve mühim değişiklikler bekleniyor Mısırın vereceği farzıye Tunca ve Meriç yükseldi r « « RS A Genevre konferansına kalılıyoruz Petrol kanunu icin dünkü görüsmeler Gencliğin dünkü Kıbrıs toplantısı w Yilâyet ve Belediyenin Bir gazeteci arkadaşımız vefal etti ayrılması 1 % Sahte bir Üniversite ?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog