Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 Mart 1954 Mermki* Resimter f = ^ ŞEHÎRDEN RÖPORTAJLAR j Istanbul troleybüs hattı nasıl olacak? Röportajı yapan: Şahab Baknoğlu Adli Hatalar Nicole Henriot resitali Dünyarun en büyük piyanistlerinden sayılan 29 yasındaki genc Fransız S'natkârı Nicole Henriot şehrimizde Kontiya'nm tertibledıği ilk resitalini 8 mart pazartesi günü saat 18.30 da Saray sinemasında verecektir. Nicole Henriot'yu İstanbulda ilk defa 1947 yılında dinlemiş olanlar bu müstesna müzisyenin sanatma hayran olmuşlar ve o günden bugüne, o konserde piyanistin Bach, Faure, Liszt. Tchaikowski'nin eserlerini icra ve ifade tarzını kulaklanndan silememişlerdir. N. Henriot'nun önümüzdeki resitali aynca şu bakımdan ön&m ve hususiyet taşıyacakür: Piyanist, 4 yıl önce uçak kazasında ölen meşhur genc kemaîıcı Ginette Neveu'nün «Piece sans nomı eserini çalacakür. 1943 44 yıllarmda N. Henriot ile G. Neveu'nüa birlikte verdikler: «sonates» resitalleri hâlâ hatırlardadır. Bu sebeble Neveu'nün hâtırası da anılmıç olacaktır. Program'da aynca VivaldiBach «Fa majör Concerto Grosso. Mozart'ın Do maj. Sona, Schumann'm »Kamaval» ı, Debusy'nuı «Ay ışığı», Liszt'in «Etude La legerezza, II penseroso» ve Mendeksohn'un «2 Etüdü» çalmacaktır. i J NASUM KAT1L MAZHAJt treleyims Münakale oıev zuunda îstanfeol, Hacı Nagib'in Sudana gitmesi üzerine orasmın da karıstığını büdirmistik. Hartom sefayakın bir gelerinde. Sudanın Mıar ile tek idare altmda birTeşmesine taraftar olmıyan siyasî gruplar, cekte yepyeni bir Hacı aieyhinde nümayis yapmışlardır. Bu arada 50 kisi ölmüş. 100 den fazla kimse de çehreyle karşımıyaralanmLstı. za çıkacakts'. Bir Yukandaki resimdc. Mısır aleyhtarı Umma Partisi taraftarları. hava alanııuı hücum yandan şimdiki ettikleri sırada gorühnektedirler. Kahireye göre, Tbunlar Hacı Nagîb'i öldürmek de istemişTünel elektrikler. fakat bunda muvaffak olamamıslardır. lenip modem bir hale getirinrken diğer yandan şeh «Cumhuriyet» in E<lebi Tefrikasi: 7 ri toprak altmdan köstebek yuvası gibi boydan Kuartet konseri boya delip geçeİstanbul İtalyan Kültür Heyeti, cek olan yepyeni bu gece saat 21.15 te, Tepebaşmbir metro şebedaki «Casa d'Italia» salonunda kesinin bütün h* 17 18. yüzyıl İtalyan bestekârlanrhklan bitirüip rına aid bir kuarted konseri tertibbu iş eksiltrneye lemiştir. fikanimq buhıKonserden önce Cemal Reşid Rey Yazan Annemari* SELJNKO V«htW GÜLTOCTN nuyor. Beri yantarafmdan «17 ve 18 inci yüzyılda dan Boğaz köpİtalyada yaylı sazlar kııarteti» korüsü bir baysl nulu bir konferans \erilecek ve oknaktan çıkıp bunu müteakıb Semih Argeşo gerçekl e ş m e ğ e (1 inci keman), Alim Aimat (2. dofcru hrala üerK), Pansyot Abacı (alto), Cesare liyor. Ve nihayet Ceradini (çello) kuarteti, flütist şimdi de troteyKâmil Şekerkaranm ıştirakile, G. bus mevzuu ile Tartini «Sal majör dörtlü sonat», Marsilya. Prairial başı (Anne adam vardı. Ağabeyisinden de kısa. Annem, onon pastannı tabağme tanışıyoruz. Bildiğiniz gibi L. Boccherini «•Op. 6 N. 1 Re maj. mhı dediğine göre o ecrum ma zaten Joseph eocak orts boylu sa koyarak «zatrnıştı. General tefcrar Kuartet», G. Paisiello «La maj. yıs ayı sona ernıek üzereymiş.) yılabilir. Sonra, göz alacak bir ta Etienne'e döndü: «Mutlaka taarruz troleybüs, tramKuartet». D. Scarlatti «Yaylı saziar Adı Napoleone. rah da yokru: Ne bir tek yıldız, ne harbi açmaîıyız. Hem Fransanın vay gibi bir arkuarteti ve flüt için Süit» ini çaSabahleyin uv=mıp da akhma ge madalya. ne nişan. T» kapıya kadsr malî vazhetine yardTmı olur. hem şeyie tele bağlı lacaklardır. lince, kalbim ağır bir lokma gibi geldiler de ensiz üirma spuletleri de ordumuzun maclub ©rmsdığmı olup dolayısile elektrikle işleyen boğazıma tıkanıyor.. Sırf sevgiden. ancak o zaman gözüme çarptı. Ar bijt&n A\rupaya isbst eder.» Devy Erlih bir cins otobüs(Uyanınca, gözlerim kapalı, öyle, kasınd» nefti bir üniforma verdı. Dinlivordtrm ama. bir şey «nla tür. Şehri», şinv, Şehrimizde konserler veren tayatıyorum; Julie beni hâlâ uyuyor <^zmeleri cilâsızdı ve «yağından çı dığım yokru. v;mdi başında şapnınmış kemancı De\'y ErKh ile yadiden çizilen müs eansm diye.1 İnsanm aşkı içinfle kacak pbiydi. kası olmaıftğı için, yürö meydana ttkbel münakale pılan radyofonik röportaj; yarm yani vücudünde hissedebiieceğini Yüzünü göremiyordum, başındaakşsm saat 21 de İstanbul Radyoçıkrmştı. Pek gürel bir yüzü yok. plânma göre methiç sanmazdım. Benimki pek zorlu ki o kficaman şapka örtüyordu. Şap sunun «Şehirde bu hafta» prograAma. şimdiye kadar görmedigîm, ro şebekesi İstanTroleybös hatrram bir şey: kalbim oondere içinde. kasında da Cumhuriyet rozetinden mında yayınlanacaktır. Bu iş nasıl oldu. başından yani başka bir şey yoktu. General dedik tahayyül bile etmediğim âyreceöy bulon esas bölgelerini birbirme nered? kulianacaks'nız? Balkan festivaK ekipleti hariknlSde bir çehre diyebiliritn. bağlayacağı için tramvay şebekesi Tfk olarak, Taksim Atatürk Buonaparte kardeşlerin bize geldiği lerinin bu kadar gösterişsiz olacağı pünden başlıyarak anlatayım daha aklıma bile gelmemişti. Sahiden b* Bir ^ön önce Joseph Buonaparte'in tamamen kalkscak, onun yerini köprüsü Aksaray Beyazjd hattı T. M. T. F. tertiblebeni niçin « kadar çekfiğini \>ir kısmen otobüs, kıamen de troley kurulacak, TaksimdeTi kalkan tro diği Ankaradaki Balval kırıkhğına uğramıştım. iyi leybüsler Beyazıda kadsr gidip ora kan öğrenci festivali* Alçak sesle: «Pek fakir bir injaaa denbire o zaman anladım. iki kar büs tamamlayacaktır. Joseph Buonoparte ile kararlaşBu mevzuda İ. E. T. T. İdare dan tekrar aynı yolla geri döne ne iştirak eden Yudej birbirlerine benziyorlar arna. tırdıgım gibi. ertesi gün geldiler. benziyor,» dedim. tkindi üzereydi. Etienne umumiJulie de yanıma Eelmlş, pencere Joseph'in hatlan Napoleon'a'unki sfaıden yetkili bir şahısla görüştük. ceklerdir. Bu hat, umumi progra goslav folklor ekipi mm şimdiden tatbik edilen ilk paT bugün şehrimize gelecektir. Münih, yetle o zamanlar daha evc gelme den bakıyordu ama. perdeyi siper kadar kuvvetli veya çekici değil. Bize durumu şöyle anlattı: İstaribulun müstakbel umumî çaaı olacaktır. Ve gene bu hat, ay Viyana, Parjs, Atina, Ankarad» enOnlar benim için arzuladığım daha miş olur ama. o gün dükkânı er etmişti. Gelenler görüp de «demek ken kapamış, gelmiş, annemie be bizi bu kadar racrak ctmiş!» der kuvvetli bir çehreyi ancak ?öyle münakale sisteminin esasını metro nı zamanda bir tecrübe hattı vazi teresan gösteriler yapan bu ekip teşkil edecektir. Fakat metro her fesini de görecek, işletme vesair 446 kişilik kadrosile, kendi kosraber salonda bekliyordu: O iki de lerse bir habrlatıyor. NapiJecnç^UB yüzü konkuyordu. semte gidemiyeceği için, bu şebe bakrmlardan bir örnek teşkil ede tüm ve sazlarile. bugün saat 19 da, likanh evde erkek oldugurru der «Neden?n dedi. «Pefcâtt ?ık Ise gerçekteçtiriyor. keyi diğer umumî vasıtalar'.a tak cektir. Diğer taraftaa rersonel de pazar 19 da ve pazsrtesi 2130 da hal çörsünler diye. deükanlı! Vilâyet kâtibi de pek öyle General, ağabeyimin söylediği bir viye etıııek rcafc ediyoT. Btmdan gerek işlrtme, gerek inşaat gerekse Şan sinemasmda folklor gösterileO ?ün evde kimse benrmle tek iki dirhem bir çekirdek oiacak şeye kahkafeayte göldü. Ben uzabaşka, umumî nakil vasıtalannı mslzeme bakımlarındon yeni siste rinde bulunacaklardır. lakırdı etmedl O «kötü riflreketim değil ya.D nıp ona dikkatle bskUm. Sonradan sürfitlendirmek de artık bir aaru me alışmış olacaktır Bundan başka den» dolayı bana hâlâ kızgındılar. «Ha. sen Jo.îeph'i mi diyorsun? »blam bu hareketimin çok ayb ol ret haline geldi. Tramvay her ba Istanbt^ îıalkı da ileride birdenbire Bu sabah memleketlerine dönen farkmdsvdım. Öele yemeğinden Evet. oldukça şık o. Hiç olnıazsa. kımdan eskrmiî btr vasrttdır. Bir tamamen yabancı olduğu bir mev Yunan ekipinin. sadece Ankarada duğumı söyledi «nra, ı» sonra Julive mutfağa kapandı: pas çizmelerini =ık sık parlatan biri o\banda ahnan senfonik konserleri kere tramvay sistemi eskimiştir. zu karşısında î.s'hnıyacakrır. ta vapmağa karar v«raıişti. Ann«n: sa gerek. Ama. kardesine bak. şo elimde değıldi. Btr «teha gfllse, diye Sonra tramvay çok yavaş ^idiyor. istanbul Radyosunda yayınlanabekliyordum. Gayet gergin al«Hv Bu iş ne zaman» başleyrp, ne «•Buna hiç lüztmı yok» diyorda İçimi çekerek b«şımı caktır. Bu şebekeyi yenileyelim deseniz, bu cünkü BtİCTine «Korakah mace salladım. «Ben ne nmmustum! Or ince bir yfize var. G%neşten wüt hera astarı yüzünden pahalıya mal zaman biter? Bazı eserlerimiz >uııancaya Etüdler yspıldı, •şartname hahiş yanmış. Saçı d» kızila çaimı raoerestler» diye »nnerain rihnmi duda bu kadar ufak tefek subay olan bir iş oln» hera de dar ve çevrilecck kumn»] sst?l«n omziına kadar i»i kavisK ve paralel olmıyan İstanbul zırlandı ve iş eksiltmeye çıkarıldı. çelmişti. hiç zannetmezdim.» Istanbul Zoğraîyon yor. Güldüğü tmtamt o gergm y&ro yollan için tramvay elverişli bir Havaî hat ve direkler gibi sabit teJulie: «Sen onu ne grbi bir sdsm Ben biraz bahçcye çıktım. HavaLisesi Mezunlan Cesislerin tahminî bedeJi 700 bin Hdiye scrdu. Omuzları pek cocukça bir hal ahyor ve yı daha şimdTden bir bahardır bövasıta değildir. miyeti sanat faaliyeti radır. Arabalann şartnamesi de hagenc görünüyoT. rümüstü. Baktım leylâkler twnor mı kaldırdım: Peki, tramvay kalkacağına gö zırfandı. Bayındırlık Bakanlığına njeyanmda gürel bir «Vallahi. general gibi. tete. cuklanmı?. Marie'den bir toz bezi Birdenbire doğruHum. re, onun yerini neden sadece oto tasdika gttti. Gelir gelmez o da teşebbüse geçeTek istedim. karneriyenin tozunu al Yani, halile tsvrile. emri dinlenir Biri bana: <rSıhhatrmze, büs almıyor da, aynca bir de tro ihaleye çıkanlacak. Şimdîlik, ye günümürün değerli Türk şarr, hidım... Ne olur. ne olmaz diye. Son bir adtm intıbamı veı^n biri.» zel Clary,» diyoTdn. leybüs kullanılıyor? deklerie beraber 25 aTaba alacağız. kâyeci. romancı ve piyes yazarlara içeri girdim. * * * Herkes kadehini kaldırmış. likö Troleybüs, tramvay ve otobü Bu da 2 milyon Kra tutuyor. Sabit rının eserlerini Yunan diline çeviJulie mutfakta ftnndan pasta tepBütün bur.lar olah daha iki ay rünü içiyordu. Joseph kadehini bekısım ihale edildikten sonra 15 ay | sisini çıkarıyordu. Yüzü kızarmış. olmuş! Düşünüyorum da inanamı nim kadehime yaklaştırmıştı, göz se nazaran bir kaç bakımdan fayda da bitecek. O arada arabalar da rerek şehrimizde ve Yunanistanda arzediyor. Bir kere İstanbul gibi ya^nlayacaktır. alnı ter içindeydi. saçları da ber yorum. Yı! ai'oi geliyor bana. leri de ışıl ışıl ysnıyordu. O zaman. inrşi cıkisı çok varri ârızah bir şe yapılmış olaeak. Ashnda sabit kısıtn bad olraustu. Hatırlarda olduğu gibi, Orhan 9 ayda biter ama araba imali Julie ile beraber saîona indik. bir giin önce konuştaklfirınfnzı ha «Yazık ediyorsun, Julie.» diye İki kardeş hemen ayağa fırlayıp tırladım. «Herkes gibi si£ de bana hir içfn troleybös idesl topnjktist'i Veli'nin 20 şiiri, tanmmış Yunan vasftBİarmdan toridir. Tramvay j snrdüğü için onun mühletmi de çıkıştım. şairi Aleksandros Baras tarafmdan lüzumundan fazla kibar bir tavırla Eugenie deyia* demiştiaA. 6 meyile kadar işleyebîldiği uzun tuttuk. Böylece bir buçuk yıl «Neden?» dedi «Tıpkı aone işilerek selâm verdiler. Hem sade Yunanistandaki Nea sonra. Taksim Aksaray Beya çe\rilerek Annemin canı sıkılmıştı, kaşları, troleybus yüzde 1012 meyile min yaptığı gibi vaptım. Misafirle Julie'yi değil. bana da. Sonra hep Estia dergisinde yaymlanmıştı. nı ç»ttı. Ağabeyim ise se»eraHe fc© kadar çıkar. Sonra troleybüs. tram zıd troleybüs hattı işletmeye açırimiz beğenmezleıse o zaman söy beraber, o yumurta hiçimi maun Z. L. M. Cemiyeti ilk olarak nusmasına o kadar dalmışb ki işit vsy« nazsran çok fteha hızlı ve ma laeak. Bu hatt:n işletmeye açılmale.» masanın etrafuıa dizildik. mum gi rcedi bile. sile beraber, Taksim Yenikapı bu şiirleri. Sabahaddin EjTİboğlunevra ksbiliyeti olan bir vasrtadır. «Pastayı demiyorum. Yüzünü. bi oturduk Aanem divana geçti. nun önsözü ve Bedri Rahmi EJoseph Buonapar+e camiı k«p? Diter taraftan troleybüs. «rtobüsle direkt otobüs servisi de kaldırılasaclarını demek istedim. GeMikleri yanına da Joseph Buonaparte oturcaktır. Bugönkü hesaMa Atatürk yüboğlunun resimlerik kitab hade mukayese edrldiği zamsn bizim zaman üstün. basın kokecRk. Son du. Karşı tarsfa ve evdeki en ra dan dışanya bakarsk nrmetne: «BBh feçen otobüs ring linde yaymlayacaktır. için dahs el verişlidir. Bir kere tro j ra...» de^im. durdum. «Allahaşkı hatsız sandalyeve o f^kir kıhklı çcniz çok gfizçî» dedi. GencKk Tiyatrosunda levbüsle daha çok yolcu taşmabi servislerinde de bir hafifletnıe yaJulie atıldı: na bırak da. Julie. sit burnuns pud general düştü Yanına da Etienne pıp oradan artan arabalarla diger İ. Ü. T. B. ne bağh «Daha mev3iıni gelmedi. fiete lir. Sonra yolcular troleybüste çok durdu. Julie ile ben armemle Etira sür. O d?ha n.ühim.» hatları beslemeyi düşüniryorsak da, bir leylâklar açsın, kameriyjnın daha rehat seyahst ederler. Bun bir buçuk yıl sonraki ihtiyaeı şim ve ' Akbankın malî Julie kiEmıştı. Ahçı kadıaa dön enne'in arasma oturduk. etrahndaki sarmsşıfc galferi de...» dan başka. İstanbul için mühim dider. kestiremediğimiz için, bu hv himayesinde faaÜyet j dü: Annçm bana döndü: gösteren Genclflc TiLâfının arka=ını getiremiyerek clan bİT noktfl daha var ki o da <ıNasıl oldu derstn. Merie?» «Joseph Buonaparte vata^daşa durdn Farkındaydım Nç söyleye şudtır: Bnçün bizim elimizdeki oto susta buuünden kat'î bir şey sb'yle yatrosu. Eminönü Öğ mek doğru olmaz. Marie pastanın tsmfmlsınnıasmı j teşekkür ettim. Euşenie dün şece renci Lokalinde 9 mart sah akşaceğini şaşırmre bir hBÎdeydi, zir« büsler içirı günde 10 ton mazot sarkendi üzerine alırken: «Haddim a\ seni eve kadar getirdiği için.D Peki, bütün troleybüs şebekesi mmdan itibaren. A. A. "Vlimenin fediyoruz. Mazotun tonu 258 üradfr. leylâklsrlg sa;nf>5ik gülteri aynı mıvarak söylevim. Modmazel JuO sırada M«rie geldi. Julie'nm Troleybüs yerine otobüs alacak ol bitince nasıl olacak? Mediha Burian tarafından çevrilen lie.» dedi. cBence cok ştizel oldu.» yaptıgı pasrta ile likör getirdi. An zamanda acmsz ki. Şimdiki tramvay şebek^sinin sak. hem troleybüsün sağlayacağı ve Avni Dilligil tarafmdan ^5ahneJoseph: «E. hanım Kizl^rdan hanBizim odaya seîdik. Julie saçla nem pastavı kesrp lcsdehleri doidufaydalardan uzak kalmiş, hem de Istmbul tarafındaki yerini troleybüs ye konulan «Dover Yolu» adlı pirını düzeltti. vüzüne aüık sürdü rurken Etienn? generalle konuşmak giniz bana bahçeyi gezdirmek lutalacaktır. Beyoğlu cihetindeyse funda buîunacak bakalım?» diye gitgide daha fazla artan bir akarya Şişli Tünel Maçka Harbiye ve yesin temsiline başlayacaktrr. Ben oencerenin önünde dıırmuş, için me\zu arıyordu: krt yiarö altına eirrniş olscağız. sordu. Seimi ANDAK dısarısını seyrediyardum. «Şehrimizde res.Tii bir vazife Halbuki troleybüs elektrikle işle Kurtuluş Harbiye troleybüs hatBir arabk. havretle sordu: İkinıiz de fırladık. Julie. Joseph'e yea bir vasrtadır. Ve bizim de Si lan ihdas edilecektir. Maçka ve gelerine de otobas işleyecek, buraile mi bnlunuyorsunuz. generalim? «Sen elbise değişraiyecek rai Bilmem bunu sormam küstahlık güJümsedi. Sonra. nasıl oldu bil lâhtarağadaki elektrik santrah mu Kurtuluştan başlayan troleybüs hat dan otobüse bmen yolcular şehre mem. iki dakika conre döıdüraiz attal duruyor. Bu santrah yeniden lannın Harbiyede bitmesinm sebebi, kadar gelip, otobüsün bitiminde, sin?» olur BIU?» Hiç de lüzum görrmiyordum. JoGeneralin yerine hem^n ağabeyisi de o yeşilliksiz bahçedeydik. An işletmekle or.u hem ekonomik ve Hsıbiyeden İstanbul tarafma do^ru yerine göre ya metroya, %eyahud la nemle ağabeymı içeride kalmışlar kârh bir unsur haline getirmiş olî metro şebekesi geçeceği için oradan troJeybüse bineceklerdir. Yani. huscph'ten hoşlanmışUm tebiî; £akat cevab verdi: kafamda onu daha sim4iHen Jıılie «Ne münasebet! Fransız Cum dı. cağız, ,hem de bu arada troleybüs aktarma yapılacağı esasma dayan lâsa etmek icab ederse, yer altında nin rarukhısu olarak görüjTJrdum. htıriyH Ordusu milletrn ordıtsuKameriyeye çskıUssı döşeli <iar şebekesine lüzumlu «rerjiyi sağla maktadır. Bundan başka Bebekten metro çalışırken, toprak üstünde, Kardesine. yani generale gelince; dur ve vatandasların verdiği vergi bir yoldaa gidilir. Onun için, kişer yacağız. İşte bu sebeblerle troiey Ortaköye kadar otobüs işleyecek, şehir içinde troleybüs, şehir dışınbenim farkımda bile oleoağmı zan lerle iaşe ve ibate olunur. Binaen ikişet yürümek iorundaydık. Ab büs her bakımdan faydah bir va Ortaköy Sirkeci hattında troley ! da da otobüs calışacak, tramvay büs çahşacaktır. Bakırköy. Florya, j tarilie kanşacaktır. netmivorum. Generallerle ne ko aleyh, ordumuzun ne yaptığım öğ tamla sıta dır. önden nuşulur. buna dair dc hic bir fflc renmek her vatandaşın hakkıdrr. Troleybüs şebekesini ilk olarak Rami ve Sanyer gibı şehir dışı bölŞahab BALCIOĞLU Ark*sı rim voktu. Ben onun v=lmz elbise Öyle değil mi. Naooleone?» sini merak edivordum. Yalnız. jeimBu isim pek yabancı kaçmrştı den: a Valray'deki. Wattiaı»ies'deki Hepimiz generale bakmaktan kençarDismaları anlatsa» drvDTtîııtri. Bir dimizi alamadık. de bovunn: «İnsallah Etienne nazik General: nİstedığinizi sorabilirdnvranır ve vakınhk gösterir de sindz, Clary vatandaş» diye cevab ahnabca Byrılırız» div'C due edivor verdi. «Beskasını bitmem. fakat dum. Peneereden dısanyı seyredT ben düşündüklerimi kbnsedetı gizken endiseler zihnimi büsbütüs lemem. Bence Cumhuriyet. hududkurcaİ3m=sp basladı. lanmızdaki bu bitmez tükpnmez Sonre. bsktiın. seli^'O^flr! Arala müdafae hnrbi ile ku^vetlerini bonnda hararetli hararetli bir şeyler şune harcıyor Müdsfaa harbleri knnnşuyorlardı. Ovle büyük bir ha sadece masref demektir. ne şeref ysi kınkhğma uğradım ki. anlata kazandınr. ne de hazineyi doldurur. Teşekkür ederim, Madam Clamam! Baktım, karçımda kısa boylu bir ry, çok teşekkür ederim.» Sndanda Çıkan Kanşıklıklar Tahkikat ve sorgu btraz ilerleyince Nikola ve Jil tevkif edilerek ihtilâttan menedildiler. Jil'in karısı, kızı ve çiftHğin küçük çohan kızı da hapsolundular. Evde yalntz Nikola'nın mefluc babası kaldı, Fakat Nibola ile Jil, her şeyi inkâr ediyorlardı. Bilhassa JH, kendini âdeta paralıyordu. Zaten sekiz gün hapiste kaldıktan sonra, Jil çıldırmıştı. Başını duvarlara vura vura kendini öl dürjpemesi için adamcağıza deli gömleğl giydirmek mecburiyeti hâsıl oldu. I SARMLARIN AŞK ILÂHEST tom, aşkı vücudün^e hissedebilecerini hiç Kalbim cendere kiıdc Bu hall Bören Nikol», nüutyet ttirtft» bulunacagrjjı Böyledi ve daha faxla tızatmıyaralc dedi ki: cZoe'yi aevi [ yordum. Yanımdan aynlmasını lstemiyordum. 15 mart gecesf odasma girmeSe c«lıstım. tçkHl ldim. Fakat kız, fj kapısını kilidlemisti. Ertesi uünü benden bıktıftım, ay nihayetinde çiftlikten ayrılacağını söyledi. Ben de artık satasmıyacagima söz verdim. Hattâ. kendisile evlenece6imi büdirdim. Fakat kız inad etti. bende durmıyaca ğını ve yeri hazır oldufımu söyledi. Gece inekleri sağrnağa gitmiştik. ciftl'S5 btrakacagını tekrar söyledi. Kızdım, o ise benynle alay etti. Artık Çİ leden çıkmıştım. Göğsüne bir jrumruk indirdinı, yer«fijl düsüp bayıldı. O sırada amcam ^eldi. kızı gördtl ve b < na: «Seft üzüİTne. teen onun işini bitiririm» dedi ve bo , ğuhmcıya kadar boğarını sıktı. Kızı c'ftliğin haricine cıkardık ama. hneüz 61memi$ti. Nefes alıyordtı. Onn di 1 ri diri su ve camur dohı bir cukura gömdük. KS**f Nikola bu korkunç tafsilâtı kılı kıpırdamadan veriyordu. Hemen hâdise yeTİne gidildi. Nikola, son derece kuvvetli olduğundan kollan sıkıca bağlanmtstî. Yer kazıldı; muhtelif çukurlar açıldı. Fakat bütün itinaya rağmen cesed falân bulunamadı. Nikola araştırmalarj gülerek takib ediyordu.Zoe'nin cesedi nerede olabilirdl? (Arkası var) İ Türlriyede n^ri hakkt yalnız•'*gazetemize aıddir. A r a d ı 2 ı n ı z W E R T H E İM Tel: 29348 Tel: 27895 20248 SATILIK ŞEREFLİ FABRİSCA ARSASı Topkapı harici Londra asfaltı üzerinde. Sanayi mıntakası. Her tarafı yolla çevrili. Su. elektrik, telefon önünden geçer. Fabrika inşasına elverişli genis arsa, tamamı veya 3 parsel halinde ayrı ayrı satılıktır. İzahat icin her gün 1113 ve 1517 arası 43091 No.ya telefon edilmesi. A r a d ı S ı n ı z W E R T H E İM Tel: 29348 Tel: 27895 20248
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog