Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET tf'Mart 19Kİ MEKTUPLARÎ] Amatörlük hakkmda B g n yapıiacak O k u l l a r a r a s ı uü amatör lig hasbıhaHer müsabakalar Yazan: Semih Türkdoğan DiTnvada amatör spor branşı aza!dıkea kıvıda köşede kalmış yaşlı soor adamlan titizliklerini arttırıyor. rezaî müeyvideleri ilân ederek penclerin sözlenni korkuttsyorlar. Onlara olimD'vsdlara istirak seref ve zevkini izaha cahsıyor, raenfaatsiz varısmanm Surur ve cazıbesini arîata anlata bitiremivorlar. Hevhat ki, vatan müdafaasınm bil° rjara ile. avlıkis vooıldığı bu maddi dünvada amstöılük. malum mukadderatına dosru süratle ılerleıti'He. insanlarn bu =on kalan nezih msstım hisleri ve 'ilâhsor ahiâkı Ha par^nm fsiri oimaktar kurmin etmeselerdi meselâ atletleriHava muhalefeti dolayısile Wr mize bir çivili avdkkabıvı. bir atlet müddettenberi yapılamtyan a*natör iç ve dıs takımını hangi teşekkül kümelerin lig maçlarma bugün iki hangi kulüb i«tese dp vproVıiiirdi? a^da devam edilecektir. Futbol da, eskrim de. güreş de Bugünkü müsabokaların progamı bövle idi. Runlardan sonra gelen şoiedir: basket ve volevbol da bu cömerd Vefa stadmda: an'aneye uymuştu. Saat: Bugün kulüblerde yapılan ama ,13.30 Hasköy Bakrrkö> tör sporun. delikanlıya. yanl.ş bir 15 30 Ortaköv HilSl «bedavaeıhk» zihniyeti a^'lanmış Eviib sahasmda olmasından. ne kadar büvük müs13.20 Yenisehir Şafakspor külât ile cereyan ettiğini biz pek 15.00 Şehremini Feriköv iyi bilivoruz. Beden Terbiyesi Öğretmenleri Cemiyeti tarafından. ebediyete inükal etmiş beden terbiyesi öğretmenlerinin hatıralanna izafeten tertiblenen muhtelif spor turnuvalarma bugünden itibaren başlanılacaktır. Bugün Haydarpaşa Lisesinde y»pılacak top'.anrıda. bu lisemize uzun seneler hizrnet etmiş bulunan rahmetli Ferhad Acarkanm aziz hâtırası yâdedilecek ve müteakıben mektebin futbol gahasında «Ferhad Ararkan futbol turnuvası». maçlarına başlamlacaktır. Muzaffer Arşalın aziz hâbralarını hürmetle anarız. Yıldıztor bjrsketbol maçlan Bugün Eminönü lokalinde yapılacağı kulüblere bildirilen Yıldızlar basketbol maçlan yann saat 9.30 dan itibaren aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 9J0 da: Daruşşafaka Beyoğluspor (Süha Taşdur Jak Habib) 10.20 de: Kurtuluş Bakırköy (Süha Taşdur Necmeddin Eroğlu) 11.10 da: Vefa Tünelspor (Jak Habib Necmeddin Eroğlu) Saha komiseri: Cem Atabeyoğlu, yazı hakemi: Cemaleddin Pekol Fakültrterarası maçlara başlanıyor! Universite sömestr tatili dolayısile bir ay ara verilen fakültelerarası voieybol ve basketbol maçlarma bu haftadan itibaren tekrar Eminönü Talebe lokalinde devam edilecektir Bu haftakı maçkrm programı fu şekildedir: 6 mart cumartesi: 14 de: Edebiyat Tıb fKızlar) 15 de: Fen Eczaa (Kızîar) 16 da: Tıb İktıstd (Erkekler domifinal) 7 raart pazar (basketbol): • 1736 da: Hukuk Eczacı 18.30 da: Orman Tıb U30 da: Serbest atış Millî Eğifîm Midiriilğine Beyoğlunda. Istlklâl caddesinde 180 numaralı apartımanda oturan okuyucularımızdan A. Yaftırık. fstanbul Milli Egitim Mudtirrağün» hltaben funları yazmaktadır: •Ocak ayında okıılların IS ftln tatil edilmesİDc sebeb, eçeı hakikaten hasU. lıksa • h*ld« o zanaakl beymntınııa göre, yıizde oluz öğretmenlerin ve yüzde kırk da oğr«ncilerin hasta olduklarını kabul etmek U»mg«Hr. Bn tak. dird« 15 gun zarfmda gerek öferetmenlerin. gerekse öğrencilcrin teda\i frirtip sifajab «Mofcları nasıl ksbııl otanahi. lir? Şayed. okuiiarOa jakacak a/liKin. dan dolayı bıı tatil yapıldı îse. hakikati «Sylemek dogra ohnaı mıydı? Bu a. rada >ıl ortası dintenm* tatili de orta. dan kalkmıj olnyor kl bu da doğnı degildir. PADYOİBULMÂCÂ f Bugünkü program İSTANBUL Futbol subelerinin biîhassa bir şürü amatör branşı olan kuîüblerde kendi yağlarile kavnı'msk sövÜstün beden kabılivetinden haska le dursun. sencvj zarar'.a kaps^ık «crmavçsi nlnvv^n veva nef'inde Isrı bir hakikattir Kulüblp'inıizde mpvfuH mwivetlerin en paiıaamı) futbol dısında knlan spor branslafİ7î'V kıır^reti fpskii eden şenc adam. \ rınaı bİT "Dostlar slıs veri"îtp °örgpçmmek ve in^anlarin gladivatör sün» takimları vardır. o kadar.. dövü^türen cedlprinden mevrus Bunların bir ikmcisini. bir ücünzaaflarından favd»lppm?k icitı bu cüsiinii kurmak dü?üncesi muhalgün çok para eetiren spor temasa dir Zira bunlann mııhtsc olduâ'ı yerlsrinde m?r;fpt!erini kiralava maîzeme. hoca parası. idman vwi cak. hsttâ satacakfır. Ahcısı da mev veya kirası karyilığmı büt(>elerincud oldueuna göre daha kaç tam de bulrnak mümkürı rîoeiHir Sırf ematör olimpivad idrsk edebüeee bu imkânsızhk. bu end!<w ile knğımizi Tann Hiljr tüblere mÜTacaat ed«n eenc>?re Esasen Amerikanıp o tnuazzam daima fgelecçk sene) \er için ran•ervetile her sevi gibi vaptıju devu verilmektedir. spor vetist'rdiai sporcu ile kim boy Eğer kat'l bir karar ve mflcsSlcü'ebilir'' Y; ITUZ brr Yale Ünivprsitesinin 195'S yılmdaki gpor dele ile. kendisine spor yaptırdıtahsisatı 200 milvon dolar tutmak ğımız gence hic de borclu ve mintar'ır ki bu rakam bizim devlet nettar olmadîğımızı. hattâ bunun bütçesinin takriben ücte birine mu aksini kabul ettirebiürsek sporcu *di! bulunmaktadır. Bundan baska adedi !le spor faaü>'eti rabatça we bazı memleketlerd* son yülarda en az bir misli artacak, fkeyfiyet) doSruca pronsganda vasıtası olarak de modern şartlarla gelişmi? olakıırulan spor endüotrisi ile başa caktır. Şöyle ki: Herkes malzemesini kendisi temin eder ve kulübüçıkmak mümkün değıtdir. Amatör delik&nhvı ona ögretilen ne, «yda en az dört defa gittiği sinrıkpddesattan sünheve diisüıro, nema parasının yansını tebemı fütur veren bu fEl âlem) in im ederse bu iş kurrulmuj olur. kSniarı, ona da hünerlerini satarak Tâb (1) dedikleri spor subeleri de ksV'iliyetini ke^kinlestirme. arada futbolun parasını yemek îthamınk^rrmı da dovıırma çaresini teınin dan kurtulur. ed°cek'e onu avibtsnıamalı. Btzce çocuğa bu lihniyeti «gılaBunları hildiV*«"n aonra artık *a malı. kabu! ettirmelidir. «Ben kukir AvruDalı v» Asvahyı nasıl olnr Itibe seref saglıyorum. şampiyonluk «la onlarla müsavi sartlarla karşı aettrivorum. o da bana malzememi lsstüdığımız kuruntusuna düşebi alsınl» diven genc sporcuya: «Haliriz? vır sen kendin şeref ve şampivonBaşka âlemlfrde hal Vmvlp iken luk, üstc''k fip sihhatini kazamyorb'7'ieki amF.törHik bskir aVvrini ?un. sPTi' ber veüştirivonım. isyasamaktadır. Esaserı bu k»akt>nlı tptî'ğin jaman bfni terk tie «debiliki+abm icab: dpğil. bizim için vor<;un: benim ramİBmd» yaşamak hnttâ daha müfrit amatörliik ra istiyorsan nizamla'.ma boyun iğersin.» divehiliyn mu>iız? nıridir. Bu takdirde. profesjıonelunizin Memleketimizcleki eski sporculann övundükleri başta gelen şey biîe (oyundani kazandığı para\n r.edir hilir misiniz? < K^ndi mal fhavadan) selrnis gibi bereketsizce • teTiesini kendisinin temin etmiş yedigi bu zihnive* fııkaralığında, olraası.» Evet bu ehem ı"vptsiz gibi memleket coruklan daha yıllarc» Eörünen şey. bugün H'vnelmilel ve battâ pek de memnunane, öVütahadakl mevkünüzi tpmin etmiş ne:ek amatör «poru yapar ve nratir Eski devirde eâer kendileri te vaffak da oîurlar. Bugün, turnuvanın ilk ınaçlannda Kabataş ile Avusturya; ZoğLondra. 5 (K«fen) Japonya rafyon Lısesi ile de Tophane Santeşkilâtı, İnçnl'erenin Cam at Enstitüsü futbol takımları kar5 por bridge üniversitesı kürek takımmı şdasacaklardır gösteriler yaproak üzere Tokyoya Yann da Galatasaray lisesinde davet etmiştir. Japon teşkilâtı. Ingiliz sporcuları Ibrahim Hakkı Turgay voieybol ve Saver nın bütün vol masraflarını ve Ja Kabataş Lisesinde Hamdi ponvado ikamet masraflarını ödeme basketbol turnuvalan; İstanbuî Ervi taahhüd etmektedir. Kuvvetle kek Lisesinde de Muzaffer Arşal tahmin edüdiğine göre. Cambridge atletizm müsabakalan bsşlayacaküniversitesi önümüzdeki eylul a tır. Yarınki maçlann programj şu >onda 15 kürekciden müteşekkil şekildedır: kuvvpfü bir ekipi Tokyoya göndeVoieybol: i'ecpktir. Deniz Koîeji Hapdarpaşa; İstanGenc takım karmalannm bul Beyoğlu; Daruşşafaka Avusturya. bugünkü maçlan Basketbol: tzmir. 5 (Telefonla) Gtnc karAvusturya Deniz Koleji: Kuma karşılasmalsrına yarm Alsancak stadmda de^am edilecektir. Ya leli İstanbuJ; Getranagan ikinci rın Eskişehir Kuzey Anadolu kar Ticaret. masile. Ankara da İstanbul ile oyAtletizm: nıyacaktır. Pazar günü de AnkaGülle atma, uzun atlama ve 1 ra İstanbul maçmm galibi İzmir mil. le final maçmı yapacaktır. Türfeiye Bed«n Terbiyesi Öfretmenleri Cemiyetirdn bu güzel jesBasketbol liginin ikinci tini tebrik •derken: memleket devre«i bugün başlıyor maarifi ve sporun» büyük hizmetİstanbul basketbol liginin ikinci leri dokunan dört rahmetli ögdevTesine bugün başlamlactktır. retmen Ferhad Acarkan, İbrahim Teknik Üniversite spor saionun Hakkı Turgay, Hamdi Saver ve da yapılacak bu maçlarda Bevoğluspor ile Kadıköyspor; Galatasaray ile de Vefa karşılsşacaklardor. Chambridge kürekçiieri Tokyoya davet edildi 12 57 Açılıj v* program 13 00 Ha. berler 13.15 Şarkılar; okuyan: A1S. eddin Yavasça 13 45 lUdyo »alon orkestrası 14.15 Da.i» müzill (Pl ) 14 30 Saz eeerlerl 14 50 Haftanm programı 15 00 Şarkılar; Olruyan: Receb Birglt 15.15 Caı muzltl (Pl.) 15 30 Turk musikisi korolarmdan eser. ler (Pl.) 16 00 Şarkılar (PU 16 15 Şarkılar; okuyan: Mualli Gokçay 16 45 Chansonlar; söyllyenler Mlke Yazıcı 17 00 Radyo kadınlar faiil heyeti 17 40 Kayıb mektubları 17 45 Şarkılar; okuyan• Turkân Dızer 18.00 Dans mı.ziği ve hafif melodıler 18.25 Pıvanist Edy Najtek 18 40 Oyun havaları 1900 Haberler 19 15 Şarkılar; okuyan: Zeki Mirren 19 45 Vi. yolonlst Necıb Aşkın 20.06 Saz eser. Her İki halde de. öğretmen ve 8ğ. Jen 20 15 Radyo Gazetesi 20.30 renctye kannnan tanıdığı yıl «rtası Klsa şehir haberleri 20 35 Kuçuk dinleıme hakkı da bu suretle Ihlâl orkestra 20 50 Üniversite postası edilmiştir. Bu hususta Milli Eğitim 21.00 Şarkılar; okuyan: Mefharet Yıl. MtidfirrtTnimın ıınnnnî efkârı aydınlat. dırım 2120 Dlnleylcimn istediSi masım rica edijorum.» plâklar 22 06 Şarkılar: okuyan Afitab Karaca 22^0 Hafif orkestra Cihan^ir yekuşuna dökülen muziği 22.45 Haberler 23.00 Kam. cüruflar biyo . Borsa ve programlar 23.07 Dans Ve caz m\lzigl (Pl.) 24 00 Ka. CihanelnJ* Defterdar yokuşunda otu. panış. ran okuyucumuz Adnan Hun vazıyor: ANKARA • Son karlar jr.unasebetlle yolumuza 7 2S Açıh} ve program 7.30 Gündalculen karovonlar dolusu eöruf fUndi aydın (Pl.) 7 İ5 Haberler 8 00 toz hallne geM'g.nden yataklarımıza Karrra çabah müzığı (Pl ı 8 30 Sen. varıncaya ,kadar kömür toziına battık fonık orksetrslardan munk (Pl.) Bu da yrtmrvormuş ^bi civardak! ka. 9 00 Kapanı^. lorlferll apartımanların kapıcıları ka. • 11 58 Açılıs ve program 12 00 An. zan cünjflannı » b a h ı n k»ranh|md6 ker saati 12 30 ^evln Demlrd»venden sokaltlara dökmektedirier. Bu yol iızerinde bir de Hkınekteb var jsrkılar 13 00 Haberler 13 15 Ne. 'Pl ) 13.30 öğie Çncnkların cığerlert bu yurden ne hale şeli tatıl muziği Gazetesi 13 45 PHEno İle Türk mugeür' Kolayca tasavvur o t e u r ziği: okuyan Fahriye Caner 14 00 ı Beledlyenin bu «fetten blzl kurtarBajŞiama takımı 'Je türkuler ve oyun masını deîâletinlzle rica ederiiT; » havalan 14.20 Ev kadmın kösesl 14 50 Klyaseti Cumhur Armonl muzl. Bir okuyncumuza cevab kası 15 00 Kapanvs. 1! 1 1 1 *ı * 1 1 • SOLDAN SAĞA: 1 Atlantlk kıyısındakl Avrup» memleketlerinden blri. 2 Türum» va»ıta.lanmıı (çitt kelinıe). 1 Ba». larmda bulunanlann oyuncafı olara.k barısa cngel tejkil eden mlllet (çofull. 4 Kesilip çıkarılmı? yert mevcud bulunan. 5 Sanayl m^mlekelierl dıjarıdan boyle maddc ithal etmefe b*. karlar, hayvan yavrusu. 6 Bir koro. 5U memleketın yarısı, Küvarinin göz. desl, blr mahn »atıj değerinln lcısal» tılmıjı. 7 Ar»b merrleketlerlnd» bu. gunlerd* «ık aık y&kalanıp ha.p*« atl. lanlardan biri. Orta Asya öküzü. I Cereyan eder hale getirmt. YUKATtm'AN ASAĞIYA: 1 Bir çeçld hunur yeme|1. 1 Kıraat «derek. i Çevriline» iddlano. da ayak dlreyen tneydan* çıkar, teml «sahib. dtr. 4 Bir ceşid pudra, men. stıblufu var. 5 Mümtaı V'layet. ( Çok zengln kimselere veriien ad b!r edat. 7 Bir takının tenri, bir Mevl iera. 8 Saht» v taklid r »I »1 1 » Ü 1I 1 9 1 t | » » « > • I takdırde, müsabakalar Kızılyıidu stadmda yapılacakür. Organizasj'Onun on iki milyon dinsra ma! olaBelgrad, 5 (SHA) Yugoslavy» cağı tahmin edilmektedir. BOİB Federa*yonu tead sekreteri, Almanya tngiltere (B) yaptığı bir basın toplantısında 195S MEVLÎD miflî karşılaftnası yılı Avrupa boka fampiyonasının Kıymeül Yugnsla^ada yapılması için BeyKolonya, 5 (SHA) Almanya nelmilel Boks Federasyonu nezdin (B) millî takımı 24 martta Gelsent NS AN de gerekli temaslara geçildiğini bil kirchen'de İngiliz (B) millî takımile TUNALInm ruhuna İthaf edllmek dinnistir. Bu taleb kabul edildıği karşılaşacaktır. Yugoslavlar, Avrupa boks şampiyona*uıı tertibiemek istiyorlar Etenizllde Kîzılhlsar bucagmda otu. ran Aj;f TıirkerineMekrubunu?da bahl.i tnevzuu ed'.len mesel* idart ve sdt! makatnla;a aiddlr neri sfirdügümız iddlalann nesri. Basın Kanunu gereğ\nce bir suçtur. Bu spbeb'e iddialarınızı doğrudan doğrııya ilâkalı idart ve sdlt makamlara inti. kal ettirmeniz lazımdır. 16 58 Açıll» ve program 17 00 Rad. yo çocuk saeti 18 00 Incesai < Suzl. i nak fash > 18 40 Radyo ile ingüizce j 18 55 Andre Claveau d3n bir şarkı (Pl.) 19.00 Haberler 19 15 Tarihten bir yaprak 19.20 Keman »oJoları 19 «5 Mally» Bakanhgı saati 20.00 Mandolin kııarteti 2015 Radyo Gazetesi 20 30 Kısa spor haberleri Enez kadısı merhum Mustafa IU»!m 20 35 Mua'.lâ Mukadder Atakandan çar. I kılar 21.00 HafU »onu sohbeti i kızı ve Maliye Vekâietl Istanbul evrak 21.15 Hafta »omı programı 22 45 mahîenlerl meınunı Cemal Gönulal Ha Muha5ebe tn». Haberler 23 00 Dansa devam edıyo. istanbul Defterdarlığı murlarır.don NureddUı Gtaülal v* Zehra ruz (Pl.) 23.30 Kapanış. Gönülahn hemşireleri • M|E RlHİAİLlETP AİF l l » İ N İ A İ L İ E H E|Y B!E|T|*IG ASİA^İİFİİİDİE Rİ^İKİACİFİÎİL EİLİAİKWİElMlt •İB|«lSİA|R|G|Iı ÖLÜM TİEİRİ1İMİ1 KADRİYE GÖNÜLAL Hapishmnedeki futbol basta&ı Londra, 5 (SHA) Leicester City kulübünün idare heyeri, ParkHurst eezaevinde mahkumiyetini doldurmakta olan çok kojru bir taraftarından garib mr mektub almıştır. Jake Adams adında ve 29 yaşmdalri mahkum, Leicester City kulübünden, İskoçya milM takmuna \ seçilen kaleci Jack Anderaon'u teb j rik etmekte ye santrforlan Wüliam | Hinesin de İskoçya milli kadrosu | na lâyık bir futbokru olduğunu Beri j sürmektedir. j Nihayet Jake Adams, bütün Leicester City oyuncularma en samiml selâmlarını gdndermekte ve 18 mart ta fctkımının Kral kupası için yapacağı kardöfinal kargılajmasını seyredemiyeceğî için duydufu bü ' yük üzüntüyü belirtmekte ve cezaevinden ancsk 1955 yıh mayısında çıkacağını söj'lemektedir. Jake Adams. geçen sene, bir futbol münakaşasında, Leicester Ci'v i takımmm aleyhinde bulunan iki ar kadaşını sandalya ile hastanelik etmiS ve bu suçundan dolayı 1 sene II ay 22 gün hapse mahkum edilmiçti. 9 Senedenberi Türk OkuyucuJarına en güzel Dünya RomanJarını veren «YILDIZ ROMANLAR'ın Yeni Şaheseri uzere vefatının bırin. ci senei devrijesine rastlıyan 7 mart 954 pazar gunu lkındi namazından sonra Şişli Camll Şeritinde Sişli Camii B«şim*mı Mev. hdhan Hafız Cevdet Soydsnsej. Hafız j Esad Gerede ve Duagu Ercıımend tara. fmdan Mevlidl Şer.f kıraat edflecegln. | den merhumtı sevenlerle arru eden dm kardeşierümznı teşnfleri riea olunur. Eşı Nerlm* Tunalı * * * Kıvmetlt buvuğamuz dünîcu cumı gecest nıhunu Rakkt t. ltm «tral» T» cuma nanıazını nüte&kıa Kamrr.paşaâ» Canülkeoırd» e c n a » m . mazı kılmarak BejUrtasu Y»hy»efen(!t dergâhındakl a'.Ie makberesindekl eb«dl istlrahatgahıruı tevdi edümlştir. Salihatı nısvandan olan merhume;» kalben tnandıgı Ulu Tanndan rahmet niyaz eyler ve kederll kardesler:.» akrabalarına başsaâlıgı dtleriz. ACI BİR ÖLÜM B«y ve Bayan Rober Kurtbel'in Mrt. cık eviadı. Bay ve Bayan Yervart Kırrt. belyan ve Bay Jıiber Kurtbelyan.ıri Teğer.i, Bay Andon KuTbenın torunu olan SETA KURTBEL'iu 1 Bv'/i/fÇ ttalya baskettol takımı y*H»i madara haztrlanıyor Avusturya futbolu yeni hamlelerin arifesinde Bu kitab kalabalığında iyi roman aramak için yorulmayımz... Buyı/fc KOMANCf ıHenuz iki yasmda ı vefat ert:Jj derln teessurle blldrriHr. Cenaze merasimi bugun cumartesi, « Hİ^SEYİN ERDOĞAVm mart 1954 saat 14 te Beyoglu Bahkpa. iziı ruhutıa İthaf edılnıek uzere 7 3 951 T»n Oç Honın Ermeni kihseslnd» icr» pazar gunu Anadoluhisarı Goksu Ca. olunacaktır. mlinde Sğle nanuzuu anuteakıb Mev. Cenaze Levmıımatı v S«rvi« lf .dhan Hafız Faiıri Takel tarafından farbiı Celıl; Tel: 42746 Mevltdl Nebevî Vıraat olunacaktır Kendislnl »even dost ve «krabalarile thvaıu dln d*vetlitl!r. Aliesl V9 Çoeuklan Tam koniorlu, kalorifer, kıa * * * KİRALIK Viysna. 5 (SHA^ Avusturya Roma. 5 (SHA> Belçika ve Fransa ile yapıldcak ba'kefbol kar Futbol Fedeı asvonu. dünya çampiçılaşmjlarında oynısacak olan I yonasınfian sonra futbol tskunlaruıtalyan milli basketbol takımı 7 tntrt 1 rta 24 vaştan yukarı futbolcunun tan itibaren Varese'nın bir otelinde oynmasıne Bvüsaade etmiyeceğini bildirnniştir. Bu ksr?r tahakkuk ekampa çekileoektir. İtalyan mülî basketbol takımı 13 derse; Melchıor, Brinek, Happel. •nart günü Milanoda Belçika, 18 Zeman, Occwirk ve daha bir »urü mart günü de Pariste Fransa ile futbol aslarından boşalan takmılakarşılaşacaktır. İtalyan Federasyonu rın ne hale geleceği merakla bekbu maçlar için millî takıma »u 16 lenilmektedir. A\Tisturya Putbol Federaayonuoyuncuyu davet etmıştir: Borletti'den: Stefanini, Romanat nun bu tasavvuru geniş akisler uyandırmıj bulunmaktadır. U. Rubini, Pagani, Romadan: Cerionl, Rugfby maçında Irlanda, Pesaro'dan: Riminucd, Virtus'dan: Canna, Gambini. HegIskoçyayı mağlub etti roni, Belfast. 5 (SHA) Burada oyGra'dan: Bongiovannl, Giorgıo. nanan millt rugbv karsdaşmasiDdaı Macaratti. Irlanda milt! rugby takımı îskoçCU.S. Milâno'dan: Fora.stie.1, yayı östön ve güzel bir oyundan Lazio'das: Margheritinl, sonra <S0 mağlub etmeğe muvaffak Triestina'dan: Danr.iani, olmustur. Pavia'dan: Rochlitzer, Maça gönderilmerji dKye Varese'den: Alesini. İtslyan millî basketbol takımı bu intihar eden genc tnaçlara gayet sıkı bir sekîlde haGeorgetovvn, 5 (Anka) 18 yaarlanmaktadır. şında Kriket meraklısı Gobin Shar! ma isimli bir genc. dön yapdau anü j biro bir maça gitmesine ebeveyninin öebeK. y u kts terlef ç&resî ı müsaade etmemesi üzerine, av tfiOr. Mutver Çoaık Pvdrasr j ieğile iotihar rtmis ve bürön ftıtii mamlara rağmen ölmüştür. dolabı, süpürge, telefon,' aofben. Nişantaşında. Müracaat: nıhuna ithaf edUmek uzere t mart 1S.">4 • İdaremizde Mazhar Kunt. Babamıı ve a:)e bij RIFAT TOPAI.OĞLUHIUI ! bugünka cumartesi gum: ıkmdi nama. , zını rmrteakıb Be>azıd Camli Şerirmae i Me\lidl Nebevi kıraat olunacagındım. j arzu buyuraıüarın teşrıflert rlca olııntar DUNK.Ü ÇOCUK. Komcdi ü D«r*« Ya GASSON LEYLA ERDURAM Sahneye Koyan. MUHSİÎJ BRTUĞRUL aifambadan oajka B«r aksam <aat tam tl dc Sah, Cuma (taJebej matinesl, Paza* matine »aat tam 17 de. Telefon: 40271 lı»«abul Onlverrttesl Talebe Blrllgl GENCÜK TTYATROSU TemsılUrl Eminanu Öğrenci Lokalinde Romanlar Sizin için dünyanın s=i» en guzei « z » larını roman600 Büyük Sayfa 4 Liradır. İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI S&at 21 de DRAM RISW1 G E L İ X Yazan Marcelle Maurette Türkçesi Bedreddta Tımcel Her çarsamb* akjamı T»leoe aeccsldlı Pazartert aksamları remsi) yoktuı Fpletnn «2157 Serbest güreş millî takım »eçmeleri Güreş Federas.voBUDdan: Güres Federasyonunca, serbest güreş millî takım namzedlerini tesbit etmek üzere dört şehirde yapılan müsabakalar gereğince, 67 mart cumartesi ve pazar günleri saat 16 da Fatih Güreş salonunda yapılacak ür. Ta r tı saati 13 ilâ 14 arasmda olun üç kilo toleraas kabui ed^mi? | tir Astğıda isimleri vazılı vazifelı j h»kımlerin nizaml kıyaietl ri!e sayt 15.30 da müsab^ka maiıaî'lGde bulurıir.aları rica olun'ir Yusuf Arslan. Kâmil Yal^.gr.. Vefik Gürkanlar, Nerih İncili. Oe'âl Evirgen, Mustrfa Çetiakale, Ahmed Yenerer, Sadık Koparan. KOMEDİ KISMI M A K İ N E Tazan: CEVAD FEHMİ BAŞKTJT Hej oerşemoe aKşamı laleDe rctesKiı Salı akşamları tem.«il yoktuı Cumartesi ve çarsamba tfünler! « a t 14.30 da Çocuk nvatroüu Dram ve Komedlde Dazar eünleri saa' 15 30 da oıattne Telefon 41)41)9 YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan • P. C. Magno. Turkçeal N Savajer Çarsamba: 16 30 matine, Z0 30 «uax« Rejisör: Avnl Dilligil DOVER YOLU Yazan A. A Mılne, Turkçesl M. Burlaa Komedi 3 perd» Sah 20 30 suar» EMİNÖNÜ TEMSİL1.ERİ T E R S Î Ü Z Tazan GALtB GÜRAN Pszar «runleri saat 15 3ü da matln» Cumartesi. Pazar ve Persemb» akşemları «aat 21 de Gifeleı ttergOn «aat 12 de a c ı l n YENİ S E S OPERETİ CUMHURiyETin MACERA ROMAM: Karayagız Umarım ki; morgta onun için de bir yer kalmıgtır. Temiz p?ntalonumu gjyerlten üâve ettim: Çünkü oraya gitmekte gecikmiyeceğini sanıyorum, Eğer onun yeriat sea gitmee•«n! dedi. V» uzaklajtı. Glyinmemi bitirSim. Yanına girdiğim ziman, müfettişin ayakları hâlâ vazı m<sasınıa üzerinde idi. Benim iki saatlîk uykum esnasmda odada hiç bir şey değişmemişti; yalnız ttitün tablasında izmarit sayısı artmıştı. Siz uyumadınız mı diye sordum. Biziro yaşta uyumadan da çalitılır. dedi. Yenj bir hab«r? Yok! Yiiz kadar «iy«k peruk»h adam yakaladık . Hiç birisi Karayagız değildi. Herif hâlâ Srarda... Haber aidım ki; büyük bir top lanb olacakmı;. Evet! Burada olacak. Onlar içtimpıp idare merkezinde yapıimasını istediler; atna ben Kirsyağızı yakalamadan büromdan ayrılmıyacağımı söyledim. Bunun üzerine savcı i!e genel komiser burava gelmeyi kabul ettiler. Bu farsatla burasının perişan halini görürier de belki biraz tamirat tahsisatı veririer. Ben Peggy'nin evinden savcıtığa teietaa ettikten sonra neler o)du? Anlatır mısınız'' Rica ederim! Erkânın gelnaesini bekiiyelrm. Onların huzurunda anlatırsam daha ıyı olur. Saat dekuzda müfetüş Stratfordun odasında sekiz kişi topUnmıstık Genel komiser. savcı. savcı muaviai Bob Levitt. nehir polisinden bir TÜ7baçı. liman poliândeu bir tejmen ben ve bizim. eski arkadaş KUncy! Uzattjğı kocaaaaa eluıı sevfiyle k benim rolum bıından ibarettir. Be?Uvere şifahanesinde muşahede linia bulunduğu bolgedeki polisler HeT akşam 21 d* KAPRI BALESt Kcmiser devam etti: altında. Bize faydah malumat vere arasmda bu sahte barmeni tanıyaiStirakile Alt tarafını bnıvorsuaıız. Bİ7<ttnryecek kadar aptal bir zavaıiı bilecek başka memurlar da vardır: 12 de GEL Stratford'u çağırdık ve nareıcâtı o Ondan sonra da haydudlarm lâ fakat bunların hepsi Benion'un emri DlKkat. Çarsamba nun idare etmesini rica eftik. Çün ğjrmlan kaçmış oldukJarını tesbit etaltında <^ılı;a»nf okiukları için ken gunıerl halka cumarkü Malone'i yalnız o taniyordu. tik. Olan biten bundan iböret! dilerine emniyet edemeyiz. Binaen tesi pjnleri talebey» tenzilâtlıdır. Ma. Müfettiş: Staatford ümidsizlikle onuzları , aleyh itimada şayan ancak iki me tmeler 15 te başiar. Evet ama siz de bana lâzıra o nı kaldırdı. j murumuz vardır. >I A R S I M MUAMMEf l=n polis kuvvetini rekor d^niiarnk Karayağızm hâlâ şehirde buKarayagız bunlardan Malone'i ta Bu aicşam kadar kısa bir zamanda s?;"e"ber et Lundugunu mu zannediyorsunuz? ;, tjstelik onun yeni şemailini, m y o r Smat 21 ö« fıniz. Allaha şükür vak'ıco? yeti; Geceyarısmdanbeıi, en az iki j b o y a l l g a ç ] a ; i l e j i d ^ tebdil halini i Tercüme eden: B. F. ÎIK. Bi"a? gecikm'5 o!sa dik ne'er polis tarafından huviyetlen ve şa d e öğrenmi, bulunuyor. Buna karc i B A Lt oıatıieceğini şimdi d i'jürdükçe tüy hıslün tetkik edîlmeln h.^ kim e KAKAKOLU 3 jı eümizde Benion'un muhtıra def Sen buralarda ne arıyorsun? ıPıiiB üıperiyor. ıi terketmemiştir O saa e kadar teri ve bu defterde Karayağızın uğmaüneleı 15 M diye sordum. da lâğımdan çıkıp, üstünü bsşını raması mutad olan yerlerin isimleri ilk önce silâhı kim attı? diye Ben de Karayağızı tamyanlarsordum. Benim ha>aümı o kurtar değiştirdikten sonra gehirden kaça var. Adamlanmız bar. lokanta, otel dan biriyım... Yalnız perukasız habilmiş olduğunu tahmin etmem El gibi yerlerden ibaret olan buralarmı dı lini! Yahu! O miskin Dazlağm bövle Buan »e rsyan biselerini değiştirmeden kaçmak is esasen gözden geçirdiler. Tâkin geMüfettiş: dehşetli bir katil olabiieceği kimin Cvmhurtyel Mctoooetlılt •« Doç otomobilindeki şoför. Et temiş olsa idi. nrutlaka »öze car nel komiser beyle birlikte bir plâKonserine mutlak* Gcsetedltk l'ürk Arumlm Sir*«n aklına gelirdı? Ben onu hep iyi rafta şüpheli ban tertibat alındığmı pardı. nımız var ki: herifi elimize geçirCağaloğlv HoOceoi tolcafc No iO/tl gidiniz. kalblı bir ihtiyar oiarak görürdüm. • ' görünce arsbayı hareket ettirmek Savcı konuştu: Sablblen mek ancak bununla mümkün ola Ben de! dedim. 7 ve 8 mart «ksamları istedi. Lâkin bir polis arabası onüne NÂZLVU NAUI we ÇOCUKİJVR) Şimdi vaziyeti hulSsa edelim. bilecek zannmdayım. İlk önce savcı söze başladı: ittz\ ttlennt ti'Len İdart « l c « gelip yolunu kestiğini gorimce ta Kaısyağız kaçtı. Karısı bir »fiyrien Plârunı izah etti. Hepimiz onun Meseleyi iyice mutaiea etmek tancasını çekip iki el ate§ etti. Ama Meful Mu&üt h b d habeıdar deği! Şikago. Ci'y üzerine uzun uzadıya mütalealar ıçın evvelâ vukuatı bir kere gdzden r.«tcesi ne olduğunu anlanıadan CEVAD tEHMİ BAŞKÜT ve Hot Spring zabıtası da bu fıerif beyan ettik. Neden sonra hepsi gitgeçirelim. dedi. Malone! Söz siz'.n. tonizlendi. hakkında bir şey bilmiyor. Belki ti. Müîertiş, ben ve Klancy kaafifc. ŞimJi bize evvetce barmen olaıak • Kimmiş? 'SATILIK AMERİKAN EŞYASI. zamanla bir seyler keşfedebilirlcr; Hep susuvorduk. Çünkü arfak j ctçıin barmda tanımıs o!du^unız Aceminin biri. Poliste p?rmak ama bizim beklemeğe vak'imiz =5yliyecek lâîımız kalmamıştı.':îiB | Daima en iyi kâlite ve seçkin eşyaları teşhir eden NERİDazlağı yani Karayağızı o^aaız^ izini bile bulamadılar. Hüviyeti sn yok' Genel komiser ehndeki bütün hayet Klancy ağzını açtı: i MAN AMERİKAN EŞYA SERGİSİ, bu hafta biri 9 parça foıdüğünüzdenberı geçen hârtise .aşıiamadı. polis kuvvptlerini mütemadiven gün Bu da bir gkir. dedi; ama bH '• masıf maun hârika bir YEMEK ODASI ile Itoyu ve açık lcr; anlatın! Ondan evvelki'erini Devam edıniz müfettiş bey! de yirmi dört saat seferoer haltle mem. Eğer her şey yolunda giderse renkte muhtelif 6 komple yemek odalarmı takdim eder. hep bilivoruz. Ondan sonra bmanm içinde tutamaz Hepimiz Kardyağızm 5e muvaffakıyet ihtimali vardır, saruYeni gel,en beyaz maun sevimli bir yatak odası kullanılBen, ıstedikleri izihatı verdım. £evrek bir silâh sesi işittim Bu Hird«n henüz çıkmamış nm. mamış, görülmemis güzellikte yatak olan kanâpe. maun Eündfr sonra sozü utva •aıduncısı non Malone'in taşjdığı 32 çapındaki nertven hemen kani bulun'iyoruz. Ben de: masalar. Dıpfrız buz dolabı. plâstik renkli dinetset, lâm3 I **~ıtt aldı: tabancanm sesi olduğunu tahmin Bu herifi tanıy .bi'ecek eümizde iki R'et! <Jijre Undlk etrlm. balar, maun sıgara masaları ve diğer seçkin parcalar Malone Pegy'nin evinden te ettİTi Hemen içeri girdik Topu to adamımız var: Hepsi de bundan Tekrar sustuk.^tratfond ağzında Kalite. zevk ve orijinalitenin birleştiği Sergimiz bülefon ettiği zsman ben daha bü'O pu M. lone'in yaraladığı o adam sz ibaret. Birisi Malone, öteki de bu j iaarasııu geveliyordu. Ayağa kalkgun ev döşiyenlerin ve meraklıların bulusacağı vfer' ola da idim Aldığım tnesaiı genel ko manını ikinci defa rarninrrr.ktan rada hazır bulunsn federal polis ı tun. caktır Adres: NERİMAN AMERİKAN EŞYA SERGİSt raisere ve âmirime büdirdim.. Hâdi ba;ka bir şey yapamaiın. Ş.ındi memuru Klancy. Belki Royal ote I »arj ^ ^ Şaırnigâr »okak. 66.1. Osmanbey. Xel; 83457. YUGÖSLAV HflLK OYUNLARI ve Şarkıları Ş A N Sinemasında I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog