Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 MarL1954 CUMHUBİYET O Fas Sultanına suikasd E L Fas 5 (T.HA.) Fas Sultanı Muhammed Bin Arafa, bilgün bir »uikasd» maruz kalmiîür. 73 yaşındaki Sultar. bugün camiMüsabakaya katılacak çocuklann salı gününden de namaz kılarken, bulunduğu maeçenlerde tahtmdan nitibaren idarehanemize gelerek kayıdlannı halle bir bomba atılmak suretile zaklaştınlan Sidi Moöldürülmek istenmiştir. Bin Arafa Vadeleri hulul ettiH halde yaphrmalan ve numara almaları lâzım hammed bin Yusufnn ödenraiyen Türk tediyatının hafif surette başından yaralarunışyerine Fas Sultanı ilân ediInV olan tır. Yanında bulunan iki muhafızı Mnhammed Bin Arafa dün bır sui160 milyon marka yükseldiği Londra 5 (B.B.C.AP.) Sov I ve hür milletlerin Rusyanın bir Güezl ve sıhhatli çoeuk müsa ne birer numara vermek lâzım da ağır surette yaralannııştır. Sultan kasde maruz kaldı. Geçen hafta ge yet Dış İşleri Bakanı Molotov, Av ! kâğıd üzerine atacağı imzayı gübildiriliyor bakamızjc resim neşretme saf gelmektedir. Bu sebeble idarehabu suikasd teşebbüsünden sonra ne Fransızlann tarafmı rutan Ma rupa ordusu projesini baltalamaya hası dünkü nüshamızda nihayet mizde açtığımız bir büroda 9 Kolonya 5 (A.P.) Alman lhra yalnız başm», yerinden kalkmış ve rakeş Pasası El Glaui'ye de bir ve Berlin çıkmazınm mesuliyetini venmelerini (!), Atlantik Paktını buldu. Bu suretle müsabaka ha mart salı gününden itibaren kadağıtmalannı istemişür. otomobiline binerek buradan ayrılcat Eiıdüstrisi Çalışma komitesi bubnmba fırlatılmıstı. sırtından atmaya matuf uzun bir zırlıklan da daha hararetli bir yıdlara başlıyacağız. Müsabakaya Molotov, Avrupa siyaseti mev gün federal hükumeti «Türk piyasa. mıştır. Bu hâdiseler. Avrupada hür dün nutuk söylemiştir. devreye girdi. girecek çocuklar yanlannda aileCamide aynı zamanda Sultanır. zuunda AngloSaksonlarla Fransa suun kaybmı önlemeye» davet ve yanın kurdıı?ıı cephevi takviye eBatı çevrelennde iyi karşıianmıieri efradrr.dan biri olduğu halyarunda namaz kılmakta oları Maarasuıda ihtilâf olduğunu da ileri teşvik etmiştir. Malumdur ki her müsabaka gibi decek biiviik hava alanlannın ver yan bu nutkunda Molotov, tevil yo de nüfus kâğıdlarile birlikte saat Komite. bu konuda hazırladığı rakeş Paşasına hiçbir şey olmasürmüş ve Rusyanm bu ihtilâflara bunda da evvelâ elemeler yapılestirilmekte oldıiffu Fas toprakla luna saparak bilhassa Fransayı kor 1418 arası idarehanemize gelebir takrirde, Türk Alman ticarî mıştır. acak, bunlan nihal müsabaka tannda cerevan etmektedir. kutmak istemiş, Almanyanın Av bel bağiadığını da anlatmak istecekler ve müsabaka bürosuna I münasebetlerinde «vahim bir duBu hâdse Czerine cami, derhal miştir. kib edecektir. 1 Insan hiirriyetlerine son derere rupa ordusu dahilinde silâhlandıkmüracaatle kayıdlannı yaptınp belirtmiş, 1952 polisler tarafından kordon altına Molotov, Birleşik Amerikayı da rum» belirdiğini halli hulunan Fransızlar. müstpnj tan sonra bu andlaşmayı inkâr eAncak bunun İçin her şeyden numara alacaklardlr. denberi vadeleri hulul ettiği halde, aimmış ve suikasdçının yakalanşiddetle ithama kalkışnuş ve Walpkelerinde avni prensiplere sarlık deceğini iddia etmiştir. vvel bilfiil elemelere katılacak Eleme müsabakalan tarihlerini ödenmiyen Türk tediyatı yekunu ması için tedbirlere başvu'rulmuşturDiğer taraftan Molotov, Berlinde shingtonun dünya Hderliğini elde nun 160 milyon marka baliğ oldu j Suikasdçı el'an yakalanmamıştır. katmaktan her zaman kacmmıslarocuklann sayısuu tesbit etmek, ve yerlerini bilâhare aynca bildır. Bu seheble de. idare etmekte ileri sürdüğü teklifleri tekrarlamıs etmek istediğinden bahsetmiştirkayıdlarmı yapmak ve kendileri I direoc&izğunu hatırlataıak şunlan kaydetFransız poüsi bu hâdi?e ile ilgili ı.niKiMiiııııııımnilllllinülllllllllllülllliniHIIIIIIIMHiııııuımı olclukları vabanrı topraklarda sık mistir: tahkikatıru genişletmektedir. Şimsık bııhranla karşılasmıslar. verli «Bu, bir çok Alman firmasını diye kadar 21 kişi tevkif edilmi^halkı kendilerine düşman etmişciddî malî müşküllere duçar etmiş tir. lerdir. tir.» Diğer taraftan ayrıca biîdirildiğiWr FVansı? protektorası olan Komite, hükümete, Türkiyeden ne göre, Muhammed Bin Arafa'ya yapılan ithalâtın arttınlmasmı ve geçen eylul ayında ger.e bir suiFasta. milliyetcilere ivi gözie bakılisans yokluğu sebebile bloke du kasd tertib edilmiş, Sultan, camiye yor ve Urik'81 istemekte ısrar edeŞehrimiz başkurd ajan yardımcıran Alman mallan sevkiyatınm ser giderken ölc'ürulme'k istenmişti. ları, dün saat 16 da Koca Ragıbpapel'ynr diverek. halk tarafmdan İzmir, 5 (Telefonla) Beşinei bestleştirilmesini tavsiye etnrştir. ı Muhammed Bin Arafa, geçen ağus şa ilkokulunda Millî Eğitim Müdür Eskişehir 5 (Telefonla) Eskifntulan Sultan Sidi Mohammed Bir kaç gündenberi esmekte oBin Yusufun azlediimesi eerçinli şehir Vilâyeti Teknik Ziraat kon Kore değiştirme birliğınin Seferihi Komite bilhassa. Türkıyeen daha tos ayında Fransızlar tarahndan Yardımcısı Celal Köktunanm baş lan lodos Boğazda birikmiş buzlarm sarda toplanma hazırlıkianna bas fazla hububat alınmasını istemek£in aıtmasında muhakkak. ki mii gresi bugün saat 14 te Asri sinema Muhammed Bin Yusuf'un verine kanhğında bir toplantı yapmışlar mühim bir kısmını eritmiştir. Bu açılmıştır. Kon^rede lanmıştır. Bugünden itib^cn Se tedir. fıim hir rol oynamıstır. Paris hüku salonunda dır. getirilmişti. suretle gemiler Boğazdan rahatça meti ile Ivi neçinmevi ve her ne pa Maliye Bakanı Hasan Polatkan, ferihisarda yerleşmeğe başlıyan kaToplantıda, yaz aylarmda açılacak girip çıkabilmektedirler. Marakeş Pasası El Glaui de birkaç hasına olnrsa olsun bn yoldan ay Bayındırhk Bakanı Kemal Zeytin rargâh subaylarına ilâveten muhafız ?ün evvel. a>nı camide bir suika9da olan yavrukurd kamplarmın yerleDün Boğaziçi hattında normal serılmamayı kendisine siyaset edin oğlu, milletvekilleri, Belediye Baş bölüğü de toplanma yerine gelmisri tesbit edilmiş ve aynca ajan ferlere başlanmıştır. Vapurlar |immaruz kalmıştı. tir. Değiştirme birliğinin piyade mis olan Marakeş Paşası, Berberi kanı, yüzlerce çift>;i vatandaş hayardımcılarının talimatnameye gö dilik Ort^köy, Bebek, Kanhca ve Londra 5 (Nafen) Şimdiye kaknbllelerini, Fransanın da tasvibi zır bulunmuştur. Kongre başkan birlikleri bu ayın 15 inden itibaren riar ileri sürülen bazı iddialarm ta Toprak Ofisi. hububatı standarda re yapacakları işler üzerinde du Çubuklu iskelelerine uğrıy.ımamak tâbi tutacak ile Sultana karsı ayaklandirmıs, lığma Sadeddin Potuoğlu seçilmiş Seferihisara gelmiş olaeak'ardır. rulmuştur. mamiie aksine olarak dünyanln la ber?ber Kavakîara işliyebilmekHaziran ayı başında ise birliğin tedricî surette ısınmakta Haber verildiğine gore dahilî harh tehlikesi belirmis ve tir. Diâer taraftan il izci kurulu. Pen tedir. Boğazdaki koylarda biriken olduğu sulleri Ofisi son senelerin Toprak Mah. büyük ıstıhKoreye sevkine başlanacakur. Gündeme göre faaliyet raporlan miistemlekeci devlet de «kan akıkaydedilmektedir. Son yüz sene salıni ve memleketimiîin hııbııbat istîh. dik Karataş mevkiinde dört devreli buzlar da cözülmektedir. tıimasma mâni olmak» h»h»nesile okunmuş, üzerlerinde tenkidler yaiçinde umumiyetle ısı derecesinin salinde dunya dördünculuğunü almasım izci ve yavrukurd kampları açrr.ak Şampiyon inek Diğer taraftan. Umur yerindeki tahtta arzu edilen değisikliği yap pılmışbr. Bunlann heyeti tımumibir buçuk derece artmış olduğu gözönünde tutarak hububatı standardlaş. ic;in faaliyete geçmiştir. Kampların rivah ş=mandırakrın buzlarm tazParis, 5 (a.a.) Dün ziraat pa ilâve edilmekte ve bunun bilhassa tırma kararını vermiştir. yesini Vali Arif Özgen cevablanher devr&si 14 gün süreli olup. ye vikile de\Tİldiği ve fenerin söndüIlk olîrak alan dırmjştır. Raporun en mühün kıs nayırında scğmal inekler arasında kutublarda müşahede edildiği de Ofis sert vebuğday mahsulünü elecinse mek. yatîk dahil her öğrenci için Şü öğrenilmiştir. Kıyı emniyet teşvumuşak diye iki Fransa bunn. Faslılar tarafmdan ikinci Marie mı, Ziraat Bankası Eskişehir jube yapılsn müsabakayı ayrılan buğdayı ayrıca ekmeklik ve 3.î lira ücret alınacaktır. kilâtı fenerin tamiri için faaliyete Istcnilen bir de&isiklik nlarak ços sinkı 1953 yılında köylüye 45 mil adlı bir inek kazanmıstır. Bir çok belirtilmektedir. Şimal kutbunda her yıl bir bu makarnahk vasıflarma gbr« standardı İzcilik mevzuunda bir konferans çecmistir. Fak?t buz tab?kaları yüfprmek Istemiştir. Halbuki, azil plâ yon lira yardım etmesidir Kongre cinsten ineğin istirak ettiği bu müzasyona tâbi tutmu^tur. Pedagoji Cemiyetinin 38 inci kon zünden «amandıraya yanasılam=mıs çuk kilometrelik arazi buzlardan Mubayaa ve depolamada olduğu gibi nı Pariste hazırlanmış ve eski Sul ye ilk defa olarak bir çok köylü sabakayı kazanan Norman cinsi ihracatta da bu esaslar kabul olunmuş. feransı bugün saat 15 t» Galatasa tir. Dün sabah Umur yerine ikinci tana karsı hımımeti bulunan Ma kadınlarımızın da iftirak etmesi 2 nci Marie 35 ay içinde yağ nis kurutulmakta ve ziraate açılmak tur. Bu hususta talimat almak üzere Ofii ray lisesinde, memleketimizde izci bir ekip gönderümistir. rake* Pa$a«i El Glaui'nin vasıtasile dikkati çekiyordu. Kongreye saat beti % 10 olmak üzere 34 bin 300 tadır. Müdürleri Ankaraya çağırılmıjlardır. lik ve izci kamplanmn yeni heİskandinavya, Kanada ve Sibirtathik mevkilne komnusrnr. CAvır 19 da Valinin kısa konuşmasile son litre süt venniçtir. «Aksu» vapurunda kaçakçılık defleri konusunda il izci teşkilâtı Verem Mücadele Cemiyetinin yada çiftçiler şimdi, asırlardanbeBUVTJT) pren^lpi tnüstemleke idare verilmiştir. Eure'lü bir çiftçiye aid olan MaGüney Akdeniz aeferinden dönen b: şkanı Kıza Bedir tarafından veyaphracaği dispanserler rfnin en fazla KÜvendiği manevrarie2 bu «uretle tereysğı rekoru ri buzlar altında kalmış topraklar Aksu vapuru yolcuları gemiden çıkar. rilecektir. Verem Mücadele Cemıyetl. Bakırköy Avrupada çıg dır. Buna hnkân veren. milli birliği nu kırmı$tır. Marie'nin pnnesi o da çalışabilmektedirler. Bu da ha ken rıhtım üzerinde tertibat alan güm. v» S«rıyerde birer dispanser vucude rük muhafaza teşkilâtı memurları iki lan inek de 1951 de dünya tereyağı valann tedrieî surette ısınmakta kaçak vak'ası tesbit etaıişlerdlr. gaelavamıvan yerll millet her zaİstthsal böl^elerinden bol mik gcünnek Üzere faaliyete geçmiştir. Betehlikesi arttı olduğuna işarettir. rekorunu kırmış ve aynı zamanda lediye. y»pılacaJr bu dispenserler için Bir salon hamalının gemiden çıkir. m»n mahkum vazivettedir. tarda yumurta geliy»r ara tahslı edecektir. Viyana, 5 (a.a.) Ihk Akdeniz Fransanın en çok süt veren ineğj Bahk mevzuunda da bu ısmma dığı bir çuvaldan şüphelenen memurlar Fransa namina Fasın hakikî nılHavaların düzelmesi üzerin» latlhMİ rüzgârlarırun milyonlarca ton karı ilân edilmisti. nın bazı değişiklikler husule getir çuvalı açtıkları zaman içinden 432 tane bölgclerinden bol raikt»rd» yurrıurt» Yol Işleri için alman yeni tanı olarak vazife eören Marakes Palmoliv marka tuvalet sabunu çıkkararlar Pa«a*i eecenlerde kendisine atıian gevşermesi üzerine Avusrurya, Al Çifte başlı çocuk büyüyor diği kaydedilmektedir. Son 50 sene mıştır. Sabun çuvahnı. Aksu vapuru gelmeğe bajlamıjtır. Muvâredatın art. I zarfında morina balığı avlama saVaU »t Belediye Heisi. dün Belediye. ve kumanya işlerine bakan Sami maslle flatlardt büyük bir düjukJük hnmbadan salimen kurtulmnstu. manya ve İsviçerede yeniden çığ Petersburg (İndiana) 5 (a.a.) J hası 500 kilometre kuzeye doğru ge Gokçenin emanetçiye vermek üzere ha. kaydedıimlştir. de Fen ls.leri Mudürü lie birliktt yol Pün de. onıın hir al<"ti olan ibHvar tehlikesi belirmijtir. Geçen hafta s&ndığı S00 lira alan iri çalısmalarını gözden geçlrmitUr. Radyo isUsyonları, halkı tehlike iki baslı, dört kollu bebek gün geç rilemiştir. Diğer taraftan buzlarm mala teslim ettiği anlajilmıştır. Fas Sultanı ikinci bir hombadan Havaların musaadeal dolayısıle 10 tikçe tabii surette büyümekte, pe da aynı şekilde gerüediği görülDîğer bir hamalın büyuk bir kamıs tai« mallar hafta bajında 150 liraya ve yaralanarak bayatmı knrtarabilmiş den haberdar etmektedirler. sepet esyayı yanında sahibi olmadan dün 130 liroya kadar dü^nüştür. Bu müteahhide. ekiplerim kuvvetlendlre. li$mektedir. Artık tek gövde üs müştür. Bu hafta içinde Avusturyada yegemiden çıkarması dikkati çekmiş, üzeri hesaba göre toptan yumurtanın tane5İ rek yol islerini suratle ba«armalarını tir. Takib ediien sîvasetle, bu hâve ona gore faaliyete geçmelerinl bil. di, Almanyada üç kiji çığ altında tündeki çifte baj birbirini tanır giEksperlerin kaydetriklerine göre. portakallarla örtulü sepet içinde 280 ta. 9 kuruşa inmîş bulunmakudır. dkolerin öniinü aimak mümkiin kalarak ölmüştür. bi olrnaktadır. Keza ufak mallann sandıgı 185 lira diren birer ttJnlm gonderilmiştir. havada karboo gazının artmış ol ne Palmoliv marka tuvalet sabunu buDiğer tafaftan, llçelere taksim edilen olmıvacaktır ve behemehal umuTek bedenli çocuklar gulOmse ması böyle bir ısmmaya yol açmak lunmuştur. Bu sepetin gemide bir yolcu dan 110 liraya kadar inıniştir. Alâka. General C. E. Byer» tarafındsn hamala venlerek emanet. riarlara gbre fiatlann daha bir hayll mütemadi tamirat ekiplerinin İyi orgamu memnun edecek bir yola sapmeğe baslamıslardır, ellerini bi^bir tadır^ ^ nlze edüerek çalıştırılmaları da bir ta. çiye göndeildigi ifade edilmışse de ha. du^eceği anla$ılmaktadır. mak tnecburiyeti bir fün hissedilelerinin yüzlerine götürmekte, ıakat mimle kaymaJtamlıklara bildirilmiştir. lzmirde mahn yakalandığını gorünce eş.\a saŞehir buzhaneferinde 50.000 cektfr Bn KÜniin uzak olmamasmı hiç bir korku Srazı göstermemekFen Islerl Mudürlüğü tarafmdan ıs. lngiliz ordu takımmdaki hibi kaçmıştlr. teneke peynir var lzmlr, 5 (Telefonla) MuhtelU te, birbirlerile pek güzel bağdaşmarlanan modern tesi^li asfalt maki. (emenni ediyoruz. Çünkii, bu gibi Vapurlara dadanan hırsız oecı gelmlstir. Bu makine gürarükten profesyonel futbolcular Pevnir piyasa.tı sakln bir durumda> karışık durumlarda «milliyetçi» NATO meseieleri hakkmda temaslar makts dıriar. nihayet yakalandı dır. Ilgililere gore şehrimlzin muhtelif çıkmık uzercdir. ki«vesi altında ortaya çikan ve ya yapmak üzere bugün şehrimiz» gel Denlzcillk Bankasına aıd gemilerden buzhanelerinde 50 bin teneke kadar Londra. 5 (TJÎ.A.) Bu pazar Mahmudpaşa işçileri çiiııde 8 Ankara Gazeteciler va? yavas kontrol sahalannı ıtenis miş olan Güney Avrupa Müttefik günü Brükselde Belçika ordu takı elbise palto v^. çalınması hâdisesl dun peynir o!duğu muhakkaktır. saatten fazla çalışhrıhyormuş 5. jube komiserlerinden Ihsan Birinci kuvvetleri komutanhğı kurmay bajIpten komünistlerin zamanla ne Cemiyetinin bir tebliği Kıjın fazla şıddetii geçmeslne rağ. mı ile karşılaşacak olan İngiliz or ve arkadaşları tarafından aydınlatll. ve Örme Sanaıi men Trakya ve clvar bölgelerde h«y tş(,istanbul Tekstil Mahmudpaşada çalı. büviiki bir tehlike araettikleri gö kanı Tümgeneral C. E. B y e n bugün Ankara, 5 (Telefonla) Ankara du takımına dahil bulunan birinci mıştır. van telefatı olmamiitır. 0nun için bu şan ileri Sendikası lşçlierin turlü deslselerle gunde rülmeml? değiltiir. Hindiçini en ba Kınlçulludaki NATO karargfthını Gazeteciler Cemiyetinden tebliğ e profesyonel ligten futbolcuların men Çorum \'apıır\ında vuku bulan bir yıl sut ve sütlu maddeler istlhsalinde rir misali teşkil etmektedir. Sene ziyaret ederek yükaek rütbell ko dilmlştir: sub bulunduklan kulübleri oyun hırsızlık üzerine şupheyi çeken Abdur. azalma olmıyacağı ifade edilmektedir. sekiz saatten fazla çalıstırıldıgım. Vılayet. Emniyet Mudürlüğü ve muhteüf rahman Lübeten isimll bir şahıs yakaBu duruma gore yeni mahsul piya. idari makamların buna seyirci kaldık. ler boyunca, yanh; politika takib mutau vt fubaylarla görüşmelerde İ; yerleri ve matbaalarının bir an eulsrını cumartesi günkü maçlan lanmıştır. Yapılan tahk:katta. Abdür. bulunmujtur. Kurmay Bajkanı yasaya arzedılir edılmez fiatlarda buyük larını göı önunde tutarak işçilere hi. ermekte ısrar edegelen Fransıı Ida içinde yanıp kül olmasile esasen te sonra tayyare ile Brüksele gönde rahmanın asıl iiminin Kemal Ddner bir düjüklük husule gelmesl beklen. taben bir beyanname nesretmiştir: recileri bugün karşilannda, müza rın Napoliye gidecektir. essür içinde olan Ankara Te'graf receklerine söz vererek müsaade is olduğu ve diğer ismi jahte bir nufus mektedir. Şimdiki halde tam yağlı buz. Beyannamede şöyle denmektedir: kere içln Rusyanin emrinde Ho Chi MaUye ve Nafıa VekÜleri gazetesi lahiblerile, hâdiseyi tahki temişlerdir. Fakat ordu takımı ida kâğıdı ile kullandığı anlaşılmıştır. hane maliarı 36. yağlı mallar 33 lira•İs kanunu işç'ye verdiğl sekiz saat Gemllerinde hırsızlık Minhi görmektedirler. Kendilerile recileri bu teklifi kabul etmiyerek mürettebata Abdıirrahman vuku bulan dır. ka gelen bazı gazetecilerin, vazifeli mesai hakkının ve Şehir Mecüsinin gosterildi§ı Eskifehirde i.şbiriitn yapabilecek millî hisleri opolis memurlarından gördükleri a oyuncuların cumartesi sabahı di zaman derhal tanımışlardır. Şimdllik Dış piyasaların menıleketimizden gece saat bırden sonra işçl çalıştırılmaması hakkında verdigı kararın lan liderleri nzaklaştırmalanndan Eskişehir, 5 (a.a.) Pancar Koo ğır ve haysiyetsiken muamele do ğerlerile birlikte toplanmalarını tek beş on hâdisenin railı bulunduğu tesbit krom istemesi muhtemel ayaklar altına alınm&sına neden manı yalnız knmiinistlprin faydalandık peratifleri Bankasınm açıhşında ha layısile Ankara Gszeteciler Cemi rar tebliğ etmiştir. Bu profesyonel edilen Banığın daha birçok hırsızhkla. Di| piyasalsrdan gelen haberlerden olunmaz?» nn da faili olduğu tahmin edilmeklan ariık fvm ?ibi asikârdır. Bu zır bulunmak üzere Maliye Vekili yeti, duyduğu derin elem ve tees futbolcular ştmhrdır: J. Meadows tedir. anlaşıidığına gore diiny» krom fiatla. Sendika, Valinin durumla llgilenme. (Manş City), F. Blunstone (Chelrında bir nıiktAr duşukluk mevcuddur. sin! istemektedir. Bundan bir netice hatava. göre eöre. yeniden başka Hasan Polatkan ve Nafıa Vekili sürü alâkadarlara belirtmiştir. BizKaradeniz bölgesinde balıkyağı Bir firmanın dış piyasalara fob kırk alamadığı t&kdirde bir protesto mltıngl sea), A. Quixallx ve A. Finney miıstemlekelerde düşmenin mana Kemaİ Zeytinoğlu, beraberlerinde zat İç işleri Bakanı sayın endüstrisi kurulacak lkl do'.ardan krom ihrac edeceği bildl. yapacaktır. sızlı&ı ortadadır. Eskişehir mebuslan ile basın tem Menderes hâdiseye muttali olunca. (Shef. Wednesday). Et ve Balık Kurumu ile isbirliği rilmektedir. Fakat krom komitesi 43 Tedavüldeki paramız Ömer Sami COŞAR silciieri olduğu halde bugün saat büyük bir üzüntü duyduğunu, der C. Millet Partisi Eski^erıir halinde çalışan Fen Fakültesine bağlı 43.5 dolardan &s*Jl fiat taleblerini tes. Merkez Bankası tarafından dün neş. Hidroblyoloji AraştıiTna Enstitmü. son ci) etmemektedir. 12 de motörlü trenle şehrimize gel hal tahkiki için gerekli emirleri ver redilen bültene gore tedavüldeki paragunlerde istavrid ve hamsi balıklarının Alâkadarlara göre Snümüzdekl gün. mızın mişlerdir. diğini ve neticede mesuliyetleri teblr milyar merkez binası açıhyor vağ muhteviyatını tetıtikle meşgul ol. lerde dıs piyasalardan ve bilhassa 519 binmiktarı yukselmiştir. 446 milyon Bornovada tarihî bîr çefme Vekiller ve beraberindeki revat beyyün edecek olanların «rczivesi liraya AmerikRdan kUlllyetll mıktarda krom Eskişehir, 5 (Telefonla) Cum maktadır. Bu hesaba göre emisyonun geçen bulunduğunu beysn etmiştir Sofra balıSı olarak taşı bulundu ıstasyonda Vah, jskerı ve mulkı er• l •J huriyetçi Millet Partisinin Eskişe edilemiyen Istftvrid vetamamile istifade talebleri gelmesi kuvvetle muhtemeldır haftaya nazaran 41 müyon lira ytiksel. hamsi balıkları diğl görülmektedir. kân, Belediye Reisi ve kalabahk bir MeCİİS, CUmarteSl g ü n l e r i d e hirdeki yeni il binası pazar günü .zerinde yapılan tetkikler müsbet neti. Limanırruzdan yapılan ihracat fzmir, 5 (Telefonla) Bugün Son 24 ssat halk t l l ğ topluluğu t f d tarafından ksrşılank l törenle açılacakür. Bu münasebetle |s ıce e verdığl takdtrde. Karadeıuz bölge. j yapılan ihracat zarfında limanımızdan Merkez Bankası ithalâtçılardan Bornovada yapılan bir kazıda, bü I toplanacak mışlardır. partinin genel başkanı Ahmed Tah [ n d kurulacak büyuk balıkyağı en baliğ yüzde 4 teminat istiyecek yük tarihî değeri olduğu kuvvetle dustrisi bu bölgenin lktısadi ehemmi. Son verilen bir karar gereğınce llbe. Ankara. 5 (Telefonla) Büyük fakılıç bir konusma yapacektır. Sevkedilen mallar araaında bars&k. tahmin edilen bir çeşme taşı buİzmirde kurulacak yetirfi çok artıracaktır. sansar poshı. iç fındık, tiftik. yaprak rasyon ve tnhsis yolu ile yapılacak Millet Meclısinin bugünkü içtimaDiger taraftan. Hidrobiyoloji Araştır. tütün, kıızu derlsi, yumurta, mvrcimek ithalâtu ithaîâtçılardan yüzde dort telunmuştur. 2 metre uzunluğunda ve Amerikada bir zenci ilk kâğıd fabrikası ında gündemdeki madtlelerin ikmaj ma Enstitusü, göl balıkçılığında elek. ve kendlr tohumu vardır. minat istemege Merkez Bankası salâhi. 1.5 metre yüksekliğinde olan bu triki av metodlarının tatblkl için faaliyetli kılınmıştır. İzmir, 5 (Telefonla) Ege böl li için cumartesi günleri de öğieden j defa V e k İ l yardimClSl o l d u yete geçmiş ve lüzumlu malzeme Al. mermer taş takiben 20 santim kaİtalyanca kursu Alınan musaadeler vazoiunan Mac. , , . . . . .. lınlığındadır. Üzerinde elenistik iesi sanayi odasının teşebbüsile ve evvel ve sonra toplanması kararmanyaya slpariş edilmiçtir. ftalyan kulttır heyeti «KLZS d'Italya» lara göre kullanılmadığı, mal bedeli * Washmgton. 5 (a.a.) Eisenho Mayıs ayında 7000 kişiye telefoıı binasmda 8 mart pazartesi gununden gerekli müddet lçinde transfer ve mal Dun ogbir Amerikan firmasının da iştiraçağa aiH olduğu kanaatini veren renildiğine göre. Bişkan itibaren italyanca kursu açacaktır. İthal edilmediği takdirde bu temln&t yük?ek kabartmalar vardır. Eros kile şehrimizde kurulması kartrlaşBulgaristana kaçan iki wer, Şikago müHdeiumumîsi zencı verilecek Kurs haftada üçer mat olmak üzere bankaca irad kaydolunacaktır. un av sahneleriîe at üzerinde gi tırıl?n sellüloz ve kâğıd fabrikasının Ernest Wilkins'i Çalışma Vekili yar Telefon ihtıyacını karıılıyabilmek üç ay sürecek ve italyancayı hiç bll. Bundan başka ithal mallan fiatımn mahkum iade edildi dımcıhğına tayın etmiş'ir. den Amazon tasvirleri taşın cep inşaat hazırlıkları son safhaya geliçu. faaliyet devam etmektedir. Mayıs miyenler iştlr&k edecektir. dıs piyasalarda cari fiatlara uygun el. miştir. Merkezi New York'ta buEdirne, 5 (Telefonla) Bundan ay, Içerisinde 3500 iük Fatih. 1500 lük he'inde görülmektedir. ması şart koşulmuştur. tahakkuk ettiği takdirKahve ithal fiatlarını Ticaret B u h a b e r lunan Amerikan firmasının salâhi 8 ay önce Edirne cezaevinden ksCanlı havvan ihracında Belediye Bu taşın bulunmasından sonra ^ Wilkins, federal hükumette bu bebek. 1000 lik Bakırkoy, 1000 lık Ye. Odalan tesbit edecek yetli bir miirnessili önümü^deki haf çarak Buigaristana geçen iki mahşılköy santralları faaliyete geçmi; buArkeoloji Müzesi, kazıya daha büBölge Ticaret Mudürlugunden verilen derece yüksek bir makama getırilen lunacak ve böylece bu mıntakalarda vergisi aluuruyacak Canlı hayvan ihracında Belediyelerce yük bir ehemmiyetle devama baş ta içinde sehrimize gelerek şirket kum, Bulgarlar tarafından iade e ikinci zenci olacaktır. •telefon talebinde bulunanların ibtiyac. malumata göre Ticaret Bakanlığı tara. statüsünü imzalıyacaktır. fından tesbit edilen fiatlar dahilinde alınmakta olan verginin kaldırılması dilmiştir. Halen Bulgaristanda iade lamıştır. 191113 yıllarında Başkan Taft ları karşı'.anacaKtır. kfthve ithall sekli kaldınlmı; bulun. hakkındaki kanun piyasada çok müsbir mihkum daha var zamanında Bir Lewis adında BosBunlardan başka bu «ene sonunda maktadır. Merkez Amerika memleketbet teslr yaratmıştır. ... •ı • • ,, . • >. Beyoğlu mıntakasına 40O0, istanbul Bundan böyle kahve İthal flatları Kabul olunan maddey* gfirc Belediye tonlu bır zencı de başmuddemmum» m ı n t a k a s l n a d a 20 oo telefon verilecek. leri olimpiyadlan başladı Ticaret Odaları tarafından gunun rayi geürlerl kanundakl hayvan alım satımı yardımcılığı yapmıştı. ' tir. Pancar Kooperatifleri cine göre tesbit edılecek ve ithalât. rüsumu lhracattan alınmıyacaktır. Mexico City, 5 (a.a.) Merkez çılar bu fiatlara uygun mal getirtebi. Hayvan lhracından taleb edilen bü. Bankası açıldı Amerika memleketleri olimpiyad lereklerdir. tün vergiler kaldırılmıştır. müsabakaları açdış merasimi buEskişehir, 5 (Telefonla) Pancar Seçmen kütüklerinin yazılmasuıa gün Mexico City stadyomunda ya Kooperatifleri Bankası bugün saat TEŞEKKÜR devam ediliyor pılmıştır. 15 te Maliye Bakanı Hasan PolatSeçmen kütüklerinin yazılma8in& de. Rer Vatandaşı Meskn Sahibi Yapmaga Çalışan Banka Kardestm Nahidt Kuraneün estetlk vam edilmektedir. 26 mart gününe ka. burun ameliyatını eşsiz bir maharetle Stadyomdaki an'anevl olimpiyad karun bir nutku ile açılmıştır. dar seçmen kutükleri tamamlanmış ola yapan Gureba hastanesi Tıb Fakültesl ilevi, Hindli koşucuların 25 kilo>72 sahife. a,vrıca 128 saTrabert, Seixas'ı yendi csktır. Kulak. Bcğaz, Burun Kliniği Doçenti ı metre uzakt^ki «İuhtechut!itletl> lıifelik T f RKİYE TARİHİ Seçmen listelerl bir hafta askıda bı. New Yark, 5 (TÜ.A.) Buffola Aydt Dr. SAFA KARATAY'a =îdlı mukaddes tepeden getirdikleri ılâvesl 645 tarihî re'sim rakılacaktır. yardımcılarmdan aslstan Berkemal mesale ile yakılmıştır. Adı geçen te ! turnuvasınm finalinde dünyamn 1 ve tablo, 10 tane renkli Milletlerarası İmar ve Kalkmma Yalınkılmca ve diğer aslstaniara. has. | No. lu oyuncusu sayılan Tony Trape asırlarca önce Azteklerin dinî kaoak. 220 mevzn. 35 tatanede kaldığı müdrletçe lhtimamlarıBankasının memleketimize bert, takım arkadaşı Vic Seixas'ı merasimlerine sahne olmakta idi. nı esirgemiyen hemşire ve hastabakı. mnmıs muharririn etüdü. yaphğı yardım 64 1412 yenerek şampiyon olmuşcılara sonsuz teşekkürlerlmin gazeteniz Yedinci defa tekrar edilmekte o tur. Be7 kaph. altın valdızlı Milletlerarası İmar ve Kalkınma vasıtasile ulaştırılmasını arzederim. lfn bu «küçük olimpiyad» müsaBankası geçen «eneye ald raporunu bu essiz cild valnız Dömifinallerde, Trabert KovaBinbası İmadeddin Kuranel nesretmiştir. Alâkadarlara gelen malu. bakal?nna katılan memleketler şun leski'yi 75 1917, Seixas da Talmata göre, bu raporda Türkiyeye ya. lardır: pılan dokuz milyon dolarlık borcdan bert'i 64 57 63 yenmişlerdi. bahsedihnekte ve bu paranın Sanayi Meksika, Küba. Venezüela, KoAdres: İstanbul NuruosÇift erkek finolinde ise Trabert Bankası tarafından Türkiye Ekonomilombiya, Guatemala. San Salvador, Talbert çüti, Seixss Kovaleski enanive Cad No. 57 sinde hususl sermayenin tejvik ve in. Jamaiks, Panama. Portoriko, Domi kipini 64 64 mağlub ederek şamumum bavii Ankakişafında kullanılmakta olduğu belir. nik, batı Hind adaları, Nikaragua, aivon olmustur. tilmektedlr. Cad Sahri Özakar •nüsabakalar 1850 atletin iştirakile Fındık mahsuKinnn bu yıl bol ki hafta devam edecektir. Müsaohnası bekleniyor ı kalar pazar günü atletizm, bey?Bankanlıkta renilîk. karçılıklı Fındık piy&suında durgunluk dev&m ol, basketbol; tenis ve eskrim il |lf*«. Sflr'ıt etmektedir. İlgilller, dıs plyasalarda stnklar tükendlginden fındığa karşı ısshyacsktır. Diğer müsabakalaı MtvHaat »« Iredıler» tsteğin «rtması lâzım gelecegl kanaa. .ınlardır: Boks, bisiklet, halter Eı Blsait faıı badlrri tındedirler. iireş, yüzme, su polosu, binicilik 8u durum karjııında fındık Koo. utbol, jimnastik, goit atıcıhk vr peratiftnin haı*eket* gefcmeal beklen. Vadell ve vadetls \oleybol. mektedir. Istihsal bölgelerinden gelen baberMii'JRbaValara en çok sayıda sfT A S A R R U F HESAPLARINA lerden anlaşıldıgına gön kljln çlddet!: letle iştirak eden Meksikalıların PANAMERIGIV lait va ^eçmesl fındık bahçeitri İçin faydsiı hâkim olması beklenmektedir. Buolmuştur. Mahjulün bol olacagı kanaat. nunla berfber Küba, Venezüela v< umumidir. Kolombiya takımlarının da gsyci Geçen sene mshnıl aı olmus v« yal. nız yirml bin ton 1« ftndık temin cdll. ı çetin bir mücadelede bulunacaklaı ı mısii. ! tahmin edilmektedir. r» öolgun part Almanya ile ticarî Rus Dış İşleri Bakanının nutkn durumumuz Batıda iyi karşilanmadı Molotov'un Avrupa ordusuna hücumu Fas Sultanına camide suikasd yapıldı Güzel ve Sıhhatli Çocuk MUsabakamız \ Hadtsefer Arasmdd Lâpçinin korkusu eyanatlan okuyordum. Münakaşaların edasıtu ibretle mutalea ediyordum. Aralık duran kapıdan girdi. Affedersiniz beyefendi, \urmadan pirdim, ama Ooo! Buyurun bakalını. Rahatsız etmediın yal Hayır, hayır. Gazete okujordum. Âfiyet olsun efendim. Neden o?. Efendim, mutalea da bir nevi gıdadır. Âfiyet temennisine değer. Sustu, Ne var, ne yok Lapçın Bey? Diye yarı lâtife sordum. Şu var ki efendim, reyiniıi almsya geldim. Acaba koyayım mı, koyımyayuH mı? Nedir o? Anlamadım. Yani koymamda bir mahzur var mı, yok mu? Neyi? Adayhfımı... Ha?. (Gülerek) Demek siya« si hayata atıhyorsun? Onun gibi bir şey beyefendi. Bu merak nereden esti? Efendim evde tutturdular, «Sen bir baltaya sap olamaduı» diye, ben de .. Balta sapı olmak içm mi? Hayır... Yani... Meselâ. . Nasıl arzedeyim... Demek istijorum ki .. Haniya .. Çünkii... Malnnıu âliniz .. Gerçi... Bununla beraber... Ay fena oluyorum. Lapçın... Öfke buyunnayin! İpin ucunn kaçırdtm... Çünkii beyefendi, öfk» baldan tatlıdır. Lâftır o! Öfke zıkkım bir jey» dir. Öyle mi beyefendi? Hiç tatmadını. Çünkii bendeniz hiç öfkelenmem. Ne kadar iyi.. Ne yaparsm öfkelenınek icab ettiği zaman... Aşağıdan alırını .. Onu herkes yapamaz... Fakir yapanm... Onun için öf» kelenmeyin de arzedeyim. Haydi. gebver bakalım. Efendim, adajlığunı koyayım diyorum. Koy ya!. Hangi parriden? Hangisinden olursa olsun .. Öyle şey olur mu nanım? Se« nht bir siyasi kanaatin yok mu? Eh, Allah ne verdiyse o kadar var. Öyleyse o kanaate yakm o'an paıtiye ?ir; namzedliğini koy... Bendeniz ö>le düşünmiiyonım beyefendi. Hangısi meb'ııs yapabilirse ona gireyim diyorum. Haa! Sen bir oportiinislsin! Orasını bilmera bcyefendl, Alafranga mükâlemeye vâkıf deçilim; ama sizden iyi olmasınlar, pek çok zevatın böyle yaptıklannı görüyorum .. Onun için .. Hangisini iimidli göriirsen oraya müracaat edeceksin demelt? Evet beyefendi!. Yalnız bir şeyden korku>oruın. Nedir o şey? Ya kazara meb'us olursam... İyi yal. İnsaallah .. Sendcn iyisini mi bulacaklar?. Aman beyefendi, o zaman bizim gibilere söz düşmez ki... Ne gibi? Yani bendeniz lâf efaneye kalkarsanı ba^ıına derd gelir. Neden? Vallahi beyefendi, ben öyl« görüyorum. Bu meb'usluk çok zor şey... Eh! Birar rorluğu vardır. Kanunlan tetkik edeceksin. Med'sa gelen meseleler üzerinde çalısacaksın.. Onlar deği! beyefendi... Korkum başka... Evvelâ partiden kor» kacaksın... Sonra liderden korkacaksın... Sonra başkandan korkacaksın... Sonra teşkilittan korkacaksın .. Sonra seçmenden korkacaksın... Sonra gazetelerden korka» caksın... Sonra dedikodudan korkacaksuı .. Sonra muhaliflerden korkacaksın. . Sonra... Anladun Lapçın... Sen .. Müsaade edin beyefendi, bitireyim. Söziimü kesmeyin! Doğru... Devam et... Sonra Allahtan korkaeakım... İlk evvel ondan korkacaksın! Hakkı âliniz var... Sonra kendinden korkacaksın!. Sonra konukomşudan, eş dosttan korkacaksınî Sonra da «Gelecek devre acaba seçilebilecek miyim?» diye dört sena tirtir titrejeceksin... Ben sana bir jey diyeyim ml Lapçın? Biliyonım, beyefendi! Adayhğını koyma diyeceksiniz! Yooo! Bilâkis.. Sen mebus olmadan mebusluğun inceüğîni kavramışsın.. Hiç durma koy™ Ama seçilir miyim acaba? Orasını kunse bilmez do?(um.. Yürekleri ümidle do!u pek roklan, sandık hesabından eli boş döndülerdi.. Demek koyayım beyefendl» Koy ya!.. Hiç olmaz5s sday olurum ya!. O da bir kârdır.. Hay yasıypsmız beyefendi. Hüdaya emanet olun! dedi ve çıktı gitti. B. FELEK NOT: 3 mart 1954 tarihli fCumhuriyet) i n bu sütununda (Valilik vekan) ismi altında çıkmış olan bir yazuıın Baj'oğlu asfaltına taalluk eden kısmuıa Elektrik İdaresinden bir cevab geldi. Bu cevabı dercetmiyeceğiz; çünkü: 1 • Cevab, bu asfaltın elçabuk luğunu göstermek için yapıldığı ve tam asfalt vasfını haiz olmadığı sözüne karşıdır. Bu sözü biz söylemedik. İstanbul Valisüıin beyanlaundan aldık. 2 Cevab, o yazının yalnız bu asfalta taalluk eden kısmmdan çok daha uzundur. B. K. 1 Eskisehir Yilâyeti Teknik Ziraat kongresi açıldı Beşinei Kore değisfirnte birliği haziranda hareket edecek i Yavrukurd kampları açıhyor Boğaziçi hattında normal seferlere başlandı Dunya ısımyorî Yeni Tarih Diinyası 1. C i l d Ç 1 K T I ÛRKİYE EMLâK KREDİ 10 L i r a d ı r [DEMIRBAM] DÜSELDORF N£W YORK HER W EV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog