Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CüMHtTRn 6 Matt GÜNÜN MEVZULARIİ c Istanbul Esnaf Birliğine bağlı MaBirind Dunya Harbi «cıatmda v« Doğu Aaadohıda da y«r ycr hallebiciler Derneğinin yülik koaSıhbiye ve IBlâliahmer teşkilâtrru köyler vardır. gresi dün saat 15 te Birlik lokaliaberaberce görmek ıçin Üçüncü OrO nkmtılı gttnlerdeki leyahatte de yapümıstır. dunun kadir v» muktedir Sıhhiye aldığım en temız not şudur: cMaıAhmed Akıfin baskanlığmda ya» Tlcaret Bakanhğı 4firmayairhal Reisı Tevfik Salim Bey (Ord. Prof. setin en güç bir hal aldığı |u harb pılan kongrede, faaliyet raporlanFransada (Sefce et Oise) villy* | bütün partılertn birl««Bi»leri için mtisaadesi verdi, satışlarda ikinci Dr. Tevfik Saglam) arkadaşırau ile zamanında hangi köye uğradıksa tinde tek btr mebusluk ıçin pazar Ikâfi bir sebeb addedilmemektedir eller araya giremiyecek beraber Orta ve Dogy Anadolunun Dogu Anadoluda umumiyetle köy kayda da tesadüf ettun: (Köylünün yiyeceğımiz. içeceğımız her jeyımiı nın okunmasından sonra tenkid ve ordusu projeei ve lâiklik günü yapılan ara seçımin kaf! neo vakıt gidilebilecek yerlerinde ve »ehir diyt iki nnıf ayırmak hiç meşrutiyetten haberi pek yok. He olduğu halde ikrama, hiç olmazsa dileklere geçılnuştir Bu mevzuda tieeleri belli olmuştur Komünist gibı iki ana dava dâ bunlan bırbirsöz alan üyeler, eski idare heyetinia Kalay tthalı içm ithalâtçı firma oldukça lahmeth v külfetli bir tef dognı değil; lehir denilen $ey büle ıhtiyarlar hâlâ Sultan Hamıdi ıkram etmek arzusuna teeadüi et dernek için en lüzumlu olan tarife e partisinin adayı en fazli rey top lennden ayırmaktadır. Bayan Ger lar tararndan Iktısad ve Tiearet tıs seyahatuıe çıkmiftık. Kendi ıs yüklüğüne göre bırkaç köyün bir hattâ Sultan Aziri »oruyorlar. Bu tik». Öyle umanm kı Türk köylamış, fakat kullanılan bütün rey maine Peyrolle Bidault parbsınden Bakanlıjsna yapılan meselesini halledemedığini söylemij müracaatler lerin yansmdaa bir faTİarmı temın dir ve onun gibi Avrupa ordusu ince'enmış. bu teklıfîerden en uy lenmize aıd gördüklenmızi merci lesmesınden vt birkaç yükcekçe manzara karyısında istıbdad devri lüsünün bu güzel karakten 37 selerdir. Üyeler, dığer esnai demeklenmize raporlarlg bildirdik, onlar binalar ilfivennden ibarettir. Sehır ile megrutıyet devri arasındaki ne sonra modern terakkîler yanında proiesıni desteklemektedir. edemediğinden seçilemenıiştir. lerinin zam talebleri kabul edildiel gun olanlan tesbit edılerek gere haürat kıtablanna girebilir. Hal halk tabakasile köy halkı arasındafarkı onlara sormak mümkun ola o tatb iptıdailığını hâlâ muhaiaza halde, kendi Uteklerinin reddo! Mustakılier ve Köyluler Partisi ken ithaî müsaadesj venbnijtjr Şimdi 14 »art pazar günü bu sebuki bu »ey«hatın üzerimde y«p ki zahırt fark ancak pejmürde madı kı.. Vakıâ bır aralık hürrıyet etmiftır. çim tekrarlar.acak "6 bu defa han mn adaylan veya bu siva»! grupa majından sikâyet etmişlerdir. . . Buna aid protokol dün Mmtaka tıgı bir intıbaın kfigıd üzerine düf pantalon v« §etr*den ibarettir Oydiye bır mefhumun, bır şeyın gelİşte 37 sene evvelki Anadohı konuda söz alan bir demek üyesi: gi aday daha fazla rev toplarsa, o dayanarak seçsne katüanlar araTiearet Mudürlüğune gelmış ve müs ışaretlerini tasıyan btr yanyı le »ehırler gördüm ki halkı köylediğıni işıtmışlerdi ama kim idi, ne köyleri re köylüleri için aznn arun «Haklı zam talebımızin reddedilmesecilmiş addedılseektir. smda. A^r^upa ordusu projesıns aiâkaiıiara tebliğ edilmıstir. Ya eski kâfın'lar aramnda geçen giin rin bedbaht halkı gibi telâm verıdı o gelen?» Şimdi böyle mi ya? söyliyemediğim bn eksik notlan si, adaletie kabili telif değildir. UFransadaki siyasî durua kak muhalif olanlar eksenyeti teskil pılan tekkflerin tetkikı netıcesin buldum Bu notlar hangısi oldugu meği bile ogrenmemıs. Nasılsın kında, bazı noktalardan, aydınlaüeı ediyorlar. Aynı zamanda. eski D« Herkes hümyetten de daha üstün kısa. ktttt bujrüa tekrar kâğıd üze zun seneler evvel yapılan tariieler malumat "erer; neticeîeri fU şekil Gaulle partısinın temsılcilen de bu de dört firmaya ıthal müsaadesi nu unuttuğum bir cemıyet huru iyi mısın tualınin ancak etrahna bir »ey olarak demokrasi diye bir rine koydnm. Gene boyle biı se simdi neye göre ayarlanıyor ve aynı verılmıs buiunmaktadır. runda vermek istedighn bir konfe bakıp khnseyi göremeyınce kendı şey bellemiçler. Sıkışınca ona sa yahnt yapabilseydim khnbihr ne fiatta bırakılıyor? Berber ve hade hulâsa etır.ek «îümküsdürproje aleyhindedirler »e bu sebebBu firmalar Bakanlığm tesbit et ransm notlan olacak. 1917 sene ne hitab edildiğini anlayacak ka nhp haklannı ya bızzat kendıleri kadar brkfa notiarla dimecektim. mamcıların zam talebleri kabul e1 Bu %H!âyettek! yarua mılyo îe d« reddetökleri bir projeyi bena vakm seçmenden rerdeyse vüz ğenen Bay«n Germaine Feyrolles tığı şartlar dahılinde hemen faali sinde yanı tam 37 sene evvel böy dar mamur dedikleri memur »tnı veyahud vekülen vasıtasıle ıste Aradaki farkı isteyenler 25 senelik diüyor da. bız neden Belediye hi+ de 45 i reylerin! kuîlanrr.ak ısteme îehmde rev venlmesine taraftar r* p ^eçeceklerdır Gelen mallann le bır konferansı, hangi cemıyet fmdan ürkek bir hali var. Onlar meğı öğrenmıılerdır sanıyoruz. idareye. isteyenler de son dört se mayesinden uzak tutuluyoruz? Bij varecegüni unutmuy yalnız yeni gördükleri şimendıfer. tevzn Bakanlîgın dırektıfleri dahi huzurunda mişlerdir. Bir n?ebus!uk içaa 18 a görunmemektedırler. nelik idareye mai ederler. Bu, bu memleketm evlâdlan değil miO zaman koylunün bas sskâyetday bulunsias. bunîann her birilinde olacak ve satışlarda ıkınd ]sem de vermediğimi iyie* biliyo otomobil, makineyi degil biıleri de lermden bıri âsar mültezimlerin particilerut, yahnd parti listelerine vnz?» seklınde konusmus ve diğer Diğer taraftan Sosyalist Partisı. ntnı y*dırgıyorlar. Buna onların gözlenin başka baska bir siyasetten eüerın arava girmemesine dikkat dendi. Meselâ hayvanıle beraber girecek olan mebus namzedlerinia üyeler gibi Vali Fahreddin Keria Cumhurvetçi bahsetmeleri, çoğucun da «mftsta lâiklik mevıuunda rindeki sızden kaçar bir nazar faGdkaya çatmısür. edılecektır Şimdi o notlan okurken o vaütaynı dam altında yatan veyahud bileceği iştir. Halk Hareketi 11 • ibtıâf halindedir. kil» bayrag! etrafında toel&smalarî hiddir; *iz« derdlerini söylemek İ8Özsüt mahallebievi sahibi Receb ler (ehırleril*, köylerile, evlerüe, snuhakkak ki se«»en!eri şasırtmış O da, 25.587 rey alan Sosyalist atemezler «tyiyiz, îararımıı yokı sıcak olsun dıye yer altında bır Ozsüt, meselenın Valiye iyi $ekilBaro Başkanı seçiml htıerün ınsanlarile tavallı Anadolunun çok koğukta oturan köylüye neden ev Hamlj Geceo bafUU «>*uk ve dayı 14 martta geri çekecektir, farey sandıklanndan kaçmava mecçok defa aldığınız cevabdır. Onlayapılıyor vardım raakaleal ürerir» kBeıoğlu de anlatılmamıs olduğunu ileri sür hazın bır tesıri altında kalmış olbur eteuştir. Dığer taraftan Fran kat komünıstin karfismda kalacak rın dilile konusabilırseniz. onların yapmıyorsun deyınce âşardan bı Yoksull»™ Yardım Derrejı» mus ve demıştır ki «Belediye Rei« dugumu anlıyorum. Bundan do^ hart» ekseriyet o ze ne kalıyor kı derdi. Artık bu hayır tesekkulü oldugunu ^ sada parlamento hayatuur: son ıa tek adayı destekleyip desteklemıy«pılamıv»n Baro Başkanı seçimi tw layı ilk ısaret ettıgım not. konfe ölçölenni öfrenirseniz belki baa gun koylünun başında o âşar be mekrıbdan ogrendım. Murüvv«t ı&hJb. simiz da^'amızı bğrense ıdi bize hak »anlarda arzettiği buhranh cehre yeceği henüz malum değildir. verırdi İnsallah yeni idare heyeti gün saat 14 30 d« Btrlnei AJır Cex» sın haylı kötumser olacağuu dinle likâyetlenni dinleyebilırsiniz. Melerine yoksuil&ra soguk gutılerdt yar. îstinkâf sisbefcnin bu derece yükBu ara seçımınm bilhassa ortaya Mİonucd» yapılaaıktır se)â onlann zaman ölçüleri bile lâsı yok. zıraat vergısi yok. Buğ dunı kolaylajtıracak böyle müeaeceler durumu daha ivi anlatacak ve bia yenlere »öylemek oimustur. Bugün sek oluşuiîu bir bakıma izah et koyduğu hakikatlerden binne isaayndır: Bir köyün yolunun ne ka dayı sun'î bir surette de olsa kıy oldugunu oğrenmek elbette memnunı. de İstanbul halkına eski meşhur Beykoz AdUye binası sıektedir. ret etmek lâzımdır: A A A. mahallebi ve keşkülu yedireceğu.» Uzun lamandanberi e»lö ve her»b insan ne kadar ugrafsa o eaki ruht dar «üreceğini sorunuz çok kere metienmıştir. Acaba rahatça otu yeti mucıbdır Seine et Ois« Vüâyeti dahüin btr btoıd» çalışan Beyko» Adllye»! haiettn içine tamamen gıremiyor. • cevabı alırsınız: tBen dıyeyim racak bır ev yapmasuıı artık dtıIknci Hajnu tzmlrd» btr hanım. u Yapılan seçım »onunda Sedık 2 KocrÜEİstl&rte adayî olan, dun yenl yapı'an bin»«ın»ta!<ınjmive Çünkü üstümüzden ırak olsun o şünuyorlar mı? Şehirlerine, köy efendıden aldıgım mektubda Kguk ve Özkok. Halil Orga. Ali Atabay. Aubir taat «en dt iki laatı. partini" gazetesi Kumasite'nin bas de Komünist Partısi disıplini mu faaliyeta basİBraıstır. yardım makaleslnl okumadan evvel vakitkı hayat v» iktuad fartlannı lerine su isteyenler, elektrik iste dort arkada^m aervet fcsnabına naura med Doğan Kaya, Hasan Koseoglu, yazan, verilen reylerin yüzde 38 'ni hafaza ettırebılmif, diğer partıler 30 eczaeı. eczane açmak için insan tekrar tasavvur etmekten biŞimdi au not 37 tene sonra gene yenleri işıttıkçe mesken dâvasmın caat ederek lane toplayarak «0 lhUyar: Ramazan Kocabas, Rahmi Yorultoplaînıs, 97,873 reylt başa geçmis ise bılhassa disıplinsizlik yüıünden miiracaat etti !e korkuyor. Fakat n« yapalun ki görmüşlerdir. tir Onu, Bidault'nur. eunîhurivetçi reylerin dağddıgmı dogrudur demek mürokün mudur? da halle dognı gıtoğını zannedıyo tepeden tımaga kadar donattıldan ya. maz \"«nı idare heyetme getirilmijKoanelerin t&hdidlni kaldııv) ksnu. karşısında cephe nnu kabui edıtaıesl Oıenne, Ü S*£ık herkeı bızzat «ahid olduğu vak'a Belki yurdun bazı yerlerinde hâlâ ruz. Vakıi Ankaraya yaklaşırken rılı ıdı ve bunu Rahıb Pıerrel okuma. lerdir. halk hareketi partisinin mensubu Komunistlenn dan yapmıjlar. Ne guzej bır hareket. Bayan Geraaise Peyroles 29,010 rey almıj olan liyasf partilerdeki bu MUd'irlugün* yapılan mürseMtier ço. lan, manzaralan iyi İM fena. fena büyük bir köy» benzeyen çamur bırkaç köy görüyoruz kı badanabA A. A !e takib eteuştir Diğer adaylar da dıaiplinsızhk ve zaaf Fransa için talmiftır DUn «kfimı kftdu ecune ise ivi göctermek gibi |eytmal bir binah •ehirler vardır. Fakat bun dır, camlı. çerçevelıdir. Bu badana, «Vaniköy» vapunı 12 martta 120.000 e yskiü reyi ara!an=da pay en eiddi tehlikeyi te$kil etmekte tctnak için ruhMt 1»tiv«n ecracıların kudrete m«iik olamıyor. İ|t« bun lann yanında modern denilecek cam, çerçev«, kiremid reıımi acaba sayııı 80 a bulmuît'ar. Bjn!»rd»n dör. dan dolayıdır ki karsımı otunıp Kâr hadlerinin tahdidi ve denize indiriliyor îaşmışlar, bunlardaB yedisi 2000 re dir. dü tajr» eczacııı. M « Istanbul lçinbinalar da bulunur. Arhk hangi nereye kadar gidiyor? Her halde 37 Beledıye murakabesi DeslzclUk Barücası Şeh<r Hlüvn ti. yi geçememiştir. dedlr T«Jib!erln »ünden jun« «rtac«tı benl dinleyeceklerini fan v« tah köyler ve şehirler vardır ki otomo »ene evvel bu tarı köylere Izmıt 14 mart pazar günfl. Fransa mcn Ekcnsmi ve Tlcaret Bıkanlıjı !ç letaesl tçia Htskby iabriluıısdt Isse min ettigim dmlevidler* töyleytBu vaziyette, 14 «csrt pasar gü faatlerme bagb olan siva»! partıler «öylenmektedtr. sancağını geçınce veda edilırdı. Mudurü, İstanbul Vall edllen Macar Elçisi memleketine gtti ceklerimin hemen hemaaı hep ı a biii, limendiferi yadırgasın. Fakat Şımdı öyle mi ya? Gözumle gorme Tlcaret UmumHeısıni rlvaret etnujtlr vapuru 750 kıjilık rVa<ılkay) ajotârlü aü yapılacak seçirsde komünist a elele veremezler ve en fazla rey 12 mart taat 15 t< deniz* iadlıl» ve Beledly» EvveUd gun AnJctrad&n (ehrimlze seyler olacağuu haber vermeklc bilmem ki bizleri hâlâ yadırgıyordayın mağlub edîlebilrntsi içia. di toplavan Bayan Germaine PeyrolUmum Mudür ktr hadlerinin tabdidl lecektlr gel»n M«csrlstaB Btiyük Kjt«t Joseph sözc bajlamagı kurmuf oiacagım. lar mı? Radyo dinleyea, gazete o dim ama isıttım ve bir dereceye ve Beledlye murakabennm her turhı Ayns gün fBeykoeı notöriü feaılsL ğer komünist aleyhtan adaylan i les u kat'î bır şeküde destekle Kbor, beraberlnd» Ucl Bulg^r kurvesi kuyanlar çok. Blbette bunlar (ika kadar ınandun kı 37 »ene evvelki maddeye tefmill hakkında Tıcaret Ba. nin de omurgaaı konıetktır. fVınlköy) desteklemiş olan seçaen kütlssir.in. • yemezlerse, komünist Andre Still oldugu b&Ide, dün aabah «a»t 8 SQ de Dıyorum ki «Söyliyecegun ı a «5zköy re]unınden başka, ondan daha kanlığınc» hazırlanan yenl kerama. bu yaz, (Beykoz) Ue buiusdujumul en fazla rey alan Bava= Germain» j seç:lecektir Bunun seçılmesi ise, Semplon ek*pre*ll« Budspeftey» hır». lerin «izd* ümidsiılik v« husran yetlermi töylemegi de öğrenmıs meyl ırah etmiştir. «ene lçüıde «ervlıe girseektlı hasıl ttmesinı istemediğım için ev olacaklardır. Hele tek parti rejı müterakkı bir rejıme erısmiş Orta etrafında toplanmasi '.cab edecekür A\Tirpa Ordusu aleyhinde bır işa ket €rtral?*ir. Japon vapurunda dtinkfi kabul velden iöylıyeyim ki afin derece minden tonr» tikâyetten bol ne var Ancak bu şeküde, komünist aday re* olarak komünist partisı tara!a cumhuriyetçi aday arasuıdaki de bedbin değılim: ı m ı her tarafı kı., Zaman ölçüsünün bir çok yertöreni ftndan istısmar olunacaktır Bu ko50.WO e yakın rey farkı kapatdatklnd Duny» harbmden ponr« ttjn». güllük. gülıstanlık görecek kadar lerde degiftigtni duydum. azız dosj münist aday. butün teçım kam nımıza l l i defa g«len Japon bendlralı bilprektir. tum Refet Pafa bir gün bana dedi pasyasmı, Avrupa Ordusu projesi ıAks$ Maru> vspuru aüvarlıi kaptan da nikbın degılim. MaamafUı fu Bunun kolay cbııyacağ: anlaşl aleyhinde yürütmüştür. Karşısında Y. Kunhara. vapurun menaub olduju kanaatteyim ki ölçülü bir bedbinlik ki «Haberin olsun fundi Anadolu maktadır. Şimdk! halds, komünıst ise, devamh turette A^rupa Or Nlppan Y'j»«n Kjulha kump«ny»»ııun körkörün* nikbınlikten daha hayu köylüsfl mesafeleri zamanla değil, Istanbul tc«ntai! Dr. Wüly Sperca de lıdırı. kilomctre il« ölçmeği öğrenmıstır» alevhtan cu~ıhuriyetçı adaylar a dusu prcjesîni desteklemis. Aldün gemld» bir kabul r«aml HayÜ büyük bir terakkı değil miî rasında her hangi bır birleşme e manyarun bu şeküde yeniden si lâletll»etml«tlT. tertlb Yurd içmde evvelot d» «eyahat maresi görülememsktedır BunlaDiger bir not: «Karadenu «ahiJapon E!çu: S. KAminura U« tanın. lâhlanmasmı istemıs bir aday varnn, en fazla rey alan aday yani mi| trm&tör'erln ve dljter zevatiD h». etmıştun. Fakat bu teyahatler ba linde bir nahiye merkezmden gei dır. Bayan Germaine lehmde adaylıkıır buhınduju kabul resml nnsında na a«ıl halfa, köyü. koylüyü tanıt çerken gördüğümüz yenı mezarlar larını çekmeleri kâfi gelmivecektir. i 14 mart pazar günü Fransayı v«pur gezdlrllırlî davetllle' hazırlanan mamıı olacak ki bu bahis me^'zuu basmda düşünceye vardığmııı bir Aynı zamanda komünist Sfcü'ın J temsil eden bu kadın, Sovyet Rus MUede b u edilmlftır. 1 olan tefb| seyahatinde «ankl yep sırad» bir ihtiyar kdylü ^anjmıya Gemi »UvTirUlnln bta muhsrrlrlmiı* karsısında kaîacak bu tek şacsı dss ya nanu hesabma konuşan v« verdıfl malumat nazarac. tklnd Dünya yeni bir memleket görmttf gibi ol yaklaftı «Sfendi bunlar bu vilın teklemeleri, kendilenne rev " e sBazılordu gel^se bız ona karşı harblnde bütün denlz vaaıtalan mah. duğumu gösteren notlar almısım. fctrpyt^jn> demiftı«> Bu < kırgın renlerin bu defa Bsvan Germaine'e ! silih ktıilanmayızj diyen Andre volmuf olan Japcmy» almdl yeniden Notlannıdan biri audur: «Orta v« mtmadan, veremden. Hfodan. hbtr tic«ret fiiomı vücud» geOrmekt» re rey vermelerini temin etır.elen ge! Still'i mağlub edebsltcek midir? her t ü myda bir deniı» blı vapur tadlfüsten ileri geliyordu. Bu jibı rekiyor. j Franse o güa en oıddi imtıhanını rürasktedtr tki »ene evvel Inja edl'.en salgın hastalıklar Kirguıaruun meFakat komünist tehlikesi ve kınl geçırmış olacak ve su suali ccvab lAkagli vtpuru on bir. tonluk v« bu. zarlannın artık leyrekleştığıru santün modera te«htt«tı hklzdlr Limarîi. aday Still'in seçilrr.esinin Fransız landıracaktır: nedenm. Dığer bir notta da bır mıa pamuklu nunlnvtun esyam v» ktsiyasî havab ve efkân unsamiyesi Fransa müsterek tehlike kar uçuk getlren Japon vapuru, her »y limı. köylünün yılancık olduğu ıçin bası üzermde husule gefcreceğ: teckiler. ş^mda m;llî menfaatlen gözönünd» nımıza gelecektlr na neak tıcak bır koyun ışkembesı Sovyet partisme karşı cephe alsıış tutaalar etrafında birleşebilu mi? Geml aü^*rİ5İ btr mtıharrlriınlıln paGaranti Bankasının 31 mart ke geçirildığıni kaydetmişun. Ibtıyann «Uae eevsben İklnd Cifcaa h*rb!nd«n sonra çok ukıntı çekiıklertni, iak»t «idesindt villS ve altın ikr«miyeleri yüzündeki yılancık geçmı;, fakat C. H. P. bisasînın Federasyona ılmdi esk! halin avdet etmek tirere dağıülacaktır. Bu kejıdf için 15 bu garıb ilâcın tortulan kalrmştı. tesHmi İÇÎS emir geldi Bursada Bir Hareket oldugınıu föyiüniştir. mart akşamuıa kadar 100 lira yatır Şimdi öyle ümid edıyorum ki buTa!eb6 F«ier2İ>or.j te=s;!t:!er! VlÜ Denİ2dHk Bankasmıi! aldıjı «artl. mak kâfidir. Her 100 lırava bir kur'« gün artık ayna ve iğneli teşhıs ve Beledıye H«5!nl zlyaret ederek Onı i Tümen Komutanı, Beledive Relai batl» gerai iki gunde bcşatılacaktır. verslteyi ügıîendırea m«vzu!«r üseria. Ali Ferruh Yücel, partüer bafkannumarası verilmektedir. ve tedavi metoduna bel bağlayan her 100 liraya bir kur'a numaZeki Zeybekoğlunun Tiearet de BoruyHüçlerdlr. Küçükyalıda, asfalt üzermde, de halkımız yılancık olunca kasab ; lan, şehnn en maruJ tacirleri U» erası ve çeşitü para ikramiyeleri EsW C H P. Ö hdsssırm Odasından uzaklaşhnldığı mze ve Adalara nazır villâyî belki dükkânın» değil eğer ' tanınm'j sımalannon hazır bulunbuluriarsa yona t«!!=l içLî Bakar.i:ktı= e haberi dogTu değil 25 lira yatıranlar arasında 100 siz kazanırsuuz. Bu nrsattan istifa doktora koşuycrlar. Belki bazılan duklan kalabalık bir da^etli toplu=ı!5t!r. B!r.e blr haftaya kadar tıtanbul Tlcaret Odajıı Umuml Kâtibl lerirse tes!lî= «üîieektlr Notı Tevditt gişelerlmlt aksım 19J<Tt^tdsr I luğu huzuruntfa. Türk Tıearet Ban Zeki Zeybekoglunım kendl iıtegıl» Üç de ediniz doktoru bulmak için limendifere. misli ikramiya Vaa|pTTi Bursa ÇaTŞi Ajans dtin ay iıin almAsı çeşıdh yonnnlar» mey. i otobüse Jcamyona atiadı nu IstanDlkkat: Aylık ktfidtlıniM ntiıU htr hafU " Hafta Saaı 50 lira yatıranlar arasında 50 dan venni^ ve bu arada Umum! KAtlbin parlak bir törenle açümıst!r. bula kadar geliyor: tPeygamber t'tm kct)MslH ' misll ikramiye Bankanın Umtun Müdürö ve tda partl mülahazalar!!« Odadas uzsklaşBüyüv 4«:=;:ıa i?t!rsk edec Aosüa. yunimezs» dağ yürür». Adrct: Sirkeei.Bayak1>«ttab«a*ktf|M.Tel:t4124SS ııs syn *yr. te$«Mriir etır.ege ire. re Mecîısl azalannın da bulunduk tınldığı iddla edilmlîtlr. Eu trjjıısta malumat;na tr'ir»caat et. Bir de tu aot» bakmız: nuş lan bu açılış törenınde. Idare Mec tlğimu Tlcaret Odaeı ldar« h»yetin tavtssutîar'.eı rlc» Son para yatırma tarihl 6 Mart Cumartes! gö»ör<ç ksdardır. tugum köylülerden bir çogu bana 5ak« »l'.ss! | îisl Heısi Ferid Nomer veciz bir bafkas vekill Sım Enver Batur lzahat. nutukla töreni açmia, Türk Tiearet t» bulunarak demlştır ki bufdaylanm öğütmek için pek « Odamiî iadre heyeti terekknb Backasının kırk »enelik faahyetinyakın un fabnkasına gıraiediklentanı itlbarile dahı pertizarüık yapacak de, halkımıza yapmı» olduğu hiz kuruluşta değlldir. Bu husua bütür :| ni, çunkü ftdi tu degırmeni ile önetlerden ve hfllkın Bankaya karsı Ocar«t âleır.mce de malumdur. Böyle [ ğutülmüs unun letzetı «pavlika» göstemua olduğu yakın alâkadan, biı Idare heyetınde v« Irütun ununun lezzetınden daha iyi olduhanr bulundutu bir cebede Ittlfmkla Birisei bsmı geçen sene tamamen saülmıs olan ÇAMLIK BAHÇHJEVLEB fktnd gnrp arsa.Bursanın fcearl hayatındaki gelişğunu isbata calışüfar». kabul edllen blr Uin talebi dolayısilf T ağaciandırma isi tamamlanmıstır. i melerden ve bu arada eski "e bir idare heyetinin bu kararına partteanBenim için bugün en mfihim |u 26.000 çam ve »üs ağaclanle yollan ve parseö eri afadandırılnııj, elektriği meveııd ikinci gnıp çok sanat hareketlerlle dolu olan lık daaıgaaı vuruhnaii dojru deglldlr • ÇAMLIK BAHÇELİFVTER arsalarını görmak Ü2ere sizlen 7 mart 954 pazar günü davet etmaklt tarihinden de bahsetmiştiı. Müe5se=emız şeref Huvar. v« Antikacı1 Töreni müteakıb, davetii kalabaMABT 6 RECEB 1 Müessesemiz önünden «abah saat 9 dan itibar en her saatin basındft, 'Vyw saat 1? ye kadar kallığının hemen hemen istisnasız ocsk hususi ve ucretsız otobuslerunızle ÇAMLIK'a yapacağınız gezinti size hem güzel bir bahar günü :=rak ajansta hesab açttrdıklan gÖ«Tutsut. Kapalıcarsı Aynacılar No. geçırmek, hem de müstakbel yuvanızın yerini seç mek nrsatmı verir. Türkiye ülü 34 teki dukkânını ayni İHK1U Kr*dlli İnsaat Mtiessesed Türk Tıcaref Bankascu bu yeci « « H't: «l« • « semtte Zincirli han No. S e Müessisi: Salâhaddin K»r«lrı.?ti 'lamlesile tebrik eder, Bursa Çarşı V. ] «.27|lî261S38jl808ı]9.î4' k 43 naklettığini saym müşteriAjansına basarüar dilenz Bevazıd Çarşıkapı Numsrs 97 3 Beyazıd Palas kat 2 Telefon: 25630 E |I2 22 f.M» 9 32 12 00 1.30 10.42 j i kızı! deviıt şöhretü adayı ile bîr Kalay kadın çarpışacak getirteeek Ytzan: Samîh Sam! n S O H B ET Verilmemis bir konferans Yazan :' I 1 Mahallcbkî esnafı ıam istıyor Mehallebieifer Derneğinin düakü k«HigTesinde ram yapılsm eski meşhttr kiillerrmizi bir üye: «Tarifeye ki tstanbul ballftna mahallebi ve keçyedlrelims dedi firmalar A. ADNAN ADIVAR Mart ayı keşidesinde cari hesap karoenizt 20,000 lira ilâve ettipek "" Villâ ve Aliın için acele ediniz TEŞEKKÜR »03 TL" LONDRA D E T PM A K AOUİ DEMİRBANK •19 lerine bildirır. Kapan, sorlu bir kapan .. Ke çare! Şis«r kalır.» yıran lcurjunlar da aeydi ola? Bir sui .. Sonra da Güdükoğlu. EDEBÎ TEFBtBLASl S 4 ki öteküer korkuyorîar, Durdu çe cO Zalanın oğlu nerede?» di ihtar mı? Memedia sözleri de iyice tesinden Burada, bu orraarun açık eTuh!» dlye aeındı. «Tuh!» urkütmüstü onu. Eğeı isteseydi o Durdu: lığmda, Durdunun enlan böyle karDurdu: kurşunJan atan. onu eoktan öldüye süpheli aöpheli »ordu. filamasma şaşıyorlar . Bunda, mut «Kardaşîı diye söylandi usulrürdü. Çekip gitınek de elindea Horali: lak bir hile. bir kumazlîk • a dı dan, «çevriîdik. Bana bakmayın •r ' «Geliyor» dedi. «Topraga ym gelmiyordu Hazsr, deli DurduvU yorlar. İste bu sebebdendir ki bu Benım çok tecrubem vardır Nerepışmış, bir tek kurşun bile sıkama çembere almışkea .. Deli Durdiı bir lunfiuklan verde çak;l! kalîruslardır den olsa yarar kurtulunım Ölsem daha böyle çembere düşer miydidı Habire titriyordu» Bir türlü akı! erdueroiyorlar. Dtır de vızgelır. Sîzi düşunüyorum BeDurdu: «Arkadaşlar> diye seslendi, dunun kaco kaçıp da burada mu nim yurümden... Dehlığım vüzün «Acayib» dedi. «îçimizde en «Hiç biriniz yerinizden ayrümayıH' sademeyi kabul etmesine .. den . Sızier nasıl kurtulacsksmız' Bakalım, ne yapacak bu deli! Çevcesur onu bilirdim.» Durdu: Kavgım o Arkadaşlannı koymuş Tam bu sırada sürüne sürüne Za rilmiş zaten. Avucumuzun içinde. «Iş körü.» dedi Ter içfcde da kaçmış. Deh Durdu derler.» lanın oğlu da geldi Elleri kan için Bu adam. kendi isteğile avucumukalmışb. Körük gibi scluyordu. Memed: zun içine düştü. Yoksa. çoktan mar de kalmıştı«Hiç birimız knrtulamıyacağız.» «Bence hiç bir çare yok.j dedağın yakalıklannı tutabilirdi...» Durdu; Horalıyle Cabbara: ir. VA=AH KSMAİ. Bu sırada biri: di. «Akşama kadar bekhyeceğız.t Onbaşı yah'anyordu: «Haydiyın siz ateşe devam» «Yandım anam.s dıye bağırdı Bu sırada Duriunun tam onuce. «Yarın» dedi. «Yann çember zaktan korkuyorîar.* zoria kaldırarak; Muitan namussuzunt! bilirim ». dedi. «Oyalayın onlan. Bizim ko «Bu deh pezevengi ben biliDurdu: iki kurşun saplandı. Toz çıkardı. Memed: eUşaklar» dedi, gbajiniTin ça lerini...» Memed: rim. Delınin biridir Cam istemi» nuşacaklarımız var.» «Bu birincisi.» dedi. ıtReceb Memed: «Haydi Durdu Ağam, fU isi resine bakın. En az yua elli kışiler. Memed; «Vay anasmı!» dedi. Bu, toplanmak Için, bir anlık a burada kahvermiştir. Hiç bir tuzak Çavuş gitti.s «Çare yok.» dedi. «Akşama Benı olduğum yerde bırakın. Ka «Mümkönü yok onun çavuf» yapahm.» Durdu: tes kesilmesi, Asım Çavusu iyice düşünmemiştir Kendisine çok göDurdu, dpsm ettikadar dayanmahvız.s dedi. «Yarmağa çalışırsak vuruluReceb Çavuy: e Hemen yerimizi degiştırmez der böyle ımış.. » kuşkulandırmışti Deli Durduyla. venir. Çemben daraltalım. Bak na «Hiç birısırHe" korkmam bunDurdu, topraga aaplanan kurşunYarasına baktılar. Çavus kurşu ruz. Bızden, işte böyle korkuyorsek . » «Zalanın oğlundan korkuhır.> bu ilk karsılaşması degildi. Ama sıl avucumuza düşecek?» lann. İçlerinde Dörtvsüu dıyorlar. îann verini gosterip: Yuvarlana yuvarlana, büyücek nu boynundan yemış Boynıından îar Ya akşama kadar dayanacağız. dedi. «Ödleğin birisidir. Ona gözonun ne yapacağı hiç kestırilemezbir candarms ^ar Bır de bizim Asım Çavuş: «Bu kurşun Kara Mustanıngiren kursun, kürek kemıfırun üst ya da burada öleceğiz> bir ağac;n arkasına vardüar kulak olun. Belki o kaçar...» kövden Kara Mustsc var Onlsr ol dır İkimizi de vunu sımdı. Bir yedi. En delice hareket ettiğı gibi. en «Yıllarca eşkiyalık yaprnif, Receb Çavtış duşündü. Yüz etleri «Içlerinde bu Kara Mustan başmdan. kemığe bır şey yapmadan Durdu: masın içlerinde. yarar çıkarım. On rimızi gormuş olacak » akıllı da hareket edebilırdi. Bu. Deli Durdu gıbı ıt oğlu it bir e$çıkmış ama kurşun, çıktığı yen ; gerılı .. Bağırmamak için zor tutuolmasa...» «Toplayalım arkadaslan. Ho ormanın açıklığında müsademeyi jkiya kolay kolay burada müsadema îar pireyi bile sekitmezler, vurur «Durdu Ağam, cldü mü ola yor kendısinı. Memedın kafası hep Receb Ça lime hrpe etmış. 7 raliyle Cabbar atea« devam etsin kabul eden, y» düpedüz ölmek is kabui etmez. Hiç olmazsa ormama !ar.» Receb ça'.Tiş » dedi «Bır yanına vuşla uğraşıyordu: «Bak» dedi Receb Çavuş, «bu ler. Oyalasınlar.» aSıze bır sozüm var» dedi, Memed, arkaya bakt;: varsak » tiyor, ya çok acemi deli. serseri, ya kuytuluğuna çekilir. Ormanın ea «Receb Çavuştan ses sada yok «Receb Çavuş. şu Çabbar var ya.i nu doğru düşünüyorsun Memedim. «Benim tüfeğiın kızdı.» dedi. Durdu: Ve arkasından da toplanma ıslı da bir tuzağı var. Deli Durdu gibi agacsız yeri... Bunda mutlak biı if Bir yarnna varsak > onu gozden trak etmeyın. Sağlam. Içınızden bir tanesi bile Kaçmağa ğını çaldı Arkadaslan, bu zaman iğnenir deliğinden geçen bir adam, var Tetik duralım» cElimi yakmağa başladı. Ne yapma «Dur hele,» dedi. «Herif hakBaşîanna kurşun yagıyor. Kur babayiğıt çocuk Bır orduya baş ge kalkarsa hepıniz ölürsunüz. Topla da, kursun kaynarken, bu toplan hıç U>«tj» basar mı? Asım Çavalıyım?» !a"acak bızı Dur hele'» Onbaşı: Bu sırada önlennden büyük bir şun ormanm dailannı kırıyor Dal lır O olmasa beni sarat gibi e/ier yın arkadaşlann hepsini, bır adım ma ıshğına bir mana veremediler sa göre. mutlak bir tuzaktır bu! Ha «Etme gediklim» dedi, «o çok Durdu: ları buduyor kurşunlar. lerdı Kend üstüne çekti ateşi. be , atmamağa. geriye bir adım atmaZalanın oğiu: «Çok kursun vakmışsın Me toz buîuru ktlktı Yanlarma yönçıktı, ha çıkacak! Buna karsı ne güvenir kendisine. Saralım şumı Surunduler Kursun altında Re nim vurulduğumu görünce Öyle maga and için. Anladım kı onlarmed kardaş.n dive cevab verdî lence ne kadar çok kurşun düş «Bu kıyamette nasıl toplann yapmabydı? Bunu bilemiyordu iş da bitirelim işmi. Daraltalım çem«Yoksa elındeki tufek iyi rufektır müstıi kı. onlar da farkında değil ceb Çavu^un yanına vardılar ki, bir ateş açtı ondan sonr» da onla dan kaçmak ölmek demektır. Da yapüır?» dıye yanındaki arkadasa te. Çekse gitse, itiban be« paralık beri, Bir ka§ık Euda boğar gibi boÇavı^ş sağ vanma yatmıj, bır tarafı , ra Şaşırdılar.» Çok kurşun vakmıssm. Atesi kes terdi. | yanın Övle sanıyorum ki üstünüze jderd yandı. «Kurtulu* yok taten olurdu. Gitmese, mutlak bir tuzak fartt » kan ıçmde Onian gorunce acıdan | Gömlegmi yırtarak yarasını sar } gelemeıier. Gelecek olsalardı. çok• Receb Çavus gitti.> de biraz, tüfeği toDrağs b«l« KızDurdu: vardı bunun içinde MahvolaeakÇaruy gını geçer. Sonra hiç sıkamazsın. tDemedins mi sana? Bu Kara dişlerını sıkarak gtdümsedi Başuu [düar. Receb Çatnış uyuklar gîbi: I tan jelırlerdi Bir jeyden, bir tu | ÖEie Horali geldi Sonr» Ala 7 u n. Şapkaanı alıp götürcn. elici n(Arkası vtr) MEMED
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog