Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Almanca lisanını öğrenmek istiyenlere M ÜJD E Hermann Kessler Deutsch für Auslaender Teil I. Yabancılara almancayı kolav ve pratik sekilde öğretim metodu. 375 kuruş. Satıs ve tevzi yeri: Berkalp Kitabevi ANKARA İSTANBUL. umhurİYet «Q C9 . . . . .1 a a v ı , 1A £ 0 9 M H JU MJ1 . İU.OOd K U R U C U S U : T U N U S NADt t U f n f v» meJrtub adreai: Cumhurlyct. fetanbui Poet» Kutusu: îstanbul Ho. 248 UritfanUı : Umuml Santral •umaran: S4298. Ya* ttleri: 14299. Matbaa: 34290 lAnfolojisi Mehmed En^nHjgiJfrfl yVna Türk yurdu için y a z i \ ı d M 0eri\ en güzelleri bu ad altındaüljpİ $rak\Varlık Ya yınevinin cebVtabj İfaAsında çıknustır. Muza±fe\ 4M 9 b ı \azırladığı bu cildde bilhasjb^ ^ve\kudretU jairlerimlzin vamn apEBfcte Yazılnus eok güzel eserleriA ¥hB"'V'"" ~ caksınız. FUtı 1 Lir% Mısırın Petrol kanunu için verecegi dtiııku görüşmeler tarziye Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona erdiginden maddelerin konusulmasına gecildi İnsaf Üstad in konulannm politikmya alet edilmesinden doğacak tehiikelere isaret «derken (feçenlerde burada tmu bir örn«|i ele almış, Cumhur Baş.kanına aid bir balo resminin bialeree nüsha çoğaltılarak köyler* kadar dapıtıidıetm anlarmıştım. O yazida asıl doknnmak istediğîm nokta, CHP. Rİbi devrim prensiplerini savunma vaîifesini taşıyan bir parriye mensub bir gazetenta ynkanki suçu ayıblıvacak yerde adeta ontı mazur eöriir bir yol tutmuş olmasıydı. Buna iiriilmüstüm. Tazim da caten üzüntümiin ifade«inden baska bir şey deeiidi. Ankara 5 (Telefonla) Muzaffer Kurbanoğhınun başkaıüığında toplanan bugünkü Mecliste petrol kanun tasansının müzakeresine devam edildı Oturum açıluıca, Faik Ahmed Bartrtçu CH.P Meclis Grupu adına söz aldı, Ba. rut^u, petrol kanun tasansı göriışülürken Başbakan Adnan Menderesin yaptığı konuşmalarda mevzuun dışına çıktığıru, dolayısile kendisinin de bunlan cevablandırmak zorunda kaldığını anlatarak «Saym Başbakan burada olsaydı mazinln etraflı bir hesablaşmasuu yapacaktık. Gıyablartnda mazinin muhasebesini yapmağa tmkân voktur» dedi. Bundan sonra söz alan Arlf Hiknıet Pamukoğlu, bazı mütalealarda bulunarak maddelerin buna göre. tadilini istedi. Petrolu işletecek olan özel teşebbüse bir imtiyaz tanındığuu, bunun ise doğru olmadıfını söyledi. Sinan Tekelioğlu da böyle bir tasanyı ge Arkası Sa 6 Sü 6 da Cumartcsi 6 Mart 1954 Vlısırda yeni ve mühim değişikliİder bekleniyor Askerlerin çekilecekleri ve yerlerini sivillere terkedecekleri söyleniyor parlâmento hayatına dönüleceğinden bahsetti Ankara, ortaya aülan haberlere ne diyor? Kahire radyosu dün geceki neşriyatında, 6 ay zarfında Ankara, 5 (T.HA.) Türkiye ile Mısır arasındaki münasebetlerde bir müddettenberi müşahede e Arkası Sa. 6. Sü. 8 de Fas Sultanına Vilâyet ve camide suikasd yapıldı Belediyeıtin ayrılması Ziraat işleri için düşiinülen yeni tedbirler Tekel U. Miidiirltiğü. Şeker Şirketi, Toprak Mahsalleri Ofisi, Ziraat Bankası ve Tarım Satış Koeperatiflerinin Tanm Bakanhğına bağlanması isteniyor Ankara 5 (Telefonla) Memleketimizceki Ziral işlerin koordine bir vaziyette idaresi hususunda Tanm Bakanlığmca yeni tedbirler düsüSaym Hüseyin CaMd Yalcın baaa Ankara 5 (Telefonla) tstanbul nülmektedir. hak veriyor. Pek tatlı bir dilie v« Hacı Nagib'in Sudana eittiğinde çekibnis <&** *<>• resmi belediyesinin vilâyetten ayrıimasıns Bu cümleden olarak tüiün miiskibar bir öslubla kaleme aldıfı dair Hamdi Orhon (Trabzon C.H. Kahire 5 (K. T « A . ) Mısır villere devredilmesi ve memlekette tahsilile ilgili Tek,el Umum Müdürdünkü yazısında irtieaı okşıyanlaP.) nin kanun teklifi bugün Bütçe yeniden mühim hâdiseler va degi alta ay içinde parlamenter rejimin lüğünün, pancar müstahsilıle ilgili «n hep Demokratlar dduğunu sö> Arkası Sa. 6. Sü. 6 da şiklıkler arifesinda bulunmaktadır. tesisi.kararlaştınlmıştır. Bu husus Şeker Şirketinin, hububat müstahlüvor Onlann listesinde göründüBu gece İhtilâl Konseyi üyeleri, ta önümüzdeki bir kaç saat içinde silile ilgüi Toprak Mahsulleri OfiJiim idn de beni. olavlara ve reaHacı Nagib, hukumef' erkânı ve resmi bir tebliğ yayınlanacağı da sinin ve nihayet Ziraat Bankasile litclcre ters tarafindan bakmakla Tanm Satış kooperatiflerinin Tarım Mısır Ordusu Başkomutanı fevkal kaydedilmektedir. «urlandınyor. Fakat resmin kövDün yeniden suikasde uğrayan Fas âde bir içtima akdetmişlerdir. Jere dağıtılması konusund* ne düKahire radyosu, iktidarın ordu Bakanlığuıa bağlanması istenmekSultanı Sidi Mohammed Ben Arafa Verilen malumata göre bu top tarafından ne şekilde sivillere dev tedir. liindüğüBfi acıkça biidirmiyor. Oünkü Kıbn» toplanosında katiUerin konnşmalannı dinliyen hatibler (Yaztst 3 uncü sahıiemızde) lantılarda, idarenin askerlerden si Arkast Sa. 6,Sii. S de Demokratiara karşı ötedenberl bir sempati duyduğumn zannederlero şimdiye kadar ırklemiş degilimdir. Bnnunla beraber histerime maîriâb olarak körü köriine tarafŞamda kurulan hükumet, bu jrirlik yaptifimı iddia etm«k *• işbirlitine dahil •lacağı hustuunhaksiziık savılır^&amn arabea •daki haberlerl tekrib ediy»r kunmasına fenn veruırverilme* b» Vırara. ilk itiraz edenlerden bifl Yümnü Üresin, muhteKf bu jece yayınladığı resmt bir tebben olmuşrnm. O zamanlar HaOc liğde, Turkiye Pakistan febirliğiParrisi bazı politik sebeblerle faıla ulaştırma işleri hakkında ne kablmağa h*zırlandı?ı yolunda KÜriiItü koparmamayi tercih ermÎ5beyanatta bulundu bir Amerikan gazetesindc çıkan •i. Nitekim bneiin de ayni politik haberleri tekzib etmiştir. Tebliğde, sebeblerle CH.P. ezan bahsine doAnkara, 5 (a.a.) Devlet Deşımdiki hükumetin geçici ve vaziknıunaktan sakuıacak, seçimleri kamiryolları, Devlet Havayolları, Posfesinin de yeni seçimleri hazırlamak «uıırsa eski dnrama dönüp dönta, Telgraf Umum Müdürlüğu menolauğu tasrih edilmiştir. Bu hükumiyeceğini sövlemivecektir. Benim sublannı Vekâlet ileri gelenleril» metin, Türk Pakistan pakUnı k»hâlâ doğru bubnadığim o karan H. tanıstırmak ve basm mensublarını tılmak gibi davalarla meşgul oî«Partisi belki de çoktan beninueda Münakalât camiasına tanıtmak mıyacağı da ilâv* edilmiştir. . miştir bfle. İktidan devirme nfru Arkası Sa. 6. Sü 5 te na Atariirk diişmatılarile re her türlü gerilik organlarile lşbirlijine Turkiye Millî Genclik komitesi, Kalabalık bir dinleyici kütlesihazırlanmaktan çekinmiyen bir ku dün saat 16 da Eminönü Öğrenci nin hazır bulunduğu toplantıyı rul artık ne yapsa şaşmamak gere lokalinde «Kıbrıs ve Türkiyo adlı Genclik Komitesi Genel Sekreteri kivor. akademik bir toplantı yapmi|tır. Arkast Sa. 6 Sü. 8 de Dini polirikaya ilk alet edenin D.P. olduğuna dair savın Talrının lddiasını yerinde bulmak biraz eiictür. 1Ü4S seçhnlerinin bunairın »îirlifi altrada inleven DemokratAmerikanın yaphğı davete lann ortada Aliabtan ba^ka sığm*TAMİRE VE TADİLE GİDEN DENİZAJ.TIMIZ Türk donanmasına mensub Gür denizalbsının miispet cevab verdiğimiz cak bir varlık balamadıklan irin tamamile modemleştirilmesi için Birleşik Amerikada Filâdelfiya üssüne gittiğini • biHirmistik. Yukarıdaki bUdiriüyor bütün ümidlerini ibadete ba?ladıkresimde, Gur denizaltısı Filâdelfiya üssüne girerken görülmektedir. Mürettebat da burada kurs goreceklanm diisiinmek mümkiinse de buWashington, 5 (a.a) Yetkıli lerdir. Bu denizaltı, yardım programı gereğince 1948 de Türkiyeye verilmistir. na inanılmaz. sadece trülümsenir bir kaynaktan öğrenüdığıne gore Bu konuda taraf«irli?e kacmadnn «Yayla» motörünü parçabyarak 4 tayfanın ötümüne 26 nisanda Cenevrede toplanacak •erilecek en dorru hükiim. din sebeb olduğu saoılan Amerikan vapurunda bugiin bilirolan Kore konferansına mümeskişi tarafından tetkikter yapılacak duvnıl^nni politika dı<n tutabilmesillerini göndermeğe Birleşik Ari ikî tarafin da beraberce kararmerika tarafından davet edilen 16 memleketten şimdıye kadar sekizi 1a<stıram3dıeıdır. ÎVinci. iiciincü sıEvvelki gün Marmarada meçhul cılarından Rasih el koymuş ve hâmf partiîiter tfblîkcli hir dema«o sir geminin batırdığı «Yayla» mo disenin müsebbibi olduğu tahmin müsbet cevablarını bildirmişlerdir. 1i yanşma çîrismislfrdir. Yannın töründe 4 kişinin boğulduğunu ve edilen Wolunteer isimli bir Ame Bunlar: Türkiye, Belçika, Kanada, Aramataramayı yeni Emniyet Müdürü bizzat idare Avustralya, Yeni Zelanda, Kolomhevecam zaman r.aman iist kade Hamdi Çakır isimli makınistin o rikan gemisi Izmitten limanımıza etti ve İstanbul Emniyet Müdürlüğanün Kocaeli Valibiya, Tayland ve Filipinlerdir. civardan geçmekte olan Amerikan gönderilmiştirmelere bîle siravet etmhtir. Savın liğine benzemediğini söylemekten kendini alamadı Diğer taraftan yetkili kaynakdestroyeri tarafından kurtanldığını 7200 tonluk bir gemi olan WoMerhnm Sami Tezis Talrın misai fetirivor: Kasım Gülunteer, Beşikta; açıklarında demır ların fikrine göre Holanda ıle Yubildirmiştık. leein mekteb kıyafetliresnnni paTeessürle haber aldığımıza göre, Tahkikata İstanbul savcı yardım Arkası Sa 6 Sü 6 da Arkası Sa. S. Sü 5 te Gece parlak .. Gök aydınlık... Koskoca bir teşkilât seferber ol» M diye daeıtfıla^«Ryor. Ben daBütün sokaklara binalann ışıklan basın âlemi kıymetli bir rüknimü mus, verilecek «Hareket!» emrini ha«ını söyleyeyim: Aynı Kasım bekliyor. Emniyet Müdürlüğünun vurmuş . Milyonluk koskoca şe daha kaybetmiş, Son Posta gazeteGülek icîn «abdestsiz natnaz kıldr» Arkası S. 6 Sü. 7 de Arkası Sa 6. Sü 1 de büyük kapısı önündeki küçücük da denmi<rtir. Bu da yakışıksıı bir sokak, motörlü vasıtalarla tamaiftiradır. Saym Gülek her halde men dolu... Beşer, altısar kişilik gruplar arasmda hummalı bir faanasıl namaz kıltnacağnıı bilir. Billiyet göze çarpıyor. Nereye? Hangi mese de ona bn yiizden çatmafa ABDÜLHAK HAM1D IÇIN TO semte gideceklerini henüz onlar kimsenin hakkı yoktnr. Ancak, seSaat, 1930 a REN Dün istanbul Erkek Lise bile bilmiyorlar... Cİm propagandasraa çıkan lâyik sinde jfair Abdülhak Hâmid için bir yaklaşmaktadır. İşte sükutu yırtan bir partinln Genel Sekreteri de şaanma töreni yapılnuştır. Resim, motör gürültüleri. Kesif bir benzin yed Tanruı ile başbaşa kaltnak ihtörende konuşan bir genci göster kokusu... Sonra, şehrin muhtelif «yacını duyuyorsa, bunn bir köşesemtlerine dağılar ekipler... mektedir. ye çekilip sessizce yapmah değil Her halde anlamışsınızdır. Arama taramalar başhyor... Bu demidir? fakinin dığerlerinden tek farkı, Gy ahali. bakımz ben namaıa Emniyet Müdürlüğüne yeni tayin duruvorum, reyiniıi b«ıa Teriniz! edilen eski İzmit Valisı Ethem Yetder gibi cemaatin ortasmda nfimakuıerin, arama taramayı bizzat yiş yapmağa kalkan bir yatanda?, idaresi olacak. bu harekeÜB gerektirdiği haklı haksız tenkidleri de önceden kabullenmelidir. Ortamekteb mezununun feyası, Demek istediğim bn i?de yalmr bir *ene Einstein nazariyeleri şu veya bu tarahıı değil, bir çok«trafında ders verdikten larımızm hatası oldnendnr. Dia sonra ortaya çıktı duygulartm politika tartışmalanna Durham (New Hampshire) 5 (a. kanştırmaktan sakınmabyız. Bütün «.) Ortamekteb mezımu bir genc Edirne mıntakasında bir kısun meselelcrde aynlalım, zaran yok. kendisine öğretmen süsü vererek arazi sular altmda kaldı Bağıra cağıra istediğimiz kadar tam bir sene New Hamphire ünitartışır, sonund» milletin hakemHversitesinde meşhur bilgin EinEdirne 5 (Telefonla) İki gücğine başvunıruı. Fakat masum vastein'ın nazariyelerini okuttuktan denberi devam eden lodos yüzünsonra foyası meydana çıkarak üni den Tunca ve Meric nehirlerinin «andaşı en nazik yerine, Tİcdanın» veraiteden kovulmuştur. seviyesi birden yükselmiştir. Bu dokunarak avlamağa cahşmıyalun. Kendi kendine profesörlüğe yel yükselişte bir gün önce Balkaülara Eğer bu şekilde soysuzlaştiraeakGenç takım karmaları arasındaki maçlara bugün İzmirde devam edilecektir. Yukanda turnuvanın tenen iaht» öğretmen 31 yaşında, ve Rodoplara yağan yağmurlann •ak, eksik olsun böyle demokrasi! Bulgaristan Yasasın hürriyet, bııjün Tiirklerden kurtulıif fnmpiyonluğuna namzed sayılan İgtabnul karmaa (örülmektedir. (Mçahum ptogr»mın» aid tafsilâtl* diğer üç çocuk babası Mawi Hewitt a tesiri de vardır. Bugün saat 20 da gününüıı yıldönümü! ' NADÎR NAOİ Arkast Sa. « Sü. * d$ ArJc««s« Sn. S. Sü. $ da üncii «shifem?zd% b'il»c*karnH.) 4 Kanun tehlfi Bütçe Komisyonunda görüşölerek kabul edikfi uenchğın dunku Kıbns töplantısı Konoşttalarda Türk gencliğinin bu aevzuda duyduğn alâka ve hassasiyet belirfildi TürkPakistan işbirliği ve Suriye Devlet Havayolları 4 motörlü uçaklar sipariş edecek Marmaradaki deniz (aciasmın tahkikatı konferansına katılıyoruz Cenevre Bir gazeteci arkadaşımtı etti Zabıtanın evvelki geçe yaptığı arama taramalar Genc takım karmaları arasındaki maçlar Sahte bir Üniversite profesöru Tuııea ve Meriç yttkseldi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog