Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

I Marf I9M sağlamlık PiY«»«V« •Orütmedrn evvel. her (orap. tjjjlamlıjjı h«ktrnından çok »ıki bır konlrnl* lattıdır her ı*nt kadımn ırrrd dülsuz tercıh ellıjı yenı Gran Pujr nylon ço rapUrının S vasfın bııiriır • Elastikiyet • Sağlamhk Moda renkl«r Zerafet Yüksek kalite ÇAMAŞIPI K£NDi KENDİNEYIKAP d lh t t l t Sirketımızin 1953 »eneri adi umuml heyet toplantıaı M& yauh gundemı görü$mek üzere 23 mart 1954 tarıhine rastlıyan »alı günü saat 16 30 da Gtlst» Yolcu Salonunda yapdacağından bilumum ortakların o gün ve e »*att« içtimada hazır bulunmalan ststünün 37 nci maddesin» tevfikan ilân olunur. G ÜNDEM : 1 İdare meclisi rmponınun ekunmut, 2 Murakıblar raporunun okunmMi, 3 1953 bılânçosu ile kâr ve rarar hesablannın tttHk, taadlld ve ıdare meclisi üyelerl de murakıbların lbruı. 4 Temettuun tara tahsisi haklunda kar»r tttihan, 5 MuddetleH bıtmij olan idare meclisi üyelerl ytrine ytnlden aeçim yapı!m?sı, 8 Muddetlerı bitrrus olan Ud murakıb yerine yeniden ild murakıb seçılmesi ve ücretlerinin tesbiü. 7 Koopeıatıfın umum! durumu haklunda görüsmr arij^ hadının, /Lcırit çorcıbı Yakalama Müzekkeresi Suç: Firar. Maznun: Cemal Oğ. 931 Doğ. lu Salih Yeşilleme, Tarsusun Camii Ccdid mahallesinden. • Yukarıda künyesi ve kendisine isnad olunan luçun mahiyeti yszıh şahu hali firarda bulunduğundan yakalanarak 30. P. A. K. lığın» teshmi hakkınd» As M U. K. nun 111 incı maddesi gereğınce verilen yikalama muzekkeresıdır. 25 şubat 954 ADLİ ÂMİR (683 2653) Mahdut Mesuliyetli Denizyolları İşletmesi Kooperatif Şirketinden: ş p j Giren evden hastahk kaçar KINADİN ı SÜRPAGOP Seçimleri Hakkında MÜHİM İLÂN Ermeni Katolık Surpağop Vakfı Muşterek Mallar Merkez Mutevcllı Heyeti «eçımleıı hakkında seçmenlere dağıtılan namzed hstelerı altında aıle efradmdan bırmin kendi ailesine aid oy pusulalarını getırebıleccği ve seçi'ecek 12 kışıden 2 sınin Vartabet olması tasııh edılmış ise de, âhıren gorulen luzum uzerıne: 1 Oyların herkesin nüfuı tezkerosını hâmilen ve şahsan sandık b?şına gelerek oyunu kullanması, 2 Namzed listesinin 1 No. b notu kaldırıldığından t«jj:ik yapılmaksızın 50 namzedden istenılen 12 kişinin «eçılmesi. 3 Sandık yerlerine ilâveten ayrıca bır sandık da Surpağop Hastane bmasına konu!mssına seçım kurulunca karar verıldığınden bu suretle haıeket ve bılgi edinılmesi ilân olunur. Sürpagıp Vakfc Secim Kurulu Acele SfenoOaktilo Aranıyor mm Ithalât v« mumessillık ijlerile meşgul fırma turkçe ve almanca muhaberat ıçın dsimi tec:ube!i bır memur (bajan veya bay) aramaktadır. Steno ve ingılızce bilcn'ıer tercıh olunur. 8 marta kadar Galata Mertebanı sokak, Kefeli Hurriyet han No. 20 ye muraca?t. ' SATILIK Amerikan Esyası Hakiki maun, koyu ve »çık renk İld |«han« yatak odaaı k Gorulmemiî iki yemek odası it Yatak olan kanpesıle komple oturma odası ir REVER marka bandlı «es alma makinesı k REVER 16 mm scsh «ınema makinesi ir 8 mm. Üniversal alıcı verici sınema makinesi it Çocuk karyol.ları ir Plâstik iskemle ve koltuklar ^ Kromc san plâstik yemek odnai k Maun sehpa ve kahve masalan ir Dıpfnzlcr ir Moble radyolaı it Masa lâmbaları it Plâstik oto doşcmeleıı it Yazıhrne ve bırbirınden guzel binlerc* çefid ... ir < 'a• DANTAŞ Ticaret Türk Anonim Ortaklığından: Ortaklığımızın 1953 yılına aid umum! hevet âdı toplantısı 2S rnart 1954 tarıhine rastlıvan perşembe gunu ^aat 16 da Istanbulda Emınonü, Balıkpaz3rı, Maksudıje han 43 44 45 teki oıtaklık merkezinde yapılacaktır. Toplantıya Utirak etmek içln u n ı mukavelenamemlzln 49 uncu maddesin» tevfikan ortakların 18 mart 1954 akşamına kadar yukarıda adreai yazılı ortakhk bürosuna ba«vurark hisselerıni kaydettirmelert ve gıri« kartı almala."i luzumu ılân olunur. G ÜN D E M : • 1 İdare meclisi raporunun okunması, 2 Yeni murakib intihabı, 3 Kâr ve zarar hesablannın Incelenmesl, 4 Bilânçonun tetkik ve tasdıkı içın karar Itan. OTOMOBİI TİCARETI Türk Anonim Şirketinden: 1954 senesi âdi heyeti umumiye toplantısı 29 mart 1954 pazartesi günü saat 10.30 da Beyoğlunda Istıklâl Caddesınde 239 da kâin Şirket Merkezınde vuku bulacağından asaleten veya vekâleten en az 10 hisseve malık hissedarlann içtima giinünden en az bir hafta evvel hisselerini Şirket veznesıne yaürmalan lüzumu ılân olunur. G Ü NDE M » 1 1953 ydı muamelâtına dair yönetim kuıulu ve denetçl raporlanmn okunması, 2 1953 yılına aid mevcudat, büânço ve kâr ve zarar hesablannın k»bulü ve yönetim kurulunun temettuatırun kullanılmasma dair teklifleri hakkında karar itası. B Yönetim kumlu üyelerinin ve denetçinin Ibraaı, i 1954 senesl ıçin denetçinin seçimi ve ficretinin tayinl, 5 Ydnetim kurulu üyelerinin Şırketle ticarj muamele yapmalarına musaade verilmesi. • Müdür ve mustahdemlerin tayinl ve maaşlarının kararlaştırılması K'in ydnetim kuruluna salâhiyet verilmesi. ' OperatAt • ürolog HOLlVÜD PAZARI Osmanbey, Mallye Şubesi karjısı 212/1 Tel: 83(34 Tasfiye Halinde Brezilya Kahvesi Türk Anonim Şirketinden: Or. Bahaeddin Lutfi VARNAU Şirket hissedarlar umum! heyetınin alelâde toplsntısı 23 '3 '954 ta' rihinde salı gunu saat 11 de Istanbul Dordüncu Vakıf hanmdaki Şirket Merkezinde yapılacaktır. Hısse sahıblerinın hisse senedlerini veya bunu müsbıt vesaıkı içtima gununden en az bir hafta evvel Şirket Merkezine veya Türkiye I? Bankası İstanbul Şubesine tevdı ederek duhuliye vesikası almaları rica olunur. G ÜND E M: 1 Bilânço ve kâr v« zarar hesablannın tetkik re tarvibl ve ta'fiye memurlarıle murakıbın ibrası, 2 Dava ve ihtilâflı i«lerin ve Şirket mal! durumunun tetkiki İle tasfiyenin devam veya kapatılmasına karar verilmesi. 3 Tasfiyenın devamına karar verıldiği takdirde tasfiye memuru ve mur=kıblarm seçılmesi. NTIDOT • f, R I P 4 DIS AĞRISI • ADALE ROMATİ1MASI . • YANIKLAR ©^^ • GUNES YANIĞI 8 1 ^ ^ ^ •APKBOCEK SOKMAS1 LS ' K ES j K i YARALAR fe= • KAŞINTI Yeşilyurt Tarım ve Barındırma KOOPERATİFİNDEN: Kooperatıfimızin âdı genel kurulu 21 mart 954 pazar günu saat 14 te Adana Çıftçı Bırliğı bınasında toplanarak aj<ğıdaki gündem görusülecektir. Nizamnamemızın 18 incı maddesi gereğince sözü geçen gün ve mahalde ortaklarımızın hazır bulunmalsrı veya vekillerini göndermelerı rıca olunur. (Ekserıyet sağlanmadığı takdirde iklncl toplantımız aynı yer ve saatte 28 mart 954 pazar gunıi yapılacaktır. G Ü N D EM: 1 Yönetim ve denetim kurulu raporlanmn okunması ve kabul u, 2 953 yılı hesablannın incelenmesı ve bilânçonun tetkıkı İle yönetim kurulunun ibrası, 3 Yönetim kurulu asıl ve yedek öyelerlnin seçilmesi, 4 Denetim kuruiunun asıl ve yedek üyelerinin seçılmesl t&rmt ** Tenasfil follan Hastalıklan Mütehassm • Ualataaanıy l» Bania» Enumevruz tokak No 10/3 • • Teleion: 4 2 3 • • 2Ü ARADICINIZ VVERTHEİM r ISGİ KIZLAR ARANIYOR Ambalâj ışlerınde çslışmak uzere i^çi kızlar aranıyor. tstiyenle» Istanbul Yenıpostane caddesi Atabek yanında Temelli han 9 No. ya piuracaat. « kadınların sıhhat arkadaşıdır^ KINADİN \ KOMPRESÖRÜ ARANIYOR •ERGENLİK EKIEHA DONUK " ^ *• OERI ÇATLAKLARINOA VE ' 1 TRA$TAN SONRA KULLANILİRV^ feV g»;: s 3 ât ^ 1 FiATI : 7S Krs BUZ 6000 ilâ 12000 kaiorı arasınd» amonyak ile çalışır bux kompresoru alınacaktır. Muracaat: Iş saatlerınde Tel 40021 iın resmî neticesi; Be,j oğiu a ıncı Noterı taı afından 2 mart S3İ1 gunu yapılan çc'ulış îor.unda BEKTAıııa Mutbak Mai'gaıinı olduğunu bılen TiUiabıktan: Bunyatnuı MOLİNA (Tah«akale) 1 Aded R A P Y O FEYYAZ TAYLAN (Şışlı) dün>anm en mukemmel bisıkleti herkesce kabul edilen 1 ' E f C E O l P H 50 Bisıkleti O REYYAN G Ö R G U L (Sırkeci) SsğUml'i] ile maruf 1 aded # Ş A K I R Z U M R E sobası N. Uı.löiı (Aksaı'ay) Ayhan Ungor (Uskudar) Hâmjd liektaş (Aksaray) Felımı Şışmanoğlu (Emınonu) Baıse Sanlı (Hâibıve) Bırsen Sıpalıı (Bakırkoy) Guzin CoşJcuner (Lulecı Hendcfc) Teoman Sıpalııgıl (Tarsus Arnerıksn Kolcjı). 1 3'İ=J. 3 h'imetrn s bedel sıhırh cam tennzleyıcısı CAM P A K L A R # MARIO C O R I N T İ O S (Galata) RUBİ Mejva Sıkıcısı # A N E S T İ R O V I S (Kurtulu») R U B İ Penset Lâmbası $ M İ H A I L K E Ş I S I A D İ S (Sarıyer) l'slıın kalite R U B İ Elcktıik ütıisü 0 N E R I M A N POLATCAN (Feneryolu) R U B İ Elekrrik ocağı Bunlardsn başka: ?00 kiîi de yara, yanık, çıban, sıvilce, pijik ve erğçnlikleıe kaıjı rnlç rnüç^çır bır 'lic pl=nD E F M O J E N tüplerinden 1 rer aded kazanmışlardır Bu şahıslara rvetlee mektubla bılriııilerektir Hedıveler ıçin aşağıdaki adrese muracaat edılmesı ı~ Berta # A m ec rı i ıkıvaon ii rk. ııı Tipi' Mutbak Margarini ^B^W]32^^ yKmmftm ^ ^ " ^¥ ^ F *T yj Dr. Necib Dinç Elektrik ve Fizik tedavılen mütehassısı Bcyoğlu. Lâle sıneması yanı 7375 Sekban Apt. D. 9. Muavene saatleri 912 1319 ••• Telefon 42249 ^ " > Meşhur Alman «JUNKERS • Fennl Havagazi Şofbenlerinin ve Şofolarının takasla ithal edilen ?on partileri gelmiş ve piyasamızın sıhht tesisat ve havag?zi müesseselerınce satışa arzedılmiştır. JUNKERS âletleri beynelmilel patente organirssyonu tarafından tescil edilmiî, yalruı üçgenli «JUNKERS» markası altında imâl edilmekte olduğunu ve JUNKERS Fabrikalarının diğer markalarla hiç bir ilgisi olmadığını, sayın müşterilerimizi tenvir etmek maksadile bildiririz. JUNKERS und Co. G.m:b:HTürkiye Genel Mümessili: YANİ A. EVYENİDİ Galats Okcumuîa C=A Tutsak iokak 18. Telefon: 45594 JUNKERS ı İ L  Beyoğlu Beşinci Noterinde 18/1/954 terih ve 760 numaralı imza tasdiki beyannamesindeki imzanın evvelce hiç bir surette istimal etmemia ve bundan sonra da kullanmıyacağımı ilân ederim. Mehraed Esad Erbahar Galata Yağkapanı Makaracılar caddesi No. 57 Istanbul. ARADIGINIZ | VVERTHEİM 1 Aradığınıı /ERTHEİ Tel: •>.... . T e l : T... KINADIN CANAL'IB \ Ingilizce Tercüman Âlınacâk Utihklim Okulun. 400 750 lira ayltk üereUe daktılo yazmuını bilen uç Ingilizce tercüman alınacakti'. Şartlar Okul K. lığında ve Öğleden evvel Ist. Lv. A. İlân Kısmında görülür Taliblerın lüzumlu belgelerile birlikte 23 mart 954 tarıhine kadar Kâğıdhane İstihkâm Okuluna müracaatlerı. İmtıhan 25 mart 954 günü saat 9 da Okulda yapılacaktır. (688 2658) YUGOSLAY HALK OYUNLARI ve ŞARKILARI Konseri 67 ve 8 mart akfamlan Almadan yola çıkmaymız. J Biçki Kitabları elbıseicruıe aid nlanlar. femeı BaçÖ SüO K» Bı;kı retDiKaü. Dıklı VB Provalaı "İ00 K« Vu&seJc BıçkJ KaJd»leri 250 Ks Yapma Çiçetier 150 K» . Hocasu ŞapKBOİık 150 K> ^.rkıkltır did nlanlar: Bıçk) Uerslert 300 >U Gomlek </e Hıjamalaı İ0O K» Lstenen tıtablajın Dedeü eon deııldııande dErhal çondsrllü 5AU5 VERI: MUHASEBE YARDIMCISI BAYAN ÂRÂNYOR Ciddt bir jirkette çahşmak üıere muhasebeye bihakkın râkıf, yazısı düzgün, iyi referans verebilen muhaseb» rardımcuı bir bayan aranmaktadır. Taüblerin tahsil ve hal tercümeaini bıldırir el yazısını muhtevi bir dilekçe ile Şişli 97 posta kutusuna muracaatleri SAN 5)nem««ındn Biletler gifede •atıbnaktadır. "•SATILIK"! Komple Oksijen T ES1S A T I 24 »aatte 40 aded normal tüp Holduran Alman Meser m»rka, İJİ«r variyet^e ıtblıkbr Müracaat: Haliç, Fener, Abdülezel Caddegi No. 31« Telefon: 22882 Bu zaadyt VP bır le;ahunmH»n UÖUR Kitabevi W | İzmir Çimento Fabrikası T. A, ŞirkeKnden: tzmlr Kemalpaji «oseai üzerlnde Ijıklar köyO medhalinde kâln Çimento Fabrikamız için saatte, izamf 40 ton v« 24 laattc, vasat! olarak 800 ton au temin edebılecek bir arteziyen kuyusu açtırılacsktır. Taliblerin tekhfve lartlarım P. K. $84 Izmlr adresine HiHırmclcri ric» olunur. Ç1MENTAŞ Mutbak Margarini r3hriknM. TR\KYA SANA\I ve TICARET T. A. $. Kaı akoy Demıı bag Han No. 1. Teleion: 47292 49321 BERTA \ MT ı r \m^'i' n tinı HAH7 Onhfliye Miitehunn LOKMAN • UWan.volu 104 Aradığınız OESCHIENS ERTHEİM KÂN KUVVET ŞURUBUNO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog