Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

t Marf 19S4 CTTMHTTRÎYTT Yunus Nadi Mükâfatı Kıpık Gafur'la Benli Zülice (4 üneu sahıfeden devam) dir!» koy kolcularüe Jandarmalar birlik O anda blr şey oldu. Dağ büyuk yapar, ayda yılda bir defa baskın lüğündeki korkunç kayalardan ça Ba$taraft 1 ind inh'+«"?<> yaparlardı. Samanlığın kapı tarafın kal seslerinin aksetüği, poyrazın bısabah Hmanımıza gelen îzmir vadan doru bir tayla celeb bir inek çak gibi kesip düz, toprak damlı sa(Bastara.fi 1 ind Mhtfede) yabancılan da tehdide kalkıştıkla zudskf görüşlerini kısaca lahlil etbağlıydı. Yemliklerin lçinde bir manlığın sarkaa sazlannda şeytan puru yolculanndan dilsiz kafadarGrupu başkan vekillerinden Faik rızu belirterek farzımuhal böyle biı ti ve neticede «B'j tasanyı getırkopoy uyuyor, saban, pulluk, bo ıshklan çaldığı bir anda, samanlı lar denlz polisine teslim edilmişAhmed Barutcu 3 defa kürsüye ha] vaki olsa büe bu memlekette dıği ıcırj hukurr.^tı tehrık etmek v» yunduruk arasında yatmamış. hır ğın kapısı hafifçe aralandı. İçerde lerdir. Çocuklar 100 lirayı yol masran geldıler. Tasarmın İşletmeler Ba eski itiyadlanm ta*bik edemiye ona tesekkur etmek lâzımdır Saym •ız bir kedi dolaşıyordu. Kene Kel kiler hani bir temsilin provasında kanı Sıtkı Yırcalırun teklifi Ue ceklenni, özledikleri bir devre tek Bakarın beyanaündan anladık ki, Kadir, ırgat Yusuf bellerinden kur görülen bir eksiklik üzerine, reji ılarak aldıklannı ve tstanbula hay müstaceüyetle görüşülmesi karar rar kavuşamıyaeakiannı beyanla: hepimizi tatmin edici şekıldedir. aaklarına kadar kırnuzı kusak, diz sör dur emri verdiği zaman, bütün ran olduklan için böyle bir macee laşü. Server Somuncuoğlu (CHP.) «O günlerin aksam namazı çoktan Memleke+in mçifaatinedır» dıver k kapaklarında kıl şalvarlarla otur artistler bir an için figürlerini boz raya atıldıklannı el işaretlerile anlatmışlardırrapor dün dafıtıMığından goruş kılmdı Arz tabakslan gıbı gayri Koylü Partisman lehte oy verecemuslardı. Kasketleri sol kulaklarına madan, hareket halinde donup kaFirar! dilsizlerin ifadelerinl abp uzatmıştır, melerin tehirini lstiyor, önceük ve kabili nüfuz tabakalar belırdj. O ğrni İhsaS etti. kadar lnmis, perçemleri ahnlarına lırlar: Kimisl kolunu ıvedılığe de lüzum görmüyordu devir bir daha ortava çıkamaz. Ma Basbakanın üçüncü konuşması yapışmışü. Senelerdir insan içeri dylece durur; kimisi bağırmak için zapta gecırmek icin Emniyet ikind Adnan Menderes, tekrar kurs'i"» «ine karışmamış. toplum kaçkım ma ağzını aıabildiğıne açmıştır; öylece şube müdürlüğü Dilsizler mektebin Bu teküfm kabulü Petrol kanunu zıve olduğu gibi. meçhule de poliden bir tercüman celbetmek mecgeldı. konuşmasının bazı kısımian ğara sakinleri saymak, i!k gören bi k^lıverır. Içerdekiler de öyle oldu nun bu de\Tede çıkmasını tehlıkeye çe çekmek âdet ve itiyadından lutburivetinde kalmıstır. Ahmedle Fe dolayısile C=zmı Turke cevsb'ar risi için hiç de yabana atılmaz bir Kiminkı eli sıgara tabakasında, kidüşürebılırdı. Teklif kabul edılridun. buffün ailelerine teslün edılfen vazaeçsmler,» dedi. misininki. zarda kalakaldılar. verdi Koylü Partısmır! sozcusuniin huküm olurdu. medi. İîletmeîer Bakanı kürsüye mek üzere memur refakatinde IzSıtkı Yırcah tekrar kürsüve e v bır tevaru edası a!*'nda kendisınl geldi. Tasannın mucıb sebeblerıle Irgat Yusuf: «Nerede kaldın. deİçerıye Havva Anamız kılığında, mire gönderilecektir. BAHAB HAVASI Şiddetli «oğuklartian, karü, tipili günlerden aonra, ana hatlarını açık ve etraflj şekü lwok C»mı] Fesid Eyüboğlunun iki buyuk partı arasında yulcsek bir di. «O, o o o! Kaç parti döndürdük tam Hawa Anamız kıhğında anaşehrımizde bir bahar havası hüküm sürüyor. Bır çoklaruaız paJtolârımızı hafcpm mevküne koyduğunu kaydan dofma çırılçıplak, vahşileşmif, biz.» gardroba kaldırıp sırtımıza pardesülsrimizi geçırdik. Gene olanlarımız de izah etti Faik Ahmed Bamtçunan dettL Petrol i§inın tpsaduflere bır»Çırak Ahmed: «Yüğrükle turuş. urkek bir kadın girdi. Dal boylu, Bu izahattan sonra C. H P. sözona da lüzum görmüyor. Kömürlük ve odunluklanmızdaki yakıtlarunızi kılamıvacağını, 1520 senenin beydedi «Yüğrükle». «Hepimizi tartak avurdlan çökmüş bir kadındı bu. artık endijesiz bakabiüyorut Fakat... Evet, anutmayakm ki «mart ka cüsü olan Cema! Keşıd Eyüboğlu BurMan sonra CıiTîhuriyet H?!k hude yere geçırildiğıni anlattı. Sağ yüzünün yanağma indiği yerUdı bizim.» pıdan bakttnr, kazma kürek yaktınr.» kürsüye geldi Eyüboğlu, evvelâ Barutçunun Basbakan a cevabi de, kahverengi bir benin olduğunu, Partisi m»cüs tmjtnı adına Fa<Caı cavlak çıkük be...» yabıız ıktısadl bakımdan değıl, siFaik Ahmed Barutcu tekrar ko^ ik Ahmed Barutcu söz aldı. Saman yığınlannın üzerine çök once bilmiyenler seçemediler. Göçyasl bakımdan. memleketin emni Baştarafı 1 ind »ahtfede tü Gafur. Diğerleri oturdular. Az mus bösürleH üzerinde dışarı fırlaıMuhalefetteki zihniyetbniz, rü nuştu «Koca bir mazı iç:nde tenkid yeti zavıyesmden ehemmiyet arzemıs kaburga kemiklerini, omuzla maate gört 1 veya t jer tdayın, tııttular: Onar lira.. «Paralan vavet torz'mız bu deŞM.» diyerşk De edecek iş, ararsan çok bulursun. D» den böyle bır tasannın bir Bakanna» dedi Yüğrük. «Daha kıyak o rından önüne attığı savruk saçlaril* ünıversitelerden ve muhtelif tebu va yenl bir nizamın davasıdır. Anbk teşkılâünca değü, mütehassıs mokrat PartiPİn örtmüştü. şekküllerden muhtelif şahsiyetlerın cak bu davaya ihan°t ıki yüzlüluk» lur, gürültü çıkmaz.» lundufrı sıri^t fleTİ rîırdîiğfl taleb lardan, üım adam'anndan mürektür. Toptan red ve inkârcılık hangl İçerdekil°r henüz ıstırabın. baya listeve dahil edilmesi muhtemeldırİklsi de onar lirayı Karakayışlakeb bir heyete hazırlatılması ge ve idd'alara temas etti. Bu arada, tarafın toprağından fışk'rırsa fcstl başkanlığ'na yoklama için yağıhğın bozamadığı yıizündeki mann Hüseyine verdıler. O, kazanan tek far^flı idaresinden kırsm yerınde değıldir. Biz bütç« (Baftara.fi 1 tnct sahifede) rektiğinl ifade etti C. H P. ik(B04tara.fi 1 inei »ahtfede) karşısmda pılan müracaatler incelenmektedır. t^raftan hissesinı alırdı. Gafur tut sum, asil kırışıklıklar tidarının bu husustaki çahşmalantenkidlerimizde D Partinm aktif» Çocuklann adlannın Tamer Mag tesi îryesi Emin Çobanoğîunun baştu önce parayı, Yüğrüğe dedi: «Çıf büvük bir saygı duydular. C. M P. il merkezlnde körsüve lerine ko^ması lâzım gelen hususden. Ozan Feridun clduğu anlaşıl kanlığında, bütün Üniversite ve nı anlatarak tasandaki bazı hü• Cennetten kovulan Havva Anate at» Yüğrük evirdi, çevirdi usta basın toplantısı îan belbttik,. dedi. Ve Adnan Mea makla beraber hangisinin eesedirün Yükiek Okullar Talebe Birlik ve kümleri tenk'd etti. Halk Partisi bir kumarcı tavn ile zarları tabla msz kıhğındaki kadın, utanma, sıCumhunvetçı Millet Partisi Mü bulunduğu henüz tesbit edilemenus Cemiyetlsrinin i$tirak ettiği bir ko programına dahil olan ana görüsün vab°i dedi ki «Biru+cunun müta deresin biı cümlesine cevabenj nm üzerine fırlattı Eii, yerine ge kılma hislerinin tesirile turuk, sab*r mihver e+rafında dön «Hbet*« vatanperversiniz. Bundaa :eşebbıs H İdare Kurulu, dün saat tir. mite kurularak çalışmalanna baj kendi oylanna da intikal etmesi talirken vatağına geri dönen kurma manlığa RPİisigüze! atılıvermis ürdolasıtus. o »nîhverden asla u zerre kadar şüphe edilemez Dava, 15 30 da Cağaloğlundaki Vilâyet bil olduğunu İfade ile, bu kanuna Çocuklar 10.50 metre yüksekyk lajmştır. kolu gibi bağrına küt indi. Zarlar mıklan, boyunduruğu, pulluklan at ihîvet *u Mecll memleketin fealkınmasını sağlayamerkezmde bır basın toplantm ter ten denize atladıklan s"ada haraAnkarada hanrlanan merastme aleyhte rey verecekîenni pf'şmen tüblanm üzermHe takur tukur yu ladı tabla etrafmdakilere yaklaştı. üc b«9 sün ka!a eak usul ve vasıtaların her parti ta» tib etmıstir. ret derecesi sınnn alünda ldl ve göre, Ankara Üniversiteai ve yük söylerrus oldu Muammer Alakant, varlandılar Yüğrük konduramadı. Kıpkızı! buğulu alevler içerisinde, tl Başkanı avukat Saadet Kaçar şiddetli bir rüzgâr esmekte idi. Ge sek okul öğrencileri, liseliler elle tasandaki hükümJeruı memleket Wr b«a"t habri glar«t D P nin rafından kendi prensiplerme gor« sinir tutmuş bir halde: Gsfur zarlan sldı Üvez Ağanın: kendi prosrarmnM rnemleketi ida avn esaslara bağlanmasmdan iba« Millet Partisinin mlden derhal bir sandal indirilerl rinde flamalar ve bavraklarla, Cum menfaatine olduğunu, devletm • Taş gıbi yüreği var» dediği adam «Gafur!» diye çırpındı «Kahro ümhurıyetçi re Mİâh've+inirı C H P MecÜs gru!ası!» «payri beni de, beni de koy kuruluş gayelerini ve takib edeceği çocuklar aranmağa başlanmış ve hur Başkanımızı Loz?n meydamnda hükümranlık haklanrun ihlâl edil cjn.ca taidik v« ksb'j] edildiğinl rettir» dedi v« konusmasım şöyl» içten gelen bir sefkafle okşadı: bağladı .Sayın Adnan Mendere», sahil muhafızlanndaB yardım Isten karsılayacaklardır. Celâl Bayarın med'ği gibi, yab3ncılara nazaran pobtıkayı açıklamıştır. • Hadi aslanım» dedi, «o, duracağı kumara!..» •% e e+mis oluvor B^ru+çu, muha gidip geîmemek var, gelip bubnaf d • Bunlar boğuk boğuk çıkti ağ2in « Maruz kaîacağımız müşkül mistlr. Ancak bugün, eocukların meydandan geçigi esnasında hep vatandas haklanrun da ihlâl edıladmı bUır Yüğrük!» o'maHıŞını. radvo mak var, dedi. Gelip yer değıştirdan» dedi ihtivar: .Sonra saman ler ne olursa olsun, mıllî bır vazıft denize atladıklan noktadaa takri birlikte İs+iklâl marsı söylenecektir. memiş olduğunu, arJatjrken, Bilâİkinci abşta: kııllanma •ainru tenkidle U mek d« var. Bu kubbede hoj bl» ben iki mil Stede içlerinden btrinin 11 kasun 1953 de Federasyon tara kıs C. H. P. zamanındaki. hattâ • Dur artık ulan!» «Senin üzerine ların üzerine düştu. uzanıp kaldı.» olarak seçımlere gıreceğız» diyen sada bırakarak gidelim.» fmdan gene bu meydanda tertib e Geiir Vergisi de dahil olmak üzere Sabah olmuştu. Karşı dağların parti başkanı, vaadlerın bir seçim cesedl bulunmusrur. ba«arak «düsse oğlum!» Basbakan bu radvo meselesinfn Buradaki Amerlkan Muhacer«t dilea Atatürke »eT.*gi gösterisine ge çıkanlan bir takım kanuniann yaZarlar hıç oralı olmadılar. Yüğ mor domğund? ışıyan çafak saman rüşvetı olmıyacağını belirtmiştir. Basbakan Adnan Menderes tek» çiSnene ne kadar ha'de olrük de konduramadı. Gafur: «Ke Hk delıklerinden içeri dolmuş, uBasın mensublanrun sorduklan Dairesi Relsl Mvres, verdi&i beya lip bir konusma yapmıs olan Cum bannlar için daha imüyazb hü duŞu^u kavdçt+ik+eri »onra DesnoV rar kürsüye gelerek çok uzun v hur Baskaru, muhtemelen Ankara kümler taşıdığını tnısallenl» kayzanıp kalan kadmın temiz çehresin sualleri cevablandıran avukat Saa natta ezcümle şöyle demiştin rata» dedi. rat Partinin muhalefet rsmanında etraflı bir konujma yapü. Faik Ah töteki çocuğun. şiddetll ruz ym geldiği gün Lozan meydamnda detti. «Düseş, dübeş, düsse .. tstediğini de ışıyordu. det Kaçar, Cumhunyetçi Millet karsiîas+iftı «rüçlük''eH anlattl T« med Barutçunun maziyi bir tarafa Kızılcıkananın pölgesi büsbürün Partisinin irtica mevzuundaki gö ffSra karşı mücadele ederek üç mil kendisine büyük tezahürarta buludurabihrsra! Üzme artık » Zarlar »tmdl tek »'kâvet oisrak r»ıdyo me» bırakmak lâzım geldiğini ileri sürlik mesafeyi yüzerek sahil^ çJnp naeak gencliğ* gen* bir hitabede Bundan sonra, Burhaneddto Otmmadılar bile, Yüğrüğün talihi üzerimizdevdi. Gitmek için kafamı rüşlerini şu şekilde açıklamıştır: zimnun sakıs fribl çlgnenırestal a meeine ragmen, kendisinin de DeçıkmadıSuu blletnJvonıı. Çocuklar tnılunecâktır. nat, Yeni ülusta Petrol kanunu tayaverdi bugün Gıfur bıitün para kaldiTdım: ileride, harman yerint Inkılâb ve irtica meselelerl Türkiyede gizlice rapura binerek levhe değil, lehe ksvdedecek bir mokrat Partlyi mazideki hareketlan knybetti. Oyunu gencler aldı den bize doSru deminki zarları sö siyaset cambazlanrun elinde «zile Bayan karşılamak fizere tzmlr sarıa dolayısile yapılan imab neş eeHşme telâkk! «tti «Eğer radyoyu lerinl el» alarak v« hal ile mukaburaya gelmisler ve gemi Floridada riyatm memleket menfaatlerine lar «Kavbettikten sonra düşünmek süde «akhyan iriyarı kıllı adam ge buzüle okadar elâstikiyet kazanden blr heyet gelecek tarafeirane kulîandîfımız v% diŞer yese ederek tenkide giristigini söyTampada demirleyinee yakalanıp livordu. aykın olduğunu aöyledi. Cemal erkekliğe, yaraşmadığı için üzülIzmlr 4 (Teîefonla) 10 martta antHemokTa*ik hareke+îert irtikab led* Muhalefett» lken çok ağı* mıştır ki, üml hüviyet ve değerink Üvez Ağa: «B«k» dedl. «Döğeni den tamamile uzak bir hale gel nezaret altına almrmsisr. gerekeo Amerika leyahatinden lstanbula Reşid Eyüboğlu buna eevab venr et+iğim'z mület •arafından tevid e »artlara marux kalan D. Partmia memıs gibi görundü Delikanhlann tamamlanmasmdan ken, gazetelerin hâdıseleri heye dilirse onîar Iktidar» e»lir. istedik iktidara geçince bazan elim ve lâim muameln ovunlarile ilsilendi püya. Gerçekte bırakh eene gelivor, o. hadiseden miştır. Bınaenaleyh, politikacıla muamelelerin avdet edecek olan Cumhur Baskan: sonra bir ruhaf oldu. Uslanmaz bu sonra memleketlerine gönderilmek Celâl Bayann karsılanmasında ha eanlı bır dılle anlatmak itiyadında lerini vaparlsr Şurada 510 gün derecelere kadar varan tecavüzler» lçın^eki şeytanla kavga'ıvdı: nn anlaHığı mânadakl irtica etraoclan » üzere LipscoTrb tykes vapuruna Z3I buhınmak üzere tzmir Beledi bulunduklannı kaydetti. Ve bu ko• Gafur!» dedi Içindeki seytan Hükumrt lcraaüniB memle tahammül ettiğinl anlatırken, Cumfında, münevver bir ferd ve parça nuşmasmda C. H. P. nin memleket ke+e duvurubnası devletm hakkı hur Başkanı Celâl Bayarın Amerinakled'lrnislerdi.ı •Karının gündeliklerini üttürdün » yesinden 10 Hg<»W bir heyet 8 mart olarak bir fikir yürütmegi abes aaservetinın işletılmesine muhalif ol dır Biz hipodrofd» »t koçturrru ka •eyahatl dolayısile Halk Partisi «E...» dedi Gafur. Şeytan: «Yapazar günü tstanbula hareket edeyanz. madığını, sadece, programlanndakl voruz îs+ivorîar k) mikrofonu aça organ »• ajanlarının girişüklerf nn Yüğrük onu kasabada Burgazlı eektlr. Aynca tzmlrden taksi ve 5u kadannı soyliyeyim kl, ne Inprensip bakımından aleyhte olduk 'ım kaTjjısına e<»c)p iki taraf sabah baxı küçük hareketlerden misaller Hıticenin evinde ezecek...» İşte otobüs aahiblerl d« Uteyen tzrnirllkılâb softalarırun anladığı mânada lannı beürtti. tan «ksama kadar konusalrm v» v«rdi: buna dayanamazdı, tahammül edelerin bu merasimde bulunmalannı mürtecıiz, ne de irtica yobazlan Cumhur Başkanının gördügü memleketl hakem vapabm, O bümedi. «Şeytan doğru konuştu» diye Bastarah 1 ind sahifede Başbakanm konnşmasi (Baştarafı 1 ınei Mhtfede) teminen pozar gününden itibaren nın anladığı mânada inkılâbcıyız.» hararetll kabul Türk milîeünin ese düşündü Gafur. Şeyfan: «Kannın racaat etmelidir. Bunun üzerine Basbakan Adnsn vük hakem hftkmünü dört yılda gidip gebne 20 lira rnukabilinde lsDlğer taraftan NewYork Herald Mefsuh Millet Partisinden kenblr verir. Herke» hakemln kendl rldir. Dost Amerikan milletinin bu alınterlerini Yüğrüğe içirme Gafur» Milletvekilleri ıdaylık yönetmetanbula dolmu* yspacaklardır. Bu Menderes kürsüye geldi. Petrol kadilerine aadece mücadele azminin Tribune gazetesi d* Baskan Elsentarafında olduğtınu iddla ede dur yüksek kabul, alâka, nezaket, saminVakit varken «1.» «Al hemen liğbıe göre, adaylık İçin en çok tki hower'in beyanatuu memnunlyetle seferlere Egelilerin geniş mikyasta nunu vesüesile. Halk Partisi pro jnm. büyflk hakem lâi ve ebkem miyet ve ihtimamı görülmemış bir avukat rskit varken.» Ue müracaat edllebillr. Adavhk için miraı kaldığını belırten karsılamakla beraber: cMaalesef rağbe* gSstarecekleri anlasılmakta pagandaa tarafından ginşden hü dir » Basbakan bu uzun konusma ömek vermiştir. Buna mukabil (Ha Köşede saman yığınlarının flw»> müracaat edenler 1 başkanlıgından Saadet Kaçar, ia siyasetimizde gü Başkan söylemesi çereken sco tözü dır. 1 cumlarm isnad ve iftiraya yeni ör smda çene Kore karanna eelerek bes tmparatoru da gidecek) tarzınnün mevzuu habne gelen muhalif rlndeki köpekler esnedi, yuların alacaklan iki nüsha talebnameyi el söylememiştir.ı demektedir. neVler \errniş oMuftunu. fakat a «bu karara esas bakımından da da şeyler yazümıştır. Bugün AmeCumhıır Baskanınuzla B»skan partilerin iktidar karşısında birleşdan çıkmış, taze kısrak kandilin *i yazılan İle doldurup vereceklerdlr Diğer taraftan infirada fikirlerin rasız devam eden bu kabil hücum mutabık olduklannı söyliverek ee rikada Cumhur Başkanımızın seEisenhtwer arasında teatl rafına küme olmuşların başına gelYofclama fl T« ilçelerde "M mart mesi meselesine dair şunlan söylenâşin efkân olan Daüy New» gaIsnn arkasında bir takım maksad üaretlerl varsa kürsuye buyursun yahatl dolayısile yazılan makaleedilen jl dl. «Hösf. dedi Ahmed, tay kaçtı. gunfl «aat 10 d« yapılacakbr. Öğ miştlr: j lann yatmakta bulunduğunu söy lar. açıklasınlar, bir taburun dahi lerden »ayılabilenlerin miktarı 17 Gafur: .Yüğrük» diye bağırdı. De rendigimize g8r« CH.P. genel idar» t Bu, reddedilemiyecek, fakat zetesi de. bu zamana kadar Mc Ankara 4 (a.a.) (C'imhur Basledl: «Mes'uliyeti vabuz bu petrol dışan çıkanlması memleket emnl bini geçmiştir» dedi. likanhlar korktu. <Bek!e beni g« kurulu te^kilâtına bir tamim yap üzerinde müsbet veya menfl mü Carthy taraftan nesriyatını terke kanımızı !k g za'fa uŞratacaSuu açıkça idBasbakanın bu sözleri Meclist» livorum». Zıfirf karanlıkta uzakla mıt, adavhk yoklamasrrıa katılanlar talealar yürütülebilecek bir mev derek şimdi Ayan üyesin» itldal olan Andree Dor<a transatlantigin kanunile değıl, dünyanm »• bu tavfye etmektedir. memleketin en kenşık bir tama dia etrn'slerdir» dedi şiddetli v« sürekli alkışlarla kar> san ayak seslerini duydular lçerde dan 500 «r lira «Innnaiııı bildir zudur. den telizle bildiriliyor:) Bir çasetenin kanaatine göre sılanıyordu. Adnan Menderes, ö<küer. Muhalif partilerin tsblriiğ. nında demokratık hürriyetlerin tam mlstlr. Biz tstanbul teşkllâh olarak geAraerikın karaîulinndsn avnltiraslann bir lnsanı nerelere kadar hareketlerl McCarthy Eisenhower"i tatbik suretüe idaresini ele aldığıtlerfl» yoklamayı kazanarak C.H. nel kurulun karanna bağb olmakGafurun koltuğunun alnnda abdıklan sırada Cumhur B Adnan Menderes bu konuşma sürükleyebileeeğine bir misal olamız zaman deruhte etmiş tnsanla«tokatladr» Celâl BavarU Amerflt* l»k ablak lrl güllü basma şalvar ve P, UstesİD* girecekleTden aynea la beraber, kendl içimizde dahi bu yenl blr para daha taleb edilecek mevzu •trafinda tek bir fikre sahib Washington 4 (a a.) Washisıg Baskanı arasmda telgrafla mesajlar nx. Biz Kore karanna Htihak mes sındi Halk Partisi ile C.M. Partisl rak Miralay Sadık Beyin memleentarile girdiğini görünc», içerdekiuliyetinl dahi gözümüzü kırpma arasmdaki işbirliği tesebbüslerine keti ıslah içuı Rus Çanna teleraf ton Post gazeteei başyazarı da teati edilmistlr. değillz^ ler urperdiler. Deükanhlar kümesi tir. bir kısım insanlann D. Par çekmesinl d» tikrettL Ve muhalif NewYork Tlmes gibi »u kanaatdan almış lnsanlanz.» dedL Ve Cumhuriyetçl M111e« P a r t i d Curahti' Baskamrms tarıfından «ralandı. Yan trl gülltt basma şaltstanbulda Cumhuriyetçi tfnin eski iktidarla lâvık olduğu arkadaşlannı bundan tenzih ettedir: Ayan üyesl McCarthy Ba» Baıkan FÎ5snh'»weTte Halk Par+L«in!n usul, esas pr"n«ib varl» entarinin değerinl biçti; taPartisinin »eçiml kazanıp kazanaIsparta müteşebbis heyeti S'ddetle mücadeîe etmediğini ileri mekle beraber memleket lslerinta veya tatbıkat gibi bahsrelfrle «Hle telşrafta şövle denilrnektedlr: rtflara bildirdi. mıyaeağına temasla: tBu oy pusu kan Eısenhower'i tokatladj. te^ekkül etti sürdüklfTini, bunu muvazaaya ham ihtiraslann üstünd* tutulma^ını Gazete, meşhur Amerikan karilalannın seçim sandıklanndan nacÇok mesud günler yaşad'Şunız Koreye gitmiveceksiniz» diye iktiGafur zarlan atmadan once: «U, Halk Partisinin de bu tavsiye ettL Isparta 4 (Teîefonla) Kurulup katüreüsü Herblok'un aşağîHaki ?flz»! fl! l k d a nı k n dann eteğınden çektîğini, karann v lr e lan dedi yerim lenl kerata!» «Etme kurulmıyaeagı «trafında «rünlerdeıı muslu çıkmasına bağbdır,» diyen mflrted olduğunu söyBasbakan şiddetli aîkıslar ara« sahneyi temsü eden bir karikatür gerek Arnerika mille avukat Saadet Kaçar İstanbul il e»rek A bütün tesirlerinl bertaraf edeoek ak, şimdi her Dd ta sında kürsüden aynlırken blr çok lunu! G«l aslanım, dur oğlum!» beri dedikodusu yapılan Cumhuririinü basrru|tır: Başkan bürosunun merika hükumetinin bize ibzal et teşebbüslere girıştiünl kaydederek rafın ds kendi kuvvetlerine »üveZarlar Gafura karşı çok insaf yetçi Millet Partisi bugun resmen idare kurulunun faaliyetleri etraönünde durmaktadır. Sol elinde mis olduğiı mİ3afirperveTİikt»n do şöyle devam etti: «Ziraat Bankası nemlverek ne pahasma olursa ol milletveldlleri de hiç ara verılme«ızdılar bugün. Gene büdiklerini açdmış^ar. Müte»)ebbi«J heyet All nnda ezcümle şunlan söylemiştlr: digl aebebila algara Içmek için sa« büyük bir küıç kını vardır. Fakat lavı zatı devletlertee en ssmim! te am yardımlannı arttırmak mevyaptılar. Yüğrük kızdı: «Kırığın oğ Ertokuç (reli), oteld Tahir Günt Siyasf mücadele programımıLktidar için her vaatayı mübah londan çıkmışlardı. Bu sırada Faill Eısenhower bu kından sağ elile bir şekkürlertml »unınak isterim. Bü zuubahis olur veremezsıniz, alalu bizimkl kum mu?» «Biz de par» alp. C H. P. den Istifa «den Meh a hazırlamakla beraber. şimdilik ssvmakta blrleştiklerlnl anlattı: Ahmed Barutcu kürsüy* gelmifc kaz tüyü çeJrip çıkannaktadırveriyoruz». Sakin ol iraz^ med Çelik, TuTan Kaya, halıca Ali faallyetlerimizi daha ziyade teşkl 0nun önunde McCarty müstehzi vük njemleketinizin her tarafında mazsıruz, batarsınız, derler. Rredi «Avnı kafilerun lçinde nasıl gortt konuçmasına başlamıştL Cemal Kesid Eyüboğlu fe b a a «Allah Allah... Zan tutrmıyordu Koçak, Suphi Özçelik, iplik ustası lâtlanmağa teksif etmiş bulunuyo gönmmektedir. Kollan sıvalı ve Asnerika halkı tarafından eöstprt!»n enflasyonu derler eteğimızden çe nebÜirler'> dive sordu ve »tyasettutrmıyordu dostluk beni ddden tnütehassis etPartilfler •kaeriyet kalbugün. Delirmek işten değil» diye Cemal Targünden teşekkül etmiş ruz. 10 marttan ltibaren Cumhu elinde bir kasab satın vmrdır. kerler. Buğday fiatlan meselesin te Ikiyüzlülüfün nerelere kadar si Halk miştir. Kendılerini aynı sulh ve isdüjündü kendi kendine. Bütün vü tir. Müteşebbis heyet arasında e»ki riyetçi Millet Partisinin tstanbulv» sivasrl müeadelele madığmoSa yoklama yapürnasını NewYork Times'in Washingtoo tiklâ! idealine vakfrtmis olan mem de türlü itirazlar ederler. Haklkatte r«vet daki seçim kanpanvasını açacağız t rin ne d«reeeye kadar •oys'JZİaşTna istedüer bu taleb ancak oylama « eudünden terler boşandı. Erkeklık Millet Partisinden kims« yoktur. muhabiri Jame« Restan, dün Eiaeo leketlerimizi birbirine bsflayai bir içtimaf adalet icabı olan böyle İzmifte seçim faaüyeti ldadıida olduğunu gosterrnek reamd» »%kl olabüür ve celsemia falan kalmamıştı artık. Köşeye çebir işte bile adım arürmak lstemezho\ver ile McCarthy'nin yaptıklan dostluğun bu b«!iŞ tezahüHinün küdl. samanların üzerine uzandı. tzmit 4 fHususfi Ş=hrimizde beyanatlan yorumîıyarak makale hâtırasmı memleketimB götürmek ler. D .P. iktidannın miüet naza maksadlle, bu dheti belirttifini kay imtidadaıoa milU«>tv»ad!Ueri dfeim* detti aaloodan çüap tekrar Dışarıda dağ büvüklüpündeki kara gire ve vilâyet bö!ge?inde seçim faali sine şöyle başlamaktadır: benün için büvük b'r bahtivarlık nnda makbul v» mergub olacak bnirler. kavalardan acı acı ölet kuşları ötvetl bir seferberlik halini almıştır. bütün icraatmı köstfklemek isterBurads ortaya çıkan hürrlyet kah «Bajkan Eisemhower öteid yana tır. Güze! evinizde pldu«ler. Baakan FOcri Apaydıa bn eflıetl Partüer birbiri ardına semt semt ğıru uzatmiftır. Senatör McCarthy Snmuz tamaru daims kıvmptli bir ler. Elin pişirilmiş toprağı İçin yıl ramanlanndan bahsederken, kan•Kendinl eve gönderen k5r jeytoplartılar varmaktadır Bu arada de. Başkanın durumunun müsaade hltıra olarak anacaŞiz. Psfilfamla da 30 40 milyonluk dövizimiz gi lanndakl bu hürriyet askı Için: bellrta Hatibin sözünü kesemiyetan gene dürrtü içinden: DP. il merkezinde hOvük bir Ua\i ettiği derecede olanca hizıyla tokat beraber size ve rauhtersm Bayan der, fakat çimento fabrıkaları kur »Vaüde tarafından mı gellyor. pe eegini kaydetti lse d« Faik Ahmed Baştarafı 1 tnct kalktığımız zaman eteğimiz der tarafTîdan mı geliyor, diye ia Barutcu her halde boş aıralara biEh «Sen hanl büyük kumarcıydın?» baştanbaşa buzlarla sanlmıştır vet göze çarpıy^r. tl başkanı Sefer lamıştır.» sanin »oracağı eriiyor. Siyaserte tab etmeği beyhude bir gayret aaylerimizi ve sanrml temennilerimizi den çekerler.» «Yenilmezdin hani sen?» •Karına Büyukdere vapuru Kavaklardan Göksel gece yan'arına kadar oarti sahteliŞin bu ksdar benimserimi» dığmdan kerdiliğinden sözünü keHerile messu! o'rnaVtndır. D. P. sunanz.» kazanıyonım demiştin.» «Sabshle Tarabyaya kadar Şehir Hattı vaAdnan Menderea, yeni ledcer olduğu gorülmus değüdlr. Hangi sip kürsüden lödt Bir müddel yin karın ne giyecek?» «Verdiğiniîi purlanna yol açmakta, donanmaya Genclik kolu da tesekkül etmiş. Türkiy» Cumh'ir Eaşkanı fabrikalan veya diğer tesisler v« hürrivf+1 bu memlekete tanıtbrdı •onra otururo tatil olundu. birazını alsana!» •Alsana verdiği mensub A. 4 gemisi de mania ağ hasVaPİı&a Sadun AtıS «tirilmistir. Celâl Bayar memleket İçin hayırlı olacak bü nız da bugün yoksulluğundsn bahMekki Said ESEN D. P ye şim^" kadar adaylık için nln birazını! ..» «Ne duruj'orsun?» larından Fenere kadar olan sahada Hsenhtmer'tn mesajı tün teşebbüsler dolayısile vakl o sediyorsunur? Btr D P. çıkmamif müracaat edenlerln savısı 250 yi Gafur, içindeki kör şeytana ce çalışmaktadır. Baskan Eisenhower tarafından lan engelleme teşebbuslerinden mi ve Türk mllletl bu gaye etrafmJa eeçmektedir. Bunlarm isimleri açık vab verdl: «Ne sandmdı, alamaz Dün Şadan, Kemal Sadıkoğlu, Bırleşmiş Mi'letler Snüne gotürmek saym Cumhur Baskanımız? eönde saller sıraladı. Nlhavet Petrol ka gayret hareamamış olsaydı, aeaba lanmıyor. mıyım »anki ..» Emek gemilerile Panama bandırab hususundaki kararmı yerine getirDiğer taraftan HaTk Parti*! Ko mek zorunda kalacağı ilâve edil rilen cevabi mesajda da şöyle de nunun da aynı maksadla karşılan kendiliklerinden hürriyetin bir zer «Birden: «Yü^ruk!» diye bağırdı Balboa ve Katefîrambos, Danimarnilmektedir: dığmı llâve etti. Buna tPetrol re resini eetirecekler miydi? Bakına •Gel ulan!» Caketi çıkararak «at ka bandıralı Puvano eilepleri lima <apli tesk'lâfiria Hî' '•'. hir anlaş mektedir. «Birleşik Amerikaya yaptağınız zaleti» denecek kadar ilerl gidil üc bes gün sonra aynhyoruz Gîdip mazlık eıkmışhr Bir kısım Halk (Baştaraft 1 \nd sahifed») juna jıe gelirse, çifte at, yar!» «Bir nımıza girebilmişlerdir. Burada çevTeler, Yunan Dış Isduyduğunuz diğinl ve bu mesele etrafmdakl eelrneraek, gelip bulmamak var. Ya maktadır. Bir gazeteye göre. ChurPartililer, bu partiden ihrac edilm's leri Bakanhğının açıklamasının Tür seyler at işte!» CakeÜ çıkardı YaDiğer taraftan Şehir Hattı vapur yetl ifade eden 27 şubat tarihli tel neşrıyatın hakikaten rezalet halini zıktrr, eünahtir, Türk milletini sa chill büyük elçiden evinl tahliy» na verdi. Bu, keçi kıhndan dokun seferleri de aksamıştır Saat 5.55 de "lan eski BeleHMve FeiM Kemal kiye ile Yunanıstan arasındaki mü Özün tekrar partiye alınmasinı ve nasebetler üzerinde husule getire grafınızı almakla son derece bahti aîdığını bevanla: «Dört yıl lçinde sırtmıvalım Açaba hürriyet ne o etmesini ev sahlbl sıfasile istemuş bir aba idi. «Değeri otuz kâ Köpniden kalkan posta Üsküdar. a' dlve blr takım insanlan blr ba» var oldum. Geçtiginiz her şehirden. ğıdHır » dedi. «Ya verir ya alırım.» Çengelköy. Vaniköy iskeielerme fdav aösterilmesini teklif etm'çler ceği tepkileri merakla beklemek Amerıkan miletinin sizl ve maivo Allah nezdinde. vatandas nezdinde ka Bİemin peşine bir serap peşine miştir. Bunun üzerine, Kraliçe mem dir Ekseri Halk P=rti1ı!?r 950 se tedırler. Yunan hükumetinin kendi lekete döner dönmez Başbakanın makbule geeecek bir hareketimiz Gene kumareılar havTPt etti kork uğrayamadığı gibi araba vapurlan cimlerinin kavbına bu zatın sebeb idaresinde ve Yunan vatandaşı bu tinizdeki heyet azasını görmekle olmamış mıdır? İşte dehşetli ve sap+ırmıvalım. Ne blçim hüiTİyet »lyasî hayattan çekileceği yolunda tular. A^a|ı mahallelerden gelen da işliyememiştir. Ortaköyden Taoldueunu söyliyerek itırazda bu îunan Türklere tatbik ettiği mua büyük memnunlvet duyduklannı korkunç partizanlık (Değil ml kl Istivorsunuz* Bütün mesele rad haberler dolaşmağa başlamıştır. korkunç köpek ulumaları karanlık rabyaya kadar bütün Rumeli sahili, vodan rm ibaret? Dlkiş Iğnesinln bıldiren haberler geldi lunmuşlardır. ChurchiU'm, istifasını müteakıb emeleyl müteaddid defalar tenkid iktidar yapmıştır. 14net olsun) me eSründen Hindistaru seyreder gibl dereden akseden çskal seslerıne ka Kuzguncuktan itibaren de Anadovine yerleçmege hazırlandığı söylea [zhar buyurduğunuz dostane re Halk PartHnin Kocaelirfe aöste etmiş ve pasaportsuz kaçacak olanrıstı. Bu parti diğeHerınden de umillj ekonominin bütün problemlelu kıyılan buzlarla kaplı haldedir. receği adaylar arasmda eski Kâğıd lan mülteci olarak kabul edeceğml samiml alâkadan ve memleketleri todu ile hareket edilmes'dir.» Admistir, zun sürdü. Caket elden ele geçti, nan Menderes korkunç bir ihtırasın rip< pahalılık ueuzluk lâkırdılannYeniden gelecek kütlelerin akmı Fabrikası müdürlerinden z arasında esasen mevcud olan Fakst. Küb» büvük elçisine göre. Adnan hükumetinin, dan Ibar** teiâkkl «tmekteaırler » etmiş ola: iki tarsfta kanter içinde kaldılar karşısında Boğaz seferlerinin tekrar Berkay ile Mehmed Ali Kâğıdcının Kıbns adasındaki 100,000 Türkö îağlam bağHnn bir Vat dah? kuv insanlan nerelere kadar «rîîrükîive Bssbakan IMfl * nazaran millf &eUr kavnanam gebnek+e oîduğundan ve Ş=fak sökerken caketle yelek de bileceŞini anlattıktan sonra dedi tatil edilmesi muhtemeldir. da bulunacağı sövlpnmektedir. aynı Yunan idaresine terketmeye vetlenmesi hususunda daiml izle ki: «Fakat ne vaparlarsa yapaıalar »» kazanelarda blr ml«H artıs ol bu r» ailesin» artık dar geleceginYüğıiiğe çeçti. Çırak Ahmed: «Korini bırakacak olan ıivaretmi2 *ıraden bizzat kendis! Chuıchıll'e evl razı olmıyacağı kanaatl hikimdiryacak bir şeyi kalmadı heriftn» disında evimd» aizlerl mi'îfir etmek Demokrat Parti iktHınnın bütÜD hı hald» o BinsirJd yüsd» 20 t» tahliy» edecğinl bfldtrmiştir. Yunan resml çevrelennde d«, ye fjsıldadı. Diğerleri «koyacak bir •atan «athına yayıbnı* v» her ta reffüun »imdl ancak yflıde 10 dTürkiyenin bu karmr karşifanda terefina nall oldugumuzdan dolayı şevinin> daha olduğunu biliyorlartsrselden 140.000 teo çfanent» tepkisi barlz bir endlsa Ue beklea refikam •* ben bllhassa memnuni rafta temelleri afelmıa olan •serl» varmda olduğunu »oyliyeıek: «Akdı ama kimse onu söylemeğe cesaalmacak yet duvmaktayız. rlnl kanyıp atamıyacaklardır.ı sinl tspat sdecek blr tek adam «ı< mektedir. ret edemezdi trl ialemez blr haldt bulunas Dönüf seyahatinİ2İn dinlendirici thale edilecek barajlar ' amsz» dedl. Turk . Muır ticaret arJasması «on hA> 7 kumarbaz yakalandı v« zevkli olmasını dileriz » Gafur: « Şimdilik budumda kal dlselerden de rnüteessr olarak âtıl blr Basbakan, senelerce bir hikâye (Baştarafı 1 inet sahıfede) Köylü partisi <><mnm lehinde Emrdyet 2 n d Sube memurlaıı evvelM mak sartıle: «Pantalona at YüŞrük. duruma *lşmüş**lr Amerikan Cumhur Baskaru ;ibi anlaölan Sevhan ve Sanyar nasebetle şehir ve köylerde toplanBundan sonra kürsüye Cezmi gece Galatada yedi Vumarbaıı ruçüatO Alakadarlar Mıtırdaıı bu inıaıt mtr*. • pantalonu ko.vuyorum» Terden Eisenhower yakalamısUrdır. tılar tertib edilmi», nutuklar irad Türk geldi ve petrol meselssinin simı ıçm ç'jnento itfcallnl düsünmekt» arajlanndan başka önümüzdeki fiajtaraf» 1 tnct sahıfed* s:rMk!dm olmuş Gafur, 5lS ml î dfl~ edilmiştir. Boslanbajındı Harrty» caddari • nu. günlerd» dört barajın daha İhale nihayet karşılıklı seçlm nutuklarına idüer. Fakat son vazlyet kar^üinda ba olan i klsilik »ebek* yapnustır. maralı yerd» tablkAİı kumartnzlardao marlarıru oğdu. Zar'arı sıktı sıktı KahvaltuU tereyag ihtiyacı başka ıremleketlerdBn a*flmKomünist partlslnin aldıjh zoraki edileceğini, 70 mllyon liralık Mer vesile olduğunu belirterek 1söze baş mak yoluna glrmls!erd!x Burdur Valısi Enverin tdare«ind*ki Hajan Cevahlrtn tekrar fulİT»*e geçtlğl t.ıhlanın üzerine fırlattı. Zarlar, hiç tedbirler sayesinde nümavıslere ladı Asayişin düzebnesini « Drahaber »lımnıs. geceyarııı yapılan ba*. bulunmadığı için kansını sin Umanının ihale editaek Ü2er« Bildirildigtne gor* Ixr*tl* « n n «L bir jey yokmus gibi gene bildikleri Türk azınbğının da Istiraki temin takib heyeti Burdurun Kuz köyün kındi O m ü . Halll, Mustafa. Maıuur, olduğunu, tzmir Umanının da bu gonyus ceza kanunlarına. silâh a mento sıparısleri verilmek üıeredlr D«. de »ebekeyi yakalamifhr. FaUler îhaan, Salih ve Mustafa adlarınd» 7 ku. ni yaptılar. Biri döndü döndü bes edilmiştir. öldürdü rama kanunlarına» hamietti. «Dün ha sündiden, blr senede lthal edilmak arada ihale edileceğini haber vermarbaz krumar oynarken vakalannuftır durdu; diğeri iki... BoatoB 4 ( a a ) Hugh Johnaon yanın cidden nöroljik bir noktasın aartile bu memleketten 140 bin ton «t> Bu veslle Üe yapılan konusmalar suçlannı inkâr etmektedirler. FaKumarbazlar dün akjanı Adliyey» ve mento »atm aliBBiası husu«und« ınlaı. di: eİktidanmızın şu son 4 0 5 0 Yügrüğün talıhl yıverdi bugün da. Üçüncü Selim devrinde Paz kat hidisenm içlenişi sırasında müda vaşıyoruz. Bir tarafta kızıl âlem, adında 54 yaşında bır yapı işçısı, srününde dahi 600 700 milyon li Türkiye petrollarmın işletilmesini m»ya vajılmııtır. tecavızler maskesiz olduklarından '»mlstlr • Pınin» yandığımın» dedi «Canına vantoSlu isyanından bahisle o zaLimanımızdan yapılan ihraca' sabah kahvalUsında tereyağı buîun r a h k Kongreler, Toplantılar: r^urura vaüahi senın1» «Uâraştırma man Türk ve Bul"?r mıllptl^r'nın şofor ve yokular tarafından tanıniha'elerimiz vardır.» dedi Bu istpmemekted'r Çünkü topraklarıSon 24 »at ıırfında ltaıanımu a iurmadığı içın karısını oldurmüş$ Turkiy» Koylu Partisi 1 baakanlıt» 1 1 mışlerdır. ^eni» hayret . Gafurun benzi bir saitanat idarssine karşı muşterek tasarıya muhal'f arkadaşlann da mızda eozü vardır. Bir tarafta be yarın »aat 14 30 da Küç'ikpaz&rda «L yapılan ıhracat yekunu 749 bln lia* tüx. geçti. Ah al moru mor olmustu... mucfdelede bulunduklan şeklinde , Polis makamlanndan bildirüdigi j ^^^n huzurile ov verebilerekle yaz âlem de 19 uncu asır kapitaliz yasl bir toplantı tertiblemlsm 7 yolcu ve sofor f.il]erin bu kim ba'.lg olınusrur S<nk<ri!!en mallsr aruında Hze b*. { Bltlrenlcr Yüğrük vahçıleşmıs şekıide bağır uydurma mütalealar serdedılersk ?e!er olduğunu söylemektedirler ra j6re, Johnson öfkeyle kansının ] ^nl anlatan Basbakan C. H. P. ması petrol hszınpmızin blr hamle majt Vcfa Ûsesmi gunO uftt Demegl M cumırtesl 14 SO daa dı .Gördun mü Gafur gordün mü?» inlaruı bueun de beraber olduklan Burdur Valisi iki gundenberi vaka lık, tlftik. yanrak tutun, sünger. '<tt İ bu demır çubuk ürlattıgını propagandasının: «Yann iktidara d« boşabnasını istemektedir^ dedi. 1SJ0 » kadır Takaiın Bel«<!lv« o t t » «ak. haihaj tohumu. iç rındık. c*Jr»rı dedi. «Insan zara sözünü geçirmeli kaydedılmjştir. Halk Partisil» D ParünİD bu mev 0*7 tertlb «rbnl^tiT yerındedırtUilu b«Ulk d» vardır eecerselr n» olurı diy» bir taraftan . itini »tmıştir. Babalarından para çalıp İzmirden İsfanbula kacan dilsiz iki arkadaşın macerası Yeııi peîrol kann sme Muhalefel partilerinin müşterek liste faaliyeti Amerikaya girmek islerken boğulan iki Türk genci Genclik, Bayarı büyük fezahüral ile karşılıyacak C. H, P, aday kaydına başladı McCarthy'ye hücumlar başladı Boğaz ağzı yeniden buzlarla kapandı Alinanın Kıbrısa dair kararı Churchill istifa mı ediyor? Bul^arların aleyhimiz Burdur yolunda kamycrn soyan çefe deki (ahrikâfı yakalandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog