Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

ŞEHİRDEN RÖPORTAJIAR EDEB1YAT BAHİSLERİ Resimli Rom«ıımız n: GEOBGE SİMENON 41 Liınnıı Cinayetl Kemale*ito Kamu kadı» poöıleıM* arasmda birkaç şaat RSportajı JE^DjNJŞ Atışta sınıfımın | ne polis poligo12 den vurabi | kol büyük işlerini yakmdan Kamu 1901 senesinen fazla sevinenlerden bin de 4ç halk jairi Zihnimn de mem maleddin Kamu idi. . . . . noliffonda Uketi olan Bayburtta gözlerinı dun Kâeıcfnaneae « » « p s Memleket bünden gune daha iyigün peşine çapkuun (yahud ysya 8çO. Doğuroundan bır kaç ay ye daha güzele gitmekte.. Bunun tüfek atışımda (nafile!) der gıh e r biri düşmüş. Kadm gı W «Uanan karavanalar gozumun »onrc babaamm vazifesinin naklı ' artık Kemaleddin Kamu da ıç özerüıe Erzuruma gelen küçük Ke dünyasının söylenişlerini dinleme ^ f ^ i k i kovala, üstdik havâönüne eeldi. maleddin. sert fakat sağlam bır ha g başladı. İnsan ruhunun çeşid ç< atmalar, ahlar, ^ " ısf Tabanca taşır mısınız? e ra içmde büvümeğe başladı. ilk sid duyuşlanndan aşk, elem, umıd, b a k m l ş kı k Meter çantalarında yalnız tuvatehsilini hususî hocalardan yaptı. neşe, hüzün ve bedbinlik şiirlerın y *** i s t i k a m e t i m bır let matemesi değil, blrer de tabanDaha bu çağlarda iyice arabca og de ayrı ayn kendini gösterdı. «Ben çevirmıŞ ve orada önüne « varm.5. Yateız.tabanca mı? Birenmişti. Dokuz yaşında Emırnm gurbette degilim, gurbet de polis dddugü... r e r Idadisinin birinci sınıfına gırdl. le» diyen şairin eksen mısratesi sene, babası Refahiyeye tayın Benimkinde bir de a derin bir hüzün hâkim oldu. •dilmce o da mektebini burada bıTıralarda a5k alevi kalbini sarçakı var, dedi. tfrdl Bundan sonra Kemaleddin Ne büyüklükte? babasile birlikte oturduğu bır Ana Aman beyefendi, «mra bana deiu beldesinde ilk vazifesine baş Kamuda birıncısı «.~ruhsat çıkarttıracaksınız! sarkmtılık >«ı .. , 6 Udı Bu sıralarda Umum! Harbın, dsi de oldu. Fakat ne yazık kı o. dine tövbe ettigini soyleme Ne tabancası kullanırsınızT «emieket için feci neticeleri görülbal.ni değil. «ehmiu tattı. zum var mı? Belçika Brovning... Namlu 15 a ş k m meğe başladı. Karaköse, Doğu Be Karşılık görmiyen sevgısı o Kadm polislerin K santim... yazıd, Hasankale. arkasından da Er yetim kaldı Bunun üzerme de çoğaljşı çapkm o^ Saime Sanyavuzun okuduğu teTOTUIB duştü Bunu öğrenen Ke gat» adlı şi'rinde kendını şu >çU Llannsayısmı.azaltmışmıdır Polis okulunda 122 öfrenei varn e tnsled&nin babası da kalb sekte mısralarla avutmağa f l ı s t l bazan düşünürum^^ M ü d ü r l u mıs. Bunlardan ikîsi kızmış ve Sa«ind» «dü. Artık doğudan batıya Beka menbaından içerken atm, irrs okulu ikinHlikle b i t ^ 1 5 ' , , hicret yollan açıîdı. O belde ki, Ke Yüzüne bakmadın âb. hayatm, İkincilikten besinciliSe k a ° " ' asaledd'inin büyüvüp yetiştiği, aga Saadet mal olsa abnazdu. satırasmda bir d o l a ^ " tün dereceleri daima kadm polısler em toprağa baŞhlıÇ» kadar kuv. Acuna beyhude bahhna yıgıtMüdiriyetin merdıv«J«ta 1 ç alırmiî okulda... r*tU zineirlendiği diyardı... O halKemaleddin Kamu içindeki dai karken, ^ a k l a r n n d . bır• ••""" n e y e de nasıl olur da gene şair »usardı. gurbet dünyasında kendını hep «Güzel kızlar polıs olmuş, n y m i Sevdiği lîi terketmek az a a şey yalnız hissetti. Bu duyuşlarını doım!» mi? Akşam zaten hüzünlü bir vakunakh mısralar halinde dışa yurRâna Arahn evli ^Iduğunu polis, >odklmlıaı var. fctt . Bu hele muhaceret akşamlan Kadm polislerin okuldakl baderdli için on kere daha du Maddî gurbetin aasını goren olur. tşte «Hicret Ak?am Şair kendini kimsesiz bissedınce şanlanna sebeb ne? ELVERİŞtl man'evî âleminde bu yalnızhgı buGüldüler. Anladım kl, Esmayı â. PRATİK «m urtırabile duydu. «Tek adam» zerlerîne ^ıçrarrrak istemıyorlar. fenerlerinl isimli şürinde jöyle der: 1 Erkek meslekda^lannız muvafartık semayi • galonun aynalannd» hiiznalud, gifeleri Gene gülduıer ve ^ , nekl ne duyacak v « y«v»» duruma düşürmemek için bahsi defeslerini hayal en«in bakışb l r fîştirdim: larına... „„ muhHi N çesid romanlar okursunu^? namahdud.. Ücfi de, zabıta romanlanna, büneden çık*1>» «T muharfr Tek adam, tek adam haSsa Sarlok Holmes'm, Arsen T ^ ANBALAİLAR SAk a d m mıyor »esin, Bnrak tasalannın üstöne tasin çarpsuı! Diyeceksmiz kl pen'in maceralanna bavı ırian YESİNDE OAİMA CR e*nlı mflmessfll sensin bn sahakşam! Arsen Lüpen'i okurken, YANINIZDA A R I nenin! içine İJleyen «Künaesizhesiz, onu kovalıvan pohsin taraHUSUSİ ı anan. baban, ratanm, her şeyin lik» «i'nnde ise şalr daha lçll ko saçtan fmı ruruvorsunuz? senbı nuşuyor; böylece aadece kendinın I payl vahşeti altında düş değil, yalnızhk aaa» duyan nıce menin kimselerin d. hlssin. tercüman EDER. Kemaleddin Kamu hicretin zehrtni tçine akıta akıta annesile bir S e r i m d e panltrn bakır bir tasm, ediyoruzUkte Kavseriye geldi. Artık büyüKulaklaran komîulann ayak PURO İÇİN NE DİYOR Ya sinemada? Aşk filmi ml, mfls. »cılar onu bir kat daha ol aesınde; BOIİS filmi mi? gunlastırmıştJr. Bu şehirde Cenab pURO, ellt Ox^tnd«!d PURO, fevkalâde bir TaPolisiye filmler... siyah benek ve r""**Çahnbeddini, Hüseyin Cahidi, Meh Varsm bfa yndnm «n veren olmasın, »alet Sabunu olmakla bera' liâi bozan «ivilcelerin' Türkiyede, bilhassa î? n W Emfni bol bol okudu. Refahikadmlan Sav?ıSız erkeklerin « ber, «ynı »amanda, terkibindo külüne man» oluf yeden avnlmak içli, gene şaire 5y Ba, ncumda biri bana, « M yok» desin de! cmdan kurtarmak için sızce ne gıbı le dokunmustu ki: «Hicret» teimii krem haa*alan bulunao müKemaleddin Kamu, yalrazlıfjn, ^ K ^ A r a T jjvjj^en başk* «Gurbet» i, «Gurlerine kadar nüfuz •tedbirler almmalı? v 1 a r , n a eMİr re praük bir güzellik derek yabancı * • «•««rt' acısını duya duya Saime Sanyavuz b*t GeceVrinde» v! kaleme aldı Bu kimsesizligin İsaret pprmaklannı şakaklanna müeuhıandır. Cildinui ko madd«Jerl temlzler i " • *4.;1A* • ^Gercekten, ,Hr!ert on» «Gurbet Şairi» de seneleri geçirdl. İşte «Seneler»: ruraak. genç re gütel kalroak kovarak dusunduler. ^ v o .l a r aa ^ Beni derdlerimle bırakarak tek, PURO. elldln «»«« *•dirttf^ Oİ3İım,, halü güç bir meseie.. Kadm , için PUROdan """ "~~^ Kurudu saksımda yegâne çiçek, lan güzelliğinl v * ca» Ve arfum. ne emellm polis olarak mı düşünüp cevao makiyaj dersi ' ı i i ffrata vardırmamak, Ey her gün inceiip çizgileşerek, xit>esini m«ydan« " fasmayın». Varalanmı» Mr elltn. Jl>la vereceKler: « »:ı« Yü/ünıe gölgesi varan »eneler! nezaheti elden kaçımamak ?ar e Curhrt benim îçimde. Kemaleddin Kamunun en fazla PURO GOzefHk ietoduna v3bancı bir erk=ğin hayrankar ılt> BOL KÖPÛKLÜ Türkly. K^msleddin Kamu önce Btırsaya, üzerinde durulacak bir tarafi da Itlbaren tlz d» tatblK " fatından han 2 i kadm memnun olNEFİS KOKULU oradan ds 19?0 senesinde Istanbııla toprağına ve Anadoluya bağlılıb u maı? Bu çeşid sarkmtıhSı onlemek gelfp. Srkek Muallim mektebine ğıvdı. Tam manasile bir Anadolu icin teHbir almak da neye?) prdi t<;tanbu!un dö?man taraftn çocuğu oldugu için memleketın ' ŞÜDhesiz. diye tasnh ettlm, dan fiien iseal edili=inl vüref va çok iyi bilirdi. Bu yüzden sevgısi sarkıntıhğm dozunu kaç.ranlar için. na yana gördü. Vatanmın Ssığı bir vatanm dört yanına kök aalmıştı. Râna Aral: oene ?alr için Erzurum da, Istanbul «Karadeniz», «Akdenizden», »Po Bir tedbir yok, dedijerkeke. kly is avnı de&İl mivdi? Memleket laüı», «Yurda dönüş» bep bu mem hurrııinıafl için ilk dua eden'erden TUVALET SABUNU 100 DE 100 SAPTİH rfn daha terbiyeU, daha ahlakh olleket parçalarına olan sevgisinden biri *e Kemaleddin Kamu oldu: ması lâzım... doŞdu. Hele «Bingöl Çobanlan»... Sarmıs maten» boralan, Bu bir temenni... Dozu kaçıŞaır sıra sıra kayboian Munzurnız ne yaparsınız? Saz beniril ovalarl. nlmış bir sarkmtılığa maruz kalsaları Palandöğenleri, dört mevsımi ti! kendinizl emniyete alRâna Aral İki defa nezaketen Bovno bfikük yuvatan Ve tepesinde hep kı« olan Bingölleri ihtar ederim. Üçüncüsünde (tıpkı Sen hhnaye et Yarabbi! dıroz! çok yakından gördükten başka, bu masallardaki gibi: Hak o>unu u S Evet. , Gflrel îrmirin iş^alme yüreSİ ya yerlerin insanlannı pek yakmdan tür!) karakola davet ederim. Ya siz, Râna Hanım? lMe S leğegiri Ş imdeamilolan a ba : tanırdi. «Bir köylünün çarıgına Ya gitmezse? «Kara g t e yaslan» » e ^ Hasret» ta mısralan do değişmem pırlantab bir taa» di bamdır. E m n i y e t ; ^ «*• k e n ( J . i ç i n i d a r e mecliri azalarma verilecek tahsUaün tesŞaşaladı. Bunu düşünmerr.işti ga yen şair; «Bingöl Çobanlan» nın liba.'. 1<M: ağzmdan şöyle konuşuyor: ha5İM nerede. bafıceler nerfe. (team» yok, yaana yok, bilmeyfa Saime h bttiSi y « d e karakola eski, yenı, U U w ızmın anvor anne! vg ornda H " . ^mecüslTzTs^veya JüdÛrü sıfatile Şirketimiz ile U ya W1m«<e sorsam Pasadan, Knzular biz« »«yİM 3 ^ » ™ Şükran Siz de poîis değil misınız. «r foaŞısiamadan. geçtigtal. sermiş. •• „ & +abanca Şaşaladı. Bunu düşünmemiştı gaAnam bir J*t f«*»« doğurmus Mfrttefca trmiH ««rferhn annÇÎ liba .. beni burada, O «P95S» ki, bvvük bir ha' ^kSr*** W, tzmiri düşmana bırakır Bn çamhkta a«y!emU «°n söz'erini nişancı... A Adliye ve zabıta mesleklerinin de babam; tamamhyordu. «Ata'y» Ajrt» tıbda oldugu gibi hassasiyetle e I kabili telif olamıyacağuu sanıyo ; Şn karpld bayırda Terdim kuMyn v*m dewm ^ * rum. Ne ince, zarif k a asistanlar kurda, ledfln Kamu, Ankarada Mat 1 Kurumuz için lüzumlu 50 kalem matbu evrak 15'3/954 bilirim, tabaklarmdaki bobreği parUmum Mödariögunde ajans «Sana» mın bask* k5ye ?elin p J t e 7 i S " t e teklü alma suretile ve kapau zarf u,uBağlar üzün, vennez 1 Ankarada Akköprü civannda bulunan et kombinavazifesinJ aldı. Anka çalar gibi, ameliyat masasmda yafittiği akşam. OTlUfu 1Ü mu^arebelere dair daha vakm tan hastanın böbresüıi yararlar; ^ ^ S l t S y T ' S T k etmek^tiyenlerin^ .Zafcr. 1 dört *oz Hulvana kanşmasm ne «ehir, ne Oksar saçlanm ezelin eii kılları bile kıpırdamaz. a Umum Müdürlük bması Yüzüne ebedin tşı»ı vu r Bu topraklara cande çarşı Suç işleyen bir kadın düşünüb İdare binası 1« ^ldi^ nüz, dedim; bu kadının biri üç, bin Yamaçlarda ber akşam batan e Kantin binası beş yaşında iki de çocuğu var. Kagüneşe karşp V«pH« dını yakalayıp götürürseniz yavruUean kusîan dÜ5Ün, «eçen kerlar sokakta kalacak... Suça göz yuvanlan an, mar mısfcız? Mad«nH kara bahtm, admı koydu « r ber d.unla , «Olamaz!» der gibi eUerini v. çoban! G.l.lad. V.U Atandar başlarmı salladılar: Talihsiz çobanın hayat hikâyesi S üzerine yalnız Vazife mukaddestir. ni dinledikten sonra söyiedıği soz çahşmağa başladı. nefrtBu üç kadın polisimizin vazife alO günlerde hazırlanan dadaşkr lerinte. ler toprağının çocuğuna olan sevolarak L L deTöndermeleri lâzımdır. O gün v . aaatten »onr. 7 • daha guzel g J ı, «riizel eecmesı ı«n dıklan hâdiseleri ikinci yazıda anecesinm daha guzel g güinin ne samimî ifadesıdır: d i gecesinm « Tolunda». «SİT>erlatacağım. Kanştım o gün bugün bu zavaıu ugraşıyordu. Ovle ya «Memisten GuUuve» çobanla degıl m ı v a l E u m l u degıl m ı v a l M A K S IM s?va?ın Ühamlanndan kaleminden bedekte olarak ahnabilir ve örnekler g martınm altmcı memnuniyetini mucib bir şekilde ıkmal etmış ve h«p Bingöl yaylalannm mavi duman yap4 Kurum, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dJ BU bulünü yaptîrmıs olduklarmı gösteren ve fennl i lanna, a* Baskomutan Gazl Musmalî Imkanlannı belirten vesıkaları eklemelen arttzrma, eksiltme v . ihale emrin'ield Mehmed Gönlümfl yayla yaptun Bingöl C I BA Lt İ R,, «rta uymıyan ve bu tarıhten sonra yapılaca* tefa Kemalin emrin'ield Mehme çobanlanna! lS KAKAKOLU mura^aSer î a n itfbara almmıyacakhr. Bu hususts trm'rii kar.ılannd» soluSu aKemaleddte Kamu en güzel şürK s m a £ X malumat almak istiyenler vaktinde şifahi veva yazümatıneieı KM"n ^ ' Z a ' lenni 1935 e kadar yazdı. Bu tarıTeletoo 4S18* olarak Kuruma müracaat edebılırler. KARACA dönmeyenleH he kadar çahşüğı Anadolu Ajana Cumartesl, Teklif istenmesi uygun görülen taliblere te»m Mümessilliğmi de alarak Parıse l olmak istersenU kursumuzu ziyaret ediniz. mürekkeb gönderildi. Orada içtima! Uiml DÜNKÜ ÇOCÜK tahsil etti. Sıla hasreti J Komed) • = OtHnTm.Tr.ar flsttinde yol ar sevgisini parlath. Fersah fersah u ruzla yazm 5 Yazan zakta oldugu halde gönlü AnadoGABSON KANIN yevtren luda idi. Parisin renkli » S * ^ ^ EKDUBAM ona, vatanmın muhtelif "•" a r ı r " IHTİYACINIZ VARDIR ALOR HALiS TAZE SüTlü n B , ı, PURO MEMUR ARANIYOR ^fj İşçi Sigorfalan Kurumu Satınalma Biirosu Başkanlığından: Ankarada yapfmlacak Umum Müdürliik binası ve müştemilâlı hakkında Müteahhidlere ilân Et ve Balık Kurumü Umum Müdürlüğünden: L Ş 0 FO R O T O K U R S, I I Kurtuh» ordusu tatanbuja g»rdT ler»: *, ten sonra o da İstanbula geldı. Ek Doğuda kırmıziı batıda «ife kahnt* imtihanlannı veno Orta Yanık bir yüriiğü andıran bu tunçMuallhn mek*ebine girmek ıstedıv Bu renkler âleminde ne yok ki a* Anadolu Aiansmm ılen gebizden, w tenierl onu Ankarava caç.rd'iar Mavi Marmaradan. mor Akdeniz Avrupada um*m\»rt»den. lannı felâketlerile, « a d e t l ^ e aian^taki isinm basına Kara, Ereiyaşm yarlan gibi onun kıym.tlni bir kat daha «Jöndu lflü? <;p"^i"e k?^?r bu va Sanda gözü var Uzun yaylanm dfede kald,. 1923 ten 1935 senesme Beyaz, Errurnmım karlan gibil kad 3 r5üren on M yılbk «aman kemaleddin Kamu 1938 ıent»iM içjnd. en gfl«l »iW«W y»** A J kadar Paxist« kaldı. Atatflrlrfla tık vaterü kurtulmus. bırbırini ta Hl, «Jm v , millet İcin mesud hâ «ilseler olan inkjlâblar baslamıjü Candaa bajlandıfe bflyük Garinto. Sanneye Koy MUHStM ERTUĞBUt Carjambadan Oag*» «"• TUBİNİ TİCARET Şirketinin yeni telefon numaralan ,. f aksim rumhuriyet caddesi Inkilâb Apt. 85401 84886 OLACAKTTB ^USr: Avnl K1RALIK d t p o DEPO CİCEK MACAZASI J.r A. A. MUn«, T0rk««ri: M DOVEB YOLU klralıJrtu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog