Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

I Mart 1M4 CUMHURÎYTTF •1 Meraklı Reslmler Mr. Smith ile İvanof'u mukayese Yazan; Reha Oğuz Türkkan New York Şubat Konuınızme karşı hur rejımler munaksşası 8irasında çeşid çeşıd mantık ar \urütulduğu malumdur Fransadavken, entelektuel mjhıtlerde jahıd olduğum »u muhakeme tarzıru hıç unutmam. E\ et, deniv ordu komünızmın İstıbdad oldugunda şuphe yok Fakat karnı aç oır dunja ha'\ı soz, Mcdan ve bas n hurrıvetmı nevlesın' Eğer bu istıbdad rejmlen onlara ıktısadî emnıyet ve tok karm temln edebılıyorsa luks adde'tıgı hürriyetınl fedada tereddud etmıvecektir. llh Son yıllann olaylan bu parlak mantığm boşluğunu defa arta ısbat ettl Korede istıbdad bovunduruguna donmektense ışsızlık ve meç hul âkıbet demek olan hurnvet tarafında kalmavı tercıh eden on bınlerce Korelı ve Çınll, insanijetın zannedıldıği gıbı bır «ıktısadî hayvan» olmad ğrru canlı bir keskmhkle belli etti Maamafıh, bahsettiğım »afsatanin can alacak yanlışına ışaret edenler az olmuştur Komunızm hurnyet pahasma Iktısadî refahı da get.rememıştlr Bol vaad ve propagandalann ve bır ha>li «isırmelerın altında gızlenen hakıkat »udur kl kızıl istıbdad, lânetledıgı kapitaİLzmin yarısı kadar olsun refah doğuramamıstır Burada bah»ettığim refah, zengın tabakanın değıl isçilerin v« halkın maddî r«fahıdır Gerçl her kapitallst memlekette halkın refaha kavusması aynı tempoda olmamıjsa da, gene de umumî leviy», esır halklannklnden jruksektedir Geçen gun «Financıal Annual» (Malî Yıllık) adlı bir nesrıyaü gozden geçırırkcrı, Fransadakl munakaşa'ar aklıma geldl Seneler geçmış olmaMna rağ men ente'ektüel geçınen solcuların hâlâ bu t a n yanlıj mantıklar vuruterek makaleler yazdıklannı hatırladım Yıllıkta Amerıkanın 1900, 1910 ve 1954 ıstatıstıklerı karşılasbrılarak aşılan mesafe anlatılıj ordu Amerıka, Hur Dunyanın Sov>et Rusva da komunıst dunvasınm en kuvveth ve koyu tıplen olduklarına gore, işçılenn ve alelumum halkın maddî refahı noktasndan bu ıkl memleketı muka\e<;e etmek enteresan olur Marks zm bundan bir a«ır e\vel «Dunva ışçıleri ayaklanm, esaret zıncırmden başka kav bede<ek nej i n u var kı'» dıye bagırarak işe koyulmuştu Bugun Martcsıst komunızm, dunyanın yan halkına zengın, fakır dahıl on kath zmcır vururken kapıtalıst Amenka halkına ve lsçisıne ıa\ı'amıvae«k lıçmaga mecburdur İşm ganbı, Rus ışçısmın durumu ij ıleşeceçıne kotuleşmektedır 1928 de 14 dakıkalık ış bır kılo ekmek parası temin edı\ ordu Amenkan ışçısı ıse 1928 de, 18 dakıka çalışmaga mecburdu Yanı Amenkan ışçısının durumu Rusyanınkme nazaran daha ı\ı olmakla kalmıjor, ustelık daha aa ıvıleşmeğe dogTU gıdıvor Et de bojle 1 kılo et ıçın Rus ışç sı 3 1 2 saat çalışırken \merıkan işçısı 45 dakıka çahşmakudır Sut, teıe\ag jeker vs gıbı ana gıda maddelen sıra^la gozden geçırıldığınde, Rus ışçısının Amerıkan ışçısıne nısbetle ne kadar gerıde olduğu derhal goze çarpar Ustehk 1928 standardındsn da aşağı duşmus olması şavanı dıkkattır (jegâne ufacık lehe mkış^f patates istıhkakında olmuştur) 1928 tarıhı manalıdır NEP denılen de\rın kapanıp daha sıkı komunıst sıstemın tatbıkıyle, «Rus cennetının efendısı ışçı» nin hah busbutun efendılıkten uzaklaşmıstır Bu fecl durum yalnız gıda maddelerıne mahsus da değıldır Mcselâ, New York \e Moskova şehırlerınl esas tutarak, gı\ım eş>alanna bır goz atalım New York'u, bır gomlek ıçın bır »aatte kazandığı para\ı harcarken, Rus 22 saathk gundelığınl verır ışçısı New York ışçısı bır elbıse parasmı uç gunde Moskova işçısl ıse 47 gunde Ivzanır Bır çıft kunduravı New York ijçısı bır gunluk, Moskova ışçısı 13 gunluk kazançla alır Kadınlar da mesud olmasa'ar gerek Moskovadakı ı ş ç i kadın bır yunlu elbıse ıçm 22 gunluk yevmiyesıni harcarken New Yorklu ısçi kız ancak 22 «aatlık kazancını \erır Hem burada kalıteden de bah«etmıvoruz Bızzat Malenkov un Rus halkına ho» gorunmek ıçın «bundan sonra daha sık kundura daha gıyılebıhr elbıse vaptırılacaktır. dıje vaadlerde bulunma^ına ve krndmden evvelkılen zevk^îlıkle ıtham etmesıne bakılırsı, yoldaşiann bunca emek karsılıgı p 8 ra>la aldıklan malların kal tere de l y ı olmadıklan anlasıhr Propaganda ıçm şart o'an r«H\o gıbı âlet edevat da mu?tehhk mallann ian daha bol dogılmış 6 lâmbah bır rad\o\u New Yorklu bır ı?Çi 14 »aat Mosko\ada 32 gun empkle alabılır Dıkkat edılsm kı bu saat ve gun lerın, ırralat ıçın sarfedUen zamanla alaka^ı joktur Sadece o ma lı alabı'mek ıçm m«elâ bır kazancının veya maden ışçısının veya buro kâtıbınln kaç gunluk mesaı le kazandıgı paravn harcaması ıcab 1 AMER1KA MEKTUBLARI 1 MASÜM KATİL t 2 ) MAZBAJl 's IKAV KIS'VHN mJLASASI Moon koyünd» lengın blr çiftiik ahıbı olan Nıkola Delaland ın ynmda 17 yaşlarında guzel bir iızmetçı kız bulunmaktadır Nıkola kızı takıb etmekte fakat ku efendısıne yuz vermemektedır Bır gun, k n ortadan kayboluyor çuk nıb!p\e favallı tvapofun ve Rusun knr t^lıhıne zınrırlenen mıl\ onlarca Ttırk Rumen, Bulgar Macar Ukra\na Kafkas ve=;a!re iççısmın şeçımını na^ıl temın ettığıni tasa\ \ ur edeb 1 nz Buna karşılık Amerıkan i'çisl dunvanm en rahat ve korforlu bır \atandaşı ha'ıne gelmıştır BUNU'K sııketlerın hısse «pnedlerının buvuk bır ki";mı Amenkan ışr ı sınıfınin elındedır Bunları artt'rdüjı oaıalarla alrmştır Ameııkan ı=c sı fdbnkava çalışmava otomobılle gıderken încılız ve Framız ışoısı bısıkletle, Rus ışçısı ıse yaya lcler ? Amerıkan i'ci"rt valnız 1 şe\lere sa ıh olduğu ıç n bahtnar de*ıldır Bu^un gunhık çalısması 10 «atten vedı saate mmış paralı tatıllerı olmu' hastahk \e ıhtnar1 k sıcortalarıle emnnetı aıtmıstır 1100 de \merıkalılann va^at ha\dt muddeti 47 <ene ıken bugun 69 yaşna \armı=tır ve ısçıler bundan harıc d^ğ Mır Amenkan kapıtahzmı deği'en dum a şartlama a\ ak u\durma^ını hılmıs meihus ve ınîaf^ız b'r v m a ! fehefe \e ıçtıraal bun\e \ava? vavaş cemivetçi bır goruse ıntıkal etmıştır Bueıın Amenkan Işçıs , ışten çıkanldı&ı zama n Iş bu'uncıva ksdar «sigorti» parası ainıaktadır Ve Hunun btr kaç aılesı elmde bınken mıll! «ervet snonım «irketler <a\ e«ınde Mltun remn ete daha Sdıl blr şekılde \aMİmıştır Amenkan «Istem nin kunıru vok mu' Var hem de re çok' Fakat bu gelısen duzelen bu\uven dınç ve ! l h h a t h b ı r sistemdır Onun rakıbi o I a n k o m u m ^ slsteml ise ehnl u" verı kunıtan bır sistemdır Hur Bi vasat halkın gıda asgarrî nin Rus e«tri Dogu Almamanınkıne nazaran tam blr mıs'i fazla olu^u bır tesaduf değıldır Avnı m llet fakat a\n rejımler Ru^lar ınsınlıjn \alnız »ıvaseten deg'l ıktuaden de kole \apnaktadırlar. O Türkkan Deniz yolculuğuna rağbet Ha\a jolculuğunun suratle Inkıjaf «tmifl olmasma rağmen »on zamanlarda denlz yolculujhınu sen den teıcıh edenlerln çogalmakta olduğu gorulmuştur Onumuzdeki jıllar z«rfında, denız yolculugunun jenı \e modern gemılerle çok daha cazjb bır hale getırılmesi içm de çalışılmaktadır Yukandakı resımde gorduğunuz Arcadıa »dındaki Ingılız yolcu gemısl, her turlu rahatı »ağlı>acak jekılde yapılmuj ve 6 mılyon ıterluı» mal olmuştur Gemı, *ilk «eferini Avustralyaya yapmaktadır Joenin nt olduğunu n« ıhbablan, n* efendUari nt de kocnuları bıh>ordu Asü enaiîeji mucıb olan nokt*, kızın bfltun elbı e ve eş>asının olduğu gıbı tavan a?aında durmasıydı. Halbukj uzm dunjada elbıselen ve ikı uç parçs e«asından başka bir ,e>ı joktu Ç<m şırlan \e elbıseleri yatağının ayak ucunda buunan kuçuk bır sandıkta ldi Sanki Joe hemen gelecekmı* gibl, odada her sey dağınık vazıjette kalmısü Hattâ mafianın ü » •ınde buluran eski bir almanak bıle açık duruyordu Kma gece ujuraaa.n bund»n blr kaç »ahife okuduğu belll ldi. «C unıhur va ın Edcbî Tefrıkası SARAYLARIN AŞK İLÂHESI \ a an Amemar!» SEL1NKO Çev ren Vahdet GÜVTEKİN Annem: «Geceyarısı tek başına sokaklarda, dolaşılır mı! Allah verm^in neler olur!» diyordu I Çok geçm»den koyde dedıkodu aldı jrurfldü Herkesin bfldİRi ı koyluler çabuk harekete geçmez, adH makamlarla alış'verlsı evmezler Bo>lelıkle uç ay geçügi hald« iandarma hidiseden haberdar edılmemıştı Nıhayet haziran ayınd» Joe'nin Jan Pa«o koye geldi Mo>\5 Bonopat heyecanla* «Ta «Çorbasını getlr çocugun, M» yaptığinın farkında dejjil » bıî • dedı «Çok memnun olur Mar rie'> dedi O zaman busbutun çıleden çıkr h a d a e kadar ax tanıdıgımız vaı «Tekbajım» gelmedlm ki » de bm. klı dim fAlbıtt«'nin kâübi ıle bera tBir kere ?tınu aklmıza koyun cBen hlç yakından general berdım » kl ben ne çocugum ( ne de yıiz kagbım<Hım de » dı\e itıraf ettım Mane çorbamı eerlrdi ıma ba^ n^ıvım'» dı\e havkırdım «Yann gorursun,» dedı «Va lamama kalmadı Suzanne ha\kırBır an »es'îiz geçtl Sonra annem kıî »ımdi komutan falan değıl dı elınden geld ği kadsr sert gonmebaçka lşlerle uSraîiyor ama, n« de «Kâtıb mı* Hani o, kapıdakl rek «Sen odana çık bakavım, Euoka Bene general t kaba herıf mı'» genıe Çabuk1» dedi General dedıkleri nasıl şeydlr 4i «Yok » dedlm, «O kavasrnı? Hemen kar?ıhk \erdim ye zıhnıml kurcalayıp duruyordum Albıtte'ın kâtıbi çok ho» bir deh «Daha dovmadım kl yemege ıma bır turlü gozumün bnune ge kanh Robespıerre'i yakmdan tanı venl başladım » tıremıvordum Yakından değıl, u \ormu? Daha doğrusu ovle soyAnnemın gumüş çanı tckrar çalraktan bıle gormemıştım Sade Gu luvor Ha, «klima gelml^ken » dı Bırakmadılar kl «ojlevım Etıenne rıes Krahn devrndeki eenerallerın «Küçfikhamrrrn \emf5ml oda rfsım'eııni gormuştüm ki ba?ların lafımı kestl sına gotur lutfen MTI e Haiı ya\ «Adı neT» dlye iordu rum eit dı len hareket tar7 n uzeda kalpak gıbl takma «açlar, ihtiyar «Pek çetrefıl blr lsım Tam rinde biraz duşun Anneni de »ğaü t n a r lnsanlardı thtnâlden tonra »nnrm bu resimieri salonun duvar hahrımda değıl Boonıoat mı ne be\inl de bu hareketın eok üzdiî lan dan lndirmij, tavanarasına at o\)t bır şev Korsıkah 'mı? Aklıma Allah rahathk \ ersın kızım » gelmışken sovle\ ım ben » Marle vemefımi vatak oda^ma tn stı < Kardeşlnlzle arsnızda «pey Etıenne «Ve sen, geceyan» bu getirdı kendısi de Julıe nin vataya>! oka gerek » dedım, zira vabana Ile beraber geldın*» diy» ğına ıhştı Sonra bana yakınlık gSstererek M B onapat p«k genc görünüyor havkırdı. Babahk taslıyordu. Öne«, ytlnıı geldım dı\ e çıkış «Ne olduî» diye »ordu «Ney» kızdu «Yo pek j»ş farkı jroktur,» mı*l»nh, şımdı de yalnız gelmedım dılar'» diyt kıznorlardı Başbaşa kaldıgımız zamanlar deiı «Blr va« kadar» tYabanct değll ki » dedlm Marie benimle hep senli benll ko «Ne'ı dıve ha\kırdım fDtmek fevler kazandırmıştır, I nın bıre bır kısUsıdır kaıde^ımz sizden topu topu blr yas «Kendıni bana takdım etti «Anne nujur O zarran artık hızmetçl desl falan hep Marsilvadavmnlar gll benım ahnabımdır Zaten vak dünya kuruldu kurulalı halk kutbuvuk ama general'» Rus mallarına ve \evnı\ e'erine Korslkadan muhacir gelmlşler Ha tıl» bana «ütnlnellk etmeğe gelmiş lelerinin kaçınılmaz kaderl dıve aıd ı^tatıs'ık Sovvetler Bırhgı îcra «Hayır» dedi «Blr rnş kfl aklıma gelmişkeo f&ylevim b«ı > blze Pıerre dlve bır o81u var koybılinen fukaralık, yoksul'uk, «on Vekılleı hevet. fiat ve maaş tançflktür o benden Daha \ırml dort Annem «Hadi »en çorbaru lç, ao d# beni de onun kadar sevdığini suz çabalama ve kısır çalısma zm zım kararnamelennden alınmı? olypsinda Ama, çok rekidır, muthıs. »Cvlıvebilırım ğuyacak » dedi drleri kınlmıştır Bugun Amen duğundan, her halde bundan da fefil ır'eri vardır Neyse, yann kenEtienne bumumı büktü 1 Omtız sılktım kan ışçısının çok buyuk ekserıye C ! o I a n hakıkî durumu pek aksetdın gorui'un » oİkı delıkanlıvı vann içln eve yeünın evı, otomobılı, radvo ve t l r m e ' e ^eveK Kameve tâbı olan «Korsıka muhacırleri mı 1 Bi7im ev gorünmflşru Alt kattakı Muhakkak maceraperestlerd^ndır çajırdım da ondan » dedım bu mallar karaborsada her halde pencerelerde ışık vardı ve bu IŞIKMarıe duşuncelı duşunceh başıni tele\ız>onu telefonu ve ev ışlerını lsrh sokak da a\dmlanı\ordu Bı Muhakkak'» goren elektrık âletleri vardır Ra bır kaç mıslı daha da pahalıdır salladı Yenı ahpabım' mödafaa etmek Sonra yevmıveler vt maaşlar da zımkı'er herrnlde çoktan «ofraja «Aferln «sna Euc^nle Artık kamlarla soylemek lâzım gelırse üzere, elımden kaşıgı bıraktım Otui" 1 ' } olacaklardl Amerıkada her üç kışıve b r oto ele temız geçen parayı gostermıvor vakti geldı Madnazel Julıe delı «Çok kıbir bır ailcden » de «îşte bizlm er burası,» dedlm mobıl düşer Rusyada ııe bu nıs Ağır vergı'en bır tarafa bırakalım, kanlılarla tamşmah » zavaıh ışçuun kazancından daha dım «Kardeşı geneıalmı? Aklıma «Şu ışık yanan r r » Amerıkan Mare ile bız zaten daıma anla bet Ikı >uzde bırdır ne'er keslımezm s kı Rusvadan Bionapat'm tavrı birdenblre de gelrm=ken so\le\ım » h? 11 çalışmasınm karşı' gını bol son zımanıaıda kacan bır Turkıs1 •sır'Z «Nevmıs karde=ınm adı "» ğı«t Beyaz konağı gorunce kendıAlc?k se>:le (Sana bır fncan ka bol alır \e geçımını bu emegınm tanlı Tukan veıdıgı ş u rakam'ar (Bı'mem S<">\adı 1 eıh? ^le one kar«ı olan guvenı ssrsılmış gıB zım bu\uk olmnan bır kısmıjle oder ıbıet \erıcıdıı Maa^ının <~0 s e kız nun da Boonapj* tır Bakın ne so\ i kao pısne\ım mı'» dedı bı lı Hemencecık «Allahaısmarla1 kılo ekrrek Amer kalı şç nm bjçuçu hukumet sulh borcu» dekendı erzok ambarın zdan > <Lk > dedi «Sızı fazl ı tutma\ım I^eceğım ber » IkiTzın gızlı bır erzak anbarımız ancak 12 aakıkalık çalışması net nılen bır şe>e vuzde bır buçuğu Etıenne «Hıç ışıtmedım ben maamazel EvdokıW merak eder partıye >uzde ıkısı partı gazete t Yo yo teşekkure luzum \ o Bılâ hu î ' r a n d n e hom ırdan"h Sını var araıra bılmnor Marıe ısted cesı kazara gı paravla alırabıhr, s mecmua ve «gonullu» tebenulara kıs sıze refakat etrr olmak benıra dı subav olan mı ıster^m' Onune gı zaman Hlerden kımseve sorma Rus ışçı ı aynı ekmeğı alabılecek dan ıstedıg nı ahr r bır para kazanmak ıçın 2S dak ka otomatık olarak kesılırm ş Bunlar lcın buvuk bır ze\ktır \e da\etı gclen de gpne al olmor'ı KTkaomu ıçtım Marıe dp qıtt \anı tam ' ır mıslı d \1 a fnz'a çn dd hesablanırsa elıne jrecen ur nunızd» cıddt ısenız yırm ıkındı uz~Nıha\et fırsat buldum bunla'i \azmî*a kmuldum Sımdı rı kardesımle b e r a W zı\ ar«'ınıze ı Sıze bır şe\ sn\h\e ek'ım » =aat Tın >kı\e 3cld Juiıe hala aşageİTi°k eure*ınde bulunor'dgım d n e başHdım 21la Utınmazldi benı >anWrından şaved valdenız mu nad= ederse \e Amem gene Sen ço^b^nı ıç hpdefettı'er sızı rahatsız etraezsek » le » dedı Işte şımdı Juhe geldı so^unu\or Bu sırada soknk kapısı acıldı kaFakat sozumun bu «e'er de ke panlıkta Julıe nin sesı çınladı =ılmesıne art k tahammul edeme ^nnem kar a r venrış Yann o ıkı delıkanlm eve alacakrıiş Zaten tGeldl kaoı^a'» Scra he\e • ım, arkasını getırdım bır kere çaşudım gelmejın dı\e eanla seslendı •Eugenıe'' Sen mı «Beı orların ıkısını de >anr haber gondeıemeznım \a Julıe ıln Eugenıe*» çın bıze çağırdım » bunlaıı sankı pek ehemmnets z bn «Gelrvorum, Julıe « dne ^evab Sonra hemen çorbamı içmeSf «e\d°n bah^edn o'Tnus gıbı anlattı 150. hrahk bir hcsabla verdım ve ev» do*ru kostum Ar >a=ladım HeD'imn bana nasıl deh Sonra nYalnız, bak » dedı «Bu kamdan M Boonapat Allihaısmar et ıçınde baktıklarını bılıvordum onlarm ılk \e «on gclışı olacak ladık madmazel » dnordu ıra Eueenıeve o\ le so\le dedıler ba Be? dakıka »onra «\ilen n yuz Annem «Kımlerı çağırdın, kı na » lcaıa^ı» dı\e aZe.rlandım :ım'> dıje sordu Şımdı avnan n karşı* na geçmış Annem, ağabe\ım jengem sof «O ıkı delıkanlıyı Joseph \uzure krem suruj or «Zambak ikramiyelerini rada\dılar Yerrek bıtni"? kahie'e Boonapat mıd'r nedır her ne\s° s«bnomı ı d°dıkleıı kremdcn B ı rını ıçnorlardı Ju'ıe benı ıeerı a onunla kardeşı gererah » \erde okumuş Kontes Dubarrv larak se\ ıncle «Iste ?eldı'» dıve Etıenne masiva \urrr ığunu ıi hapı^te bıle hep bu kremden suhajkırdı dırerek «Ye^er artık Vu rezale*' > rermış E\ et ama Julıe omrunde Her 150. liraya bir *** dıje gurledı «Kor^ıkadan k"çm « Dubar*"v olamaz Iştırak hakkı tanımadığımız bılmedığımız mace «Guzel m ı ' î dl\e soru\or Annem »Hele şukür'» dedı 1 verılır raperestlerle ışımız vok bızım » Anlam o mazhktan gelerek Kım'» «Nerr'esmn kızım'» Annem de «Hem sonra resmi bır dedım ( Aksı akM Suzanne ı baktım ve «Seni e\ e kadar getıren a«Benı 'ias'1 unuttun 7 » dıve çıkış daırede tesadufon tanıstıgm bırını eve çağırmak >akışık almaz » de^ı dam » tım «Uvuyakalmışım Sonra » «Av ajdınlıgında pek gu7el Yengem, ehle sğabe\ımın ehnı oAvıbdır Çocuk değılsm sen arFener ışıgında da o\ le Fik t guntutmoıdu Obur elındekı fıncanı tık Eugenıe'» Sermayesl 200 000 000 TL. «Artık çocukluktan çıktıgımı duz gozıle daha gojmed TI •» ofkevle ma^anın uzerıne bınktl Arkası var «A' hıç gormedım boyle şey'» llk defa olarak ağzmızdan ışıtıyodı\e so\1endı «Sen Vılâ\et kona rum'» dıve ha\kırdım PKOF NtMJBUS'UN MACKK AUAK1: Julıe «Senın bu halını gordukçe ğında \at m u benı tekbaşıma bı1 verın dıbme gırıvorum Eugenıe'» rak onra da k?bih tı bana bul » dedı < Pekı ama Albıtte ıle goruş«Bu Korsıka muhacırlerının tukt^n "onra benı haurlamak yok şehırde pek az tanıd kları \arm>5 » niu' • dcdım > Ann^m «Pckı ner<1e\dın şımdı dedım Annemın vufka tarafı harej e ka<iar?» dı\p sordu < Marıe y kete geçer dıve umuvordum Etıenne gene sovlenmege basladı \ılj%ete Pcnderdık kvV *mıs kaSon vakalaı onun pek smıııne A~ı pıcı «Içerıde kımse yok, yalnız Alhıt*em kâtıbı vnr » demıs Valla kunmu^tu nesı bılıvor mu\uz o ( Kımın hı Eugenıe gecenın bu saatınde teV San çızmelı Mehmed aga Sen bıb=ıs na nasıl geldın dusuru oıum da havsalam almı\or' Allah ver zım aılenın \uz kardsı,ın' > Annem «Kusuıuna bakma Etım ın neler olurS enne» dedı. «Ne olacak, çocuk! Ne Gomuş çanı aldı, ealdo. ' Ingilizler dünya kupa»ına hazırlanıyorlar Londıa 4(SHA) Futbol Tederas\ oru Dunva Kupaîi maçlarına katılacak olan tnçılız mıUt tak'mınm hazırlanma proeramını tesb t etmış ve bunu resmen açıklamıştır Haber verildıftıne gore, îngilız mılıı takımını teşkıl edecek 30 namzed 26 mavısta feçılecek ve 14 hazıranda Is\ıçre\e hareket etmeden once altı gunluk husuM bır çalışmaya tâbı turulacaklardır Gızlı rutulacak bu çahşmalar hazıranın 1 2, 3 8, 9 ve 10 unda yapılacaktır Dığer taraftan mavıı avında A\rupa tumestne çıkacak olan Ingılız (M ve (B) mılll takımlan 5 6 7 mayıs tanhlerınde Eastbourne şehnnde muştereken antrenmanlar vapacaklardır Henuz tarıhı tesnıt edılmnen son bir antrenmandan sonra Ingılız A ve B mılH takımlaı 14 ma\ı«ta Londradan hareket edeceklerdlr Ingılız A ve B mıllî takımlannm A\rupa turnesınm progranı şu }eklırte hazırlanmıştır 16 mavısta Ingıltere Yugoslavya (\) takımlan (Belgradda) 16 mayısta Ingıltere Yugoslav\a (B) takımlan (Zagrebde) 23 mayısta Ingıltere Macarıstan (A) takırHan (Peştede) 23 ma\ısta Ingıltere (B) Yunaiı r t an (A) takımlan (Atmada^ Pako asker olauğundan kua iztn müddetlnden lntlfada De nlşanlısını gormege ge mışü. Pako, ıki tenedenberi askerdi, akılb} vt uslu bır dehkanlıydı Terhıı edılir edıimeı çok levdlgi Jo« Ue ^ evlenmek karannda ıdL Kızı koyde bulamıyınca hayret* düftü ' E^asen bır kaç haftadır mektublarıru aimanufb am» Jo« zaten sık mektub }azan bır ku değüdı Pako nisanlınnı bulamaymes komşuların malumatına muracaat ettl Nıkola'run rerdiğl c«v*blar bırbırlnı tu'mujorau Bundan bajka Joe'nin efenaisi hiddetlenıyor, ne soy ıveceğıni bılemıyordu Nıhayet urarla blr şeyler ogrenmek istıjen delıkanlıyı koğmuştu. 500 ALTIN 10 MART 954 Tarihine Kadar Jany bisikletçi oluyor Pans 4 (SHA) 100 200 ve 400 metrede dort defa dunya jampıyoi u olan meşhur Fransız yuzucusu Alex Janj nin bundan boyle bısıklet \ar15lannda kendmı tanıtmaga haz >land gı haber almmıştır Bu haber bısıklet antrenorlerml çok muşkul duruma sokmuştur Çunku bunlar bısıkletçiler Içın denızm duşman olduğunu trsat bul1 ıkça sovlemekt» ve yanşçılann denıze gırmelenne ellerınden geldıgı kadar mânı olmaktadırlar Jany ıse sıkı bır antrenmaru muteakıb bısıklet yanşlannda da mmaffak olacagını soylemektedır Pako nun kafasında muthij bir lüph» yer etmege baş'anuştl O sırada Nıko'anın amcası Jıl ın evvelc» başına gelen bır hâdıse de aklına geldıgınden korkusu busbutun artıyordu JJ, vaktıle bır çocjgu oİGurmuj ve bu yuzden on Veş sene kürek c»z \emıştı Velh sıl Pako vakıt ka\betmıverek iandarma karakoluna gı \e bıldıklerını an attı Kısa bır taksiKattan gonra k*lakol hâ hseyı aolıjeje ıntıkal etürdi. (Arkası r ı ı l 300 + 100 | 50 + 5 0 adedlik A L T I N Tiirkiyade neşri haifkı yaİnu \ilajet \c Beledne butçesi 70 mıljona >uksekh SÜMEREANK Ü f'Unblu Vıla\et ve Bceoıjesl 1 >4 butçesl 70 26S 675 llra olarak Genel Mecliı tar»fınri»n kabul edılmlytır Bu Afyonda yapılan butîede v la\et ge ırleri 8 miKon S21 hın Be eri »( EC rleri Ise 60 mılyon ba»ketbol maçı 47 bın 67") llradır C der butçç'l «e Genr! Mec'U tara Afjon 4 (Hu5usl) ~ Burada fından v 'âvet adı Eirtfrlert 4 mı \on 81" \ apılan hususî basketbol karşılaş b n 400 1 ra VıUvet olaganustu g'deı < Bdedıje masında Af>on Genchk Kulubu 1> ı 4 r ıl on 4J2 bın llra mu^terek ıdire adl glderleri 52 nı I\on Lıse takımıle 36 36 berabere kal 146 bın 600 hra olağanustü giderlemiftır S rrıHon So6 bın 675 olmak üzere glderler yekunu 70 m l>on 268 bin 675 lira olarak bağlanmışti'Bovlsce 1949 da 3» mllvon llra olar butçe bugun 70 mılvona vukselt^m sf Bolu Beledtye Reisl Hulusl Tüzmen. den şu mektubu sldık «Gaze'en un 24 jubst »5i gun »• 1HG23 savılı nıahasmır nci «aMft 4 npu »ururujıda tc t en II llet Meclb nde Uten »l cektru<>n Beledıje rfiSİerl hakikın'laki lıahati arasınria Bolu lSTnîin ds g°ctı£ı >azılrrış bulunrnaktadır 23 şubat 154 gunlö Metlis toplantl, «ında Iç 15leri Vekllınin lf*en « çek. t rlien re'sler nin vtlâyet v« kazalan. nı sajafl^en Bolu ljrrdrü okumadığını ve «ovlemed'g'r! getlrtrrij oldugum T R »cl^ rabıtlarından teeblt «cmiı bulunuvorum 3 î senedenberl lfa etrrekte olduğum < Hırsızlık, ^ankc ;ıcılık saıkıntıhk Beled e FP i g m enasında hlç blr ıd 11 \» a 1 tain.iit.at ve taklbate ma, vak atan arlti Zabıta vak ^ H nrla bır k ç avdanberı ruz knlııaaıSım g hi işrn~en av ılmıj fle am etm^l 1e oUn a ali a snn bır kaç ve tçten el çektırılmls de değl'iTi r Ma buat «nunıı ho>anleno Bo e tllt hfta ra f nda hı^ed 1 r bır seMde Mik. c <acak gııeteruzde ke^fıvetln tazdh selmeye baş jmi'tır Bılhassa h r ızlık e t» m i ııra ederln » vankesıcılık sarkıntıhk ve tecavuz hâ di";eler nde art ' a" ka^ dedılmışür 15 >aşında bır kır Savcılığa Bunlara bukibıl v d ral ma \e oldurme muracaat etti haadıselen hemen hemen yok g b d r Bır buçuk rtydanberı sehırde tek bır ciDun SJVC ıja başvu: an Zellha UTUTI ı ivet hadıvesı olrmmıştır ısımlı 15 j a ^ nda bir kız 5 av kadar Ate^lı Mlihlar ve bıı,^klar hakkmdakı evvel bfr ba sshıbl k rh 1 sfmdan ksnuıla uah edılen bu neı ce »mnl e* 1 A m » r k a l i î sa ılrt 2ıpı h^ 1» kalıp men ıh an ve nıll a^sa adl vec ler ara. barlaja d j s r u ğ u n ı iddia »tmijUr. Sav« tında memnuniv etle karsılanmaktadır l k tahklfcata beşlamıstt*. Q 1 Bolu Be!edı\e Reısmın bır mektubu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog