Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 5 Mart 1954 ÖLÜM Vel»t etmlstir. Cenaze meraalmi B m«rt 1954 bugünkü cumı günü Mut 15.30 d» Ş'.jli Rum Ortodokj mezarlı. ğmda Metamorfosi» kilUeslnde lcr» olunacağı tee&sürle bildlrillr. Yeğenlerl: Bayan E1U A. Agnldli kocaaı ve kırı Evrdlkl, Bay Jan K. Trtpo» ve oğlu, Pier, Bay&n •vridlki P. Stavropulo kocaaı ve çocu^u, famHyaları Kondopulo v« R. Stratlgopulo C«naz* L*varım»tı Scrviji N. Plstof Telefon: U23* Onlflsfl, Çlkınoilu. Ayral. Demlrok allelertnln •«vglll ann» abla, teyz* v« kayınvalldelerl BAY KOSTANTİN TELEMAK MAKRİS İtaiyanlar tireşçileriie 18.00 Açıhf ve Vlyanadan v»l*leT (Pl.) 18.15 Ttrküler; çalan ve aöyliyen Hasan Tunç 18.30 Konusma 18.40 Caz müzl£i 19 00 Haberler 1915 LÛTFİYE SIRRI ÜNLÜSÜ Radyo aenfonl orkestrası konseri . Hanımın vefatının kırkıncı günü olan 20.00 Sax escrlerl 20.15 Radyo Gaz«. 6 mart 954 cuır.artMİ günü (yarjnı tesi 20.30 Kıs» »ehir hab«rleri ruhuna ithaf edilmek Uzere Lâlell Ca. 20.35 Şarkılar; okuyan: Nadlr Hilkat Yalvaç beü güz başlarında her | dibine gitsin öylesi, istemlyoruml mllnde Iklndl narr.armı müteakıb Mev. Çulha 20.50 Sohbetler 21.00 Şar' Getirme kumardan a!dıkla.rını; gekılar; okuyan: Tülln Korman 21.15 zaman böyledir... l'di Şerlf okunacaktır. Akraba do»t ve Yüceliği iki bin metreye ulaşan tirme! Uğursuz oluyor evimiz için,» ahbablanmızla istlyenlerln tesriflerlnl Radyo klâsik Türk mujik'.sl topluluğu lstlrham «derlnı. «Nerede kemerin! Saat kösteğia 22.00 Konuşma 22.10 Plyano resl. bu bel, ovada mahsulün toplanmaAlleltr adına bürük o*lu tall 22.30 Caı »evenlerln «aati (Pl.) sından bir kaç gün sonra, püfür hari?. Doktor Namık KnntJ Onlüsü 22.45 Haberler 23.00 Kamblyo . Bor Kadın çığlık attı hüngür hüngur •a ve programlar 23.07 D&ns müziğt püfür eser. Boğszkesenliler: (Boğa*** za kurulduğu için bu adı almıştır. (Pl.) 23.30 Glt*r mslodlleri (Pl.) Babunıı T» aile büytljümü» • Hadi, hadl oradan» dedi *rkeği. 23.45 Norman Cloutler orkestraaı (Pl.) Büyük harbde pek çok Türkmenin RIFAT TOPALOĞLU'nun 24.00 Kapamj. de, kanına girmemiş değillerdir a «Gene cinler üşüsmü? başma.» ruhuna ithaf »dllmek üıer» f mart 1954 ma sırası değil. Anlatacağım başka «Öfken üzerinde senin. kalk y»'!» ANKARA yarınkl cumartesl günü lktndl namıı«Çörneldiği ocağm başından kalk7.30 Açılıı ve program 7.S5 Kur şey benim.) «Güneş Kızılcıkanaya tını mllteakıb Beyazıd Camll Ç«r!flnd« M»vlidl Nebevi kıraat olunacagından, an.ı Kerim 7.45 Haberler 8 00 bovun kırdı mı bele çıgmamn tam tı, tek kath kulübenin basık tavaımı buyuranJarın t«frifl«rl rlc* olunur. Ksrma aabsh müziJH (Pl.) 8.30 Salon zamanıdır» derler. Demi sürülür.. nından sarkan isli sazları arahyaorkertralarından sebah melodllert (Pl.) İşte, Boğazkesenliler Ayzaman rak kapıyı karısının üzerine çarpıp • 00 Kapanif. bostanlarında hasadı derince tam zifîrl karanlığa karıştı.» güneşin Kızılcıkanaya boyun kır*** S«vfll babamll 11.SS A ç ı ! l | T» program 1J.00 A». dığı demdir bele çıkarlar: Erkek«On sene vardı evleneli. O zamaa NİYAZİ KIZILTEPE'nfaı ker u a t l 1230 MuaUl Amcldan a&r. ler kıllı bağırlarını, kadmlar gö ufak tefek yapılı tombul bir kızdl e«naz« merajlmini ailemlı» hlç blr T». kılar 13.00 Haberler 13.15 lsp»nzlfa bırakmadan idar* *dcn B«flktM TOI »arkıları (Pl.ı 13.30 Öğle Gaze. ğüslerini yele karşı çözer. «Döğ! Ka Zülice, vişneçürüğü kadife jalvaAvcılık Kulübü arkadaılarllt etnıuda tesrt 1.1.45 Stan Kenton orkestrası rayel, döğ!» diye bağırırlar. rmdan duru, süt beyan dolgun abulunmak veya ç«l«nk T« telfrai f*n. ı.Pl.) 1400 Kapanıı. Ben vahşi, korkunç karanhk bir yak bilekleri görünürdü. Sağ yüd«rmek aux«tll* acımızft Iftlrak «<3en yara sırtını vermiş, iki dağ arasın zünü, yanağının dudağına doğru inwvata teseklrtirlerlnüıln muhl«r«tn ga. 16 5» Açılıı re progr»m 17.80 Me. daki Boğazkesen köyüne bu mev diği yerde kahverengı bir ben lüsletenlil» lblAgını ıie* *derlx. dl)u ridan GSnul Mylardcn aarkı simde bir öğle üzeri geliyordum. lerrîi. Kendi örmesi tiftik fanilâsını KmlUp* aiİMİ lar 17 15 Radyo talon orke«traaı İleride, Meryem Kayganın bsşında göğsünde hafifçe kabaran yumruiar • •* 17.45 Küme fasU 18.15 Köyün aaarl muhabbet eden bir kaç ihtiyarla, henüz peydahlanıyorlardı. Oba deU fubat tS4 (UnU »lümü n« btzl«H 18.30 Yurdd»n »ealer 19.00 HabCT. •on«uz an lçlnda bırakar Mvglll ««1m ler 1» 15 Tarlhten Wr yaprak aşık mı atarlar nedir? saçları, tu likanhlarının tek sevgilisl ZüliceT« babamıı (Plrlzr»nli) «ınekll Jandar 19 Î0 C«vr!ye Ceyhun . Serim Çajla tam tutam rüzgârda savrulan üç, dir. Gözlerini kapadılar mı önce sol yandan tek ve kiime «prkılar 19 40 dört delikanlı oturuyorlardı. Delima Alb«Ti yüzde kahverengi bir ben, duru beMuraffer Akgünden türküler 20.00 tller 20.00 kanlılar üzerine kaputbezi iç donTAHtR NARTERTa yaz, dolgun ayak bilekleri, sonra. e*naı* m«nuimin« Mıut lför»k «<l*n. D«ni yarkıları: »«yllyen: Zehra Kren la, kemer yerine kadar önleri açık, ttlgmf. ttlefon v» mektubla tazlyedc 20.15 Radyo G « e t « l 20.30 Haftanın uzun hırkamsı gömîekler giymişler ben etrafında süzgün çizgilerile eü» zel bir çehre hemen hazırdır. Oba bulunarak büyük acımın paylaa&n bü. resltall (Pl.) 21.00 Slyaıl icmal run akraba vt do«tlarımıxa teackkur. 21.15 MUzlk (Pl.) 21.30 Haftanın ru. di. Döğenleri durdurup kaynağın delikanlıları «Benli» der bajka bir rlzm konu^ması 21.40 LAtln Amerika başma serinlemeğe gelmiş olacaklarlerimtzl arzederlı. şey demezler.» dana orkeetraları (Pl.) Î2.90 Büyük dır, diye düşündüm. Brl T« tocuklan MUlet Meellslnde bugün 22.15 Behlye «Bir mayıs «onu sabahıydı. Bfr Belden aşağı doğru Akşehir göAksoydan jarkılar 22.45 Haberler *** kaç gün önce yağan yağmurls, tor23.00 Kapanıı. lüne uzanan karatoraklı bitek oKn T»r1mll anında «btdtTat* tnökm. larını yıkamış bahçeler ısıl ışıl ye>lllt blzJeri unulmaı a«ılan> g6men vanın ağaclan dağ meltemi altında şil; öd yeşilidir. Katırtırnsklannın, FAZU TURGA'nm ^dalgalanıp dururlardı. Gene karabalhbabaların, yabani turp, acı «cı doıt. arkadaı T» m#»!ekt*j!an acılarıyel bele çıkmıs, bu dağ adamlarını sakız sütü kokan eçek marullarının mızı payla^mık İçin «l'an daha Ulgıaf. kıllı bağırlarını "döğüyor>, düz topmekmb. telefonla v« çok defa da btzzat yağrnur. keskin kokular çıkardığı bir rak damlı kulübelerin kamış sagelerek blılerl mlnnet lçind» bırakmak. mayıs sonu sabshı. çaklarını birbirine karıştırıyor; detadırlar. Zülice kirazlan dermls, aepetMerhum bÜTÜfUmüı hakkında göa. re kenarındaki sazlıkta ıslık çalı1 • t»rüen bu llgly» ayrı ayn Tt blzzat kızyordu. «Sonra. sonrası ovadaki ah leri doldurmuştu. Küçük mukabeley» devam »den te«««ürlerimlx lat. ceviz. armud ağaclarının uçla kardeşi soluk soluğa bahçe gediSimanl oldugundan mlnnet v« ftlkranla. rından, Emirdağlarından öte. Hay ni atlamış «Abla, Gafurlar dünür rımuın «nına, muht«rem gareteniıln tavaanıtunu riea «<ter. karagun dottlamana kırlarma doğru başını alıp, geldiler» diyivermişti. İçJ tath eritici bir ürpertiyle doldu. Kiraz a* nmmn hcpalne ba»«|lı|ı dllfrtt. çekip gidiyordu. ğaclarınm altma, kız küpelerile fesE»t. kardeslerl ve çocuklan Selâm verdim: €Aleykümselâm» leğenlerin arasına oturdular. Yağdediler. Deükarıhlardan birisi «Hacı murla buharlanan toprak dalja dal Hüsmenlerin..!» dedi sonunu getir ga, türiimtüriim feslcpenle acı sakıı meden bizim harmana muştaya ko^ sütü kokardı bahçclerinde...» tu. Bir diğeri ayağa kalktı. Obürü «İsteniyordu artı ha... Gelin olaadama benziyen. kılh iriyarı olanıcrktı: Bir an bıı&ulu göz kapaklakurt yenıği söğüdün binlerce korının ardında, binlerce pırıl pırıl L^tanbulun mutena semtlerinvuğundan birine zarları sakladı. pul İ5;!eme!i kırmızı tül duvak eivde ve 6075 bin lira kıymetinSOLDAN SAĞA: Yalvaç beli fneşhur kıımarbazlar mi.'j birisinin, doru tayın Oerind» 1 Seyahata çıkmıı kimaelerln ko. d« apartıman veya dükkan onaklayıp mola verdikleri yerlere böyle yatağıdır. Belin iinlü kumarcıları Gafurların tve doğru fahesterevan) larak mülk alınmak isteniyor. denlllr (e«kl tertm). 1 Külhanbeylnin çevrede dolaşmadık köy, vurmadık gittiğini görür gibi oldu. Mutavassıt kabul edilmemek kestlğl. vızıltı ve »ızıltılı feryad leskl oba bırakmazlar. Kışın dizboyu karKızkardeşi, ablasını bir kaydile (Şişll Hasad sokak Yuterim). 3 Korkulacak derecede azâ lı gecelerde yayladaki yörük çadah ile rüyasından uyndırdı: va apartımanı Melâhat Ergi) metll görünüj. 4 Muaanın slhirll dırlarma zar atmağa çıkariar. değneğl, bltkl aapı ve küçük fidan. adresine mektubla müracaat «Kalk» dedi, «kalk geç kalacağiz. Ihtiyarlarm yanına, saman ko Babam nadas ikilemeğe gidecek se5 Blr harfin okunuju, yalancılara edilmesi rica olunur. nazaran yılanın yuttugu. 0 Tersl kularile karışmış dağ kekiği ko ! bekliyor .Kirazlan azığına koypca ni eskl mürtahkem yer'.erdendir, tenbih edatı. 7 Tabir ve ısiılah. 8 Yara. kularının geldiği tarafa bağdaş kur eız.» O gün tamamile değişmişti. Istanbul Belediyesi dum. Bütün muhabbetler, dediko Koskoca koyun ağılın.m anası tam lara sarllan. ŞEHİR TİYATROLARI du'ar kumar üzerindedir burada. bir dönüm derdi gübresini kürüYVKAR1DAN AŞAĞIYA: Saat 21 de 1 U'talık. J Batı bölgemlzde Üvezağa gene kumardan anlatıyor yüp yığıvermişti. Anarının «kız dev DRAM K1SM1 Meryamananın mfrzarının bulunduğu du. ke?ildin bugün» dediğini hâlâ haG E L 1N yer. haflf giilüîler onların üzerirde • Kapı komşularım'hr» dedi Üvez tırlar. Taıan: Marcelle Maurette belirlr (eakl terim ı. S Yür» gülücü. Türkçesi: Bertreddln 4 Ocakların ken.d'.lijinden hasıl olan Ağa «Gürül'ü patırtıları eksik olNamuslu insanlardı Züliceler, son Tuncel • ıvaları. 5 Çevrilince «iyi. nin ta. maz, çmgarı duydum mu koşarım Hrr ;arjamba ıkjtmı Taleoe. gereatdlr marr.lle aksl olur, üç zamandan bir'.nin evlerine», «toprsk taban üzerine ra zengindiler de>. Pazartati akaamları rematl TOktut yaruı. 6 Tath yapılırsa ho$a gider. senlmiş iki yırtık hasır üzerindeyZülice inekleri, koyunları sajar, Tetefnn 421S7 7 Yüriln yarısının yarııı. bütün diler. Kandilin ışığmda titrek görü çoban Aiinin önüne kattıktan sonra maddl ve ruhl hareketlerimlzl Mare nüyorlardı. Tavandan sarkan İ5Ü eve çıkardı. Anası: «Zülice ayranKOMEDt KISMI eden merkex. 8 Denizlerlmlzden bl. H A K İ N E rlnln kıyıları civarında oruran halkı saz ruğları başlarma değrnişti.» «Ka ları bsstır» der, o da yağını sHıkTazan: CTVAD rEHMt BAŞKUT ları ayranı keseler, ağzını boğdukdın ünü yettikçe bağınyordu: mızdan blr i>rd. Heı Derseıroe ak;amı Talebe «ec«»ldlr tan sonra yoğıırd olması için üze«Hayır! Hayır! Ben bu yurtulukSah akaunları tenvtil yokrur rine taşlar koyardı. ta kalarham gayri!» Cumarteal ve çmrsamba (Unlen «aat 14.30 dn Çocuk Tivatromi • Çöz! Çöz başımm bağını». «Sen «Zülice! Yağları fiçılara ba.«.» Orarc ve Komedlde pazar eünler) taaı Kalkar çoban Aiinin söğüd d h erkek değilsin sen!» 15 30 da matlne Telefon 4040* «Karını ırgat yaptın İki paralık oyması kajığı ile küçük kızılcık dah baların elinde, nerede hanmlarım? kuşaklı tahta fıçılara yağları EMİNÖVÜ TEMSh.f.ERİ Boğazkesen: Nerede anamın biricik kirazlığı? sardı. Nereye gitsen (CaJaloSlu e«kl H.lk.vtnde) R İ A | f W t İ N j Utanıp arlanmaz! Şimdi de altında • Şahbaz kız Zülice, işini bilir. Sütü T E R S Y Ü Z voğurdu yenir» der. Yazan: GALİB GÜRA1« AİYfİAİLİA ] ki yatağa göz diktin!» «Dürüst insan!:rdır Züliceler. Pazaı Kunleri saat 15 30 da mattn» '«Allahım! Yârabbi! Sen kurtar beSonra fakir de denmezlerdi. LİAİNİEİ»|ZJE|R Cumarte*l Pazar vt Perşemb» ni bu baldırıçıplağın elinden». Babası dünür'.er »ittikten sonra: akîamları »aat 21 de İhtiyar: «Kadm körsedi» dedi». Glseleı aerKun wat 12 d« Miltr • Kötü insanlar değiller Gafurlar. "Boğulmağa başladı:» «Nolursun Gafur, nolursun oyna Oğlan delidoludur ama, güçlü kuvma gayri verecek bir geyimiz kal vetli; taşı sıksa suyunu çıkarır. VeÎENİ S ES relim kızımızı» demişti. «İnşallah madı.» OPERETİ BaaaD r* rmyan geleceği hajnrh olur kızımızın». «Kadın halsiz düştü. zayıf, kuru »Trrlamızda çahştırırız Gafuru.» Cumhurtyet Mtbaanlık t* Her akşam 21 de Gatelecıllk Vurk Anontm $ırlrrt1 bir şey olmasaydı üzerine atılıp boKAPRI BALESÎ Zaman ilerlemişti, kocaman küfCataloiln Halkevı lokak Ho 70'41 lştırakile ğabilirdi erkeğini. Selçuk motifleri j lü"güvercin yuvalı Kızılcıkananın Sa<Ubl«rı 12 de GEL NAZIME NADl <e ÇOCUKIAKl ışlemeh namazbezi omuzlarına dü 5 eölgesi üzerimize doğru uzanmıstı. / Dlkfeat: Çarşamba muş, saçlan kabarmıstı. Karşısında thtiyar: «Uzun sürmedi» dedi. «Ka' Tmrt laıormi tvm utart tam günleri halka cumaririyarı erkeği çömelmis ocağın çı baran göl obaları bastı; anasıgiller M W « I sKUMLf te»! günleri talebeye tenzllâtlıdır. Ma. tırdıyan çırpılarma bakıyor, gözünü çehre bunları da Boğ.zkesene göçCEVAD FEHMİ BAŞKUT tineler 15 te bajlar. takılan kızıl korlardan hiç ka'.dır I tüler. mıyordu. Ba,ğnndan dışarı kara kıl | Eskiler: Eabanın y&ptıgı oğulda Bence hakikaten bir şey bildiği yok. ] luktan yere yıkılacaksın. Bir yerin mirdir, Johny! fLMHURIVET'in MACERA ROMAN1: 3 3 ları , * , " kâhkülleri »«^asınjn Sendeliyerek ayağa kalktım ve i y a, . „ taşrmş, s "a" r " " 'd şapkasınm j değil. torunda teper» demişlerdi di, "k Bir ailede bu derece kurnaz iki ki kırılacak! d a n , , 1.1 u |yaniarmdan sarkmışlardı. Ab f T a e b Ü y Ü' Ü Ü nAbasınm ave düşündü Zülice. gelinlieinin son şinin birleşmesini akıl kabul etmez. Affedersiniz.. Biraz dalmışım. bir «uykuda gezen» gibi kapıya de bir !°L.İ""l L L ^ ! ; ™ağanı ablak ablak güllü basma Üç saat sorguya çektim. Savcı mua Ne diyorsunuz? doğru yürüdüm. parça düşmek üzereydi. Zeytinvası şalvarmı başucuna soyunrlu yaşll vini Levitt de benimle beraberdi. Bırak ne dediğimi! Hulâsa hiç Acaba birüi benim eve gıdip kandilinin ışığı arasıra bükülüp. ' gözlerini yumdu. Hiç bir şey öğrenemedik; ama hiç bir ipucu bulamadık. Işte Madam bir kat temiz çamaşırla bir kostüm bir şey! Tremen'le Riverside'deki apartıma getirebilir mi? Uyanınca değişirim, kıvrıhp bacıya doğru göz kırptık | Yarma köyde Gafura bu sdla ça, kadınla erkeğin toprak taban ü çağırırlar kerpiçle örülmüş dörtköŞarlot Tremen Karayağız Clegg, ! mnda karşı ksrşıyayız. Başka ne I dedim. zerine düşen gölgeleri sahiden kav , se uzun bir yapının önünde durdusahte ismile Çarl Tremen'i, Kansas ! bir malumat, ne bir iz var! İki kaOdamm anahtarı nerede sakh ga eder gıbi birbirine girip çıkıyor, j ğu zaman Hacıbostanla Kerkenez City'de tanımıştı. Herif kendisine, ; dın memur daimî surette madarna olduğunu da izah ettim. uzayıp kısahyorhrdı. Imahpllesinin rraîıklarla havhyan bazı kur.ıpanyaların temsilcisi ol ıefa'.at ediyor. Yirmi polis de evin Müfettiş: • Çenebazlık yapma» dedi. Erke köpeklerinden başka hiç bir canlı duğunu söylemiş: fakat firmalarm etrai'iıaa gözcülük ediyorlar. LâHn Tercüıne eden: B. F. Ben birini gönderir, istediklekalmamıştı. Köy nadasa bırakılmış j isimlerini vermemişti. O zamanlar ' herifin tekraı eve geleceğinı hiç rini getirtirim Johny! Kasavet çek• ZüJüce her Allahın günü itiş ka kepir bir tarlacaki köstebek yuvaBunu görünce K«rayağua olan 5okaktaki cinayet şubesi batı böl Kibritiniz var mı şef? Benim < ksdm bir kabarede şarkı söylüyor j me! Sen bu işte çok iyi çalıştm. Ge kışla mı geçireceğiz biz?» hıncıın büsbütün aıttı. gcsi merkezine bıraktı. kiler ıslanmış, yanmıyor, Lâğımda bulduğumux cesed ları gibi toprak karaltıhnridan ibamuş. Tanıştıklarmdan on beş gün nel komiserle konuştum; sizden çok Cesedi bir kontrol deiiğinden yu«Hayır! Körolası şeytan işini bı ret ileride serilmiş horluynrdu. Müfettiş Stratford ayaklarını yaBir büyük mutftk kibriti kutusu sonra evlenmişler, Arkansasta Hot kimmiş? meranun olduğunu söyledi. Sizin karı çıkarttık ve teftişunize de zı masasına da.v\mi5, ağzındaki si nu önüme attı. Sigaramı yaktım. Sprinc'cie balaylarmı geçirmişler. İçerideküer basıldık ssndı. Ka Brokleyn'in küçük ^erserile hiç bir kusurunuz olmadığında her rakmadıkça, rahat yüzü göster rmez vam ettik. Eııtüii mecrsyı adım a garayı peveleyip duruyoi'du. Onün Pek tath geldi. | pınm aralanmasile titrcrliîcr. Baz?n Sonra Kan3as City'ye dönmüşler: j rinden biri. Kavga ve yarjlamadan, kes müttefik. Bir kaç saat uyudukdım aradık.. Pis, ığrenç ve bitkin deki tütün tablası da bir çok sigara Her hslde henüz şehirden kaç orsdatı Şikago'ya gidip bir kaç h;f Arkası Şn. 9 Sii. 7 d" silâh taşımaktan ıkı sen» mahku tan sonra işine devam edersin! haide yukarı çjk;ığmıız zaman saat kırıntıları ile dolu idi. mdığmı zannediyoruz. Buna mâni ty kalmışlar. Kadmı orada bırakıp m f tı var. Herif c' i! Ağzından lâf Bu söz üzerine kendimi daha iyi beşti. Ömrümc'c bu kadar murdar Bir şey bulamadım şef! Eli boş olmak için bütün araba vapurla kendisine teklif edilen bir işi görüş | alabilir misin? Kuzum'neden biraz hissettım. Bir polis memuru bana Pe ha!e geldiğimi lı=tnKımıyorum. Lâ dönüyorum. nnda, bütün iskelelerde, bütün köp mek üzere New York'a gelmiş. Bir bir küçük oda açtı. Yüzümü gözüğımcıbaşı Joc Vitteü: Diyerek bir sandalyaya yığıldım. rülerde, bütün tünellerde. garlarda.. apartıman bulur bulmaz kansını da uyumuyorsunuz? Nerede ujoıyayım şef? Kara mü yıkadım, soyundum ve oradaki ' : Bulamadık... Dcmek kaçmış Ayîğımdaki uzun çizmeleri çıkar metrolarda adamlarımız var. Şimçağırrmş. İki aydanberi Ne\v York'a yağız yakalanmadıkça y=tağımda yatağa kendimi attım. lar. Bize ihtiyacımz kaldı mı? de mağa başladım. diye kadar bsşı perukalı 18 kişi tev yerîeşmişler. rahat etmem mümkün mü? Meğer Saat sekize doğru, eşyamı getirdi. Karayağız sır oldu... Çok müte kif ettik. sonra .sal'.verdik... He Şikago polisi, herif hakkmda ki herif gelip kafama bir kurşun miş olan polis. beni uyandırdı. Bir Yok! Hsydi Allah rahatlık essirim. Belki gejecek scfere daha rifîerin yegâne suçu perukalı olfincan da sıcak kahve getirmişti. maları idi.. Bütün halktan derhal bir şey bilmiyor. Kansas City polisi sıkmış ola! versin! Henfleri bulamaâıksa ku şansh oluruz. bir şey bılmiyor. Hot Spring polisi Şu üstünüzdeki pis ^eyleri çı Şunu iç! Sonra da giyin! Saat u sizde dejıl.. Biz çok vakit kay Bclki! dedi. Yalnız bu herifin j sapkalannı çıkanp. başlannı göster de bir şey bılmiyor. Balayını gpkarın da.. Kalem odaiarmdan birın dokuzda kodamanlar toplanacak! Ivet'ik, (öteki polislere) siz de gi göze görünmeden duvarlardan, po ! mclerini rica cdiyoruz. Buna r.;ğçirdikleri tarihte oturdukları otelin de bir?z uzanın! 3izi kımse rahat Sen de davetlisin! debilirsiniz. Ecııim biraz d:ha işinı lis kordonlarından, mecı^lardcn j men herifi ele geçiremedik. Siz dofterir.de karıkocanın isimleri ya (Hcııkli F ı l ı n d e ) sız etmez. Zaten bütün memurlar Teşekkür ederim. var, dedim. geçip girmesi için şcytan olması lâ i benim dediğime bakm! Bu herif zıh. İşte o kadar. Filhakika o ta j Karayağızm peşindeler. Hattâ lâKahveyi içmeğe başladım. Lâğımdan açık havaya, rıhtıma zım! Her halde bu kerata in=an de •;pytan. şeytan! Böyle hiç bir iz bı rihtc Şarlot Dupon admda Dir k; bora:uarda çalışanla"ı oile seferbe: Yeni bir şey var mı? rakmadan kayboluvermesini baş zııı Kansas City'de Kriket Clu'ı' ettim.. Nişanlınıza yakın bi.kontrol deliğimlen çıkmış ğil. baska bir mahluk. îeıince; 6nun Hayır! Tam 16 bin polis şehri tık. Bıı deiiğin başında üç polis me Ne i«e olan oldu. Şimdi ne ka nasıl izah edebiliriz? de şarkıcılık ettiğini tesbit ettik. Bu hakkmda endişe etmeyin! O şimdi kolaçan ediyorlar. Morgta da bir muru bekliyordü. yap&cağız? Kansını buldunuz mu? isim kadının kızlık adı. Lâkin he oalıştığı Sannt Antony hsstauesinde sürü cesed yatıyor: ama hiç birisi Merinos. Hereke. Muline, İpekiş. Skoç, Gabırdin. ve Fresko. • Bana bir poiis arabası çağırdılar. Cebimden sigars paketini çıkar Madam Şarlot Tremen mi? Y< rif hakkında polis dosy.^larında en kuvvetli bir uyku ilâcının tesiri al K:nraya3!zi!i değil. Talihsizlik! Nc Srnenın tn nadide renk ve desenlcrini sayın müşterilerimize Aribaıııi! dö;en:olerini kirlo*n'«Tnpk' dım. İçindcn ıslanmaınış biı tano hiç bir şjey bılmiyor, yihud kocası küçük mhluhıat yok! Kansı ,1a bir tında mışıl nıısıl uyuyor. Haydi, çaarzcrl'riz. diyectksinl için arkasına asıldım. Benı 20 nci buldum. Dudaklarıma sıkıjürdım. gibi domuzuııa kuvvetli bıı kadın. 5ey bilnüyor. Hey.. Juhny.' Yoıgun buk siz de gidın, yatın! Bu bir eSultünlıanıam CaUdesı 67,1. Yapı Kıedi köjesi. (Arkası var) Ankara 4 CS.H.A.) Silâhlı kuv vetler ve milletlerarası askert «rpor ANTALYADA | han. 72 de Oğuz, 79 da Şevket, 87 konseyi (CÎS.M.) nin 1954 yılı Antalya (Telefonla) Yüksek J de Hüseyin, kilolannin şampiyonu faaliyet programı oldukça yüklü, 4 (SHA) Torino'da intl ğ Derneğinin tertib ettiği olmuşlar, takım tasnifinde Sümer dür. şar erfen ıTutto Sport» lsimlJ gün | kupa müsabakası devam etmekte spor birinci, Havagücü ikinci olDış temaslara iştirak edecek takım'.arımın seçmek üzere bu sene dellk spor gazetesi. İtalya Ispan ' dir. B u müsabakalarda Ilk.şık Genc muşlardır. Konya brilgesiııde çîm saha Silâhlı kuvvetler şampiyonalan yur ya grekorcmen güreş müsabaka ! Hk sporu 31 mağlub etmiştir. Golkapatıldı dun muhtelif böleelerinde yapılalan münasebetile, İtalyanın Ikinci j ] er j îikışıktan Bekir. Cenşiz, İnce; Konya (Hususi) Bölgemizde caktır Bunlardan yalmr kayak mti Dünya Harbınden Bonra yaptığı , Genclikten Fehmi atmışlardır. ADANADA on tane spor kulübü henüz birînei \ sabakalan neticelenmi» ve Ordu karşılasmalara temag etmekte ve Adpna (Telefonla) Burada yapı j devre lig maclarını bitirememiş du ekipimiz İrveçte yapılan karjılaşezcumle şunları yazmatkadır: «İkincd Dünya Harbinden »onra, lan Seyhsnîpor Sümcrspor maçı, [ rumdadır. Buna sebeb. çim sahamn malara iştirak etmiştir. İtalyan grekoromen güreş takımı çctin olmuş. Sümerspor 21 galib bölge başkanı tp.rafmdan faaliyete Dış temaslarda kat'î olarak lyrl „ yaptığı karşîlaşmalar parmak gelmiştir. Golleri, Sümer?pordan kapatılması ve dış sahanm da ça ] rak edecegimlz diğer branşlar »unla sayılacak kadar Bzdır. Fakat el Şevket Sadun: Seyhandan Erol at mur olmasından maç yapılamama lardır: Futbol, atletizm, askerl p«ntatlon. Mütebaki dokuz bran?a da de edılen neticeler hiç de küçüm mışlardır. MiUi Mensucat Idman sıdıryurdu maçı 11 e neticelenmi'îtir. MANİSADA iştirakimiz kuvvetle muhtemeldir. eenecek gibi değildir. Harbdcn sonikinci kümcde Torosspor IççispoMan'sa fTelefonla) Burada Güreş ve kros müsabakalan yars yapılan ılk karşılaşma 1947 de ru 60 mağlub ctmiş, İncirlik saha devam edilen lig maçlannda Yıl pılamadıfı takdirde muhtemelen iş Venedikta olmuş ve İtalya Çekos ya çıkmadığ'.ndan Dem:r<;por hükdınm Genclik, Muradiyeyi 110 tirak ihtimalimiz olan branşlardan lovakyayı 6 2 lık bir netice ile men ealib eelmiştir. Haftaya Ka | mağlub etti. Hacırahmanlı Karaczmişti. 1347 ara'uk ayında Romada sımpaşs kulübü iki maç yapmak ' jrtcü maçmı Hacırahmanlı 30, en kuvvetll oldufumuz hangileri is» onlara lştirak için karar almmıştır. yapıian MacarısUn İtalya karşı ürere Torosspor tarafmdan Adana Genclik tdmanyurdu karjılasmj»Silâhlı kuvvetlerimizin 1954 yılı lasmasında hakemlerin kurbanı o ya davet edümistir. sını Genclik 40 kazandı. faaliyet progr»mı şu şekildedlr: lan takuTumız 5 3 yendirilmişVır. AVTEBDE Hava pentatlonu: Mart ayı aoBu neticenin tesirile 1948 ilkbahaGarianteb (Hususîî) Pa«ır Mersin (Telefonla) Şehrtmlz» nunda Ankar*da. nnds Budspeşteye giden grekoro jünü şehrimizde Malatya, Seyhan, gelen Hatay karması dün Ilk maFutbol: Mart veya mayı»t« Anm?nri!erimAı orada da 6 2 yenil Mersin, Hatay böleelerinin içtirm çmı. lig »ampiyonu Yolsporla yaptnışlerdi. Fakat bu mağlubiyetlerle kile yapılan 10.000 metrelik kır b. BaştanaşaŞı Yolsporun baskısa karada. Denis pentatlonu Telken kamçilansn İtaiyanlar iki gün »on koçusu erup birincili&inde 9 pu altında cereyan eden nıaçı Yolspor Kürek: Nisan v»ya hazirtmda t»ra şimall ve c«nubl Macaristan vanla Malatya birinci. 12 puvanla 62 kazandı. Hatay karması lkind maçuıı bu tanbulda, tcmsıll takımlarını 5 . S ve 6 2 Gazianteb ikinci ve 26 puvanla da * Basketbol: Nls*n toounda tstangibi net neticelerle yenmeje rau Seyhan tflkımlan üçüncü olmuşlar (jfln Mersin B karmam 11* yaptıdır. Ferdt tasnifte Kemal Yıldınm Hataylılar »on dakikada attıklan bulda. vaffak olmuşlardır. 1949 yılmd» İtalya miüî takımı kurulmajnruı vt j (Malatya) birinci. Hacı Perçin bir golle maçı 32 kazanmaga muBoks: Hazlr«n »onunda Ankarada Atletizm: Temmuı ortajında Anhıç bir resrni karîilajma yapma (Malatya) ikinci, Memik îçdeniz vaffak oldular. Önümüzdek: hafta (Anteb) öçüncü, Kemal Taçyıldız Ankaradan Hacettene ve Gencler karada, oııştır. Yalmı Bari'de Türk milll dördüncü (Anteb).Mehmed Erbil | Bir'.iği kulübleri Mersin» gelerek Yüzme: A^ustot bafinda Adatakımile karşılajan merkez ve ceRili (Anteb) beşinci, SülevTnan Ay i Yolspor ve Mersin B karmasile Bubi İtalyadakı güreşçilerden mü gün (Malatya) altıncı olmuşlardır. > dörtlü bir turnuva yapacaklardır. nada. Askerl pentatlon: Eylul ortasıntekkeb temsılî bir takımımu, ra Cumartesi piınü yapılan lig maçlaOkullar arasında yapılan futbol tur kıb takıınHa üç Olimpiyad «ampi nnda Çınarlı Antehjrporla yap nuvası »ona ermiş, Tarsu» Llsesi, da Ankarada. Eskrim: Eylul »onunda îımlrd». yonunun bulunmasın» rağmen ne tıfı maçta (11) rorlukla berabere Ameriksn Kolejini 42 yenerek tur Atış, kros kantrl v» güre»: Bila4 . 4 bersberlıkle kapamak kaldı. Pazar günü Karataş sahaya nuva birınciliîini kazanmıgttr. tıceyı hare bildlrilecektir. nıuvaffakıyetini göstermittir. Ay | çı kmadıgından G«ıclik hükmen SIVASTA (C.t.SM.) nin faallyetl »u !•Sıva* (Telefonla) Dtind hafD l temsill takım. İstanbulda Türk | ? a l i b 8 ddedildl. Sehreküstü Kale payıtahtı terasılâ takımııu 5 3 maçınd», Şehreküstü majlub du tanın bölge komblne kayak netice kildedir: Hava pentatlonu: Nlsanda Italvagıbi net bir netice ile yenerek par rumdan, rakiblni Sl yenerek ga leri: Slalomda, tlhaıı Karaojlan birinci (Demirspor), Hilml Polad (F» da, Belçika, Fr«nj*, Italya, Holanlak bir zflfer kaz»nnu»Ur. O takı llb geldi. AKHİSARDA ner Genclik) ikinci, Celâl Kıhc da, muhtemelen Arjantln, Danlmın devrın milll oyuncluanndan Akhlıar (HususJ) Pazar (rfnfl (Demirspor) flçüntrO; marka, Amerika r« Türlcyenin işti müteşekkü oldujunu föylersek, tniz: Bedri Baharöz birted, Muı rakil* galibiyetimiıin kıymeti dah« iyi devam olunan G*ncHkspor GüFutbol: Nlsan ayında Belçikada, bflli olur Ertesi gün » y ı i Wr ne« futbol maçına Gencllkspor 10 tafa Yımaz ikinci, Celâl Kılıc öçünBelçika, Mısır, Holanda, Danimartertible başka bir Türk temsÜl U galib durunyia iken verllen penal cü: tıya itiraı eden Güneşspor takımı Mukavemet: îlhan Karaojlan, ka, Fransa, îtalya, Türkiy» v» muh kımil.e karsılasan ^üreççilerimlı sahavı terketmlı r« maç yanda Mustafa Yılmaz, Orhan B«haröı K temelen Arjantlnin i|tlrakil». 7 1 Ilk bir mağlubiyet» ufer*mı» kalmıytrr. rmjil» derec» almışlardır. Tasnifte: Deniz pentatlonu, kürek ve yeltır. KAYSERIDE Birind îlhan Karaojlan, ikinci ken: Mayıs veya temmuz ayında İtal İtalya milll tekımı 1950 dt r«iK«y«eri (Husvul) Cumartesl j Mustafa Yılmaz, üçüncü Necati ve , yada Pentatlona Belçika, İtal va, tn<=n teşekkül edip çalı«malar« ba|(TÖnü Fener Gencllk maça çıkma Osman olmuşlardır. ~ | Danimarka, Fransa, muhtemelen ladıktan sonıa, Bologna'da Fransut dıgından Havagücüne hflkmen ma8 10 kilometre n. nd kate«orl mu ! Holanda, Amerika ve Türkiye iştiları 5 3 yenmi», bir iki ay fonra Iub olmuştur. Demlrspor Erclyeş kavemet: Birinci Yalçın, ikinci Ne I k edeceklerdir. Küre§e: Mısır, İra da Stockholm'deki diinya jampiyo Genclik Kulöbüne 4S galib gel cati, üçüncü Osman olmuşlardır. italya, muhtemelen Belçika, Amenssı donüşünde Kopenhag'da Da ml|, Sümerspor Hava^ücfl iddiGü tk Güref takımı 1 Özdemir nezare | 1Ö d i Türkiye iştirak edeceklerv e nimarka ile karşılaşmıatır. Stock ah blr maç »onunda 11 beraber» j tinde çalışmalanna başlamıştır. De ı Yelkene: İtalva, Danimarka, d i r holm'de yorulan ve bazı el»manl«n kalmışlardır. | mirspor futbol takımınm yakmda muhtemelen Belçika, Amerif^kıtlanan takımımu ,bu halln» Öğleden aonra yapılan (röref te« ; Yugoflavya ve Almanyada demir ka ve Türkiye katılacaklardır. raffmen Danünarkayı 5 S *1bi net v!k müsabakasında 52 kiloda Arif, , yolu kulüblerile yapacaSı karşılaşBasketbol: Mayis ortasında Mıbir netice ile ma£luh etmiştir. İtal 27 de Zeki, 62 de Adem, 87 d» Or l mı tahakkuk etmektedirsırda: Amerika, Mısır, muhtemelen ya İipanya arasındakl ıcm mlll! Belçika, Holanda, Arjantin v« Türmaçı dg İtaiyanlar 8 0 kuanmıı lngiltere Iskoçya B millî Vefat eden becîen terbiyesi kiyenin iştirakile. lardır. Boks: Temmur ayında Mısırda. takımları maçı öğretmenleri anılacak Mısır, Holanda, Danimarka, İtalya, Memleketimize gelecek Beden Terbiyesi Öğretmenler muhtemelen Belçika, Amerika ve Sunderland (İngiltere), (A. P.) Şiddetii bir soğuga rağmen Cemiyeti, güzel bir jest yaparak, Türkiyenin iştirakile. lspanya millî futbol takımı Atletizm: Ağustos ayında Holan21.000 kifinln feyrettiğl İngilter» vefat eden Beden Terbiyesi öğretbelli oldu İs dada. Belçika, Mısır, Holanda, Daile tskoçya «B» takunlan arasın menlerini anmak maksadile bir »erl nimarka. tspanya, Fransa, AmeriMadHd, 4 (SHA) Dttnyt Ku dakl futbol karşılaşmajınm 1 . 1 tanbul liseleri arasında ka Türkiye ve muhtemelen Arjanpası gnıp maçlannda Türkiy» il« netlcelenme»! tngtlU futbol tari müsabaka organize etmiştir. revanı maçını eynamak üzer» ta hind» yenl bir aaiha açmııbr. Bu 2 Bu cümleden olarak; 6 mart gü tinin iştirakile. tanbuls «rldecek olan tspanyt milll Yüzme: Aeustos aymda Almanmtmleketin B milll takunlan dün nü Haydarpaşa lisesinde merhum futbol takııru belli olmuştur. Ferhad Acarkan anılacak ve he yanm Amerikan işgal bölgesinde. Ilk d«fa projektor ışıklan altında 10 mart ptinü taat 17 de bir KIM men adına tertiblenen futbol mü I Belçika, Mısır, Holanda, Danimarkarjılafnuglar r» awylrell«r* çok «çsftıle İstanbula vasıl olaeak İ«sabakalan; 7 mart günü Istanbul ka, Ispanya, Fransa, Amerika. muh psnyol milll futbol taJtunı, Futbol türa'tll r» düagfln blr oyua göster Erkek Lisesinde Muzaffer Arşal temelen Arjantin, îsveç v« TürkiFedera»>onu Genel Sekreterl Don mlflardlr. Ba JOMÇ S nisanda İngll anılacak ve hemen adına tertible yenin iştirakile. Ramires'in riyasetind» şu |«kilde ten 11» İakoçy» ara«mda yapılacak nen atletizm müsabakalan; aynı Askerl pentatlon: Ekim başmda bir kafileden mürekkebdlr: tarlhl mJDl mmçm oyunculanru tes gün Galatasaray Lisesinde Ibra | Fransada Belçika, Holanda, İsviçre, him Hakkı Tugay anılacak ve he Danimarka, İspanya, Fransa, İsKaleciler: Carmello, Jean Bogur, bit lçia ya.pthni|tır. voleybol veç, İtalya, Türkiye muhtemelen Ajitony Juktoleroo Ilk golü tskoçlar 53 flncu daki men adına tertiblenen Bekl«r: Guosta, Marcelllno, Ter kada yapmiflar ve bu arada İngiliz müsabakalan; gene aynı gün Ka Mısır, Amerikanm iştirakile. Eskrim: Ekim ayı ortasında Arbataş Lisesinde Hamdi Saver anınandi, Bafael, Juan Rigorrt takımınm Fovle gözünden sakatla lacak ve adına tertiblenen basket jantinde. Mısır, Arjantin, muhteHafiar; Andxea» Bosçh, Morlano, narak aahayı terketmi», buna rag bol maçlan başlıyacaktır. melen Holanda, Danimarka, İspanLflma», Bernardino, Puchadaa, Almen 10 klşi kalan tngilizler Hooper ya, İsveç, Amerika. italya, Belçika, •oa. Jovelin Atersrh Dünya şampiyonası vasıtasll» beraberliği temin etmijFransa ve Türkiyenin iştirakile. Forlar: Adrian Escudero, Agns lerdlr. Atıcılık: Kasım ayında Mısırda. hazırlıklan Hn Gatnza. Lodislav Kubala, Jöv», Edwardo, Miguel Gonzales, KenanBern, 4 (SHA) 16 hazirandan Mısır, İspanya. muhtemelen BelçiEzzard Charles dünya cio Peres 4 temmuza kadar İsviçrede yapıla ka, Arjantin, İsveç ve Türkiyenin şampiyonluğundan emin cak olan Dünya Futbol Şampiyo iştirakile. Cincinnati, 4 (A.P.) Eski dün nası için gazetecilere 600 yer ayKAMER nlmıştır. Aynca radyo servisi için ya ağır siklet boks «ampiyonu Genclik meemuasının llâvell son sa. 35 verici kabine ile FİFA'nın ileri yısı zen^in münderecatla çıkmıştır. Ezzard Charles 17 haziranda New gelenleri için ve husui>i davetülere Tavsiye ederiî. York'ta Yankee stadyomunda verilmek üzere binlerce davetiye Hocky Marciano ile yapacağı kar hazırlanmıştır. 1 şılaşmada yeniden dünya şampiyoÇok muvaffak olmug bir 4 temmuzda yapılacak final maçı • nu olacağmı söylemiştir. Ezzard müstahzaj için de Wankdorf stadının 60 bin j Charles halen burada bu mühim kişilik tribünlerine şimdiye kadar Dr. Mutver Çoeuk Pudrau maça hazırlanmaktadır. 120 bin kişi talebde bulunmustur. Yurddan spor haberieri Milleflerarası silâhlı kuvvefler arasında yamlacak müsabakalar RADYO YUNUS NADl ^ r 19531954 Bugünkü program İSTANBUL 11JT Açllıt ve progrMn l ' »berler 1S.1İ Dan» müıitl (Pl.) 13.30 Şarkılar; okuyan: Aflfe Idlboglu 14.00 Opera ve operetlerden parça. lar (Pl.) 14.20 Şarkılar; okuyan: Lutfl Güneri 1 4 « TUm yıldıılarl (Pl., 15.00 Kapanif. w H EN GÜZEL ^İKÂYE M E V L İD • Kıpık Gafur'la Benli Zülice Yazan: Şevki Öcai (Ankara) TEŞEKKÜR BULMACA T rr 1 H 1 1I m Aparfıman veya Diikkân Aranıyor 1 11 1 m •1 1 1 LJ 1 * ı ı« • 1 1* 1 ı ı\ m V 1 1 YİEİNİİ İAİLİAİN AİÇIHKİLİAİMİA •TKIAIHIVIEICİİ ZJLL AİZ|M«|Ç|I|RİA S A RA Y SİNEMASINDA GREGOİtY PECK SAHTE MÎLYONER TEV FIK KEFEL î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog