Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

S Wart CTTMHURÎTET tzmir, 4 (Teleforİa) Türkiye iirkivede partiler genc millî takım seçmelerine buBu partilerin birbirindeB gün şehrimizde başlandı Günün ilk pek farklı nlmnan progAnkara 4 (Telefonla) ilk okul maçı hakem Rıfat Atakan idareramlan. hattâ birbirinden pek &• öğretmenleri maaş intibak kanunu sinde Ankara Cenub karması ahükâmeti farklı olmıyan adamlan TaHfır. nuıı yürürlüğe girmesi üzeıine rasında ceTeyan etti. Maç baştan ^ dair karar almıs. İngii3Iemlekette polirika okulu tek partl Millî Eğitim Bakanhğı terfi edecek sona kadar Ankara karmasmın hâ'• tere He ikiii eörüsmeJer zamanmda kunılnvus olduçn Içte öğretmenler :çin yeni karo tasarısı kimiyeti aitında oynandı. B'rinci ynpacakmış. snlasamidığı takdirde orada yetişmiş olanlar (fsiyasl t«hazırlamıstır. Yann bütçe komisyo devrenın 15 inci dakikasmda Eefede. meselevi ünümüzdeki ^onbahar lâkkin lerd« birbirinden çok «yn Loncra 4 (Nfen) Üçler ara raemleketlerin Ehş Işleri Baksnla nunda müzakere edilecek olan bu toplantmnHa Birlesmiş Miiletlere tın attığı goile Ankara bu karşıolmadıfı çibl ıtmumi politıkada tat* smda yeni bir konferans toplana rmın ıştirakile esas müşterek mü tasan iîe 20 liralık 21892. 25 liralık •k^errirerekmiş! laşmayı 1 0 kazandı. bik ettikleri mnlleTde de benı«rBt cağı bildirilmekte'iir. İngilLz, Fran dafaa meselelerinm müzakeresini 2113, 30 iiralık 2870. 35 liralık 5393, 516 Emel Türkel 517 Ethem Necdet Karabudak Maresal Panapc^ hiikumeti, Başİkinci maç İzmir ile şimal Anavardır. sız ve Amerikan Dış İşleri B i muteakıb Rusja ve komünis* Çin 40 liralık 2975. 50 liralık 1019. 60 pspaz Makarios'un zivaretini müdolu karması arasmda. hakem ReYegâne e§asb aynlık OcrMay *• t^akıh nu volda hir karar almış ola kanlarının, Cenevre konfe'snsmöan le Onevre konferansma eidlleceği lıralık 190. 7n lııalık 50. 80 iiralık sad Onenın idaresinde oynandı. muhalefet saflaımda hulunmakfaa. evvel içtima akdedecekleri ve Eus de belirtılmektedir. ! bilir. hattâ bunu tatbik mevküne 8 kadro ilâve edilmektedır. İzmir karması her iki devre zarbn yüzden taa^sub ve gajTrt fB«Cenevre konferansının <ıraddî d» kovar. Fakat biz. dipiomatik sa ya ile yapılacak rr.üz: kereler üzeHk okul rrnifettişleri için de 30 fmda da rakiblnden üstün görüntermektpo ibarettir. rinde göruş teatisinde bulunacak meseleleri» ile meşgul olmak üzere h*»<Ja kahnaâa mahkum olan bu tedü. İlk devreyi Ertuğrul ve Cos950 %ecimlerinde 8 mflyr» rataııyakında Rus temsilcileri ile temas liralık 133. 35 liralık 101. 40 lıralık •ehhiisun. Dojru Akdenizde huzur ları ksydedilmektedir. 90. 50 lirahk 38. 60 ırslık 17. 70 ii kunun atüğı gollerîe 3 0 galib d»s serimlere Lşrirak etmi«.tl. Bomızink yaratmaktan ba«ka bir ise Siyasî çeiTelerde be'irtildığine lar yapılacağı ca öğrenilmiştir. Bu ralık 10 kadro da ilâve olunmak ı bitirdL İkmci devrede şimal karnun 4.200.000 ini Demokratlar. 3 mB yara>amıyacağmı şimdiden sb>liye göre, Berlin konferansı Brtıhlar toplantılara Türkiye de davet edil tadır ması iki gol kaydetti. Bur.a muyon :09 binini Halkçılar. 25«.0(W hrf miştır ve müzckerelerin Cemiyeti arasındaki ışbirliğini esash bir şeMilletrller aldılar. Yanl Detnokratkabil Ergun, Coçkun ve Metin IzSu nokta kat'iyyen çözöntmden küde kuvvetîendirmiştir. Ve şimdi Akvam korJerans salotıunda yapılarla Halkçılar Rrasmdakl fark S rafl mirın gol adedini 9 a yiikselttiler. iacaeı zannedilmek'edir. Şin.diden NATO Komutanlanndan nraklaştınlmamalıdır ki. Tıirfcivesiz nım daha da takvıyesi içın teyooluk oy yekftnnnun sekizde bM Maç 9 2 Izmirin galebesile neti [ Kıbns meselesinin haliedi'mesi şebbüsler yapılmak*adır. NATO Ba gazeteciler ve diplomatlar otellerde bir general İzmire geliyor r (bir milyfm') |<fl. Brjnn ynzder» celendl. J Guzel • e sıhhatii çocuk mü oLn namzedler e\*s elâ ldareha> verleripi bvdunmaktadırıpıimkün dejildir. Bu «;ebeble, LonTnrnrsak D*mokratlar bötfcı reykanlar Konseyinde de, dıs?er üve lar. Üçüncü maç, İstanbul Eskişe | sabakarnızın resim nesretme saf nemizdeki büroy» kayıdlannı dra Ile Atina arasmda yapılacak izmir 4 (Telefonla) Guney Av lerin yiizde 52 bnçnğmn, HaKfthir arasmda Dündar Karakaplan isı bugün koyduğumuz 516 ve yapüracaklar, bunu elemeler tatkili bir srtfrüsme bizleri ve adadaki rupa Müttefik Kuvvetleri Kurmay idaresinde yapıldı. İstanbul genc Iar ytizde 49 tnı abnışlardı. Aralail" nci resimlerîe sona ermi? lOft.OOfl Türkü kat'iyyen alâkadar rmrla yüzde 12 buenk bir (ark rwrB.şkanı Tümgeneral C. E. Byers, karması cidden göz doyuran bir o bulunuyor. Yarınki sayunızda bu kib edecek v* nıhayet nüıa! •tmer ve bağlamaz. dı. Halbnkl M«cliste Detmkndayarın şehrimize gelecekdr NATO yun çıkararak ilk de\Teyi Ahmed, sürunlarda müsabakamızın ya müsabaka yapılarak netice ilân Kıbirtaki İn«riliz müstemleke ida j nn 410 mebnsnna mnkabfl Halk Kara ve Hava Kuvvetleri Komu Erol ve Yaşann attığı gollerle 3 0 pıhş şekline dair malumat bula olunacaktır. Yann vereceğimiı r*si. tarihe kanstığrnı ^and Partüd 70 mebm etkardı. BSyleea caks:r.ız. Müsabakaya gırecek tanlarile şehrimizde istişarî rcahi galib bitirdi. İkinci de\Tenin başbekleyiniz'. Lvod Georçe ve Lord Gurzon devaldıklan rere namnuı ynrnUk tmHan£ Kong 4 (Nafen) «Mao rinden ilram al?rak. adadaki Türk Batfarafı 7 ivei sahifede yette konuşmalar yapacak olan langıcında Eskişehir sağiçi Haldun, kam olarak DemokrmflaTiıı tSt, Kurmay Başkanı Atinadsn özel takımına bir gol kazandırdı. Maçın !ere baska, Yunaniılara başka mn Tse Tung« esran bir türlü aydmHalkrılann da 20* koftnk kara»lanamamaktadır. Kız:l Çin dikta diseden dolayı tarziye vermeyi ka uçağile gelecektir İzm.rden sonra son dakikalarında da İstanbul kaTaıızim satış j erlerindeki «meie tatbik edeselmhtir. Kıbn«ta Armatdr Haşim Mardin aleyhin malan lâzım flcen ekserlyet H Yunanlılara tanılan baklar ne törünün Stalin'in akıbetine uğra bul etmiştir. ze.vtinyağlan tahlil ettirildi Ankaraya da gideceği bildirılen A zandığı bır çift \uruştan faydalanadeki davaya devam edildi minfaı bir eilvesi olarak Demoknt» Ankarsda ve Kahirede aynı zarak Nihad vasıtas:> dorduncü godense hle blr latnan Türklere ta dığı hakkında hâlâ şayialar dolaşŞeh nizde revtin> agı tanzim satışl». merikan Tümgeneralinin bu seyaYsbancı menıieketler »rasınd» jv&*. lar mevrad kohnklarnı rfisda dofclü de attı. Boyîece maç 4 1 İs nna devara edilmektedır. E'de mevcud f seferlerden elde etttji dovlri tamı. ınnntBTnıstır. Sanki bn mmtemleke maktadır. Bazı raporlara göre de, manda açıklanacak olan müşterek Munı aldılar. hati dört gün sürecektir. tanbul karması lehine neticelendi. muhtellf varillerden numuneler ahnrnu, rında Merkez Bankasm» yatırmidıîı Mare^. lOO.Oflfl Tıirkü fleride Yn komünist Çin diktatörü ölüm dö tebliğm bununla alâkalı olduğu bil bunların bir kısi;ı pyasada zeytir.yağ Bfittin hn hikâyedea r dirilmektedir. 1 nan idaresi nltmda yaşamağa oalıs şeğmdedir. İstanbul karması: Varol. Tayar, i'iile meşgu tuccar tarafmdan tahlil et. için. ZVırk pa ^sım kOi*uırxa kanunu ge (stediğim netiec aa&ar. Geçenlerde, Mao Ts« Tung'un tırllmıştır. Neücede tanzim satış yele reglnce «mator Haşim Mard'n «leyht. Halen Dış İşleri Bakanı Mahmud trnnak» vazife«iini de ifa ediyor! Ünal, Gün?ör, Şeref, Nihad. YaTürkivede bnginı 10 mnVoü M y rinde s?tııan 7eytıny£ğîarın p.yasada. re acılan davaya djn 5 Asliy» Cezı Acaba İngiiiz idare«ii de hu mevzu resmi bir toplantıda görülduğune Fevzinin müşterek teblıği gözden sar, Ahmed Ali. Erol Selim şek kilerden daha lyi evsaf a olduğu gbru!. mahkeiıesinde de\ am ed hr.lştir men rarsa bunnn 9 hneuk mily»' *ı Tunan hükumerile aynı ?ekilde dair verilen haberler de şüphe ile geçirmekte olduğu bîldirilmektedir. Geçen celse tayın ediîen ehüvukufun nundan fa?!««. helki daha riyadeal luıde oynadı. mustur Pıvasada 320 kjruss satıian zeykarşılanmıştrr. henLi? raponmu vermedlği »rüaşı'dı. İiâve edildiğine göre, Türkiye hü•ti düşünüvor? Takımlar yann istirahat edecek ünyaglar tanzını sftıs yerlermde 270 ğmdan bu raporun blr an once gonde. rey verdigi partinin prograuımı bf kuruş»ur. Mao Tse Tung öldiiğü takdirde, kumeti Mısırdan tarziye istemiş ve Bn <on derece hatalı bir voldur. ler, cumartesi günü Anadolu karnlmesı içuı tezkere 5a7ilmasına k»rar lan bilmer (Pek Deriye „ .. Pekindeki kızıl taht etrafında bir bu tarziye verilmediğinden dolayı Dcrtlıık moahedeierile bağlı huDemir ithali için Bakanlığın (e^lerek duu?m» baska gun* bırakıl Bir çok parti mebnslan lcendi rnalan birbirlenle, Ankara İstanJnmftığTnnnz YunanHtanm Batı post kavgası çıkması muhtemel gö da Mısırın Ankaraya tayin etmek tahsistc bulunması istenijor tiierinin prr»rramlanni hnmerleO bulla, îzmir de Eskişehirle cynaya• Şimdıki halde bu istediği yenl Büyük Elçisine ağreTrskv» hava1Wnde« hersiin neden rülmektedir. Serimde. halk. • esnadaki I t t caklardır. motöninü h8hnuı Pl..asaaa deTur stoklanrın azeırEkta bn kadar Türk kaçıvor? Bunun mevki için en kuvvetli namzed, ko man venremişti. Konyada Delıbas hâdıse^ı vat ra hakar. hissinî voklar. ve fıa'lann 65 kurjsa kadar yuks«l. meçhul ^apu^ Müşterek tebliğin neşrini müHerhaide bir «ebebi olacak. Buna münist partisi genel sekreteri Liu misteki hir hâdi«eyi hatırisr mekte o'dug^rıu e\velce yazrrıstık Bardnn2ja g tmek'e o'an Şüe Uma. mokabi] böim ıtıemleketinıizde Sao Chi'dir. Başbakan ve Dıs İşleri teakıb iM memleket arasmda yeHaber aldıgırrıza gore, demır djru nına bağlî (Yajlai motorurun jiıralı birinin ^nriinii dinler. OvıtBtı mıie a.âkalı olarak. şehrimü Deırur. açıklarırda meçhul bir gemi tarafmdan göre verir. Gecmi^te hö^ie •nnlıkiara kafiyverı farklı nraame Bakanı bulunan Chou En Lay'm niden normal münasebetlerin teesAbdulhanüde dair yeni cîler Birl'*ınden blr heyte bu^aıüerde batırıldığını dıın yazmıştık süs edeceği ve Büyük Elçiler teati le ermediğfanir şnndan h*lli ki. bn durumu ise gayet kanşJrtır. felecekte de hövle olarakrn*. vesüalar Ankaraja gidecefc, demir .thall için Öğrendığjnize gore ksza saatînl mü. olunacağı ümid edümektedir. radan Yunanistana Merie nehrini Bakanhgın tahs s*e bulunrasını temi. teakıb Izmıte g^den bır Ingiliz Şılep^!. »erimîere tekaddüm eden gtinlerd* yfirerek kaçan Rnmlara kat'iyyen n« çaıışacaütır Ir^aat mev&ımlnin yak den şuphe edild ğırden mahallî «avcı. partilerin 9e«im haznliklarma h«laşmaaı bu nadde>e olan ıhtıyacı kat lıkça tahkıkat yapLnıı? ve tanzim olu. karak «ivasî felsefeler vüriirmelct» kat artıracagmdan fiatlann da^a fazla nan dosj'a yo'a çıkarılmıştır. Geml bu. «ermen bakımından fayda vokttn, Çakırcalı ıle konuşan Piri Reisin 400 ünrii ölüm Bn şarflar alrmda, tarih bovnnca yukselmesjtin oı'.lerıaes ııe çahşılacak. gun limanımıza ge*i']1ecek ve tahkıkata Ingiliz Cünkö bizde tekrar ediyonin». Sofor'er İstihsa' ve I'tıhlâk Koo tır hlç bir sekilde Yunanistana aid olşehrırrızde de^'cnı edılece'î'j' yılını anma töreni ve darıt bir çok makalelerle maalesef secmen. pro?rama bakı» ceratifi. dün ak=am Taks'mde Lâmamış olan ve 100 000 Türkiin vaLondra 4 (Nafen) Yarın, Starev verme7. \dams. Tiimreve bakamaıtin caddesindeki merkez binaaadıği Kıhrısı na«ıl Arina idaresine Ankar» 4 (a.a.) Dünya kültür rak rey verir ye bıımı sınrî? bir konere akdetmiştir. terkedcbilir, Londranm hövle hir I'n öleli tam bir ser.e olacaktır. Bu tarihind» müstesna bir mevki işgal hi^^inp sröre tavin eder. Koooeratif Idare hevetinden H^k devir muamelesine lemîn hazırla münasebetle Sovyet resmi Tass a eden büyük Türk Amiralı ve bilgini ansı bütün gazetelerc, neşredilmek kı Erdemiz, Nuri Köksal, Halid lunma hrsat verehfliriz? Bunu bir kalenı kaydi ile, bir makak göndermiştir. Pirî Reis'in 400 üncü ölüm yıldonüÇelen, Emin Türkmeno§lu. Ferdi Ynnan hükumetinin, hn «Tka ra spliyorum: parrilerin hanriıkBu makalede, şimdiye kadar yapıl mü münasebeüle, Ankara Coğrafya Sekban, Salim Cülusin. Muh b Ozdoğrn yavılma haMahfh yakmdan lanna. Derneği tarafmdan tertlb edilen aytunç ve oruza yakın üvenin haT# dikVatle takib olnnmalı. müşte madığı sekilde Stalin övülmektedir. anma töreni 6/3/1954 cumartesi gütktidar parti«ıi herri hâdflhad fkzır bulunduğu dünkü kongre sanıiBugün fevkalâde olarak çıkn. rek menfaatlerimiz ngrtına hunıın Yainız müşahidler su nokta üzerin* nü saat 15 te Dil ve Tarih Coğrîdarda Valmak nivetinrfpdir B'"nı ml bir hava içinde cereyan etmiş•edavH yollan araşhnlmalıdır. Te dikkati çekmisîerdir: flatı 50 kuruş. tahtî (förmek Iâ7imdır. ffctidard» rafya Fakültesi konferans salonuntir Konffre başkaru secimini mü Maîenkov'un propaganda fef da yapılacaktır. meîlerini arhJhmır Balkan andlaskalmasmı» re «erimİPrde kendîn» teakıb, kooperatifin faaliyet rapomasi ve ishirliei paktımn kuvvet leri tarafmdan itina lle hazırlanmı? favdab olma^ma rarav?n her v»ru okunmus ve murakıb seeimi •• 'a tenmesi îcin hu elzeırdir. olan makalede, Stalirl'den «Lenin'in rra h(»*\nrtır Para H9""!!. hattâ pılmıstar. Murakıblığa Şekib AkmKıbn*. Ynnan idare«i sltına diH eserini devam ettiren şaİMS» diye amive \erir. nrlnm kanrfınr. gnoğlu ile Melü Akkana seçıldıkten Higiî siiri nelpr olaeaeım anlıvabil bahsedilmekte ve bütün makal» * rıkanr. Havadi VATIRACAGIHIl sonra dilek'er faslına geçilmiştir. n e kidn Oniki Ada ile Bab Trak boyunca komünist partisinin Sta150 l iftA ILl ERENKÖY ETHEMEFENDt ASFALTINDAKİ APARTIMAN Üjeler, otomobiî ve motosiklet yav* hakrnak kâfidir. rfptf Vamınlar c ı k a n r K<>Tif''«îne îin'in sahsmdan fazla rol oynadıiı MAITKtSIDCMIZD£KI sahiblerine 102 liradan jr'rmi bine Karasulanmiza gömiilfl hnhınan kaydedilnektedir. rev ıereck olanm rpnrîne b'Vmnr DAİREMİZDEN BİRINİN PLÂNI yakm lâstik tevzi edildiğini. Iâtik hn adalar, «oraki Hr iskân proçraIfivmı car>) n'arak tanmmiî Kim^e» Diğer taraftan, Rusya nisbeten ihtikânnm kısmen olsun önlendi^ileri kendi «ifran kahnl. hattâ m*hmma ra&men Elen âlemine bağla tsakin» bir şekikle bu yıldönümüni beîirtmekle beraber kooperatifin n» oîar^V ilân bîle edpr. Yeter H o »"amannşrır. Anadolu He candamar nü kutlarr.aya hazırlanırken, komü henüz kâr durumuna gecmeyişini adarm ka7anmak. "îerinıi ka7anmalan kopanlan bu adalaun. iktisadî rtist Çinin bu hâd.seye verdiği aşın tenkid etmişlerdir. ya varasın. ltslkinmalarını gağlamak lcin Yuönem nazan dilckati çekmiştir. KoBilâhare kongre başkanhğına, nan hükumetinin tatbik ettial proYalnT7 bn eavrerte Mifade ftmünist Çin radyolan hustısî progtüzüğün 53 üncü maddesinin tadili netices'z kalmıştir. Yunan memesi Iâ7mı celen nn«nr, kannnt ramlar hazırlamışlar ve devamlı ile üyelere verilen yüzde 3 ikramihtitün tek7İb'pre raemen. mü'samahalar ve hüknmet hnkânsurette Stalm'in sahsmdan bahsetyenin yüzde 10 nisbetine çıkanllandır. 4nra «imdivp kadar hn deOtıîld \dadan kiitle balinde gHç olmeye başlam'jîardır. masını teklif eden bir takrir ver'lrere hir istikarr.pt hir bir parride dtı?ımn ya7ryorlar. mişse de. bu hususun Ticaret Baeörülmiis decildir. GöriilnT>«î d# Bngün ise Yunan idarecfleri. niskanlığı karunlarile mukav\ ed olpek ıımnltn!<7. Onun icindir ki Y»ıbeten cok vakrnda bıilunan Oniki duŞu bildirilerek reddolunnustur. nanistan gihi ba7i mertılpketİpHe Mnvı ve tnahdud nüfusu besleKongre geç vakte kadar devam serhnler. ^aln^7 bn i'i vapıp rckîîmekten. Recirdi'Tnekteıı 5rİ7 iken etmiş. yeni idare heyeti seçiminden mek irrete kurula<ak ve si^îtcî renKıbn«a el atıvoilar. Belki bir fiin. 8U SEN'EKt sonra toplantıya son verilmiştir. Aum z.amanda mütenao aulanh» ?i olmıvan hağım^ir muvakkat hiicok nzaklara nzarhklannı kumetler zamanmds ferPTan eder. , hesıdeierımnt o ae ~* •' Tahiî böyîe hîr biikumet d» falan COSAR Ocak ayında ele jreçen kacak veva fiHn'naHîve fa\da'ı n|M)" diye hrkıirrıpt imkânîannı fciılianTnnT. eşya \ Almanysda doktor bolluğu 19S4 ocaS ayı içinde kaçakçılşrla ya. MuhaHfler» jfelinr*: Tii"Vivpd# B^rm * (Nafen"> Almanyada pılan aıücade'ede 239575 lirı değerınde seçim «îstemi hîr çarihei hilkarHrAlllNIN kaçak eşya e'de edilmistir. çok fazla doktor oldTjğundan sıkâ152030 kkilik lis+eleri olan secîm yrt Mı'mektedir. Her jn! 2000 Aldaircleri vardi' Yürfe 51 alaıt HER AT BİR DAİRE (İzmir veya Adanada EV) man Tıb mektebıne kaydolmaktaHER 150 LIRAYA BIR KURA N U M A R A S I hütiin bu listrvi ksaanır. 4S a»»n EVLENME dır, halbuki yainız 800 doktora lf HER AY ALTIN ve PARA İKRAMİYELERİ sıfır olur. Oemek ki: MESADET HASAN »erilebilmektedir. İs+atistiklere göpartilerin havati mutlaka ile Y Mühendij 10 Mart aksamına kadar hesab açtırırsanız bu apartıtnan re, sıra bek'uyen 22 000 doktor bumakla kaimdir. Eeer nishî ,.^,.« KEMAL t~SAL daireleriııden birine sahitı olabilirsiniz. Çekilis: 30 MART 31 Martta ol<ıa. hir serim daire<ıinde kendi li«Evlendiler. i tesinin aldıfı ytİ7drve nazaran hir Lefkose I fcae mehm çıkarahilecek olan mvI halif parti ekseriyet sistetnînde hakitıf ktrvrerinin tam ifadesl olmıvftonk kadar az koltuk alabiHr. MEVLİD IS50 secimlerinhi vııkanda izah et15 mart akşarrıma kadar Garantı Kıvmetlı esm rlğhn nefipeleri Halk Partisinin • Banriasına 100 lira yatınrsanız 31 Bu zengin A L T I N tkramiyelerini IXSAN octit.ni» zaman diistüeii tniimasil dnnımn l*'o!'k roartta Küçükyalıdaki villâyı ve alTUNALI'run göstermek<edtr Su halde yapılacak. bn ikramiyelerini kazanabilirsiniz. Her oy son« bir i«, her seyden evvel secin» dairelerh» ruhun» ithaf e Bu keşideye iştirak hakkını k£zadılmek uzere \<de ekvriveti IfBjanmaya ralı<anaknanlar aynı zamanda, Garanti Banfatımn birmcj ! tır. Bu olmarsa Merlise jrirememek senei devrlyesın< kasınm bir kişiye vereceği büyük ihtimaii çok kuvvetli ve «rirmek ihaksamına kadar "•astlıyan 7 mart ikraıniye 100.000 lira çekilişine de tnnali ise tesadiife bağhdır. Ond»» 1954 pazar gunı !cattl?caklardiT. açbracağınu dolayıdır ki muhalif partiler proçikmdi namazın. dan »onra Ş'jl' ramdan. plândan ewe? Mecli«e eii"Camıi Şerlfmde menin vohıno aramakta ve bnfl» 150. liralık bir hetabla Hafız Esad Gerede ve Duagü EICJ. teker teker kaybettiklerini çördiikmend tarafmdan Meılıdl Şerrf leri ayn liçte yerine hirleşik li«t» kıraat edileceğmden merhumu se. kazanabilirslniı. ile temine calı<mak<adırlar. 951 d» venlerle arzu eden din kardeşlemizin teşrtflert rica olumır. Istanbulda muhaliflerifi aldık'an ••r ¥»tııd»|i Neıkcı Sahibi Tapaa{ı Çılışın Bankı £şi Ne^ime Turah ov vekânu. 94 bindi. Bnna muk»hit DMBokratlar 79 binle «ecimi knLiralık büyük ikramiyeyi İstanbul Şubemlzde kayıdb zandılar. Bn iste ne prosTsm. ne d» 14115 numaralı hesab sahibi kazanmıştır. BL polirik telâkki hâ! imtîir. bursd» öiünıdirim davaîi hâkimflir BirSermayesi: 200.000.000 TL. 1000 Lira Galata Şubemizde kayıdlı 15203 No lu Hes.b, le^mez^e Mecltse gıremer. Cire14430 İstanbul 1000 me/7se «i\a«î murakabeve i«tirak e14540 İstanbul 500 denıez kî pro?ra»nii)i tathika vey» 132 Mersin 500 ona nazpraır tenkidler vapmava ç»12588 Galata 500 lıssnı. Üc ki«i arasmda kavsra vai14587 Galata H a z ı r l i T i n l t r 500 Bjrisi. di?er ikisini teker teker t«12481 istanbul HAYDAR EDİSKUN BAHA DÜRDER 500 pelivor. Arn kaldıkca bn iki kt^rl 14336 Galata 500 Ortaokullar ve ilkokullar için kendi bünyelerine göre haörekmden dayak yempse mahkâraHFR 13223 istanbul zırlanmif iki ayn sözlüktür. 500 Onun icin hirlesivor \*e k€>ndileriırf 12753 İstanbul 500 ir Çocuğun ders kitablarrnd», dergüerde geçen ve bllin elbirliğile miidafca edip dayakta» isabet etmi$tir. kıırtanyorlar mesi «on derece lüzumlu olan k«limeler derlenmek suBn iki ktöyiretile t«rtiblenmlştlr. B'anlardan başka muhtelif Şubelerimlzde kayıdlı 20 hesab •• Her kelim*. cfimleler lçind* kullanılarak mânalastınl* lukaohkta »ahlbinin her biri ikişer yüz lira kazanmısîardır. kuphkb Vay korkaklar. h!c erkekfflı mıştır. (IttB, Slr'al kalmadı m>? Kasıl birlestinJB? Oiv* Kazanan müşterüerimizi tebrik eder gelecek kejideleri•k Önemli kelimelerİB yanlarında telaffuzları da belirtil muahare etmek. oslara: mizde kendilerıne yeni şanslar dılerız miştir. It Mltaıt (an Davak yeme§e devam pdiııi». •k «İmlâ Kılavuzui' na göre her kelimenin imlâsına dıkkat 3 Haziran 1954 keşıdemize iştirak etmek frrsatıru kaçırmaBu sizin için bir ahlâk darasubf, edilmistir. RZK1V B n v t yınıı. Kıbrısa dair karar almsşlar! Batılı Dış Bakanlar arasmda konferans Terfî edecek öğretmenler için yeni kadro tasarısı Genc takımlar Güzel ve sıhhatli çocuk diin İzmirde karşılaştılar Hddfse/er flrasmdi Seçim vâdisinde feisefeler Genevre toplantılarından evvel Üçlerin içlima edip görüsecekleri bildiriliyor T: Müsabakamızın resim nesretme safhası bugün sona erdi Kızıl Çin Diktatörü \ Mısır bize farziye öldii mü, yaşıyor mu? vermeğe yanaşıyor Boğaziçi tarihle 15 defa dondu Sfalin, geçen yıl bugun olmoştu 20.000 e yakın oiomobil ve mofosiklet lâstiei dağııtıldı ' Yeni Tarih Dünyası Bu Akşama Kadar 10.000 500 u 31 Martta Villa ve Alfın TÜRKİYE KREDİ Tek mttşteriye Altın İkramiyeleri 10 Mart 1954 Çarşamba 300 + 100 + 5 0 + 50 150 AKBANK 3 Mart Keşidemizin Talihlileri ÛBKÎYE EMLâR KAEBİ 15.000 SÜMERBANK AKŞÂN KADAR Bankamıza Yatıracağımz f Türkçe. KONUŞAN SÖZLÜK 100 TASARRUC HESAPLARINA Lira için Mart Keşidesinde bir iştirak numarası alacaksınız HER ÜY EV Selânik Bankası tSTANBUL BANKASI Necaabey Cad. No. 30 GALATA •k Sözîükler jık. kullanıslı v« tamarnen bezli olarak cildlenmlşttr. öğretlmde ön«nll blr boşlugu doldur«c*k olan bu lkl sözlüjfl «ayın öğretm«nlerimlzin incelemelerini tavsiye ederiı tkokullar için Konuîan Sözluk 130 Kr«. Ortaokullar içrn Konuşan Sözlük 250 Kr» REMZt KİTABEVÎ B.rRLRK DEMİRBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog