Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

» Mfttt 1954 Tanınmn aahn» »anatkârlarımjzdan Muammer Ka'aca, eski hukuk mdşavıri Avnl Alkı\anç ale\hn« Denlzcllık Barıkasımn, tskendebır dolandıncılık davası açmıştırr ri\edek" acentalara dair blr Dün 8 ashye ceza mahkemesınd» mex Meselâ kalabal im kesıf olİstanbul Elektrik Tramvay, Tünel teklifl kahul edildl başlayan bu duruşmada Muammer Idaresı Umum Mudürü Kâmuran duğu saatlerde Galata koprasunun bflrneden, gSrmeden bu pis mahluk junlan so> lem stir Gflnlük gazetelerde Toprak MahGorgun, dun kendısıle konuşan ga ıkl vakası ara'ind» t E T T valardan artakalanlan yiyoruz Hasta« tzmırde ftırneye çıkmıştık Akdenlzd» volcu gemısi çalışüran »u'leri Oflsimn bu »ene kovlüden retecılere, IX TT İdareaının uze sıtalarıle saatte 9 000 k şı nakledıllık ahyoruz kumpanyalann «enede ıkı defa ol bır mi'yon «eklz yuz kırk bin ton O »ırada A\ni ile tanıştık Bana nnde çaJ'stıSı mevrular hakkında mekte ve bu nakljyatın yuzde 60 ı En basıt bir mnalini vereyim i kendı=ını avukat olarak tonıttı Hu mak uzere >aptıklan toplantı hububat catın aldıftını ihrac ettlği tramvavla vap'lmaktadır malların bir mılyon ylrm! altı bin Evlerımizde çocuklanmızm taza ' 7»h»t ı °rmıstır kukf ve tıca^ işlerımm takıbı .çın «Luxor» şehrınde dort gun sur tonu geçmekte oldıı§unu son defa Metrova gelıncp metroyla saatte vumurta yemesinl temın maksadıle Kâmnran Gorgun ezcumle dedukten 'onra bıtmı«tır Bu konfe Inpiltereden memleketimize Relpn Avnıyı vekıl tayin ettim 30 000 k şı tasınabılecektır Fakat yetı^tlrecegi yüksek kalıta buğdayı Avrupalılar böcekli buğdaydan çok beslemek istedığimiz beş on tavuğa mıştır kı ransta Denızrılık Bankssı, DenizBır ara Guzın ıle bır bono mesebunun İçın de 4 5 ılâ 6 sene be< volları tş'etmesı mudurü Zeyyad buğdav ithalâtçılar ıfrupunun buj almak veaair yenllikleri birbıri ar korkarlar Memleketırruz zıra! mah vedırmek üzere bır mıktar arpa a« Evı'e işı »ehraı iki değişık daylanmm begendıklerini mem dınca vapıyor Basvkâlet muraka sulâtına binbır ceşid munr ha^erat lıp evimizın bır köşesine aaklarn. lpsınden ihtılâf çıktı Fakat hâdıselpmemız 'cab edecektır Ancak met Parlar ile mutehassi'laHan Mev ve parkur bak'mından sapa verın îe de hukuk muşavınm benım aleynunlukla okuduk ro\a ıkı muntehadan be hevetinin devlet çıftlikleri 1952 ve hastahklar «aldırmaktadır Hü Gunun bırinda ev sakinlerlnde hımde çahştı dut Çamiı tarafından temsll edil olan vatandaşlann bu ıkı yer ara , muz'ıc bır kasmtı başlar Bilhassa Bu ferahlatıcı haberlerl» ban Av teftiş raponında btr kılo buftday kumet «ılolarda ve diŞer maballermıştir Konferansa dahıl dı$er Sonra da gerek hareketlerinden, «ında ndip eelırken bır iki hattl i l a n a c a k O u s u r e t ! e y a k m b" S e l e ' rupa memleketVnne ihrac etti§imiı ma'ıveti muh*elıf devlet çıftlıklerm de depo edılmij hububata faldıran zavalh çocuklar derılenni sovarcagerek sonışturmalanmdan avukat bazan uç va«ıta d&£ı=tirmek m c cekte inşası tamamlanmı» olan kumpama'ar »unHrdır Adnatıca hububatm b^rekli nömııneye mude vasatf on ıki ıle on üç kurus gns bofek'prle en modern bir «urette smı kaşınırlar Doktor bir çok llâc olmadığıru anlad m Bu arada tieabunyetınd» kpHıklan, bu suretıe kısmm işletmeye açılmasına çabşı Mptsaeerıe Mantıme Export Lines vsfık olmidı§ı zamsnında teslim terilmektedir Hükumrt bir kılo mücaHele yo'unda oldufu gibi hu lar verır Gene kasıntı de\ ara eder laman »» para ka\bma uğradık lacaktır Metro Halıcı bır uçuncu Khedıvıale Maıl Llne edılemedıfiınden müskul duruma buğdayı koylöden otuz kurusa alı bubata saldıran boc>>kl<"p \>«rli bır ve bir kaç pun sonra k'ndılığınden rî işJerımi tedvır edıyordu Işler lan naza« ıtıbara alınarak buna kopru ıle geçeceK ve bu kopru dıKumpinva muTnc"=ı!leH asaftıda dustuSumııı lavialan da vardır vor Bu rakam'ar nrsattn kârlı 01 r ılâc tatbık edılmpkte oldujunu da eeçer Bu Sfetm sebebı aroa tane netıcesı 8 bm 1 ra ücret de alm ^tır bır çare olmsk uzere akt^"ma bılet ğer nakil vasıtalan ıle vayaların da W mevzuisrda muzpkerelerde bu Hııbuhat 'hracstınds khvlfld^n top 1» oldujunu ve ko%lünön kazandı sevmcle ısıtıyorut lerinın ıçınde yaşıyan znanlı bır Bono şınde alevhımde çalışıp be kelebek tırtıhna saldırmakta olan nl dolandırmıştır » mevzuu Haremizce etud edılmege ıstıfale=me acık buiunacaktır Tak lunmuslardır lanan hububstın nakli, muhafazası ğını gdsterivor Devlet zirastine na•ım ıle Beyazıd arasuıda ıhdas edıVatanı Sun\ e olup cenub vilâvet pek küçuk blr (inimcektır Avrupa Muteakıben üç jahld dinlenni}, haşlanmış^ır llmanlarda vitklem» v» bogaltılma zaran kövlun'ln buSdavı dsh? u'u1 Yunan'ıların rekaberl I»rımi7 bu§da\ tarlalanna ve dahıl lımanlannda çarktan gelen arpa burlar Avnmın kendl^inı mufettı* leoek trolevbu» hattı tesi'at ve araHalen bir komisyon bunun flze bslar olmak üzere 2 a\rı mevzu Yunan hukftmetinin son zaman sı ve tartmak avn ıvrı islerdir za yanl 1012 k\ını$a malpttıftınl de tohumluk ve ticaret volıle her çuvallarıle temastan korkulmasının ve avukat olarak tanıttığını «öylennde çal'srnaktadır Bejazıddan halınde mutalea edılmektedir Te larda harb tazmınatı oîarak Ita'ja Bujdav ihrac eden Kınad» Btr'e ziraatçil»rimlz sövlu\orlar tarsfa vavılnnı» olan (Cephalarva sebebi budur mı^lerdir Avrupa »lıcı mem'pketlertnden ^\rıara Flemlr) vaban) ot tnhumu Dıkılıtaşa B'dpcek olan blr kmse sı^at şartnamesı hazırlanmı? ve Ba dan aıd Bi 5000 tonluk 21 mı' sura şık AmTikada bu isl«rin mekanik Duruşma sahıd celbl için başka bir «ekil abnası varım a«r evvele megelâ Almanva Özerinde duraHukumetın möcadelenin ehemUk bılet üzertr"'pn be» kuru* fark kanhğın tasdıkına suiulmuştur tınde Agam<*mnon ve Aşıles gıbi da s mdı başımıza derd ach Plemır ffüne kalmıştır fpiîîduf eder tkinci Dvın\a Hsrbın lım Bu memlpkptte «en"1prdpnhpri vermekle ıki dpfa bi'et almak kül Arabala'a aıd şirtnıme de hazır ıkı gemınin Yunan armatorlerınden ufak bır tohum^ur Terkıbmde +z mı\etını takdır ettıgine ve sene'erden önce vant 1932 ienelerinde Zidenberi bu mevzuda çahşıîdığma fetmden ktırtularaktır lanmaktadır Yenıden Almanyava Nomıcos'a satılıjı ve Iskendenye raat VekH'eti dört vrde buvök silo verleşmlj bır bu'dav kphtesi, d»» mıktarda \ag olHu&unHan kanştısn juphe yoktur Fakat m ı idelenin Otel, Lokanta ve Eğlence Şehria bazı kısımlannda tram ısmarladıgımız 50 otobus onurpuz Pıre Venedık tçk»rder1ve Pire lar (hububatı fennt saklama amftirmen ve ekmekçıhk "!i<;temı ar unla yapılan ekmekler eimer acı Amenka sıstenvne \ukselmesi lâ İşçılcri Sendıkasınm toplantjsı vavlan kaldırı>ken otohus seferle d«kı gun'ede gelerek servıse gıre Cenova Mar«ilva ara'inda çahştı barlanl yaptırmiîtı Son defa Hav dır Bunlar birbıHne sık; ^ıkıva baft ohırlar Almanlar ihrac ettıSımız Otel lokanta vt Eglence Yerleri U<A. lıdırlnr Sert kırmırımt'nk bır buft ılk parti mallard'i bır kılo buSdavda zımdır Bundan kasdolunan mana leH Sendikas nın olaganüitü kongresl. rinıtak\<veednor trolevbu» hat cekür Runlarla, bazı sıkışık hat rıİTia'arına karar veulıji üzerine darpasada veni limanda temelt atıda mucadele ıçın en >eni ilâclar ve dün »aat İS U Kristal gaılnotunda y». day cınsi uzer ne çslıjırlar BuSda \irmi beş Plemır tane<=ı ıçın tolelan ıhdasını duşünüyoruz lan büvuk silo lctn vapılan meralan takvıve ve venı bazı hatlar ıh me\dana gelen durum motorlü tulumbalar tavvare kul2 Uçakla seyahat edecek yol simde lövlenen nııtuklardan bir yın boceksız ve yabanl tohum ka rans kabul etmışlerdı Bu fena to lanmaktir Yenı zırsat+a kira^apanın pılmıştır dttl kongrede Türkly» tsç« Olagan Fakat bugün tramvaylar büvuk das etmeği duşünüyoruz Bu otocularm otomobı'iennin volcu bera kaç sene içinde buftda\lanmızı mu ri'mamış olma'inı ı"=tprler Gluten humu da buSdav tarlalanmızdan yerıni tnktor aldı*1 eıb' in»an sır Federa^onuruıı »enellk âdi kongresin» bir LM^yaca cevab verdığı içm bır . buslerde de bıletçıler orurduklan ve buna benzer terkıbe aıd sartları yoketmek mecbu^^ etındevız berinde giden otomoblller gibl u hafaza nakil tartma gıbi işlerln tında calışan puskurme fileti \eruıe katılarak 7 deıege »eçllmls ve ldar» h». da vardır oenbır» kaldınlmalan beklene I yerden bılet keseceklerdır » Devlet üretme çıfthkleri fenn! ve motorld ve daha yenısi ta\Tarenın yetl azaları yenl tesiı edlleceic OIÎD euz tanfe\le naklı mp^«"l»si tamamile mekanıre olacaSını mem" """immınnıııı mtf*Uf ifnnmmiüinınııııııtıiHiiHiııınıı»»» kooperat fın çalıjmaları etrafıid» umu. Bızim tstanbul tzmir Ankars makinell tıraat isIetmecılıSınde mucadele teşkilâtma girdtgi gun ml heyete Izihat vermıs'cdlr Bu hu'usta verilen karar eereftin nunlukla flftrendlk Buftday lhrae ce yolculann geml ilf sevnhat et eden memleketler arasında derepe gıbi bflvük »ehtrlerimlrln istedıjh koyluve numune oldu&iı gıbi bu fe Turkı\ede de modern ziraî mucaGarib bir ındhar meifri halmde otomoblllerinln ucuz alabllmek için bu tsin blr d» zirtt bugday başkadır De£ırmen ve fırın na otu oHuren bır ilâ< hııhındu dele başlamıs. olacaktır Evve'kt alcjajn laat 20 10 da K0prQd«a i»imiz bize msh^usrur Knvlu bi7im ğunu oSrenınce 1953 »enesinde cetanfe ile nakli mumkıln olabileceğl eephe^i vardır Bu da buSdayı ucukalkan v« Amavudköyun» gltmekt» o'ın Ş°Mr Ha'larınm ıYao\sı vapu. aksi halde tam navlui verilme^i 14 z« maletmek piyasanm lstedifti te sartlanmızı gozonünda tutarak bıığ nub vılâvetlerindeki eıftlık'ennde j 1 runda bır fapka v» blr mektub bul'jn. ıkı Wiz dekar buidav t^ "!'"' ı'ârzım geld 5i netlc»sine vanlmıştır miz Tt böceksiı, yani Avrupa dev day yetıgtirir 1 rouşnır Mektubda «sDka aahiblnln ia, S Fransızlann Messaserie Ma letlerinto buftdav ithali lcin rtp Bocek meselesine gelince Bu5 lattırmıs ve elde edılen mü'bet tıhar kasd le kendtslni deıüze âttıi», Şışli 0™anbey Halâskârgazl «addMİıv. rltıme, îtalyanlann Adriatıca kura tıklan nizamnamelerin aartlanna davlara ambaMa ıkpn Kalandra a netıcelerı komçu kovlulere de ensSahte fatura ve evrsk tıınzim • panvasma dında «iyah renkli, bası hortum pı termıs 1954 senesmde bu tatbıkatı de 3 26o numaralı aoart manda oturiu, •Sabahftt Orgaç lcmind* bir kadın, konferan^ça tanınnuf uvs*un mal KÖndermektlr r gu Nafız Erol adm taşıdıgı vazıhd'r bi uzamı» 34 mılımetre bo\da bır dort bin dekara yukseltmıstır Şehremini polls merkezıne basvu de ek 60 btn dolar tutannda dov z olan bir takım haklardan DeruıciBu girlb lntlhar hâdisesi hakkmd» rarak bir taksi ile kaçırıldığını so kaçırdıklan iddıa>=ıle o*i tuccar » lık Bank?sı gemılerinin de Istifad* Memleketimizde riraat sanatı v« bocek musaJlat olur Bocek nivrı prltj ve Adlıve tahk kat vaom'k 'dır. Memleketımizde zıraat mıicadelelevhlne açılan davaya dun 8 aslfy» etmesi mesele^i gbrfisfllmüs ve ne rimll, dovurucu olmuştur Çok mah bajıle bugday tanesıni deler Yufor ve muavim tarafından tecavuze sul almağa çalısmakla beraber yük murtlar Kurdu tanenin icmdekı u sine buyuk kı\met ve ehemmiyet maıuı kaldığını iddıa etmis.tir Sa ceza mabkemestade başlanmıstır tice ıtıbari!» Banka gemilerinln Sanıklardan Havım Mis Jozef bu riıçhanıyetten istıfade edebile sek vasıfta mal yetiştırmek yoluna nu yer Boslugu pislıji ile doldu vermpk mecbunvetınd^'iz Hububahat Og=ç, v»rdiği ıfadede AkMıs Havım Levi H»kkı Atiker, cekleri karar altına alınmıjtır Bu girmellviz. Hukumet uretm» çift rur Bazı ahvalde bocek yuzde > bat mewa sebze hulâsa çeşıdlı «aravdan bir dolmuşa binerek Bevlıklerinde yetiştirdlSi viık«ek va^f tuz nisbetinde bır ziyan yapar Bu mahsullenmiz en muzır v« korkunc Ferıdun Kocabay Zıva Karay ö celuna çıkmak Utediğini, faknt 50 mer Bal tsmet Batmaz, Falk tm suretle tenzilâtlı olarak yalnız Mea ta vuı bin ton tohumlugu telektor Içi bocek pıslıği dolu undan yapılan haşerat ve hastalıklardan zarar gorfonın kendıs'nl Bejoğluna dejıl dadofclu ve Ömer Ce\det Turkme sa?»He Mantıme ve Adriatica (fe lerden geçirıp illcladıktan «onra ekmek duşük kahtelıdır ve yıven mektedır Mustehlık ve nnı«+'Vı«ıller Unkapinı civannda tenha bir yere nelH dün verd'kleri ifaded* »uçu milerlle gevahat eden profesorler kövlüye dajhtıyor Tohumluk buS lerd» bilhassa gozlerde kefintı ve rahıbler mı«\rıneler ve F'ansız alle day yetı»tırmek istiyen köylü 11» digar iraz grsterir Bu sebebden go'urup muavınl il« birhkte teca rnkâr etm'slerdlr leri Banka gemılerile taşınabilecekvuzde bu'undu^unu, sonra EdırneDuru'ma bazı hususlann tetkiki lerdir k?pı v"!u lle sur dışına çıktıklarru 4 Seyahat börolan v» tâll ae*n burada Sakızağ cı mezarlığı mev •e evrakin celbi için bagka gune bırakılrruştır talar meseîesi kimde tekrar tecavüza maruı kaldışını "iha^et Topkapı dıjma bıBİ'Ha«sa tskenderiyed» adedleri tl Haketn Kurulunun fubat 70 i bulan Iriü ufrk'ı sevahat acenrakıldıt"iı Mdıa etmıj joforleri tar ı\ı faali\etl talannın bazj ahvalde gemi kumnımadıih pıbi, a baıun mımirasıra Jl Hakem Kurulu tarafından fubat parvalannı zarara »okacak tarzd» da alamadığını sozlerine ilâve etayı içlnde 35 U ihtJ'afı müzaker* edll çalıçmaları me^'iuu bahsolmug ve mıştır m stlr Suç, h°m polia ve hem de Jan Bunlarduı Trtel lıletmelertiM aid t l Bankamn teklıfl lle konferansa bag h gemi kumpanvalannın bıletlerinl darma mmtakalarında işlendıği içın top'ulukl* 1» lhtllafl isçller lehin» neü. celsnmls ü"r»tlerln» vOtde \ lrml sat>bılecek tskenden\edeki tâll aher ıki makam tahkikata b?slam)9 nl«bflndeve lsçiyipslmas: kara» baj.an. ıaxn. centalann durunu ^!'kınrian InceleHır Mu'era^z şnforle muavinl sid mıjtır nerek bunların ıçeri'inde emniyet detle arannıakt dır 1 olanlarınm tesbıtine secllecek o1 Iddıa «ah'bi kadmın barda çalıa Sürd Yhksek Tahs» ve Kulhlr lanlarla muksfvele vapılma»ına katıfı ve Trabzon o*elınde kaldığı anCemiyetinin Teşekkhrü laş Imış+i'" Cem'yrttmlze m«ddl \« manevl bü yük yardımiard» bulunan ULnınmı» Gencliğln Kıbnsa bağlılık Kons<*r\aruar Turk musiklsi tüccar hertıser'mlr v« asl! tivemlı Ba.> Mustafa Savdsran h<zmeıl«rl |ava.nı gosterlsi konseri takdır ffrir ılduitjndpn n!zflmrarr»mİTİn Turklyt M111I Gencllk Komltaainin Tıı>r Tu"k mıuıiklıj lcrm h« 9 \xıCTImadrip'ün» uyuiarak 1 numar» fKıbrıaa bağlıhk göjterlli) tdı »ltında yetının «numüzdekt 7 mart pazır u . lı tertt azah&ın* ve «ynı |*ki'dt hiı t»rtlb «ttjgl akademik toplantı bufün böhı Tak:«tTn Beledt\e Gazlnoaundt v« metleı g<5ui»n kabzımnl H B lal Kut. taat 16 da Envnönu »Jrenci lokallndt recejl k"nSere Kunw\atuard» \eniden luslp fahr) bv»ı sr kabul edllmfîlerd vapılacak'ır Bu toplantıd» an»vat»n dl. t^^Kİ] ^dl'^tt bulunan folklor icra he Kendılerın^ nlenen te^ekkur eder 7 jındikl Kıbrıslı TUrkler tarafından gdrvyetının d* =»d1 \ ı\ er A'anıan ida esln mart p«zar p'nj Vefa Blrol handaki derllen iki mesal d» okunacaktır Bun. de ce'i^li M» Dmjraifla 20 kijilik kad Cemivet nerkezind» tertiplenecek şeret lardan biri»i Kıbrıstaki Kıbrıı Turk rosu 11* ljt'rak edeorgl haber ahn (TJ>ün« ızalarımızın tefrtflnl rlc» «de. Kuramları Federa*vr>nundan dtieri mıştır Londradakl Kıbrn Türk Dernejtnden gelmfjtlr Bu toplantıya yerli v» yabaneı buın ÇOK ZENGIN ALT1N ve FAJIA tKRAMtYELERL vt ajanj mümı^^lılerl bütün ünivenlt» Drofe«orlerl bütün konso!o«lukl»r v« 1 Pi rlkhan* mUmesslllerl davet •dllmlt AKŞAMINA er jlr Cumhurreisimlı aayın Celâl Bayarın Amerıkayı ziyaret pro|ramlarmd* trakUJr fabrıkası olarak BirKAOAlt lealk Amerikanın «n büyük v« tecrubeli traktor imalâtçısı olan InteTiaüonal Harvester Company FabriÜniversite Talebe Blrliğinin AÇILACAK HER kaian da buJunuyordu, bir mektubu Yukandaki reaımde, Cumhurreısimiz, bu kumpanvanın Chıcagodaki fabrikasında blr Mc Cormick tstanbul Cnlveraltesl Tal*b« Blrligin. Cub Traktorunu çahştınrken gorulmektedır den gönderilen blr mektubda Blrlljln HESABA 1 Kl'R'A «tsfanbul Ünlversftelller Talebe Cemiye, NUMARASI VERİLIR. tl> adındakl tesekkülle alâkatı bulun. majıjı blldlrilmektedir EN FAZLA TECRÜBE EDİLMİŞTİR Vilâvet binasındaki hâdise BANKAMIZDA ISABET ŞANSINIZIN DAHA Vlîâvet b nasınd» blr fotogr*fcının KUVVETL1 OLDUGUNU UNUTMAYIN1Z. Birlnei kısmı g»çen ıen» tamnmen saülmış olan ÇAMLIK B 4.HÇELİEV LtK Orinci grup argaDıınvanın en tecrubelı uçak ımalâtçı»ı Dntıg. a^nı'dJJüne dalr haberd» adı geçen lannın agaclandırma i|i tamsmlanmıştır Ra'tm Tınar hadHeyle hlç blr •Mkajrı la«*tır Aşağiflakı Ha\ayolu Şırketlfnnın mubulunmadıgını bildirmektedlr 2fi 000 çam ve süs ağaelanle yolları ve parsell eri ağaclandınlmıs, elektriği mevcud ıkıncı grup a/?am ve modern DC6 \f\a DC6B l c a k Ç\MLIK BAHÇELIFN'LER arsalarıru gormek üz«r« sızıen 7 murt 954 puzar gunu davet etmekle ları ıle tstanbuldaü ıstedığımz yere gıdebı Marf 5 Cemaziveiâhır 29 • Mue«^f=pmız sprpf Hu\ar lır«ınız: MüessM«mız onünden sabah saat 9 dan itibar en her saatin başında akşaır saat 17 ye kadar kals 3 kac k hususı ve ucretsız otobasleıımızle Ç\J>HIKa yapac^ğ'nız Bfzıntı sıze hem gıjz1»1 bır bahar gunu 3 KLM Holânda Krallyet Havayoüan © PAA Pan fecirmek, hem d« mustakb«l yuvaruzın yerını seç men fırsaUru verır Turkiye 0 '1 * E American Dunva Havayollan • SAS iskandmavya • Kredılı İnşaat Bluesscsesi GalaU • Sirkeci Kadıköy Osmanbey Çarşıkapı V «28 12 M 15 38 18 05 19 331 4 50 Havayollan • SVVISSAIR Isviçre Havayollan MuıvsH. Salâhaddın Karakaşb tzmir • Menemen B*yand ÇagiVapı Num^ra 97 S Beyazıd Pals» kat ! T^lefon 25630 «21[ 133 12 00] 130 Otobüs ve tratnvaylarda Vapur aktarmalı b.îet usulii kum^anyaları konferansı I E T T Dd dç vastta deüşHrmek m*€bun\etınde olan şehir halkını laman ve para kavbından kurtarmak içın aktarmah bilet usulunü tatbika karar verdı I ZİRAAT BAHİSLEStİ i Buğdaylarımızm ihracını kolaylaştırma çareleri Süreyya Özek Yazan: f Muammer Karaoa iddia ediyor Sanaikânn eski hulcuk müşaviri aleyhine açtığı davaya dün başlandı Bir kadın fecavüze Döviz kacakçılığından uğradığmı iddia sanık lacirlerin duruşediyor masına başlandı [OEMİRBANK TÜTUM BANKASI Suadiye Âsfaltmda I APARTMAN DAİRELERİ1 10.000 Lira DOUGLAS 10 MART 100 Liralık TUTUM BANKASI Durdu ğudlü geçsın, o gun bayram ediyor CUMHURİY£1 lxı EDEBÎ TKTRtKASl 3 3 etsm, yeri yer değıl, Tam bu « kati var «Madernki boyle Memed» edı>or Durdu Ağa Fukaraya nerada şapkasını bir kurşun aljp göMemedı dedı, esen gıt de oyle bır jer bul, ler vapmı>or Akla hayale gelrürüyor bu yakın'aıda Bm de gel gotur medık oyunlar Zuluniıer » Anm Çavuj «Diri olarak bemi el!n« gecfreMemed sonra I ter^en yanma bır arkadaş metsın Çavua,» d.yor «Boşuna ug tUlan » diyor culan btr düdaha al T «Bana bak kardas » dedl, "aşma » şersen ebme » «ınsanların usıune çok varmamalı Memed Sesınde babacaniık var MinnatKurşun kavnıyor ^a'aSa Vırmızı, Oldurmeıı dovmelı, sovmeli ama «Cabbar gelsin,» dedi tarhk var yaj'ı ku*şjnlar vağn or Dudu aMemed EI yordamıie ağaçtan ağaca gı ustlerıne çok varmamalı Donsuz «Bana înc» Memed derler Ça çıklıkta dort donıKor Durdu canıde'erken, arKala'indan hafıf bır donsuz koyune gırroesı bır adama vus » diyor «Sen bprım olumumu nı dış "(• tajun ş habıre kursun salışık geldı Olduklan verde kala olumden zor geur İşte bunu ysplıvor Sonra arada bır duruyor çaInsaıılarla ojnamamalı gecırırsm ancak elıne » kal^ılar Geııje donup baktıkla mamalı vuşa kufredıyor: Korkmah ınsanların bu tarafından Çavuş rırıda Durdnju tır kıbr.t çakmış, Aşagı gormemelı ınsanları » «Çok vazık,» diye bağırıyor çam dallarını tutu3turur gordü «Çavuş çavuş» d ^ r , «kan «Çok vazık » Bıı ufacık akar suva duştuler ler Yawı YAŞAR gıbi kaçtı sanma Delı Dur^uyu SeVe Çavuşun kabzayı kavravan Dıze kadar sı<>a battılar Memed burada ASaçIar da sık Bir kaç j ğaçlar da daha oralarda Blr deşmda kaldılar. Hiç birisıni uyku bekleyip duruyorlardı Zaten pek elını bır kurşun «ıvınyor Çavuşun nı yuzbaşıyın j.anına donsuz gonMemed derecegım Erkeksen ığne kadar >e «Dupeiuz olumunu arıyor Her buı şajırmadjlar da agaç > aiarız > suvun cukuru var Bır kaç tane de tutmuyordu korkudan Ateain etrafındtn elmden hafıf bır kan uzıyor toprini goster Donsuz > «Kurtarsa kurtarsa, bu su Genye donduklennde, Durdunun ağaç yıkarız » bu adam,» dedı sınin ıçında uykuda bastırüıp öl uzaklara kaçıp aiperlendıler Bas rağa kurtarır bızı » dedı «Burada kala ateşı koskocaman buyumuj, bır Cabbar dürulmek korkuıu vardı Böyl» bir lanru kaldıramıyorlardı Durdu Memed: Çavu? ona cevab vermeyİD boyulım bu ge^e ban » harman yerı kadar yer yalıma «Aldırman bire,» dedi tUğ korku kımın içuıe gırmiiM onu lf Memed kulağınm dibind» kur «Durumun k8tQ Çavujum» na ateş edıvor Durdu, old'imolasl «Asım Çavuş neysem ne ya » Cabbar Günlerc» uyku junlar vınlayarak kendisini ancak diyor «Sana yuz kere iyl aiperlen çok atık adam, kendisini kurşunkesmıştı Kocaman kutukler çıtır raşmayın boşuna Bakın fu ateşe lâh etmemiftır dedı «Arkon 2^=ikı koyluler be oBaşka çire yok Burada, bu davarak yanıjordu DurHu onla'a nasıl da gurul gurul yanıyor Tam suzJuk bir ağa; kütügun* atabUdi Ge memİBsin, dedım Obnadı, Sonra, dan korumasıru iyı bılıyor. tenn beterı Hepsı donsuz bıraksuyun vanmda kalalım En mazbut yarı alay erlerce yan cıddî »or toprağını bulmuş » Guya, üç kiflyi, Receb Çavuau, dıkll Çavua Asım kendisini gizle bana ne çavuşum » tıkta"mız » Çember darah/or Kasım Çaviı} Çavuj her bır tarafını tekrar yok yer burası, odedı «Keşke bu or du Horaliyi, Memedl nobetçi dikip yememıs Memedin tofeğinin ağCabbar, hayret etti Mempd mandan gılseydık Ne lyı ederdık «Ağam,» dedı, «bU oraya git otekıler uykuya yattılar Bır zaman zında Yakınında da. Memed, iste luyor Gerçekten her bır tsrafı kur nefesı daralacak kadar heyec^n «Nasıl Ağalarım, deh Durdu Be" g«M m ?elelı en az beş uyumağa çahstılar Yattıklan ytr M onu armud gibi düfürebilır Ça suna hedef Korku\îa gern e çekı ıçmde Delı DurduMi bunda m jtAh ne ıyı ederdık Bır geçınrlerse cetosıne barınacak bır yer buldu mivecek mıyız'» yuz kışıvı donsuz bıraKtık • de döndüler durdular Olmadı Ön vufla alay edercenne onu hedef lıyor Dusünüyor ki, ;apkn«ıru a lak e'me geçırecek Kapana kısıltı Durdu bızı ellerme koyluler bızı dırı dıri nuz mu'» Cabbar lıp goturen kurşunu at«n kabzada Deli Durdu Ama, Dell Durdu bu «Gıtmlyecegiı Cabbar,» d« c« Cabbar kalktı ocagın ba|ina almn, yaruna yönun» kurfun yagCabDar hıç bozmadan «Scj dupunuz elbıseleri bsri, yerler t ld elıni vuran adam, kend ?ını çok nu hissedivor Bulundugu yerden «Bulduk Agam,» dedi »Bir dı «Bak IU ateşe Nasıl yanıyor bagda| kurdu oturdu Onun arka dınyor Çavuf kurfurılann n«rt tan vurabilirdl Deli DurHu onu bu Memed koylenn tukararalaruıa daşıt&aysürune surune M»rı"Jın vanma g"^ tından otekller En sonunda da den geldıjini bllemlyar, Bırakılır mı*» Usteuk de kayalık ıjtahla dık yaka ı kurtanrdık Uç gun «Hak'an da var » dedi «Bak suyun kıyısı şekilde yakalamış okavdı Hali llyor Artık, çe*e<!İ l^ırde en şuveiDurdu kalktı Ocağın başında koMemed Cabbar safça sordu denben l?aç.>oıuz Kurtulmanid sana Cabbar buraları bıraz kaya bır >er > dumandı Bu. İnre M«»hmed de (Aaun Çavuf,* dly« bağırdı kım' B^vl» bır L«im hahrHmıvor diği adam bu Memeddır Bulunduk ' Orıda da yakarız boyle ateg nuşmadan gozlerini atej« dikıp kal Durdu mızın sehpbı vaı Dışanda n ç bır hk O kadpr kurşun tutmaz » lan yer kurşuna açık Biraz daha dılar «tyi aıperlenememı$8in Her bır Çok Memed var Ama İnc» Me «Kaya'ar ufacıksa hahmız da Daha gurul gurulunu yakanz.» yardımcımız olmama.ı Herke= «Keşke her yer kajdlık olvakına gMebılseler lîeps'ni teker yerin gozükuyor Sonra yersm kur med' Durdu Tan yerleri ıtırken, bir cayırbıze duçroan Heie Durdu Aga saydı,» dedı «Şu delının boyle ha kotu olur > teker vurabılecekl'r Durdu öm «Kea gayn Cabbart» diy» çı tıyla bajladı Dort taraftan kurşun şunu » «TJlan » diye tekrar bağırıyor Memed' mn koylui«n hıç fjrsat vermıyor yaptjgtna goıe > Anm Çavuı i»in farkına van nSana In e Mem^d1 ğı gosterırim » runde belkı ılk defa tel^ kum gıbi kaynıyor Akjamdanbe «O kadar da ufacık degü tn kı|ta lar Hakl»n da var Onlara japma «Kavalık kayalık » dedi «O Gece orada, açıkta, ocağm ba ri ha basladı, ha bajlayacak dıy« yor, yerlejmega çalifiyor ya, ne Sesınde bır tathlık, bir baba şef(AıUa va») dlğuu bıxaxmadL Eıirte bir Akso kadar değıl ya, ınsan barmabılir san arkalarında »ıperlenebıhr A MEMED
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog