Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Amerikan edebiyabnın bir jaheseri CİMEN YAPRAKLARI (Walt Whitman'ın şiirlerl) Yedi Türk edebiyatçısı taıahndan dilimize çevrildi. Eseri hazııiıyan ve etiid kısmını yazan: Memet Fııat. Yeditepe yayınlarının bu nefis eserini kitabçılardan isteyiniz. Fiatı 100 kurnş YEDİTEPE YAYINLARI P. K. 77, İSTANBUL nn/»tı Jü OnCD ınl umhuriyet K Ü R U C U S U . T U N U S NADf relgrıi »» melrtub adreri: Cumhurlvet îsUnbu) Posts Rutusu: îstanbu) N». Î48 r«lefonlaı : ümuml Santral Numara»: 24298 Yaa Isleri : 24299 Matbaa: 24290 ÎARAS BULB A N. Gogolıün çevrilmiş olan"rullah Ataçın. lerek Varhk t a dillerıne romanı Nuimize çevri:eb kitablan Yakında Ankara ile Kahirede müsterek bir Bu münasebetle, iktidar ve muhalefet arasında açıklama yapılarak durumun izah edîleceği ve muhtelif meselelere temas edensert bir çatışma oldu meselenin bövlece kapatılacağı bî^îrîldi Mısır bize tarziye vermeğe yanaşıyor müzakeresine dün Kahke 4 (T.H.A.) Bir müdde'tenbori depam etmekte olan Türkiye Mısır münasebetlerindeki gerginliğin yakında her iki memleketin başkentinde neşredilecek müsterek bir tebliğle izfle olunacağı anlaşılmakiadır. Bu akşam verilen malum:ta göre. Türkiye Büyük Elçisi Fuad Hulusi Tugayın Mısırdan diploma'ik an'aneleri ihlâl eder bir şekilde hudud dışı edilmesi mevzuunda Mısır Dış İşleri Bakanhğı fikrini değiştirmiş ve Tüıkiye ile münasebetleri yeniden normal çerçeveler dahiline getirmek için bu hâ Arkast S. 6. Sü. 3 te Cuma 5 »fart 1954 •?£tZB&~ McCarthy'ye basladı Oazetclcr. Srnatöre karsı kat'î şekilde ccphe almaktan çekinen Eisenhoweri tenkid edivorlar New Vork. 4 (a.a) Time mecmuası. Senatör McCarthy'nin mem leket menfaatleri için tehlikeli bır hale geldiğini yazmakta ve Başkan Eisenhovveri'n bu meseleyi derhal ele alması lâzımgeldiğini ilerı sürmektdeir. Mecmua yazısına şöyle devam etınektedir: «McCarthy, memleketin ismini lekelemekte ve hükumetin alâkasını asıl lüzumlu davalardan öteye çevirmece çahşmaktadır.» Eisenhovveı'i tenkid New York, 4 (aa.) Başlıca Amerikan gazetelerinden New York Herald Tribune ile New York Times bugünkü nüshalarmda Başkan Eisenhovver'in dün McCarthy'nin faaliyetinden bahsederken icra organının mânevî otoritesini gerektiği kadar açık belirtmemiş olmasını esefle karşılamaktadırlar. New York Times gazetesi şöylt diyor: oEisenhower, Devlet Reisi ve çoğunluk partisinin lideri sıfatile şu hususu bilmelidir ki, hâdiseden sonra iyi niyet tezahüratı kâfi değildir. Bununla beraber Başkanın, McCarthy'cilik adı altında Amerika aleyhtarı faaliyetlere karşı koymak kararmda olduğunu zannediyor ve bunu temenni ediyoruz. Arkası Sa. 9, Sü. 4 te Muhalefet sözcüsü Faik Ahmed Barutçu üç defa, Başbakan Adnan Mendereg de dört defa kürsüye gelerek görüşlerini müdafaa ettiler Muhalefet partilerinin müsterek liste faaliyeti H. Partililer, C. Millet Partisile işbirliği yapılarak çıkarılacak listeye ancak Atatürk inkılâblarını b«nimsemiş kimselerin ahnabileceğini söylüyorlar Ankara, 4 (Telefonla) Petrol kanun tp ınsı beklendiği gibl bt*« günkü Mecliste uzun ve hararetl müzakerelere vesile oldu. Mevzu» un hususî bir önem taşıman tartışmalan kolayhkl» daha başk« mecralara aktardı. İktidar parti" «ile Halk Partisi karşılıklı jikâyrt» lerine temel teşkll eden me««leltr tizerinde bir defa daha çatifülsr. Bu karşılaşmada Başbakan Adnaa Menderes 4 defa, C. H. P. Meclia Arktuı Sa. 9, 8ü. 6 da m Gumhuriyetçi Millet Partisinde diinkii basın toplantısı Pakistandatt bir heyet geliyor İstanbul limanında bu/. kiitleleri ürerinde tenezzülı Ankaradaki görüşmeler sırasınd* Türk Pakistan paktının temelleri ahlacak Halk Partisi çevrelerinden öğren | diğimize göre, Cumhuriyetçi Millet Partisi ile işbirliği yapılması için henüz kat'î bir karar verilmemiştir. C. M. Partisile işbirliği yapılırsa, çıkarılacak listeye ancak Atatürk inkılâblannı benimsemiş kimseler dahil edilebilecektir. Diğer taraftan teşkilâttaki aday listesine 7 ilâ 10 kişinin alınacağı »e bu kimselerin halk tarafuıdan tutulan, bugüne kadar listeye konmami} genc ve yüksek tahsil meruntî^Ianlardan seçileceği söylenmektedir. C. H. Partisi İstanbul listesinde yer alacak adaylar arasında Şemseddin Günaltay, İlhami Sançar, Dr. Faik Yargıcı, eski Maliye Bakanlarından İsmail Rüştü Aksalın . M. P. İstanbul Başkanı avukat isimlerinden bahsedilmektedir. Ekalliyetlerden temsil ettikleri ceSaadet Kaçar diinkii basın Arkası Sa. 9, Sü. 3 te toplantısında konuşurken C.H.P. aday kaydına başladı Adaylık yoklamasına k.afılanlardan 500 er lira alımuajf • Ankara 4 (Telefonla) C.H.P. genel idare kurulundan bize verilen malumata göre. milletv»killeri seçimi için illerde aday kaydı ımıamelesine bugün başlanmıştır. C.HP. adayı olmak istiyen zevat, aday olmak istediği il başkanlığına en geç 24 mart akşamına kadar mü Arkası Sa. 9, Sü: 2 de az ağzı yeniden buzlarla kapandı Ortaköyden Tarabyaya kadar Rumeli sahili, Kuzguncuktan itibaren de Anadolu kıyıları buzlarla örtiilü Karadenizden gelen buz kütleleri dün geceden itibaren yeniden Boğaz ağzını kaplamıştır. Alemdar gemisi dün sabah Boğaz dışında Kıbrısa dair kararı YunanJstan. meseleyi Birleşmiş Miiletlere aksettirecekmiş! Atina 4 (T.HA) Yunan Dıs îşleri Bakanhğınm bir sözcüsü bu akşam yaptığı açıklamada, Yunan hükumetinin, Kıbnsın Yunanistana Atatürk köprüsiinde yapılmakta olan taklar ilhakı için îngiltere ile yapılacak ikili görüşmelere Atinayı memnun edecek bir andlaşmaya varılmadığı takdirde, meselenin Birleşmiş Milletler tefkilâtma evlul devresinde akfettirileceğini bildirmiştir. Kıbns Başpapazı Makarios geçen lerde buraya gelerek Başbakan ve Dış İşleri Bakanı ve daha sonra Yunan Kralı ile görüşmüş. resmî çevreleri Kıbns meselesini BirleşCumhur Başkanının İstanbuia vanşını gönnek iizcrc miş Milletlere aksettirmeleri husuİzmirden rcsmî bir heyet ve dolmuşlarla sunda iknaa çahşmıştı. Fakat Başhalk kafilelcri gckcck papazm hedefine vâsıl olamadığı ve Ycni •şayiaların ortaya <;ıkmastna Papagos hükumetinin şimdiki halKüba Elçisinin kaynanası de bu meseleyi ortaya atmak isteTürkiye Millî Talebe Federasyo büyük bir karşılama merasimi teısebeb oldu! mediği kaydedilmiştinu, Celâl Bayar ve eşlerinin Ame tib etmeye karar vermiştir. Bunun Bugiin yapılan açıklama bu ba rika seyahatlerinden dönüşleri mü için Federasyon Merkez İcra KomiLondra 4 (A.P.) Küba büyük kımdan hayret uyandırmıştır. în nasebetile İstanbul ve Ankarada Arkası Sa. 9, Sü. 5. te elçisinin kaynanasının buraya gelgiltere ile ikili görüşmelerin Atinameğe karar vermesi, İngiltere Baş nm istediği şekilde bir neticeye bakanımn istifası şayialarına yenivaramıyacağı şimdiden anlaşılmakden hız vermiştir. tadır. Bu sebeble de, Yunan hükuKüba büyük elçisi Churchill'in metinin Kıbrısın ilhakı meselesini sahibi bulunduşu bir evde otur Arkan Sa. 9, Sü. 4 ts Atiınanın Karaşi 4 (TJIA.) Önümüzdeki haftalar larfında bir Pakistan heyetinin Ankaraya eideceği bildirilmektedir. Bu Pakistan heyetine hükumetin ileri gelenlprinden birisinin riyaset edeceği de açıkannujür. Verilen malumata göre. bu Pakistan heyeti Ankarada, 19 şubatta îlân edilmiş olan Türk Pakistan ijbirliği çtrçeveei dahilinde görüşmelere girişecek ve Türk Pakistan paktımn temeüeri hazırlanacaktır. Diğer taraftan Pakistan ordusunun çefleri de devamlı olarak toplantılar yapmaktadjrlar. Şimdild halde Türk Pakistan paktımn askerî mahiyet arzetmiyeceği kaydedilmişse de, ileride bunun bu saf hada da müsbet neticeler vereceğibuzlar arasında sıkışıp kalan 17 ne burada muhakkak naiarile bamotörü kurtarmıştır. Yukarı Bo kılmaktadır. ğazın Rumeli ve Anadolu sahilleri Diğer taraftan Pakistan askeri Arkası Sa. 9, Sü: 2 de şefleri, Amerikan askeri yardınu mevzuunda da görüşmektedirltr. İ'sküHar önlerinde buz parçasından | buz parçasına atlıyarak cambazlık yapan bir ırenc Bulgarların aleyhimizdeki tahrikleri Rus işgali altında bulunan Bulgatflar, Osmanh idarestnden ayrıldıklan günü kutluyorlar (!) 4 .1 "*' Amerikaya girmek isterken boğulan iki Türk gencî Türkiyeye iade edilmek ttzere bindirildikkFİ gemiden deniae atlıyan genclerden birinin ce«edi bulundu Genclik, Bayarı büyük Churchill tezahüratla karşıhyacak istifa mı ediyor? Genc takımlar İzmirde karşılaştılar Mobide (Amerika) 4 (a.ı.) Türkiyeden buraya kaçak olarah gelip de hudud dışı edilmekte bnlunan 15 yaşlannda iki Türk çooağu kendilerini memleketlerine göViyana 4 (Anka) Bulgaristanın türen gemiden dün gece, Mobil» Osmanlı imparatorluğundan ayrılkörfezinin buz gibi soğuk sularına masının yıldönümü olan 3 mart gü atlamışlardır, Çocuklardan biri ftlnü bütün memlskette Türkiye amüs. diğeri de henüz kayıbdır. leyhindeki tah.:klerin son haddini Alâkah makamlar çoctıklann bulmasına vesıle olmuştur. Bu müTürkiyeye müteveccihen Mobîl» Arkası Sa. 9, Sü: 2 de körfezinden çıkıp henüz denize açıl rrflş buîunan Lipscomb İykes şileDün sabah şehrimiz deniz polisi maceraperest dilsizlerin İstanbul pinden suya atladıklarını söylemi|ne, iki dilsiz maceraperest çocuk polisine teslimirü istemiştir. Dün lerdir. teslim edilmis.tir. izmirde babalanSa, 9, Sü. 3 te Arkası Sa. 9, Sü. 4 te ••= nın cebinden çaldıkları 100 lira ile yola çıkan ve İstanbulu görmek için can atan Feridun ve Ahmed ad larında iki dilsiz arkadaş, vapurla istanbula kaçarlarken, keyfiyet babalan tarafuıdan anlaşümış ve Emniyet makamlanna bildirilmiştir. Izmir ünniyet müdürüğü telsizle vapur »üvarisini haberdar ederek, Ahmed ve Feridnn dün Emniyet Müdürlüğünde îfadc Teriyoriar Babalarından para çahp İzmirden İstanbula kaçan dilsiz iki ârkadaşııt macerası Arkas\ Sa. !>. Sü. S âe BUGÜN 10 SAHtFE Radyo Ilavosi İc saHfelerde Dünkü ınaçliira i^tirak edcn İznıir genc takım karma^ı (Yazızı 1 üncü sahijemizd?' İZMİRDE YAKALANAN ÜFÜRÜKÇÜ Boşnak Mehmed namile marui bir üfürükçü İzmirde suçfistü yakalanmıştır. Mehmed *af vatandaşları aldatarak paralarını Aachen (Almanya) 4 (A.P.) dolandırmakta idi. Üfürükçünün Türk olduğu söylenilen bir talebe resmi yukarıda ş;örü!mektedir. dün gece burada ilâc içmek suretile intihara teşebbüs etmiş, fakat yanlış sişeyi kavrayıp dikmiş ve kcndisine bir şey olmarruştır. Keyfiyet bugün polis tarafuıdan bildirilmiştir. Hüviyeti gizli tutulan 23 ya^ındaki talebe diin gece bir eczsneye dalmış, tezgâhın üzeıüıden atlayarak raftan bir şişe kapmı? ve Antaiya 4 (Telefonla) Antal muhtevasıru içmiştir. Genc derhal ya Burdur şosesinin 123 üncü ki hastaneye kaldırılmışsa da, zararlometresindeki Pmarbaşı mevkimde sız bir ilâc içtiği ve hayatının teh2 maıtı 3 marta bağhyan gece 4 likcde olm:ulığı tesbit edilmiştir. kamyonu soyan mütecavizler yaka Polis. ftsabi bir buhran sııasında lanmışlardır. Soygunu. Cemalt is intihara tescbbüs edcn eencin buaıinde bir çineençnin idarpsinde radaki Teknik Okulda tahiilde olduğunu söylemijtir. ' Arka.31 Sa. 9, Sü. 3 de Almanyada bir Türk intihara teşebbüs etti Burdur yolunda kamyon soyan çete yakalandı istiiaUr son p»n hsddını buldu GEÇİg TAKSİMİ ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog