Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Şark Yıldızı Edebiyatımızm cHarb ve Sulhü* dür. Isıklarile nurlanmak Içln bu romanı blr defa okuyunuı. I ı n ı ı : HİKMET ILOAZ Ahmet Halit Ta«arofln KHaberl İstanbnl u m h u r i yet HLJRUCU5U î TUNUS NAD» UCD fU . IA { M İU.OOİ Ttlfnl *• msktub adresi: Cumnurrr** litanboJ Poata Kutuau: btanbuJ Ho. İ46 Talafaolaı: ümumJ Santtsl Numana: S42M. Vas tfltri: »4289 Matbaa. 24290 Yamı Miguel de Unar 1 vo! edebivatınm e n ruıdan biridir. Bu ünlt rel büytik hikâyeleTİfederf Necatijjil tarafından \bjj üe dlllmize çevrilereÂ"» vinln ceb kitabları\ flatla çıkmıstır. îspan Perşembe 4 Mart 1954 îki muhalif parti seçim Batı devletieri atom pazarlıgına mı girişti? orduları kuruyoriar İddialara göre, C. M. Partisi 43 vilâyette müşterek lîste İngiltere ile Birleşik Amerikanın, atom yapılmasmı, namzedlerin yarı yarıya gösterilmesîni, seçim stratejisine göre askeri birliklerinde değişikük yaptıkları bildiriliyor masraflarını C. H. Partisinin vermesinî istiyor İşbirlikçilerin hummalı îaaliyetine şeye taraftar olmak söyle rağnen Halk Partisinde bazı çevrelerin böylc bir dursun, ihtimal bile vermedikleri göriilüyor kecek haberler atılnuştır. Bugünkü Hur Ses gazetesınde yapılan ifşaata göre, İnönii ile Ahmed Tahtakılıç srasındaki mulâkatta iki taraf da taleblerinı ortaya koymuştur. C. Millet Partılıler. teşkılâtları bulunan 43 vilâyette müşterek Uste çıkarılmasıru ve adayların yarı yarıya gösterilmesîni utemişlerdır Seçim masraflan Halk Partisi tarafından deruhde edilecektir. Işbirlıkçılerin hummalı faalıyetine rağmen Halk Partisinde bazı çevrelerin böyle bir| Arkası Sa 6 Sü S de Birlik eçim sıııuı jakaştıkça partileı arasındaki miicadele de yava^ yavaş kızısnor. Memleketin her bolsesinde nyrı avn brliren bu hali yakında tnnlıı olarak törmejje ba^lavacağız. Tâ Karstan Edirncye kadar biitün yıırd bir hoveran atesiie kavnayacak. vatandaşlar aynı tilkünün \ costtırucu hamlesine taıtulacaklardır. Mıisterek iilkü vatanin saadeti, vstanın sclâmetidir Partiler, bu 'ilkine varmanın cesidli vollarını •ormil ve ifade ederler. Demnkrasinin. holunmer bir hntıin icinde avrı'illar varatan karakteri He 7atcn bu farklardan doiiar Trk olarak dtm ne idi\sek bugün de oyuz. Partilpr rosaldıkca milieti ikive. üte bölnnmüs farretmfk hiivük hatadır Diin. devlet idarMİnde sÖ7Ü Ifcrmivcn kardeslerdik. huriin bu Vnınıda rt"«i'nrtııi»iimii7Ü «övleven .ve kadrrimhıi serbest oyıtmuzla konHimİ7 cİ7en karde«lerİ7 Duvçıı ve inanriartm^a karsılıklı ^avfı boreumu7dıır. A7tnlik. coirunhıhJn Idaresl alttnria vasanv'jra raTi olarak. rncnnluk da a7inl'"in haklannı Vonıvacaktır Su iki trmel kaideve ria\cti iael»diTimt7 takrtirde demok r^inin biitiin nîmet1«rin«'«"i vıırdumıi7U {avdalandırmamak için ortada bir sebeh yoktur. Mücadelenln en ate«H devrl s.üpbesiz partiler, »eçlm beyannamelerinl yavınladtktan sonra baslavaraktir. Milletin karsiMna cJkmak ondan siiven istiyen sîyast partilerimİ7, önümüzdeki dort yıl içinde na^i] (;alı«acaklarını hanri alanda neler vapma|i iasarladıklannı, bun lan ne yolla (terçekleştireceklerini Wrer birer anlatacakiardır. Basanlması İmkân^i7 raidlere gîrismemek. haval peMnde kosarak İipanvada »atolar kurmala kalkı«mamak. par Paris 3 (R ) İneıltere ile Birleşik Amerikanın atom ordulan kurmak uzere hazırhklar yapnıakta oldukları oğrenılmıştır. Her ıkl memleket de, atom stıatejısuıe tamamıle uygun askerî bırltkler tej» Arkası Sa. 6 Sü. 4 te ı Ankara. 3 (Telcfonla) Henüz tday yoklamaları yapılmamış ve patti genel merkezlerınce, Costerilecek nsmzedler hakkında kat'l kararlara varılmamış olmakla beraber adavlıkları şimdiden kat'i sayılanıar yavaş yavas belırmektedir. Muhalefet partılerinın D Parti karşısında tek Uste halınce çıkmalatını sağlamak yolundaki faalıyetlerın hararetle devam ettığı anlaşıhyor. Bılhassa Hslk Partisi ıle Cumhuriyetçi Mıllet Partisi ara=ındakı ışbırlığı mevzuunda oıtaya dıkkati çe D. R nin İstanbul adayları Parti fl idare kumlunun fevkalâde bir toplantıdt verdip kararlar Şehrımiz Demokrat Parti İl tdare Kurulu, d\ın gect fevkalâde bır toplantı yapmı^tır. Bu toplantıda Cumhur Başkanı Celâl Bayarın Ba| vekil Adnan Menderesin, Dış İşlerı Arkast Sa. 6. Sü S te Otomobilia hali Trabzon Ceza Eviıtde kanlı bir kavga oldu 400 mahkum ikive a> saptlerre boğtıştular. 9 kisrnin yaralandıği ve bunlarrlan ikbinin öldüğü bildirilij or Trabıon S (Telefonla) Sehrlmız cezaevinde bugun kanlı bir kav ga olmu? ve 400 kadar mahkura bırbıruie girerek 4 «aat kadar dovuşmuşlerdir. Arkan S. S Sü 7 de Basın kanunu Adalet Komisyonu, ispat hakkı verilmesine aid hükümden vazgeçti Ankara 3 (Telefonla) Adalet komisyonu neşir yolile ve\a radvo ile ışlenecek bazı curümler hakkındaki. kjinur. lâyihasıaa bugun. verılmesi yolunda lâyihaya bir hükum eklenmesi derpn bugunku toplantıda bundan sarfınazar edılmn ve hükı'ımctın tcklifi a\nen kabul olunmuîtur. Maslakta evvelki gece ağaca çarpan otomobil Bir kışı oldu, ıkı kışı agır, iki kişi hafif yaralandı Evvelki gece tabaha karfi Maı blr otomobil kazan olmuyhır. Fazla ak »ıfaltında bir kişinm olümü, )kı »ürat neticesi vukubuldu&u anlajıkitinin ağır, dört kışinin de hafif lan bu kazada, 14151 plika Myih •urett* yaral^nmasile neticelenen Arkası. Sa. S. Su, 2 d* Bayarın geleceği gün okul ve daireler tatil Karçılama töreninin esasları kararlaşlı, irafik hakkında da bir tebliğ yayınlandı Celâl Bayar New York'ta Aadraa Doria transathuıtiğine btnerken (Foto ANKA) Petrol kanunu Meclis, bugiin tasanyı müzakere ediyor Alkolikler, Amerikada aşağılık insan sayılıyor Şehrimizde bulunan Beynebnilel Alkoiizml önleme Komisyonu Rcisi: «Alkolizmin de nnzarî olarak mtkroblan mevcuddur ki keşfl lcab eder» diyor KIZ LİSELERİ BAŞKETBOL MAÇLARI. Kız lueleri arasındaki basketbol maçları nihayetlenmiş ve İstanbul Kız Lisesi jampıyon olmuştur. Yukarıdaki resimde dun oynanan İstanbul Lisesi Kandılli maçından heyecanlı bır enstantane gorulmektedır. (Maçm afsılâtını dordüncü »ahifemızde bulacaksınız). Merkezi Washingtonda bulunan Beynelmılel Alkolizmi Önleme komisyonu reisı Prof. W.A Scharf'enberg'in Atinadan ucakla fehnml ze geldığinı bildırmiştıkProf. W. A. Scharffenberg, dün kendısde görüşen bır arkadasımıza, j memleketimızi zıyaret maksadını fU »ekilde izah etmiştir: « Cemiyetımizln 150 kifilik beynelmilel komitesini teşkil edecek zevab seçmek üzere bütün dünya memlcketlenni dolasmaktayım. Her memleket, nüfusunun nvktarına nisbetle beynelmılel komıteye mumessıl gönderecektır. Temsilcilerin tarunmış resmi çah;iyetler olması icab etmektedır. Ord Prof. F. K Gokay, Turkiye temsılcılığini meranuniyetle kabul etmiîtir.> Arkas\ S a .6 S ü l d e UZMANUK ALAN YAVRÜ KtiRTLAR Beşıktas böİBPMnda iki yıl ıçind* Yavru Kurt eeıtıml gormu? 124 Sğrencınin uzmanlık isaretleri dün «aat 14 te Barbaroa i'kokulunda verilmiştir. Be«ımd« uzmanhk işareti alan Yar\u Kurtlardan Hir kısmı görübnektpriıı • fcidir. Yaradılıştan realist olan Türk halkı olabilecejri olmazdan ayırd etmfiini cok ivi bilir. Bu itibarla. onun eöriislerini en ivl akwttirme<;ini bilenler. iHısırunı memleket ihtiyaclarının derece derece (fiHpıilmPsînde arayanlar elbette rakiblerine kıyasla daha kuvvetli oiacaklardır. Bu arada rejimimlzin lstikran bakımmdan ferekli sartlan nasıl yerine getireceklerini partilerimiz Belediye, Bakırköyle Yeşilköy arasındaki araher halde vatandaşa anlatmak istiyeceklerdir. Bu, banlarımızın sanzinin plânlannı hazırhyor; arsalar parsellenrJikdıîı kadar kolay bir iş değildir. Sayın Başbakanın bütce kapanış nutten sonra değer fiatile halka satılacak kunda sövlediği jribi. pecet» dört yıllık havarrmıza bir intikai devr! Bakırköy ile Yeşilköy arasmda yapılacak binalar Belcdivenin kaK 7 ile bakmak doğru olur. Bir Barutçu Çiftliği denilen 4 milyon rarlaştıracağı 3 tıpe uygun olacak, ÖÛ yandan yurdun maddl ve manevt metrekarelık arazide 45.000 nüfus arsalan satın alanlar bu tıpler dıkalkınması uğruna türlU zorluklan barındıracak buvük bir şehır kurui hılınde inşaata mecbur tutulacakycnmcğe uğra^ırken. bir yandan da ması kararlaşmıştır. Beledıye bura tır. Ayrıca sahilde plâjlar yapıladcfnokratik jeliîmeyi tamamlayıp nın bir plânını hazırlamaktadır. caktır. Arsalar değer fıatına gore yurdumuzdaki bürriyet havasını Plân hazırlandıktan sonra yollar ya satılacağından pek ucuz olmıyacaknormal bir ölçüye kavustnrmak. bn pılacak. elektrık, havagazi, su ve te tır. havayı sağdan veya soldan esecek lefon borulan doşenecek; tenis, Şehrin en güzel yerinde kurulamııhtemel fırtınalara kara koru «por, sinema, ve tiyatro >erlerı ay cak bu büyük mahalle modern şemak elbilirliğile üzerinde durmamn rılacak, parsellenecek, arsalar hal hircılik zihniyetine göre vücude ge(rrr«Vprı bir meseledlr. ka değer fiatile satılacaktır. Burada tırilecektir. Sa5dan ve soldan e^ecek hrtınalar dcrkcn. bir benzeti* vapmıy»ru7. realitcnin tâ kcndisinden *iw edhnruz. Bn fırtmalar» karfi n«ın fcamaıt otoriter tek parti rejiml saVFsinde karşı kovduk. Hattâ kendl nikmeti vücudünü ispat etmek Hizumunu duvdukea o rejimfaı savunuculan hep bn s a | ve aol teblikelprini ortava atar. hörriyetlerl bunlann vatani mahsöyliyerek vat»nda?ı knrKuturlardi. Bujrim Türkiyede hern demokTmtik bir idareyi yiirütmek. hem de tcmcl bürrivctlcrimiri knrumak Sibi bir mesel« İle kar«i karşıyaytı. NADtB NADİ Arfcost Sa 3 Sü S t« Ankara S (Telefonla) Petrol kanun tasarısının Meclisın yarmki toplantısında öncelık ve ıvedılikle görusüleceğı anlaşılıyor. Muhalefet sozcülerinin gorüsleri evvelâ alıCumhur Baskanı Celâl Bayarı şehri, Cumhur Başkanuıı içten ge nacak. bundan sonra umumî müzakarşılama ijlerile vazifelendırılmış len bir sevınçle karşılamağa hazır kere olacaktır. Gorüşmelerin hararetli olması beklenmektedir. Yurd bulunan komite. çahşmalarına ha lanmaktadır raretle devam etmektedır. İstanbul Arkası Sa 6 Sü 3 de petrollarınin işletilmesine dair kanu ta^arısı buaun gecici komi'vonda muzakrre ve kabul olunmustur Barutçu Çiftligînde kurulacak modern şehir Meclisten dün çıkaıt kanunlar Ankara 3 (Telefonla) Bugün Mecliste bazı kanun tasarılan göruşülerek kanunlaşmıştır. Bu arada Çırağan saraymın İstanbul Be,ledıyesine devir ve temliki hakkındaki kanunun bir maddesinin tadih. İzmirde Orduevi San kışla ve müştemılâtının İzmır Belediyesinın yapacağı binalarla mübadelesı hakkındakı tasarı ile bazı hesabı katiler bulunmaktadır. Maden kanunu çıkti Ankara 3 (Telefonla) Maden kanun tasarısı bugün Meclist» förüfülerek kanunlaftı. Burdur yolunda 2 haydud 4 kamvonu soydu Marntarada bir motor parçalandı Prof. Scharffenb«nr. dünkü basın toplantısında Mechul bir vapıır tarafmdan lki\e biçilen motrinın S ta\fafindan ancak biri kurtulabildl Marmarada bir motörun bat.raa ve dort kişinin boğu1ma?ilp rıCti, elenen bır den z kazas: olmuştur. Hâdısenin tafsılâtı şudur: Arkası Sa. 6 Su. 4 te Yol üzerine taş yığip ksmyonlan durduran eli siVâhlı haydudlar 2800 lira para çaldılar Antalya, i (Telefonla) AnUlyaya 203 ve Burdura 20 kilometre mesafede bulunan Ferdıkli Boğa Arkası Sa. (! Sü. 2 de Ankara Telgraf gazetesitıin matbaası yandı Gazetenin Mhiblerinden birile diğer bir kaç gazet«cinin, yangm nefrlcesinde çıkan bir hâdisa yüzünd«n karakolda hırpalandıklan bildiriliyn Ankara 3 (Telefonla) İki senedenberi akjamları lnrişar etmekte olan, Ankara Telgrai gazetecirün matbaası dün geceyırısından sonra Arkan Sa. 6. Sü. 1 de Yirminci Tarih llâvenriz Ayınn, Katlayın, Saklayın MİLLt TAKIM NAMZEDLERİNİN MAÇI Millî takı m nmzedleri dün Emniyet takımı ile bır deneme maçı yapmışlar ve 3 1 galıb gel. nişlerdir. Yukandaki resimde maçtan heyecanlı bır safha gorulmekDönkü nushamızda (Şehir Mec edir. (Maçm tafsilâtile dığer spor haberlerimızi dorduncu sahıfermzde lisind* tartışmalar) bajhkh yazınm lulacaksıruz.) •on kıammda bir yarththk 0İmu|tur. Blr mftrrttib hatan «»tip^pl «BU Ruan Ksneal» klln bajınd* dört kuruj harc vererek fatura alıyonıı» •eklinde cıkan cümlenin doğrusu tBiz Hasan Basriye kilo baıınia dört kuru; harc vererek fatura ahyoruz» dur. Dünkü «Dünya» gazetesi, Ba|Müzakere mevzuu Haldeki yazarımız Nadir NdJinin bir biiyiik lar» «id oMuğu ve avukat Hasan elçili^e toyininin kararlaştırıldıgmı Kangalın bu mevzula zerrece alâka yazmıştır (Anka) ajansı da dün sı bulunmadığı aşıkâr bulunHuğunpcce bu büyük elçilijin Madrid ANKARADAKİ MASKELf BALO Evvelki gece Ankarada Fransız Büyük ElçiliğinJe bir maskeb halo dan yanlışhk herkesçe anla'ilmıştır buyük tlçiliji olduğunu bıldimm verilmiştir Foto IFA nın çektiftı yukandaki resimler baloya ıjUrak eden bir kıunı Javethler» vt bu me Bun» rıeniffl k^yfjyetı duzeltıyor Bana kahrıa asma kopruju Taksimie Karakoy arasına yapmalı. yanda tfc kuyafehndeki KaJim Gul«Ji göstermekte dir. vt otür dıhyoru*. tir. Hsber Mibuzdır, Bir tashih İG sahifelerimizde Asılsız bir haber
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog