Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Rtrkw Vemeğe larıa en •ı tyml ayrılan dtklkaçok bofa giden içc »inenl KA/feslıurJdbabçı ' \s4hrnet Usta geçenleridir. M E R S İ N ?Q 6J nnm UIIIU umhuriyet J O J R U C U S U : Y U N U S NADİ . Ifl fi^R 1U.O0O t*lgr«j »• «nelrtuB «dreai Cumhurtvet îstanbu) Porta Kutura: trtantm) Ro. *M rw«taılaı : UoaumJ Santraü N u m ı r u : U288 Ca» t»l«ri: M2W Matbaa. 24290 HALİDE EDİB ADrVAR'ın en aoa romanı Çarşamba 31 Mart 1954 Tanesi 2! AHMED KiUbçılık ve Kâr had kararnamesi iptai edildi Başbakan dün Ajansa yeni bir kararname yapılacağını bildirdi M. Ankaid 30 (a a ) Bazı madde daki 13 mart 1954 tarıh ve 2 IS «alerın alım ve satımınuı muajjen yıh Vekıller Hevetı k^ıan ıi7Prmtı hukumlcıe tâbi tutulması vc kâr Ankara ve Iftanbul Tıcaıtt ve Sa Arkası Sa 6 Su h da hadlcrının tesbıt edılmesı hakkın Sigara ve içldye düşkün kadmlar çoğalıyor ANTAKYA ' SURIYB Kadınlar Birliği kongresinde, kadınları içkl ve sigara iplilâsından kuriarmak için konferansiar verilmesi istendi ((Cumhuriyet)) seçim ekipi yarından itibaren faaliyete geçiyor Memlekett» teçlre mücadcleslni Ukib «tmek üzer* t«nınmıj ırkn femlz seçim tarihıne kndar tamamen arkadaşlsnmızın yazılarına tahsıs dnîlanmırdan mürekkeb bir ekipin yurd gezısine çtktığını haber ver olunacaktır Ev\c!ce de bılHırdığımız &ıbı aıkadaşlaıımi7dan Doean Nddi nuştık. Arkada^larmuz kendılerıne »yrılan mıntakflara varmiîlar ve Egede, Mekki Said Esen ve İlhan Çevık Ankata ve cıvarı vılâyetlerde, faslıyete başlsmışltrdır. Yarından itibaren yolladıkları h?berlerle ro Mazhar Kunt Trakysda Cem Atabeyoğlu Marmara bolgesınde, Şahab portajları birınci ve beşinci sahifelerimizde buUcaksımz. Beşinci «ahi Bslcıoğlu Çukurova ve havalisınde, Yaşar Kemal Doğuda, Ferdı Öner Güncy Anadoluda, Kâzım Kıp Karadcnız mınt4ka.»ında, Cenab Oıankan ıJp Muzaffçr Celâsun Orta Anadoluda bulunmaktadırlar. Bunlardan başka Hsluk Duıukal da bugunlcrde muhlclıi ılleıdr çahsmak üzere kendilerine ıltıhak edecektır. C.H.P. nin merkez adaylan dün belli oldu Inönü 12 nisanda seçim gezisine çıkıyor, evvelâ Çukurovada bundan sonra Egede nutuklar sövliyecek "Şahsiyet aranıyor,, (DOĞAN NADİ İzmirden yazıyor) Izmlr 80 Izmir, bir bakıma, Turkiyede bir nevi demokrasi befiğı »ayılır. Filhakika memlekett» a» zaman bir hürleşme, bir muhıllfleşme. ve bunların tabi! neticesi olarak bir deprenme, bir ayaklanma ols«, İzmir ötedenberi daima başta Ifelmiş, daima bu cins hareketlerin liderliğini yapmıstır. Yakın tarihin Serbest Fırka tecrübesinde olduğu (tfbi. 1946 mn bedbaht seçimlerinde de öyle idi. 1950 nin o tarif edilmez heyecanı da, zannederim. en göze görünür şiddetiie İzmirde belli oldu. Güzel İzmirin bu hususiyetlnl Akdeniz güneşinin, damarları kızıştıran güneşine »tfedenler vardır. Her nt hal i»e, bu İzmir jimdi gene aynı halde .Her kafada aynı düşünce. her afızda avnı lâf Ortada bir tCanım bu adam da listeye konur muydu'» yahud «Filândan başkasını bulamadilar m'9» dedikodusudur gidiyor Hiç kimse kendi partısınin aday listesinden memnun Körünmüyor. Ankara, 30 (Telefonla) Halk Partisi merkez adaylsrı tamamen belh olmuştur. Lısteyi bildıriyorum: Izmir Burhsn Horozoğlu (eski defterdar), Mustaf» Kargıçah ve Muhiddın Alan (Yuksek Tıcaret Okulu pıofeaorlerinden), Rcşad Tardu (bağırtısız Mılli Eğıtım Bakanlığı eski Müsteşarı). Aydın: Turgud Burgaç (Bolge Çalışma Mülürü). Burdur AhmeH Çınar. Burss Zeki Doğan (Emekli Orgeneral), Salâhsddın Batu (pıyes muharriri ve profesor). Çorum Abduırahman Sojaslan (Kastamonu) Verem Hastanesi Baştabıbı). Elâzığ Celâl Dora (emekli albay). Gıresun. Ruştü Pekdemir (bağımsız emekli albay), Arıf Hıkmet Pamukoğlu. Kfysen: Abdurrahman Nafız Gürman (emekh orgeneral). Arkasi Sa. 8. Sii. 4 te Şehrimizde C.H.P. den istiffalar İki profesor doktor ve ı Berberler Cemiyeti Başkanı C. H. P. den çekilerek Demokrat Partiye yazıldılar Oünku tuplantıdan bir goıunus yonsreye göndcrdijri ntcsajda Turk Kadınlar Bırlığı İstanbul Başkaiı. D«s:u iie Batı arasında, Şubesı B«yoilu ve Zyü.k te$kilâthı.zı ka>ıdlar altında, ticari mu lannın yılhk kongrelerı dun yapılbadclenin arhrılmasına muhalif mıçUr. bulunmadığını bclirtti Beyoğlu köhınun saat 15 te Harbıye lokalinde yaptığı birinci yılhk Washıngton, 30 (a.a ) Başkan Eıseı\hower, Amcrıksnın dış ıktı kongresuıde üyeler, Beyoğlu mersadi siyaseti hakkmda Kongreye kezınin kütubhane açması, okuverdıâi bir mesajda, Randall ko ma, yazma ve lısan kursları ıhdas misyonunun raporunda varılan bcl etmesi, san'at hareketleri bilhassa hbaslı netıceleri benimsiyerek bil bale öğretimi ile meşgul olması, a başhvacak kımlar bir hassa şu tavsiyelerde bulunmakta çocuklara yardım yapıhnası, mu buçıık <^nc sürecek \e nıuvaffak hıtte bir kres. açıhnıası, Kadın gadu: olanlar yardımrı hemşire Arkası Sa 6 Su b te Arkası Sa. S, Sü. 1 de hakkını kazanacak Amerikanın dış iktısadî siyaseti Yardımcı hemşire kursları Izmitte (C.H.P.) liler arasında anlaşmazlık Yeklamada kazanan C. H. P. adaylanndan bazılarının feragati istendi; bunlann reddi üzertne, Iistc>e girmesi arzu edilen nüfuzlu Halk Partililerin partiden çekilecekleri söyleniyor HÜRRİYETİ SEÇEN SPORCU. Resmıni gördüğıinüz Rumanyah atlet Luigi Dimıtriu demirperde g«risinde bulunan memleketinden uçakla kaçarak hürriyeti ıeçmi|tir. Parise kaçan sporcu, bir hasUney» gönderılmesini istemistir. Münazara turnuvasına dün devam edildi Uzun zamandanberi alâkadarlar tarafından buyuk bir meıakla bcklenmekte olan jaırtımrı bemşır» yetıştume kurslan tahmatnamesi Arkası Sa. 6. Su. 2 de Kocaeli 30 (Arkadaaımız Cem ler, bu partinin bu memlekette bir Atabeyoğlu bildiriyor) Demokrat daha ıktıdara gelemiyeceğini, Türk Parti bugün Hendekte bir toplantı milletinin aklı seliminin buna imyapmıştır. Kalabahk bir vatandaş kân ve fırsat vermiyeceğım söylekütlesinın bulunduğu bu toplantı mişlerdirda yeni adaylardan Cemal Tözün Cemal Töriin, 2 mayısta Nihad U* Hayreddin Yalım ve dığer ha Erimın, memleketi Kocaelide bütün tibler konusmuşlardır. Halk Parti dehşetile bir defa daha mağlub Doğrusunu istersenlr tzmirlil«r, ainin Kocaelinden gösterdığı aday olacagıru söylemiştir. Arkası S. 6, Sü. 3 te yurdun hemen bütün dığer parça ların zayıflığına işaret eden hatiblarındaki vatandaşlar gibi, hiç çüphesiz tamamile haksız değildirler. Ama bunun sebeblerini daha derinlerde aramak lâzun. Şimdl buranın tam listesini elbette •iz de biliyorsunuzdur. Gerçı her yerde mebus namzedi olarak partilere bınlerce «çahıs» müracaat etmiştır. Fakat bunlann pek azı «şahBasm balosuna iştirak edecek yıldızlan karşılaeivet» sahibidir Bu iki kelime ara•mdaki, esasmda küçük, manada yıp ağırlamak üzere kurulan komite dün büyük. farka dıkkat ederseniz İz«nirhleıın, belki de bütün diğer TIGazeteciler Cemiyetinde çalışmağa başladı lâyeüerimizde duyulan, teessürlerini daha ıyi anlarsınız. Hakikaten öyle. «Şahıs» çok, hem de pek çok ama «şahsiyet» yok. Meselâ şimdi Demokrat Partinin listesi önümde. Bakıyorum da, mümtaz şahsiyetinde kimsenin şüphesi olmıyan layuı Ekrem Hayri Üstündağ, ve belkı dört isim daha. Geriye kalan kişücn kim bilir, kim tanır?1. Tut kelin perçeminden gibi bir »ey. Halk Partisi listesi de hpatıp 8tekıne benziyor. Cumhuriyet Halk Partisi listesinin liderlığı gene Şevket Adalan'a (ki, 950 seçimlerinde toplu olarak, •onraki ara seçımlerde de tekbaıına mağlub çıktıvdı) nasib oldu. O eamandan bu zamana seçim kabiliyetinin ne derece arttiimı ancak 2 mayısta göreceğiz. Şimdilik bon »ans demekten bajka elden ne geUr... Bu *rada meıeli Sadtk GtzİB fttjküât» ç» »•cilmptnMİne htr Arfcatt Sa, «. Sü. 1 <J« Aday yoklamaları neticesi bütün «İnsan neşcli olduğu İçin mesuddur» teılni savunan Humemlekette olduğu gibi şehrimizde de hâla günün mevzuu olmakta kuk Fakültcsi ekipi, «İnsan mesud olduğu İçin neşelidir» devam etmektedır. Kazananlann hs tezini müdafaa edcn Kdcbiyat ekipin* galib geldi tesi üzerındeki dedıkodular, leh ve aleyhte ortaya atılan iddialar, «Insan neşeli olduğu için meîstanbul Universitesi Talebe Birfıkirler sürüp gitmektedir. liğının tertıblediği münazara tur suddur>, «insan mesud olduğu için D.P. Yoklaması neticesi bilhassa nuvasıns dün saat 14.30 da Mar neselidır» mevzularuu ihtiva eden nazan dikkati celbetmektedır. Dok mara lokalinde devam edilmiştir. Arkası Sa. 6. Sü. 1 d« tor Nıhad Reşad Belger, Enver Adakan gibi kıymetli fahsiyetlerin yoklamayı kaybetmiş olmalan te Arkası S 6. Sü. 3 te Belediye Meclisi, Intikâl Komisyonunu seçti Sekiz kişilik komisyon, Vilâyetle Belediyenin muhasebe ve emlâk kadrolarını ayırarak bir ay zarfında listeyi Valiye verecek Türk Pakistan İtalyan sinema yıldızları yann 16 da geliyorlar paktı yakında imzalanıyor Karajl, S0 (TJI.A.) Bugün tnırad» resmen açüdandığına gör«, Türk Pakistan pakh önümüzdeki Arkan S. S Sü 7 de YENt BİR FRANSIZ UÇAĞI Yeni bir Fransu yük ve yolcu uçağı Paris ile Londra arasında çaIısmaktadır. Bu uçak çok ucuza yük taşıyacak şekilde iktisadi esaslara riayet olunarak imal edilmı;tir. ( Resimdt, bir tngillz havacısınm I yeni uçağın muazzam kanadlarını i tetkik ediji görülmektedir. Şehir Meclisi dün oğleden ionra gün yaşayacağu. Bugım de gene saat 15 te Vali ve Belediye Başkanı tarıhi bir kararla ıntıkal deyrinın Fahreddın Kerim Gökayın başkan komisyonunu teşkil edeceğiz. Malumunuzdur kı 6349 numarıh lığuıda olağanostü toplantısuu yapmıştır. Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Vali, meclisl açtıktan »onr» şunlan söylemiştir: «Bugünkü toplar.tınızın tarihl mana ve mefhumu * ardır. Ddrt yıldır bu jehrin en mübrem mevzuUrmı beraberce konuştuk ve kararlara bağladık Yeni bir rejimin gelışme zamanında gene tarıhi bir DEV AMPVL. tngilterenin Wembley şehrinde bulunan bir aınpul fabrıka^ında Kathleen Brown» adında bir kadın ısçı denız fenerlerınde kullanılmak uzere 10 bin watt'hk kudretı haız yeni bir dev ampul yapmıstır. Resımde, ampulü ve yapanı goruyorsunuz. Adanada feci bir cinayet İki kardeş bir bakkalı tabanca ve bıçakla öldürdüler Adana, 30 (Telefonla) Bu akşam Hocavezir mahallesınde bir cinayet işlenmıştir. Bu mahallede oturan bakkal Rahmi Salman ile üvey kızuun kocası Tekin arasında uzun zamandanberi devam etmekte olan geçimsizlik son gunlerde şiddetlenmiş, birbirlerine tehdid mektubu gondermeğe başlamışlardır. Nıhayet bu akşam bisikletle Obalar caddesinden geçmekte olan Rahmi Salman Tekin 11* k«rde«i Yükselin tectvüzünı marus k«lmiftır, Mütecavizler hiç bir §ey Ar)co« 5a. 6 Sü 2 d* Antalyada feci bir IUlytn »inemaalığının yann sphrimize eelecek olan üç ITOOIM SIIUOB Bcanorc Rnffo Antaly» 30 (Telefonla) Antalyadan denize akıblacak Kırkköy «uyunun kanal tn«a*tı i?ınd» dün p«jl«k yıldı» blr tafilâk oJmuı. bir »epet içind* u , JJ ı^ | bulunan dlniLmttlerln r>*t1am*sil» ( T u u i 3 uncu «oA^«tnt«tfl> • Arkan Sa. 6. Sü. 2 d» KÂB HADDt ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog