Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

M Mart 1M4 Puro Sabun Fabrikasının etı SOB imalâtından TOKAT ÇOBAN SUCUGU EV SUCUGUNU ARATMAZ Toptan Şah* Yeri: BALIKPAZARI 7 4 •• • Ttt.: 27190 805 YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ Sermayedar aranıyor Kurulmuî lyi bir işe 50.000 100.000 lira »ermayeli toir ortak aranmaktadır. Istiyenlerin 83878 e telefon etmeleri • 0 m m ^uvJnsA^RRımr I OPERATÖR I Basur fistül elektrik I kanhca tedavileri Tel: 1 • •MB ÇELJKPALAS Dr. NAKİ TEZ B URS A ^ Şaziment \ KADIN TERZÎS! «.aaıKOb öaödaa Caa t eneryatv 1'ıtnd' Nn Usı Trt »055* KREMLI PURO Yakmşarkın en modern Sabun Fabrikasmda en mütekamil makinelerle imal edilmi$tir Cildinizl besler, korur ve yumuşatır. YDzünüze sihirli bir GÜZELLİK ve CAZİBE sağlar. Mnka» vt ı<cılik I ınri «ınıt. ıırrplleı s ııncıı sınıftıı ANTIDOT •Df$AĞRISI • ADALE ROHATİIMASI «YANIKLAR • OÜNES YAHIGI | • AR.L0ÖCEK SOKMASI W «KESIK ISi • YARALAR ' Uİı •flİJİK 'TMf •KAŞINTI 5S:İ •EKIEMA ?"?" •ERGENLİK frfw •DOMUK ""3İT, • DERI ÇATLAKLARINDA VE N» • TRAJTAN SONRA KUILAMLIRİ P i A T I : 7 5 Krş. • Baş, dlş, aflale, slnlr ağrılarını teskin eder • Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır . M A V 1 N Y L E X SUNİ DERİLEFİ "1 r TOKAT COBAH SUCUĞU EV SUCUGUNU ARATMAZ Amerikan Export Line*. Inc. NEW YORK Limanımızda V ^ f Vf^YYnPaftB Vapuru bulunan C l A E l V U İ U I \ 3 m rt 1 a ta NEW YORK BALTİMORE PHİLADELFİYA BOSTON NORFOLK ve NEW PORT NEWS limanları 'Çin eşyayı ticariye alarak hareket edeccktir. Fazla tafsilât için Galata Tahir han 3 üncü katta Hayri, Araboğlu ve Sürekâsına müracaat. Telefon: 44993 2 1 Toplan Satış Yeri: Tutum Bankası T,A, Orfaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığından: 27 mart 1954 cumartesi saat 12 de yapılması mukarrer olaa bankamızın senelik ad! umuml heyet toplantısı çoğunluk nisabı ; eide edilemediğinden icra edilememiştir. Aşağıda yazılı ayni gündemi görüsmek üzere senelik adl umumi heyet toplantımız 17 nisan 1954 cumartesi günü saat 12 de Teke] Genel Müdürlüğü binasındaki salonda yanılacagından. mezkur gün ve saatte hissedarlanmızın toplantıda hazır bukınmalarını ve yenidca verilecek giris kartlarını bankamıı | merkezinden bir hafta evvelinden almaları rica olunur. ı G Ü NDEM : 1 ldare meclisi ve murakıblar raporunun okunması. i 2 Bilânço kâr ve zarar hesablarının okunması ve tasdikill i idare meclisi azalan ve murakıbların ibrası . I 3 Kârın sureti tahsisi hakkında karar ittihazı BALIKPAZARI 7 4 TEL.:'*27190 )r. HAHZ ••I 1"^ CEMAL 1 Dahiliy* LOKMAN HKKİM .S A T U R N E; 18 ••ne garantill Isvlçr* •••tlari dapoau Toptan satışlarda 12, perakeude 30 a?a kadar vtde Tflçradan mektupla sipariş kabul edüir lîiv^nvolu IU4 Openıt»! • üroloc Or. V 1 N Y L E X SUN'l DERLLERI: SoLmaî, aıev aımaı, (atlanıız. •oyulmaı, tabunlu IU 111 TLkanır: Aiid T« alkâliy* dayaıur; lon d»rtct ısjlamdır. V 1N Y L X X SUN'l DERİLERİ: Otomobil, otobüs, möble, «inema, v»pur, tren dö?emeleri, mejin caketler. B&nkm. otel. gazino vt majaza: fabrik»; yazıhane; lokanta; hastahane, koltuk, kanape ve »andalytları için gayet «1 verislidir. Fabrikt: Kııiıkdy Bdıfam Cti. İncıldin So. N». • 1 S T A N B U L Bahaeddin Lutfi VARNALI MACÎD RAMAZANOGLU ve ORT. KOM. Şti. Galata. Kemenltı Cad. Koacr Han. Tdcfunı41111 tdru wm rena.<ttl f o l U n Hastalıklan liaiaUsarsv U Bankası Emımevru? »okaJı No 10/3 İİ^H Teleton. 42203 • • Tulum Bankası T,A, Orfaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığından: J7 mart 1954 eumartegl taat 12.30 da yapılmagı mukarrer olan bankamızın fevkalâde umuml heyet toplantısı çogunluk nisabı elde edilemediğinden icra edilememiştir. Aşağıda yazılı ayni gündemi görüsmek üzere fevkalftde umuml heyet toülantımız 17 nisan 1954 cumartesl giinü saat 12.30 da Tekel Genel Müdürlüğü binasındakl talonda yapılacağından. tnezkur gün ve saatte hlssedarlarımızın toplantıda hazır bu lunmalarını ve yeniden verilecek giris kartlarını Bankamız merkezinden bir halta evvelinden almaları rica olunur. G ÜNDEM : 1 Geçen yıllarda fevkalâde Ihtiyat ve karjıhklar hesabla rına naklolunan kârlardan 375.000 llranın tevzii. I Şirket »ermayesinin 1.5 milyon liradan S milyon llraya çıkarılması ve esaj mukavelenam«nln bu hususu âmir T nci maddesinin tâdili. 7 nci maddenln yeni jekll Ortaklığın »ermayesi her biri 25. TL. değerlnde % 60 ı aama v« % 40 ı hâmiline yazılı olmak üzere, 120.000 hisseye bölünmü? 8 mllytm TL. dan ibarettir. Bu meblâğ. tamamen taahhiid edilmis v« % 62.5 i nakden ödenmiştir. Hisse bedel lerüıin tamamı ödenmedikç» hâmilint muharrer hisse »enedi Cikarılamaz. Atatiirk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: Bayi Aranıyor Atatiirk Orman Çiftliği lstanbul Süt ışletmesi Müdürlüğünden: 1 Nisan 1954 tarihinden itibaren Ziraat Vekâletine bağlı müdürlüğümüzün malı olarak bir devlet müessesesi halinde isletilmeğe başlanacak olan Beşiktastaki pastörize süt. tereyağı, yogurt ve dondurma fabrikamızın mamullerile çiftliğimizin muhtelif tip ve renkte şarab ve diğer mahsullerini satmak istiyen, jchrin her semtindeki dükkân sahiblerinin. sarih adreslerini dc gösterir birer mektubla acele müdürlüğümüze müracaatleri. (3780) Adres: Atatürk Orman Çiftliği Süt lşletmesi Sinanpasa Köprüsü »okagı Beşiktaj. Telefon: 83.958 DOGUBANK BEYAZIT AJANSI EMRİNİZDE BU BEYAZIT A J A N S I M I Z D A hazırlanan zarif hediyeler takdim edllecektir. En az 100 lirahk hesab açanlara itina ile Gaziantebli Üniü Baklavacı AJANSINA AYI Mahsus 100 ALTIN KEŞİDESİ NİSAN NOT: İKRAMİYESİ 25.000 L1RADIR Telefon: 23054 ŞEF ARANIYOR Tanınmıs bir müessesenln muhasebesini tedvir edecek tecrübeli bir muhajebe |efine ihtiyacı vardır. Alâkadarların tercümeihallerile taleb edecekleri ücretl bir aded fo torraflarile birlikte Beyoğlu P.K. 2100 • cŞef» rümuzu ile bildirmeleri rica olunur. Açıhj günlerinde gişelerlmiz saat 20 ye kadar layın müsterilerimizin hizmetlerinde olacaktır. TATLI SALONU Karaköy Havyar han içi 23 No, da açılmıstır. DİKKAT: İstanbulun hie bir yerinde jubemiz yoktur Telefon: 47166 ANK Ne kadar ncş9etiî Cayet labiî \ annes*. ona, her »abahrmflkcmmel vc tam brr gıda olan SANA margarini ile birkaç dilim ekmek yediriyor. Anncsi onun sarfettigi cncriiyi SANA ile lcmin cdccegindcn cmindir. Aym zamanda, A vc D vitamini bol SANA ile çocuklanmndaima sthhatlı ve kttvvetli olacaklarını de büiyor. Küçük, büyük, herkes, sabah akşam kahvaltılarında sâf vc lezzetti SANA margarini m tercih edıyor. tngilterenin en büyük kimya fabrikasının mamulâtıdır. • asının O L I iü^ I «FLYOL» Haıaratı insafsızca derhal lmha eder. <FLYOL» Muhtelif çiçek esanslarile karıjıktır. c FLYOL» Bunaltıcı gaz kokmaz. «FLYOL» Pompaları otomatiktir. Terclhen «FLYOL» kullanmak sıhha tiniz ve menfaatiniz lcabıdır. «rFLYOL» Jngüiz malı ve cok ekonomikttr. Modern bakkaliyelerde gatılmaktadır. Toptan ithalâtcısı A. JEMALAY. Yerebatan Cad. 17/,3. Sultanhahmed İstanbul. • H B M a H B a M a a H a a m i M i Telefon: 292U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog