Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

2^^^^B^~ TTRf Israelliler bir Ürdttn köytine hücum cttiler 9 Urdünlünün öldüğü ve 17 kişinin de yaralandığı bildiriliyor Parls, 29 (R.) Amman'dan bu iabah erkenden alınan bir habere göre, dün gece tam teçhizatlı 200 kişilik bir İsrael kolu, Ürdün hududunu aşarak Mahalin köyüne taarruzda bulunmuş. ve 9 kişiyi öldürmüşlerdır. 17 ki§i de yaralanmıştır. Telaviv bu hususta hiç bir is'arda bulunmamıjtır. Kudüsteki Birlesmiş Milletler Teş kllâtı çevresi tarafından ehemmıyetle belirtildığine göre, bu hâdıse vahim neticeler doğuracak mahiyettedir. Birleşik Amerika, tngiltere ve Fransız temsılcileri derhal İsrael hukumetine müracaat etmişler ve Israelin sakın bulunmasını tavsiye ettikten sonra bu suıkasd hakkında lâzım gelen malumatın derhal verilmesini İEtemışlerdir. Diğsr taraftan Birleşmis, Milletlerin Filıstın müşahidleri derhal hâdise yerine hareket etmişlerdir. Ürdün askerî kumandanlığı, Arab lejyonuna derhal «Hazırol!» emrini verrruş'ir. Afyonda D. Parti yok lama neticelerine ifiraz edüdi Baştaratı 1 inci sahifed* kanjtLnldığına dair baa itirazlarda bulunulmuştur. Dinar Şöhud ve Emirdağ Uçel rile merkeze bağlı bazı bucaklarda yapüan bu şikâyetlerde, u başkinı Hüseyin Tiryakioğlu üe, adayıık kazanan Tiryakioğlunun akrabalarından tsmail Devletkuşu ve Arif Demirer istifaya davet edilmi§lerdir Resmen yapılan bu müracaat üzerine DJ. il idare kurulu derha toplanarai durumu incelemıştir. Öğrendiğime gbre, DP. ikincı baı kanı Nedım Akın ile yoklamaiar kaybeden 6 milletvekili ve muhalı: Demokratlardan bir heyet öğleden sonra uçakla Ankaraya hareket etmişlerdir. Kazalardan gösterilen D.P. aday larının yoklamaları kaybetmeleri üzerine 4 kaza idare heyetinın partiye oy vermıyeceklen söylenmektedir Konyada yoklamalann kati neticesi alındı Konya 29 (Hususi) Bu devre 19 milletvekili çıkaracak olan Konyada her iki partının de aday yokamaları neticesi bu sabah alınmıs ve adaylar belli olmuşrur. Yalnız Ermenaktan kat'î netıce gelmemiştır. Bununla beraber netıceye tesir etmıyeceği muhakkaktır Demokrat Partiden yoklamaya gırmiş olan 67 adaydan Tiahallî teş k lât tarafından seçilecek olan 16 adayın arasında eski milletvekıllerinden yalnız altı kişi vardır. Yeni aday olan on zatın arasında istanbul Belediye reis muavini 'Mekkı KeEkin, Konya Beledıye reisi Rüşrü Ozal, Isparta VaÜsi Mustafa Bağrıaçık ve Adalet Bakanlığı baş müfett'şi Feyhan Gokmenoğlu bulunmaktadır Samed Olçmen, Remzi Bırant, Zeyyad Ebüzziya, Rıfkı Salim Burçak. Fahri Ağaoğlu. Hıda yet Aydıner ve Muammer Obüs ka zanan eski milletvekillerini teşkil etmektedirler. Mustafa Rumyun, Reyhan Gokmenoğlu, Muhiddin Güzelkıhç, Ahmed Koyuncu ve Nafiz Tahrab. da yeni adaylar araaında bulunmaktadırlar. DuHes'in alâka ile beklenen nutku (Baftarafı 1 inci tahıfede) nereye gürükliyeceginl peşinen bil te geçmesi lâzım geldiğini söyle meleri için konuştuğunu belirtmiş miştir. ve demistir kl: «Komünistlerm gü«Denlz asırı Bajın Khılubünün» neydoğu Asyayı kontrol altına albir toplantısuıda konuşan Dıı tsl»ri malan, Füipinler, Avustralya ve Bakanı, bu demecinde ileri rürdüğü Yeni Zelanda için vahim bir tehligörüşlerin, Başkan Eisenhower ta ke yaratacaktır ve B. Amerikantn rafından peşinen tasvib edildiğini bu devletlerle karşılıklı yardım mu belirtmiş ve demiştir ki: «Bu müş ahedeleri mevcuddur. Komünistleterek hareket. cidd! tehlikelere yol rin guneydoğu Asyada kontrolu açabilir. Fakat, bugün azimle hareele geçirmeleri bütün Batı Pasifik kete cüret etmediğimiz takdirde bir bölgesini stratejik bakımdan tehlikaç yıl sonra karşılaşacağımız tehkeye maruz bırakacakür.» lıkelerden daha küçükrür. KomüDemed radyo ve televizyonla nistlerin Hindıçininin herhangi bir esaslı kısrmnda kontrol kurmağ» memleketin her tarafından yayınmuvaffak olmaları halinde, Asya lanan Dulles, Amerikan hükume'ddaki diğer hür milletlere karçı te nin kızıl Çini diplomatik alanda cavuze aynı şekilde devam ede tanımak veya bu reiimin Birleşraiş cekleri muhakkaktır.» Milletlere kabulü lehinde oy verDulles, Amerıkanın bu konudaki mek tasavvurunda olmadığmı, Avazıyetini tavzıh etmek maksadile, merikanın herhangi bir yatıştırma kızıllarm bir tecavüze kalkışmaları aiyasetine yanaamıyacağını beyan halinde bu hareketin kendilertni etmiştir. Baştarafı 1 inci sahifede Baştarafı 1 ınct sahifede Menderese Seyhan listesinden ada programı hakkındaki düsüncesini lığını koyması için telgraila müra şöyle anlatryor: caatte bulunmuştur. « Memleketimizde sınıfta kalDiğer taraftan C. H. P. genel »ek ma nisbeti pek büyük değildlr. BuBu suretle Mısırda demokratik reteri Ka?ım Gülek bugün parti nunla beraber sınıfta kalma nisbede meşgul olmuş, ayrıca yakın köy tini düşürmek elimizdedir, fakat, rejimin tesismden vazgeçildiği reslere giderek temaslarda bulunmuş hak etmiyen talebeyi geçirmek su men açıklanmı; bulunmaktadır. Ordu vaziyete hâkim tur. Kasım Gülek yarın llçelere v retile değin. Bunun için ne yapmak > Ordu, Mısınn b«lli başlı sebirleoradan da Hataya gidecek, temasl» lâzımT Bılhassa üse programlanrini isgal etmiş olup vaziyete hârma devam ettikten sonra Anka mızın çok yüklü olduğu muhakraya dönecektir. kimdir. Asayisi temine de memur kaktır. Bugünkü programlar, çocuC.M P. de teşkilât kurduğu vilâ ğu şaşkına dbndürdükten başka, edilmiştır. yetlerde seçime iştirak etme karar: Askerl rejimin devamını lsteyen tahsilde istenilen neticeyi, yani bilüzerine şehrimizde faaliyete geçıl ginin formasyona inkılâb etmesi Nâsr taraftan nümayişçiler. bugün miştir. neticesini verecek durumda değil tanınmn siyaset adamlarının evleTeşkilât başkanlan ü idare ku dir. Sebeblerini şoylece sıralaya rine hücum etmişlerdir. Nümayışrulu reisi avukat Celâl Tekinerin çiler, evlere oldukça hasar verdirbaşkanlığında bir toplanb yaparak bilirim: mislerdir. Ögrencilerin daha faal olmalannisanda yapılacak voklama haBu sırada Mısır yüksek Adalet nı sağlayacak imkânlanmız azdır. zırlıklarıru görüşmüştür. Divanı Reisi Dr. Abdürrezzak SenD. P. Genel Kurulu Erzurum Çocuklanmızın, aile muhitinde hurınin de evine hücum eden nülistesini zayıf buldu d* müstahsil durumda olmalan, U mayişçiler, evde bulunan reisi yaErzurum 29 (Hususi surette gön görmeleri, kendilerini tamamen C.H.P. yoklama neticeleri de s5y derdiğimiz Yaşar Kemal bildlri mekteba vermelerin* çok defa mâ ralamışlardır. Diğer taraftan bugün îskenderiledir: Bu listede dikkati çeken ta yor) Öğrendiğime göre, dün ih ni olmaktadır. ni, eski devre milletvekillerinden tilâflı bulunduğunu yedeki işçilerin mühim bir kısmı bildirdiğim Sınıflanmu kalabalıktır. Aynca, yalnıı Rasim Erolun listede yer al Horasan ilçesi mazbatası gelmis, bu Cemal Abdülnasser aleyhinde gösmış olmasıdır .Diğer 18 aday tama mazbata netıcesinde Atik Palandft ders programlannu» arasında bağ terilerde bulunmuslar ve «Hürrilılık yoktur. Bu ve buna eklenen Bastaraf\ I inrt gahifede (Baştarafı 1 »nct sahifede men yeni ve ekserisl genclerden venle Fethullah Taskesenli D. P. yetimizi isteriz» diye bağırmıslarNakli kararlaşrınlmı* bulunan bir ucaJcla Ankarsya fîelmiştir. müteşekkıldlr. C.H.P. den 19 mil Erzurum listesine girmişlerdir. Bu bir çok engeller ortadan kalktığl dır. gün nnıfta kalma nisbeti kendıliBüvuk Elçi Tugay, hükumeti taAnkarada iki gün kalacak olan letvekili adayının hepsinl mahall! adaki söylentilere göre, Genel KuBu nümayişçiler 0ü gün ev»el ğinden azalır. rafından merkeze ahndığından ve General. Etimesud askerl hava ala teşkilât intihab etmiştir. Bunlar Nâsr1! tutuyorlardı. Mısır hükumeti büyük elçiyi «gay nında, kara kuvvetleri komutanlı Fakih Özlem, Said Süslü, Talât rul Erzurum listesini tayıf buldjMemleketimizin bünyesin» uyan Son dakikada alınan haberlere rimuteber şahıs» ilAn ettikten son ğmdan TümReneral Muzaffer Alan Karay, Rasim Erel, Ömer Sönmez, ğundan üç aday için vetosunu kul tahsil sistemindeki aksaklıklann, anacaktır. Bu takdirde Erzurum göre, 2 kişi ölmüs, çok sayıda nüra alınan tedbirlerin bir emsıl tes kus, Gamizon komutan muavin: Enıs Şanlıoğlu, Oğuz Koç, Ahmed ecnebiler tarafından ortadan kaldımayişçi de yaralanmıştır. kil etmiyeceğine dair Türkiye hü Tuğgeneral Zeki Üstiirksva, Mer Onar, Sadeddin Yaltınk, Fakih D. P. sinde parçalar.ma olacakür. nlacağıoa inanmak gaflettır. Trabzonda se^im faallyeti Bir milyon işçi grev bıllnde! kumetine teminat vermij olduğun kez komutanı Albay Hidayet Aş Özfakih, Suad Abanazır, Izzet BiTatbik edilmek istenen bazı usul Trabzon 29 (Telefonla) BuraGrev ilân eden bir milyon İşçi, da n iki hükumet hâdiseyi kapan ru, Millî Müdafaa Vekâlett Tems) rim, Vehbi DUgin, Hasan Alpelll, ler kalma nisbeti üzenne mühim grevlerine bugün de devam etmismış telâkki etmek hususunda mu bürosundan yüzbaşı Salâhaddin Harun Ergin, Halid Sungur, Hasan da seçün faaliveti hızlanmısbr. Her ki parti de kazanacaklanndan emin tesir yapamaz. tabık kalnuşlardır. lerdir. Mısınn belll başlı sehirleTümerk, Genelkurmay protokol şu Âll Taner, Kâmran Tuğman, Ismet görünüyorlar. C. H. P. liler bilhasTedrisat sisteminde, talebeye rinde hayat tamamen felce ugraYaylalıdır. besinden temsildler r« tngilter» a merkezde çoğunluğu elde ede yüklü vazife vermek yenne; sınıfta m.'şfar. Tramvaylar, otobüsler. otoAtinadaki Türkiye Büyük büyük elçiliği Kara, Hava ve Deniı Diyarbakır DP. 11leri ceklerine muhakkak nazarile bakı müşaheda ve tecrübeye dayanarak mobiller, trenler işlememiş, if yerAtaşeleri tarafından v v^ ,«t*«ında çıkan kavga jrorlar. D. P. liler is* hem merkîi öğretmek en iyi yoldur. Yer yer Elçiliğinde ziyafet Kendisine selâm resmi lia eden Diyarbakır, 29 (Hususi surette !e, hem de* mülhakatta kuv\"exll tatbik edümeğe çahşüan «Aktıf leri de kapalı kalmıştır. Atina, 28 (i.ti.) Yunan I MerTfs^«"fgorıderdlğimiz Cenab Ozankaıi bil Idukrannı söv}emekt»(ilrler. D J metod» un, memleketimızde maalDiğer taraftan Kahırede elektrik Paul ile Kraliçe Frederika bu ak asker» demek suretile mukabelede diriyor) Demokrat Parti mensub mokratlar durmadan kaza, nahiye esef iyi anlaşılmadığım belirtmek santralmda çalışan işçiler ve meam Türkiye Büyük Elçiliğinde, Bü bulunan General Keightley, m«ydüa aksam. aa«t 22.S0 köyierde dolaşarak halkla temw zorundayım. Aktiviteyi, çocugun murlann da grev ilân etmeleri üük Elçi Cemal Hüsnü Taraym, danda kendlsil* görüsen Anadolu da Turist Palas otelinde büyük bir •tmektedirler. Her tarafta hummalı el ve gözüne hasreden bir anlayıs,, zerine, şehir karanJıkta kalmıştır. ereflerin* verdiği dyafett* hszır Ajansı muhabirine, senelerdenberl kavga olmuştur. Tafsilâü şudur: Sansür yeniden kuvvetlendi ir faalivet göze carpmaktadır. tek taraflı ve yanlıştır. Aktiviteyi, ziyıret arzusunda bulunduğu memMustafa Ekinci ve Yusuf Azizoğulunmuşlardır. D. D. Y. İşçileri Sendikaa Londra 29 (R.) Kahireden geher dersin bünyesiııe aynı şekilde leketimiz» gelmck trsatına fahib lu grupu ile Nurl Onur grupunu Başkanının adaylığı tatbik etmek ısteyen bir zihniyet ceyarısına doğru alınan bir habere olmaktan duyduğu memnuniyetl uzla^tırmak maksadile Diyarbakır a Eskişehir 29 (Telefnnla) C. H. de yaniış ve sakattır. göre İhtilâl Konseyi sansürün yebelirtmiş ve şehrimizde kalacağı gelen Samed Ağaoğlu »erefine bir mebus adavı yoklamasında kaniden kuvvetlenmesini emretmiîgünler zarfın 1a muhtelif nezaket ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette Nu anmış olan Devlet Demiryollan Aktiviteyi, çoeukla öğretmeni, tir. ziyaretlerinde bulunacağını ilâve et ri Onur, jahsl sebebler dolayısile şçileri Sendikası başkanı Omer öğrenme vetiresi içinde birbirine Mısırda sokağa çıkma yasağı miştir. Yusuf Azizoğluna bazı sözler söyBonuıniB 2»/J/lW4 flatUn rgtına bugün işçi Erkadaşlan adı bağlayan sıhirli bir yol diye vaaıfkonuldu lemifl ve buna karşıhk Azizoğlu da a bir telgraf çekilerek. siyasî ha andırabıliriz. Bu bağı temin eden İngiltere Ortadoğu kara kuvvetI Staril» 1** Kahire 29 (T.H.A.) thtilâl baaka yerde konuşmalarının mü yata atılması münasebetıle sendika her öğretmen ve öğretime «aktif» 100 Dolaı 180 M 280 J0 • leri başkomutanı General Sir Konseyinin aldığı kararlardan sonnasib olduğu cevabını vermiştir. başkanlığından ve Türkişteki mü demek mümkündür. wu rı&ıuu tnocı »30 Charles F. Keightley, hava meydara başlayan galeyan ve nümayiş1 M Urt Fakat Nuri Onur, sözlerinl ileri messıllik vazif^sinden istifa etmesi Öğretım programlannda tedrinından doğruea AnıtKabre giderek leri önlemek için sıkj emniyet ted100 Uvıçrt ftmngı M4B M . « cen mahallilik prensibine doğru Atatürkün manev! huzurunda aay görürmüs, bu »ırada Esad Demlr istenmiştir. İM riorlo H48.48 H.U.4S birlerinin akndığı haber verilmekoğlu, Yusuf Azizoğlu Ue birleşerek Bugün benl davet eden Devlet gıtmek yerinde olur. Zaten, ilkgı duruşunda bulunmuştur. 100 Belçlkı tımngı S.«0 5.60 Nuri Onura mukabelede bulunmuş Demiryollan işçileri sendikası ida okul programlannda bu cihete lâ tedir. General. »aat 16,45 te Mill! SaDier taraftan Cemal AbdülnasÇ Kut. «^8JJJ tur. Bunun üzerine ağız kavgası sid re heyeti üyeîeri. başkanlan Omer yık olduğu ehemmıyet verilmıştır. vunma Vekili Kenan Ydmazı, 17,05 100 trvev Km 64 12 »0 M.12J0 detlenerek Demokrat Parü sdaylan Ergunun mebus adaylığından haber ser. bu gece verdiği beyanatU, göOğrencılerin sınıfta kalmamasını de Kar« kuvvetleri kumandan veSSHAB ve 1AUVİLA1 birbirine girmiş ve Samed Ağaoğ leri olmadığını, bu itibarla kendisirülen lüzum üzerine Mısır basınına kili Orgeneral Nureddin Baranseli reya zekâsının inkisanna göre iler lunun müdahalesine rağmen yum nin bu hareketini tasvib etmedikleyeniden sansür koaduğunu ilân % 7 fAAZLÂ rAÜVtlxLER ve 17,25 te Genelkurmay Başkaru emesini temin için yapüan zeki ruk kavgası sükunet bulmamıştır. rini söylemişlerdir. tdare heyeti üetmiştir. Sıvmj . Erzurum 2.7 2100 Orgeneral Nuri Yamutu makamlasınıflan, demokratik bir çevrede, Bunun üzerine haricden müda yelerl yann fevkalâde bir toplanb S I V M . Krzurum 2.7 11.00 General Na^ibin tetifa erttji nnda dyaret etmiı ve kendilerile zamanla imtiyazlı bir sınıf yarat1*41 Demlryolu 1 haleler olmuş ve kavga zorla yah§ yaparak bu hususta bir tebliğ nesbUdirüiyor mak tehlikesini gösterir. Kaldı ki 1941 DcmiiTOİu n 1110 ünlmışür. Kavga edenlerin Rday redeceklerdir. Kabire 29 (T.HJV.) Son daD. Yolu n i lekânın ölçülmesi, bazı pedagog21.90 istesinden çıkanlması hususunda Ömer Ergunun C. H. P. adaylığı, kikada venlen haberlere göre, İhMllll MUdala I 22.10 Samed Ağaoğlunun merkeze tezkere Devlet Demiryollan işçileri arasın arın âdeta oyur^ak telâkki ettik tilâl Konseyinin askerl rejimin deMilll Müdafaa U 22.75 Baştarafı 1 inci sahtf«d« (Baştarafı 1 inci sahifeit) en testlerle koüy kolay mümkün azdığı söylenmektedir. Diğer ta da günün mevzuu olmuştur. MU1! Mudafı» m 21.38 vazoı hususunda bu gece ilin edi medikleri takdirde Birieşik Ameri yıldızlanndan mürekkeb bir sanat'Imamaktadır. Mllll MUdıia» IV tl85 • aitan Nuri Onur, gözü şişmiş, 10 len kararlan Cumhur Başkanı Ge ka Batı Almanya, Türkiye ve Yu kârlar grupu da davet edilmiştir. 21.00 Z l ı u t Bankuı I Testler, yardıma metodlardır. günlük rapor almıştır. Samed Ağaneral Muhammed Nagibin muha nanistanın iltihak edecekleri yeni Grupa İstanbul hMİIrınjn çok lyi ta106.T5 2Jra»t Bnnkajl H Testleri memleketımizde tatbik ejğlu bu sabah saat 9.30 da Ankaralefetine rağmen verildığinden Na bir müdafaa sısteminin kurulması nıdığı ve sevdiği yddırlann bir ooİAHVILLEH debilmek için standardize etmemiz Bajfarafı 1 inct sahıfed» a müteveccihen uçakla Diyarbagib istıfa etmek zorunda kalmıştır. na doğru gidecektir. İtalya bilhassa ğu dahil bulunmaktadırlar. Bu ara1941 Devlet Demiryolırı VI 104.50 gerekecektir. Bu ış için de es az menlerin te?kili için Mllli Eğititn kırdan ayrılmı^tır. Ağaoğlu parti General Nagibin istifası haberı doğu Akdenizi içerisine alan bir da şehrimizde müteaddid fHmierl 103.50 KAİiınm* I Tokyo 29 (a.a.) Japonyanın, Müdür muavini Lutfi Engin baş çindeki bu ihtilâfı halletmek makılâ 10 sene lâzımdır. Kaldı ki, 104 00 üzerine malumaUna müracaat eden müdafaa paktı çerçevesi haricinde gösterilmiş bulunan Yvorme SanKaliınm» n kanlığında çalışan komisyon faali adile bir kaç gün sonra tekrar Di iktidar ve muhalefete mensub beş azı çocuklarda çeşidll sebebler104.50 ftalkınm» m son, Eeonora Ruffo, Renato Deliera, büyük partisi, atom enerjisinin mil den ötüru, zekâ geç bir inkişaf yerli ve yabancı gazetecilere ihti kalmak ıstememekte, fakat aynı za 104.00 arb=k]ra dönerpl+iyetini bitirerek hazırladığı raporu 1M8 Utikrmn I lâl konseyi nza.Tindnn Salâh Sali manda Trieste meselesi tam ma Guiliana Marinelli, İrena Genn*. 103.40 letlerarası kontrolunu istiyen bir 1943 ütlkran österir. müdürlüge vermiîtir. min tebessümle «bilmıyorum> jek nasile hallolmadan Balkan pakbnı Lia di Leo, Rometta, Maria Gena, 1(12 R0 1949 tahvlll takriri temsildler meclisine arzda Bılhassa şunu söylemek isterim linde bır cevab vermiş ollması, is kurmuş bulunan memleketierle ye Nunnari Aleasandro da vardır. Rapora göre, İstanbul ilkokul öğ% 5 f A1ZLİ TAHVİLLfcb bugün birleşmiş bulunmaktadır. i, dünyanın hiç bir yerinde, çoretmenlerinden 1276 kişi, terfi 01Bunlardan başka bir grup da 1948 ikrunlyaU 22.00 Baştarafı 1 inci sahıfede Partiler bu takrirlerüıde, musli uğun sınıfta kalmasını istemek tifa haberinın teyidi olarak kabul ni bir pakta iştlrald de tehlikeli retile kanundan favdalanacaktır. şehnmize uçakla gelecektir. edilmektedir. bulmaktadır. 1941 M M. 23 25 daha tanınmış simalar gönrek iste hane yollarda faydalamlması mütaAynı kanundan kıdem suretile fayioğru defildor. çocuğun muntazaîkı. Demlryolu IV 108.35 Gazeteciler Salâh Salime «CumDeniz yolile gelecek sanatkirlar İtalyadaki siyast mahfiller Con1951 tahvili 100.00 dalanacak olan öğretmenlerin sayısı diklerine dair konuşmalara rastlan leası ile atom enerjisinin asker! sa man sının geçmesi için imkânlar hur Başkanı şu anda nerededir?» rad Adenauer'in yeni ve muhtemel dün Napolide Samsun vapurumumaktadır C. H. P. listesinde bir hada kullanılmasıru ve tecrübe eIkr. 1941 Demlıyolu V 109.00' ise 324 tür. "iazırlamak, tedbirler almak maa sualini sormuşlar, Salâh Salim. müdafaa sistemi üzerinde Atina ve za binmjglerdir. Böylece sanatkâr195S tahvül 100.50 kaduıa yer verilmiş olması lehde dilmesini milletlerarası kontroî saaynı şekilde «evinde olmalıdırı Ankarada görüşmeler yaproış oldu ların Gazeteciler Cemiyeti hesabıKanun gereğtace teTfl gSrecek 0 ıir not olmuş, buna karşılık D. P dedinde tesirli ve gerelki tedbirle ıfin vazifesidir. Z l r u t Bsakjun m 103.65 lan öğretmenlerin maaş ve sayılan istesinde bir hocanın yer almasın rin alınması için Birleşmiş MilletZlrast BankMi V 103.40 na misafiretleri başlamıştır. MisaVasfiye ÖZKOÇAK cevabını vermıştir. ğu kanaatinl izhar etmektedirler. Z i r u t Bankaaı 103.35 şu gekildedir: Diğer taraftan, General Muham firler perşembe günü öğleden sonlere başvurulmasını lstemektedir~an son dakikada gayrete gelen Bidault Ue Adenauer nisanda % 4» rAIZL) TAHVtLU med Nagibin göz hapsine alındığı ra limanımızda olacaklardır. Cemi25 liradan 35 liraya bir öğretmen, C. H P. nin listelerindeki 16 ncı ler. buluşacaklar 105 50 1949 tahvllt yolunda son dakikada çıkan sayiyet, sanatkârlan karşılamak üzsra 30 liradan 40 liraya sekiz öğretmen, dayı kaydırarak yerine bir haayı Japon parlamentosunda nadir rast Paris 29 (aa.) Fransız Dış îş dün Sshir Tiyatromuzun maruf a H!*w*lerı \ı+ M=ineT> SM Kp'ıen alan hiç bir Mısır reeml makamı35 liradan 40 liraya tiç öğretmen, 35 :oymalan, C. H. P. nin eski tertip lanan bu ittifak ve ittihad 1 martleri Bakarüığından bugün büdirildi artisti İ. Galib Arcarun başkanhnın tekzib olunmadıgı da ilâve eT. C / M e r k e ı Bankası 255.00 liradan 50 liraya 29 öğretmen, 40 li ilığinde ısrarının delili olarak va ta Bikıni'de patlatılan hıdroien ğine göre. ileri sürülen şartlar hal ğmda bir komite seçmiştir. KoGarantl Bank. H. 128 00 dümektedir. radan 50 liraya 117 öğretmen, 40 ıflanıdırılmaktadır. bombasmdan savrulduğu iddia ediledilmedikçe Fransa Saar anlaşması Obllgasyon A n d 160.00 (Baştarafı 1 \nci sahifede) mite bugün bir toplantı yapacak v» liradan 60 liraya 21 öfretmen, 50 D. P. listesinde merkezden gös len radvoaktiv tozlann üzerine recede tehlıkeli bir durum aldıgı Yapı ve Kredl Bank. 18.50 hakkında Almanya ile birlikte müş liradan 60 liraya 415 ösretmen, 60 ;eri!ecek adaylar arasında Doktor yatdığı Fukuru balıkcı gemiîi hâdi sanatkârlann karşılanması, bale U Bankası 53Jİ0 terek bir tebîij unzalamaya hazır resmen eçıklanmıştır. Sular şimdi liradan 70 liraya 501 öğretmen, 60 Behçet Uzla Selim Sarperin isimle sesinden zuhur etmiştir. gününe kadar şehirde gezdirilmeAkbsnk T A O. 1320.00 değildİT. şehrin doğusundaki sedleri de zorTürkiye Kredl Bank. 128 50 liradan 80 liraya bir öğretmen ve •inden bahsedilmektedir. leri için iki program hazırlayacakBalıkçı gemisinin yirml tayfası Sanayi Kalkınm* B 100.00 lamaktadır. Tehlike mahalline asMaamafDi bir sflıcfl Fransıs Dış tır. 80 liradan 90 liraya 32 öğretmen. Dünkü yoklamayl birkaç rey far radyoaktiv yanıklardan dolayı haAslan Çimento 45 00 tşleri Bakanı Bidaulfnun federal kerl birlikler gönderilmis ve sedRapor MilU Eğitım Müdürlüjrü kile kaybermiş olan Haydar Dün len Tokyo hastanesinde yatmaktaŞark Defirmenlert 39 30 • Almanya cumhuriv»ti s»n?öîy«»sl Alerin takviyesine çalışümaktadır. Ocmsnll B 110 00 İlköğretim muavini Lutfİ Engin ta darın da merkezden gösterilerek, dırlar. denauer ile çıkmaza gırmiş olan % SO Htatt And. 95.00 Başkent dışında, bazı kesimlerde rafından Millî Eğitim Bakanlığına mun taraftarlarmın memnun edil Amerfkada işçiler protesto VVindursh gemisinden Saar müzakerelerine yeniden başT. Tles?"* Bankası 6 30 sulann mecrasını değiştinnek için götürülecektir. Kanuna göre terfi mesi ve bu suretle seçimlerde çoParis, 29 (R.) DJen Bien Phu BORSASl ALTIN FIALT1 edecek olan öğretmenler maaşlarım ğunluk sağlanması derpiş edilmeksedler dinamitle atümıştır. Başken muharebeleri yeni bir safhaya inti lamaya amade olduğunu iki devlet yürüyüşü yapacak kurtulanlar adammın, muhakkak surette nisannLsan ayından itibaren ramlı olarak (II Mlo altm 422 000 Fr. edir. Esas seçim mücadelesi, AdNew York, 29 (a.a.) Baltimore tîn yeni kısmında bazı binalarda kal etmistir. Bu mevkün kumandanı da muhtemelen de ayın on beşinLondra, 29 (a.a.) Harbiye Ve36* rr. m Delar alacaklardır. las Menderesin ve İnönünün önü liman işçilerinin grevden men edll mahsur kalan halkın tahliyesine etraiını kuşatan Vietminhli kuvvet den evvel bulusacaklannı, fakat kâleti erkânından albay Odling, dün ?";HBKS1 PtVASADA n A v l / l KR MilU Eğitim Bakanlıgunn Wı müzdeki günlerde Egede görünme mesi üzerine, bugün 600 işçi mü çalısılmaktadır. Şehrin haride bü leri dağıtmak ve çemberi genişlet toplantı tarihi ile yerinin kat'i su akşam Cezayir açıklarında batan Sterlln efektlf 15001520 açıklaman messill Washington'da bir protesto tün lrtibatı kesilmiştir. mek üzere blr huruç harekeü yap rette tesbit edilmemiş olduğunu askerl naklıye gemisi «Empire "erile başlıyacaktır. Frsnaıı frangı 100 mıstır. Ankara 29 (a a.) Maarif VeTarafsız çevrelerin dikkati şimdi yÜTÜyüşü yapacaklardır. Windrush> tan kurtulahlann durusöylsmiş+ir. D"lar efektlf 890.592 kaletinden teblie edilmiştir: aha zıyade her iki parti başkanlaWashington'daki ilgili makamlar, mu ı!e yskından slâkadar olmak Dolar N W Bu hareket muvsffakıyetle devam S97.J98 Washüıgton 29 (AP.) Yaban üzere, uçakla Cezayire giürustir. tıvicra 139.140 Yeni Ulus gazetesi, 28 mart 1954 nnın Egede yapacaklan söz düello nümayişçileri kontrol altında bulun Gal, rugbide Fransayı yendi etmektedir. Bombardıman uçaklan Turklsch A»r«Trt tarihli nüshasında, öğretmenlerin una çevrılmiş bubjnmaktadır. durmak için daha fazla polis meile desteklenen Fransız taarruzu ge cı bir ajans Amerika Hariciye Ba Albay Odling uçağa binmeden evParis, 29 (SHA) Günlerden«ARRAP1.ARr>A murunun vazife alznasını emretnuş nlsan maaalarınl yeni intıbak kallstoekts olup düşmen kuvvetleri kanının Fransaay müracaatle Av vel verdiği beyanatta, gemıden kur beri büyük bir merak ve heyecanBaltimore'de grev lerdir. nunu esaslarına göre alamıyacaklaRafad daha şimdiden pek ağır kayıblara nıpa müdafaa camiası meselesinde tulanlann hususi hava nakliy» yo14.80 içuıde beklenilmekte olan Fransa evet veya hayır şeklinde sarih bir lile Ingiltereye gönderilmelerinio 48.10 n yolunda bir haber neçretmişHr. uğramış bulunmaktadırlar. menedildî Gal karsılaşması büyük bir seyird söz söylemesinl istemek tasavvu muhtemel bulunduğunu söylemi*1860 6273 »ayıh kanundan faydalanan Ouldoi BaltLmore. 29 (a.a.) Federal kütlesi önünde oyninnuştır. runda bulunduğunu bildirmişti. «10 Skonecki, Belçika Ooeratör • Doktnt tir. öğretmenlerin yeni maa» dereceleri ivan dün akşam neşrettiği bir kaİlk devresi 55 beraberlikle biten Yetkili Amenkan çevreleri bu KAJLJM tamamen tesbit edilmiş ve 15 vilâ arname ile Baltimore liman işçiturnuvasına kahlıyor bu heyecanlı karşılasmanın ikinci hususta ademi malumat beyan edi ! mata göre. Foster Dulles bu meseB«ad 4200042250 yete gerekli emirler gönderilmiştir. rinin grev yapmalarını yasak etdevresinde çok gu;el bir oyun çıBrüksel. 29 (SHA) Tanınmış vorUrsa da bu meselenin Berlin ı leye dair Fransız hükumetirıe şahsl BTamld 1 S35OC.33SOO Diğer vilâyetlere de tebligat yapı . miş'ir. Bilindiği gıbi üç haftadanKulak Burnn. Bo£ax (A£ız; Azta karan Gal'lıler neticede sahadan *enis yı'dızlarından Vkdmir Sko konferansından sonra iki memleket bir mesaj da göndepmıştir. 29600.29700 mak üzeredir. İlgili öğretmenler 11 berı i^çileri grev halinde bulunan üis) hastalıkları mütehassısı I 1913 galib ayrılmışlardır. necki, 18 nısan ile 18 mayıs tarihleri arasmda siyasi yollarla görüş teak ı t U te tesbtt «dlldt Amerika, Cenevre konferansmsan maaBİarırii doğrudan dogruya New York limanmdaki gemilerin ' lfaretlller Bonada muunel» Bu maçta Galli Ewans ile Fransız arasında Belçikada yapılacak olan tilerîne yol açtığı muhakkaktır. Ca»a!oSlu SaSlık Müdürlüfiii| da n evvel Fransamn Avrupa müveya ek kadro.arla yeni maaş dere büyük bir kısmı Baltimore'e harePratt çok güzel bir oyun göstennis, entemasyona! tenis turnuvalarına "^sında Kardesler An Diğer taraftan doğru haber alan dafaa camiası anlasmasını İnua ttm celerindeo alacaklardır ket etmislerdİT. lerdir. istirak »decektir. ' Teleion: 23197 ^ kaynaklardan Istihsa] cdileo malu mesini istemektedir. Bastaratı 1 tnrt sah'terte Kflsrnrotı / ınn %al\'\ede Bu zelzelenm merkez üstünün mallan satış fiatlarının kontrolu olması kuvvetle da Bplpdiye murakıblanna verıl İran cıvarında miştir Beledıye, kontrol i=me baş muhtemeldır. lamak ıçın, tasdık ediltıek üzere Merkeı Kpanyada Ankarava gonderılmiş olan 954955 Madrid 29 (AP.) Son yıllarda bütçesınin Relmesıni beklemekte burada kayiediıen en şiddetli depdir Yenı büt^Pve bu >$te çalıştın remlerden bıri Guney İspanyanm lacak 27 murakıbın alınması için hemen hemen her tarafında mahödenek konmuştur. Murak'blar a dııd çapta hasara yol açmıştır Inbndıktan sonra hemen faaliyete ge sanca zayıat olduğuna dair henuz çilecektır. haher rrevcud değıldir. Sismoloji Gıda maddeleri kâr hadlerinin Erstıtusu deprem üssunun Madtavin ve tahdidi için de Belediyeye rıdın takrıben 500 Km. güneyınde, geniş salâhivet veri'.miştir veya güney Akdeniz sahilinın heŞmdive kadar bazan yüzde beş men açıklarında tesbit etmışti yüx kazanan bazı insafsız esnaf ve Malaea ve Grartadada'da bazı binaL tüecar, kâr hadlerini yüzde yirmi nn duvarları yıkıtmış veya çatl ye kadar indirmek zorunda kala rnştır. Başkentte sarsıntı şiddet caklanndan yeni kanundan pek olmuş, halk evlerden sokaklara nrla memnun olmamışlardır. Bunlar, ta mıştır. Deprem burada Türkiy yin edilen kâr hadlerile ticaret y*p satile 830 da hisjedilmıştir Kadis mnlarına imkân olmadığını ileri sü Tanca, ve kuzey Afrıkanın diğeı rerek kanunun tadili için Ticaret bazı yerlerinde de sarsıntı hissedil Odası ve Baksnlık nezdinde teşeb miftir. büste bulunmaktadırlar. Kâr hatfleri kanununun Dün sabahki şiddetli zeizele tatbik! hazırlığı Seyhanda seçim mücadelesi l Öğreneiyi sınıfta bırakılmalı mı? Baştarafi 1 inci sahifede Bu sabah Suudt Arabistan Kralını hava meydanında uğurlayan General Nağib, az sonra bir bayğınlık geçirmis ve tedavi altına ahnmıştır. Nagib kendine gelmiş ise de akşama doğru yenlden bır baygmlık geçirmlstir. Bu vaziyette Nagibl gören bir ecnebi muhabir su mütaleada bulunmuş tur: « Son iki gün içinde Nagib on yıl birden ihtiyarlamıj gibi görünüyor!» Nagibin evinde bugun öğle vakti ve öğleden sonra müteaddid toplanülar yapılmıştır. İhtilâl Konseyi bu akşam saat 19.15 te aldjğı kararlan açıklamısür: Salih Salim tarafından açoklanan bu kararlarda, İhfelâl Konseyinin iktidar mesulıyetini tekrar üzerine aldığa bUdirilmistir. Bu kararlar arasında aynca, Mısınn demokratik rejirae dönmesl için, İhtilâl Konseyinin 25 marttaki kararlannın 1956 ya kadar, icabında, Ingılızlerın Süveyşten çekilecekleri âna kadar uzatılacagı ve ihtilâl Konseyuıin varunda, muhtelif heyetlerden teşkil edüecek bir «Milll İstisare Meclisi» nin de kunılacagı vardır. Mısırda askerî rejimin devamına karar verildi Istanbulda kazanan 11 DP. adayı ferai?at ettiîer Baştarafı 1 inci sahifede re, Seyfeddin GöŞen, Ziya Kökalan mi'.letvekillerile Parti il baş türk, Seüm Erengil, Salâhaddın kanı. ordinaryÜ3 Profesörler vs Ge Karayavuz, Hasan Kangal, Nurednera) Tahsin Yazıeıdan maadssı a din Bulak, Nuri Atılgan, Selâmi davlıktan Herhaî feraeat etmişler Oğuz. Mehmed Çolakoğîu. dir. Bu suretle 16 mebusluk için D P il basın büfosundan bildidoğrudan doğruya genel merkez rildiğine gore, İstanbuldan fcrağat tarafmdan aday gösterilecektir. eden adaylann yerine bir kısmı Diğer bazı illerden de aynı şekil müs*îkü olmak üzere Rauf Orbay, de müracaatler alınmıştır. Fuad Cebesoy. Hamdullan Suphi D. P. Genel İdsre Kurnln dön de Tannöver, Nadır Nadı, Dr. Zakar toplandı farver, İstanbul Merkez Bankası Ankara 29 (Ttlefonla) Demok Müdiiru Fahri Uiaş, tanınmış sarat Parti Genel İdare Kuruîu bu nayicilenmizden Nâzım Bezmen, rün de oğlçden sonra Adnan Men Soryano, Haçopulos Ue Türkış Febaşkanlığmda toplanarak derasyonu Başkanı Naci, Deniz şec vakte kad?r ci'işrnıştır Sendıkalan Bıriığı Başkanı MahC M. P. yüksek seciro kuruluna mud genel merkez tarafından adilekçe verdi dav gosterilecektir. Ankars 29 (TJîA.) CumhuriC HP. genel merkezinin Istanvetçi Millet Partisi bugün biri Adbuldan göstereceği adaylar ive Bakanlığına. dlğeri Yüksek Se CJîP. de ise 24 aday bellı olcim Kıjrıjlıına olmak üzere iki diduktan sonra dun. genel merkezin •kçe •evdi »tmiştir. C. M. P. tarafından tevdi edilen göstereceği 5 adayın ismını bildiher iki dilekçede de baa yerlerde ren mazbata istanbul il merkezine reezkur partiriin 1954 umuınl mebus gönderilmiştir. Fesmen açıklanmagiremlvecegi yolunda ma«nTi« rağmen bu adaylar şunlarmuhtelif taraflarında dır. Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, dolasan sövlentilerin alâkalılarca Temyiz mahkemesi altmeı hukuk vapılacak bir açıklama yolu ile tav dairesi reisi Rauf Dizdaroğlu, gazihi is+enilmekte ve seçim kanu zeteca Esad Mahmud Karakurt, Yetkin il« nunun 64 üncü maddesine göre se Prof. Suud Kemal çim kurullanna ttye göndereme Tekstil ve Örme sanayii federasbeTaber avnı kanunun 75 in yonu başkanı Bahir Ersoy. C.H.P. nin seçim afişleri ci maddesine tevfikan »endık baeîarmda müşahid buhtndurabilecekCB.& seçim afişlerini şehrimlzerfni bevan etmektedirler. deki bir kaç matbaaya bastırmiîtır. tstanbulda 11 D. P. 11 adayhktan 450 bin aded kadar bastınlan bu afisler altı tipte renkli olarak haferagat etti Demokrat ve Cumhuriy«t Hafls nrlanmıstır. Baslan şu cumleleri ihtiva «tPartilerinin İs*anbuldan gösterecemektedir: «Partizan idareye pay° ği adaylann il teşkilâb tarafından seçilenleri belll olduktan sonra dün doe», cVatandaf, önot çarşıyı paD. P, nin yoklama mazbatası tl baş tarj dolaf, sonra reyini kullan>, kanı Necmi Ateş tarafmdan Anka tUcuzluk dedüer pahalıhk getirdira va götürüîmüştür. C. H. Partlsl >er>, «Vataoda» evinde rahat, kenin yoklama mazbatası ise dün ta sende bereket, yolunda selimet istl ahhüdlü olarak uçak postasöe An yarsan oyunu CH.P. ye ver», karadakl Parti genel merkezln* yol cVatandaş, İmtiyazlı partizanlann degil bütün miUettn refahı için çaannuştır. llsacağız.» Sehrimizde tnti«ar eden btr gaBu fişler, Mçbn kurulunun tasbit zete dün yoklama neticeleri kat'l •deceği mahallere asılacaktır. blr sekilde belll ohnadan D. P. tl Aynca dün nruhtelif 1 ve ilçe1 başkanı Necmi Ateşln neticeleri An ere aflşler gönderilmek üzere pakaray» telefonla bildirdiğini ymzmıstır. Hakikatte Necmi Ateş, D. ket edilmiş ve postaya verömlştip. P. il idare lnırulunun llçelere g5o D.P. nin afisleri ise daha basılmak derdiği muşahldlerden aldıfc gayri tadlr. Ö seçim kuruhına akseden ' reaml malumata lstinaden kanaat ve Ihtüâflar . tahmtainl D. P. genel idare kurutl seçim kurulu dün saat 15 te luna bildirmistir. Aynca, D. P. nday yoklamasma toplanmıştır. İlk olarak Eyüb ilça müracaat edenlerin adlannı ihtiva kurulundan akseden bir hu eden Parti llsteleri basünldıktan sus görüşülmüştür. Eyüb ilçe seçim sonra. Parti 11 idare kuruluna ver kuruluna Köylü Partisince tek şadikleri telgrafnameleri geri aljn hu namzed g3«ter!İmesı ve baçka Hüsnü Yaman, Nedim Kaleci •• kimse olmîması sebebile diğer^par » thsan Yurdoğlunun adlarına yoklv tilerden bir seçim yapılmış, C.H.P. mayı kazanan adaylar arasınia temsilcisi kazanmışür. rastlanmaması bu zevatın aday yok Fakat sonradan Köylü Partisinin lamasını kaybettikleri tntıbaını u ikind bir temsüei temin edip bil yandtrmıştır. dirmesi üzerine durum kanşmış, if Sehrimızd» D. P. tarafından pakuruluna aksetmiştır. İl kurulu zar günü yapılan aday yoklamala Eyübde yeni bir seçim yapılmasın* rını 24 namzed kazanmıştır. Dün, arar vermiştir. bu 24 adaydan on bıri D. P. Genel tkinci teklif CH.P. den gelmiştir. Başkanı Başbakan Adnan Mende Bir iktisadi teşekkülün bastırdığı rese birer telgTaf çekerek İstanbuluvar afişinde zıral istihsal masdan adayük haklanndan feragat kesi altmda iktidar propagandası etbklerini bildirmişlerdir. yapıldıgı iddia edilmiştir. Kurul, afis piyasaya çıküktaa Bunlar. yazdıklan telgraflarda bu seçimlerde Istanbulun ehemmi sonra bir karar verecektir. Enver Adakanın bir tavzihi yetinı nazan dikkate aldıklannı, bu İstanbul milletvekili Enver Adabakımdan yerlerine Genel Başkan tarafından takdir ve tensib edilecek kandan şu mektubu aldık: namzedlere İstanbuldaki yerlerini «Bugünkü muhterem gazetenizbıraktıklarını bildirmişlerdir. Bu de «müracaat ettikleri halde» yokadaylar, kendılerinin diğer vilâyet lamayı kazanmamış milletvekilîerl lerden namzed gösterilmesini Ge arasında ismimin zikredildigini gbr nel Başlcanın takdirine bırakmıs düm. Yoklama ile hiç bir veçhil» bulunmaktadırlar. meşgul obnadığını. müsbet veya Haklanndan feragat eden D. P. menfi herhangi bir müracaatımin İstanbul adaylan şunlardır: de sebkat etmediğıni tavzihan v« Hayri Erdoğdu, Samim Yüoede saygılartmla bildinrim.» Kahire hâdisesi kanandı Gnl. Keighfley Ankarada ORSA Öğrelmen İntibak Kanunu fldenauer'in seyahatine dair iefsirler İialyan sinoma yıldızları geliyor Beş Jason paıiisinin takriri İzmirde durum Bağdad su isülâsına maruz Hindiçinlde Fransız mukabil taarruzo başladı Tf^eddin MAKTAVİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog