Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

COMHÜRJVET Sîart 1954 ünün Resimleri Resimli Romanımız JOZIP,İSTASV6HOA HEfilFlN €LlN ÛEN Xt/*TVl.MAĞA CALHtRKEN. Yaxan: GEORGE SIMENON Meş'uııı Pırlanta EATtSi 5A&AH KOtotSER.LUKA tlE 8IRLIKTE £RKEND£N KADININ T ..... RAL DE DEDEKTfFLiK OYHAMAK ' 6/rrt... CAH... PATRO SUOAN /$£ NE BUKADAR VSRİVOA A.. KAPU AÇI* •• Y&VSA IHT/YAR <AO/A// VE O&LUHU Bu G£C£ KESTİi.. tfflE 8AKALIM... ACA8A OLMUŞMÜI.. ' BlZI B£KYOKSA t/~Yüyo#Mi/?.., \JEMesi ^ İ ^ T \ LAZlMOl. MADAM UYAA//A/. HASTA MIS/MZ? İNIZ UYUYA KAIM/S'M (Türtıjed* oejrt naxkı g&zetemızt »ıadir) c JDünya hâdiselerif l l I>1 NKÜ TEMEL ATMA TÖRENLERİ Şehremininde yapıla dun saat 12.30 da törenle atılrmştır. Her ikı torende Vali ve Be Mudurleri. öğretmenler, oğrencılek; izcıler hazır bulunmuşlar Sehremıni Ortaokulu 352.259 liraya mal olacak ve sekLz s. lhtıva edecektir. Pertevniyal Lisesi ek pavıyonu da 117.826 11 sınıfı bulunacaktır Yeni bınalar en modern tesisleri ihtıva cak ortaokul ile Pertevnı>al Lısesı ek pavıyonunun temelleri ledıye Reisi. Şehir Meclısı azaları. Bayındırhk ve Milli Eğitim dır. j nıf. 3 lâboratuar. Jimnastık salonu ve kapalı teneffushaneyl liraya mal olacak ve 4 atolje, 3 lâboratuar. bır resımhane ve edeçektir. SEHIRDEN ROPORTAJLAR GRAMOFONLU TELEFON Geçenlerde Amerikada yeni bir telefon cihazının ihtira beratı ahnmıştxr. Bu telefonun en belliba^lı hususiveti, konuşulan kısma korulan gramofondur. Telefon çaldıSı zaman makin» alıcıyı kaldınp, telefon eden kimsenin hatınnı sorar (eramofon plâğının yardımile) ve eğer isterse söjtleri kaydedeceğmi bıldırir. Konuşma bittıkten sonra da telefon gene otomatik tertibatı saye^inde kendi kehdıne kananır Bu yeni telefona sahıb olan bix kimsenin sokakta n fteWıkten sonra vapacağı iş plâğa al'nan mesajlan basından sonuna kadar dmlemektir. Makinf plâğa almadan da çağnya cevab verebilir BILEK RADYOSU Bilek saatinden sonra nıhavet bılek r3^jo r una da kavuşacrğız Amerıkada New Jersev eyaletinde uzun zsmandanberi yapılan çaltsmalar nihavet müsbet bir netice •ermiş. tıpkı kol saatı gihi b'lcae takılan radyolar imal erîil^^tir Küçük radyo kırk ırİl ötedeki istasvonlann proeramiarını a'mîiktadır B'« kalemin ucundan biraz daha buviik olan cıva batnr^a >saves'nde ışleycn radvonun anteni de bileğe sanlıdır. Kadyo, plâstikten i D Î M A J L I K BANKASINDA Denucıhk 'Bankası ıdare kuru lu dün toplanrjıs. 1953 bılânçosunu tetkık ve kabul etmı$, bo ' mamul. sekiz santim bovnnda mij a â n ıdare meclisı üyeliklerme seçımler yapmıstır. Buna daır haberimız, gehir haberleri arasındadır. Resım, dıinkü toplantıyı nicik b ; r cısimdir. kalmhŞı ise bir gostermektedır. santimden fazla değil Bin, bin beş yüz kilo«a\kılrlakı müzik proeramİan mukemmel surette dinienmektedir Tabiî şimdilik bu radvo vasıtasile haber naklermenin imkânı yok, f?kst belki ileride bunun da . çaresı bulunur . DtTNY\VTV NABZIM YOKLAMAK IÇIV Amerikah jeolojist Dr John Pettit. zemin katındaki lâbnrntmt rında her sabah dünyanm nahzmı imuayene edivor Nabız atışlan günesin ve avın, e'âstik dünvayı çekim kuvvetleri vasıta'ile kendılerine doŞu cekmelerinden ileri gt»t mektedir Dünva ürerinde vuku bulan an" cöküntüler hep avnı • e •bebden ileri geiivor Bu s icin husu<=t b'T cpkim ölcme Sleti icad pden Dr John Pettit bu ke=fiiin ileride bir cok meçhulleri halledeceğini söv1emi=tir. ERTMİYEN LÂRTtK îneiltere ve Amerikad4 irrtai ed lmekte olan Silikon lâsti§i, ısı deği^ikl'kl^rine. FU ve havanm yaratacpŞı tesirlpre karşı tamamen mu aftır Silikon lâstik. siHVon ve oksijen terVibinden meviiTia eelmiş «entetik bir lâMiktir Sıfırm altın,1, Seksen santi«rrattan sıfınn üstunde ik< vüz elli santifrata kadjır davanabüir. Bu vüzden de kimvevî endüçtride, lâboratuar malzemesi imalinde ve tavvarelerin metal kı• sım'annm üzerlerinin kaplanma4 sınds kıjllanılıvor. 13?5 >IEZÜNÜ HARBIYELILER Harbıyemn 1326 mezunları dün Harbıyede Orduevınde bır toplantı yapmışlar. mekteb DÜNYAVTV F.V Kt'VVETLt hciıralarını anmışlardır. Resim, dunkü toplantıda hazır bulun an ernekh subayları ve aılelerıni gostermektedir. ROVTGEVT Londra hastanelerinden birinde kullanı'makta olan bu muazzam rönteen cihazı. on bes milvon volt kudretinde Dİâtin p'ektonlann akimı «pves r>de vazife görüyor. Bu cihazdan elde edilen ışmlar. cilde ve euddelere zarar vermeden vücudün mechul taraflannı filme alıvor. B^zı kanser vak'alannın teşhis ve tedavisinde çok işe yaravan yeni rönteen cihazı, eskilerinden elli mi'li daha ravdalıdır. ŞtMDt DE SELEVIZYON Amerikada pek yakında kullanılmava ba?laması beklenen yeni bir ses verme usulü de selevizyondur ravacak Birbirlerinden uzakta yaşavan alıcı ve satıcılar. selevizyon vasıtasile temasa gececekler. malla nn örnekleri ekranda eörünecek Sonra ^atis baslivacak. Mah be§enen alıcı derhal husust telsizle beğenip beğenmediğinl bildirecek, böylece satış idare edilecektir. ŞOFÖRSÜZ OTOMOBİL Elektrikle kendi kendine işleyen otomobil Amerıkada çok rağbet görecege benzer. Tramvay gibi husul sî surette haıırlanan bir antenle işleyen otomatik otomobil, iki yanındaki manyetizörler sayesinde kendisine yaklaşan diğer vasıtalardan haberdar olmakta. eidişmi ona göre avsrNvabilmektedir. IŞIKLA İŞLEYEN SAAT îsvıçrelı bir saatçi, fotoelektrik KI.KANÇLIĞIN KÜRBANI KADIN Izmiıde Mustafa Erge zşın ısınınde bır erın, kıs.kane,hk yuzıinden 25 ya^mddki karısı ( hücrelere verilen ışık akımı sayeNazmiyenin burnunu ve dudaklarını keâtığını yazmıjtık. Resı mlerde, hastanede tedavi altına alınan Nazmiye ve kıskanç i sinde işleyen bir saat yapmaya mu | vaffak olmuştur. Yeni icad, geçenkocau Mustafa görülüyor. er Turizm Kurumunım açtığı amatör rehber kurslar1 Yabancı dil bilen bir çok hanım kurslara kaydoUu. Bunlar arasında kadınlan ve üniversite talebeleri ekseriyeti teşkil ediyor ev Turkiye Turizm Kurumunun açtıgı amatör rehber kurslarına iştirak edecek bir kıı, alâkalılardan izahat alnor Türkiye Turizm Kurumu, turizm heyetın nezareti altında kurs tale| mıza izah edilecek ve umumî bir davamızın müspet yolda inkışafını belerı şehnmızm tarihî m?hal ve|cetvel gost;ıilecektir. Sadece tarıhi âbıdelerimize guvesağlıyac.k muhım bir konuyu ele âbıdelerinı muze, cami, ve saıaylaalmıştır. rıru ziyaret edecek ve mutehassıs nerek turıst beklemek boş bır üMemleketımizi ziyaret edeiek tu larından luzumlu izahatı alacakLr mıddır. Çunkü gelen turistler arasında oylelerı var ki bir camıjı gorristlere rehberlık edecek, üstun va dır. sıfları haız personel yetıştırır.e meKurs talebeleri, neıicede bir im tiukten sonra ıkıncisuıe girmeyı hıç selesi . . tıhana tâbı tutulacak ve bunda mu ' a r z u Kurum, bu maksadla hanımlar vaffak olan hammlara am tor reh j .Edındiğırriz tecrübelere göre içın amatör rehber kuısları tertıb ber bıovesi verılecektır. Dol"yısile meselâ, Fransız turistleri nereleri etmiş bulunuyor. her yaşta hanımlarımız icın çok gu ve neleri go.mek istiyor?» cFıansızlar umumiyetle roınan Şımdıye k^dar memleketimizi zi zel bır ıstıkbal vâdeden bir çahçma tık şeylerden hoşlrnıjorlar. Meseva'et eden turistler eksenya pro SL.hası açilmaktadır » lâ Lâle Devrıne aıd bır eseri d?kifesyonel rehberlerin peşıne takıla cKursl ra rağbet nasıldır?» ıak muayyen yerleri zıvaıct etmek tBugune kadar yabancı dil kalarca tetkık edıyorlar. Veıılen iza te, şehrimız ve tarihî âbıdelerinıiz bilen bır çok hanım kurslara kay hatı sonuna kadar dinlıyoılar. Buhakkınca yalan yanhş bılg ler e doimuş bulunmaktadır. Bunlar ara na mukabıl fazJa eğlence aramıyordinerek memleketimizden ayrılmak sında ev kadınlan ve üriversıte ts lar.» • tadırlar. Ya tngilizler?» lebeleri ekseriyeti teşkil etmekte «Ingilızler t r i h i eserlerle kısİlk defa Kuıumun davetlisi ola dir.» r^k bir müc'ret evvel rremlekecımi «Amatör rehber brövesi ala men ılgüenırler. F<>kat mozaık gozi zı\ ret eden tanınmış romancı c kların, ileride bu işten bi gelıı runce saatlerce kalırlar, en ınce Jacques Deval'e refakat etmek ü sağlamaları mümkıin müdüı?» teferruatına kadar sorarlar. Buna zere lisan bilen genc kızların yar R hberliği, nezih, tem'z ve mukabil yemek, içmek hususunrla dımı ıstenrr.iş ve bu usulün muspet takdir edılir bır meslek halıne ge cok tıtızdiıler. Gürultüden nefıet enetıce'er sağlarl'ğı muşahede edil tirmek kararmdayız Eu ıtıbarla dı.vorlar.» «Peki Amerikalılar?» mıştir. Bunun uz;rine turistleri a j a m t o r brove sahib'erinın ılende ve •Tarıhî âbıdelerle en EZ ilgiğırlamak uzere, rehber kursları a arzu ettikleri takdı de profesyonel çılması düşünulmuş . olmalarına da musade edeceâiz. İyi lenenler Amerıkalılardır. Bır camii Ve bir kaç gün önce kayıdlara j yetıştiğıne kanaat getırdığimız rch gördukten sonıa ikinciaine bakmaz. b sbnmıştır. j beıleri taleb vukuunda tutizm a Her şeyi bir defa görür ve ikincisiDün, Türkiye Turizm Kurumu centalarına tavsiye edeceğiz. Turis ne tahammul edemez. Buna mukanun Müdürü gazeteci arkadaş'arı tik bakımdn inkişaf etmiş memle bil Boğaziçine gdturuıseniz saatlermızdan Hakkı DevTİmi ziyaret e ketlerde bugun bir rehber ortalama ce dolaşır. Fazlasıle eğlence düşküderek teşebbüsleri etrafında bir günde yuz lira kazanmaktadır. Bu nüdinler.» Görüşmemiz bir müddet daha degörüşme yaptık. miktar da küçümsenecek b.r miktar v:m etti. Bu areda kursla:a kayHakkı Devrim, turizm davasında olmasa gerek » rehber mevzuunun ehemmiyetini «Eğitime ne zaman başlıyorsu dolmak üzere bır kaç genc kız geînuz'» di, diğer bir kaçı telefonla izahdt şöyle hulâsa ettı: • Kurslar 5 nisan paz rtesi gü aldı. Kursların haylı alâka topla «Hissedilen ihtiyac ve edininü başkanımız Dr. Lutfi Kırdiiın dığı anlaşıhyoıdu. ten tecubelere dsyanartk bu fayTurizm Kurumuna giristiği fayb l r k dah teşebbüse giriştik. Ama.ör leh ı °n'J?rnası ile açılacaktır Ve 10 u c m u dalı teşebbuste vehanımiaııınıza rch ma vlS3 k a d a r d e v a ber kursları çok evvel meml?ke»i" i edecektır. Böy b e r ] , t mesleeinde b şa^ılar dıfcz. mızde denenmış bir teşcbbüstür. Is ! [ e c e k " r sları başarı ile bitiieck han tanbulu dile getırmek ancak, lisan | ™lanmızın dnümüzdeki seyhat Hekimoğlualipaşa ilkokuluıvda bilen güzel ve aydın hanımlarımı mevsıminden faydalanmaları mümYavrukurd löreni zm yardımı ile mümkün olacaktır. kün olacaktır. Fatih Hekımogluplîpaşa ılkckulunda Diğer taraftan şimdiye kadar e ntın, Ya\rukurd yıidız takma \e ard Bütün dünyada ve bılhassa turizm bakımından tekâmül etmiş memie dind^ğimiz tecrübelerden dffrendik t lçrre torenı yapılmıtır Torcnde 12 ketlerde lisan bilen genc hanımlar ki, her mılletin tuıistınin ilgi gös •iavrukurd oğrencıje tek M'rız. 17 Yav. oğrencıje çıft >ı'dız takı'mıs şeyler b ş k a başkadır. Bu nıkurd oaıencı de and ıçerek Yavıukuıd bu davada geniş ölçüde vazife alve 14 maktadırlar. Türk misafirperverliegıtım suasmda hanrmları l olmuşiardır ğinr, Türk iffet ve zarafetini, lisan bilgileri olan, iyi yetişmiş genc kızİyi tanınmiî kidın p e r u k â n ların kurslar sayesinde kazanac=klan malumatla zenginleştirerek T'e mukemmel bir sekilde^temsil edeceklerinden şüphe edilemez.» Muvakkaıt bu •«,'n rofakc.t m* bıraktıgı «Bunu sağlamak üzere nasıl bir metod takib edilecek?» «Kayıdlara başlamış. bulunuyoruz. Kurslara iştirak edecek genc kızlar, ve her yaşta hanımlar amelî ve nazari eğitime tâbi tutulacaklarPerukâr salonunda 1 nisan 1954 ten itibaren tekrar faalıdır. Nazarî kurslar konferanslar şek yete başlıyacağını sayın müşterılerme bildirir. linde yapılacaktır. Turizm mevzuun da salâhiyetli tanınmış şahsiyetler Adreş: Beyoğlu, İstiklâl caddesi No. 211 Tel: 42743 konferanslarda turizm meselelerini ve mahallî imkânlarımızı izah edeB Türkçe, lngilizce ve Almancaya Vakıf •" I ceklerdir. Öte yandan müze müdürleri ve tarihçilerden müteşekkil bir F E V Z İ V l L İ lerde Amerika kuyumcular kongre sinde gösterilmiş ve salonda müthiş heyecan yaratmıştır. Zıra bn ' saat :yi işledıği takdirde saatlpnn içine kıymetli taş koymak usulü I de tarihe kanşacaktır. 1 ELEKTROMEKANİK MÜHENDİSİ ARANIYOR MflraflMk*: 9. K. 115S OALATA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog