Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

90 Mart 1954 ~ Merahlt Resimler İ K T 1 B A S L A R Büyük Adii Hataiar Taassubnıt Zaferi! Wilhelm Kempff geliyor meşhur Alman piyanisti Wilhelm Kempff Çıkan kısmın hülâsası Cuhacı Kalas'ın büyük 5 nisanda memlekeoğlu Mark Antuan, bir gece dükkânın kapısı ysnında öltimize gelerek, 6 nidürülmüştür. Cesedi küçük oğlu Ü» bir arkadatı bulusanda Saray sinemayor ve babaya haber veriyorlar, sında Kontiya'nın tertibiediği bir resital, 8 nisanda Filârmoni Derneğinin tertibiediği orkestra konstri, 10 nisanda Izmirde Göktepe konser salonunda bir resital ve 12 niHepimiz oturmuş bir felâket bek bu memleketl?rde nüfus zannettisanda şehrimizde Saray sinemaliyoruz. Beseriyet daha önceleri de ğimiz kadar çabuk artamıyacak, fa • bir çok felâketlerle karşılaşmıştır kat bu tehlikeyi yambasmda hisse sında bir veda resitali verecektir. Muhiddin Sadak resitali ama bu »efer beklenen, eskilerine | den baska memleketler de var. Mehiç benzemiyor. Eğer bir çareye baş ] selâ Hindistanda 1931 den 1940 a İstanbul Konservatuannın tervurmaı da felâkete göz yumarsak, kadar geçen zaman zarfmda nüfus tibiediği konserlerden olmak üzere, h«yatımız vt asırlar süren çalışma e!li milyon »rtmıstır. Aradan bir 4 nisan pazar günü saat 11 de lar bugünkü haline getirilen mede dokuz »ene daha geçerse nüfus Taksim Belediye Gazinosundaki niyetimiz mahvolacak. İşin garibi, kimbilir ne kadar çoğalmış olacak.. konser, Muhiddin Sadak tarafından kar|i karsıya bulunduğumuz felâ Bu vaziyette Hindliler sırf kendi verilecek bir viyolonsel resitaline ket, bizi laadete kavuşturacağını J memleketlerinin mahsulü ile geçin tahsis edilmiştir. sandığımız ileri medeniyetin tabıi mek imkânını bulamıyacaklar ve Atatürk Kız Lisesinde konser bir neticesidir. neticede sağa sola başvurulacak. 31 mart çarşamba günü sast 17 Dünya nüfusu son yıllarda had! Temelini açlık üzerine kuran ko de Atatürk Kız Lisesinde KonserPiyer, doktor bulmağa kojuyor. O civarda Gon 1«dinden fazla arttı ve artmakta hâ'.â münizm, derhall hrsattan istifade Beyaz perde âleminin meşhur Oscar mükâfatmı İngiliz aktrislerinden Audrey Hepburn minde bir cerrah oturmakta idi. Delikanh onun kapısını vatuar öğrencilerinin iştirakile b;r devam ediyor. Böyle giderse bir edecek ve sözümona beseriyeti tehkazanmıştır. Resimde 1953 yılının en iyi aktrisi seçilen güzel yıldızı, mükâfatmı alırken çahyor. Bereket ki, adamcağız e v d« idi. Hemen hâdUe konser verilecektir. Bu konsere Amüddet sonra insanlar kendilarini likeden kurtaracak... görüyorsunu7, Audrey Hepburn, Gregory Peo k ile oynadığı «Roman Holiday» (Romada mahalline gelen cerrah, meraklılaruı arasından torlukla ;op Topuz (tenor , Aıın Karamürbeslemek için yiyecek bulamıyacaKAç bir dünyada yasıyoruz, ve Tatil) filmindeki muvaffakıyeti ile bu mükâfata hak kazanmıştır. geçerek anne ve babayı «elamlıyor. Sonra Mark Antular. Acaba dünvanm her tarafında derdlerimizin büyük bir ekseriyeti sel (piyano), Rahşan Dündar (kean'ın kalbini dinliyor. Delikanh ölmüstü. Cerrah gelm«man), Gülten Tunceli (mezzo sopinsan sayısınm fazlalaşmasınm en | nin de bajlıca sebebi bu açhktır. den anne ve baba, çocuğun yüzüne ıu vurmujlar, fakak«Cumhuriyetn in Edebî Tefrikası:31 bellibaşlı lebebleri nelerdir? Vuku Fakat aç yaşıyanla açlıktan ölenler rano), Gülây Uğurata (piyano) işlarını ovmuşlardı. Baba, çocuğun öldüğün» bir türlü bulan bazı hâdiseleri misal olarsk arasında büyük farklar vardır. Şu tirak edeceklerdir. inanmıyor. belki arkadaslarile kavga neticesind» yarabu lualin cevabını bulmağa çalııa halde bizi düşündüren esas mesele, İtalyan Kiiltür merkezlnde landığına hükmediyordu... Bir »aat evvel gülüp, eğlenlp lım. 31 mart çarşamba günü saat 21 15 aç yaşaıken ileride »çlıktan ölmesakalasan Mark Antuan. naııl olup da bu hal« gelmij İkind DOnya Harbinden sonra, mize mâni olacak çaıeleıı buimak te Tepebaşmdaki ıCasa d'İtalia» olabilirdi?... Amerikada DDT'nin kullamlmağa tan ibaret... Elbette en basit metod, salonunda, soprano Anita Jongebaşlanmasile çocuk ölümleri azal doğumlan nizama «okmaktır. Bu jans tarafından bir konser verile ; mıstı. Doğan bin çocuktan en fazla metodun bir mahzuru varsa o da cektir. Kendisine pıyanodn İtalo : üe yüı^elHs^aşamıyordu^ Bunun j i n s a n ] a r a ç o c u k y e t i ş t i r m e n m ba Brancucci, refakat edecek olan sa ; da lebebi, DDT'nbı »inekleri öldür zan zararlı olacağını anlatmanın natkâr, Mozart, Benedict, BranÇeviren: Vahdet GOLTEKI.N mesi, dolayısil* çocuk ların hayatYazan Annemarle SELINKO güçlüğüdür. Belki ileride çocuk do cucci, Gounod, Rimsky Korsakoff, lannı tehlikeye koyan sinek tari ğurmak da muayyen kaidelere uyRachmaninoff ve Verdi'den parçafından nakledilen hastalıkların or durulacak ama daha o günlef çok lar söylevecektir. tadan kalkmnsıydı. Haş^ratm «2al uzakta.. Leylâ Erdener, Neclâ Tatnıan masile çocuk ölümlerinin nisbeti 'Je Başvurulacak ikinci bir kolay çaresitalleri büsbütün düştü. Yapılan hesablara inanmık lâzım gelirse önümüzdeki re de harbdir... Fakat bu da pek 31 mart çarşamba saat 17.30, İ.T. On lene zarfmda nüfus fimdikinin vahşice bir metod. Zaten doğumlar Ü. İnşaat Fakültesi Talebe Ceminizama »okulmadıkça harbler de iki mijli fazla olacak. yetinin tertibiediği konserde, PiyaOnt Napoleon'un Marıllyada, kar mi? Bekâr olmanız bakımmdan de kadar mesudum, o kadar meaudum Hastahklan yapan mikroblann pek fazla ij« yaramaz. Mademki aç nist Leylâ Erdener, J. S. Bach, definin baldın olan zengin bir kız mek istiyorum. Elçilik binasında bir ki ağlamadan duramiyorum...» bulunması da nüfuj «rtması üze lığm önüne geçmekte ölümün fay Liszt, Schumann, Chopin; piyanist Soğuk su ilt yüzümü yıkadım, rinde mühim bir rol oynuyor. Louis dası olmuyor, öyleyse insanlara hiç la nisanlandığını ve Napoleon'un ev sahibesine hiç ihtiyac duymadıNeclâ Tatman, Chopin, V/agner pudra jürdüm. Sonra asağı indim. Pasteur'ün mikrobları bulmasile • ilişmeden. yiyecekleri arttırmanın bu kızı yüzüstü bıraktığını jöyle nız mı?» Liszt, Debussy ve Ravel'den eserier Bernadotte azimkkâr bir tavırla Şimdi hepsl oturma odasındaydılar. çılan bu çığır tehlikeli bir durnm bir kolayı bulunmahdır. Batıda çift mişlerdi .. Cerrah, muayenesini bitirmlştl. Ayağa kalktığı sa Bernadotte bcni gcrür görmez: yaratmıştır. Bilhassa son yıllarda çiler, fazla ve iyi mahsul yetiştir çalac£kla:dır. Bernadotte o kadar dalgındı ki çatalını, bıçağıru masanın üzerine man dedi ki : «Cesedde yara yok. Fakat kravatın altmda m e n i n Georges Duhamel'in şehrimizdeki «Gene ağlamışsınız, Matmazel De dünyanın her tarafında nüfus kor I Joseph'in ancak ücüncü defa söy bıraktı. Çarelerini araştırmışlar ve kanh iki iz var... Siz de bakın... Oğiunuz boğulmus, ya «Duymaz olur muyum, çok siree!» dedi. lemesinHen sonra anladı: Heoimiz konferasiarı kunc bir süratle artm.ğa başladı. bir yerine yirmi kişiyi besliyecek hud asılmış.» Boğulmus, yahud asılmıj mı? Bu iji onun şerefine içmek istiyorduk. O duydum!» dedi. «Sana anlatamam, l Bir divana Josephine'l* yanyana Meselâ Japonyaria nüfus buşünkü kadar fazla mahsul almayı da sağ Meşhur romancı G. kim yapmıs olabilir? Buraya kimse girmis degildir. Kaazizem Josephine... Madam Tal oturmuştu. Josephine hemen: «De hızile artmakta devam ederse otuz lamıslardır .Fakat Cava, Filipinler, Duhamel, bugün Anlaman hemen kadehini kaldırdı. pının kilidi zorlanmamış... Dükkânın kepenkleri de öyYanında oturan hanıma karsı lien'in evinde o günlerde oldufu gi siree'nin yeri artık Jean Bap sene sonra iki misli çoğala^ak. Por j Japonya, Hindistan gibi Uzakşark karadan şehrımıze le... Her şey yerinde... Bu işi kim yapmıj olabilir? diyerek kalktı. to Riko'da yirmi sene sonra, Lâtin j ülkelerinde vaziyet hiç de batıda gelerek, 31 martta vazifesini hatırladı ve sert bir ha bi gene senli benli görüşebiliriz sa tiste'in yanıdır» yanına oturdum. Amerikada kırk sene sonra, Mısıt kine benzemiyor. Buralarda zir^at Edebiyat Fakültesinnırım, değil mi?.. Evet, »ana anla Bemadotte'un reketle ona doğru döndü: tamam ne kadar üzülüyorum ev Şaşkınjıklarıru örtmek için şimdi j , ^ırk j e n e Sonra aym şey jku pek az bir ilerleme göstermiş, ü de, 1 nisanda Galatasaray Lisesin «Kardeşiniz ne zamandanberi lenemediğim için! Fakat ..» Bura hepsi birden konuşuyordu. Sofra bulacak. Bu memleketlerin heraen rünlerde göze çarpan bir artış olma de ve 3 nisanda Ünyon Fra'.ısezde Pariste?» diye sordu. Bu öyle beklenmedik bir sualdi da bütün lofradakilere döndü: dan artmıı biraz jampanya vardı; hepsinde insanların hayat şartlan mıştır. olmak üzere üç konieranî veıeki Julie önce bir saşırdı, pek an «Fakat, size lorarım, baylar, ba hâdise üzerine meyva faslı unutuı n m sğırhğmdan şikâyetçi olduklaBeşeriyeti mahvolmaktan kurtar cektir. yanlar, ne yapayım?» muştu, onu da simdi yiyorduk. n n ı d a unutmamak lâzım. Bu hal nıak gene bizlerin elinde. fakat valayamamış gibi idi. Yeni escıler Şaka mı söylüyordu, yoksa sami Çilek sayesinde, ilk korkulu daki ı e r i n j n s e bebi de endüstrilerinin ge kit kaybetmeden faaliyete başlamaBernadotte: «Siz Marsilyalmnız. hyız. Lüzumsuz nüfus artışlarının rıvle dejjil mi?> diye sordu. «Yarii ml idi, kimse Bnlayamamıjtı. Sof kaları atlattım. Varlık yayınevi. nisan ayı b^şmri kalması, yahud hırslarının nokBernadotte zerre kadar sıkılgan sanlığı değil, sadece açlıktır... önüne geçtikten başka yukarıda da da, Nuruliah Ataçın demı»k istiyorum ki, kardeşiniz u rayı sajkm bir cessizlik kapladı. «Ararken» görünmüyordu; bilâkis, etrafa neşe Nihayet Julie, kendini zorlayar*k, 7,un zimandanberi mi Pariste buTopraklanndsn ahnan mahsul, işaret ettiğimiz gibi yaşıyan insan (denemeler), Said Faik «Âlem da ( saçıyordu. Meyva faslı da sona erin yemek istiyen ağızların sayi"=ile mü ların yiyecek meselelerini de halj sıkılgan bir nezaketle: L lunuvor?» ğında var bir yılan» (hikâyeler), \ Julie nihayet kendini toparla j «Aradığınızı daha bulamadı ee, Julie'ye döndü. gayet kibar bir t e n a s j D olarak artmıyor. Belki de | letmek gerekiyor. Georges Duhamel «Medeniyet». ı tavırla: «Hemşirenizi ahp araba ile [ nız demek, generalim?» dedi. mıştı. Steir.beck «Sardalya sokağı». Stefan «Hayır» ded!. «geleli bii iki ' «Yo, buldum, efendim! Fakat bir gezdirsem,» dedi, «müsaade eZweig «Usta işi» ve Hikmet Diz i der misiniz?» ıv ancak oldu. Paıisi ilk defa «ö ! kaybettim. Şimdi de ... daroğlunun hazırladığı «Şinasi» ile , Julie anlayıslı bi halle basını salriiyor Pek beğenmiş; öyle değil I Içinden ç:Julmaz garib bir du ladı: Zahir Güvemlinin hazırladığı «Vol • j rumda kalmış gibi, omuzlarını kalmi. D^siree?» taire» ve çocuklar için H. G. Hay hay, generalim! Nt za: dırdı ve güleıck bana baktı. Fakat, itişip kakışan halk arasında rivayetler alıp Mekteb çocuğu gibf. sıkıla sıkıla: Wells'in «Ayda ilk insanlar» kiChristine: «Şirıidi, yapacapımz jey man? Yarın öğleden sonra mı?» yürümeğe başlamıştı bile. Bu rivayetler Kalas'lann pek «Paris çok güzel bir sehir» dedim tablannı yayuılayacaktır. «Hayır, şimdi.» lehinde değildi. Belki de katil uzaklarda değildi. Hemen Bernadotte gözlerini bana dike '' o n u arayıp bulmak ve resmen UteJulie'nin nevri dönmüştO: Refik Halidin bir eseri rck: «Evet» dedi, «fakat, yağmur mekten ibaret,» dedi. o tarihte polis komıseri ve sorgu hâkimi vazifeti gören İHÎİYACINIZ VARDIR Bu gibi şeyleri hiç de yadırg»«Çağlayan Yayınevi» Refık Ha «Ama fimdı hava karanlık!» yaîmamak şartile.» memura haber gönderildi. lidin «2000yılın sevgilisi» adh eseChri?tine, yani Lueien'in kansı mıyan, gayet tabi! bulan bir hali dedi. Yo, karanhkta gene bir kız, errinı ceb kitabları serisinde yayıncla n o, SaintMaximin'H hancı kı vardı. Zira rnuhakkak ki babasılayacaktır. zı: «Yo. yağmur yafdıjrı zamanlar nm SaintMaximin'deki hanmda kekle arabt gezintisine çıkamazdı! da güzel» dedi. «Bence Pariı bir köylüler ona derdlerini ayru »c« tavırla Julie'ye: «Kısa bir gezinti «Sokakta» piyesi başlıyor rr.iükle açarlardı. yaparız,» dedim. «Birazdan gelinnsa! divan» Bu geceden itibaBernadotte cidd! bir tavır aldı: riz.» Bernadotte pek elddî blr tavırla: • ZARir ren Şehir Tiyatrosu «Hakkınız var, hanımefendi,» «Hakkmız var, efendim» dedi. Sonra odadan dışarı o kadar hız• ELVERİŞLİ Dram kısmında, El«Yağmur yağdığı zaman da masal dedi. «Resmen istiyeceğim.» la fırladım ki Bernadotte içeridekimer Rice'ın «Sokak• PRATİK Hemen kalktı, sandalyesini arkı lerin hepsine ayn ayn Allahaısmar' gibi hâdiseler cereyan eder.» ta» adh piyesinin Joseph sinirli ginirli parmaklannı ya doğru itti ve Joseph'e döndü: ladık demek İmkânını bulamadı. temsiline başlanacaktır. Bu eseri eynatm^va başladı. Öyle ya. o, bü «Mösyö Joseph Bonaparte, bal Arabası, üstü açık bir araba ıdl, dilimize Asude Zeybekoğlu çevırtün talâkatini kullanarak. müstak dızmız Desiree Clary'nin desti iz kapının önünde duruyordu. Ihlamiş, rejisör Meinecke sahneye koy bel Harbiye Bakanını evine hava divacını taleble kesbi şeref eyle mur kokularına boğulmus bir bamuştur. Dekor ve krokileri Meidan ve havanın ma«al!ar üzernde ıim,» dedi ve gözlerini Joseph'ten har akşammda gezintiye çıktık. necke'nin yapmış olduğu bu piyeayırmadan tekrar oturdu. ki tesirlerinden bahsetmek için çaŞehrin göbeğine geldiğimiz zaman sin hususiyetini, 46 kişilik ve gene Ortahğa bir ölü msessizliği çök şıklar o kadar göz alıyordu ki arfümamıştı ya. sanatkârlara yer veren geniş bir Rodrigez ismindeki bu memur derhal kogtu, G«ne Teşebbüsü eline aldı ve mühim tü. Bir saatin tiktağı bile işitiliyor • u k y x ldızlan göremiyorduk. G R A IMLIK kadro ile oynanması; baş rol ve fiolmuş gibiydi. Adam, mum îsığı ile evi, dükkânı, »okağı du. İhtimal benim kalbimin atışını \ Y o l a çıktığımızdanberi tek kelibir tavır takınarak: «Dün NapoAN8ALAJLAR SA güran bulunmayıp oyundaki her tetkik etti. Neticede "bir fikir edinmeğe muvaffak oldu. leon'dan mektub aldım> diye söze bile duyan vardı. Ne yapacağımı ' m e e t m e miştik. Seine nehri boyunYESİNDE DAİMA şahsın rolü olması teşkil edeccktir. Esasen bu komiser, yahud sorgu hâkimi fena bir adam bi h l d ö l i i f şasırmış bir halde, gözlerimi sofra ca giderken 3ejnadotte arabacıya basbdı. YANINIZDA A R I «Makine» Haydarpaşa Lisesinde değildi. Sadece vazifesini yaparak hakikati meydana cıFakat Bernadotte hiç de alâka nm beyaz örtüsüne diktim. seslendi. Araba bir köprünün yaBİSKOİLERİNİ BULUNDURABİLİRSİNİZ. HUSUSİ Haydarpaşa Lisesi temsil kolu bu karmağa uğraşıyordu. Nihayet Joseph cevab verdi: nında durdu. KAĞITLARA SARILMİŞ OLAN BU BİSKÜİLER GEVyıl, Cevad Fehmi Başkutun Kome «Pek iyi anlıyamadım, GeneJoseph devam etti: Bemadutte: cîşte bu köprü,» deREKLİĞİNİ, TAZELİĞİNİ HER ZAMAN MUHAFAZA di Tiyatrosunda 56 defa oynanan cYolculukları ta'avvur ettiği ral Bernadotte. Ciddi mi söylüyor di. «Hatırladm mı?» EDER. «\fakine» adh piyesini sahneye sunuz?» pibi eidiyormuş. Nelson'un kır'.ianİndik, yanyar.a köprünün ortası kovTnaktadır. Temsillere 31 mart «Evet.» dasındaki tngiliz filosu daha gö'rün na kadar gittik, korkuluğun üzeıiHALiS TAZE SüTLü çarşamba gür.ünden itibaren bajlaOrtahğa gene bir ölüm sessizliği memiş bile.> ne abandık. Parisin binbir ışığı nehnacaktır. Bernadotte tath tatlı gülümsiye çöktü. rin sularında oynaşıyordu. «Ben. bence Desiree'ye düYeni Ses tiyatrosunda «Bir kaç kere Bac sokağındarek: «Bunun sebebi kardesinizin ! «12 de gel» operetinden sonra, , •, , ,., . , J sijnme fırsatını Mösyö Bonaperte.» ki eve gidip seni sordum. Fakat o «Verdim. verseniz...» «Usküdara giderken» adh 3 permehpretmden zıyade tahhı olsa geJulie. heyecandan titriyerek: «Pe radaküer sana dcir bir türlü maludelik büyük «peretin oynanmasına rek» dedi ve kadehini kaldırdı: ki ama, daha yeni teklif ettiniz,» mat vermediler!» başlanmıştır. «Buraya evden izinsiz gizli «General Bonaparte ın sıhhatine! dedi. geldiğimi biliyürlardı da ondan Bon kenH^ine çok şey borcluyum!» Dokümanter filmler serisi Ben başımı kaldırdım: Joseph bu sözleıe memnun olİstanbul Fransız kül a «Sizinle seve seve evlenirim. söylememişlerdir.» dedım. Arabaya döndük, kolunu boynumak mı, yoksa kızmek mı lâzım General Beınadolte.» tür merkezinin Tak simdeki Konsolos'uk geMiğini kestiremiyordu. Bu sözler beram ağzımdan mı ma attı. Başım tam aptletlerinin üzerine düştü. binasmda tertibiediBernadotte'un bütün hal ve tav çıkmıştı? Hemen Kalas ailesi efradını sorguya çektl. Verdik / «0 gece bona, oben sizin yaKumajı Cemiyetimizce verilmek üzere 3000 aded pannndan, kendisini rütbece Napoği ve cuma ve paBir sandalye devrildi, mütbiş bir leri cevablar malum Hepsi hâdiseyi yukarıda anlattığımıt Vâkıa, Napoleon İtalyada başkomu gürültü çıkardı: merak ve hayret nınızda pek ufak tefek kalıyorum» talon acık eksiltme ile diktirilecektir. Bu işe aid gartnaleon'la bir tuttuğunu göjıoriyorduzardan hariç her gün saat 1S.30 da gibi ifade ediyordu. Piyer'le Lavin, asağı indikleri za tsnlık etmişti, orası öyle ama, Ber içinde bir tak.ım yüzler insafsızca demiştin,» dedi. me Sirkeci Mimarvedad Caddesi Kızılay Cemiyeti İstangösterilen sanat ve fene aid doküman koridor kapısı acıktı. Fakat sokak kapısı kapalı nadotte da elçiiik etmişti ve Har üzerime çevrilmişti... Yemek oda «Evet,» deiim. ı.Şimdi de öybul Deposu Müdürlüğünden temin edüir. Bu işe a'd mumanter filmler serisinden, 3 nisan idi... biye Bakanı olacağını da bizim gibi sından nasıl kaçtığımı bilmiyorum. j ie! O zaman ayağımHa yüksek ökvakkat teminat 225. liradır. îhale 2.4.954 Cuma günü cumartesi gününe kadar, «Avru Arkası var J kendisi de biliyordu. Kendimi, odamda. yatağımın üze çeli iskarpın vardı. Şimdi moda demezkur Müdürlüktc saat 14 te yapılaçaktır. M pa», «Körlerin eğitimine aid», Sıra mücvere eelince, bir şeylçr rine oturmuş. hüngür hüngür ağlar ğil. Fakat be:ki de ehemmiyeti «Göze göz» ve turistik «BourTürkiyede neşri Kakkı yaınız 'gazetemize aiddir. yok.» olmasa haşladı. Bunların hepsi de bir halde buldum. gogne'da Montreal» filmleri göste «Neyin ehemmiyeti yok?» Biraz sonra Julie geldi, sarılıp Joseph ine'in basının altından çıkırilecektir. «Kısa'boylu oluçumun.» yordu. Bernadotte'la bcni göz hap bağnna bastı, beni teskine çalıştı. SaintBenoit Lisesindeki yaralaBir kamyon motosikîctle Filârmoni Dcrneğinde Bir bayan muJıasebe yardımcısı aranmaktadır. Daksine aldığının bir •mii'lıîltl''vrıb:.i kîstemiyorsan evlonmezsin. I «Hiç ehemmiyeti yok. Bilâma hâdiscsinin duruşması çarpıştı, 1 kişi öldii 31 mart çarşamba tilo bilmesi, yazısı güzel olması, muhasebeden anlaması farkındaydım. Bir erkekle kadın a[ şekerim,» diyorJu. <Ağluma, at,la ' kis!» Salnt . Benolt Dsel Rafrahibe ve Mü. Tvvelkl gün Umramjede blr kaza saat 18.30 da, Konser ciireslnl yaralamatan aanık Dlmltrl şarttır. Referans aranır. «Niçin biHkis?» rasındaki karşılıklı heyecam r.ıa bakayım.» olınu^, Müracaat: Galata Bahkpazar Kardeşim sokak Şenel han 2 vatuar Bale dğret Elefteryadlsln durusma.ın» dün 1. Ağır surette bir kişi ölrr.üs, bir kisi de agır «Ben öyle severim.» görüıınıpz kuvvetleri Josephine ka Hıçkıra hıçkıra: «Nasıl :.ğlayaralanmıstır: meni Olga Olcay'ın Ceza mahkemesinde devam edilmiştir. (Arkası var) dar sezen kimse yoktur. mam!» dedim. oEli de değil... O Umraniyeden Kısıkhya gelmekte olan Dünkii celsedc samk avuaktı müda. Hlkmet Bilgin hazırladığı «Bale oO zamana kadar hiç konuşmamısidsresindekl kamyon faasım yapmış ve dini ayrılıklar hu bir moîosiklete çarpmı^tır. Çarpma nePKÜf NİMJBLS'LM MACEKALAK1: yunlan» yapılacaktır. tı. Julie bcnim Parise ilk defa gelsusunda genis iz«h»t vererek bu hu. kullanan Erol Goiak diğimi söyleyince Josephine o inSelmi ANDAK suslarda Ord. Prat. Zekl Velidl Tosmn licesi motosıkletı arkada. ohuan Kudret derhal ölmüj ve cecik kaşlarım kaidırsrak Bernave «anat doktoru Samih N»fi7 Tansu. Aksay agır surette yara!anmı«tır. Beyazıd pazar yerinde 5 baraka nun bilirktsi. Patrlk Athenagorasın da dotte'a dikkatle baktı. İhtjmal MaKudret Haydarpaşa Numune hastar.?. yandı dam Tallien'in evinde o hâdisenin jahid olarak dinlenmesinl istemlştir. sıne yatırılnuj. foför Hikmet hakkmda Evvelki gece Beyazıdds pazar yerlnde cereyan ettiği gün generalin de oMahkem» bu husuit» blr karar ver. takibaU g bir yangın çıkmıj v« 5 baraka yan mek üzer» durujmayı bajka *ün« bırada bulunduğunu hatırlamıştı. nıı<(tr. rakıul}tır. Turfanda tebze flatlan Joseph'in hep siyasete ve orduya beyn/iiida Tevtiym cnOJeatııJ* pazaı 6 »>hk blr çocuk cesedJ dair «l*n ınevzulan yerine, kendiytrtnd* uulurı&u Larakk Jjkk6?.ı»rın. Adâna tıOlcealndea » « l ' l " l « (urfan. buluudu ata tnfBcı Htiîtynln Ia nuıcaralı duK. ainin diha f«2İa hoflcnacağl blr d* ü D i e •tvkıy.tı irtm»Rt»mr. Drtı kanmda başhyan yangın kıaa lamanda Dün ssbah erken saatlCTde l e y t l n . de Haie gelen b'.r mlkt&r domate» topbahis acmak için nihayet fırsat bul Fadıl, Receb, Nureddln ve Hassna aid burnu Demirhane caddesi ile Mezarlık tan 10.11 llradan aatılmıştır. Bunlar muştu. Küijük küçük bukleli başım d*Jkk(inları da »armıj ve Üntverslte kı. arasınrin tahmlnen bes aylık Wr erkek peraken<U u Hmd*n BTOamtl» för. asöğı doğru iğerek Bernadotte'a göı raathane«lnln trKa Uraf tavammn bıı çocıık c«ftdi bulunmuı Tt durum Jan. mekttd.tr. ATTI<» t a » h s ü » toptan lurptı ve: «Vi^•anad« elçilik sizin kuınını jaktıktan »onra $ondurüliiıui dam,ü>a bildırllmistlr. 70.13a *MS» kabck 440, bezely» 15O1T0 tut. için pek kulay •lmamıştır, dağü tarujtas ta HâdU« Laiıklk edllmektedi».» Beşeriyeti tehdid eden büyük felaket: Aclık SARAYLARIN AŞR İLfHESt E Mıçkıra hıçkıra: «Nasıl ağlamam!» dedim. 0 kadar mes'udum ki ağlamadan duramiyorum...» 0HUTM4V/İ, KALOR I TURKIYE KfZILAY CEMIYETI UMUMÎ MERKEZİNDEN: j Bayan Muhasebe Yardımcısı r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog