Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

50 Marf 1S54 Hâdueler Arasında Felek Şimdi sırası mı? Ilfefs Kral kupası âönıi Sinal maçlan Wes! Bronwieh Aibon ve Preston North End rakiblerini yenerek fınale kaldılar Londra 29 fSHA> fngilterede 20, Lıncoln'u 20, Îpsw1chl 61. «narpvî bır şekıMe ve muazzam Leıcester'i 11, 22, £ibi iki beradenılecek kadar buyuk alâka top berhkten «onra 43 ve ıımdı <ie l?%a'i Kral kupası maçlannın drimi Sheffıeld Wednelday'ı yenerek fınale kalmıstır firıa'' rjurı ovnanmıştır. West Bromuıch Albıon Port Fı.ranh,m îaM Vıllâ Park stad yomurda Wtt Brormvıch Albıon Vaîe maçını h^kem H. Webb idare ile uçuncu komeden Port Vıle ta etmıştır Chunun ıik 20 dakıkasmkımları arsMnda oynanan domifına da Albıon'lular Yale kalesını sıkışlin ılk maçını 21 West Bromwich tırmıslar fakat bır netıce elde edememışlerdır 40 ıncı dakikada Port Albıon kazanm'stır MaııeheçterdeKı Mam Hood stad | Vale'hler ovunun ılk golünü yapyomurKİa Sh«ffıeld Wednesday ıle ( mışlardır. İkmci devrenin 18 mci Preston Norfh End takrrlan ara , dakıkasında ı*e santrfor AUen'ın »ında ovnangn domıfmahn ıkıncı' bır kafa şutu oyunu berabe.e hjle maçını da Preston Noıth End 20 ı getırmıştır» Port Va!e kalecısı Korıtrpıyede kalmış ve hıç bır mudahakazanmıştır. Bu suretle final maçı. We^t Brom le yapamamıştır Bundan sonra bır wıch Albion ıle Preston North End de penaltı kazanan West Bromi«rasında ovnanaeaktır VTembley vichliler bunu eo'.e tahvıl edeıek «tadvomımda yapıiacak bu maçı sahadan 21 galıb avnlmışür. Preston North End'ın kazanması, Sheffıeld 'vVednesday ile Preston Ingıkere spor çevıelerınde uen ku» North End arasmda ovnanan maçı vetlı ihtirnal» olarak ilerı sürul da R. Wood idare ermi'jtir Oyun mektedır. Prestonlulann hakımiveti altında West Br«nwıch Albion, final» eereyan etmişse de Sheffıeld'ın K«kahrken »imdly» kadar Cheîs*ayı lecisi Mc. İntosh Vıüthis kurtanşlar 10. Rotherhom'u 40, NewcastW ile kalesini korumuştur. İkinci devS2, Spurs'u 30, şundi d« Port Va rede de devam eden Preston baskısı »emeresinl vererek maçı 20 lelei yemaiçtir. PrMtoa North End ise, D«rby'yi hüıe çevirmistlr. Landy, davetlere icabet etmiyor Berlinde yapılan atletizm müsabakalan Berlln, 29 (SHA) Burada yaSidney, 29 (SHA) Avustralya lampıyonu ve dun>anın en lyi bir pılaa kapalı salon atletizm ır.usamü koşucuîarından John Landy, Bir bakalarında aşağıdaki neticeler ahn leaık Amenkanın on bır jehrınde, mıştır: 700 me're Fütterer 7 7 •ynca Finlandiya, İsveç, Fransa ve 400 metre: Oldhainer 49 2 İngılterenin muhtelıf şehırlerınde ya 800 metre: Brener 1.55 9 pılacak atletizm musabakalarına ka1500 metre Smalts 3.57 tdmak üzere davet eddmi?ti. John 70 metre engellr Stain^s 9JS Landy bu davetlere icabet etmiyeYüksek atlama Bar 1.90 eek ve bugunlerde menü bir cevab, Urun atlama: Rıhter 6 71 Avustralya amatör atletizm teskiSırık atlama Snaider 4, lâtı tarafından davetiy» göndtrınig Gülle atma: Ekert 14 53 oUn memleketlere venlecektir. Amerikada yapılan bir yüzme müsabakası Racing, Fransa basketbol sampiyonu oldu New Yoık. 29 (SHA) Ameri I Paris, 29 (SHA) Dün sona eren kalı genc juzucu Eugene Adler, I Fransa basketbol |ampıyonasında dvn gece Brooklyn pı=tınde yapılan Racing basketbol takımı şampiyon yuzme yarışında 1500 metreyi 18 M)' olmuştur. de yuzerpk Metropolıten amator atletık teşkilâtının sampıyonluğunu Fakülteler futbol maçlan kaznmi'jtır. tstanbul Üniversitesi ıpor kulü Nielsen yenikfi Miami. 29 (SHA1 Buraia yapılan tenıs tmnınaMnın kardofinaImcle Dammark» jampıyonu Kurt Nıets^n. Amerıka tenıs klasmamnrîs 13 unculuk me\kıınde bulunan Hal Bu.ıovvs'a 36 64 63 yenılnııştır. SalâhaJdin istifa etti Dıin ak;^m gpç vakıt aldığımır bır iıat.eıe goıe; Bed»n Terbiyeai İs',nbul Bolçesı M'idunı Saıd Sala^addııı Cıhanoglu vazıfesinden İJtıf^ etmıştır. Doıt seneye yakın bir zamandanberi Istanbul Bolgesındeki müspet çalı^malarıle herkcsı memnun eden Cıhdnoâlunun bu kararı; spor ç«vreıeıınde teessurle karşılannuşüT. Tcjkılâtın bu is'ıfayı kabul etrmy»cegMİ ümıd ederiz. Ten Hof f Bucceroni boks maçı 8sn Francisco, 29 (SHA) Alman ağır gıklet boks şampiyonu Heın l e n Hoff bupin burada Fınlandiy»b boksdr Dan Bucceroni ile 10 ratındluk bir msç yapmak uzere bir korrurat daha imzal=mıştır. Maçın terıhi 20 mayıs olarak tesbit edılmıştır. bünün tertib ettiği fakültelerarası futbol karşılaşmalanna hakem Necdet Türkkantozun idaresinde dun devam edümıs.tir. Günün ilk kargılaşması Fen Ue İktisad Fakülteleri »rasında cerevan etmistir. Oyıuıun İki devresı Iktisadın baskıjı altında geçmesuıe ragroen Fenln müdafaadakı başanlı oyunu karjınnda gol atma ımksnını bulamamıslar ve maç 00 beraberlik le nıhayetlenmiştir. Takımlar Fen: Yigit Yılmaz, Cezmi Namık, Enis, Kenan Abdul, Hasan. Necdet, Nejad, Aykut İVtısad Nevzad Kemal, İsmet Hikmet, Zıya, Kenan Nejad, Hikmet, Mufıd, Bekir, Kayhan. İkinci karşılasma Eczacı Okulu ile Edebıyat Fakultesı talumlan araaında yapılmıştır. İlk devresi müsavi ve golsüz geçen maçın ikinci yansmda Eczacı takımı canh hamlelerle rakib müdafaayı rorlamağa ve Garbisın iki ve rbrahlmin attığı bir golle oyunu 30 kazanmağa muvaffak olmuştur. Eczacı Okulu: Gündoğdu ÜmM, Ayfar Nuri, Halıd, Gürbüz Mustafa, Ergun, tbrahim, Garbis, Teoman. Edebiyat Bulut Ul^, Höseyin Erol, Rahmi. Kemal Turgud, ATSİ, Kâzım, Cumhur, Selçuk. (Üçüvcü sn^ feden devam) faydası yoktur. Bilâkl» raran r a r Dr. SADİ BELGER'e dır. Çıinkü bütün emeklUer maaşbu tebcblt Şı;U Mırmara klinlgtnde laruıı malsandıklanndan alırlarsa, kaldıgun müddetçe gördüguro vakın tevriat nzun »ürüyor, menıurlar a'.Aka. lhHmam ve fevkalâdt b«k'm çok yoruluyorlar. Maa$ sahibleri dolavısıle de müessesenin sa>m tahlb Errurumda japılan Turkiye kayak ! de beklemekten bıkıyorlar. Bina de|erll Müdür ldareci ve asistanlarına Sefkaül bakımUnnı eslrgemiyen hem. birincilikleri | enaleyh böyle bir yasağın oradan şır<" ve hastabakjcılarına kıymetll va. Erzurum (Hususî) Turkiye t çıkmı^ oimasına Ihtimal veremiyo kıtlerınden Jedakârlık edereK ziyaret kayak bırıncılığı 18 kılometr» mu nını. En basit mantık bana bu ka ıçin hasîaneye kadar gelmek zahmet ve lutfunda bulunmus olan kadîrşlnaa bukavemet yanşıle başlamıştıı. Neti naati veriyor. O halde bunn kim Jiıkleriiı İle meslekda; arkada? ve ak. yapar? celer Bırinci Muzaffer Demirkan, rabalarırra en derln mlnnet ve fukran. Bunn kim Taptıysa p«iknlo]l Ile. larunı arzcdertm ıkıneı Zıya Sermed, uçüncu KeraKapt»n Ferldun I|ia mı Sakarya Buyuk Slalom: Bırin Mlhassa halk pslkolojisl ile mahakkak en küçiik bir münasebeti *** ci Osman Yuce, ikinci Keram» Saolmıyan r e bu büviik rnhl ftmiltn 14 mart 1954 tarihindt arunızdan karya, üçüncü Cevdet Çakar. Bu mercndivetinl bilmemezlikten gemusabaka'ara Bursa, Yozgad, Sı len biridir. Çünkii böyle blr $ey ebedlyen ayrılan eşım ve babsmız SALÂHADDİN MANÇOnun \as, Sarıkarruş, Bayburd kayakçı veler k! liiznmhı da olsa bu sıra lan katılmışlardır. yapılatnaz. Bir taraftan Ikmmive gerek ttdavlsl husuffunda ve gerekse vcfatından Ödemiş dağıtilırken, öte yandan emeklile es'rgemlyen sonra yuksek yardımlannı «Komur Tevzi ve Satış Ödemis (Husush Kulübümü rln bankalarca maaîlannın kırdı Mdessesesi» ve •Etlbenk. Müdür ve zün davet'isi olarak ilçemıze ge'en nbnaman ve bu adamlann tam *e merurubları İle. mekfjb. telgraf v» blz. İzmır Kartalsporla yapılan maçı çim arifesinde parasıı bırakılmB zat gelerek bu kederll gunlerimızde acıırızı paylaşan bütün akrmbft ve Ödemıj Genclıkspor kulubü 41 lan ne demektir? dostlarımıza ayrı ayn tesekkür etmeğe Diveceksiniz ki: kazanmıstır. JBiz manl oldujundan bu hıuusta Bnnun tasasi «uia nu dastfl? gatetenlzln tevassutunu ric» ederiz. Akhisarda A1İMİ Akhisar (Hususî) Pazar gunü ' Eret, «neklilerin parasız kalmaları ta^asi hana diiştil. Üst tarafını *** yapılan maçta Balıkesir AHıeylul Pek ânl olarak armmızdan ebedlyete Akhisar Genclık kuiübünü 21 I dnşunen «rhabı ukul> rarken bauful eden Gazikösemlhalbevzad'elerden venmı;ür. Bundan evvelki, tzmir na söz düşmez! ve Ts Bankâsı murakıbl»>,ndan merbnm B.FELEK Kartalspor raaçını, Akhısarspor 61 AHMED MUHTAR GAZİ kazanmıştır. KÖSEMİHALOĞLÛ'nun T E Ş E K K ÜR Sıvasta ffenaze torennde blzzat bulunmak, çtAn! »luırü İI« biıleri «onsuı e!*m. lenk (tondermek mektııb. telgmf veya Sıvas 28 (Telefonla) 21 martlert farkeden kıymetH eşim, danaırı. tan 26 marta kaiar devam eden mıı ve a|»İM>'mlı U Bankan murakıb. lelefonl» derın acımızı candan paylaa. mak lutfund» bulunaa akrab», doıt ve kayak bırıncıhklen neticelendi. 15 itrından bııyüklerlmize ve dlğer bütün zevata «n kılometre mukavemet müsabakaderın mlnnet ve şrkranlanmızı ayrı AHMED MUHTAR «yn bildirmeğe büyuk acımız mani ol. sında Kerami Sakarya, keza büyük Kö$«mihaloğlu'nun Solalomda Ker?mi Sakar>a bırinci c«naz««inc v* «vtn« ksdar ttlea rt dugımdan, gazetenlz vasıtası^e teşek. kür ve mlnnetlerımlzln lblâgım rlca oldu. 40 kılometrelık bayrak yan teljrafi», telrfonl». mektubl» »cımıı» ederiz. Tsi ve Kardejlerl şında, Bedri Bahardz, İlhan, Mus i?t rak eden. çelerJt ginder«n büytikletafadan mürekkeb Demirspor ta nmıze Bank» »rkadMÎarm» dort ve akrabalarımıza ayn »yn tejekkur» ke. kımı Türkiye bınncisı oldu. Vakıt: de''mlt mant oldujund*n muhterem ACELE SATILIK 3 47 dır. g?z?'eni2in tavurırunu rle» ederiı Umum! tasrıfte Sıvas birind, Kosemüıaloglu vt Söylemeıojlu İki AfMtrtunan Kah •Uclerl Erzurum ıklncı olmuşlardır. BayFatih Malta civarında, rak yarışında ikincınjı farkj 37 dört yol ağzında. guneşli. dakıkadır. bütün konfor, bir hol, üç Btıbamıt ve ı!1e böjilğümOr tzmlr Urfada Sakıı Parjn mhlb! oda. hamam. mutfak; odunUrfa (Hususî) Devam olunan YAŞAR ÖZBERKMEN'in luk, kömürlük. bahçeye bolge maçîarında GenclİK, Uyanışı harta ıj] esrnsında kıymetlt alâkalarnı nazır balkon, dığer kat 20 mağlub ettı. Golleri Tekın, Ya «Irgemlyen 3 tincıı dahil'ye kl'nl*ı ayni teşkılâtta müstakil kaşefl Ord Prof Dr Ekrem Şerif Ege'i vuz attılar. pı ve bahçeli. Fatih Malta Prof Dr Müfid» Küleye. büyıik yar. Afyonda dım'arı dokunan B»şa»lstan v» iervK tramvav duragı 20 No. da Afyon (Hususî) Doğanspor aslstanlarına, künlkt» kaldıjı müddetçe Hüseyin Acars muracaat. »onsuı ihHmamlarını görduğUmtlz bas. Genclik 11 berabere kaldılar. hemjire rt hemjlre taiebelerlne te?ekEskişehir kür etmeyl bir bore billrtr. Iskisehir (Hususî) Ordularözberkmen vt Ozgür »llelerl arası 7500 metıelik araıi koşusu yarışmaları, Denız, Hava, Kara, Jandarma Kuvvetlerinin iştırakile Aile b'ivij^tmılı yapıldı. j YASAR ÖZRERKMEN'in Abdullah Kokpınar (Kara kuv.) teda\l"ii Içln »onsuz gayret »«rfeden bırinci Nazım Içh (Kara kuv.) i 1 incı Cerrahl Kllnlğl Şefi Ord Prot kıncı, Yusuf Akkay» (Kara kuv.) Dr Kâzım I«maıl Gurkan ve Docent uçüncü, Ekrem Koçak (Kara kuv ) Dr Bedıl Gorbona nezsket vt jakın dorduncü, Kâzım Pakel (Hava alâkasını gordujurruz ba^asıstan Çevlk Alpa son dskıkaya kadar yardımları kuv.) beşıncı, Sabahaddın Sun dokunan servu «sıstanları ve hemşlre. gurlu (Denıı kuv.) altıncı oldu lerlne, gececı hemşire Ayten Moraja scnnn teîekkürlerlmlzl arzederlz. lar. Ozberkmen ve özgılr ailtltrl Takım tasnıfınde: Plyes 3 Kara Kuvvetlen takımı (6) puYazan vanla bırıncı, Deniz Kuvvetlen taÖLÜM Türkçesl kımı (22) puvnnla ikinci, Hava Emekli Sıhhat Vekâletl mufettljl, tc. Sahneye koyan Kuvvetleri takımı (26) puvanla ü zncıklmvager Umail Hakkı Yejtlyur. çüncü, Jandarma Kuvvetlen takı dun ejl. Kfmyager Tlkrtt Moralının valldeıı, Merkez Bankaıı memurlârın. mı (37) puvanla dorduncü oldular. aun Sadullah Moralının kayınvalidesl Gulçln. Elçin. Halll vt lamail Moralı. nın buyukvalıdelerl lngilterede futbol Yurddan Spor Haberleri •cnaltrdtnberl çekögim haıtalıcın te$hljlndt lsabet görtertrek benl lkaı vt lrf&d tdtn muhtertm Doktor Medenl Akkent llt dlrmyetll elltrlnt tevdl «ttlgim »afr» kasetl »mellyatıml muvaffa. klyeüt yapan genc vt hazik Operatör AÇIK TEŞEKKÜR 12 57 Açıhj vt program 13 00 Ha. i berler 13 15 Danj mUzigl (Pl ) 13 30 Şırkllar, okuytnîar. Suzuı Kök. turk ve Ayten Arıkan 14 00 Kuçuk ] ojle konserl (Pl ) 14 20 Şarkılar. | okuyan Ahmed Çağan 14 45 Tmo Rosıi (Pl > 15 00 Kapanif. RADYOİBULMACA ! C 1 1 61 » Bugünkü program tSTANBUL Hayalindeki Tuvaya kavustn Bayan Fikriye Sartjan Apartıman dairesini kazandı EMNIYET SANDIĞ! (3685) F ORU M FORUM, aktüel memleket meseleîerinı tarafsız, hıssiyattan uzak ve yetkili kalemlerden duvmak stıyen aydmların dergisıdır. İlk sayısı çıkmıstır. Yeni azamî kâr hadleri lıstesi Kararname v e tebliğler Kitab halinde cıkmıştır. Fiatı 50 kurus İNKILÂP KİTABEVİ 18 00 Açıhı vt tangolar (Pl > 18 M TarJı! fıkralaı 18 30 Mem'eket havaları ıtt ve aız blrlıgl 19 00 Haber.er SOLDAN SAĞA: 19 15 Karıjık Kkşara muziğı 1P1 ) 19 30 Gıtar kuarteü 19 45 Radyo în. 1 Vtktılt Arablann lagal t ü » cesaz heyeti (Muhayyerı 20 15 Rad. luıriarc» otuıaukları blr Avrup» mem. 1 >o Gazeîesi 20 3» Kna »ehlr haber. leketi. 2 Nota, bır hukümdar'» y», | lerl 20 35 Kuçuk orkestra 20 50 nak pa>!aşan )ahud bır musabnkada Hepjmlzın Sftatt 21 00 Şarkılar, oku bır.ncı gelen. J Yalvararak tstr en 1 van Can Akşıt 21 30 Şılr dunyamız (iki kehme) 4 I Behçet Kemal Çaglar 21 40 Şarkı. varüara zı>aıet Çevırınce b«xx h*y. lolrusı olur, yukstlt. | lar: okuyan Suzan Güvtn 22 00 fc. me haıeketi (eskl terım; 5 Çept, { tanbul muzeler ndt 22 10 Pıvano dun. çevre yan taraflar (eskl u»ul çogul), vuında gezınüler 22 30 Şarkılar 6 Eski harblerd» otuyan • Ekrem Htir 22 45 Haber er uzu\lanrrızdajı 23 00 Kamblyo Borsa ve progratı, Jusmamn vucudunt Iffllyen 7 Blr lar 23 07 Dan» mtızıgi fPl 1 21 30 çeşld tıvı ve cıvık toprak t Kahra» Caz aaati (Pl ) 23 45 Havaj melool. iıanların ve lyi t$ japanların kazatw lm (Pl ) 24 00 Kapanıj. dıkıarı. •buld'urtmaya çaiıı't m«.ıuı, na bir «mlr. ANKARA rVKARIDAN AfAĞIYA: 7 2» Açıhj vt program 7 30 G'ln. 1 Arab de\letlerilt durmadan tepL »>dın (Pl ) 7 45 Haberier 8 00 Karma sabfth muzıfı ıPI 1 S 30 Şarkı jen dlvar 2 fnerimlzden blrt, duman ve dans tPl ) 9 Ofl Kapanıj. yolunun jarısı 3 «Cekmt hareketi», • blr zaman parçssı 4 îji o'dufu tai, 11 58 AçıllJ vt progran 1200 As. ' ker saa*i 12 30 Sad: Hoj'esten şakı rilrde ev!ı\a turbe>!int birçey verecegınl lar 13 00 Haberier 1115 Raris" \pcetme » Ege bfllgemlzde bir ka, salon orkestraıı 13 30 Ögle Gazetesı Mbt ( B1r haftanın gün aayuı d(l« 13 45 Rarho i«lon orkestrasının de. ve açıkhk yerlerden 7 BoOe ^«'ert vimı 14 00 Kapam». ;e"\ tan karısır derler blr h&rfln oku« nuju I Ekstra tkstra. U 5t Açıhj ve p'ogrmı» 17 0« D«rs muzlgınden »rnekltr (Pl.) 17 30 I t S 4 S ( T 8 R«dyo üt ingillzet 17 45 Semahat E'kokmen . Tsrrpt Ufurlu. fikret HİA'VİAİYİOİLİU L'çurlu Mustafa Safca«a'dan beraber şarkılar 18 10 Nezahat Bayram A), MN!A|N!A|NI*IN ^e Dogançay Kemal Ksrasulevmanog•İ11, Salâhaddin Erararkandan berab<r M İ A İ L İ t İ K İ ! |»İL" • ırk 1 er 18 30 Dınlejlel İle hasbıha) 18 40 Hatıralanmzla basbaşa (Pl 1 A1LI»IB[A1MİY1A 19 00 Htbei'er 19 15 Taıhten bir \apak 19 45 Dını ve ahlikı musaha Lİtl"İAİNİAİ»h be 19 55 Taküim 20 00 Seçiıe me. lodiler 20 15 Radyo Gazetesi 20 30 A|ZİAİTWİAİR liıcesaz (Hıcazkâr faslı , 21 Ol Tem. f iil 22 00 Sıır sahıfesı 22 15 P.vanö f YltİKİAİSİllDlE I ıştırakıle saz eserlerl 22 30 Kabare I salkllan (Pl ) 22 44 Haberier 2?. 00 Kapanıj. 1 m\ 1 i 1 I* 1 1*1*11* 1 1 1 1 1 m\ m a Ü Bu akşamdan itibaren Ş E Hİ R Dram Tiyatrosunda SOKÂKTA perd* Elmer Asude Zeybekoglu M M Meınecke (3682) Bu natOre! metodla kendı evinizdeyalnıtca ve ya grup halinde eğlenerek Irgıl!zc«. Frarsızca, Almanca.llalyanea veyâ her hangi yabancı dılı Iimdi ögrenebılıninızl LINGUAFON Bunun için. kendl 6x dillerinde *onu«aı» külturlu mutehessu ögretmenlenn ie»inl «adece dınlemek kıfavet edecektır. Re»ım ve yazılanndan da fıydalanarak tAzIert (akıp eder dıledıgınıı kadar tekrar ettırıı* gınız Sııal sorar, cevap verırsınıı ve ı ı d şa$triacak kadar kısa taman ıçınd* keı» dıııızı >abancı dıl konuşur bulursunut. Lısan hocaları ve pedagoglar Llrguafon't yabaııcı dıl rtgretımınde bır Heri adım v« basıtlıkkolajl'.k unsuru olarak bakmaktcd» lar Ute bu metodunbır çok ünıversıte, ko> lej ve mekteplere kabulunün sebebi budu» Siz de yabancı dile LlnKuaFonla p«rad.tn.vakıttcnveemektentasarruf edımı f A R A S I Z gönderecegımız LİSGU\FONLA YABANCI Dll I ER re»im!i broşuru bu yolda aıze her turlu ızahat ve şartlan verecektıı Ihmal etmeden kuponu duldurup >olla>ınıt UNCUArON CNSTITUSÜ • ISTANBUL kalkınması Londra, 29 (Nafen) İngıltere futbolunun son zamanlarda gostermekte olauğu «klas» auşukluğunden kurtarılmasını temın ıçin İngnterenın buyjk kulub ıdarecılen ve bilhassa antrenorleri muşterek çahş,malara başlamışlardır. Bilhassa antrenorlerın yapmnkta olduklan toplantılara ingıltere futbol çevrelerı ıde buyuk ehemmiyet atfedılmektedir. Bu antrenör toplantılarınm en muhım hususiyetl, bunlard» munferıd kulüb veya munferıd oyuncu zıhniyetinm bulunmarrasıdır. Ele alınan tek gaye ve hedef, İngiltere futbolunun eski sevıyesine erişmesinin ve hattâ bunu aşmasının temınıdir. Son »ntrenor toplantılannda bır taraftan Avıupa futbol seriyesinin yukseldıği, dıger taraftan Ingı tere futbol klas» ınm duşmuş olduğu ıttıfakla kabul edılmıştır. Bunun te'âfisı ıçin üzermde durulmakta bulunan en muh'm çare <klas» gösteren genc o>uncuları gayet genc yaşta ele almak ve bunlarm «yanhş sıstem oyunlarda bozulmadan ev vel» ıyi bır oğretıme tâbi tutulmalarıdır. Antrendrler 10 vaşmda bir çocuşun bıle «istıkb?! o^uncusu» oiup olmadıpını muşahede etrrerunmumkün olduğunu ıddia etmektedirler. Antrenörler, istikbali gdriinen mekteb çocuklannm hg kulüblerine bağ lanmasını uvgun gormekte ve bunlarm ıyi antrenorler elinde istikba! ıçin hazırlanmasm'n lüzumu üzennde ısrarla durmakt?dır!ar 3u sahada İngılterenin birind lig takımlan antrenör ve idarecilerinin millt takım idarecileri ile hemfıkir bulunmakta olduklan da bıldırılmektedir. SIDIKA YEŞİLYLRD vefat etrp.i;tir. Ceiazeji 30 mart Mll gunü Üskudar Salacak tskele aokak 24 No lı evmden kaldırılarak, »glt na. ma7i D.fancılar Canılinde ılındıkUn »onra Kaıacajhmeddekl allt kabrlsta. nına defnedllecektir. Allah rmhmet •ylıje 1/4/1954 Perşembe akşamından itibaren Şehir Tiyatrosu Eminönü temsilleri 1 nisan 1953 tarıh.r.de olan . MEVLİDİ ŞERİF SAİD ÇELEBİnin lrtihal ttmls senel devrHeı vefatına musadlf 1 nlsan 1954 perjembe gunu Beyoğlunda Aga Cam lnde bğle namazını müteakıb merhumun ve darıukbaya lntıkal etmi} butün Musliminın ruhlarına Mevlıd Şerlf tilâ\et edileceğınden lhvanı dınln gelmeıerı nlyaz olunur Güzidt Çtlebt YAŞLI Yaıan Türkçesl Sahneye koyan semte otobüs «Cağaloğlu FsUi Halkevi b'nasında» Plyes S Perde : Jacques Deval : îhsan Boran : H. Kemal Gürmen temin edilmlştlr. (3778) KIZ Scarborough tenis turnuvası Dünya kupası maçı için Scarborough, İngıltere 9 (SHA) finale kalanlar Profesyonel tenıs turnuvasının lehrimizde yapılması evvelce ka Zürih, 29 (a a ) Almanya ve raTİaçhrılmıştı. Bugün de bvı turnu Yugoslavya 1954 dunya kupası maç varun yarı'^caâı tarıh 26 ılâ 31 tem larında Saar ve Yunamstanı elimımuı srasındaki gunler olarak tes ne etmışlerdir. Sasrbruecken'de yspılan maçta bit edılmıştn. Almanya, Saar'ı 31. Atınada oyAvrupa boks federasyonu nanan maçta Yugoslavya Yunanıstanı 10 venm şlerdır. nun toplantısı Finale kalan memleketler şunlarMontekarlo, 29 (SHA) Monako «por fedeiasyonunun büdirdiğıne dır: Alm = nya, Avusrurya, Belç.ka göre, Avrupa boks federasj onu bu Brezılya, Çekoslovakya. Fransa, G\ seneki kongresini 6, 7 ve 8 mayıs ney Kore, İngiltere, Isviçre, Italva günleri Montekarloda yapacaktır. Macaristan, Meksika, Türkiye, UToplanMa bizı enteresan kararlarm rueuay, Yugoslavya. alınraası beklenılmektedır İskenderiyedeki tenis ISIK FİLNİN MÜTHİS BİR BONBÂSI SÜMER ve SAN SİNEMASINDA TARIN MATfoJE LERDEN İTtBAREN Bu gece suareden itibaren Beyoğlu :m Liselerarası basketbol turnuvası Gslatasaray Lısesi spor konitesi, İskenderı>e 29 (SHA) Burada merhum nıudurlerı Behçet Gucer j yspılan beynelmılel tenis turnuvaBen Barek fevkalâde i=rr.ıne bır basketbol turnuvssı ter =ının çıft kadınlar finali o>Ti5nmış tib e*m;îtır Dun başl'yan turnuvada * e P. Word B Abbas çiftı T Z°hformda ksr5Jaş=a hsekr ŞJ netıreyı almış deor Kay MorrLs çıftını 62 62 ye Paris, 29 , T H A ) Dün yapılan lardır: neıek şampiyon olmuştur. I Fransa kurası ksrdöfinal karşılajZo»ıafyon Llsesi 54 Avuiturya Kan'daki tenis maçlan J malannda Bordeaux ile Nice 120 Lİ==EI 4C ' dakıkalık maç sonunda yenışemeCannes, 29 (SHA) Burada ; aRobsrt K's; 37 (High School) 32 ı Tıişlerdir. Haftanın en mühim kar! pılan mıüetleıarası tenis şampı\oDıinya pingpong şampiyo nası maçlarında Ingılız bayan Joon I ^ılaşmalanndan bırı olan Marse.lleCurry. Gunev Afıikslı bayan Audıy I Rouen (32) maçında vaziyet 22 nasına 38 memleket Bise'ı 62 6n yenerek tek kadmlar ıken oyun temdid edılmış ve bu aakatılacak domifınalıne kalmıştır. Arjantinli ba man zarfırf'a halen 40 vaşmda buLondra, 29 (SHA) 6 nisanda van Helena Lehmantı da İngiliz ba • lunan emektar futholcu Ben Barek, 1 Vfembîev'Je oynanacak olan dünya van Doreen Spıer'i 60 63 yenmış Marseılle'ı dömifmalist yapan golü ç'karmıştır. pingpong şampiyonasma 38 mem tir. leket katılacaktır . İngiltereye karşı çıkacak Karışık maçlar ise Doreen Spıe's Bu 38 memleket arasında Japon (İngiltere) Umberto Bergamo (Iİskoç tniilî takımı va HcnrKong, Çekoslovak^a, Ma tslva) çıfti Ing? Volg»ı (Almancaustan Paminya, I.gılıere F.an ja) P»ter Mollov (Avustrılya) GlasgOH 29 (T K A ) Cıumüzsa, Amerıka Avustrslya ve İspanya jıftinı 62 64 yenıntoi'. dekı cumartesi gunü Ingıheıe millî takımı ıle k=rşılaşacak olan İskoç Fransa kupası maçlan millî takımma şu oyuncular seçıl Bassn ve yajan Paris, 29 (SHA) Dün yapılan rr.HerdırCurnhurly«t Matbaacılık vt Fransa kupası kardöfinal futbol maç Farm CBlackpool) Haughney Otzetecillk Türk Ajıonlm Şlrtetl larında Bordeaınt, Nice takımı ile (Celtır), Cox (Rangemj Evaa» Cnfolojlu Halkevl w>İULk No 1» 41 11 b«rabere kalnustu, Sfthfblort iCeltıc), Wuodburn (Rang*rı>, AitKalabahk bir seyird VötlesİTiLi '^en (Sun^erland), McKenıie (P NA/İIVtE NADİ v« ÇOCUKLARI hanr bulundugu bu IPÇ S7 nci d. Thistle), Johnstone (Hibernian), Yaa tj'e'il r.'len id»re eden Mes"ul Müdur kikaya kadar 00 idi, 61 mci da Henderson (Porstmouthi, Brown kikada gol atmıstır. ATIF SAKAS (Blaskpool), Ormond fHıoernıan). turnuvasının çift kadlınlar sampiyonu ÇEMBERLİTAS ve BULVAR Akşam suareden itibaren de Pansraltı I IV) O t Sinemılannda Baş Rollerde: İ. Galib Arcan, Eşref Kolçak, Gülderen ŞeTki Artun. Sadir Ece. Anny Ball. Abdftrrahnun Palay, İbrahim Deüdeni» S*Tnn TS. T*. TS... T» beyaı pcrded* ilk dtfı olarmk y«r»ttıiı n Zarafeti, (Ox*lllfl v t İjmi •trafınd* to«yeWl«rtn<l« tlik> 11* yurd içl rt dı* &m k * u n a a BEI\Lİ » Dansltr: Rondellaı Revu Heyet! Kapri Bal« Htyttl •• 8«vlm BELKİS SİNASİ ÖZONUK Şarkılar: Ekrem Konjrar Müzik: Kadri Şençalar Reji ve senaryo: Bu mu«te«n* «lm: 7 nlsanda Esklşehlr RA, BÜYÜK ve ÎXCİ, 15 Nısanda An Bursada MARMARA ve pek yakında rında ATLAS, îzmıtte HALK ve yur d« L A L E 12 nistnda tnntrde ELHAMkarada PARK ve SUS. 11 Nisanda, sırasile Kütahvada SARAY. Adaparadunnızun butün sınemalarında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog