Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

80 Mart 1954 CüMHURÎYHT WO N Tiirk ordusu veNATO Newg Chronicle, Türk «rdusunun NATO'yu değerlendirdiğinl beKrtiyor Londra 29 (Nafen) cKomşularunızı tanıyahmı ismi altmda blr ı«ri makale yazmakt» olan News Chronicl» gazetesi özel muhabiri Jame* Cameron halen Ankarada bulunmaktadır. Cameıon Türkiye hakkında şayanı dlkkat bir yaa göndermiştir. Cameron bu yansında Türkiyenln iktisadi ve siyast gelişmesinin tarihçeslnl yapmakta ve Türkleri «Rusyanın kapıeşiğindeki muharıb» olarak vasıflandırmaktadır. Türk or dusu hakkında Cameront Dünyanın en lyi muharibleri», «NATOyu değerlendiren ve kuvvetlendiren birlik» gibi tabirler kullanmaktadır. Siyasî sahada «Rus notalanndan Türklerin kıllarımn bile kıpırdamadığına işaret eden muhabir makalesini şu kelimelerle bitirmektedir: «Şüphe ve korku ieinde kıvranmakta olan bir dünyada bir memleketin kendisine bu kadar emniyet göster mesi şayam hayrettir.» H Fasta yeni bir suikasd hâdîsesi Agadir Paşası, oğlo ve Fransız kumandanı muhlelif yerlerinden yaralandılar satışı sona erdi Yugoslavyada Faruğa aid mal ve mülkleri kalanlar kolleksiyonların Vafmclaşifirunısa yerilecek t*xminat için bir müddettenberi Atom tecrübelerimıt uyandırdığı akislcr İngilizlerin fecrübelere iHrazları Amerikada fefsirlere yol açtı Washington 29 (a.a.) Yetkıli Amerikan çevrelerinde izhar olunan kanaate göre, Pasifikte Marshall takım adalannda yapılmakta olan atom tecrübelerinin devam edip etmemesi, Atom enerjisi komisyonunun Baskanı Lewis Strauss'un Başkan Eisenhower'e vereceği raporun mahiyetine bağlı bulunmaktadır. Ingilterede Churchill. Avam Kamarasmda atom tecrübelerine dair miyen İngiiterede esasen hafifçe bir sıra suale cevab vermek mec bulunan Amerikan aleyhtarı hisburiyetinde bulunmaktadır. lerde aramak lâzımdır.» Şimdi sırası mı? Bir kısım eşyadan 700 bin İngiliz lirahk hasılat elde edildi Beieradda yapılmakta olan Köriişmeler iyi gitmiyor 1950 Ankara protokolu hükümlerine tevfikan, Yugoslavyada mal ve mülkjleri kalan vatandaşlarımıza verılecek tazminat için bir komisyonumuzun Belgradda üç aydanberi müzakerelerde bulunduğu malumdur. Haber verildiğine göre, Yugoslav makamlarile yapılaa görüşmeler, karşı tarafın milletlerarası hukukla ye dostlukla telif olunamıyscak binpazarlık yolu tutmasmdan dolayı can aıkıcı bir durunı »lmıstır. Kahire 29 (a.a.) Mısır Kralhk sarayındaki koleksiyonlann saücı dün son» ermiştir. Kazablanka 29 (a.a.) Dün Ka geçen üç yabancı lejyon «skerl Mısır hükumeti bu nrÜzayedezablankanın cenubundâki İnnezba bombayı atan şahsı derhal yakala lerde satılan pullar, madenl v« ne koşu yerinde bir el bombası mışlar ve elinden atmak üzert ol kâğıd paralardan, »anat eserleri v« , patlamıs ve Agadir Paşası, paşanın duğu diğer üç el bombasuu almış gümüş takımlan vesaireden 700 bin j oğlu, Agadir askert komutanı, Allardır. Yüzünden ve kalçasından İngiliz lirası kadar hasılat elde etbay Dehorties ve diğer bazı Avrumiştir. yaralanmış olan Agadir Paşası der i palılar yaralanmışlardır. Resm! mahfiller «atışlann netl•Bomba Fas ileri gelenlerile bazı hal hastaneye kaldınlmıştır. Di i celerinden pek memnun olmaddtFransız şahsiyetleri bir yanştan ğerlerinin yaralan tehlikeli değil larını beyan etmektedirler. evvel Paddok'a doğru giderlerken dir. Suikasdci hemen orada öldüBazı Mısırlılann bugün ileri »ürinfilâk etmiştir. Süratle harekete i rülmüştür. dükleri mütaleaya göre, bu kolekiHimıııııımmtimillininitlliIllllllllllllllüliniiniHimmı siyonların millî müzeler için muArab dili ve edebiyatı Bir kuf az kalsm Gregory t hafazası daha isabetli bir hareket olurdu, üzerinde tetkikler yapacak Türk kızı Çıplaklara meraklı kadın ressam NewYork 29 (A P ) Çıplak kadm resimleri yapmakla meshur 26 yasındaki îtalyan kadm empre»yonist ressamı Novella Parigini dün uçakla Romadan NewYorka gelmiş ve gazeteciler* rerdiği beyanatta kendisine kadm nazarile bakmıvaeak bir model buiduğu takdirde Amerikada çıplak erkek resimleri yapacağını söylemistir. Novella Parigini, NewYorkta 6 nisanda eserlerinden müteşekkil bir sergi açacaktır. Bir müddet »onr» NewYork Daily News gazetesinin muhabirlerinden biri otele giderek raodd nradıgını duyduğunu vt kendisiti'n bu t?e talib olduğunu söylemi«tir. Muhabirin gazetenin bu sabahki nüshasında yazdığına göre ressam tercümanına föyle demiştir: c Bu adam bir domtıza benzi* yor Model olmak için çok yaşh ve sişman. Çabuk bu herifi dışan çıkarın.> Novella Parigini çıplak erkek re•imlerini Italyada yapmaea teşebbüs etti§ini, fakat kendisine bir kadın de§il, fakat bir ressam, nazarile bakacak bir erkek model bulamadığını söylemiştir. Ankara 2» (Telefonla) Mıllî kütübhane mensublarından Münevver Okur Türk Irak kültür anlaşması gereğinee Arab dili v« edebiyatı üzerinde tetkikler yapmak gayesile bu akşamki Toros ekspresile şehrimizden aynlmıstır.ı Münevver Okur Irakta iki yıl kaUcaktır. Demiryolcular konferaruı İzmir 29 (Hususl) Türk Demiryolcular Derneği İzmir merkez kongresi 4 nisan pazar günü yapılacaktır. J Amerikada kış geri geldî esen ., . . . . , , j m u ş t u r ki, uçak, G r e g o r y P e c k ' i n Ş i k a g o 29 (a.a.) Kanadadan ' *, . . . . . . , . . , , , , . t a m 5 s a n t ı m u z e r ı n d e n gecmıştır b i r s o g u k dalgası J u ş ı gerı Bilindiği gibl Yugoslavya hükumeti millileştirdigi emval ve emlâkten mütevellid hukukun tasfiyesi için bir çok ecnebi devletlerle sePeck'in hayatma mal nelerdenberi anlaşmalar yapmıştır. Bu emlâkin ekserisi büyük sanayi oluyordu müesseseleri ve buna benzer emlâkKolombo, Seylân 29 (Reuter) Montrea! (Kanada) 29 (A.P.) tir ki uzun seneler zarfında sermaSigiriyada .Kızıl vâdi» filmi çevrilir Monteralli bir kuyumcunun kansı yesinin mühim bir kısmını amorken bir kuş az kalsm Gregory Peck olan 31 yaşındaki James Savage tize etmiştir. Federal hükumet bun in ölümüne sebefiyet verecekti. cumartesi gecesi üç kız çocuğu dün !ara % 5060 ve hattâ daha üstün Rol icabı Gregory Peck ıssız bir yaya getirmiş ve ikisinin başlann kıymetler ödemiştir. Vatandaşlarıhava meydanı pistinde dobşırken, dan birbirlerine yapışık olduklan mızın Yugoslavyadaki emva! ve em ânî oîarak alçaktan uç:n bir uçağın hayretle görülmüştür. Tıb tarihin lâki i.=e orman, ufak arazi parçaları tesirile yere düşmesi gerekmektey de bövle bir hâHiseye rastlanmadığı küçük evler gibi şeylerdir ki s?hiblerine bir şey verilmediği gibi. di. ! zannedilmektedir. işgal edenler bunlardan senelerce Sahnerdn çekilmesi mükemmel Doğumda ev\etâ tek bir kır dün faydalanmıştır. bir şekilde yapılırken, Gregory Pec ' yaya gelmiş ve bunu birbirlerine ke yaklaşan uçağın önüne ânî olaÖğrendiğimize göre. Belgradriaki tam tepelerinden kemik ve deri ile rak buyük bir kuş çıkmış ve pilot yanı^ık iki kız takib etmiştir. murahhas heyetimızin baskanı. hümanevra yapmak zorunda kalrtıışÇocuklann babası James Savage kumetten talimat aimak üzere Antır. Fak?t manevra o kadar anî ol10 «ene evve] evlendiğini ve Uç ço karaya gelmistir. Yapısık üçiizler getirmi», Birleşik Amerikanm kuzey bölgelerinde tuhunet ııfıruı altın» düşmüs, bir çok yerlere yeniden kar yamıştır. Ulser hastahğına da çare bulundu New York 29 (TJIA.) Dr. Hockstra; Dr. Fiseb ve Dr. Jickison, mide ülserini tamamen ortadan kaldıran bir keşifte bulJnmuşlardır. fuğu dahs bulunduğunu söylemiştir. Bu sahaha karşı üçüzlerden yaEva Peron rolünü oynıyacak pışık olarak dünyaya gelen ikisinin Fransız artisti durumlannın kntülesmege vüztutBuenos Aires 29 (a.a.) Eva tuğu doktorlar tarafmdan bildirilPoron'un hayatına aid bir filmde mistir. Doktorlar bu çocuklann sıhht baş rolü oynayacak olan Fransız durumlannın tehlikeli olduğunu artisti Andree Debar Arjintine gelsöi'lpm slerdir. mek üzere yola çıkmıştır. Fakat diğer çocuğun sıhhati yeAudrey Hepburn, en iyi rindedir. Soveyt notası ve Pakistan Karaşi 29 (n.a ) Hariciye Vekili Zaferullah Han halen Lahor'Ja bulunduğundan, 30 kasım tarihh Sovyet notasuıa Pakistan tarafınrlan verilen cevabı tatmin edici bulunmadığı iddiasüe reddeden ikinci Sovyet notası hskkında resmî hiç bir tefsin neşredilmem'=tir sahne artisti seçildi 'Halk Bankasının umumî heyet toplantuı Ankara, 29 (a.a.) Halk Bankasının 16 ncı umuml heyeti, bugün E~at 14 te Banka merkez binasında toplanmıştır. Toplantıda tktisad ve Ticaret Vek.li Prof Fethi Çelikba*, mebuslar, Ticaret Vekâleti erkânı, ortaklar ve tcmsilcileri hazır bulunmuşlardır. Bu toplantırun hususiyetlerüıden birisi, devlet sermayesi ılc '11111! bankalarm iştirakinden maada, gemş mikyasta kooperatiflerin ve halkımmn bizzat ortaklar aruında yor almış bulunmasıdır. New York 29 (a.a.) Senepin en iyi kadın sinema yıldızı olarak OsBristol laboratuvarlan tarafmdan car mükâfatını kazanan İngiliz aryaymlanan bir tebliğde, penisilin, tis« Audrey Hepburn, dün de Brod stroptomisın ve oreomisin tedavisi way'da senenin en iyi sahne artisti gibi, centrin tedavisinin de, mide payesini almıştır. ülserinde harikt üâc tesiri yapüğı j A u d r e y Hepbrun, 12 ay devam bildirilmektedir. eden sahne faaliyetindcki başansınMezkur tebliğde, 300 hasta uze dan dolayı Antoinette Perry mükâ , rinde yapılan tecrübelerde 287 has [ fatını kazanmıştır. tanın ülserden tamamen kurtuldu ' Film ve sahne mükâfatlarını geğu zikrolunmaktadır. çen sene Shirley Booth almıştı. GRUP MEVDUATI İICRAMİYEtERİ BANKAMIZIN "\Her 100 kişide ! Güney Kanadayı beyaz baylniflar iftilâ etti Ottawa 29 (Reuter) Aybaşından beri Güney Kanada, beyaz baykujla rın lstilâsına uğramıj bulunmaktadır. Akabınde de avcılarla, bir buçtık metre uzunluğunda kanadlan olan bu gösterişli hayvanlan son de rece »even Irug meraklıları arasında harb bajlamıstır. Kitablar balık. derileri ile kaplaniyor Oslo, 29 (Nafen) Norveçli bir kitabı tabı firması yeni basmakta olduğu bir kitabın 40.000 nüshasının kapağmı balık derisinden imâJ etmektedir. Jkramiije kazanın O AÂICIİ 22İCİŞİ Yunanistan, Sovyet Rusyadan otomobil satın alıyor Atina 29 (A.P.) Rus yapısı otomobillerın yakmda Yunan otomobil piyasasını istilâ etmeleri bek lenılmektedir. Bir Yunanlı ithalâtçı bugün Ruslarm, Amerikan ve Avrupa yapısı otombillerden yüzde 20 ucuzuna otomobil teklif ettiklerini Kahireden ayrıldı ve gelecek ay Sovyetler Birliğinden Mc Carthy aleyhtarı bir Kahire 29 (aa.) Suudî AraAtınaya 100 otomobilden müteşe'ıkulübkuruldu histan Krah bu sabah uçakîa Kphikil ilk parrinin geleceğıni, bunu 500 otomobil daha takib edeceğini söySauk City (Wisconsin) 29 (a.a.) reden Kuveyt'e hareket etmiştir. lemiştir. Suudî Arabıstai! Kralmı hava Wisconsin eyaletinin 71 bölgesinden 43 ünü temail eden 400 ilâ 500 i meydanında Mısır Reısıcumhunj Bir Norveç uçağı düştü kişi pazar günü 170 000 nüfuslu kü Ger.era! Nagıb uğurlarr.'ştır. Oslo 29 (a.a.) Nor\eç hava \ çük Sauk City şehrinde toplanarsk j Kral dün gece geç vakıt Reisikuvvetlcine mensub bir catalina •Joe artık gitmelidirı adı slhnda ' cumhur General Nagib ve Yarbay uçagı dün Ours adasına düşerek bir kulüb kurmuşlardır. Bu kulüb. • Abdülnasır'ı kabul etmiş ve kcnparçalanmıştır. Uçakta bulunan 9 âyan üyesi Joseph Mc Carthy'yi â ' dılerile Arab Bırlıği Konseyinın kisiden 8 i ölmüştür. Ölenlerden yan üyeliği görevinden istıfaya mec ' 31 manta Kahiıede yapacağı topyedisi Norveç hava kuvvetlerine bur etmek için geniş bir müca'îele i lantının arifesınde Aıab dünyasımensubdur. Uçak Svalbard adala jye girişmek maksadile teşkd edil'run umumî durumu hakkmda son I defa bir görüşme daha yapmıştır. rına posta servisi yapmakta idi. • miştir. Bu firmanın sahiblerl, balık derisi kapaljlannm meşin kappklardan daha ucuza mal ve aynı deBu beyaı baykuşlar, tarihlerlni hiç recede sağlam olduğunu bildirmekşasırmadan her d.iıt senede bir ku tedirler. tublardan Güney Kanadaya mart eyında hicret etmektedirler. Buna da Bir Alman firması Adanada sebeb, kutublarda, baykuşların baştraktör fabrikası kuracak lıca gıdalarmı teşkil eden, «LemAdana, 29%a.a.) Bir Alman ming» isimli küçük yarasalarm her dört mevsimde bir aym ayda azsl firması, Adanada traktör fabrikası kurmak üzere alâkalılarla temasa makta olmalarıdır. Kuş severlerin ısrarlanna rağmen, geçmiştir. Verilen mslumata göre, bu güzel kuşların imhası zaruri ol b u h u s u s t a k i çahşmalar jnunıuzdemaktadır. Yarasa buhmıyan bay ! ^ g u n ^ e r de ikmal edilmiş olacakkuşlar, çiftlıklerdeki piliçleri ve or ür. , manlardaki kuşlan yemekte ve Suudî Arabistan Krah avcılara bir şey bırakmamaktadır. yn/ırdıjı far untırdtâıparanm. £i #wlf W f e f H* a?m 100 v « A 11tifiye yaltrdıjı para kadar *İ9'9e DA JD A r^r%f%r% 1)1 IICARET DAI4SI GRUP MEVOUATl HESABINA PARA YAT1RANLAR •ynı zamanda her 1SO liraya bir kur'a numarası alarak 500000 lıralık umurnt k«?idetcrimize de latirak edTler. Şubat ayı umumî kesidemızdeki ikramiyelerimizden 200 ALTINI «Muhterem Burhan Beyefendi, Zaüâlinizi bugünun çok ve çanraşık işleri arasında rah=tsız ettığirn için affınızı dilerim. Senelerdenberi Sovyetler Birliğinde Kenya'da bir Mau Mau şefi yazılarınızı dıkkat ve itina ile o1 kur ve derin bu zevk duyarım Sabir tayin daha teslim oldu vunduğunuz noktalarda hemen dîiParis 29 (aa.) Tass Ajansı Nairobi 29 (a.a.) «General Ka ma bersber olduğum için ben de geçen cuma günü Sovyetler Birliği leba» adındaki bir Mau Mau şefi zatıâlinize bir ricada bulunmak isVarşova Büyük Elciliğine tayın daha dün Nyeri bölgesinHe Emniyet terün. edilen M. Nikola Mikaüof'un ye kuvvetlerine teslim olmuştur. 30 Ben, emekli bir albayım, senelerrine komünist partisi Moskova böl yaslarında olan bu şahıa General ce bu memlekete vus'umun yettiği gesi baş sekreterliğine M. Kapi «China» mn Kenya dağı bölgesin derecede hizmet etm>ş ve ermeğe tcnofun getiriidığini bıldirmektedir. de kumanda ettiği 4000 kişilik or çalışmış bir vatandaşım. Yaş, haddi NATO sigarası çıkarılacak duya mensub 300 tedhişçinin jefi dolayısile emeklij'e ayrıldım. 950 yılından sonraki hayat pahalıhğı Ankara 29 (T.HA.) «NÂTO» bulunmakta idi. *karşısınds her emekli gibi bocalanun besinci kuruluş yıldönümü doGeneral Kaleba teslim olmak için dım, aldığım maas. yetişmez oldu, îayısüe kuruiuş tarihı olan 5 nisan bir yol kenarma »ılâhsıa olarak Emekli Sandığından borc para ıstepazartesi ,günü Tekel Umum Müve geçen bir askerl kamyo dim, aylarca sonra sldığım cevab dürlüğü tarafmdan muvakkaten ve nu durdurarak içinde bulunan em menfi oldu, bizzarur maaşımı kırhâtıra mshiyetinde NATO isimli niyet kuvvetlerinden bir çavuşa tes dırdım, o gün bugün bu kırık maa|bir sigara nevi hazırlanarak yurdun lim olmuştur. la ldareye çalı^ırken Emekli Sanmuhtelif mahallerinde piyasaya çıKaîeba, tedhişçilerin eski dığının bankalarm yaptıği >on takanlmasma*karar verilmıştir. mandanı General Chine tarafmdan mimle bundan »onra emeklileHa Bafra siçsrası tip ve ambalâjında kıt'aların artık mücadeleye devam maaslarının kırdırılmıyaeağmı teess.^tışa çıkanlacak yeni sigaranrn ctmemeleri hakkında verilen emlr sür ve teessüfle öğrendım. Bu mahatı 40 kuruç olarak tesbit edil den sonra teslim olan ikinci Mau nasız, mantıksız karakuşf emlr karMau Generalidir. ' şısınd^ ben ve benim gibi yüzlerc» rrıştir. ve binlerce emekli vatandaş nt y t NATO sigarasının ilk parti imalâ12 yaşmda bir çocuk pacakür? Veya yapmalıduî Bi« tından 30 kılo karargâha hediye ediemeklilerin maas kırdınlması yasak kamyon altında öldü lecektir. edilirken ikinci bir tamimle meMalatya, 29 (Anka) Malatya be murlara iki yılda ödenmek aartilt Paraşütle atlama rekoru lediyesine aid Vahid Takmaı idare üçer maaş n>sbetinde borc para veBuer.os Aires 29 (a.a.) Ar sindeki kamyon, 12 yajında Meh rileceği bildirilmiş ve bir çok mejantınli paraşütçu Osvaido Danieü med Ali Düzova adında bir çocuğa murlar bu işe katılmağa başlamiflarka arkaya 142 atlayış yapmak çarparak ölümüne sebeb olmuştur. lardır. suretile üst üste atlama rekorunu Şofdr yakalanmış, ilk sorgusunu Bu ne biçim iştir? Ne biçtm «kırmıştır Bunddn evvelki rekor 132 muteakıb tevkif edilmiştir. mekli sandığıdor ki. ihtiyae içinde çır atlama ile İanko Lutavos tarafmKadınlar Birliği Kadıköy ıııbesj pınan emeklilere borc para vermedan tesıs edılmişti. diği gibi maaşlannın kırdırıirrssını dün kongresini yapfa Rpkor denemesi Matanza'ya yakm dahi men ederken diğer taraftan abir hava meydanında, Mil!etlera«as! TUr Kadınlar Blrllfl Kadıköy Havacıbk Federasyonunun kontrolü nin yıllık genel kurul toplantuı dün vuç dolusu parayı iki yıl gibi urun saat 17 de Kadıköyd» yapılmiftır. bir vâde ile dağıtmsktadır. Acaba aitmda cereyan etmjştır. TeşkilAt < baskanı 1 Iffet Halün bir vatandas emekli olunca vatanOnızun baskanlığınd» yapılan toplantı daşhk haklarından mahrum mu eda. yıllık faallyet raporlan okunarak Gazetecilik Okıılıı Talebc kabul edilml'tır. Raporların tenkldi n . dilir? Acaba o Emekli SandıŞındaki Cemiyetinin çayı psınd» soz alan bazj üyeler, Turk Ka. müdürler emekli olmıyscaklar mı? Şimdi ben ve benim gihi nıaaşlaGazetecıük Okulu T»leb« Cemiyetl dınlar B'rliğlnl. her hangt blr partiye taıgfından 3 nusan cumartesi gunu nat mensub olmak ve gayelerlnl onlaf hesa. ruu kırdıramıyan emekliler nisan, 13 ten 19 a kad»r Taksım Bcledlye bına tahakkuk ettirmeklt ltham etmlş mayıg ve hsziran aylaruıda ne ile lercrir. Bu tenkld üzerlne. Idare heyeti Gazlnosunda bir çay veıilecektır. adsna konujan blr üy* demiştir kl: .Bi. temini maişet edeceklerdir? Bunu Enternasyonal Bebek iergisi zlm gayemlz ula blr partl gayesl degll. hükumet olsun düsünmeı .ni? Bize Memleket ıç ve dısınd» buyuk mu. dlr Türk kadınlarına bu^ünkü mevkii vaffakıyetier kazannus olan Enterna». kazandıran Atatıirktur. Blz heplmiı onun kim yardım eder? Zstıâlinizden bızlerin bu derdinı güzel üslubunjzla yonal Bebek sergm. bu sene Gulhsne parkında Bahar Bayramı nmnasebetıl» tutru^u yolda yurumekteyiı, yokaa blr gerekli makambra duyurman'zı ve partl ardında deiil» 22 iDayısta açılacaktır Dllekler fftahnda, yeni ldar» heyeti. mümkünse çabuk yapılmasmı r'ca Bu huıuMa hazırhkUr» bajlanmiftır nln koy cfavaları İle >oeyal davalar u eder, hürmetlerimi arzederim muhŞimd.den 27 aevlet bu «ergıye ıştirak jerinde tıtixlikle çaliîması lstenmlstlr te> "m pfpnriim > edçceklernl bıldıımlşıerdır. Turk Kadınlar Birliği mensublarmın Ben bu haberi bir hafta kadar Beiedi.ve cankurtaralann ve köy köy dolaşarak anp.elere saglık at doğrusıı insnöği'dlen ve çocuk terblyesi hakkında çahşma saatleri onferanslar vermeıl kongrece karar. m f l I c Belcdiye Sağlık ljleri Mutfürlügünt laftırılmıştır Büivorsunuz ki: emekli, Aıl r e bsğh cankurtaran arabalarının çalışrna Yapılan aeçlm lonunda, Salm* Ir. ^erleri ve aranıl lığı zaman muracaat Fonsn baskanlıja, B«lki» Uray tklnc vetimlerin büvük bir kısmı m>,<. d a h a e "' p WeB bankahm edılecek telefon numaıaları |oyle tes. bajkanlığa, avukat Ömid Kuntol mu. , ™ !'.t edılırij bıılunn.aktadır: hasibliğe. Suheylâ Atal sekreterlige. «'"»'nrlaj Bu ıısul artık öyle bir Beyoğlunda gece gundüz oınlrurta Nazmly* Deniz uyelıge eetirllmişlerdır. teamül halini almıştır ki: maas salanlar f*ali>ettcdır. U998 numaradan hiblerinin büyük bir kısmı maUanarsnacaktır. dıklartnm »emtine bile usramv oiÜskudartia gece gundüz cankıırta. . Bövle bir kararuı Em»1 '1 ıanlar faah>ettedır, 60536 numaradarı armacaktır nrfındm nirin wrii«i, Pt Hıkav ve Guzın İzedln'ln anneFatıhte gece gunrlu cankurtaran U kestıremivnrum. Çiin'^ü Afr^>dıtı H'kayın kaymvalldesl alıyettedır, 21595 mımarRdajı arsnacak" sandık paravi, m»a«1ar öff<»nH'*i tır. Bevkorda saat 917 ara=ı Eeleoi;»' A Y Ş E H İ K A Y raınan maas sab'hinp verecpk vçrBashekımlıgınde. snat 17.9 araöi Emnl. C<na2esl bugup oğle ne. de bankaya Sdpmekte oHuğuna yet âmlrl,| ı n d e ew,kUrtaraır"to.l17«t"e. i ^ ^ ' ^ b dlr. Sarıyerde saat 917 arası Befedne j 7 ! ' " k ™ i r t * « »* « W Ur c BuhekinıUjmde. sa.t 17.8 »raa, Y«a. ; ^ •'" " v İ Ferikby Arkan Sa 4. Sü. 4 te köy BajkomıserUğ!nd« c»nkururw. fa ' aliyettedi Bunlardan ba«ka Beşikteş »4144 Ko ca. Emlnönü 20671 No. d» Kadıkoy 60718 No da Bajhckımllk binaiarında ve Eyub Varhk Yayınevi bu ay da size sekiz yeni kitabını 21838 No. da Emniyet âmhüği binasın \ sunar: d» rade uat 9.17 a ı s s ı blrer cankurta ' ran arabaa: faaliyettedlr " 1 1. SAÎT FAÎK Âlemdağda var bir yılan Hasta vatandasların cankurtaran a'a I (Besi hiç cıkrnam!» 16 hikâyesi) halarından lâyıkile Ufhde «deh.'rrje ' lert içlr. mumlrun olau^u ksdar er y a j 2. Nurtıllah Ataç: Ararken (yeni denemeler) kındokı cankurtaranı aramaiarı iâzım" 3. Georges Duhameî: Medeniyet dır. "' izde hükumetlerin olsua, partilerin olsun eksik tarafı «psikoloji» hatalannı önUyecek organlara, mıitehasıslara, iskandil teşkillerine malik olmaj ışlarıdır. J Amerikan müşahidlerine gdre, İngUterede asudide Muhafezakar bu sualler, bazı Ingılız sıyası h j P a l . t i n i n b i r ara,tırnıa buıosu o!derlcrınin hesablı endişelennden ; d u ğ u n u o r a d a çalışmakta olan bir J m=l ( J doğmsktadır. Amerikan uzmanları, İı e m e k j j ™ ' ' " »~»>:t .ı generalden o'gıeruni;*inu 1 mart tecrübesinin İngilterede u ; Bizde ise bo>le bir şey ne me^udyandırdığı tepkileri şöylece tahlil dur, ne de buna lüzum gorulur. Ve etmektedirler: bu jüzdcn bütün bu müesseseler «ingilterede başgösteren bu pro zarar ederler. Bu istitıadı yaptıktan sonra sizs testo dalgasının e&sını, bugün hür dünyanın idaresini Amerikanın İzmirden aldığım bir nıektubu nakelinde bulunduımasını hazmede lediyorum: ö LÜM Sekiz Yeni Kitab Mamure Sile Kazanmıştır. GRUP MEVDUATI HESABINA Para yatıran muşterılerimizden MESUD BİR DOGUM tîmran Altıuicjı ile TuSrul Altuncunun Vt mnrt 1954 tarıhtnde blr kızları dun. \aya gelmiştır. A\se Üzeyre Altuncuya uzun cıaıur ve fihhatîer dıleıiz. 4. John Steinbeck: Sardalye sokağı 5. Stefan Zweig: Usta İşi 6. Şınasi (Türk klâsiklerl: 35) 7. Voltaire (Dünya klâsikleri: 8) 8. Ayda İlk tnsanlar (Çocuk klâsikleri 8) Bütün tabiat kanunlarından sıyrılacak, zaman v s m e k â n kayıtlarını parçalayacak kadar aleşli b i r a ş k ! >o^ ^ .^^^JiLgB x:«v s\^ w. :&, kl ~^s ^ fb ^^ REFİK HALİD KARAY ( ÇAĞLAYAN ısı YAYINEVİ LıRA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog