Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Bu inşaat mevsiminde şehirde yapılacak yoHar 1 Armatorle'e ald «Demlrhan» tankt. rlnin E'>T haline gKır.Lmesl İçln Denı/cillk; «arLkası l«*lnyt tertsne»lnde çausmaii'î basHnmıstır. Seçimin yaklasması fizerlne M fanda aarbestlaln* aecizn kanunuçim propagandası faallyetlerl günün nun koyduğu yasaklara riayetaizlik narak bilânçoyu kabul etti; bu mevzuu haline gelmis, hattâ şu »e»eklind» tecelll eden seçim suçlanBeledlye Fen fslerl Müdürlü sokağı derzli parke olarak; Emlnöya bu husuîun seçim propagandası seneld kâr 218.000 lira dır. Bunlan blr bajka yazunızda ğünee bu inşaat mevsiminde yaptı önünde Mesihpaşa caddesi Şeyhsayıhp «ayılmıyBcağı hususunda ele almak istiyoruz. Bir de, seçim nlacak yollann programı hazırlan nameci sokağı Gençtürk caddesi Denizcilik Bankası genel kurulu ıhtüâflar da kendıni göstermcğe kanunundaki propaganda lerbestimıştır. Program hazırlanırken bil beton asfalt, Nakilbend ve Haynye dün saat 10 da yenl yolcu salonun bajlamıştır. Biz de bu vesile ile se gün ve saatlerde açık hava toplan müddetçe. tatbik edılemiyeceğl ka stnin istisnalan arasında gösterühassa halk dileklerine genia çapta tüccan sokaklan parke olarak, E da toplanmış, 952 953 yılları faa çim propsgandısınm bellibaşh hu tısı yapüabilir. Kapalı yer toplan naatindeyiz. Foto montajlarla, yalan memij olmakla beraber, mahlyeti yübde Alacatekke parke, Rami Ha liyet raporlan ile bilânço kâr ve kukî meseieîerinl ele aünak ıstıyo tılannda üç kişilık bir heyet kurul dolanlarla hasmı kötülemek, pro icabı, bu istismlar arasında buluyer veHlmiştir. Bu sene Sıraservfler, Tarlabaşı, cıesref sokağı, Dıkıliağaç adJ kai zarar hesEblannı tetkik ederek ka ruz. maaı lâzımdır. Radyo ile propagan pagandanın zarurl icabından olm» nan suçlar vardır. Bir Iki misaj ve• •• danm hududlan çizilmiştir. Pro dıgından, bu hallerd* gerek basın relim: Vlodan v« toplanma hürriyeRenk Saydam, Gümüssuyu, Anka dmm olarak, Fatıhte Yedikule bul etmıştır. Kanaatimlzce yapılacak llk i|, paganda için duvar ilânlannda Türk veya radyo yolu ile, gerek saır yol ttni koruma canurunun birinci ra caddelerile Eminönü meydanı İstasyon caddesi, Akdeıüz caddesi Rapora gdre banka 952 ve 953 ve Hilton otell civan tamamen as parke; Armudlu caddesi. Melek yıllannda personeline senelik ye seçim propagandasınm bir tariflni j bayrağı, dinf lbareler, Arab harfU larla işlenen halraret suçlaruıın t* maddeslne göre, dyast bir menfaat yoktur. temini makaadlle dinl veya dirıl hoca caddesi adt kaldınm ve kana kunu 9 milyon liraya varan bir yapmak olmalıdır. Seçim propa rl v« her türlü resim bulundurul şekkül edeceğinde füpha falt olarak yeniden yapılacaktır. sandasının yeri zamanı ve vasıta maaı yasaktır. İşte seçim kanunu Keza, gayet tabiidır kı, faraza gü hisleri tlet ederek her ne turetle Finlândlyanın Ankara yenl Elçül lizasyon olarak, Kadıköy Misakı zam yapmı», büyük ve küçük taDiger taraftan halkın belediyedün geldi ları gibi meseleler ikınci derecede rahatça olurıa olsun propaganda yapmak den yapılmasını dilediği Bakırköy millf, Yogurtçu çayın, Suadiye No mirler için 25 milyon lira masraf kalmakta ve bu esas meselpnin hal nun koyduğu bu tahdidler dışında, rültü ederek toplantının Finlândlyanın Ankara ytnl BirrOk yapılmasına mâni olrrak, propagan bir «uçtur. Seçim propagandasmda propapanda serbesttir. Bu serbestElçial Ekvelânj Bumo Kivlko«kl. dÛB de Tayyareci Hayreddın, Terakki ter sokagı kaplama sose olarak; etmiş, eski idareden müdevver line bağlı bulunmaktadır. Seçim na danın daha doğıusu kontrpropa siyast menfaat temini maksadı aşi Mdt İS 30 da SAS uçagı lle H«lalnJdd«o Çayırbaşı borçlara 11 milyon lira ödemis, 27 nunu tasarısıru hazırlıyan tlim He lıği tabıî, hattâ zarurl görmek lâsokağı bitüm kaplama olarak, Be Sanyerde Büyükdere zımdır. Zira ierbestçe propaganda gandanm zaruri ıcablarından olma kârdır. Görülüyor ki kanun koyu jehrtmlze »ehairtiT. jiktaşta Ortaköy, Gürcükızı, Nişan caddesinin bir kısmı topeka asfalt; mılyon liralık envestısman yapmıs. yetinin Rerekçesinde propagandanın Ekselâru Eurr.o Klvikoakl yenl raıl. yapılmasına .mkân verilmempsi, dıSmdan bu gıbi halleıde toplanma cunun bu maddeyi kabul etmekten taşı, Şakayık, Yıldız, Yeniyo] par Emirgân Heklm Ata. Tarabya Ahi ve hasılatmdan 26 milyon liraya tarifi yapılm=!inıştır. Herhalde ıli çok partili rejımın ve ieçimin ^sa hürriyeti kanununu. diğer şartlar fesine basUmak üzert bu akjun JO0İ maksadı. seçim propagandası dahıl ekspreslle Ankaraya gldecektlr. çelebi derzli parke olarak; Üskü yakın bir miktar amortısmana ay zum Rörülmemı? olacsktır. Kanuke olarak. Beykozda Anadoluhısa| sına aykın olurdu. Seçim propa mevcud bulund'jğu takdirde, tatbik olmak üzere. her türlü propagannun di*er hazırlık çalışmalarında n, Mezar'ıküsrü kuyu sokağı parke darda Sultaniye Selvilık yolu, Se nlmıştır. gandasmm seçim kammunda göste edilebilecektir. dayı önlemektlr. O halde seçim pro Fransn tklisad Profesörü bugfla olarak; Paşabahçede Gümüşsuyu lâmsız caddesi Belediyeevierı önü Banka biirön bunlardan sonra da bu noktava dair bir açıklamaya rilen istısnalar dışında serbest olsx>n konferansını veriyer Seçim propagandası sırasında üj pagandası serbestliŞine dayanarak nun Sultanue çayırtna bırlesmesi kaplama jose olarak, Adalarda 952953 yıllan bılânçosunu 218 bın rastlamadık. Fakat propagandanm masının çok mühım bir netıcesi lenecek bazı suçların, suç sayılma bu luçun Islenmesınin tecviz edilİvn»ad Fakültejlnln davetlud ol*ı»k tarifıni. kanun koyucu, bir bejka kaplama |ose olarak; Beyoğlunda Heybell Akçakoca caddesi, Kurekçi liralık bir kârla kapatmıştır. vardır. O da propaganda h'illerinin masının ıki türlü hukuki izahı var diğini söylemeğe imkfin voktur Ke •ehrlmlzdt bulunan Parla Onlv»r«lt«^ Profesorlerüıden F. Perrauı, lklnci *• vesile ile yapmıs bulunmaktadır. ŞışÜ HaciTnansur lokak asfalt, Ka Bahri aokak, Burgaz Gönüütı cadhukuka uygun savılması, bir dışer dır: Bazıları manevt unsurun bu za seçim propagandası vesilesıte eon konferansını bugıin ıaat 17.30 da Dığer taraftan 953 yılmda inhilâl i Ceza kanununun 142 nci maddesiaımpaşa Tepebası caddesı, Çukur desi beton olarak yapılacaktır. eden yonetim kurulu nzalıklann ' nın 1949 yılmdiki tadlll dolayısile söylevişle suç teşkıl etmemeçidır. lunmadığını söylerler. Mesplâ se komunizm propagandası yapılması Fakiılteiln 2 numaralı anflslndt '""MiiiHillimilllfflllllllllliTOilTinilllillllnillllNlllllimııiMmmM Burada bir suil soracağınızı tah çim propagandası maksadı ile hada serbest bırakılmıs degildir. Zira cektlr. dan birijıne Haşmet Dülge, diğe hükumet gerekoesinde a\"nerı şrivle Konferan»ın mevıuu. günün rine ise Emlâk ve Kredi Bankası | denılmıştır. «Propaganda, nerede min ediyorum .Seçim propagandası reket eden kimse, tahkir maksadlle komünist partisl kurulması suç cl meselfİPri arasmda mühlm blr Frttnsız hükumeti, Ankara Freiburg Üniversltesi tç Hastamaksadıle loylenen sozler, yazılan hareket etmemı^tir denilerek ma duğuna göre böyle bir parti nam ve ltgal eden .Ylrmlncl u r ekonomülaElçisine nişan verdi hklan Kliniği Direktörii geliyor İstanbul şubesi Müdür muavini ve ne zaman olursa olsun bir huyazılar hiç mi ııuç sayılmıyacak? nevi unsurun yolduğu sebebile ı»r hesabına, komünlzm propagandası de hususl teşebbüsün rolü» dür. Fraru'» hukumffti, Türklyt BUyük Nı»an başiarında sehrimızde bulu'ia. Macıd Kayra irhhab olunmuştur. susu, bir fikri, taraftar kazanmak Mukadder olan bu suali cevablan tada suç olmadığı neticesıne varılEçlsi Ekjeünj Jacque« Tarbt d« Salnt. c»k olan Freiburg ÜnlvenitMİ tç Has. yapılabilmesi de bahis mevzuu olamaksaHıle başkalarına yavmaktır. Atlı arabalann ana trafik ( Hardouln'l ıL«glcn d"Honneur» nifanı Uhklan KUnlğl Direktörü Ord. Prof Propaganda; söz. şarkı, yan. resim. dırmamız lâzımdır. Bu «uale tek bir maktadır. Bazıları da hukuka ay maz. Hattâ bağunsız bir aday bile yoHanndan geçia saatleri nın • Commandeur» rütbesine yükselt. Dr. L Hellrreyer, aş^ğıdn yszılı yer ve kırılık unsuıunun yoklugu tez'ne kendl adayhgıru müdafaa için Koradvo sın°ma, temsıl, yazılı veya evet veva tek bir hayır ı!e cevab Genel Mecllsln aldıgı aon karar f. günlerde d6rt konferan» verecektİT vermeğe imkân yoktur. Bir ayır dayanırlar Eğer kanunların emır münizm propagandası yapamaz. reSince ana trafik yollarından atlı ar». resımlı kâğıdlan asma, dajıtma, hükumeti. EkMllıu d« Saint. 1IV 1954 p*r»emb« günü l u t 10 30 Bardouln ln an'anev! Turk . Fransız gönderme gıbi her türlü yayım >'a ma yapmak lâımdır. Bazı suçlar veya tecviz etti§ı bu durum varsa, Bunu yasak eden hükümler, seçim baîaıın «îeçl? yaUkları ajgıdki aekild» d« C«P« Ücuncü tç HasUhkları Kllnlgt dostluk münaaebeuerinl kuvvetlendlrsıtalarıle olabılir». Aynı maddeyi j için evet, bazı suçlar için hayır de bır diğer soyleyışle hukuka uygun propagandalarını da hesaba katarak tesbıt edMmlştir. me* le'n larfettlgl gayretltri mvlkâfat. «nflalnd». Mevru: Demir m«t«bolUrn»gı luk varsa. hukuka aykınlık unsuru konulmuşlardır. Seçim propagan1 Atlı rabaların 8 ilin 10 arMinda 1951 senesınde tadil pden kanunıın mek icab «decektir. hpkkında yenl araştırmalar laiHarmij olmaktadır yok demektir. Megn' müdafaa tıa dasuıın serbestliğine dayarularak, geçuj yatagı pezartesl. cumartcsl aynen • •* hukumet gerekçesmde de keza şu SIV 1954 cumartesl gunü aaat 10 30 kalmak kaydlle »alr günler İçln 8 30 11* Hava heyetimiz Parlsten döndü d« Gur»b« tklnd U Hsstalıkları KHnigi linde bir kımsenın öldürülmisınje Kadro bulunmaması yüzünden sozler vardır' «Propaganda tabiri Bazı suçlar vardır kl seçim pro olduğu gıbi. Bız bu ikinci gorüşe faraza, cumhuriyetçiliğe aykın pro »45 arası. ana tr.iflk yollarile köprüden Kurey Atlantlk Paktl Hava kuvv« anflilnd». Mevzu YUkaek voltajll *e. terfi edemiyen şehrimiı hâkimle ile yazılması istenılen düşüncelerın pagandası dolayısile tflenrmı olmapaganda da yapılamaz. Zira bu su atlı araba'arın 16 30 lle 19 30 arasında. ltrfnin »»neHk toplantuında memlekt. ıogram vt onun kllnlk kıymeti rinden 38 1 ve 13 savcı bir üst de birden fazla şahısların bılgısine u sı, onlann suç sevılmdsına mâni o taraftanz. Propsganda madetn ser çun kabulünü gerektıren sebebler, kl fteçt] yatagı 17 lle 19 15 araaı. timlzl temgllen haıır bulunan H»va 5 IV 1954 paıartMl günü saıt 10 S0 2 Koprü lle Şlshane . Tarlabafi Kuw»t!«rt Ba»komut»nı Rorgeneral d» Gureb» tklnd I« Hastalıkları Kll. receye terfi ettlrllmişlerdir laştınlmasını anlsmak iî'zım geîir» lur. Ancak bu mâni oluj, bu suçun besttıı Serbest olan bir ?eyı yapan çeşidli propagandalann seçim vesiarasındakl güxerpiehtalcl ge<;ls yatak. Fevzi Ucaner rlv asetlnd'ekl askerl he. nlgl «nfl»lnde. Mevru «Kn haatalıkl». Terfiler dün telgrafla Istanbıl Kanun koyucunun bu tariflennl, seçim propagandası için znruri < 1 kirruey» cez* vermege imkan yok lesile de yapılmasına mânidır. Ka lan cumnrtesl gunlerl 12 45 lle 14 30 yetimiı. tfün aabıha karıı KLM uçagı Ue rının tcdavidnd* ılınan yenl nttlceler mvcılığına bildrilmiş ve adliye mu seçim mevzuuna tatbik edersek ..e masma inhisar eder. Seçim propa tur. ve 17 lle 19 30. salr günler 17 lle 19.10 Parlsten sehrlmtie d»nmüsh)r hakkındt. ., , ., „ . j ,. ui " u n koyucu bu suç tipini kabul e ara<ı. n' hltinde memnuniyetle karsılanmıs çim propagandasmı }U şekilde tarif gandasınin zaruret hududu ajıldığı Bu münasebetle ilftve cdelım k ı , J . j ^,. d e r k e n 35 yillık Yeşilaycılara şeref 6 rV 1954 n l ı günü Htt 10 30 da Tlb tır *&:m propagandası halinı propagndası halını edebiliriz: Belli bir partinin veya anda artık kanunun tecviz etmedi bazı suçların seçim propaganİMi Genclik tiyatrosu tzmirden Ceralyetlnd». Mevru1 Eritrosltlerin »o. de nazara almıs, onu da suç saymadahası verildi Birer derece terfl eden hâkimler bagtmsız bir adayın seçümesl ge Ü bir durum vardır. Propaganda vesilesile islenmesı bazan başka guk »glutlruıyonu T» ııc«k hemollzl döndü Yejüav Cemiyetınin jrıllık tanıamı rektiği fiknni baîkalanna yaymaK, ssdece kendisinin vey» partisinin mülâhazalarla da suç teşkil etmiye mıstır. Seçim propagandası «rasınşunlardır: f»yı dün Kenak otelinde yamlmırtır. hıkkında. Türklyt Mlllt Talebe Fed»ra«yonunun da, bir suçun işlenmesini alenen Kâşif Kumral, Avnl Tümelden, daha doğrusu yaymnga çalışmaktır, yapHklanru Bu çajda Z lle 35 yıl Yeslava hlzmet 5 veya yapacaklanm bilir. Meselâ toplanma hürriyeti <a tahrik etmek de suç sayılacak, pro davetl üzerlne Izmlrde blr hafta müd» Şehir tlyatrolan 8 klşilik blr «len cmlyet fahr! relsl Pro<. Gokay ömer Kemerli, Necatl Kütükçüo6 bir Hığer soyleyiçle bo fikri başka «oylemekten ibaret degildir. Seç nununun dörduncü maddesinde ya detle tetrsillffr veren fetanbul Onlverat. paganda serbestisinden fall favdalabeyet tarafmdan ldare edilecek lu, Sadeddin Kerim, Sadreddin larırua bilgisine ula^UrznakUr. lle =ekiı azaya jeref rozetlerl verilmenlerln hasım »daylara rev ver zılı suçun teşekkülü için toplantıyı namıyacakhr. Zira suç işlemeğe te«l Talebe Birllüme bagll Genclik tt. m;şt!r Dün Şehlr Tlystro«u trtlstlerinden Berk, Nevres TıryakiojSlu Haydar memelerini temin etmek de proidare etmekle mukellef bir heyetın tahrik, seçim propaeandansının icab yatrosu dun sehrımlze donmüjtür Genclik tıyatrosu bu aksamdan lü. Musevî mütevelH heyeri s«çildi Varfi Rıaı Zobu, Mahmud Moralı, R«»ld Taray, Cahid Türesay, Tahsin Ispaganda icabıdır. Bunun ıçın de, mevcud olmasi ve zabıtanın bu * larından degıHir, tahrik eden kim1 Rıı«. Kcmal GUrmenden mür»kk»b blr » •n Eminönü öfrencl Lokallnde tem. »e Şehrım'2de Hahambaşnıga ald vakıf. lâzımdır. şayed varsa. hasım partinin veya yete ihtarda bulunması heyet. Tly«tro Müdürtl Ba»r! Dedeoglu tanbullu, Selman Yörük, Süreyya llfle devam edecektlr. Seçim kanununufeut, kaide olaUrın ldar«l içln Mdeevt cemaaü mü. se, seçım propagandasının tecviz il« blrllkt* V»ll v» Beledly» Bajkanmı Soyaal, Nejat öıüturk, Haydar rak, seçim propagBBdasınm serbe«,t adayın kusurlu taraflanmn belirtil Seçim kanunu ancak kapalı yer messillerl dun toplanarak mütevelll edilen hududlarını asmıj bulunmak«Diinkü Çocuk» un 100 üncü ıljraret etmljierdlr Artlstler, Çehlr Mee. Köymen, F. Muhib Alperen, Nejat hejetlnl ?eçmlslerdlr mesi lâzımdır. îşte bu maksadla toplantıları için heyet kurulmasını lnlnln tuıiran dttn«n1ndc mUnkere. Yavuz, Edibe Bagana, Anf Kunt oldugunu kabul etmiştir Kırkıncı söylenecek ıSzler, yazılacak yazı emretmektedir. Şu halde açıkhava tadır. temsili Bu nvına«ebet'e lntlhab heyetl relnl madde aynen aöyledlr: «Seçim proKüçük Sahnetıe o>nana tDünkü Ça. ktanbul n«l]»t\eklll Salamon Adatto slnden «onr» utblk mevkltn» girecek man, A. Riza Aksoy, Kâzım Kabulunmıyalar, hakaret .tahkh", tezvıf .«avılarak toplantılannda heyet ruk« komedisl bu g^ce 100 üncü d*f» Vall ve Beldlye Reisine blr telgraf olan yenl taltmatntmeye kadtr müej ray, M Ali Diken, Orhan HamRml. pagandası, bu kanun hiikümleri daterrjll edılınls olacaktır. iresınde serbestfir». Bu kanunun olursa »eçim propsgandası yapms caktır. Bu itibarla, toplanma hürrlgondererfk «eçim munajebetile go=te. »eyl ldarı lçin »ektı kijlllk blr heye» 8 nlsan persembe ak^mından lrlb«. rilen alâka ve >ardımdan dola\ı ce tejkUl humjsunu gbrlısmılslerdlr. Va.Fevzl Balkır, ömer Göncü, Celâl kovduğu tahdıdler İse sadece, yer,ğa imkân olmaz ve serbesti de lâf veti kanununun açıkhava toplantıren «Cjnavet var» adı pl>esln temsillnt maat m'imesstllerınin te}ekkürl«rln! 11. heyetln tejklUnl uygun görmüatür Türel, Mehmed Bilge, Galib Bar zaman ve vasıta bakımlanndandır tan ibaret kalır. Bu sebeble <?erek lannda tatbik edilmesin<» bu sebebHeyet plyerierln ıthneya konulmân rt las, Samih Akeöl, Şerefeddin Dalba|!anacaktır. Bu p.\e«*e rol alan HaL. Meselft muayven verlerde, muayyen son çıkan basın yolu ile veva radvo le de imkân olimıvacaktır. tlyatronun id»re»l t#lertl« ugr»»aoaktır dun Dormen Amerikada ttyatro tahsl. *** ya, Tevfik Yüce, trfan Begde», BaAüna Beledbecileri 7 nisanda ile işleneeek cürümler hakkındaki llnl yanmtj Mr penc aktorümüzdür Ifüzer havuz faısaaü lçin haeddui Yüce. Hüsnü Aydınh, Meh «orjlanma hülflreti geliyor Bazı fuçlar da vardır kl, prooamed Okvay, Nejst Ttizel, Zübeyde hazırlıklar hakkındaki kanunun tahkfre muteAtlna B»ledl>e Bajkanı M Nlkola.' ganda serbestisine dayanılarak bun DUIOI vt S»hlr Genel Meclld azaların. allfic hökümlerlnln, seçim propaDenlaHllk Bankuı tarmfından y»pTı. Niraet, «ikmet Gündür. Türk Ekspres Bank lann suç sayilmamasına imkân lan 23 kıjılık blr heıet 7 nlsan çarjamba rıimatı k»r»r»l»tırl»n jruı«r havuzun Savcı ve savcı yardımcılan: gunü Vall ve Beicdıve Başkanı Ord haıııhklarına bajlanrnıjtır. eaj\4.ası icjrıde kalındıju voktur Bunlann. bir kuımı propaîstanbul merkezinin mutad Prof Gokavın d?\etl:3l olsrak hususl 14 bln tonTuk • yüfer havuıun blok Demlr Dai, Şuavib Kor, JTethi İtHfifta Sonu» kesidesi cumarteblr uçakla lehrimize gelecektlr. kıttmları • Barfk»' teri»nel«rlnd« ytP'la. Ayanojtttı, Hazım Çelik, RemîlArsi günü Noter huzurunda vanılMısaftrler 12 nısan pazarteol gününe cak. motör knımlan 1M Anı«rtkad«n da, Aziz Erkü. Alâeddln Dehrioglu, mıstır. Bu kesidenin 5 ALTIN kadar sohnmizde kalacaklar vt bu cetlrtflecelrtir. Ö. Fikri Kulan, A. Riza Künutku, jnnddet ?«rfında tetklk ve zlyaretlerde ikramiyesini. Galata. Bankalar H Ibrahim Tümer, îsmail KesimDulunacsklarrlir Sezaı Sabri han No 36 da 22612 numaralı oglu, fhan Yigit, Tank Pepeyi M a l ! Bir tanker şilep oluyor Eminönü meydanı ve Nillon oieli eivarı lamamen asfall olarak yeniden inşa edilecek Banka Genel Kurulu dün topla Denizcilik Bankasının 1953 kârı I 1 HU K U K M E SE L E L ER Seçim propagandası ve suç Yazan: Doçent' 1 I I Geîecek kışa hazırlık Beledlye, Snümuzdekl kı»ın «dttn ve kömtirünü Çatalca köylerinden temin edecek DOn ÇatalaüılardAn mürekktb Wr btyet. bcraberlerindt Catale* Ş«hlj M«« M«l üyelert bulundugu haldt Vall v« Beledljrt Baskanını zlyaretlt rol v* aaglık ljlerl hakkındaki lhtiyaelanıu blldlrmlsltrdlr. Aldıgımız mtlumat» Dazaraa B«l«. dlye tstar.bulun geltoek aeneki kflmOr ve odun lhtlyacının temini İçln tattrta. oüılarla blr anlasma yapmlstır. Çataleaya bağU tstlranca vt dlgar kSylerden gelecek »ent İçln bol mlk. tarda odun vt körnür getlrllerek ıtok ediiecektlr Rumanyadan (thrlmlza ZS ragoe kAmırr gelmlgtlr. Yugotlavyadaa T«nM<a blnler» torba komür gelznektcdir. KS. mür talebi pek azaldıgından bunlar gelecek kif m«vsünl lçin ««n««ı«*«fc tır. Dr. Nurullah Kunter İsianbul adliyesinde terfi eden hâkiıtı ve savcılar YAZIHANE NAKLI N •evgill armemlr vt hemsiremlı aıdz ruhu İçln 30 mirt bugünkü •all gunü Iklndl namatım mütt. aktb Sl?ll Camllnde Mevllrî oku. nacagından akraba, dort vt dln kardeslerlmizln tejrlflertnl rlea edtıis. Yalaz alltal M E V L İD SAFDER YALAZ'uı Şehrimlze ge'en raporlardfc btı yıl ttftik Mıhîal'ntn geven yılları naza. ran yuıde 1520 nlsbetlndt nok«an ola. cağı blld'rllırektedlr. Yapajı plyaaa. «nda hareket yerll fabrlkalann ve bilr>3=«» Sumerbankın mubayauına ln. huar etmektedlr S»oklar bltmla glbldlr Tiftik istihsalt ta Çehlr Mecllal bugün saat 15 te VaJI ve Beledlyt Baskanı Fahreddln Gokayın baıktnlıîında olağanüstü blr toplantı ympar«(k Vllkyetîe Beledlyenftı aynl. lslnde çahşacak komlsyona 8 klrillk blr heyet aeçecektlr. Heyet. tarlhl lntlkal devrlnln « u U n HAVAGAZ! LÂMBALARI nı te«blt ve tatblk edecek Beledlye lle i{i(hn tekamültlııde ytni bir Vllâvtön ayTilma»ı ljlnl blr ay zarfında t»mamlıyacaktır merhale Irçkil »tti .. Fakat bu Topkapı MUzesi hazine dsiresinin tenvıral »a«ıl«sı da iktitadi ol maktan utık «e tehlıkelı idi... açık bulunacaği güler Haber aldıgımıza gore. Tapkapı 8a. rayı Müıealntn Hulnt datresl ptrsembe vt ptıar güıjltrl, dljer »ek»lyonl»n l*e P»**rtesl. .çaraamba, cunı vt eumartesl gürüerl açık bulunacak, ulı günleri tatll yapecaktır. TUrk vt t»lftm Merleri MUıe«rt lle Fatth MUzeal perjembt gününden bafka hergıln rlyaretcllere açık bulundurula. caktır. Ittanbul Muftülüfunaen 31 Mart ve 1 nlsan 1954 ve Î6/Z7 Receb 1373 tarlhine müsadlf çarsamba aksamı (perrembe gece«i) mubarek Leylei Mirac llftn olunur. Şehir Meclisi bugün toplamyor KURDOĞLU KAYRAL Asmaaltı tnan handaki yazıhanelerlnl. Bahçekary GARANTÎ han No 412413 e naklettiklerini sayın müsterllerine ve dostlarına saygı ile bildirirler. Telefon 29834 NHUferhatun tlknkulu ögrencllerinl Koruma v« Yetiytınne Dernegl tarafın. dan bu akşam Saray ılnemasında verll»cek konser, sana'kâr Ssfiye Aylanın rahatsızhgı dolayısile tehlr edllmıstlr. Bir konser tehir ediMi hesab sahıbi Salâhaddin Dostol EMIRBANK 5 NUan 1954 Pazarteıi Günü M E V Lî D Avukat Handan sevglll annesi VE HATİM DUASI EIHİNE DALAY Kaftaneının YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulundan: nİZ>IE1 İ>İZE GİRECEKTIR Gaıib flçılı» Hsdiyelerinden Başka rengin ifcramiyeli günlük Buflün, elektrik ıtığı, dlğer tenvlrat vasıtalannın tamamen ye rinl almış bulunuyor. Eltktriktan bahsedlldlğl zaman llk akla gelen Bankamız hlssedarltn, 29 mart 1834 t*xlhlnde yaptıkları fevkalâde gerıel kunıl toplantısınd*, glrket »ermayeslnln (5) mllyon llra arttırılmasıın kararlastırmıslardır. Mevcud (10) mllyon llra termayenin % 50 »i nlsbetlnd» olan tezyidi »ermayeye, esaj mukavelenajnemizin (18) ve Tlcaret Kanununun (394) üncfi maddelerl mucıbince rüçhan haklarmı kullanarak lstlrak etmek istlyen hissedarlarımııın, t&hibi bulundukları hisse genedlerlle birllkte en geç 13 nlsan 1994 tarlhlne kadar Bankamız Genel Müdürlük veya gubelerln* müracaat ederek lstirak beyannamelertoi lmra v« taahhüd mlktarlarının tamamını defaten tedly« etmelerl rica v« ilftn olunur. Mubarek Mirac kandill ve haftalık keşidelerdsn Hanlmın azlz ruhuna lthaf olun. mak Uzere olumünün 40 ıncı günu ol&n (30 Mart 954) bugünkü a*lı punü 8?'e namazını müteakıb S!|ll Camilnd» tanınmıj hafular. J an Hafız Hacı Hasan Akku«. Hafız Hasan Kökdemlr, Hafız Ahmed Hızal. tarafından Hatlm duan ve Mevlldi ŞerU okunacagından ak. raba ve dostlarımızm, meılekd»». larımın ve kıymetll alleleıinln müekklllerlmln ve arru eden bü. tün dln kardejlerlmlzln tejrlflerlnl rlca ederlm Kızı Handan Kaftancı İSTİFADE EDİ\İZ TEL: 45467 CÜMHURİYET Llra KJ UT» KI. Sentltt 4Z.00 U.Ot Altl ayllk O.SO 4İM Oç aylık 1100 UM Blı ayük 4.50 I.0S D IKKA T Gazctemlzt gonderileo evrak *• Ttnlar nesredilsln edlimetl» ıadt olunmaa, banlardan raenıllyet kabul edllm«x rörkü söyliyerek n»l dövmege baaladı. Karşı duvann dibindeki gübrelik buğulanıyordu. Gün ijrlc» değince, buğu çekildl. Sonra da jrukandan aşagı Mustafa Efendinin geldiğı görüldü. Mustafa Efendl dükkâmnın kapısında Topal Aliyl görünce sabah sabah, güldü: 1 MART 30 RECEB 25 NUshası 15 kunışrnr •\bone jeraiti Türldye Hark V. 5.47 12 19ı 15.52 18.32 20,04 4 04 1 i I I J o M m ADRES: Galata, Tersane (Mahmurüye) cadJesi No. 174 176 G E N E R A L ® ELECTRIC •mpulü B<X I9W VERIR F U U DAYANIR . E. ]11 1( 5.471 920 12 00; 1.33 9 34 £. Receb Çavus, Cabbar, Topal All, iyi bir çoxnıksun. Senin yerinde CUMHURtYntn KDKBÎ TETRİKA81: Memed arhk dört klşi olarak ahıra baskası olaydı, beni çoktan 81durördü. Sen anladm kl bunda benim döndülerSamanlıktan çıkıp. yola duştuk suçum yok. Bak. bile bile yalan söyliyerek Hatçenin ustftne sahldlerinde daha gun doğmamıstı. llk etsevdim, o laman suçum bflMemed: «SaSlıcağlan kal Hürü ana' yuk olurdu.» Receh CPVVS çoktandır s8ze kaDurmuş A!i emmi, saâlıcağlan kanşmıvordu. Tocala: 1ın cümlsniz» dedi yurüdü eDemek sen iyl Iı sürersln?» Kdv yai aş v v a ş uvanıvordu Bir Iki bacadan duman tütmeğe bile di\e sordu. Topal: bn=lamı=tı «SürerdimD dedi «Sonra veHürü hısımla: ırMemed1 Memed!» dedi, «o min ettim tnsan izi sürmemeğe yeyanmdakl gâiur Topalı kıvma gibi min ettim.» Receb Çavuş: kıvmazsin, o vezidı kıymazsan sana hakkımı helâl etmem Dönenin »Hayvanlardan ne istersln di «Ne oldu sana böyle?» kemıklerı de mezannda sızlar öyleyse?» Receb Çavuş: Dııvdun mu dediklerimi?» Topal: «Vay vay vay anam!» diye «Ağamı» ded:, «geyik mevik inliyordu boyuna. Durmuş AJi «Yolun açık olsun yavrum» izi sürerim gayri. Ava gidenlerle Topal AL: dedi «Bakma bu delinin sözleri Onu da yapmazsam ölürüm. Ben iz «Yara çok «lsml». Boyl» olsürmesem ölürtim.» n? » maz Gittikçe daha azar. Bir köye Cabbar: Topal Aliye de dSndfl: lnelim, Bu yakmda San Ümmetin «Yaa!» dedi. cAli sen de kusura kalma Av evl var. Istersenlz oraya gldelim. Receb Çavuş: ratiann yaşhlığı da cip eter oluİyi adamdır.» yor» «Vay anam vay!» çekti blr. Receb Çavus: Keyün dışına çıktıklannda Topal Asıh kayanın düzlüğüne gellncive tOlmaz» dedi. «Blr yara lçin Alr kadar bir daha ağızlannı açmadılar evlerde kalamam. O gâvurun arka ırO eâvurun Slümünü 'eözumYollara çiğ düşmüşrü. Buradakl smı bırakamam» Sonra da kızdı le göreceSim ha'» dedi, dudaklan toprak kırmızıydı. Bir de koku geli «Memed, Cabbar gelin buraya Bu Bi yaladı Hoşuna gidecek bir iş yordu topraktan. Çukurova kokusu takibde çetebaşılığı bana verecekolursa. hpp dudaklarını yalardı. gibi bir şey. smiz Ne dersem emrımden çıkmı «Benı ıvi dinle Memfd kaHaş Receb Çavuş: yacak^nız. Kabulü mü?» dedi 'iSara cok kötnlük ettim S"< «Vav vay'» dedi < Vav ray Memed: na çcV 'vı'ik etmek isterim bun vay anam' Di2İerim kınlıyor. Ba «Kabul Çavuf» dedi. dan sonra da Bu gâvur temızlen şunı tutamıyorumî» Cabbar; dikten teı\Tp da. sana yardım ytpCabbar: «Nolacaksa kabul» dedi. «Nt mak lsterim Sen merhametli, sen «Etme blre Receb Çavus» de yapacaksm bakahm?» Topal ayagını tâ arkadan süruyerek hızlı hızlı, koşarcasına, devrilip kalka kalka yürüyordu. Gece, usuldan bir rüzgâr esiyordu Donuk bir ay vardı Ağaclann aruından pare perc döküîüyordu. «Kuşun kanadırun aJtına stıklanmışsa da bulurum onu» dedi, kendi kendine. MEMED Tagm. YAŞAR REMAL Receb Çavuş: «Emrime kim karşı koyarsa vururum» dedi «Babam olsa vururum.» Cabbar: «Pekl> dedi, «ne yapacaksm? kimse emrinden çıkmıyacak Yapacağını söyle!» Receb Çavuş: «Karışma gerlslne» dedi. Topal Aliye döndü: «Topal Ali» dedi, «aen iyi iı surersJn. Bu Abdı gâvurunun yerlni bulmağa söz verdin.» Topal Ali: «Söz verdlm» dedi. «Söz Termesem bile onu ben öldürmek isterım Çıy çiy yemek isterim ben onu » Receb Çavus: " «Şımdi gel karııma. Söyle ba\alım, sence neredediı Abdi sündi?» Topal: «Şimdi yerini bilemem Ya kasabada, ya Avşar köydedir. Belki de tâ Yüregire inmiştir. Arayacağınızı billyoraa, mutlak Yüreglr dü« lüğüne inmiştir. Yüregire eşkiya inemez. Dttzlükte bannamaz.» Receb Çavus: «Peki Yüreğir» innusee ne yapacagız?» Topal All: «Kardaf» dedi, «dağa çıktıgı «Ben onu gozetlerim Ne za nı duydum da çok sevindim. Seni man Yüreğirden ajmhrsa, giz* ha görmeyl çok arruluyordum.» Topal All, oalan ftylt, evin avluber veririm. Ben onun pejinl bırak •unda bırakrp getiıin gerl dondü mam.» yflrudü. Receb Çavuf: San Ümmed «rkanndan: «Şimdi?» dlye sordu. ı gelir. O gâvur dinliyi de hiç sevmez.> Dcindiye doğru San Ümmetin ormanhk bir tepedeki tek başma, yapayalnız kalakalmış evine geldiler. Topal All Ummeto: ttfte blzim tne» Memed bu» dedi, tanıttL Ümmet: «Bir kahve içip de ftyle gldeyTopal: «Siz |imdi San Ümmetin e din Ali kardat» diye seslendi. Topal Ali, dönmeden, kendi kenvindt kalırsınız. Ben Çukurovaya iner, yerinl bulurum onun. Gelir dlne soylenircesıne: «Isim var Ummet kardaş» deslze haber veririm. Haydi San Üramete gidelim. Bize uzaktan akraba di. «Acele ijim var.» «Ne o Ali> dedi, «ne oT Gözünün önüne, evinln yıkılışı Hırsızın izini bizim dükkânın içlgeldi. Yıllar yıll çalışıp tertemiz ne mi getırdm?» yaptıgı, donattığı evi bir saatin Topal Ali germerek doğruldu: ıçinde Abdi Ağanm adamlan tara «Öyle oldu» diye cevab verdi. rafından yıkılmış, viraneye çevMustafa Efendi dükkânını açıp rilmişti. Bunun üstüne dışlerini ıçeri girdık*en sonra: sıktı Biraz daha hızlı yürüdü. «Gel bakahm Ali. nerelerdey Kasabaya girdığinde yeni yeni sabah oluyordu. Pazar yerine gel dın bire kardaşım? Hiç göründi Süpürgeci muhacir Murad pa medin» Ali: zar yerini tot kaldırarak süpürü «Sorma» dedi. «Felâket üstüyordu. Muradm fişümüş bir hali vardı. Murada bir selâm vererek ne felâket » kahvecl Tevfiğln kahvesine aynı Mustafa Efendl: hızla yurüdü. Kahve daha yenice «Duydum.» açılmıştı Bir çay istedi. Tüten blr Topal AHçay getirdiler. Heyecandan içi içi «Duyduğun giblo ne «ığmıyarak dükkânlar açıhncıya Mustafa Efendl: kadar kahvede bekledi. «Abdi bunu iyi etmemia» deGünün llk ısıklan kasabanın ak di. «Beş, vakit namazında niyarınta«lı kaldınmlanna dökülürken, da ama, iyi etmemls Sana yaptıftı Mustaia emminin dükkâmna gitti. | insanhğa yakifmaz.» Mustafa emmı Mara^lı, hoç, ak saTopal All: kallı bir adamdı. Dükkânı daha aç «Abdi Ağa burada rml» duymamıçtı, Ali dükkanm kapısma «ır duğuma gore» diye Mustafa Efenönı verdi oturdu. Bekledi. Onün | dlyi yokladı. «Ne geziyor ola? O den burnunu yere sürerek bir uyuz buralardaysa ben gezmeyim kasaköpek geçti. Kör Hacının nal döv jbada. Sonra başıma i* getlrlr.> dügü yer karşıdaydı. Aı sonra K6r (Arkası var) Hacı geldi, tezgâhın ba#ına geçtl, I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog