Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Vitona • ÛNSAL DOCU JV ! umhuriyet 1rt CK7 lU.Oü/ R L J R U C U S U . ' T U N U S NADt ralgraJ va mefctub adwti: Cumhurtyet tıtanbuJ Poat» Kutusu: tttaabul No. 24S T«kfonlai! Dnnrml SantraJ l u m a n c : t4298. î a » t»l«rl: M2» Matbaa. 24290 Salı 30 Mart 1954 Kırmızı bıçakları î ^ İ KALİTEDÎR. Istanbulda kazanan 11 D.P. adayı feragat ettiler Bunların yerine genel merkezce müstakil olarak gösterilecek adaylar arasmda Rauf Orbay, Ali Fuad Cebesoy, Hamdullah Suphi ve Nadir Nadînin de bulunduğu bildirili yor Ankara 29 (Telefonla) Aday voklamalarındsn ahnan neticelenn 1 Demokrat Partı eenel meıkez çe%'' relerınde umumıyetle genij blçurle memnurluk uyandırdığı anlaşıîmaktadır Memnunluâu arttıran cihet İstanbul dahil olmak üzere bir çok adaylann secılmelerine rağmen »enel merkeze muracaatle feıagate âmade old\ıklarını bildirmelerıdir. Istanbulda teşkilât listesınde yer İzmirde Yalılar ilçesinde D.P, aday yoklamalan yapılırken C.H.P. Genel Merhezinin İstanbut teşktlâtt tarafından boş btraktlan beş adaylığa seçilen zevattn isimleri dün belli olcfu yoklaması Vlısırda askeri rejimin devamına karar verildi İhtilâl Konseyi, demokratik rejimdeıt vazgeçildiğini resmen açıkladı General Nagibin yeniden istifa ettiği ve göz hapsine alınmış oldugu bildiriliyor aglıca Iki partiy» «14 •day yoklamalan evvelld gün yurdun her tarah»İstanbulda »eçim yoklamasını kazanıp ada> lıktan feraga t edenlerdcn altısı 4a yapıldı. Hiç bir «nltıyı meydam Selim Ziya Seyfeddin Salâhaddin Selâml Hasaa Arkası S. 7 Su. 1de wmeksizin, lükunet T . intiza» Oğuı Kangıl Erengil Goktürk Gogen Karajavm havaaı lçinde Terilen ©ylar »onunda Dctidar ve muhalefet partileri tarafından biıyük »evıneB küUesine IUnulaeak adaylann büyük kısmı artık belli olmustur. Bunlardan kunl tanınmıj, kimi ax tanınmış 5«lulyetlerdir. Haftalardanberl merak Içlnde yoklamalan bekliyen vatan4aş, kesln listelerl gdrdükten sonra nnınboylu düşünecek, inançlanna D. P. lilcr Adan Mcndcrcsi T» duygulanna göre karannı verl» listelcrinde ebrınck I mayısta oyunu kullanacakhr. Son istiyorlar •oz her halde yalnıı onundur. Adana 29 (Telefonla) D P Bu vesile ile bizi en çok tevlndlKaraısalı bucak teşkılâtile Adana retı nokta, Türk mllletinln, kendi meıkez teşkılâtı BaşHakan Adnan kaderlni elinde tntmak bakımından Arkası S. 7 Su. 4 de kıskanç bir hassasiyet göstermesidir. Genc İemokrasimizin en ziyade 6Jünecejimiı tarafa da budur. .Milletler, Uyık oldnklan hükumetlere malikrirler. diy» MoritefMjuleu'nün Wr sözü vardır. Bizim halkımu, bu gerçegtn manasııu derinden kavramış bir olgunlukla seçimleri yatandan takib etmekte, devlet bünyesinln Esa« seçim mücadelesl Mendere» yapıcı bir organı olarak tizerine düve İnönünün Egede görünmele•en büyük vazifeyl dikkaü» başarmağa çalışmaktadır. rile bashyacak Mısır hükumeti, ahnan Aday namzedlerlnln Hânı, yoklatzmlr 29 (Telefonla) Bugün Basın balosu için davet malar, adaylann seçilmesi, Ustelerta tedbirlerin bir emsal jehirdeki konuşmalar, yalnız parhazirlanması gibi i§l' r nU»»ye* v « " edilen yıldızlar dün tilerin belli olan mebus «day lısteteşkil etmiyeceğine dair tanda» karşısına çıkmak jayesU» leri üzerınd» cereyan etmiştir. Par Napoliden hareket ettiler partilerce başvurulan «anırl (ormahükumetimize teminat tili çevreler k«ndl listelerıni kuvlitelerden Ibarettir. Vatandas, önüvetli ve iyi görmekte, tarafsız ç«vîstanbul Gazetedler Cemlyetl taHacı Nafibin soo recfanlerinden biri ne «unulan adaylann hepsini ayn verdi r»l«rd« ise, her iki Uraf lirtesınde rafından bu yıl 10 nisanda Dolmanyrı elbette tanıyamaı. Onu şn reya Kahlr» 29 (A.P TJIA.) Mı nesretmıı ve nümayislerin yatak Arkası Sa. 7, Su. 3 d« bahça Sarayında verilecek olan sırda bajlayan kanlı nümayi|ler Ankara 29 (a.a) Hariciye Vebu şekilde oy kullanmağa »evkedeedildiği v* halkın »ükftnı d»vet muhteçem baloya ttalyan sinema kâletınden bildirılmıştır: eek »millerden biri, partilerin yadevam etmektedır. Bu vaziyet kar edildiği bildirilmiştir. Arkan Sa. 7, Su. 8 d« Iki memleket arasında mevcud yinlıyacağı »eçim beyannameleri ise, sısmda Iç İsleri Vekâletl bir teblig Arkası S. 7 Sü. 8 da dostluk munasebetlerını idame etbir diğeri ve en mühlmml de vatirmeğe azimli bulunan Turkiye v« tandaşın kendi tecrübesi, kendi bilMısır hükumetleri, 2 ocak 1954 akItisi ve kendi sağduyusudur. Dünşamı Kahire operasında vukua geyanın her yerinde politikacılar bu len hâdisenin ve onu takıb edea son amili pek kaale almazlar. Daha vak'aların yarattığı vaziyeti karşıdoğrusu, ^ecmenln psikolojik hüvilıklı bir anlayış zihniyetı içinde v» yeti üzerinde işliyerek, propaganda objektif bir sekilde tetkik ettıkten yolu ile onu kendi taraflanna çek»onra, birbirlerine famıml teessur» Sarsintimn merkeı üssünün meğe gayret ederler. Bu, şüphesl» ltrını beyan etmiflerdir. İspanyada olduğu anlaşıldı demokratik mücadele sUteminin ka Arka« Sa. 7 Sü. 1, dt bul ettiği usullerden biridir. SeçmeKandılli Raıadhanetinden bildlAmerika Ehş Işleri Bakani, hür dünyanın Hindine hitab etmek, fn veya bu şekild» rilmi?tir: hareket etmesininrallMmenfaatler» çini ve Güney Doğu Asyayı kurtarmak için Diın Türkiye laati 11» 8 1 21 dadaha uygun olduğu fikrlnf ona aşıkika 50 laniye geçe, merkez üstttharekete geçmesi lâzım geldiğini belirtti lamağa çalışmak her «iyasl teşeknün rasadhanemızden uzakhğı 2330 külün en tabil bir hakkıdır. Propakilometre olarak hesablanan tahribfandacıların yetişme tarana gör«, bu New York 29 ( A P ) B. Ame v» güneydoğu Asyanu» bütününü kir bir relzele kaydedilmistir. mücadele bazan çok »evlyeli, bazan rika Dıs tşleri Bakanı Foster Dulle» ele geçırmelerine mâni olmak için Arkası Sa. 7, Sü. 2 de az seviyeli. hattâ »evlyesiı blr m«bu gece burada yaptığı bir konuj hür dünyanın müşterek bir harek» Arkası Sa. 7, Sü. 4 t« hiyet alabilir. Fikir münakaşalan e«mada, komıünistlerin Hindiçiniyi bucak jahsiyat kavgalan hallne d8C.H.P. nln Istanbulda bastırdıgı teçlm afişlerl külebilir. Vatanda?, kendinden ey MARMARADA KÖPEKBALIĞIAfyon, Î9 (Hususl »urettt gön difi kalmasile netıcelenen yoklamaIstiyen Insanlann birer eambazhane Şaban isminde bir balıkçı Tıızladt ttalyaniara göre; Fransa A ^ u p derdığimiz Muzaffer Celâsun bıldi lardan sonra, bugün D.P. 11 idart ku aoytarın Ifibi btrbirlerlnl tokatla1,5 ton ağırlığında, 4.5 metre uMıidafa^ Camiasına cirmediğl riyor) Dun burada yapılan v« 6 ruluna yoklamalara hile va fesad maga kalkıştıklannı aeı reya tath zunluğunda bir kopekbalığı yakala Arkan Sa. 7, Sü. 3 te takdirde, Amerika, Almanya, milletvekili dahil, 40 adayın liste bir tebesstimle, fakat her hald« 1bmı^tır. Resim, balıgı ve etrafıaa Türkiye ve Yunanistanla retle geyreder. toplanan merakhları gösteriyor. yeni bir müdafaa sistemi Bütün bu gürttltfl T« patırduun kuracak •sıl konusu vatandaşın kendtddir. Memleket kaderini dört yıl Içln elFoma 29 (Nafen) Atına v« tthal mallan cabş fiatlannm lerine teslim edecegl topluluğn • Turkiye seyahatlerınden sonra Bakentrolu da Belediyey» «eçecektir. Dogruyn «ı dojrncbn, tı Alraanya Başbakanı Adenauer'in Doktor Bedi Ziya: cTedrisat sisteminde tahatalıyi hatanzdan, samlmlyi as aa•erildiğinden 27 murakıb Romaya yaptığı kısa «gaynresmi» lebeye yüklü vazife vermek yerine sınıfta mimiden e ayırd edecek, mllll Iraaknacak zıyarete buradaki siyasi mehafıld» denln en iyl blr «ekllde teıahürünfi gayet büyuk ehcmmıyet atfcdılmüşahede ve tecrübeye dayanarak öğretmek j Kâr hadlerinin taytn v« tahdidi Melamağa • çalışaeaktır. rnckteHır Bu zıyarctın Italva dış hakkındaki kanun Beledıyeye teb İnjd'iz Ortadoğu Ksra Knvvetlcri Çok şükür bu neöceyl dofctırmaen iyi yoldur> diyor ?ı\a^ctınHe VEÜI bir rÎP2i5Lkh£ç yol lığ edildiğinden tatbıkına aid hu Komutanı dün Miliî Savunma fa yarıyacak bnkanlar bugiin yuraç^bıleceg' b'le bildırılınekt^d'r. Bakanı ve Orgcneral Nuri suslar incelenmektedır. Bu kanundumuzda her ramandan daha nokBir tesadüf eserı olarak fehri mize cevab ıstedım. Profesor, oğItalvadakı kanaate goıe, Fransa Yamutla görüştü la, gimdıye kadar beledij'e kontro«ansız bir sekilde mevcuddur. Önflmizde karşılaştığım Ankıra Sıya rencılerın sınıfta bırakılması mese ı ve dıger bazı Avrupa menıipkctlerl lundan harıc tutulmuş olan ıthal müzdekl bir ay bojTinca sürüp (flAnkara 29 (a.a.) İnçiltere Or sal Bılgıler Okulu proff^nrlrnnden lesine aid fıkuleımi ve oğretım ! Avrupa mu<1af3a sı^tPmını ımia et Arkas\ Sa. 7 Su. 1 de decek olan seçlm patırhlan bittikten tadoğu kara kuvvetleri başkomuta Dr. Bedi Ziya Egemendcn anketi Arkası Sa. 9, Su. 5 te Arkası S 7 Su. 7 de »onra. vatandas yalnız vlcdanınm »enı General Sir Charles F. Keightsini dinlivecek ve kftrannı elbette BU GİDİŞLE ley, beraberinde esi ve yaveri olduona göre verecektir. ğu halde buçun saat Ti S0 r>n hususl NADİR NADI Arkası S. 7 Sü 2 de Afyonda D. Parti yoklama neticelerine itiraz edildi Seyhanda seçim mücadelesi Diyarbakır D.P. lileri arasmda da Samed Ağaoğlunun hazır bulunduğu bir ziyafette kavga çıktı tzmirde ^ . İtalyan clıırıım sinema yıldızları Kahire hâdisesi kapandı geliyor Dış İsleri Bakanlığı dün bir teblig neşrefti Dün sabahki şiddetli zelzele Dulles'in alâka ile beklenen nutku Adenauer'in Kâr badleri kanununun tatbikı hazırlığı Oğrenciyi sınıfta bırakmalı mı? dair tefsîrler seyahatine Bir Profesöre göre lise Gnl. Keightley programları yüklüdür Ankarada Oğretmen iııtılıak kannnn Şehrimizde 1276 öğretmen terfl ALT1 HAFTA ARA İLE İKİ DEFA DOĞURAN KADIN Amerikalı suretile kanundan faydalanacak bir denizcinin karısı, 10 ^ün onee bir kız doğurduktan sonra 6 hafta Yürürlüğe girmı? bulunan Ilkok'il içinde bir çocuk daha 'loğuracaktır 31 ya?ında Bayan Thelma ChapSferetmenlerine aid «İntıbak Kamı man, bu çifte doğumu. Donanma Sıhhıye Bırlığınden kadın doktoıu nu» nd»n, şehrimiz MılH Eütim Yzb. Paulıne Clark'm anlndıgını sovlemiştır. Bu, çok ender rastlanan kâdrosuncla favdalanacak o§r r bir tıhhl vak'Rdır. EcsİTide. Ba\ an Chapman'ı ilk çocujhınu doğur A Sa. 1, Su. 2 d« dukUn tonra doktor Clark ilt birlik'e göstermektedlr, Yuaus Nadi ; Nükâîati Yunus Nadi mükâfatının 195354 «En KÜZPI hikâye» müssbaks'ina okuyucularımız tarafuıdaa yazj gönderm» muddei evvelce de bildırdığımiz ve müsabaka lartlan arasmda ka; dettığimiz veçhile ı nisan tanhlnde nihayete ermektedır. Bur dan sonra yazı kabul edilmiyecek, yalnız şımdıye k.ıcljr gelmı olan hıkâyelerin incelenmesın ve neşre lâyık goı uleniprın gazetemizde vaymlanmasma devam olunaraktir. Bağdad su istilâsıtıa maruz Dicle nchrinin feyezanı çok tehlikeli bir durum yarattı Bağdad 29 (A.P.) Dicle nehınm kabaran suları bugun Bağdaiın modern mahallclerini basmı?' tır. Bu feyEzan fclâkctmin .VJO ie Arkan S. 7 5u. S dt Milletvekili namzedleH... Yakkma KuruJu azalan... •efmealec...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog