Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAVAS PİLOTU Sıvıl havacılıkta olduğu kadar savaı pilotluğunda da büyük yararlıklar gö»termiş olan A. de SaidExupery, yeni Fransız edebiyatçılarının en ünlülerinden biridir. Bu soy yazarın en olgun eseri de hiç süphe yok, Savas Pilotudur. Burada bize, bir tek kesif uçujunun çerçevesi Içüıde Fransanın yenilmesindeki büyük dramı bütün heybetile hissettirir. Ziya İhsanın ba »an iie çevirdiği bu eser, Varlık Y» ymları arasında 1 lira fiatla cıkmıstır. 9Q U1İCU £,y nnra u m huri yet KURUCUSU: YUNUS NADİ . lU.OOU *• mektub idre*l: CumhurİTet UtanbuJ Posta Kutuau: tstanbuJ rTo. 246 Taltfonlu : Omum) SantrmJ Numanaı : 24298. X a s I f l e n : 2429ü. Matbaa. 24290 öğretmen 29 AKTİF Yazan: ^ Amerıkada. AvTu&da&şfiKrıerVıleketımizde kullanılaıt ARVıf Metodlar ve uyguh TANESI 15İI K1 Ahmed Kitabcılık ve Kağ\dc İSTAN1 ı %3iA» 3 * Çarşamba 3 Nart 1954 Albay Çiçekli rejimi tasfiye ediliyor Yenî Suriye hükumeti, eskî diktatörün bütün adamlarını tevkîf etti ve Çiçekli kanunlarını hükümsüz saydığını ilân eyledi Ziraat Bakanı N'cdim Ökmen dünkü kongrede konuşurken Eisenhower'i öldürmek için hazırlanan komplo Amerikan mebuslarına ateş eden çeteye mensub bir Portorikolu Başkanı ararken yakalandı Hukumet binaian etrahnda pnlH sıkı tnıni.vet tedbirleri nldı. koınimis.tferin hıı hâdisede np rol n\nadıkları araştın!ı>or NewYork 2 (R.Nafen) BırleMk Amerıka enımvPt teşkılâtmın bueun verdığı malumaU sore, dun temsilciler meclisınde uyelere ate} eden Porto Rıko"lu tetlnşçı çetpsıne mensub şahislar, Başkan EısenhoAer'i de olduiTnek için plânlar hazırlamışlardı. Dığer taraftan Eisenhovver'i aramakta olan bır Porto Fıko"'unun tevkif edıldıği de ılâve edılmektedir. Arkan S. 6 Sü. 7 de Hacı Nagib ile kendisini hapscttirmiş olan albay Nasr (sajda) ve binbajı Salah Salcm (solda) barışlıktan sonra elele Şam 2 (R T.HA) Suriyede işbaşı yapmış olan yeni hukumet, Çiçekli rejimini tasfıyeye başlamıştır. Eski diktatörün bütün adamlan vazifelerinden uzaklaştırılmakta ve tehhkelı gorülenler de tevkif edılmektedir. Bu arada, ilk olarak vazifelerine son verılenler arasında 3 valı ile Emnıyet Genel Müdürü ve Rariyoevi Müdurü vardır. Cumhur Başkanlığı umumi kâtibi de vazifesinden alınmış ve buraya Surıyenın eski Ankara Büyuk Elçısi Necıb Ermanazı getirılmiştır. Suriye hukumeti, Çıçeklınin dık tatorluk devrınden kalma bütüa kanunları da hükümsüz addetmıştır. Ankara 2 (a.a ) Ankara vilâDığer taraftan yeni idare, drfl yetı teknik ziraat kongresi, bugun idareyi, sokağa çıkma yasağını saat 10 da Dü ve TarıhCoğrafya kaldırmıştır. fakultesınde açılmıştır. Arkası Sa. 6 Sü 4 te Kongrede, Cumhur Başkan Vekili Refık Koraltan, Tarım Bakanı Nedım Ökmen, Ankara mebusları, Ankara Valisi, Ziraat fakültosı pro Arkası Sa. 6. Su 2 de Teknik ziraat Ankarada dün ıtıühim bir kongre toplandı C, kanununun 13. maddesinin tefsiri reddedildi Ankara 2 (Telefonla) Türk Ceza Kanunu 13 üncü maddesinin riilerek yapılan tefsır talebi fiddetli tartışmalardan sonra muhtelif safhalar arzetmiş ve nihayet Adalet Komısyonu bunun bir tesis mevzuu olduğu mulâhazasıle kanuna bir fıkra eklemışti. MeclısLn dünkü oturumunda, komisyona tefsir içın havale edılen bır mevruda kanun teklıfi getirılmesi uygun görülmemış., rapor reddedilmişti. Tefsir mevzuunda açılan konuşmalar kâfı görulmuş ve bugün Arkası Sa. 6. Su 4 te Mısırda 118 kişi tevkif edildi Bunlar arasında 46 Müslüman Kar3e$fier~uyesi de var Kahir* 2 (R) Bu gece Bajbakan Abdul Nasr tarafından açıklandığına göre. Hacı Nagıb'i ve ihtilâl konseyini, barı«m=<yı müteakıb devirmek içm biı suikasd ortaya çıkarılmış ve kütle halınde tevkifler de yapılmıştır. Mısır Bajbakanının ilâve ettiğlne gore, Hacı Nagıh'ın geri rionüşünü tesid maksadıle halk sokaklarda sevinç tpzahurlerinı ızhar ettiğı bir sırsda, suikasdciler darbeyi yapmak istemi«Ier fakat polıs teş ArJcast Sa. 6. Sü. 8 de B.M. Neclisinde dün 11 lâyiha kanunlaştı lukla iş ihtilâflarını halleçlfcek Vilâyet ve yüksek hakem kurullarında kimler bulunacak HEM KOMİK. HEM ACI Bir sokak. çopçülerın gayretıle çöpluk halıne geldi deseler inanmazstnız. Amma, foto muhabırimLZin objektifine geçirdiği şu resim, hakikatı bütun komıklığı ve acılığı ile ortayo koymaktadır. Bu sokak Galatadadır ve «Yemisçi Kasan» adını'taşımaktadır. Çdpçü, topladığı çöplen buraya ne DÜ/ıık gonül rahatlığı ile yığıyor; dıkkat edıyor musunuz? Belgradın Rusya ile münasebatı Mareşal Tito, bu münasebetlerin düzeleceği ümidini izhar etti Belgrad 2 (A.P.) Yugoslavya Devlet Reisi Josip Broı Tıto, bir harb patlak vermesi ihtimalinın |imdi iki yıl evveline nazaran daha uzak olduğunu söylemiş, Kızıl Çinin diplomatik alanda tanmman lehinde konuşmuş ve memleketile Rusya arasındaki munasebetlere temas ile bunlann düzeleceği ümid ve inancını belirtmiştir. Bununla beraber Tito, Yugoslav Rus münasebetlerinin şimdiye kadar normal diplomatik taamullerden gitmediğini söylemiştir. Petrol tasarısında yapılan değişiklikler Memleketimizden Bynlan Amcrikalı mütchassıs, son tadilâttan sonra kanun tasansınm hem yabancı sermajc. hem de Tiirkiye menfatlerine en u>gun şekli aldığını söyledi Dünyaca tanınmıj Amerikalı petrol mütehassısı Mr. Max Ball evvelki sabah saat 10 da BEA uçağı ile memleketimizden aynlmıştır. Petrol kanun tasarısının hazırlanması «ırasında, bazı gazetelerın hakkında yaptıkları yersız neşriyattan müteessir olan Mr Max Ball, kanun tasansına dair fiklrlerini ve Ankaradaki temaslarının neticesinı hareketmden once A r k a s ı S a . 6. S ü l d e Son kanşıklıklarda Suri>e Parlâmentosuna hücum eden nümayişçiler Londra 2 (Nafen) Tjmes gazetesinın Istanbul muhabirine göre, Turkıye, Yugoslavya ve YunanisD. P. Gcncl IMcrkezinden İI tan askeri temsılcıleri 3 hafta sonbaşkanlığına gonderilen talimat ra Ankarada toplanacaklardıı. Tinanıcye göre 5 kişilik bir hejet mes muhabiri, Balkan paktmın mühım safhalarından birinı bu toplanseçim işlerini idare edecek Arkası Sa 6. Su. 3 de îzmirde seçim kampanyası Balkan askerî paktı Time«, Ankarada yapılacak üçlü goruşmelerin ehcmrnijetini belirtiyor 1950 senesinde Truman'ı oldürmeğ* çalı?an Portorikolu tethişçi çetesine mensuh Carmen Bu arsds, I5 kanununun baa Ankara, 2 (Telefonls) B. M. Torresole Mcclısının bugunku toplantısında 11 maddelerinin tâdıli h = kkındaki kalâjıha, muzakereleri tamamlanarak nun lâyıhası da bulunmaktadır. Arkası Sa 6. Sü. 3 de kanunlaştı. Dünkü Şehir Neclisinde tartışmalar Hâlde çabşan fakat dükkâru olmıyan esnafa da fatura kesme hakkuun verilmesine dair rutanak gürültiiler kopardı Sehir MeclUI dün Ferzan Arasın başkanhğında toplanmışür. Hk olarak, Hâlde i» yapmakla beraber Arkası Sa. 6. Sü. 8 de Turistler geçircmedikleri Türk paralannı Yolen Salonnndakl Merkez Bankan ıubesin» geri veriyorUr Yurd hizmetinde Bakanların yolunu bayındırlık sergisi gözetliyen şüpheli adam Yenn Ankarada açılacak »ergide, D.P. iktidan •ırasında bayındırlık sahasında yapılan işler resim ve grafiklerle gösterilecek Ankara, 2 (Telefonla) «Yurd hizmetindt bayındırlık» ismini taşıyan ekspozisyonun hszırlanması münasebetile Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu bu akşam Ankara Gazeteciler Cemıyeti lokalinde bir kokteyl tertib etmi?, davetlılere ekspozisyon hakkında ızahat vermiştir. Bayındırhk Bakanlığının 5 ana kolu olan enerji, *u Uleri, limanlar ve demiryollan, ka Arkası Sa S. Sü. 3 de Ada^Iığtnı koyan Rauf Onursal İzmır 2 (Telefonla) D.P. Genel merkezinden bugün tl Başkanlığına seçim kampanyasım idare etme"k üzere bir talımatname gonderilmıştır. Buna göre ilden 5 kı Arkası Sa. 6. Sü S te Amerikalı turistler dün hayretler içinde kaldılar «Mademki Istanbul çarşılarında bizden dolar istenecekti, dolarlanmızı niçin vapurda Türk parasına çevirdiler?» diye önlerine gelene derd yanıyorlardı Dünkü yangın fadalan Yaşlı bir kadm ve bir çocuk yanarak, yaşlı bir erkek d« yangın dtananile boğularak öldüler Ankara 2 (Telefonla) Emnlyet Ikinci Şube memurlan dün gece Yenışehırde şüpheli bir şahsı yaklamışlardır. Orta boylu, kumral, sırtmda yarım bır palto ve başında kasket bulunan bir sahsın bazı Bakanlarm yollarını gözetlemektc olduğu görülmüş ve adam bu gözetleme sırasında yakalanmıştır. Salih adında olan şahsın bır kaç gecedir üstüste dev»m eden bu gözetlemelerde ne maksad güttüğü tahkık olunmaktadır. Adlî hatalar serisinden Sehırds vukuöulan tiç yangın sıEvvelki gıin saat 16 da limaru de Türk parası yerıne dolar taleb ra^mda, yaşh bir kadm. bır erk^k mıza gelen İngıhz bandiralı «Bri lerıle karçılaşan Amerikalı turıst ve beşıkte uyuv^n bır yavru yanatanic» transatlantiğınin şehrümize Arkası Sa 9. Su 6 da Arkası Sa 6 Su 6 da gebrdığı 511 Amerikalı turiit, riyaretlennden memnun olmamı»lar dır. Seyahati terüb eden firket, tatarruf maksadıle, sadece Arkeoloji ve Ayasofya müzelerüe Topkapı müzesinin bir kısmını gezdırdığı turistleri, bundan sonra yalna başlanna bırakmıştır. Bir Yunan balıkçı moförü 28 Lokantalarda, taksilerde ve alışırkdaşimızı Edremid sahillerine verış içın gırdıkleri ticarethanelerçıkardı 12 adadan kaçan ırkdaslarımız Yeni Resimli Romanımız: Nasnm Katil Yanndan itibaren (Cumhuriyet) te înrd hkmetinde Bajıudıılık Sergisinin nmumi gorunuşü Ankara, 2 (THA.) Dün gece geç vakitlerde bir Yunan balıkçı motörünün Edremid sahillerinde 28 Türkü çıkararak, geldiği istikamette kaybolduğu bildırilmektedır. Vatana iltica etmi? olan bu ırkdaşlsrımız, Yunan gemıstnin bu kısa yolculuk icin herkesten birer milyon rirahmi aldığını söylcmişler ve 12 Adada bulunan Türkler için arlık hayat hakkı tarunmaz olduğunu ilâve etmişlerdır. Düne kadar Batı Trakyadan vukua gelen ilticalar şimdi de bu alalara sirayet etmiştir. Son zamanarda Oniki adadan Yunanlıların lahi kaçmağa başlmaları ve bunarın Avustralya gibi uzak yerlere itmeyi goze almaları Yunan Oniki Ada Umumi Vahsini endışelcndirI mıjtır. Arkası Sa. S. Su. 2 de ru buz akını devam ediyor ÇopKice ile Kujnburgaz arasındaki sahilde 16 benzin varıli bulundu; bunlann batan bir motörden düştüğü sanıhyor Dün Kıyı Emniyeh İşletmesinın Anadolu Cankurtaran istasyonundan bıldıııldiğine göre, Anadolu sahılının 7 mil açıgıns kadar olan saha halcn buzlarla kaplıdtr. Arkası Sa. 6. Su 5 tc İNSAi 5t\a^M yîr jnidm Incaf ı^min'ir bır k»dtnı l&cırdı Gazetîler İNSAI r..;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog