Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Rac/c/onez hasfa mıl r .P. Ve C.H.P. Dün Adaylarım Seçtiler Bütün illerde hararetli bir hava içinde geçen yoklamalarda bazı sürprizler oldu | ril JTU • IU. î 10 umhuriye niftUCUSU: TUNUS NADf N g n f t» mtkttıb tirti: CumhariT** tataabul Peata Rutusu: tatanbo) rTo. 148 rtlafonlaı: Oonml Suıtesl •umana: U3M Taa t|l«r): M2N. Mathaa 24290 ŞARK v e EKABET Peynir Mayalan Yatanda bflyflk mlktarda plyajay* •* zedllteektir. Ortakoy Peynir Mayası Fıbrikası T ı m n n i ) razaneSl Bir çok milletvekili listelere giremedi Mısırda tekrar askeri rejime dönüldü Yunanistan üzerinde hava manevralari Buçün başlıyacak »lan manevralara Türk, İngiliz, Amerikan, Fransız ve ttalyan uçaklan işrirak edecekler Atina 28 (t.a.) NATO çerçevesi dahilinde, 29 mart ile 2 nisan •rasında Yunanistan üzerinde hava manevralann» girişilecektir. Bu manevralardan maksad Yunanistanm hava müdafaasını denemek ve Müttefik işbirliğinden doğan meseleleri incelemektir. Manevralara, Fransa, Kuzey Afrika, Malta, İtalya ve Türkiyede üslenmij uçaklarla Akdenizdeki Amerikan v» İngiliz uçak gemilerindeki uçakUr iatirak •deceklcrdir. Kahir» 28 (T.HA.) îhtilil Konıeyl bugün «att 13,30 da başlıyan toplanüsın» uat 22.30 da nihaytt vermiıtir. Dokuı saat fanlaau dcvam eden bu toplantuua, M:nrdaki karanlık durumu aydınlatamadıîı v« Şerefine vcrilen bir aijBfette Ha« Nftgibv Milli İttikamet Vekili Salâh Salim ile bir ararfa İstanbulda listeye Ord. Prof. Nihad Reşad Belger, Hüsnü Fuad Hulusi Demirelli, Salamon Adatto giremedîleı Ankara 28 (Telefonla) Geceyansından sonra gerek D Parti, gerek Halk Partisi il merkezlerinde tasnif devam etmektedir. Bir kaj ilçeden henüz neticeler gelmemi}tir. Tasnifin ;u anındaki durumuna göre başta gidenleri bildiriyorum: Demokrat Parti: Osman Şevkl Çiçeçkdağ, Ramiz Eren, Abdullah Gedikoğlu, Atıf Benderlioğlu, Müm Uz Faik Fenik, Muhlis Ete, Necmi İnanç, Seyfi Kurtbek, Dağistan Arkası Sa. 6. Sü 5 te Yoklamada kazanamıyan milletvekilleri Ankara 28 (Telefonla) Dün bütün yurdda yapılan D. P. ve C. H. P. milletvekiUiği yoklamalannda bir çok milletvekilleri kazanamamışlardır. listeye giremiyen mil letvekillerindea banları funlardır: İstajibuldan: Enver Adakan. Sala mon Adatto, İhsan Albnel, Nihad Resad Belger, Fuad Hulusi Demirelli, Bedri Nedün Göknil, Salih Fuad Keçeel, Ahilya Masho», FaHreddin Sayımer. Mithat Sözeri, Ahmed Topçu, Andre Vahram, Hüsnü Yaman, Sani Yaver. İmürden: Halil Özyörttk. Sadık Giz, Vasfi Menteş. Dr. Cemal TUÜca, Avni Bafman, Muhiddin Erener, Velibese, Tarık Gürer. Bursadan: Necded Yılmaz, Mithat San, Ali Canlb Bozdem, Selim Erkmen. Enurumdan! Banadır Dülgar, Mustafa Zeren, Memi} Yazıcı, Km Arkım S. $ Sü. T d* I kenderiyede kanlı nümayişler oldu, İstnbuldan bir çok ağır ve hafif yaralı var kazanan D.P. ve Dün bütün iilerde Sovyet Rusya, Pâkistana kazanan adaylar »lınan kararUnn yeni hâdiselere Dün vâpılan yoklamlan kazanaa ıtbebiyet verecek bir mahiyet ta|idığı liyast çevrelerden bildi D.P. ve C.H.P. den listeye fir«c«k rilmektedir. * " ' '! olan adaylar funiardır: Alınan prenup kararlanıun Mı1) Celll Bayar (Cumhur B»}k«m) •ırd» askeri rejimin devamını Arkası Sa « Sü 5 da 2) Adnan Menderes (Ba;bakan) Arkan Sa. i Sü. t d* C.H.P. adayları OönM *4*y r*klamuın<ia D.P. filer fıolda) ve C.H.P. liler m«id« reyleri tasail •derlcrkea ikinci bir nota verdi Moskova, Pâkistanın Törkiyt ile pakt yapmasmı ve Anerikaya üsler vermesini protesto ediyor Moakova 2 (A.P) Sovyet hflkumeti bu sabah Pâkistana bir not» göndererek Türkiye lle bir pakt yapmasmı ve Amerikan »ilâhlı kuvvetlerine topraklarında üsler vermesini protesto ettiğinl bildirmiştirNota bu gibi hâreketlerin SovyetPakistan münesebtlerin* zarar ••rmekten ba^Jca btr is« yaramıyacaguu ve bundan dogacak durumuB mesuliyetinin Pâkistana aid oLtMgını ihtar etmektedir. Sovyet Ru«ya komünlst p»rti»inh) organı olan Pravda gazetesind* bu sabah nesrelidmif olan nota Mcftm1* föylt demektedir: cPakisUnın topraklannda yabane» bh devlete fisler verme#t v« m<H«caviı v* enperyali«t kuvretltrdca müte«ekkil bir a*k«rt bleka dahil oimoı PakistaB» mfidafaaaı •• millt menimatlcriiM hiç bir f«kild* uygun degildlr. Bu tedbirİM Paklstam mületln» hif bir fayda mghyamaz. Çftnirfl PakisUn da diğer railletler gibi POLİS ATIŞ MÜSABAKALARI lımird* Amerikalı mütehaseıslar tulhu, istikltliniB korunm.aıuıı rt önünd» polia ati| müsabakaları yapılmııtır. Resim, müsabakalara ifti hayat »»riyemnİB yökjeîtilmemni k JLrkmn S. t Si. T d* rak eden iki polisimizi «ti| yaparken göstermektcdir. D.P. İllerde yoklamayı kazanan D.P, lilerin isimleri Dün yurdun her tarafında yapılan D. P. yoklamalarında kazanan adayların isimleri lunlardır: İZMİR Dr. Ekrem Hayri Üstündağ, Behzad Bilgin, O»man Kapant Rauf Onursal, Pertev Arat, Cihad Baban, Ahmed Aldemir, Abidin Tekol, Necdet İneeksra, Enver Dündar Basar, Dr. Hüsameddin Birtek, Lutiullah Baydoğan, Muzaffer Balaban, Arkeun Sa. 6. Sü. 1 dt C. H. P Iranda zelzele Bir kasaba harab oldu, 8M kifl •vsiz kaldı Tahran 28 (a.a.) Hazar denizl yakınında Tsdaghan bölgesinde vuku bulan zelzele, Carniyan kasabasının tamamen harab olmasına aebebiyet vermlşth*. 800 kisi barksıı kalmıjtır. İllerde yoklamayı kazanan C.H,P, lilerin İsimleri Dün yurdun h»r tarafında yapılan C.HJ1. yoklaraalarında Wzanuı adayların teimleri aunlardır: tZMİR Şevket Adılan, Otmao Sabrl Adal, NaıM Çagatay, Muımmtr Eriı, Aril Ertunga. Orhan Rahmi Gökçe, Sadık 1leri, Nedb Mirkelâmoğlu, Said Odyak, Seyfi Ozgizltr, $erif Remrt Reyand, n t SıltuJ. Hulu«i Selek, Mustaia Uyar. Doktor Leblt ArltMit S. S, Sü. * t« İzmirde kanlı bir hâdise Bir îcnc, karısının burnana ve dudaklannı kesti Izmir 28 (Telefonla) Evvelki Kuruçayda, kıskanclık yüzünden eşine ender rastlanan bir yaralama hâdisesi olmuştur. Mustafa Ergezgin adında biri, bsbasından aldığı bir mektubda karısı 25 yaşlarındaki Nazmiyenin bazı aşın hareketlerini öğrenmif, buna fena halde sinirlenerek kıtasmdan kaçmı» ve Izmir» gelmiştir. İki gün iki gece karısının durumunu tetkik etmij ve «vvelki g«c« geç vakit karısının «vin» firerek dövmeğe başlamıjtır. Bir ara eline bir ustura geçtran Mustafa, kansdının ağlayıp yalv»r Arkast Sa. 3, Sü. S d» A<B İMtabv Hidrojen bombası Taassubnn dün yapılan imâline hız veriliyor Zaferî Amasyada güreşler remaniMiz Milli iakım namzedlerinden banlan Amasyalı göreşçilere yenildiler Amasya 28 (aa.) MHH takım namzedleri ile Amasya bölgesi güreşçileri arasındaki karşılaşmalar bugün saat 14 te yapılmıştır. Puvan durumuna göre alınan neticeler asağıdadır: 52 kiloda: 1 Ahmed lklok (Amasya) S Mustaia Yılmaz (Amasya) » Yaşar Tekin (millt takım) 57 kiloda: 1 Kadir Ergin (Amasya) 2 Hasan Gemici (millt takım) » Nabi Bayramoğlu (Amasya) 62 kiloda: 1 Mehmed Altun (Amasya) 3 Bahri Konuk (Amasya) «7 kiloda: 1 Mehmed Yüce (milH takım) 2 Sami Doğan (Amasya) 3 Ahmed Doğan (Amasya) 73 kiloda: Arkam Sa rt Sü. 9 An KewYork 28 (Nafcn) 1 mart jen bombaıı ilı ttem derri gfflged» 1954 tarihinde Pasifik Okyanusun kalmıs ve hidrojen devri bütün da Marshall adalarımn Bikini ada siddet v* korkunçluğu il» başlamı» tında pstlatılan Amerikan hidro Arka* Sa, 3, SiL S dm Ye«l reslml Beşiktaş, Brezilya takımını 2 0 yendi BUOÜN: Yirmi Yedinci llâvemiz Ayınn, Katlayın, Saklayın Tarih Nevyork'a kara kül yağdı AĞACLAKIN BUDANMASI Şehrin ana caddeleri ndeki ağacların budanmasın» devam Yukarıdaki resim, Ankara caddesinde dünkü budama faaliyetini gÖ3termektedlr. New York. a8 ( .a.) New /ork utı muhtelif mahallclerine dün aksam siyah küller yağmıştır. Tarihte ilk defa vuku bulan bu hâdise izah edilememijtir. Meteoroloji servisleDün yapılan maçta Beşikt". OIMIİO • kınııtu 20 yenmiştir. Yukarjdaki rcjim, Brezilya kalesinin sıkt» edümektedi/ ri, polis ve sağlık servisleEİ tahkika jik bir duıumunu go^ıeıme!:f('.Hı (Ma•'tjilâtile djğer spor haberlerünizi dördüncü saiifemkde bu1 ta başlamıslardır. Ucaksınız.) iç sahifelerimizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog