Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Pıof Mehmeo Kaplan + Prof Mümtsz Tufhaij •* Doç İbrahirr. Kafesoğlu ie Doç Cahid Tanyol ve daha fciı çok değerli inızahrın yanlarile Câhid Külebi ir Z. Ö. Deine * A. Halet Çelebi • Said Faikin ve bir çok güzide şaiılerimizin şiirlerile İSTANBUL Sanat Edebiyal Dergisi 1 MARTTA Ç 1 K I Y O R 64 sahife 56 ktırtış Partilerin Adayları Bu Gece Belli Oluyor Memleket bugün seçim devresinin en heyecanh eünlerinden birini yaşayacak 29 anco 71I sayı: 10.655 umhuriyel KLTBUCUSU • TUNtlS «• mektub «b«rf: Cumhurlyet. iBtaobu) Posta Ktıtustu tstanbuJ No, 248 M t f c n l a r : ümuml Sastot) H u m a r u ı : (4298. Xu> tflaH: «42» Matbu: 24290 Pazar 28 Mart 1954 Yayınlarindan şon çıkan kitablar: 1 Çimejı Yapraklân (Walt Whitman'ın şiirleç), ' 2 ÎDirlik Düzenlik (Edib Canseverin şürieri), 3 Asmalımescid 74 (F^ret Adijiıi romaru), 4 Anadolu EfsaAeleri (Hâliiarnas Balıkçuının mitoloji kşabıX j Her kitab 10P kuru$.J\k. 77, İstanbtrf* , (D.R) ve (C.H.P.) deki yoklamalara 14000 kişilik bir namzed ordusu girecek Iki partinin adayları seçecek yoklama kurullan azası 90.000 kişi tutuyor; bunlar arasmda her iki partide de birçok kombinezonlar yaratılmaya çalışıldığı, hattâ Cumhuriyet Halk Partisinde sadakat yeminine bağlanmış listeler mevcud olduğu söyleniyor bpanvol esirleri Huıı gcıe vaptırun küpcştesinden şchri scvrediyorlar Bir Sorııya Karşı D.P. Bugün İsfanbuldan yoklamaya giren 79 aday namzedinin isimleri ekiz t'ııiversiteli imzası ile aldısutı bir ınektubda. hangi partinin Atatürk devıiınlerine daha bağlı Avukat Müin Küley (Baro idare kurulu üyeAbrrhamvan Gaıabet. Adakan Enver (milsayılınası çercktiçini açıklamam ii, C.H.P. Kadıköy ilçe Başkanı), Muharrir Seletvekili), Adatto Salamon (milletvekili). Afacan bekleniyor Son vıllaı boyunca kaıniha Cemal Kanbay, Tacir İlya Avramoğlu, şoför İbıahim. Agopyan Himsyak, Ahüka Halide. Ak»ılaştığımız bazı gerilik hareketleFerdi Sekbîn (Beşiktaş ilçe Başkanı Otomomoran N;clâ (il genel meclis üyesi). Altınel Ihrini üziintü ile hatıı!a>aıı genrler. büci), veteriner hekim Muz?ffer Bekmsn. eski san (milletvekili). Atay Kemal (Ord. Prof. Dr.) bunlardan mi^allcr setirerek benim milletvrkili Hasene Ifgaz çiftçi Fahri Öztürk. Ate Necmi (D.P i! başkanı), Atılgan Nuri. Ayde fikriıni soruyorlar. muharrir Hüseyin Cahid Yalçın. avukat Hasan 5en Ali. Başeı Ziya. Bsyar Celâl (Reisi Cumhur). Genclere şöyle lıir cevab vermeji Feriri Perker (Belediye eski Hukuk İşleri MüDr. Belger Nihad Reşad (milletvekili), Beybaba ne kadar isterdim: dürü). Profesör Halil Nimetullah Öztüık. dişçi Ser\er, Bilgıner Receb (genel meclis üyesi. mueTürkiyede bütün partiler Ata Arkası Sa fi Sü 6 da Arfcnst Sa. 6 Sü 1 de türk devrimlerine yürekten bajlıdır. Çünkü bu devrimlere sıkı sıkıya •feağfonmariiirç» yui'duınazuıı mokratik gelişmeMne imkan olmadıîını aıtık bütün politikacılar öğrPiımiştir. Atatiirk bir partinin degil. Tiirk nıillolinrn malıdır. Onun gerrekleştirdiği devrimler. toplum düzeni irinde kısst veya uzun vade'i bir politika görii^iinün ifadesi olmaktan ziyade, hürrhet ve medeniyet dünyasında lâyık olduğumuz Inönü. Kasım Gülek, Nihad Erim, şerefli yere yükselebilmemiz için Ferid Mclen. Zihni Betil, Şenıgerekli dcğişmez prensiplerdir. Lâseddin Günaltay. Hüseyin Cahid isizm, medeni lıukuk, aklın hakinıive Halil Sezai Erkutıın ikişer ilyctine dayanan öğretim sistemi giden aday gösterilecekleri anlaşıldı bi yurdumuzda yüz elli yıldır ancak iirkek admılarla basarılmak isAnkara 27 (Telefonla) C. Htcncn nıuazzam hareketleri, o. tiç P. idarecilorinden iki yerder. aday beş yıl içinde basjarıvermekle songösterilecek olanlsr belli olmaktasoz ilerleme ufuklarını bir hamlede Kahire 27 (T.H.A.) Mısırda eöre. ihtilâl konseyi azasının Mısırdır Bu arsda İnönii Ankara ve önümiıze sermiştir. Kendi kendini idare eden medtni bir millete. mev durum bu gece birdenbire vahim da kurulacak rcjim mevzuunla Malatyadan, K3sım Gülek Ankara ikiye ayrılması Mısınn kanlı bir iç cud şartlar içinde en uygun politi bir ha! almıştır. ve Seyhandan, Nihad Erim Kocaeli Arkası Sa. 6. Sü 1 de Son dakikada verilen haberlere kayı aramak ve bulmak imkânuıı ve Ankaradan Ferid Melen Van ve veıen parti mücadeleleri, ancak İstanbuldan, Zihni Betil Tokat ve bovle miişterek bîr terael iizerinde Sıvastan, Şemseddin Günaltay Isyüriitiildüşü zaman müsbet netıt»nbul ve Sıvastan, Hüseyin Cahid celer verebilir. Siyasi partilerimiz ' Shîoirl I» manevralarına Tiirk Arkası Sa. 6 Sü. 8 de çok şiikiir bu gerçeği iyice kavrahava kııvvetleri de iştirak mi'ilardır. Onun için hcpsi baştan edecek basa Atatiirkçü ve devrimcidir.» Ankara 27 (a.a.) Milli MüdsYa7ik ki. kafamdan ve eönliimiaa Vekâleti temsil biirosundan bil dcn geçirdiğim bu cevab realiteyi lirilmiştir: ifade etnıekten biı hayli uzaktır. NATO güney Avrupa müttef'.k Çok partili hayala atıldi'/ımız giin Arkası S. 6. Sü. 3 te «lenberi. halkın masum duyşulannı sSmürnıek istiyen bir takım reaksiyoneıkr ştizliden eizliye partilere sızmış. fırsat düşkiınii bazı aydınlaıımızın da suç orteklığını temin ederek kendilerine oldukra geııiş bir çalışma alanı buln.uşiardıı. Bir malık tehlikrli bir ha] alan bu durumun eski hararetinden bir hayli Kaybettigini siıylemek bugün müm ZMİRDE VAKİTSIZ NLTl'K SÖYLİYEN MECZÜBLAR ki meczubun İzmirde Konak meydanında bağırıp çağırarak nukiindür. C. H. P. Kocaeli teşkilâtı bir Şimdiki halde baslııa partilerinıi tuk söylemeğe kalkıştıklarını ve kendilerini Cumhuriyetçi Millet müddet önce bir eşya piyangosu Paıtisi adayı gibi göstererek rey istediklerini yazmıştık. İstan rin kadrolarında Atatürk devrimletertib etmiş ve bilet satmıştır Bu »ine bağlı aydmlar çosfunluğu elde bula gatirilerek Bakırköy hastanesine yatırılacak olan bu şahıs Arkast Sa. 6 Sü 4 te srın resimleri yukarıda görülmektedir. lutuyorlar. diyebiliriz. 1950 seçimle Anksra 27 (Telefonla) Parti teşkilâtında yapılacak yoklamalar dolayısile seçim devresinin en heyecanlı günlerinden bir yarınki pazar günüdür. Günün hususi ehemmiyeti. gece alınacak neticelerin paıtilerin seçim şanslarile de ilgili sayılmasındbndır. Heyecanı aıttıran manzara hemen her taraftaki adaylık kaynaşmalannın şimdiye kadar görülmemiş bir hal almssıdjr. Genel merkezlerin olanca goyretine rağmen bir çok kombinezonlar yarınki yoklamaları beklemektedir. Halk Partisi genel merkez çevseleri, bu husustaki üzüntülerini bugün bir ucundan açığa vuımuştur. Mesele Ankara C.H.P. il teşkilâtındri .sadrkat yeminine bağLnmış bazı listeler hazıı lanmasıdır. • İnanmak isteıniyoruz» başlığı altın da bugünkü Yeni Ulus bu teşebbüslerdcn acı acı bahsetmiş. bun Arkası S. S, Sü. 3 te Bugün İstanbuldan yoklamaya giren 60 aday namzedinin isimleri jRusyadan dönen Ispanyol C. H. P, esirleri limanımıza geldi Liberya bandırah bir vapurla limanımızdan transit geçecek esirler, Rusya kamplarında yirmi beş Türk esiri gördüklerini söylediler Ikınci Dünya Harbi sırasında Alman ve Italyan ordulan safınds çarpışan ve bilâhare Ruslar t*r«hndan esir edilen İspanyanın msç, hur Mavi Tümen «Division Azur» ı subay ve eratından 282 ki^ilik bir kafilc, dUn tkt»m saat 21,30 d* Liberya bandıralı Semiramis yolcu Mısırda iç harb tehlikesi patlak vermek üzere NATO hava tatbikatı İki yerden aday gösterilecek "C.H.P.» liler > Arkan Sa. 6. Sü. 2 d« ve Dünya Bankası Rio de Janeiro, 27 (a.a.) D ü n BAYARA AMERİKADA HEDİYE EDİLEN JIP Amerika seyahati esnasında jip otomobil fabrikası tarafından Celâl Bayara ya Bankası Müdürü Eugene Black, bir araba hediye edildiği yazılmıstı. Resim. sehrimizden geçiri Türkiye ile bankanın münasebetlelcrek Ankaraya götürülen bu jipi göstermektedir. Jipin karöserısi ri hakkında kendisine sorulaıi bir kırmızı. tentesi beyaz renktedir. Arkast S. 6 Sü. 7 de Türkiye İhtilâl konseyi azası ikiye ayrıldı, Nısır halkı ayaklanmağa davet edildi, biiyük şehirlerde hayat durdu Amasyadaki seylâb Bazı köylerde evler yıkıldı. şoselerde münakale kesildi, köprüler tehlikeye girdi, insanca zayiat yok Amasya 27 (a.a.) Haber aldığımıza göre. Yeşilırmağın yükselmesile hasıl olan son durum şudur: 1 ^"Gorbek köyünde on bir ev yıkılnıış, 19 ev de yıkılmak üzeredir, 2 Şıhh köprüsü ile Tekdemir köprüsü yıkılmak üzeredir. 3 Vari ve Ihsı nahiyeleri arasmda bin metrelik telefon hattı kopmuştur, 4 Amasya Turhal Mecidözü ve Taşova yollan vesaıte kapanmıstır, 5 Evvelcs tahliye edilen 35 eve ilâvsten 91 ev, 2 atölye, 1 daire. 2 cami, 1 han. 3 kahvehane, 1 müze, 1 değirmen. 1 sinema. 2 otel, 1 garaj. 1 mezbahaj 1 ambar olmak tizere 123 buıa daha boşaltılmı^tır. Evlerden bosaltılan halk derhal başka ycrlere ve çadırlara iskân edilmiştir. Insan ve hayvan zayiatı yoktur. Seylâb dev^pı etmektedir. sularm basması muhtemel dan, âni bir tehlike karşısında köylünün barındınlması için, Kızılaydan temin edilen 25 çadır munasib bir mahalle kurulmuftur. Yeşilırmağın yükselmesi dolayısile, halen 20 köy arazisinden 5195 dönüm ekili ve 5824 dönüm ekilmem'ş nrazi ile 19 dönüm bağ su altındadır. Gerek Vablik ve getekse KaymaAtina, 27 (a.a.) Makedonya'kamlık ve Kızılay, seylâb dolayısile nın Edessa şehrinde bir kıskançlık iâzım gelen tedbirleri almı; bulun faciası sonunda dün akşam 5 kişi maktadırlar. Arkası Sa. 6. Sü. 4 te Hazineye verilen C.H.P. piyango paraları Yuttattistanda korkutıç bir aşk Eaciası •rinden sonra karsılastığımız başdbndürücü güçlüklcre bakarak, Malalya vakasma kadar nlııp bi[ NADİR NAD1 Arkası Sa. 3. Sü i t« Fenerbahçe Brezilya takımını 1 • 0 yendi I En eski Vcfalı doktor E&ad Durusoy dünkü toplantıda konnşurken Karaağaçta pay yeri dün törenle açıldı 15.000 melrekare bir sahada 3 milyra liraya mal olan tesisler, memieket tkonomisine biiyük faydalar sağlıyacak Turhal köylerinden seylâb Vefa Lisesinin seksen ikinr yıldönümü Vefa Lisesi kuruluşunun 82 nci yıldönümü, dün saat 15 te okulun kütübhane salonunda kutlanmıştır. i Vefa Lisesinden Yetişenler Derneği tarafından tertib edilen toplantıyı. Dernek Başkanı ve en vaşlı Vefalı Dr. Esad Durusoy açmıştır. Esad Durusoy, konuşmasını |tı îspri ile bitirmiştir: « Yaşh vefah ben değilim, daha *5kilerimiz var; fakat toplantıda Dün Fenerbahçe «le ilk maçmı yaoan Brezilyanın Olario takımı 1 0 mağlub olmuştu Misafir takım. yenilmesine rağmen. güzel bir oy un göstermiştir. Yukarıdaki resim. dünkü macta bulunmadıklarına göre, yaşlıların büyük bir incelikle top süren Brezilyalı futbolcu lardan • birini göstermektedir. (Maçın taisflâtile | envefalısı benim.n diğer tpor. haberlerimizi dördüncü sahifemizde b ulaciksınız.}' Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Turhal 27 (a.a.) Yeşilırmağın feyezanı yüzünden Tıırhal kaza merkezinin Kore mahallesi ile Miif tü sokağının bir kısmını sular istiâ etmiştir. Kore mahallesinden Üç müftüler sokağından da 10 aile, evvelce hazırlanmış bulunan fabriki paviyonlarına nakledilmişlerdiv. TurlîaU bağlı Karaevli köyünü de \dli hatalar seris.inden Ysni resimli romanımız lassubun Zaferi . arından itibaren neşre başhyoruz Yeni tesisleı dün gezilirken Müvezzilerden istemevi unutmayınız! (Yansı 2 nci
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog