Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

MuHjk mırprin) alırkta Yukarıfeli M » u n tıml ÜNSAL K«U.ŞtL T*l. 22711 90 umhuri Irt AK4 1U.09* I C U R U C U S U r T U N U S NADt Talsnt ve mektab adregl: Cumhurivet IstanbuJ Posta Sutusu: tstanbol No. 348 rw«|otılax: Dmuml SantraJ •umanaı: (4298 Tax tfltri s M2M. Matbaa: 242S0 Aday yoklamalarının dün Mısırın her tarafında yapılan son hazırhkları nümayişler yapılıyor H. Partisinin Ankara yoklamasma gîrecek olan Bir kısım halk ihtilâl konseyinin aday namzedlerinin tam listesi neşredildi lâgvını, diğerleri ise işbaşında Menderesin çahştt Demokrat Parti Genel Kurulu dün akşam da Adnan başkanhğmda toptanarak geç vakitlere kadar Cumartesi 27 Mart 1954 kalmasını ısrarla taleb ediyorlar Kahire. 26 (a.a.) Müslümaa Kardeşler Cemiyetine mensub olup evvelce tevkif edUmiş bulunan 200 kişi serbest bırakılmışur. Bunlar arasında şeyh Hasan Elhüdeybî bulunmaktadır. Mısırda taraf taraf nümayifler yapılmaktadır. Nümajâşçilerden ba nlan İhtilâl Konseyinin lâğvuıı, diğerleri ise 1 başında kalmaaını 5 istemektedirler. Siyasi partilerden yenide* faaliyete geçtiler Kahire, 26 (T.H.A.) Mısırdm Arkast S. 6 Sü. 7 d» Bir Cevab Daha eçimler yakla§tıkça dniısel durumu leşen, bu yvzien de •nüne kinı çıkarsa Allah yarattı demeyip ağız dolusu saldıran Hüseyin CaMd Yaleuun benim hakkımda •imdiye kadar kullandıği ölçtilü ve kibar üslubu hayretle karşılıyor, bu alışmadık dununa bir mana vermeğe çalışırken «başkalarile didişmekten yonılan üstad her halde dinlenmek ie,in beni teçiyor olmalı» diyordum. Fakat zaman pek mi daraldı n««lir, diinkfi yazısmda sayın Yalçın, hakkımda tatbik ettiğl istisna haline de paydos demis, yıllardanberi Cumhuriyet'e karşı her sıkışanın başvurduğu bir iftirayı rfe alarak bana da saldırmaya başlamışör. Hâdise ;u: C.H.F. mallannı h«Adanı, 36 (Telefonla) Millet Bk«r T« fahrt başkanları Ethtm rineye gtri alan kanun tasarısı vekili leçiminin ilk aday yoklama Menemencioğlundan başka, doktorMecliste müzakere edilmeden ön gını bugün Köyltt Partisi y»pnu» v» lardan İhsan Önal, Zahid Güngör, «e bn teşebbüsÜB doğnı olmadığını, Ustesini tesbit «tBÜstir. Bu Hsted» arukat Kîmil Tekerek, eczau TurMeclisi bir nevi agnhkeme yerine partinin mebuslarındaB Remzi O (ud Srsoy, çiftçi v« ttfccardan d« koymaıun Anaya»aya «ybn bir ğuc Arık, Caml Türk, Yu»uf Ziy« Arkan S. I. S ü , J ( « hareket sayılacağuıı yazmif, normal adalet yoln ile eözülemiyorM, karş.ı taraf da ran oldağuna gire, bu isi hakente havale etmek gerektiği tezini savunmuştum. Bıınn yaparken de «tek parti derrinde «ievlet jfiicii ile edinümiş mallar bıından bövle de Halk Partisi mülkiyetinde kalsın» gibi bir rihniyet ta<nmadiğınu belirtmiştim. Bn konuda Halk Partisi idaredlerl &* «şajjı yukan benim gibl düşüntiyorlardı. Parti, mallar meselesinde fuiknmetle temasa geçmeyi kabnl ehnis, miizakereler aylar v* aylarra sürmiistü. Haziney* geri veril mesi gereken bir takım mallar* sahih bulunduğu Iddiasnu Halk Partisi reddetseydi, elbette hiikflmetle karşı karşıya gecjp müzakereye girismez «mahkemey» jidin» Her. işin içinden çıkardı. Ankara, 28 (Telefonla) Halk Partisi genel idara kurulu bugün toplanblarına ara vermiş, buna mukabil D.P. tenel kurulu bu akşam dt Adnan Menderesin başkanlığında toplanarak geç vakte kadar çalifmışür. C.HP. genel idare kurulunun bugün toplanamaması, genel sekreter Kastm Gülekin ânl şekilde uçakla Adanaya gitmesine hamlediliyor. Adanada dört parti de kendilerin* biiyük fanslar umduğundan bilhassa yoklamalar arifesinde Çukurova bölgesi husust bir ehemmiyet »rzetmektedir. Parti genel merkezleri bir taraftan da bağımsız olarak gösterecekleri adaylarla meşgul olmaktadır. Bugün haber verildiğine göre, üstad Yahya Kemalin DJ». İstanbul listesinde yer alması kuvvetle muhtemeldir. Yahya Kemtl şehrimize gelmiştir. Pazar günü yapılacak yoklamalarda Ankara C.H.P. il teşküâü 16 aday. DJP. il teşkilâtı 17 aday «eçeceklerdir. Ankara için CJHJ. genel merkezi 5 adayı, D.P. genel merkezi de dört adayı doğrudan Arkast Sa 6 Sü 4 te C.M.P. Genel Başkanının demeci Tahtakılıç: «Tebliğimizdeki esaslar errafinda muhalif partiler arasmda bugüne kadar bir işbirliğine varıhunamış olmasından esef duymaktayız» dedi Cumhuriyetçi Mıllet Partisi Genel Başkanı Ahmed Tahtakılıç dun şehrimize gelmiş ve parti il merkezinde saat 10 da genel idare kurulu toplanmıştır. Akşam 19 a ka Arkan S. 6 Sü 7 de Yurdda Durum: Çukurovada seçim adamlarının faaliyeti hızland ı Kıbrıs teranesi Atinada kiUse meclisi azasından biri ertaya çıkfct ve: «Türkler, Kıbrısın kurtanhşında söz sahibi •lamazlar (!)» dedi Lefkoş* 2« (T.HA) Yunan Başvekili Mareşal Papagos'un TürkYuran dostluğu hakkında verdiği beyanat, dün büyük taşkmlıklarl* tesid edilen Yunan istiklâl bayra Arkası Sa. S. Sü S te Yunan din Ingiltere veAvrupa Dr. Adcaauer, «eat* bi>erk«k ordnstt tngiltere, Fransayı ikna için bu »rduya mahdud sayida hava ve kara birlikleri •erecek' Londra 28 (A.P.) Ingiltere, Fransayı, 6 devlet kuvvetlerinden müteşekkil bir Avrupa ordusu kurulmasını derpis eden tasavvuru tasvibe ıkra maksadile Avrupa mü dafaa camiası emrine mahdud sayıda Ingıliz hava ve kara birlikleri vermek teklifind» bulunmuştur. Iyi haber alan mahfîUere göre, îngilterenin NATO delegesi Sir Christopher Steele, hükumetinia bu yoldaki teklifini Avrupa müdafaa camiasuus Pariste faaliyefe Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Köyli Partisi aday jtklanasını bitirerek fistesîni tesfeit ctti Dr. Adenauer dün Türkiyeden ayrıldı İktisadî münabertaraf edildiğini söyledi Adenauer, hareketinden evvel japüğı basuı taplahsında Almanya ile ticaretimiz mevzuundaki sualleri erraflı şekilde cevablandırdı. Inönüyü ziyaret sebebini anlaürken de: «Atarürkün mesai arkadaflarından birini •« Lausanne muahedesini yapmış bir şahsiyeti ziyaret ettim» dedi tzmır 26 (Telefanl*) Cumhurıyetçi Millet Partisi miUetvekülerinden olduklarmı ıddia eden iki meczub bugun Konak meydarunda bağırıp çağırmağa v* nutuk söyleHukumetimizın davetlisi olarak kftnı dün uçakla Almanyaya mutemeğt k«lkışmışlardır. Emniyet men bir müddettenberi memleketimizde veccıhen fehrimizden aynlmışür. •ubları tarafmdan yakalanan bu Y«ni kâr hadleri kararnamesi bulunan Batı Almany» Başbakanı Dr. Adenauer «İstanbulda Te Anjahıslar mufabede «ltına alınmışlar* İJ* maliartn elden ele geçerek Dr Adenauer. kızı ve maiveti er Arkast Sa. 3, Sü. S da dır. H « ikisinin de yann Bakırköy pahalılanması önlenecek hastanesuı* yatmlmak üzere İstanbu)« gönderılecekleri öğrenilmiştar. Yeni kâr hadleri kararnamesi ResmC Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gırmi? bulunmaktadır. Bun Arkası Sa. 6. Sü « dm Izmirde vakitsiz Batı Aîmanya Başbaliaffr seçim nutku «ebetlerindeki müşkiillerin söyliyen meczublar Zincirleme ticaret kalkıyor Memulara verilecek ikramiye Pedagoglanmız arasında hir ankftt Okurlanm hatırlıyacaklardır, ben meselenin çSziilüş tarzını beğenmiyordum. Meclfa çoğunluğu el kaldırır, bir partinin mallan haklı naksız elinden ahnır; yann bir başka meclis çofunluğu aksi istikamette el kaldırır Te bu hal teşrit Ankara 26 (Telefonla) Devlet bünyemizin gelenekleri arasına ka' memurlanna 1954 yılında verilecek tılırsa hukuk devleti prensiplerini olan ilk ikramiye 1 nisanda tevzi yurdumuzda nasıl kökleştirebilirdik? Nitekim kanun çıktıktan son AMERİKADA SERGt AÇAN RESSAM SUBAYIMOZ Amerikaya kurs edilecektir. Bu husustaki Bakanlar ra Halk Partisi politikacılan başta görmeğe gıden Türk subaylarından Binbaşı Şükrü Erdirenin New Jersey Kurulu kararı Defterdarlıklara, Yalcın olduğu halde durumdan eyaletinin Fort Monmouth şehrinin kütübhanesinde teshir ettiği tablolar Malmüdürlüklerine, ve askerî sayfavdalanmağa gayret ettiler, mera büyük alâka toplamıştır. Bu, 29 yaşındaki askersanatkârın Amerikaya manlıklara tebliğ edilmiştir. ikinci leketimizde boşa gitmiyen her par ayak bastığı 1953 senesi eylul ayındanberi açtığı ikinci »ergidir. Resim, ikramiye ağustos «yında verilelcektir tinin malını mülkünü zapteden bir kendısini ve tablolarından bîrini gösteriyor. iktidar varnuş fibi bir hava yaratmak istediler. Bu havayı dışanya bile aksettirdiler. O mesded« benjm düsiincem kısaea şu idi: Böyiik Millet Meclisine yargı organı »azifesi gördürmek yanlıştır, fakat tek parti derrinden kaitna bir takım piirüzlerin temizlentnesi hareV»Mni düpedüz bir gasb saymvk 4a haksızlıktir. O zaman da acıkça sanındufum bu düşüncenin ikinci kısmraa, M yın Hüseyin Yalçın, nedense ancak finıdi sinlrleniyor. B«nden hınç almak isteği fle yazdt|ı $u sattrlan beraber okuyalun: «Bu mönasebetle aayın Nadlr Kadiden nfak bir şey aoracafmı. Bıiüriinkü Cumhuriyet gazetesinin temelini teşkil eden böyük bina, yani meşhur adı ile Ktrmızı konak, vaktile İttihad re Terakki Fırkasının malı idi. Atariirk bn konağı merhum Tunns Nadiy» ibsan etmişti. Atatürkün Halk Partisin» ihsan değil Tasiyet etmlş «ldn£v TJlus nutbaası rt makinelerl, hattâ kalem ve kâğidlan re sandalyeleri bile alınırken re bn hareket »ayın Nadir Nadi tarafından mazur görülürken ihsan suretile rerilmljı olan Cumhuriyet matbaasmın jfer! nlınmak istenmesi de hakh olaeaİan acaba kabul ederler mi?» Şu bir kaç satir arasındaıj nntan fcin, hased ve Intikam çizjrUerile yuğrtıhnu; cirkin maskeyi föziiıniin öniine getiriyor ve onun alünd*. A maskeve ister istemez uyan »ayın Tfalçmın burıışuk yüziinü üzüatü fl« •eyrediyorum. $U tiç bef Mtırlık Öğrencileri smıfta Doçent Refia Şemin: «Çocukiara •erüen der» programının, onlann zîhin iktidanna *ör« tertiblenmesi gerekir» diyor bırakmak doğru mudur BREZİLYAU FUTBOLCULAR ŞEHRİ GEZİYORLAR Bugüs Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Brezilyalı futbolcular dün de eşofmanlarla şehri gezmişlerdir. Yukandaki resimde iki Brezilyalı futbolcu görülmektedir. (Bugünkü ma< ça aid tafsilâtla diğer spor rımız dördüncü sahifemizdedir) Şehir Tiyatrosunda beklenen toplantı dün yapıldı Vali, «ktörlerden, müesseseye bcğhiık ist«fi, onlar da yeni talimatnune yapılıncaya ktubr muvakkat bir idare heyeti kurulmasi talebinde bulundular. Hazırlandığı söylenen teşebbü» hakkmda hîç bir müzakere geçmedi BİSİSXETLt BAKİRE lngılterenin jneşhur helkeltra§larmdan Christopher Anderson tarafından kilden yapılan bu heykel, Kraüyet Akademisinin yaz sezonu sergisindc teşhir eaüleoektir. «Bisiktefli Btkire» adlı heykelin büyük bir »lâk* toplıyacağı »nlaşılmattadır. Bir müddet evvel şehrimiz millt eğitim müesseselerinde tetkikler yapan Amerikalı mütehasıs Dr. Otto Mathiosen, okullan ziyareti esnasında, temas ettiği öğretim üye lerine, eitim programınuzı yüklü bulduğunu, Amerikada programın oğrenciye göre hazırlandığuu; istatıstikler neticesinde talebelerin sınıfta bırakılmalarımn müsbet netitic« vermediğini, ikbsadî bir kayıbdan başka işe yaramadığını anlatrruşü. Gazetelere de akseden bu konuşma öğrenci velileri ve öğretmenler arasında büyük alâka u yandırmıştır. Bu hususta salâhiyet li kimseler arasında bir anket yapmayı faydalı gördük. Pedagoji alanmda çalışmakt* olan profesör, doçent ve öğretmenlerin cevablanndan başka. mernl» Arkası Sa. S, Sü. t d« Silo inşası için Yunus Nadi Miikâfatı «feı gnVel hikâye» müsabakmmnta yazı kabul müddeti bitiy»r Yunu» Nadi mflkafatuun «1953 54 »n güzel hikâye» müsabakasınn okuyucularımjz taırafindan yazı gönderme müd deti. 1 nu>an 1954 te Mna erecektir. 1 jıisandan »onra hiç bir yazı kabul edılmiyecek, ancak matbaamızda birikmif hikâyeler nralanıp incelenerek gazetede neşredjimtlerine devam olunacaktur. Hikây» gönderecek okuyucul»rzmtzm aon birkaç gttndaa iıtifad. 11» »celi «tmclcrl llzım felmektedir. İngilizlerle anlaşma Bir tngiliz şirketile 47 milyen lirahk kredili tnşaat anlaşması yapıldı Ankara 26 (a.a.) Memleketimizde istihsal ve ihracı mühim miktarda ve süratle artan hububatın standardize edilmesi ve sevkiyatin daha süratle yapılabilmesini temin için limanlarda ve dahilde 200 bin tonluk 4 aded silo, bir un değirmeni, 40 aded pelemir temlzleme makinesi, ayrıca diğer yabancı maddelerin temizlenmesi için müteaddid tesisler ve hayvan yemi yapmaya aid fabrikalar inşaaı hususunda «Simon Handnling limited> jirketi ile 6 milyon İngiliz lirası yani 47 milyon Türk liralık biı Sa. 6. Sü. Sd* NADİR NADt Taji »• Sebir Tiyatrosu Mn^tkârlan dünkü bir YAZ1SIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog