Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

T« n ı nm ı ve REKABET Peynir Mayalan Yakında büyük miktarda piytıaya *r»edilecektir. Ortaköy Peynlr Mayası Fabrikuı «I fU Aday yoklama neticeleri Yunan Meclisinde Kıbrıs pazar akşamı anlaşılacak için yapılan tezahürat JnönilKasım Gülek, Nihad Erim, FalihRıfkı Atay Ankaradan Parlamentoya gönderdikleri karar da yoklamaya girdiler, kazanacakları muhakkak sayılıyor C.H.P. bazı yerlerde kuvvetli aday bulmakta müşkülâta nğradı, eski Bakanlardan Nünir Birselin, İzntirden C.H.P. adayhğını kabal etmediği bildiriliyor amvt • îfl fiÇ3 8SJ1 . I U . 0 0 0 umhuriyet KURUCUSU : YUNUS NAD! ZUmf • maktub tdrttl: Cumhuriyat Utanbu) Postı Sutumu tıtuıbul Ito. 246 » r*l«fanJaı : Omuml SantrtJ l u a ı n a : 14298. Yu> Ulari: 14288 Matbaa. 24290 Çubukçuoğlunun «on &|İşikliklere gore izahlı ci lkinel baskısı çıkmıştır. MTLTTS^kJjnRİ «eçtrm ile bütün seçim mtivzusiau îçlne alan bu kitabın fıstı (ffO) Inövgtv». Tevzi yeri: ÇELTÜT MATBAASI fuma 26 Mart 1954 Ada hakkında muhtelif teşekküllerin sureti alkışlarla karşılandı uncu Rore birlı^imize verilen nisan Rii\iik kahramanhk göstcren tuja^ ımıza Amcrika tarafından «Müıntaz birlik» nişanı vcrildi Washington 25 (TH.A.) Ordu Vekâletınin neşrettiği 16 numaraJı (fenel emrile 1952 temmuzundan 1951 ağustosuna kaHar Korede çarpışan 3 üncü Kore Türk tugayına «Mümtaz Birlik* nişanı verildiği ilân edilmiştir. Bu nışan altın bir çerçeve içinde, koyu mavi bir renkle temsil edilmckte ve eöğüste taşınmaktadır. Bu suretle Amerıksn prdusunun, birhk olarak verilebilen bu en büyük kahramanlık nişanını General Tahsin Yazıcı kumandasındaki birınci tugayımızdan sonra. \V • i de Arkatı Sa S, S 9 da Ankaıa 25 (Tecfonla) Halk Partisı ile Demokrat Partınin aday yoklamalan bilindiğı gibı onümüzdeki pazar günü yapılacaktır Her iki partinin ilçe teşkilâtı pazar sabahı 10 dan ıtıbaren yoklamalara başlayacakür T?snif netıcesi birer zabıtla tesbit edilecek, oylarla diğer evrak bir torbsya konsrak miihürlenecek ve il merkezine getiıilecektir. İl merkezlerinde yapı'acak umum! tasnifin sonunda her ılin teşkilât tarafından îösterilen namzedleri belli olacaktır. Umumiyetle neticelcrin pazar akşamı geceysrısma doğru alın?cağı umuluyor. Demokrat Parti genel merkezinın veto hakkı bulunduğundan il listelerinde uiak tefek bazı değışiklikler vapılması mümkündür. Alınan haberler adayhk için Demokrat Partiy* Halk Partidne naz^ran daha fazla müracaal vâkı olduğunu gostermektedır. Bazı Demokrat kfynaklara gore Halk Partisi bir takım yerlerde cıddi aday bulmakta müşkülâta uğrarmştır. Arala Arkast Sa 8, Sü. 2 de Yıırdcla seçim faaliyeti Birçok illerde parti listelerinde yer alacak adaylar belK oluyor Erzurum 25 (Telefonla) Ad.ıy yoklamalan için mücadele Erzurumda bütün şiddetile devam ediyor. D. P. ye müracaat eden adav gayısı 70 tir Bu 70 kişilik adav muhtelif hiziblere avnlrruştır. Bunlar arasında bilhassa iki kuvvetli hizib çarpısıyor. Bunlardan birinin Arkası Sa 8. Sü 3 te Atina, 25 (A.P.) Yunan parlamentosu tarihte ilk defa olarak din adamlarına da rey verme hak» kını tanıyan seçim kanununu pazartesi gunu üçünciı defa muzaker* edecektir. Diğer taraftan Atinadaki muhtelif teşekküller tarafından Kjbrıs hakkında parlamentoy» göhderılmij olan bir karar sureti d« alkışlar arasmda okunmuştur. Karar suretinde bu teşekküller hür v t Birleşik Kıbrısın yakında parlamentoda temsil edıldiğini görecek» lerine kani bulunduklarını belirtmektedirler. Yunanistanın Kıbrıa meselesini Birleşmiş Milletlere ak•ettıreceği söylenmektedir. Arkası Sa. 8, Sü. 8 dt ^ Mareşal Tito'nun Türkiyeyi ziyareti Mareşalın, 20 nisandan sonra içplcccği bildiriliyor Bayar dün yeni Ticaret Bakanı migro Sovyet Büyük işi ile meşgttl oluyor Elçisini kabul etti Uunkü toplantıdan bir (nrıiniil •/ Mısırda yeni rejim kuruluyor IhHlil Konseyl biiHin yetkllerin Kurucu MedİM devredilmesine karar verdi, yeni kanfiklıklu çıktt Kahlr* 25 (A.P.aa.TH.A.) îht;iâl konseyi azalan arasında rtjim hakkındaki münakaşalar sona ermiş ve parlemanter usulün ilanını istıyen tarai galib gelmi$tir îhtılâl konseyi tarafından yayınlanan tebliğde askert rejimin, elındeki bütün yetkileri 24 temmuzda yapılacak genel ieçimler neticesinde teşekkül edecek kurucu meclise devredeceği bildirilmiştir. Arkası Sa. 8, Sü. 1de Ankara 25 (Telefonla) Yugoslav Cumhur Başkanı Mareşal Tıtonun Türkiyeyi ziyareti hakkında Şehrimizde kurulacak riyuttind* bir toplaata y«yerli ve ecnebi kaynaklardan muhtelif haberler neşredildiğinden DıŞ teşkilâtı mevzuunda dün labah pılnujtır. îjlen Bakânlığı bu mevzuda kısa 10.30 da Ziraat Bankasında İktıİıviçreli mütehassıs Hochstra»»er Arkası S a . 8, S u . . l d e *ad ve Ticaret Bakanı Fethi Çelik Arkan Sa. 8, S. S da Dün Fethi Çelikbaşm riyasetinde bir toplantı yapıiarak jehrimizde kurulacak Migro teşkilâtına •ermaye ijtiraki hususu görüşüldü Büyük Elçinin itimadnampsinl takdim merasimindc D14 İçleri Bakaru Köpriilii de hazır bulundtt Ankars 25 (»a.) Cumhur B«fkanı Celâl Bayar bugun saat 16 i l itimadnamesini takdime eelen yefli Sovyet büyük elçisi eksclans BoriS Fedoroviç Pottsrov'u Çankayadft mutad mcrasimle kabul buyurmujlardır. Bu kabul esnasında Hariciye V*» kili Prof. Fuad Koprülü hazır bulunmuştur. Lübnan Elrisi iHjıısdnamesini takdim etti Ankara 25 (a a.) Cumbur Başkanı Celâl Bayar buaun saat 17 J» itimadnamesini takHime gelen yeni Lübnan elçisi ekselâns Vafik ElKarsar'ı Çarıkayada mutad meıasimle kabul buyurmuşlardır. Bu kabul esnasında Havıcive Ve Arkas\ Sa. 8, Sü. 7 de Yunan Savunma Bakanının II Seçim Kurulunun üçlü pakta dair demeci ti Seçinı Karnla dünkü toplantatmda dünkü kararları edilecek Washingtonda bulunan Kanellopulos, tecavüz tehlikesine karşı imzalanan bu paktı tebcîl etti I Washlngton 25 (AP.) Bugün millt basın kulübünde bir konu;ma yapan Yunan Savunma Bakanı Panayotis Kanellopulos, memleketinin Türkiye ve Yugoslavya ile »kdettiği Savunma paktımn cBab âleminin komünıstler için dahi hürrlyet v» demokrasi sağladığını» ispat etmi} olduğunu söylemiştlrKanellopulos, Rusyadan gebnesi melhuz bir tecavüz tehlikesine kar fi şubat 1953 te Ankarada imzalanan ve Türkiye, Yunanistan ile Arkası Sa. 8, Sü. S dt Açıkhava toplantısı yapmak istiyen partiler. ilçe seçim kurullarına birer saat tayin ettirecekler fi leçim kurulu dün saat 15 te toplantısı yapmak istiyecek slyasî toplanmıştır. İlk olarak, kurula partiler ilçe seçim kurullarına müdün iltihak eden & a Abdul racaatle gun, yer ve saat tayin etz lah Dirik andiçmiş, müteakıben tıreceklerdır. partılere açıkhava propagandası Daha sonra, müstakil adaylık için verilecek gün ve saatlerin ta için müracaat eden on kişinin tekyini konuşulmustur. İlçe seçim ku lifi kanuni belge ve şartlan haiz rullan tarafından gün ve saat veril olduğu için kabul edılmiçtir. Baymesinin daha uygun olacağı anla ram Yürüryol isimli bir boyacıniB fzmir 25 (Telefonla) İzmirde şıldığından ittifakla buna karar «Dramadan muhacir geldım. Millet yeni ve büyük bir hava alaru inşa verilmijtir. Karara gore açıkhava Arkası Sa 8. Sü. 2 de edılmek üzere teşebbüse girişilmiştir. Devlet Havayolları Umum müdürlüğü ile NATO arasmda bu mev zuda müzakereler eereyan etmekte olduğu bildirilmektedir. Meydan, Şehidler ile Çığlı arasında deniz ke narındaki saha üzerinde yapıhcakbr. Alâkalılar bu yerin hava meyda nı için gayet müsaid olduğunu bildirmekte. etrafta da6 olmadığı giDün şehrimizde gezinti ve temaslanna devam bi, hem karadan, hem deniiden istifade edileceğl ve bunun mühim Duııku toplanbda bulunanlardan eden Batı Almanya Bafbakam bu sabah bir bir avantaj olduğu Ueri »ürübnetbir fnıp BU ÇOCUK 500 YBL EWFX tedir. Etüdler müsbet netic» verbasın toplantısı yapacak ÖLMÜŞTÜR İnca kabileleri pren »eslerinden olan 12 yafindaki bu Arkan Sa. t, Sü. i dt çocuk ölümünden t»m bej yüz ıenc gonra 16.000 ayak yüksekliğinde ElPlomo dağında buzlar içindt bu lunmuştur. ElPlomo dajh Şilinln ba«ehrl Santıago'dan 25 mil mesafededir. Çocuğun cesedi goruldüğü gibi katlyyen bozıılmsmıştır. Dfin yapılan toplanhda konuşmalar yapıldı. şiirter okundu, •caklaruı hizmetlerinden bahsedildi İzmirde büyiik bir hava alanı inşa 291 Ispanyol harb esiri Rusyadan dönüyor Umumî Harbdte Sovyetlere karşı harb eden «Mavi Tümen» efVadından olan eıirler limanımızdan transit geçecekler İkınd Dünya Harbi nraamda. A tesbit etmistlr. Beyrjelmilel Kıalhaç dolf Hıtler'in arzu ve tazyikı üze teşkilâtı ile komünist Hu« hükumeti rine, Müttefiklere karsı İtalyan ve arasında eereyan eden görüsmeler Alman ordulan safında çarpışan ve neticesınde varılan kararlara göre, bilâhare Ruslar tarafından esir edilen İspanyanın meşhur Mavi Tugay «Division Azur» subay ve eratından 291 kişi muhtemelen bugün veya yarıa sabah erken saatlerde Akdenize müteveccihen limanınuzdan geçecektir. Yaptağı ısrarlı teşebbüsler neHceslnde, General Franco, hükumfti, Mavi Tugaya mensub harb esirlarinl lade ettirmege muvaffak olmuştur. Beynehnilel Kızılhaç teşkilâtı da mesele ile slâkarlar olmuş ve iadenin ne şekilde vuku bulac«Sını komünist Rus hükumcti nez dinde yaptığı temaslan rn;i+''kıb ALEVXEB ARASINDA GEZMEĞE MAHSUS ELBİSE Bu görduğünuz insan Aydan veya Menhten gelmi? değildir. Sizın gibi bir adamdır. Fakat üstüne giymis olduğu aluminyum mürekkebatile y» pılmıj elbise 2300 derece hararet» dayanmakta ve bu suretle bunu çi» yenler korkmad&n en müthiş aiev» lerin ortasrna dalabıJmektedirler. • Dr. Adeıtauer, bugün Türkiyeden ayrılıyor i Gizel ve Sıhhatli Türk Ocaklarının 43. cü yıldönümü BUGÜN Çocuk Müsabakası tlk eleme 2 3 nican günü yapılacak kutlandı 10 SAHÎFE Kı.\me<li nıisafir dün. bir gezinlidcn 5onra Acar nıoloründen çıkarkeıı Kıymetli misafirimiz Batı Al I Misafirlerimiz, dün sabah saat manya Federatif Cumhuıiyeti Şan 9 da Park Otelden çıkmışlar, ilk sölyesi ve Dış Işleri Bakanı Dr. olarak Alman lisesini tyaret etConrad Adenauer, kızı ve maiyeti mijlerdir. Dr. Conrad Adenauer erkânı, programlarında zarurî biı burada sınıfları dolaşarak öğretmen değişiklik vukua gelmedığı takdir ve talebelerle tanışmış ve bazı ders de, kendilerıne tahsis edilmij bu leri takıb etmiştir. Müteakiben lunan Devlet Havayolları uçağı ılc spor »aionunda toplanan talebelere bugün 'aat 12 de Romaya müte bir hitabeds bulunan Dr. Conrad veccıhen fehnmızden ayrılacaklar J Adenauer, orüara derslerinrte badır. Arkan Sa. İ, 5u. S i* Kadyo llâvesi fc sahifelerde Güzel re sıhhatli çocuk müsabakamızın ilk elemesi için matbaamızda kayıdlara devam olunmaktadır. Şimdiy» kadar kaydedilen eocuklann »dedl 200 ö geçmiçtır. Fakat ta$rada bulunan çocuklann aileleri tarafından müsabakaya iştirak arzusile 1leri sürülen musırrane talebler üzerine ilk elemeyi 23 nisan gününe tehir etmek mecburiyetinde kaldık. Eleme, o gün gene Şehir Komedi Tiyatrosunda öğleden evvel yapılacaktır. 23 nisana kadar haftada iki gün Csalı ve per^embe günleri 2 den 6 ya kadar) kavıdlar devam edecektir. Türk Ocaklan kuruluşunun 43. yıldönümü, dün saat 15 te Aksaraydaki Türk Ocağı merkezinde yapılan bir törenle kutlanmıstır. Töreni, tstanbul Türk Ocağı adma İsmail Erdem bir konuşma ile aç Arkası Sa. 8, Sü. 4 t« Polonezkcy civarında bir cinayet 28 yaşında bir genc pusuya düşürük'ü vc mavzerle öldürüHü Dün Polenezköy civaruıda brr dnayet işlenmiş ve 28 yaşındaki Mus tafa Ersoy isimli bir genc yolda ölu olarak bulunmuştur: Yapılan tahkikata göre Mustafa hâdise gecesi henüz hüviveti tesbii edilemıyen bir şahısla kahvede oturmus ve aeç vakit evine dönmek uzcre yola cıkrnıtır Fskat evıne • Arkaıı Sa. 8, SiL. 1 dt Ruslar atom külleritıi ele geçirmişler Tokyo 25 (a.a) 10 gün kadar nnce bir Japon balıkçı gemisinin LSıkını'de patl.Ttılan bombanın kullenne bulajmış olarak dondüfu Arkatı Sa. 8, Su. 6 da OTELCI MESLEĞINIZ? ADAYIM:.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog