Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

^ ÜNSAL mıtjıtinl alırktn] ki Marm u iıml 90 Cif iin<in n l BnCD JU umhuri R U R U C U S U : T U N U S NADf . Ifl fiÇ9 lU.OOl Mfnrf •• mektub %&&&. CumhurİTtt titanbuJ Posta Kutusu: trtanbuJ Ho. Ml IWtfanJ« : OmumJ Santnl Humaruı: MZ98, S a s îılart: M2N Matbaa. 24290 Dön zonlar» giriîlldiğinl vt partiiçi mücıdelelerin b ı a yerlerde genel kurulun hakemliğtne veyı talimatına ihtiyac hasıl edecek bir durum arzettiğinl göstermektedir. Genel merkez kontenjanından gösterilecek adaylar üzerinde de bugünkü toplantıd» görü^meler yapılmısür. Aralannda Danıstay Birind Bajkanı Hâzım Türegün, ban profesörler, Maliye Vtkâleti Hazine Umum Mudürü Burhan Ulutan, Zira! Donatım Kurumu Umum Miidürü Ihsan Gürsan, eski Arkası Sa 6 Sü 6 da aeçkinlerln okuduğu kitabîar: Birsel: Şiirin İlkelafi, ık Bugra: Yarın diye bir şey ^9k*dr. | Suud Kernal Yetkin: Edebiyat üz^rine. 4 Cahid Külebi; Ata rtrf^İjiV Pcrşcmbe 25 Mart 1954 Savasında. 5 Nurul Jfaralama Defterl. 6 Sald Sevisme vakti, 7 Faal AnıtKabir, 8 B«dü Söyliyeyim. 0 Sab*Aksal: S*rküı K«*r«, •ali: Aska Kitakse. .. « ÎATINLAII r lJ*rLbahç%«>kaJ£ 10 Istanbul (D. P.) Genel Kurulunun toDİantıları Nenderesin başkanlığında yapılan içtimalarda bazı ilçelerde beliren partiiçi rekabet ve Batı Trakyadan mücadelelerle adaylık meseleleri görüşüldü kaçanların sayısı arttı Halk Partisi ve Halk cr ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmak hırsile gerilik temsilcilerine ci uzatanlar, bir koltuğa iki karpıız sıkıştırmak ıstercesine, aynı zamanda devrim prensiplerine de yürektcn bağlı bıılundnklannı one »üruynrlar. Diyorlar ki: Buyuklü kuçuklu bütün C. H. P. kongrelerinde kimse çıkıp d* «taaddudu zevcat» ın \eniden ihja edilmesini, yahud medeni kanunun yururlukten kaldtnlm<ısııi! istenez. Halbuki D. P. kongrelerinde bu cin«.tcn faholıı «esler sık sık kulaja çarpar. Şu halde devrime arka çeviren biz değiliz, onlardtr. Bu iddianın mahiyetini kavramak Içın son jıllar bojunca toplum hayatırnıza istikamet veren politika cc revanlarını, ana çızgıleme hatırlamamız gerekiyor. Tek parti rejiminin (ek siyasî oreanı olan Halk Par<isi. hemcn butım memleket aydınlannı kucağında birlestiıcn bir te«ekkuldu. Adı iıstünde halka yaklavnıak, halkın içine girmek, Inkılâb prensiplerini halka aşılamak T«rifcsini bu parti üzerine «lmışh. Halkevleri. halk odalan bu makıadla kurulmuştu, eiritim ve öğretiın çalışmalan bu maksadla geni$ kütlelere malcdılmek isten'vordu. Bilhassa yeni harflerin k^bulii sıralannda bu yolda bir havli ffayrst Irak Kralı, Pakiataa Ihtiram kıt'aaını teftij ederken harcandığuıı söylemek doğru olnr. « U (« ».) Ir»k Kr«h mlftir. Kr«l ve malyeti Bahreynden Cumhuriyet devrinin yetiştirdiği tkinci Taysal, b«r*b«rikıd« Prvnı >oora dönü? «eyahatlerıni yat ile avdın gencler arasmdan inkılâblan Abdüiilah oldugu hald* bu labah yapacaklardır. millete biran rinee tanıhp »evdirMai (10 da uçıkla Bahreyn* git Arkası Sa. 9. Sü 5 te mek uğruna ranla bs»5İ» uğra^nnUr çtktığını da ;uphesiz Inkâr »dem«yiz. Fakat Halk Partislnt doldaraa avdınlar çoğunluğunun zamajila bir nevi imtivazlı güzideler »ımh halinde dumura uğradığını da kabul etıuek gcrcktir. Halkevlerinde rej» paıti kademclerinde vazife alm'k. hslka hizmet (favesile değil, büyuklprin gözüne girmek, bir fün yüksek mevkilere tırmanmak ca>esile >aptlır islerden oldu. Yıllar iierlcdikrc avdınlar kendi aralarında birbiılcrini dcstcklemek, ya da bü'birlerinin avağma çclme takmakla vakit gecirivorlardı Halktn Irinc girmevi, onu elinden tutup fikren ve iktisaden yükselhneyi amaç bilen Halk Partisi, b«jvlere, Atina 24 (A P.) Yüzlerce üni Kıbrısın Yunanistana iltıhakını ısjavaş yavaş halkın dıçında ve halkversıte talebesi dun gece Üniversi temişlcrdır. laa ayrı, boşuna donen bir çark te kulubu onunde toplanarak İ.ıTalebeler pobs kordonunu varahaline gelmiş, manasını buyiik ölgıltere aleyhinde at:p tutmuslar ve Arkası Sa 6 Su 4 te çude kaybetmeğe başlamışh. Busrun memlekette medeni kanunun fa>dalarını anlamı.van, şeriat hasrctini vadırgamıyan, irtica oyunlarmı zamanında sczmi^en vatanda^lar hâlâ varsa ve bunlarm sayısı azımsanajnıvacak kadar coksa, bundan tek parti devrini sırf kendi çıkan uğruna ha.val kurmakla geçir111İ5 butun a> dınlarımız beraberce •orıınıludurlar. 14 mavıs seçimlerinden sonra alttist olan durum karşısında. bazı Demokrat Partl kongrelerinin devrim prensiplerine ajkın bir takım dilpklere sahne olraası. Demokıat Partinin reaksiyoner bir karakter ta'iidı^uıa «lâmct sayılamaz. Tek parti kadrolarının bilgisizlik Içinde bıraktıgi vatandaj derdine derman ararken elberte adını bile duymadıNADİR NADİ Arkası Sa 3, Sü. 5 t« yapılan toplantiya i^tirak eden Türk Yugoslav ve Yunan askeri heyetleri bir arada H Ankara, 24 (Telefonla) DP genel idare kuulu bugun sabah ve akşam iki uzun toplantı yapnışbr. Adnan Menderesin başkanlığınd» yapılan çtimalardan ilki 5 saat sürmüs. genel kurul saat 19 Ja tekrar toplsnarak gece geç vakte kadar çalıjmıştır. Seçimle llgili muhtehf mevzular arasında aday yoklamalanna aid bazı meselelerin gözden geırildiği anlajılıyor. Ahnan haberler, bu yoklamahrın, bazı merkezlerde ilçe teşkilâtı »rasında hevecsnlı bır rekabete yol actıeını. bir cok kombine Yenlden 97 ırkdasının fniplar halmde memlekethimİM Utiea etti Ankara, 14 (T.HA.) Befl tamamen çıplak vaziyett* olmak flz«rt 90 Yunan tebaalı TArk bir kayıkla Meriçl geçmek nıretlle bu •abah EgkikSy» iltiea etmiflerdir. Bitkln •• bir kıanu da çarfafa •arılı durumda olan mflltoeiler* giylm, laya v« ickftn bakıaundan derhal fereken yardımın yapıbnan Arkası Sa. «. Sü I tt Ankarada askerî müzakereler Dünkü görüşmelere Türk, Yunan, Yugoslav genelkurmay temsilcileri iştirak ettiler Ankara 24 (a.t.) Mllli M&k' faa Baianhgı Temrll Bflrosundaa bildırilmiftir: Ankara pakb ukeri görüsmeleri Türk, Yunan v» Yugoslar Genelkurmay temailcüerinin ıştirakile ba sabah gaat 9 da, G«nelkurmty riyasetı binamnda baçlamıştır. Türk aakert heyetl baskanı Korgeneral İsmail Hakkl Turtaboyla ve Tümgeneral Salıh Coşkunun iştirak ettiklerl öğledem evvelki umumt heyat görüşmeleH aamimi v« Arka*\ S. 6, Sü. 3 te Irak Kralı Faysal Pâkistanı terketti Basın kanunu yeni hükümlerinin ilk tatbiki İzmirdeld (Öz Demokrat) mizah gazetesi hakkında tatbikat yapılmak üzere İnönünden izin istendi îzmirde çıkmakta olan v« yurdun her taraiına dağılan «Oz Demokratı isimli mizah gazetesind* Ismet Inönü hakkındaki bazı ytzjlardı «uç unsuru görülmüj, savalıkça takibaU geçılmistir. Yeni basm kanunu gereğince gav cılık dav» açabilmek için sehnmizde bulunan inönünden dün rauvıfakatnam» ııtemiştir. Krala refakal eden Iraklı şahsiyefler Amerikan yardımına dair beyanatta bulundular İngiltere Mıstra bir nota verdi a • Lendra, Süvey» Kanalı meselesi hakkında Mısır hükumetile görüşmeyi lüzumsuz sayıyor Paris, 24 (Radyo) İngiltere hükumetı, Mısıra verdiği bır notada, Süveyş kanalı meselesı hakkında Kahire hükumeti il* görüjmelerde bulunmayı •lüzumsuz »aydığım bildirrflştîr. Notada İngilterenin bu hu »ustaki müzakerelerı resmen kesiimij addettiği de ilâve edılmiştir. Mısırın bu İngılız notasına n» cevab vereceği henüz malum değildir. Mareşal Tiio'nun memleketimiz! ziyarefi Belgrad. 24 (T.H.A ) Yugoslavya Devlet Baskanı Mareşal Tito'nun 12 nısanda Tıirkiyeyi zıyaret edeceğı buaün vetkili kyn^klar tarafından açıklanmlştır. MİLLÎ TAKIM FUTBOLCULARINA VERtLKN HEDİTELER îspanyollara karsı muvaffakıyetli maclar yapan Milll takım fııt bolcuları serefıne dün bölgede bir toplantı vamlmıs ve kendilerin» muhtelif hediyeler verilmiştir. Yukarıdaki redmde, Leftar, h»dl Eiienhower, Pasifikteki soıı y«ıini alırken görülmektedir. infilâk «ırasinda ilim adamlaruU (Toplantiya aid taisilâtla dlğer ıpor haberlsrimiıi dördtocü hayrete düşüren beklenmedik sahiiemizde bulacaksmız.) şeyler cereyan ettiğini söyledl Washington 24 (A.P) Başıcaa Eısenhower bugün gazetecilerle yap tığı bir konusma sırasında. geçenlerde Pasıfıkte yer alan Hıdrojen Infilâkı mrasuıda ilım adaml^nnı hayrete düşüren beklenilmedık bir «eyler cereyan etmiş clduğunu ima etmıştir. Bir gazeteci, 1 martta, Pasifikteki deneme »ahasında husule gptiriBir malın satıj fiah menşelnden ttlbaren mfistehlik* len inMâkten 75 rril mesafe^îe buintikaline kadar kaç el değiştirirse değiştirsin, Ud t*ptan lunan 23 Japon balıkçısının radyove bir perakende kânndan fazla k i n Ihtrva ehniye«ek aktiv yanıklar aldıkl?nm. Japonya ve diğer memlekellcrdekı Amenksn Ankara, 24 (Telefonla) KAr maddelerin dahilt Mtıslarındm I aleyhtan eazetelerın bu hâHıssyi parmaklarına dolamıs olduklannı hadlerine daır kararnam* bugün zamt kâr hadlerlnin, ftzaml kâr söylemış ve dpmıştır kı «Muhakkak kü Resmi Gazetede yayınlandı. miktarlann veya âzamî sataı flatla Ar* st Sa fi Su 5 te Kararnamey» bağlı listed» yer alan Arkan Sa. 6. Sü. 8 d* Hidrojen bombası intilâkı Atinada yapılan nümayişte bir Ingiliz bayrağı yakıldı Sovyet notasına Yunanistanın verdiği cevab Rus elçisini kabul eden Yıman Dış Bakanı, iislcr hakkında hükumctinin görüşiinü izah etti Atina, 24 (A.P.) Yunanistan bugün Eusyaya Yunan toprağmda Amenkan üsleri bulunması lüzu Arkası Sa. 6 Su. 8 de Yeni kâr hadleri kararnamesi çıktı Kıbrısın ilhakını isteyen âniversiteliler İngiltere aleyhine atıp tuttular, caddelerde seyrüsef cri durdurdular Selim Sırrı 80 yaşında Türkiyede, beden eğitiminin knrucasn olan üsfad için dnn bir lören yapıldı T. M. TALEBE FEDERASYONU KONGRESI. Turkiye Mıllî Talebe Federasyonu kongresinin İzmırde toplandığını yazmıştık. Yukandaki resim, kongrede bir hatibin konufmasım gostermektedır. Güzel ve Sıhhatli Çocuk Müsabakası İHc eleme 23 nisan günü yapılacak Güzel ve sıhhatli çocuk müsabakamızin ilk elemesi içın matbaamızda kayıdiara devam olunmaktadır. Şimdıye kadar kaydedılen çocuklann adedı 200 u geçmiştır Fakat tdşrada bulunan çocuklann aıleleıi tarafından müsabakaya iştirak arzusıle ilerı sunjlen mus'nane talebler uzerine ilk elemey 23 nisan eunune tehır etmek mecburıyetinde kaldık. Eleme o gün gene Çehir Komedı Tıyatrosunda oğieden evvel yapılacaktır. O gune kariar haftada iki aun (salı ve per=embe günleri 2 den 6 ya karlar) kayıdlar devam edecekt r. Dr. Adenauer'in dünkü zıyaret ve temasları Bafı Almanya Şansölyesi, G.K.P. Genel Başkanı jnönüyii evinde ziyaret ederek 45 dakika göriişfü İspanyanın futbol işlerinde karışıklık Futbol Federasyonunun 29 azası. milK takım antrenörü ve teknik kaptan istifa ettiler Madrld. 24 (A.P.) Nisbeten kıta bir zaman zarfında futbol âl»minde de habrı gayılır blr kuvvet olduğunu ispat eden Türkiye, kuvveti ayyuka çıkanlan îspanyayı dunya futbol şampiyonluğu turnurasından elimint etmls v» bu durum karşısında larsılan Ispanyollar, lç durumlannı yoklamaya koyulmuslardır. Dün gec» îspanyol IHıtbol Fedentsyonunun 29 azası birden, milll takım antrenöriJ v* teknik kaptanlaril* birlikte istifa etmislerdir. Şim dl yeni federasyonu kurmak 1si »portif oyunlar milll delegesi Korgeneral Jost Morsscardo'ya düımüştür| iki gün evvel FIFA rCmuzile anılan milletlerarası futbol federasyonu icra komitesindeki îspanyol temsilcisi Dr. Armando Munos da, Kubala meseleiinden istifa etmisti. Şimdiki halde, îspanyol futbolü milletlerarası müsabakalardan çekilmiı durumdadır. Buradakı futbol mflnekkldleri, bunun futbol ıporunda intizanu i Arkan Sa. 8. Su. 4 M Dünkü törende Vali ve Belediye Reisi Dr. Gökay, Selim Sırrının elini öpüyor Yazısı 6 ncı sahıfem>zde RIIGÜN: Yîrmi Altıncı Tarih İlâvemiz Iç sahifelerimfzd» Dr. Adeıuner T« kııı 4ün müceleri treserierkea (Yuttn İ nei ıshi/«d«) • ;•»<• İKIISADt COĞRAEYA...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog