Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

24 Mart 1954 GRİPİN LABORATUVARI OOOOGO Hem iyi yollarda hem yolsuz yerlerde dayanacağına emin olacağınız bir lâstik Yol f*ro!tl n« olurso olıun, oıfolt yol, topfak yl, Arnovud koldınmı, doğ yotlan için Goodyeorin ROAD LUG Ifistiklerini kullanmak hem vakiHen hem [paradan ılıe büyük bir toıarruf temin »der. Kamyonunuıa fokınıı. lâ*tikl»ri *mıx. hemen ROAD LUG lârtiklerln' doho uzun müddet kullanacak' Piyasaya arzedildi! GOOD>FYEAR Telefon : 82240 82249 Fennin en son terakkiyatını muntazaman takip eden Laboratuvarımız, bu defa yeni getirttiğimiz ve katiyen el değmeden çalışan otomatik makinelerle Gripin kaşelerini TABLET şeklinde kıymetli müşterilerinin istifadelerfjie arzetmiş bulunmaktadır. Gripin kaşeleri ile Gripin Tabletleri formül, miktar ve tesir bakımından aynı olup aradaki fark şekilden ibarettir OONYA Y O Z O N D E 800DYEAR LÂSTİKLERİ İLE"OİflER MARKALARA HAZARAM DAHA FAZLA YÖK TAŞIHMAKTAOIR OTOMOBİL, LASTİK VE MAKİNE TİCARETİ T. A. Ş. Takslm BahçeslKarşısı TATKO E ZACI ARANIYOR plomalı eczacı aranıyor Müracaat: Tl. 29865 i DEUTSCHE LEYANTE LINIE Yapur Kumpanyasının f SATILIK ARAZİ * İzmıtte, şehrın inkışaf edebileceği yegâne cihette. şehre tam 1 Km mesafede, büyük Istanbul Ankara asfaltı üzerinde 200 M dcn fazla cepheli, âıızasız, parsellenmeğe ve çiftçihğe müsaid 100 dönümlük arazi. Ödemede kolaylık. Mutavassıt kabul edilmez. Saat 16 dan sonra 45913 tcle müracaat. GRİPÎN T A B L E T 1 in alımı. hançere toşekkülü «lolavısiyle kaşe yutmakta zorluk çokenler son dcrcce kolay ve rahattır Tanhane Arıyanlar İçin Kirahk Kaloriferli ve telefonlu kat ve odâlar. Karaköy. Necatibey caddesi No. 159 Gayret han. ALSTERTAL ATHEN CAİRO DAMASKUS pÜSSELDORF E. RUSS FLENSAU GALATA İLSE RUSS JUPİTER KRUSAU LİBANON LUCY ESSBERGER MARTHA RUSS PERGAMON SCIIVVENNAU TİLLY RUSS JUTTA SCHRÖDER vaparları ayda bir Kontinan Limanlarından Türkiye limanlarına muntazam seferler yapmaktadırlar. KONTUAR MARİTİM JANNİ BESİ Telefon: 47530 Galata. Hovagimyan Han GRİPİN TABLET, midede derlıal erir ve lıavrot verici birsür'atle tesiriııi jlösterir GRİPİN TABLET, ba.«, diş. adale, sinif, lumbago. roıııatizına. sivalik ağrı ve sızılarına karşı favdalıdır IKRAMIYELI K R A KAYIB Kumkapı Nufus Mcmur. Itığundan aldığım huvijet cüzdanımla Galata Selânık ve Bi.ndırma Zırs^t Bankaları cuzdanımı Kutahyadan Islan. buİR gellrken kaybettlm Ycnüermi «lacağıma^n eskılcrinin hukumleri yoktur. Eyub doğumlu Ahmed Hurrem Pasa oğ'u t SATILIK 9 EV n K R A M Sultanahmed, Dizdariye Çeş me Sok. No. 14 Ufak bir târl'IV 4 katl1 apartıman olma5'elverişli kârgir bir ev satılıktır. Mutavassıt kabul edılmez. Tel: 60926 Hllcindckilere miiracaat ^ GRİPİN TABLET MtDEYİ BOZMAZ, KALBt VE BÖBREKLERt YORMAZ GRİPİN TABLET, bayanların muayven zanıaıılardaki sancılarnıa karşı başarı ile kullanılır GRİPİN TABLET, soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrı ve sızıları teskin eder • YAZIHANE ve OTEL olmağa elverişli Galatada tramvay caddesinde beş katlı bir bina Satılık veya kiralıkhr. İstcklilerin hcr giin öğleje kadar 22151nıımaraya telefon etmeleri. 1 Gripin Tablet, Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığmın resmi ruhsatmı haizdir. Tablet Gripin, selofan nonempime ile ambalaj edildiğinden her nevi mikrop, rutubet ve harici lararlı tesirlere karşı mahfuzdur. I V E L Y E L İ Amerikan Tipi B E R T A Mutbak Margarini Kullanmakta Acele Ediniz!.. ir •k •k •• * •• * BEBTA en nefis nebati yağlardan yapılmıştır. BERTA A ve D vitaminlerinı havi enerji kayn ağıdır. BEKTANIN her kutusunda bir ikramiye kupo nu vardır. BERTA kupenlaıı erıede 4 çekilis ıçin de muteberdiı. BERTA'JT kuüanmakla Bahçelı Ev. otomobü, bur dolabı. çamaşır tnakinesı, büiklet, radyo g> binlerce çeşid kıymetli ikramiyelerden birine sahib olabilirsiniz. * BERTA bu yıl size hem sıhhat, hem şans geti recektir. • Tabrikası: TRAKYA SANAYİ ve TİCARET T. A.Ş. Gslata Necatibey caddesi Demirbağ han No. 1 Tel: 47292 49321 wmm D o K T o R •• BEDİİ GÖNENÇ Dahiliye Mütchassısı Amerikadan dönmiiş, hastalarını kabule başlamıştır. Lâleli, Şaiıfitnat So. 14. Tel: 27927 CUNHURİYET ILAN TAR1FESİ 2 ve 3 uncu sahıfelerd* santimt S lıra 3 v* 3 uncu sahifelerde 'Neşriyatf santimi 6 lira 4 ve 5 inci sahifelerde t llra 1 ve 5 inci sahifelerde iN'eçriyat) santimi 5 lira Diğer sahiflerde santimi 4 lira Dojum, Nisan. Evlenme. Teşekkur ölum Mevhd llSnları 5 «antime kadsr mâkluan 20 lıradır. Ilânlardan mesulıyet kabul edllmes tablet veya kaşe halinde satılır bütün ağnlara karşı 4 saat ara ile günde 3 adet ahnabilir NOT: GRtPtN TABLET KUTULARININ Ü2ERİNDE "TABİET,, KELİMESİ 42 YAZILIDIR Satış Acentelikleri Verilmeye Devam Edilmektedir. HARIKA MAKİNE MONTE 12 liraiık maiı 7 liraya indirdi DERMOJEN SİVÎLCELERE KARSI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog