Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

24 Mart 1954 r CUMHURTYET (t ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR Yunus Nadi LONDRA MEKTUBLARI (4 üneü sahifeden devam) İster Graziella'yı düşünün, gemici ayakh ve başı güzel göklerin ışıklarile süslü dalgaların kızı olmaktan başka bir şey olmıyan Graziella'yı... ister Cyrano'nun bumunu. Yahud Tagor'un vecizelerini havi küLondra Martm 16 sıru 17 ye yardım istemiş, sefaret bunun ticaçük bir kitabı kalm ve ciddî edebi bağlıyan salı akşamı Londradaki rî bir mesele olduğı:nu, resmen bir yat kitabının altına saklayarak o bir kulüble Shafi ismindeki bir yardım yapılamıyacağuıı, ancak hu kuyun. İstediğinjzi yspailirsiniz ar Hindlirün lokantası Türk bayraklasusî surette imiân dahilinde yartık. Ne güzel şeyler söylemiştir şu rile donatılmış, sofralar Türk yedım edilebüeceğini bildirmiş. Hind adam. meklerile süslenmişti. Kısacası iki lokantası da iki arzu izhar etmiş: cYüreğimdeki yükten ayaklarım ayn yerde ve tesadüfen aynı ak Duvarlara asmak üzere Turk bayyorgun. bu ağacın gölgesinde dinle şamda iki Türk gecesi tertiblenmiş rafı ve yemek'eri pişırmek üzere niyorum. ti. bir Türk hanımı. Bayraklann temjYazık sana. Bazılan bir yol tutar, İngilterede hemen herkesin ma nini müteakıb yemek pişirme işini bazılan boşta gezer; bazıian hür, Filiro yıldızı ve Tür lumu olan ve azalannın büyük bır de Basın Ataşe muavini A. Sinanöbürleri zincirdedir. oğlunun bu mevzuda şöhret sahibi kiye Güzeli BELGİN Benim ayaklarım da yüreğimdeki kısmı Ingilterenin tanınmış sima eşi Azer Sinanoğlu kabul edince lanndan müteşekkü bulunan «Food DORUK cilt bakımı yükten yorgun.» and wine Society» (gıda ve şarab) mesele hallolmuş. İş bu safhada için Puro Sabununu Omzunuza yapışan bir el sizi Tailerlerken Türk İneiliz dostluk gor'dan ayırır. Bu derece dikkatle isimli bir cemiyet var. Cemiyetin cemiyeti vaziyetten haberdar olatavsiye ediyor. Puro, ders çalışmanızdan hocanız şüphe bütün gayesi isminden de anlaşıla rak bu gecenin cemiyete maledilcağı üzere azalarına mutena, decildi besler... korur... yulenmiştir. İnsana hiç rahat vermezmesini lokanta sahibinden rica etler. Arkadaşların alaylı gözleri gişik ve güzel yemekler yedirmek. miş. Lokanta sahibinin muvafakati muşatır. . tazeleştirir. Puro Bir müddet evvel bu cemiyet öyle ya bir eğlenoe çıkmıştır üzeüzerine hazırlıklara başlanmış. iizı cazip ve güzel yapar. rinize çevrilir. Gülmek mi, ağlamak Londra basın ataşeliğimize müramı lâzım karar veremezsiniz. Hul caatte bulunarak bir Türk gecesi *** yalarıruzdan olduğunuz gibi kitab yapmayı dusündüğünü büdirdi ve bellibaşlı Türk yemeklerinin nasıl dan da olursunuz. Aynı akşamda tes'id edilen bu Sinema günleri etüd zamanı jim pişirildiğine dair tarife istedi. Kea ikinci Türk gecesinin hususiyetini, nastik salonunda toplanır, sinema düerine arru ettikleri malumat vs Türk Ingiliz dostluk cemiyeti abaşlayana kadar bir sürü gevezelik rildikten bir kaç gün sonra Food zalannın bir teklifi teşkü etti. Yeeder, o kahkahalan bir gün olup <uıd Wine Society Türk gecesinin mekleri pişirecek olan Azer Sinanarayaeağımızı haürımıza bile getir tarihini 16 mart olarak tesbit ettik oğlunun bu işi herkesin eözüönünde yapmasuu ve bu arada merakmeden bol bol gülerdik. Sebebsiz lerini bildirdi. ve öyle başıboj kahkahalardır ki Ingiliz dostlanmız bu tarihin, Kı lılarm bakarak öğrenme imkânıru Selim Sırrı Tarcan. arkadaşımızla birlikte onlar, yürekten kopup gelir, zap rım harbinin 100 üncü yıldönümüie bulmasını istediler. Üstadım, dedim; Türkiyede ne Çekil karşımdan; Ben öyle mükâfat tedilmiye çalışıldıkça bir çığ gibi isabet ettiğini ve Türkiye, İngiltere, Günlük güneşhk. ne güzel bir Birinci Türk gecesini kapıdan ziFransa arasonda yapılan ittifakın yaret ettikten sonra ikincisine gibahar havası! Nişantaşmda Ihlamur sil bedenen gittikçe ufalmaktadır, istemıyorum. Yaak. boşuna se\in büyürler. îokağını ararken sanki burnuma dıvorlar. Küçücük Jsponlann bile mişım! Baharda cumartesi günleri Fener bir nevi tes'idi şeklinde olacağmı derken bir Amerikalı arkadaşomı buram buram ıhlamur kokuyor. ırklarını geüstirmeğe uğra|üklannı Selâm Sım Tarcan konuşmamız yoluna kadar yürür, oradan trene belirtmiştir. da yanıma almıştım. Arkadaşım Bol kftpüklü Nefis kokulu (Gecirdigimiz pis kış a'lannda bilıyoruz. sırasmda bir fotograf gösterdi: 1920 binerdik. Kâh çiçek toplayarak, Cemiyet Türk gecesini «Militarv King sık sık benimle birlikte Türk Biz vücudümüzle meşgul olan de 81 yaşındayken tonınlarile birbronşlarırru yumusatmak için üstkâh şarkı söyleyerek giderdik. Ba And Naval Club» da tes'id etti. vemeklerini yediği için yemekleriüste içtiğım ve tiksindifım ıhlamur insanlar değilız. derken »deta üz likte jimnastik yapan muhterem zan tiz bir tren düdüğü bize fazla Doksana vakın cemiyet azasmın iş mizin iezzeti ve hattâ bir kısmının annesi...) bile bana şimdi o kadar fena gö gündü. oyalandığımızı ihtar ederdi. Hemen tirak ettiği bu Türk gecesinde Tür nasıl pişirildiği hususunda malumat rürmüvor.) Evlâdcığım. diye devam etti; 1890 da Mühendishanei Ber kendımızi toplar. istasyona trenden kiyevi temsil eden üç sey vardı. Du sahıbi bile olmuştu. Üstad Selim Sırn Tarcanın evinı her nebat bakıhrsa inkişaf sder. rî'ye girdım, evlâdcığım... 1617 yaş evvel varmak için bir hayli koşmak varları kaphyan ayyıldızlı bavTağı Hind lokantasmdan içeri girince mız, Londra Basın Ataşesi N. Sön Bayan Sinanoğlunu zeytinyağb bişu kasabdan mı sormalı? Bu kasa Bir spor bayramına gidıniz. Orada lanndaydım. Yaptıgım vücud mari zorunda kalırdık. mez ve sofradaki tipik Türk yem«;k ber dolmasını bitirmis. iç pilâvn haş bın çağnşımıle üstadm perhizkâr hazır bulunan otuz bin kişiye opar fetlerile butün mektebin gıptasını • 2 TUVALET SABUNLARI 100 DE 100 SAFTIR Birer kâbus gibi gelip geçen imhiyatmı hatırladım Ömründe hiç lörle sorunuz: «Hergün vücudünü ! kazanmıştım. 1892 de Mühendisha tihan günleri. Kanı çekilmi} bem leri. lamı?, şiskebabını hazırlar vaziyette Sİgara iememiş. Çünkü sigara insa isletenler ellni kaldırsm!» Otuz ki neden istihkâm mülâzimievveli ola beyaz dudaklarla kapıda bekleşen Evet... Hazin fakat hakikat. Türk bulduk. nın ömründen 10 senesini alırmış. şinin el kaldıracağından şüpheli rak çıktım. İzmire memur edildim. genc kızlar. Muvaffakıyetin sevinci ler için tertiblenen gecede sadeoe Şişkebab da olunea İngilizler Izmirde şair Abdülhalim Memduh tçki ktıllanmamış. Makarna. bö yim Vücud gıizelliğine kıymet verbir Türk... Londra büyük elçimiz o muazzam bir sual yağmuruna başmıyoruz. O spor bayramında o otuz ile tanıştım. Bana bir gün: «Jimnas ile birbirine kenetlenmiş bir grup, rek. pilâv, et >ememiş. «Şimdi sobin kişinin birbirlerile konu*tuğu tikteki maharetinızi duydvun, de öte yanda hüzünlü bir kaç solgun günlerde rahatsızdı. Sefaretin. kıy ladılar. Orta yaşlı bir kadın çantararım size: Bu kadar perhizkâr bir mevzu şudur: Kim birtnci geldı? di; fakat yalnız beden faaliyeti kâfi yüz... Değişmez kanun. İnsanlar metlerini takdir ettiğimiz diğer er sının üzerine vasladıfrı l»S!dlan bir havat vaşıvan. kendini eğlencelerKim kazandı? Kim kaymetti? O değil. fikir faaliyeti de lâzım. Söy daima ayru şartlar altında birbir kânım bilmem hangi saik bu gece taraftan düzeltirken, diğer taraft<in den mahrum eden bir insanın bu den alakoymuştu. «Ne olur. ıspanaklı lerine yaklaşırlar, yacemaat içerisinde iki kişi göstereSümerbank Defterdar Yünlü Sanayü Müessesesi deposunda yâşta benim kadar saelam kalması mezsiniz ki: «Bak şu genein vücu leyiniz baka\am bana: KütübhaneSofra, düzgün gıda almak fikrini pıhr? Söyler misiniz'» diyerek not Dağınık binbir hâtıra gözlerimin bulunan, nizde ne gibi kitablar var?» büHık bir şey ifade eder mi?» du ne biçimli? Başı omuzlan üzeönünden geçıp gid^or. Coğrafya müdafaa eden cemiyet azalarını rutuyor. bir diğeri. Türk kahvesine Kimyevl maddeler, Fıkravı siz de hatırlayacaksuıız: rinde ne güzel duruyor?» diye düŞajaladım. Kısa bir tereddüdden hocamız Baltamyüsün dersın ie tatmin edecek şekilde kalitelivdi. kaç kasık şeker konduŞ^ınu sorarÇelik ve atelye malzemesl, Zenein bir adam. komsusu imamla şünsün ve konuşsun. sonra cevab verdim: kopya yapmanın imkânı yoktu. Alakart olarak verilen beyin, tara ken baska bir hanım lokumun tariElektrik malzemesi, bektaçivi iftara davet eder. Yemek Benim kütübhanem vok. Mek Daima tavana baktığı halde nasıl ma ve yeşil salataları düğun çor fini istiyordu. Huıda malzeme, Fikir sahasında takıb edilen yolu tebi bitirince bütün kitablarımı yak ten sonra da onlara sualler sorar Gelenlerin bilhassa genc kızlar olurdu da farkına varırdı hâlâ ak bası, barbunya balığı ızgarası, hinMuhtelif malzeme Tütün, rakı icer misin? Çalgı din beden «ahasında takib etmiyoruz. mağa karar vermiştim. Öyle yapdi dolması, dilberdudağı, Türk kah ve yeni evli hanımlar oldu^ları nalım ermez. pazarbkla satışa çıkanlmıjtır, ler misin? Eğlenceye merakın var Çocruklara Hsanın kaidelerini bellet tım. zarı dikkati çekiyordu. 15 nisan 1954 persambe günfl saat 15.00 te Müessese binasınBazı hocalarımızm asıl adlan vesi ve Türk likörleri takib etti. meden şiir öğretirsek ne olur? Emı? gibi... Yemek sırasında bir müddet evAbdülhalim Memduh: «İster mi unutulmuştu bile. Talebe arasmda da bu malzemenin pazarhkla saüjı yapılacaktjr. Yemekler ve tarifleri ve sualler vet, o şair olur. Fakat ona «Tavukİmam her suale: eTövbe ıstağfisin sana bir kütübhane r>»dive ed« daima lâkablan ile anıhrlardı. Bir vel Türkiyede bulunmuş olan biı bitince lokantanın bar kısmına geTalibler, »artname ve malzeme listesini Müesse«emizin Sâüj ruüah, haramdır!» ı bastınr. Bek pazarı şairi» derler. Vücud terbiye yim?» dedi. Ve. evlâdcığım. işte o Muamelât Servisinden temin edebilırler. Satışa çıkarılan malbaşka hocamıza bahsetmek istedi cemiyet azası Türk misafirperverli çildi. Altmışa vakın İnfiliz üç kisi de böyledir. Jjmnastikle hazırtaşi ise «eyvallah imanımn der. günden sonra okur yazar oldum. zeme de Defterdar Yünlü Sanayü Müeueseci depoeunda tetkik ğimiz zaman asıl adlarmı düşünerek einden, Türkiyedeki inkUaflardan, şinin etrafını kuşatmıştı. Zenşin ev sahibi, imam efendiye lanmamış vucudler sp^ra verilirre Hem öylesine okur yazar ki. * 0 bunalır, bazan da boş bulunur ken Türk İngiliz dostluğundan ve nı5 olunabilir. netice budur. Yani vucud bir teZira bu ikinci Türk gecaeinde de bir meeidiye, bektaşiye beş altın sene zarfında 70 cild eser ve kitab di aramızda adlandırdığımız şekil havet Türklerin nefis yemeklerin sadece dört Türk vardı. Sinanoğlu İsteklilerin Müessesemize müraeaatleri rica olunur. (3471) verdirir. Hayretler içinde kalan ima jekkül ve tekâmül devrinden geç haline gelse 22^0 sayfa tutacak den bahsederek «İste bu nefis yede bahsederdik. melidir. Teşekkül devrinde munaüesi, ben ve Dr. İrfan Erdağ. mt irah eder: mekler şimdi önünüzde» diyereK tazam jimnastikle haziTİdnmsmi} makale yazmış İki brne yakm konBoş bir derste gürültüyü arttınr. konuşmasıru bitirdı. Yemeği müteYanındaki bir sürü İngilizle bir Senin ne tüttine, ne lçkiye, ne ferans vermis. vücudler tekâmül devrinde bodarNihayet muavini tâ sınıf kapısına likte etrafımı Iruşatan «News Chrocaleıva on para masrafın var. B'i (Üstadı dinlerken. senelerce ev kadar gelmeye mecbur eder, sonre akıb da Londra basın ataşemiz bir nicle» gazetesınin kadın muharriri adarmn ise mey ve mahbub ile difer vel, j'.mnastık hevesi ufruna Babı da «Gelmiyen hangi hocanız?» diye konuşma yaparak Türkiye için tah öyle bir sual yağmuruna başladı ki *** eğlenceler için bir çok masrafa ihâli kitabcılanna ölü fiatla okuttu soracak olsa: «Kont efendım.» diye tis ettikleri bu geceden dolavı ce bir gazeteciyle röportaj yapmanın tiyacı var. Rahmetli Cemal Nadir, Selim Sır Eum kıtablan düşünuyordu*n. Tev ağzımızdan kaçırıverirdık. Muavi miyet azaianna testkkür etti. güçlüğunü ilk defa anladım. SualMahrumiyetlerle geçen upuzun n Tarcan için şwle dermiş: «Çok fik Fikretın fRubaı Şıkesteo si, *** nimiz bu münasebetsizhğe bir kat lerden aklımda kalanlar arasında bir ömür mü? yoksa, bektaşininki cömerddir, kendisile konusanlara "Halukun Defteri» ile bir çift lodaha öfkelenir, biz de gazabımn İkinci Türk gecesi «Shafi» isimli bakm neler vardı: bol bol sıhhi tavsivelerde bulungibi rindane fakat kısa bir hayat bud. Uşakizade Halid Zivanın ro derecesini çıt çıkarmadan bekler bir Hindlinin lokantasında yapıldı. maktan ve her biri birer makale Türk kadım zayıf mıdır, şifmı? martlarile irili ufaklı gülleler. Hü dik. Bu gecenin bir evi'elkinden pek man mı? mevzuu olan h^ti'slar'n^an en tşa*** seyin Rahminin eserlerile 6 telli bir Pazartesi günleri, leylilerin be f9rklı husuMyetleri mevcuddu Türk erkeği akşam işinden doTarcan ustadımız, ılık, aydınlık, ğı iki üç tane anlatmaktan geri dur sandov almıştım!) raberlerinde bır sürü nefis yiyemaz.« Bu lokanta her hafta muayyen R»niş bir salonda bizi karşılamak Hayatımı iki devreye ayırmak cekle mektebe döndükleri sabahlar. bir gecesini sır3vla bir millete ver nünce İngiliz erkeği gibi mutfak işlerinde kansına yardım eder mi? için koltuğundan davrandı. Seksen Beyefendi. dedim: Jimnastiğe lâzım. evlâdcığım... Birinci devre nehari arkadaşların ziyafet gü meği kararlaştırmış. Lokanta sahiyaşında. fakat gene genc. gene sıh merakınız ne zaman başladı? Esmerden mi hoşlarursınız s»ampirik. ikinci de\Te siyantifik... nü idi. bi keyfiyeti sefaretimize bildirerek hatli . Son günlerde grip geçirmiş Sekiz yaşında bir çoruktum. Birinci devredeki jimnastiklerimle nşından mı? Bazı leylî, nehari ayrılıklan, tatVücudünde romatizmal ağrılar baş evlâdcığım. diye anlattı. 1882 tari 26 yaşıma kadar meşgul oldum Türkiyede gece hayab naalsızlıklar, kardeş kavgalan olur, lamış. hinde annem beni Galatasarav Sul Akranlanmın yapamadığı vücud hepsi geçer giderdi. leri tekrar yaşamanın imkânsızLğı dır? V.s. v.s.. . Bu grip değil, garib bir has tanisine yazdırdı (Babası Miralay hüner we marifetlerini mükemmel Şırndi tatlı acı hepsini hasretle mı gözüme onlan bu derece cazib Ben İngiliz gazetecinin suallerini talık. evlâdcığım .. Doktorlar hızlı Yusuf Bey Karadaf hsrbinde şehid basardım. anıyorum. gösteriyor, yoksa o yılların kıyme cevablandırmağa çalışırken, bir Ayürüme. çok dolaşma diyorlar. Bu olmuştu.) Jimnastik merakma oraBu sıralarda. Ikdam gazetesinde Bazan kendi kendime düşünü tini anlamak için onlardan bu ka merikabvla bir İngilızın de üç kişibenim natürüm mü evlâdcığım? da düştüm. Sene Eonunda yapılan Doktor Kilisli Rıfat imzasıle aley rüm. Acaba bır kere daha o gündar uzaklaşmak mı lâzımdı. lik Türk kafilesine ıltihakla bize Ben ki çok yürüyen, hızlı yürüyen tevzii mükâfat merasiminde ber himde bir yazı intişar ettieini eöryardıma çalıştıklarmı gördüm. Bun bir adamım! dersten birinci çıkanların isimleri düm. Bu zat şöyle diyordu: «Bir lar basın ataşeliği memurlarından O adam ki, elli sene evvel ona okunurken benim de adımı jimnas vakittenberi Selim Sırn imzasile Mr. Nicholas ile Amerikalı arkada«spor delisi» diyorlardı. Kurtuluşt» tikten söylediler. O günden itibaren Ikdamda bir takım yazılar çıkıyor. şım King idi. Bum pehlivanlarla güreşiyor, Bü Jimnastik hayır cambazlık bende Ne yazık ki bu zavallı vazdıgı şeTSempatik Amerikalı bizim evdo yükadada Juery admda bir Fran bir fikrisabit halini aldı. Cambaz lerin cahilidir. Kuvveti \nııudde pişirilmesini gördüğü taskebabını sızla boks yapıyor, Union Fran lık diyorum, çünkü o devirde jim değil, pazılarda anyor'o Daha buİngilizlere tarif ederken bir yandin çaise'de Martinetti ile eskrimde boy nastik diye yapılan şeyler havada nun gibi, hakaret edici bir takım da bana sual soran gazetecimye SÎS olçüfuyor. Modada yüzme yarışla perende atmak. eller üzerinde yü sözler . lenerek: rına eiriyor. Celâl Esadın evinde rümek, iplere tırmanmaktır. (RahSordum, sorusturdum. Dediler insanlan gülle gıbi kaldırıyor, Kas metli annesi, jimnastik dersinden ki, bu zat Doktor Besim Ömer Pa ıBir Türk de bur^i var. bir f ellı'nin kortunda tenis oynuyor, aldıfı mükâfatı sevinerek gösteren şanın mua\inidir. Derhal Paşanm kısmınız da burava gelin» deyip tf&M A B L J A N AAL R her fırsatta dostlarına pazularını oğlu Selime demiş ki: Ben seni mek evine gittim. Aramızda şöyle bir (Kongreye Davet) kendisini işaret ediyordu. •osterıyor, onların iriliği ve sertlı tebe okuyup adam olman için ver muhavere geçti: İşte Londrada aynı akşamda te«Manifatura ve Kuma^ Tüccarları Birliğinden: PİYASAYA ARZEDiLMiŞTiR âıle övünüyordu. dim ;iplere tırmanman için dağil! id edilen iki Türk gecrsind» yüz Sizin bir muavininiz varmış. elli kadar İngilize, beş Türk ile iki Birliğimizin 22 mart 1954 pazartesi günü yapüması mukarrer olın Evet. var. Türk dosru cevab yetiştİT~ı*§e ça umumî heyet toplantısı ekseriyet olmadıgından tâlilc edilmistir. Gö'rüşebilir miyim? hşü. Nizamnamemizin 15 inci maddesi mucibince ikinci toplantımız 29 Çağırayım. mart 1954 pazartesi günü saat 15 te As,ırefendi caddesi Kısmet han 11 Kütübhaneve se?îendi. Biraz sonnumarada Birlik Merkezinde yapılacaktır. Azalarımızuı te}rifleri rica ra içeriye sıska bir zavallı eirdi. BOŞ olunur. Hiç bir £Öz sövlemeden ceketimi, SATILIK E V veleeimi. fanilâmı sırtımdan attım. G ÜN D E M: Kih.sli Rifata: oGeliniz de çu kolGedikpaşada dört odalı, de1 İdare meclisi raporunun okunması, larımı bir yoklaymız'» dedim. Zanize nâzır, muşamba dö$eli, 2 Murakıb raporunun okunmısı, vallı korka korks vanıma yaklaştı. havagazi, elektrik ve .terkos 3 1953 yılı hesabatının tetkik ve idare kurulunun ibrası. Kolumu tuttu: «Demir gibi sert!» tesisatı bulunan ev satdık4 Yeni idare kurulu ve murakıb s»çimi. dedi. tır. Görmek isteyenlerin Pi Peki, siz de so\unun bir göreyer Lotı caddesi Çınar Palas lım. dedim. 4. No. 8 e müracaatleri. Derhal intikpl etti: «ZannedeTİm vazd'îım m^knle size dokunmuş. Istanbula yakın bır kasabanın iyi işliyen tek eczanesi saülıktır. dedi, fakat ben sizin eibi \nicud Maltepe Eczanesine müracaat pehlivanı değilım, kalem pehlivanıjam. Kudretmiz var=3 iazı'arıma cevab veriniz. Yalnız. bir iki sualim var: Anatomi okudunuz mu? Hayır. Fizyoloji? Hayır. Muhasebeci Aranıyor Mihanikiyeti hareket diye fransızca bir eser vardır, gördüİstanbul hariciude bir ınnüa mü? şaatta çalışacak muhasebesi Görmedim. ve hesabı kuvvetli arkadaş O hüde, bu kitablan size veanyoruz. Almanca büenler reyim; okuyun, ondan sonra gelin tercih olunur. Askerlik durugörüşelim. mu. hal tercümesi, Utenilen Kitablan aldım. eve geldim. Bir ücretin acele (posta kutusu hafta içinde okudum. Okudum de331) lütfaı bildirilmeslTEPCfH EDİNİZ ğil, yuttum PİYASADA SATILMAKTADia Besim Ömer Paşa bu defa beni TUBKIYt SAflŞ DCPOİU f İşçi Kızlar Aranıyor ^ korkarak karşıladı: MÜNİR SAFBA ve OBTAKIABI Hayrola? Bizim muavini dövI Ambalâj işlerinde calıs meğe mi geldin? dedi. • mak üzere isçi kızlar aran Bilâkis, elini öpmeğe geldim! • maktadır. İstiyenlerin SirBenim beden terbiyesi tahsili için I keci. Mimarvedad caddesi, Firmamız ancak İsveçe gidişim bundan sonradır işte, markasını taşıyan havagazi evlâdcığım... g 26 No. va müracaatlerl. cihazlarını garanti etrcıştir. Bunun dışında SANAR fabrika=mın Dışarıdan bir piyano sesi gehyor. dahi olsa, fabrik3 markasını yazmaktan imtina ettiği bu cihazÜstadın zarif kitabhgı üzerinde, bir Şırketımizin 1953 yılı âdi umumi heyet toplantısınm 23 mart lan fabrika hesabaıa da garanti edemiyeceğimizi görülen lüzum dala tırmanan sincab görüyorum. 53 model, 2000 kilometre yapmış, radyo, kalorifer, beyaz lâs1954 sah gunu icra edıleceği 5 mart 1954 tarihlı Akjam ve Cumüzerine açıklarız. Selim Sım Tarcanın İsveçe gidihuriyet gazeteleri ile ilân edilmisti. tlk; Pontiac marka hususide kullanılmıs Avnıpay» sayahat dolaşini ve yurda döndükten sonraki SANAR Umtım Mümessili: Gününde yspılan toplanüda ekseriye+ temin edilemedifinden lyısile satıhkür. Gonnek ütiyenlerin Ayazpa5a Semiramis hatıralarıru ikinci yazıda anlatacaİBRAHİM TARHAV CATLAKLARA KARSI içtimam 9 nısan 1954 cuma günü saat 16.30 a tilik edildiği statü Garajma müracaatleri. fım. hükümlerine tevfikan ilân olunur. Selim Sırrı Tarcanı evinde bir ziyaret Yazan: Reşad Enis Aynı akşaıtı tes'id edilen iki Türk gecesi Yazan: FEYYAZ TOKAR Bir Güzellik Kraliçesinin kanaati "cildinize ne kadar iyi bakarsanız cazibe ve güzelliğiniz o derece artar!«, PURO MALZENE SATIŞf I I SÜMERBANK ALIM ve SATIM MÜESSESESİ Bütün Ağnhra terşs /f/ntn/f • SATILIK ECZA\Eİ I kıksıvm EN 1 ç ZaruriBirAçıklama SANAR Otomobil Meraklılanna Miijde MAHDUD MESULEYETL! DENİZYOLLARI İŞLETMESİ KOOPERATİF ŞİRKETİNDEN: DERMOJEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog