Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

MMart 1954 Almanya Başbakanı Karadenizde uaodern alet Resimli Romanımız Adenauer sehrimizde ve usuUerle balık avı KOMTSE*. BOYCB OIMADIĞ/NOAN CANI » Bastarafi 1 inei sahifede uçaktan inişınde İstanbul Valı ve Belediye Başkanı Ord. Prof. Gokay tarafından selâmlanmış ve kendisine uHoş geldiniz > denılmıştır. Ord Prof. Gokay Dr. Conrad Adenauer'Ln kızına bir büket takdim etaîiştir. Almanya Feder?tıf Cumhuriy^ti Başbakanı ve Dış İşleri Bakanı D'. Conrad Adenauer hava alanmda Valı ve Beledıje Başkamndan baska İt Genel Meclısı reıs vekilleri ve uyeleri Garnizon Komutanı. Birinei Ordu Komutanı. Merkez Komutanı, Emniyet Müdürü, Alman Başkonsolosu ve konsolosluk erkâm, Türk Alman Dostluk Cemiyetı temsılcilerile basın mensubları ve kalabalık bir halk kütlesi tarafıiîdan karşılanmıştır. Dr. Conrad Adenauer. Turk ve Alman bavıaklarile, çiçeklerle donatılmış balunan ve «Sayın misafırimiz, hoş geldiniz» ibaresi yazıh büyiık bir ddvizin asılı bulunduğu hava alanmda Türk ve Alman millî marşlarmın çalmmasmdan sonra selâm resmini ifa eden ihtiram kıtasını teftiş etmiştır. Bundan sonra Vali ve Belediye Başkanı Prof. Gokav ile otomobile binerek Vılâyete gitmek özere hava alanmdan aynlrmıştır. Vilâyette Do5t Almanya Federal 'Cumhuriyetı Şansölyesi. Topkapı'da şehrin methalinden itibaren bütün güzergâhta toplanmış bulunan kalabalık bir halk kütlesi tarafından sevgi tezahurlerile karşılanmı». ve selâmlarfmıştır. Ekselans Dr. Konrad Adenauer, bayraklarla donaülmıs. bulunan Vilâyet bınasına geldiği sıraaa Ankara caddesini ve Vilâyetin civarını doldurmuş bulunan halkın tezahüraü son haddini bulmuştur. Vilâyetin önünde Şehir Bandosu, bir polij müfrezesi, yavrukurdlar •ve dğrencıler muhterem misafirimizi selâmlamak üzere yerlerini «1nuslardı. Ekselâns Dr. Conrad Adenauer, tin onunde otomobilden inmış ve polis müfrezesi üe diğw hazır bulunanlar tarafından selâmlanmıştır. Ekselans Dr. Adenauer, mütebeîîim bir çehre ile öğrencilerin selâmlanna mukabelede bulunmus ve Vılâyet şeref salonuna geçmiştir. «Eski Türk Abnao dostluğunun tezahürü» Vilâyette yarım saat kadar kalan ve Prof. Gökay ile muhtelif me\ zular ve bu arada Türk Alnn m dostluğu üzerinde hasbıhalde buiunan Almanya Federal Cumhurp etı Şansölyesi, kendisinden intıb'lannı ııca eden basın mensubknna kı&aca şunları söylemışür: u Buşun Istanbyla gelmif İH|lunm.jıuın Bu, Türkiyeye yaptıg;m seyahatin son merhalesidir. Ki5a bir mesafeden geçerek burays g.=!miş olduğum için güzel İstanbul hakkında henüz fazla bir şey ioyhyemiyeceğim. Maamafih, uçağımın pilotu çok centılmence hareket etti ve meydana inmeden önce şehrin üzerinde bir tur yaparak manzarayı bize kusbakışı seyrettırdi. Edindığım mtıba fevkalâdedır. Hava meydanında başta Vali ve Belediye Reisi oHuğn halde, kalbden gelen bir şekilde karşılandık. Geçtiğımiz yerlerde ve bilhsssa Vılâ\ etın önündekı karşılanışımız da fevkalâSe idi. Bu da eski Türk Alman dostluğunun bir tezahürüdür » Ekselans Dr. Adenauer. bundan sonra gene Vali ve Belediye Reisi Prof. Gökay ile birlikte Vilâyetten avnlmış. Sırkeci Eminönü Karaköy mevdanlannda ve dığer yerlerde toplanan halkın tezahülia. arasında saat 13.45 te Park Otele gelmiştir. Vali, Dr. Adenauer'i ziyaret etti Vali ve Belediye Reisi Prof. Gokay. saat 15 te Park Otelde Ekselans Dr. Adenauer'i ziyaret etmiştir. Prof. Gokay, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi ile bir Misafir devlet adamınm diinkü ziyaretleri Dr Conrad Adenauer, beraberinde kızı ve maiyetı erkânı oHuğu halde saat 16 da Türk ve Alman bayraklan ve defne dallarıle donatılmış Park Otelden otomobıllerle aynlmış, Sultanahmed v Süleymaniye camilerile Türk Islâm Müzesini eezmiştir. Dr Konrad Adenauer, Türk Islâm MüzesinHeki tarihî hahlarla vakından alâkadar olmuş ve Müze Müdürü ressam Elif Naci. kendisine son sereisinde teşhir edılen ve Türk motiflerini havi bir tablo hediye etmiştir. Dr. Konrad Adenauer. bu harekete teşekkür etmis ve hâtıra defterini imzalavarak müzeden aynlmıçtır Dr. Adenauer. kızı ve maiyeti erkânı saat 18.30 da Park Otele dönmüşlerdir. Yazan: GEORGE S1MENON 4 Meş'ıım Pırlanta DUL KADININ VAKiT BEÇ IHLAMURjfi SENDE GfT V4r... SIKİLIYO*. \ \ ÇOCÜĞUN OIĞINI SÖYI.E.VERİK Amerikalı mütehassısl ar, Türk uzmanlan ile birlikte araştırma gemisile Sinoba hareket ettiler Birleşmiş Devletlerin gıda ve tarım teşkilâtı bahkçılık teçhızat müdürü Kristjonsson ile Et ve Balık Kurumu Umum müdürlüğü arasında Ankarada başlanmış olan müzakereier netiersinde İ*tanbula gelen Bırleşmiş Devletler mütehas] sısları Türk uzmanlarıle birlikte «Arar», araştırma gemisile cumartesi eünü saat 14 te Sinoba müteveccihen hareket etmişlenLr. Heyet Smobla Trabzon arasında elektrıkli | sondaj âletlerile balık arayacaktır. Hamsı mevsımınin başlangıcında | yapılacak olan bu tecrübelerden , balıkçılar istifade ettiıilecek ve yeni bir usulün temelleri atılmış olacaktır. Bu tecrubeler muvaffak olduğu takdirde Et ve Balık Kurumu . ^ Umum müdürlüğü muhtelif denizlerde Echo sounder sondaj âletlerile mufehhez gemılerle araştınna lara ehemmiyet verecek ve bundan sonra su kabaıması ve vakamoz mücadelesine lüzum kalmadan bahkçılar balığı nerede bulacaklanru haber alacakHrdır. Bu tecrübe için İstanbulda yapılan hazırlıklara Birleşmiş Devletlprin Norveçli. İzlandah ve Ameukaiı mütehassıslarından gayn Yugoslavya Splıt Bahkçılık Enstıtüsü Direktörü Dr. Soljan da iştirak etmiş*ir. Et ve Balık Kurumunun Bahkçılık işleri Müdürü Trabzonda gemiye ıltihak ederek araştırmaların bizzat başında bulunacaktır. tŞLt B/ZZAT OLMALI Y/M... SU UYX</ ILACINDAN AZ KORSAM BIJ O£C£ FAHAT5/Z. EDİLMEM.. t»LAMUKA 3t* KAÇ OAM LA K&fiUM OLUG 8İT£X. fJASIL OLSA YAR/NPO1/5 /Ş£ KARIŞACAK 5O/V/İA t'ş İŞDEN . IHLAMURU ^~ ^5*^^^^ İyi öğretmen kime derler? bavın Türk subaylan hakkında söy İngilterenin tanınmış eğitim mü led'ği «bir kıt'a subayı olarak cok tehassısı Sir Rıchard W. Livingtone, iyi yetiştirilmişlerdir» sözünün, sehrimizde eğıtımle ilgili üç ente subaylar.mızm beynelmilel bilgiler resan konfeıans verdikten sonr., bakımından kfayetsizliğine delil dün saat 16 da Gazeteciler Cemiye olarak gösterilmesi ve bir NATO (bevnelmilel tinde bir basın toplantısı yapmıştır. hariciyecirr.'ze atfen Mütehassıs, toplanüda, fen Umi hir komitede bir aeneral'mizin, senin gel.şmesıle siyasi hayatın sar ferberlik halinde Türkiyede silâh sıldığıru ve dinî inançlann zayıfla a'tjna kaç kişı alınabileceğı suadığını soyledikten sonra demi^tiı line cevab veremediâi ve bir hava generalımizin ordumuzdaki piki: € Günün en mühim noksanı bir lot adedini bilmediği ve NATO Kohay=4 felsefesinin olmayışıdır. Bu leiine «&searı öğrenci vollamaktan gun fen adamlarile filozoflar bir vazcecip, kabi! olduğu kadar birlerini anlamağa çalışıyorlar ve adedde <=ubay göndermem z şarttır» vazının. okuvufulan van artık tamam manasile kendini fenne hasıeden ad=ımlar kalmıyor. Herkes hş hükümlere sevl; tTne'i ihfim=lıhayatta deıin bir mana artyor. Dün ne karşı tavzihine lüzum göıülyada mevcud bütün buyuk dinler, mü'>ür. hayatı idare edecek vaziyettedir.» Türk subavırrin kültiir «evivesi Mütehassıs, bundan sonra sorulan hikkında re^mî otoıiteler tarafınsuaileri cevablsndırmıştır. • Şehrinizde Robert Koleji ve vaz.lar ve ecnebi oki.ilard» High School'ü gezdim İngiliz eâi de hulunmuş subavlanmızm eHe tim sıstemi ile Türk eğ tım sist.mi ettiği parlak netiteler her zaman a1 asında idare ediliş bakımından ift har vf=i!eniz olmaktadır. Nitefark var. Türk eğitim sistemı mer kim. mozkur vanva mevzu te"=kıl kezden idare ediliyor Bizde tse ida eden NATO Koleıinde t?h=ilde bure mahallîdir. İngiltere Milli Eğ tim lun?n sııbavlanmız hr':kında Kn|pj Bakanlığı müesseselere ancık ar KumanHanı Oramiıal Lemonnier sıra genel iamimler yapar ve iste tarafmdnn fTi'!î Savuima Bakönınen parayı h a c a r Diğer işler, eği mız^) gonr'eri'en a«nğıdaki mpkfıb tim komUvonları tarafından yapı bu hu^iısta bir fık'r vermcğe kâfı ee'prektir. hr.. Bugün bütün mem'rket esitiminMuhterem Vekil Bev, de müstereken halli icab e en meŞımdiye kadar. NATO SPvunfna sele. öğretmen meselesidır Zir.. geç koleji, taicbelcri ha':kında anc k ılmişte, halihazırda ve aelecekte kâf; derecede iyi öğretmen bu'uııama çili hükumet t rafmdan bir taleb ması cndişe«i eide1 ikmemistir, İvi vıı!<u bulduğu zaman takdırle'ini oğıetmen, öârencisine alâka ve'en biMıtmisti Anrak Türk subaylarıve ilh m kaynağı olan ösıetmen nın (y^rbay Fazıl Güneş. hinbaşı dır. Mesele, öâretmekten (;ok he f^aik Talııy. binb şı Hasan Tosyaı) (Turkıyede neşrl hakkı gazetemız* aiddlr) İngiliz eğitim mütehassısma göre, bir öğretmen, öğrencibilgisi sine ilham kaynağı ? olabilmelidir yazınm sonlarında. bir yabancı su Türk subayının Partiler teşkilâtında adaylar için çekişmeler Avrupa miidafaa camiası Baştarafı 1 ıncı sahi)ede ^ kadrolar subay, erbaş ve mütehafsıslardan müteşekkil olacaktır. Silâh altına shnacak genc Almanlar, bu mütehassıs kadrolar tarafından yetiştırilecektir. Bonn parlamentosu güvenlik komisyonu gerekli kanunî mevzuaü tasvib etmiştir. Kanun yakında parlamentoya sunulacaktır. 130.000 gönüllü subay v« erbaşın isimlerinı ihtiva eden listeler şimdiden Savunma Bakanlığının elindedir. İngilterenin miidafaa catniasına girmesi isteniyor Londra, 23 (a.a.) Liberal News Chronicle gazetesi, bu s bahki başmakalesinde, İngilterenin Avrupa müdafaa c;miasına iltihakının sarahaten lehinde mütalea beyan etmekte ve İngiliz hükumetini bu mcv zuda çekingenlikle itham eylemektedir. Dulles'm bevanatı Washington, 23 (a a.) Amerika Dış İşleri Vekili Foster Dulles bugün tertiblediği basın toplantısında Avrupa savunma toplu'uğu snlasmasma temas eden Dış İşleri Vekili, Fransanın bu anlaşmayı tasvib için, Saar meselesı hususunda en basit te ferrüata kadar bir Enlaşmaya varılmasını peşin şart olsrak ileri sürdüğunü zannetmediğini bildirmiş \ e kanaatince Fransanın sadece Saar meselesinin halli ihtimalinin mcvcudiyeti hususunda temınst almak istediğini ilâve etmiştir. Dulles, aynı mahiyette bir suale cevaben İtalyanın da tasdik için Trieste meselesinin hallini şart koştuğunu zannetmediğini bildirmistir. r l£t Borsisının 23/3/1954 fıatlarn I «tartlo t**.~ 100 Doiar 230 30 280 30 • ım, ırıuiMi t r t n g ı o.ouiMı.~ ıu«ı u u t t «4JU M4C •K> l n ı . ^ ' i r r a n g ı 14 10 04 03 100 r i o r ı n 13.88 40 r3.68 4U 1 V Beıçlka t r u ı g ı U 3.SU > Ml im Oranou tüj* *iM utu ^ a i ' A i u n u ı 46Jk.e< ja.se.s< 100 Isve^ K.UI 54 u .1 04 I İ D O % ı s ı v a s . ErLuruiTi Sr.as ' Erzurum 2.7 194J Oemlryoiu 1 1941 Demıryolu II D Volu m Müli Muaafa I ÎIıllı Mudafüa II MıUı Mudafaa III MıIU I.Udafaa IV 2.ırait Baııkası I Zıraat 21 2i 20.25 2 1 6 0 2 1 90 2 1 6U * 21 So 20 90 22 ' JO fAl/,11 1941 Devlet Demuyoları VI 104 5ü 1ÛJ 5 0 Kalkırjr.a 1 Kalkınma II 103 5 0 KslKinn.a III 104 50 134S ıstlkrazı I 104 00 134i h'.ta.j.l II 1W« 1319 tah ı ı 1P2 S5 ' • t 191S ı k r a m . j e i ı ih)41 M M [kr U e n r olu IV 1951 tah\ılı lkr 1341 uenı.rjoıu V l ' j î tahMİı Zıraat Bankası III Zıraat Banka:ı V E = ı>\3 •, * . i* A f / l 1 ( AHVİI S ıİ .*•t 22 00 io 25 10S 00 100 30 " İUM 5U 100 40 • 103 55 lll'j •M t h , n \ »I I C Meıkez Baiika. Gsrantı Bank H Obügaî^on Ana i'apı \ e Kredi Baıık Iş Bankaii A.^l.nriK I A O Furkıve Kreıil Banlt SaM'.ı Kalkınma B Ajlan O m e n ' o Ş?rk DejiTnenleri O^manlı B % «ı Hıssı Ar>d J55 00 12SC0 160 09 17 15 53 50 1V4IU0 12S S0 ıoo on 45 00 39 00 110 00 95 (Kl fi0 f'IAl n 421 000 Fr "6" Vr 1450.1460 100 573.575 5S0581 135136 15M1.1530 l. «"rtfAM flı k;lo altm Al l h \ Steılın efeküf (•r»c.t.7 franEi Dnlar efektıi Dolr N. W. U\ ıçre (66) Ke*ad 54 50 Cumhurıjet Ata. 47 50 ingU.i 58 Vı GulJen 46 15 Kulçe 195 KAlAti BEŞÎBlRLÎKl.EB Kes3d 41801.42000 Hdir.d 33500.33700 A.ız 29400.29500 Ssaı ıs te tesbtt edlldı (*ı ısaıoiiı n Borsada muameıe «erenıerau Baş'nrah 1 inct tah'fedp 110 da yapılacaktır D P. adaylarıneski S51ık Müdürü Dr. Faik Yar d a n İstanbul Emniyet müdür muagıcı. Zihni Betil, Profesör Ali Ke vini Ahmed Topaloğlu yarın uçakla mal ve Maliye Bakanhgı şehrimize eelecek ve seçım mücade lesine fi len katılacaktır. memıırlarından Rüştü Koray Kövlü Partisinin adav voklaması Zıfrıi betilin bu listeyı aynen persembe günü yapılscaktır. Paıti k?bul ettirmek istemesi üzerine Taşova ve Merzifon delegeleıı mem teşkilâtı bu yoklama için hazırlıknuniyetsızliklerini bildirerek Amas lara devam etmektedir. Cuma güv nü de Maraşta Köylü partisi tarafın GI. KENDALL SEHRİMİZDE. adan avr.lrr NATO Kara Kuvvetleri GüneySıvasta D. P. ve C. H. P. adayları dan bir miting tertıb edilmı5tır. Par Doğu Avrupa Karargâhı Komutanı Sıvas 23 (Telefonla) Burada tinin Sevhan teşkilâtı bu bmitin!»e General Kendall dün saat 13 te adayhk müracaatleri sona ermiş gı binük bır kalabalık halinde katılacaktır. hususî uçağıyla şehrimize gelmiştir. ' b H i r C ' H p v e D P ' n i n 9 5 4 s e " !n Burdurda General Kendall hava alanında . î >ıeri için en şansh görünen adayOökayın akşam .vemeği Garnizon Komutanı ve 15. Kolordu Burdur 23 (Telefonla) Şehrilar: belli olmuştur. Vali ve Belediye Başkanı Ord. Komutanı Korgeneral Necati Tak^zanması mizde milletvpkili seçiml rı ıom Sıvasta yoklamayı Prof Gökay, diin gece sast 20 30 can, 1. Ordu Kurmay Eaşkanı muhıemel olan D. P. adaylan şun; hazırlık devam edivor. Demokrat da Vali kona§ında Ekselâns Dr. Tümgeneral Hüseyin Ataman, Parti adaylan şunlardır: lardır: Konrad Adenauer'in serefine bir Merkez Komutanı Tuğseneral Kâİ=t'nbul Sağlık müdüıü Doktcr Ercümend Gamalı, Rifat Ökten. aksam yeme§i vermiştir. zım Demırkan tarafından karşılanİbrahım Duygun, Nııre^din Ertürk. j Abdurrahım Bjyriktar. Doktor FaBavmdırlık Bakanı Kemal Zey mış ve başta bando olduğu halde Profesör Ahmed Özer. Nuri Demır; ruk Kınayturk. AnV ara Barosu atinoğlu ile Ekonomi ve Ticaret Ba bir merasım kıt'ası tarafından sea§ ' M c h m e d Demirkaynak, Şükıü ' vuVatlarmdan Nurİ Hac. Habiboğlu kanı Fethi Çelikbaşm da hazır bu lâmlanmıstır. Hcr^2=ısıoğ'u, Uzevir Avunduk. . sehrımız avuKatlarından Bencet lunduğu akşam yempffi çok «amimt B^haeddin Örnekol, Kâzım Oskay,' Kavaay, avukıt Selâıpi Dilmir. D. bir hava Içinde geçmiş ve Türk Hüseyin Fılil, Mem^uh Taıhan ve p İ' baskam Fethi Kut. Düzce ceAlman dostluğunu belirten karşıSabahaddin Hastaoğlu\ z a hâkmi Naci Aykcn. Ankara Tıb lıklı konuşmalar yapılmtştır. C. H. P dea yoklamayı kaz^n i F?ku!tesi hastanesi pynivat muhaMisafirlerimizin buerünkü mpsı muhtcmel olanlar da şunlar ! s i b l N a c i Alavbevcâlu. Empkli Yar Tİyaret ve' temaslan (jir* ı bay Tursrud Aksav. Eucak Beled'.ye Bat! Almanva Federatif CumhuŞemsedrlin Günaltiy, Necati İlter, i R c1 zi as si l A ! l C l l d i Y u c e e s k i E n c u m e n Lorcntzon'un saçmalan r'yeti şansölvesi ve Dıs. îşleri BaHamdı Yıîmaz Eıtek.n. Ruştü Bay " Husevin Sinen. Burdur mılNew York 23 (AP) İsveç bankanı Dr. Konrad Adenauer. kızı kıl, Doktor Şrrasi Moran. Doktor letvekılleri FeJhi Çelikbaş. Mehmed ve maiveti erkânı. bu sabah <;aaf dralı Naboland şılepinin e^kı süvaNecdet Yücer, İbrahim Göker, Dok Özbey. Mehmed Erkazancı. 9 da Park Otelden çıkarak Alman risi kaptan Oscar Loreııtzon buaün C. H. P. ye adaylik için mürator Has?n Değer. Doktor Nıısret hastanesini ve Alman Arkeolofi İsveç Amerikan h^tlarının StockCubukçu. avu^at Abdiilkadir San raat edenler: J>r. Hüseyin Otan. il geimisnr. EnstitüsünO zivaret edecekler ve holm eemisile buraya b=ıskani tüpcar Nurİ Serdaroğlu, ?"zpn So!<;b Yurdıkul. Topkapı ile Ayasofya müzelerlni Naboland, geçen y.l Çanakkalede C. M. P. İTmi.r miitesebbis heycti hâkim Hakkı, doktor Ahmed RuTürk donanmasma aıd Dumlnmnar gezeceklerdir. hi Yesilvurd, doktor Osman Sarar, tesbit crlildi Öğle vemeSini müteakıb kısa bir denizaltısile carpnmtsti Lorentzon. İzm;r 23 (Teleıonla) Cumhuri orman muhpndisi Ahmed Çağatay, Semi süvarisi sıfatile ömründe bir istirqhatten sonra Ka'riye camıine Ahmed Alı Çınar. daha herhanai bir Tu r k lımanını yetci Millet Partisi Genel kurul uve Evkr.f Müzesine cidecektir. İslanbulda seçmen kütüklcrine uğrdmıyacağını soviemitir. Türkivesi Ab^urrahTian Boyacıgıller Sa^t 15 te Alman kulübündeki ves uvandırmaktır • calısmalarına i,tir ki P a r t i n i n fzmir m u t e s r b b i s h ,inl alâka fazla bir kpbulde hazır hutunacak olan yede yargılanıp 6 av h^Dİs yattı• Bir hoca her şcvdrn önco tnl? o kadar ba|arılı olmustu ki, her t e s k l l e d e c e k z e v a t l a t e m s s v e m , . . Sehrimizde butün mahalle muhDr Konr?H Adenauer. kızı ve ma ğını sdvliven İ=veçlı kapton, kazaiyeti erVânı bîrlikte vemek vive nın sorurHutuîunu verıden inkâr beleıine ornek olmalıchr: zi:a oj ucunun ce her bakımdan benc'e b ; ! 2 a k e r e l e r i n e b U 3 ü n devam *=*' tarlıkları önlerine secmen kütükcekleri T=t?nbu!daki Alman Kolo etmiştir. Dumlup nar faciası 81 renci, hocasım taklid edcr. Öğmt ra'%tiKlan levkalarle intibiı ve bil SimHiük eizli tutuian mü^ebbis leri asılmış bulunmaktadır. SeçTüık denızcısin'n h^atina mal ol men, t = lebenin hevcsini kırmamılı. hissa kui'la â? en fa7İa teıv yüz hevet tamamen tesbit olunmu«t'jr. men vatandaşlar her gün kütüklern=i il° hj?bıha' eHeceklerdir. Dr. A'lrnauer Î6 martta eidivor muttu. Loıentzon «Denizartı, is onu teşvik etmeho'ir. Bİ7de isp T ctmiş talebelerden birisi olduğu mu , Resmî miıra^atm yarın yapılaeağı de is'mlermi hararetle araştırmakkele tarafından bize bindırdi.» de cak noksan is ysptığımız zaman tck hakkpls bulunan varbav Güne^i lıç [ anlasılmaktadır. Dr. Konrad Aden^uer. kızı ve tadırlar. Kütükler, noksansız ve mıştır. dir vardır; fakat medih ve taltıf 1 lirtmeVten kpndimi alamadım ÜBurada ısrarla sövlendiğine gö~e hatasız bır şekılde hazırlanmış bumaiveti erkânı. 2fl mart cuma eünü mıd edeıim ki üoü de koleıde eeyoktur » bu hevete eski Mil'et Partili'er Süvari, menîubu bulunduğu İssaat 12 de kendüerine tah?is edillunmaktadır. Euna rağmen kütük1 çırrîikleri zam=nda en büyük istiden pek az savıda kimse ahnmıs. «İn^ılterede mektebe başlama yamıs bııHınsn Dpvlet Havayolları veç Oriental kumpanvasımn mahlerde isimlerine tesadüf etmıvenler fadeyi sağhycak'ardıı By Vekikumiyet kararını tcmv.z ettiğıni ve sı 5 tir. bcn şahsan ana okullarmm hattâ esli Millet Partisinm eenPİ uçağile Romava müteveccihen şeh. lin en dein savcılanmı an'tTipm" ihtivar heyetlerine müracaatle vatazminat ta!cbl"'ilc üzili olaıak .ı cok favdlı olduğu kanaa'indeyim b=skp"i Mu=t»fa Kentli de heyetin rimizden avrılacaktır ziyetı bılriireceklerdir. çılan dışer davalarla me^gul oldu Bühassa kötü muhitte yaşrmak zo mu=aadeknni ıica e'e'im Hü[met dıeın'a bırpk'lmıst'r. A»ma köprii ve Dr. Adenauer , leı ıınle.. Bejoğlu ilce serim kurulu Adanada par'iler'n serim hazırlı^ı runrla kalan çocuklar ıcın bu meVılâveti zıyareti esnasında. Ord ğunu bc lemi=tDün teşekkül eden Bcyuğlu ilçe Seferberlik halinde bir milletin A^^na 23 (Telefonla) C. H P sele muhımdir. Zaten eâitım icin Prof Gokav tsrafmdan Dr Konrad nazsıî olarak cıkprabil»t o du ad^v kavdı y?rın sece saat 24 te so seçim kurtılu da faaliyete başlabu yasbr hazırlık mahiyetındedı Adenau°r'e istanbul asma kdprüsüAsıl ecıl'n 20 yaşından sonıa baş mıktarım bulmak b sıt bır a=kerî na erepkt^r. Buffüne kadar 20 ?da , Miştır. nün plân ve maketı gösterilerek Bapıaratı l tncı <ı»ı lede Iıyacğına gore. bu yaşa kadar o bılgı me^olesi oldııiju kfd r. hüfiıl vm müracaat ettisi ve vann da tes | Beyoğlu ilce seçim kurulu, hâızahat venlmıştır Bunu mü*eakıben Dr Konrad Adenauer şunları Topkapı Fukataperver muessesesı lan devirde okuma vazma. aritme cıkatılabı'ecek kuvvet mi'aa ı da kilâtt=n b^zı kimselerin daha müj kim Reşad Saka başkanlığında şu nin de başkanı kU tık. daha sonra tarih. edpbiyat. fer dusman haber almasının elrîe etmck racaat eH°rekleri sövlenm»kterlir ! ze\ sttan tespkkül etmiştir. söylemi'jtir: Cenazesi buçün ojle namazmı mü bakkınria bilcüer vprmek lâzımrlır., ıstpdıği en büvük a>keri sııdır Bu Paz^r ?"nü va^ılirak vok'ama • cın Mihrıb^n İlker Sadi Kaplancalı, « Asma könrünün Alman mü tcakıb Şı^U canııınden kal.ırıiacak.übarla. boyle bir srrın. beyneİTil?! merkez ilce «Ercive<=» kövler il "Sİ Cemal Tuncelli, M. Nedim Özkan, hendis ve müteahhidleri tarafından tır. r de olsa her komi'ede. herke= tara de «Al" av» sinemalarını kirala ! Ekrenı Güvenç. tahakkuk ettırıleceğme çok momMerhumenin ailesmc, arkadaş ve fınHsn ıfşa edilmesi m^hzurlu ve mi='prdır. nun oldum Istanbulun ihti^acı obn dostlarımı tjzıyetlenmizı sunarız. D P. Genpl İdare Kıırulunun tehhk'iıciir. Bu gibi mevzıılar. anD P liler buiün rlp Karatas huasma kopruye bir an evvel kavuştoplantısı Tiıık Ocp|ın:ıı trbliği c k salâhıyetli şahıslar ta.afından. masını temenn, ederim » Aikara, 23 (Telefonla) DeTü.k Oc?ö"nri?n Oc pınvzın kıyacne Sd'.âhıyeth şahıs'ara verın~e l^rdır. Bu tooiintıda vo^lamava Abııan gazeteleri rnefli szalanndan ve eski Erzurum ve zanıanında ve mutlakr. lüzumu cirmek üzere müracpat eden s mokrat Parti Genel İdare Kurulu Kıjmetli misafırımize rcfpkat rt "rrnlletvekillennden Nakiye Elgun bu sabah saat 10 da Basbakan Adr lincle acıklan?bılir. I davlardan bir k:snil^ ' ' ^ •• mekte olan 10 kişılik ıkincı bir Al vefat etmitir Cpnazesi, Sis.li caCavid Orsl konu=irak muhalefete "an Menderesin riyrsctinde top(P.nstarntı 1 'ncı sahıîerlc) Kcza piiot adedi de. man basmyayın grupu, dun s a t mıınde kılmacak öğlp namazını mü ', Mprkcz Kuırantlsıu ve TPTIM! BUlanm'ştır. Toplantı saat 13 e kahava kuvvetlerüım nuıh?'. c e ^ a b T , v e r t { 1 İ 3 İ e r d i r 1130 da ucvkla I'T.irden şehumizc j tc=kıb Zmcirlikuvudaki Asıî Mezaı rosu B^îkpnı ile Yuîosbv Büyük rebp kifsyetıni meulana çık^.an bır j D. P voklama^ı pa?sr cuniı saat dar dev^m etmitir. l l d alanında j ı , ^ defneHilccckt;ı. Ocaklı k ıdeş Elrisi ve Yunan elçıhk mensubları gelmış ve Y i l k Yeşilkoy h itıb^nle askeri sırH r. ( b:lcı o lmak r •ıV,vın ve Tuuzm Umum ÎMü ! lcrinıızın gcmeleıi ehemmiyetle ri tarsfından ksrs:hnm";lardıı. j Bu b=kımdan aerek birincı. eeıekduriuğu il temsılcileri ve istanbul ' c , olunur. Yunan ve Yııso^lav hpvotleri sc ıkıııci suali cevahlandırmpnrş Gaze'ecıl°r Cemiveti ad'na hır heR?hniPtli aıkada'ımızın son aızu saat l ! 3 0 rla An'tKabıı zisvııeT | bulunan Senoralletimizin hattı hayet taıafından karşilanmıştır. ,u ol^n bn noktsyı da belırtıyor vc edrrrk Buyuk Atatıiıkiın man'jvi icketlrrini. bu düsiincelcrle kıvBoylece şenrimızde bulunan Al l.endisı ıcın hazırlanıak testbbusun huzurunda sa\aı duıusunHa bulun mctlendirip. alevhlerine değil Silâ(BaçraraU 1 tncı safutede) I/Wr3 2S (AP) Basbakan man gazetecı v radyo *efsırcııeri •= bulıındupumuz çelençin becleiım mus ve kabre birer çelenk koy , . , , , . . , , 1 . günle de Atinayı ziyareti buradaki nüı adedi 28 e çıknıış bulunmakta reisi olrluâu Topkapı Fakırlerı Kokıs feh'enne kavdedileeek bir b u Wonstin Chu.chill bu?ün «Dün siyasî çevrelerce Yunan hükumeti mu.^lardır. ır. sus olarak mütelea etmek yerinde v a d a g i u i k ç e artan müteV « 1 iyi üzerinde kuvvetli bir tesir varattığı Cen.ı\etırp Eordeuyoruz. Yunan v° Yuao^lav hev?tl^ri olur. hissivatm» beşeriyeti Atom ve Hid r Aiman basınyavın grupu, Dı mutcakıbcn. Millî S?^ unma BakaNATH Savunma Kolleiinden si'n rojen silâblarınm tahribinden kur ve hükumetm tavır ve har?'<e ini Conrad Adenâuer'm tetkık ve te Tarım Bakanı Çukurovada takviyeye yol ;çtığı şeklinde te'âknı Keıı^n Yılmazı. Erkânı Haıbi dive kpdar (9) subavımız mezun ol tarabileceğini sövlemiçtir. maslarınm memleketımızde uyanAdana 23 (a.a ) Dun tece A j e : Umumive Binnci Reisi Orgeki ciilmektedir. ve halon <V\ sııhavımız da hu dırdığı akıslerı gazete ve radyoİ3 r! naya ae!en Ziraat Bakanı Ncdım Büvük Britbiîva hükumet reisi, Diğer taraftan resmî çevrpler, Yu tl n«rsl Vmı Yamutu. F,ı kânı Har kolleide tahsilde bu!unmikta<Jr rına bildiımektedirîer. Okmcn bu sahah saat 9.30 Ha bolap biyei Umumive Ikinci Rei=:i Orge Mczkur kolpio. cesidli faktörler d : k Avam Kamarasındaki konuşmasın nanistanm, İngilterenin fiknni tıeda olağanüstü herhangi bir durum Alman gazeteci ve radyo tefsici çiftçılerının ışrırakile yapilan top neral Zekâi Okanı ve Erkânı Harümidile fırsat k o l l m c k k?te ahnarak. her dö'nem :çın uç tarşısmda müşterek İngiliz Ameleri, uç gıup hahr.de şehrımızden lantıda hazır bulunmuştur. ar7usunda olduğuna işar°t etnıokbiyei Umurrive Harekât Daiıesi subavımmn .stırak. uygun görulr i k a f l h a r e k e t i n i s a ğ l 3 m a k için avrılacdklardır Birincı gı up 25 Tam bir ariıü= jğı icinde Reisi Koraeneral Ismail Hakkı Tu mü«*ür. Şartlar aynı kald.ğ, tak ' temas tedirler. mu«tur. Sartlar ayn, kaldıaı k a n E s e n ho w e r i lle s ü r e k H mart persembe, ikinci grup 26 maıt re>an eden konuşmalar sırasında naboyluyu makamlarında ziyaret dirde bu şekle devam edilecektir.« Makaryos'un bevannamesi cuma günu uçakla Bonn'a hareke! bilhassa bolcçmn ziraî ihtiNaclaı ' halinde bulunduğunu mebuslara etm ş'erdir. Atina. 23 (R ) Kıbrıs baspisedeceklerdir. Üçuncü grup ta 27 ve kredi mcvzııu üzer'nde duruı ı temin etmiştir. Churchill, Ameri koposu Makaryos, evvelki gün bir Yarın Erkânı Harbiyei TJmumiye mart cumaıtesi akşamı Semplon eks muştur. Çiftçi vatandaşlarm bu kan Dış İşleri Bakanı John Foster beyanname neşrederek, adcdaki presile Belgrada gidecek ve o mevzudakı dıleklerini tesbit eden | binasmda baslayacak olan görüşHalkımızın Nazan Dulles'm geçenlerde memleketinin Rumların 25 maıt Yunan kurtuluş melerde, Ankara paktı esaslan radan otobüsle Bonn'a hareket e Ziraat Bakanı bılâhare bir konuşdış siyasetini izah ederken B. A gününü her zamandan coşkun bir dahilinde ve daha evvel Anksra, decektir. Dikkatine: ma yapmış ve teşkilâtın bütün im ' Atina ve Belgraddaki müzakerelermerikanm ezici bir misilleme kud şekilde kutlamalannı i= Alman gazeteci ve radyo tefsir kânlarile cıftcinin emrinde bulunHollyu'ood'un, Paris'in. retine sahib olduğunu söylediğini dc alman karaıların tefenuatı incileri, devlet dairelerinde kendilerı duğunu, kredi mevzuunda eünün j Kapri'nin, 1954 Kreasyoncelenecek ve üç devlet arasındaki hatırlatmış. bu siyı.setin tecavüzü Rita Hayworth'un kocası ne gösterilen kolaylıklara teşekkür icablarma gore gerekli kararların | larile hazırlanan harikulaskerî 'şbirliğinın inkişah için tedsindiımeğe matuf olruğunu ve Inetmişlerdir. hudud dışı ediliyor almacağını ifade ederek ziraî müâde moda desenlerini KAbirier alınacaktır. gilterede Amerikan hava kuvvetleDiğer bir grup Alman gazeteci v e cadelenin daha faydalı ve geniş oir MEFA'nm zarif emprimeWashington 23 (A.P.) Başsavcı rine verilen üslerin aynı siyasetin radyo tefsircisi de Dr. Conrad A şekılde yapılması icin lüzumlu ıJlerinde, fantezi kumaşlaBrowneü bugün şarkıcı Dick Haycümlesinden madud bulunduğunu denauer'e İtalya ziypretinde refakat hazların temini cihetine gidilmis ">1rında, lüks eşarblannda mes'in hudud harici edileceğini ve beyan etmiştir. edecektir. duğunu söylemiştir. bulabilirsiniz. bu konuda bir mahkeme kararı is(BaştaTafı 1 tncı sahifede) Ziraat Bakanı Nedim Ökmen top Toptan: Sultanhamam, 100 cin* yılan bir arada tihsal edildiğini sbylemiştir. Dick lantıdan sonra Hacıali Devlet çift muştur. Keza Tekirdağda saat Âşirefendi Han 48 '22 Haymes aktris Rita Hayworth'un liğınde tetkiklerde bulunmus ve 14.56 da. İstanbulda 14.59 da, GePerakende: Beyoğlu KarlLucknow (Hindistan), 23 (Na kocasıdır. Arjantin tabiyetindedir. liboluda saat 15.00 te birer saniye saat 14.30 da Mersine gitmek üzemanda KAMEFA Mağafen) Lucknow hayvanat bahçesüren hafif depremler kaydedilmişre Adanadan ayrılmıştır.. zasında ve bütün ciddî lerinde mevcud yılan kısımlanndan Bir Amerikalı mütehassıs (BaştaraH J ıncı sahıferte) Ismarlama elbise terzileri ırmumî tir. Bu yerlerde hiç bir hasar yokmağazalarda. en zengini bulunmaktadır. kuş topluyor tur. hükumetuıce. şehidliğe ilâve edilBu hayvanat bahçesinde şimdiKaraşi. 23 (T.H.A.) Bir Ameheyet toplantısı ttalyada mek üzere. Türk hükumetıne hetstanbul ısmarlam» elbise terzUerl ye kadar bulunmuş olan bütün rikalı kuş mütehassısı Amerika rlive edilmpsinin kararlaştınlchğı ve uroumi heyet toplantısı dun Ticaret Verona 23 (a a ) Garda gölü kara ve su yılanları bulunmaktadır. kıt'asında kuş neslinin tükenmesine keyfi\ etın Şnnsolye Dr. Adenauer Udası salonunda yapılnııjtır. bölgesinde dün gece ve bu sabah Hindistan Nebatat Bahçeleri Baş mani olmak gayesile Türkiye, Irak, Toplantı da bir biçki ve dıkls kursu taratından, Ankarayı ziyareti sırabirçok yer sarsıntısı duyuhnuştur. kanı Prof. Kaul, 30 enedenberı top İran ve Pakistaru dolaşarak cins açılması ksnrla|tırılmı«tır. sında hükumetimize bildirildığı MütMkıben ldar* heyetl Mçlmlerı Hevecan içinde olan halk lcırlara lamıs olduğu 100 cins yılanı da bu kuşlar tuttuktaa senra Amerikaya I memnuniyetle öğrenilmi}tir. y ı p ı t o ı l v* toçUntıy» lon vullmifUı. dağılmıjtır. Hasar yoktur. bahçede göstermektedir. dönmüştür. Dumluuınar sehidleri için fazminat İngHiz Mısır gergin' liği ve Sovyetler Londra. 23 (Nafen) Moskova propaganda mekanizması İngiliz Mısır görüşmelerine büyük ehemmiyet vermekte ve radyo programlarında bu görüşmelere büyük yer ayırmaktadır. Bu programlarda Mısır gazetelerinde İngiltere aleyhinde yazılmış olan bütün makaieler verilmekte ve Mısırda İngıl z alevhtarhğı hararetle alkışlanmaktadır. Mısırda parlamento rejiml Kahire, 23 (a.a.) Mısır Cumhur Başkanı General Nagib basına verdıği beyanatta şöyle demiştir: « Hayatım pahasına da olsa, parlamento rejimi tekrar kuıiilacaktır. Kurucular Meclisi 23 temmuzda toplanacaktır. Sıkıyonetım de en geç 18 haziran günü kaldırılmış olacaktır.» Mısır sözcüsiine göre Kahire. 23 (a a ) Mısır hükîimetinin sözcüsü dün akşam M. Anthony Edenin Avam Kam lasmdaki beyanatını yorumla\an bir konuşmasında Süveyş Kanal bblşesınde son günlerde vukua eclen hâcüselerin mesu'liyetini, askeıleM arasında intizamı muhafaza\a muvaff?k olamadığını ileri sürerek, ingiliz kumandanlığına yüklemıştir. Acı bir kayıb Ankarada İİclü Pakl askerî görüşıneleri başhyor İnçiüz Amerikan isbirliği Yunanisfan, Kıbrıs için efrafı yokluyor 6 metre uzunluğunda mektub S=ın Fernando. İspanya, 23 (Reuter) Don Salvador Sanehez ısimfi bir İspanyol geçen gün altı metre boyunda ve akordeon gibı katlanmış bir mektub a'mıştır. Mektubu aönderen vazmak için 24 saat vakit sarfetmiştır. Dün I!manınıi7clan 12C.000 liralık mal ihrac edildi n»n ]im?nımi7d?.ı muhtelif yabancı n.em'eketleıe 126 bın Iıralık lhracat ya. pı'mı<!tır. Sevkedilen mallar arasında barrak, c:roz. yaprak tııtun. tiftık. sigara ve tı>7e balık \ardır YENİ ESERLER Yüz elli yılın Meşhurlar Ansiklopedisi Arkadaşımız NahıU Sırn Orlkin tttlz bır çahşır.a ve gayıetle hazırian ı.ıa olduğu bu eseıin ucuncu fasıkula cle bu defa ıntışar etmiştir. Buyuk bir ihtıyacı tatmin tenıekts olup Ekıcıgıl yayınevf t&raf:ndan çıka. rıunakta bulunan ansıkıopedmın uçuncu t'asikulu Ahmed Cevdet Paşa ile hişlı. yarak son sadrazam Ahmed Tevfık paç^ .le nihayet bulmakta ve son (150) , ı. !ın her sahadakı pek çok kıjnıet ve îöhreti buyuk bir dikkat ve itına jla tetklk ve tahlll olurunak!sdır. Guzel ve tarihi resiuılerl lhtiva eden her fasikulun bedeli bir liradır. i a v «ly« «deriı. ' Dünkü zelzele Türk şehidliği f DERMÖJÜT)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog