Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURİYET 24 Mart 1954 yerek kulüblere girenler YUNUS NADI Öğrenci sıfaîlanm gizli Lcmakâfaiı EN GÜZEL 7O W3İ954 = TEŞEKKÜR MEHMED EMİN KALMUK'un vefatı d'olayısile acımızı pâylaçan ve cenazesme iştirak eden Daruşşalaka lle Teknüc tJniversUe mensub'.arına ve ttziyette bulunan »kraba ve dostla^ı. mıza sajnimi teşekkürlerımizi saygı lle arzederlz. Ailesi * * * Dul Bay an Yevkîne Taner (Zakaryanl, Bay ve Bayan Dr. Zakar Tan.er ıRontgen m(ıtehassısı). Bay ve Ba>an Lo%on Tarver. çok sevg:I; eşj, pederleri ve kayınpederîeri Kıymetli babamız Ord. Profesör HIKAYE RADYO | SARAY SİNENASI C YYONNE SANSON'un Bu günkü program İSTANBUL Fevkalâde ve dehakâr yıldız 12.57 Açıhş v« program 13 00 Ha. berler 13 15 Daıu muzlği ıPl.) 13.30 Şarkılar; okuyan: Badife Krten 14 00 Radyo salon orkestraaı konserı I 14.30 Şarkılar; okuyanlar: Goçmez , karde=:er 14.45 Hafif şarkılar (Pl.l 15.00 Kapanış. Bugün Matinelerden İtibaren Fransızca sözlü fiimini takdim ediyor. Ne şen, ne ^amsız kasavetsiz gün Kendi derslerini ihmal etmesi ku Şantaj tariküe parı dolandıran bir âsığa kurban r e teml» ve lermiş o mekteb yılları. Bazan o sur değildir. Ingilizcecinin vazifesiyüksek bir aşk ile kurtarılan zengin ve jfüzel bir kadınm hayatl neşeli kahkahaların aydınlattığ!, ne bağhlığı onca mühim bir kusur bazan tath gozyaşlarının berrfk addedilir. Hocalar da insan haı semasını bulandırdığı o güzel gün linden hiç anlamazlar canım. Şöyle BU AKŞAMDAN İTİBABEN İBB^MB^ | ler, gıttıkçe uzakla^an, uzaklaştık arasıra bır kaçamak yapsalar taleça sizde uyandırdığı hasreti ço belerinden ömürlerinin sonuna kağaltan birer hayalden ibaret ar dar yetecek dua alırlar. ALKAZAR'da tık. Fakat sevgiü hocamızı burada Bugün matinelerden itibaren Kış sabahlan Söğüdlünün pis, hürmetle anmadan geçemiyeceğim. Dedikodusu ve güzelliği dillerde destan olan esmer dilber 'çamurlu yollaruıdan geçerek tren Hakikaten hürmete şay?n bir ha baştan nihayete kadar seyredenleri heyecan içinde bıraistasyonuna gider, küçük baraka nımdı. Buna rağmen onu üzdüğükacak mevsimin en güzel da elleıimiz cebimızde ısınmağa müz zamanlar olurdu. Bazan arkaMACER.\... AŞK... SERGUJunior millî takım Yunanlılar bizi kendilerine çalışarak, bir aşağı, bir yukarı do daşlardan birini kaldırır, o günkü ZEŞT sinema romanı ANKARA laşır, trenin gelmesmi beklerdik. dersten bir paragrafı anlattırmak namzedlerinin üçiincü örnek tutuyorlar Kasketlerimizi başımızdan çıkar ister. Arkadaş « Hık mık» eder. ISTAN'BULDA ILK DEFA 7 2 Açıhş ve program 7.30 Gür.R in sempatik ROBERT MİTCHUM ile yarattıkları aydın (Pi.) 7 45 Haberler 8 (X) Atina, 23 (SHA) İsviçrede ya mamız yasaktı. Bazılarına gayet Oğretmenimız vaziyeti anlar: tnaçı bugün Kaıma sabah muziği (P! ı 8.30 Kon. Dont you know your lesson? Almanyada yapılacak olan juni pılacak olan 1954 dünya futbol şam iyi sittiği halde, bazılarının başuıaer orkestrası (Pl ı 9 00 Kapanıj. No. 1 couldnt study. orlar dünya futbol şampiyonasına piyonasının seri karşılaşmalarında da bir hayli yuksekte, iğıeti imış • Why? katılacsk junior milli takımımız nam bir hafta içerisinde rakibimiz Is gibi durur, sahibini bir ucubeye 11.58 Açıhş ve program 12.00 As. I \vas 111. panyollara karşı bir gahbiyet ve benzetirdi. Kışm neyse... Baharda zedleri üçüncu h=zırhk maçlannı (His Kind Of Woman) ker saati 12 30 Ne\ ın Demlrdovenden güzel şünlerde, msen güneşin ılık O oturur, öbür arkadaş kalkar. bugün saat 15.30 da Şeref stadmda beıaberlik alarak kur'ayı da kazanşirkılar 13 00 Haberler 13.15 Vlrsıcakhğını başmda hissetmek iste Gene aynı mazeret. Bir diğeri kaiBastanbasa orijinal bir mevzu. yepyeni «arkılar. hanımtuoz kemancılar tPl ) 13.30 Oğle Adalet profesyonellerile yapacaklar mak suretile dünya kupası finalleGazeteîi 13 45 John Guarnıeri ken. rine kalmamız yabancı memleket diğı zamanlarda doğrusu bıraz a kar, gene «I was ill.» mazereti. Seları hayran bırakacak tuvaletler... Sürat Film dır. tetl (Pl.) 14.00 Kapanış. ğırlık verirdi. vimli hocamızin sabrı tükenir, iki Galatasaray ve Şişli karşısında lerde geniş akisler uysndırmıştır. • Fransız basım bizden «genc proTrenin düdüğü işitilip, lokomoti kolu yanına düşer: rr.ükemır.el oyunlar çıkaran junior16.58 Açılıj ve prugram 17.00 Rad. fesyoneller zafer üstüne zafer ya fin muazzam karaltısı köprü altın Of çocuklar, derdi. Biz de uIsrımızm bugün kuvvetli rakiblerile yo salon orkestrası 17 30 Radyo ile lng.lizce 17.45 Yeni fasıl heyeti yapacaklan maçta gösterecekleri o rathlar» diye bahsederken, Yunan dan çıkınca barakanın kapısı açı tanmadan gülmeğe başlardık. (Huzzam fash) 18.15 Koyıın saatı O anda değişik bir mazeret beyan yun ve abcaklan netice merakla Futbol Federasyonu hemen bir top lır, vagonlara doğru bir genc kız İS 30 YuroMan feeler 19 00 Haberler lantı yaparak Türkîeri kendi fut akını olurdu. eden bir arkadaş çıkıp başka başka beklenilmektedir. 19 15 Tarihten bır yaprak 19 20 bolcularına örnek göstermeyi kararTakdimile şeref duyduğu MUAZZAM program Müzlk (P! ) 1<»ÎO Muzaffer Ilkardan Bazan yeıierimize yerieşip, va kelimeler kullanarak bir cümle yap Futbolculanmıza hediye lsştırmıstır. şarkılar 20.15 Radyu Gazetesl gonun buğulu penceresinden dışarı saydı; hiç olmazsa kafasını işletti T Ü R K Ç E R E N K L İ 20 30 Genc seflerin geçidi 2115 HeYunan Futbol Federasyonu, bun bir gdz atınca; o pis yolda çamur diye hocamızı muhakkak sevindiverilecek pımızin saati 2130 Muzik (Pl ı dan sonra bazı yeni kararlar almış ları ötesine berisine sıçratarak, ya rirdi. 22 00 Serbest saat 22 15 Yeni mızlk Romaya giden millî futbol talaNihayet Göztepe. Tren hemen konserl (Pl ) *2.4S Haberler 23 00 mımıza bugun saat 17 de Bölge bi tır. Bu kararlardan bazıları şudur: kası mantosundan dışan fırlamış, hemen boşanır. Kızlar cıvıldaşarak Kapanıj. 1 Beklenilmiyen bir netice a kasketi bir tarafa gitmiş, çılgm gibi nasuıda bir çay verilecektir. istasyonun merdivenlerini tırmanBu çayda Futbol Federasyonu, lan Türk millî futbol takımmı, Yunan koşan bir arkadaşı gördük. Bir an mağa başlarlar. Tren köprüsünün Jean Simons Stcvvart Granj;er Charles Laughton Sporcuları Koruma Derneği ve Puro sporseverleri ve futbolcuları namı için bütün sesler kesilir, başlar hep demir parmaklıklanna dayanmış tkinci TÜRKÇE ŞAHESER müessesesi tarafından verilecek he na, finallerde de parlak zaferler al bir tarafa çevrilir. merakla bekle delikanlılar, bütün kızlan gözden mak temennisile tebrik etmek, nir. Bu bekleyiş bazan iyi neti'.e diyeler tevzi edilecektir. CORNEL WİLDE TERESA VVRİGHT geçirmeğe başlarlar. Ne tadsız bir 2 Yunanistanda da bir «junior« verdiği gibi bazan aksi olur. Zavallı geçid resmidir bu. Çekingen, mahMillî takımımızm belirli saatte Sölgede bulunması rica olunmak takım kurmak ve fyi bir şekilie ye arkadaş uzaklîişan trene melul göz cup kızlann ayakları birbirine dotiştirmek. lerle bakar, kalır, sonra tornistan laşır, boş ellerini nereye koyacaktacır. • ımmmımtum 3 Şöhretli futbolcular kadar ye edip tramvayın yolunu tutardı. larını şaşırır, sağa dönüp mektebe Brezilya, dünya Bu iş de olup bittikten sonra her giden asfalta sapınca geniş bir nenilere de önem vermek, Sear^Iar: YENİ'do 1.45 5.15 8.4.Î ÇEMBERLİ: 1.30 4.55 8.30 de M şampiyonası final 4 Kuvvetli rakiblere karşı sık kes on beş dakikalık tren yolcu fes alırlar. Kendilerini o gün için luğunu mümkün olduğu kadar ve bekleyen âkıbetten bihaber cıvılsık milli temaslar yapmak, grupuna kaldı M Fıugün M?tinelerden İtibaren 5 Avrupadan iyı bir antrenör rimli geçirmek için faaliyete baj daşarak geçip giderler. Bazılanndn lar, kimi çantasından bir kitab bir önsezi kendini gösterir. Daha Hio de Janeıro, 23 (TJÎ.A.) getirmek. «fc çıkarır, kimi gece yetiştiremediği sabahtan neşesizdirler. Dün Paraguay'ı 41 mağlub eden •• bir dersi bilen bir arkadaşından Belki de alın yazılarmda o gün; Brezilya milli takımı, grupunun biÖLÜM 2 Şaheser Yerlsrinizi evvelden aldınnız. dinlemeğe koyulur. Bazan da bilrir.cısi olarak dünya kupası maçiarı fizik veya kımya lâboratuvannda «• (STAR) ^ 1 KARNAVAL KIZI Renkli Eskl Erzurura milletvekıll Topkapı gili arkadaş bir grup aç dinleyici yahud da smıfta edebiyatçınm b*fmal grupuna kalrruştır. ( LİLİ ) Fakirler Cemiyetl Baskanı Husniye nin göz ve kulaklaruu kendisine şer beşer dizdiği tahta başma, giEljnjn ve Kâzıra Elgunun hemşıreleri, çevrilmiş bulurdu. LESLİE CARON JEAN PİERRE AUMONT kalkarken yağsız makineler gibi gıyotine gider gibi sürüklenerek gitV»dia »gvınun teyzesi M EV L İ D 2 S A M II I R S I Z I Renkli Türkf» cırdar, hazin inıltiler çıkarırsınız. ac Daha istasyonda tren beklerken mek, bet beniz uçmuş bir halde, NAKİYE ELGÜN P.M'L HENRİED LON CHANEY Yemek zili bizim gibi hürriyete Babam BAHEI. anrıem ŞEVKET ve SOLDAN SAĞA: bir geometri yahud fizik problemi kalblerinin gümbürtüsünü dinleyekırıra NACTYE nln ruhlanna ithaf tutulduğu amansız hastahktan kurtula. tapanlar için kurtuluş çanıdır. Ar 1 Işı olnnyanların oturup durma. edılmek uzere 2? 3 954 pazar gunü mı>arak 22 Mart 954 gecesi Rahmetl yüzünden münakaşaya tutuşan iki rek bir zaman için orada dıkilmek tık ertesi sabaha kadar tam bırdan yapîıkları (mıırekkeb kehmel. 2 münakaşalarına rahatça vardır. Ne etek tutmak, ne de Allkıncıı namaîinı muteakıb Üskudar nhraanı kavuşmuştur. Cenazeü 24 mart arkadaş serbestiye kavuştuk demektir. Hiç Uçi ha\atını bıınun karjıhğı kazanır Topaşı Valıdeiatık Camıı Şerifınde çarjamba gun.ı o^Ie namazını mutea. devam edebılmek için tenha bir laha yalvarmak hiç biri fayda ether şaıkı bu perdeden soylenemez. 3 Yeraltı Camti Hatlbi Haf.z Ali Osku kıb Şisli Camıinden kaldırılarak 7. n köşeye çekihr, fanki müsbet ilim meyip de derse çağırılmışsanız ar bir hoca ehni uzatarak yakamız Srn cıkan bir kanun bu dagımızdak: Kayseri Yüksek Tahsil Öğrencilerini Koruma Derneği taradan tutup bizi o kara tahtanın ba ^ervetle ıigllı ıd:, nota. 4 • Kutublarda darh, Beyazıd Carml Hatlbı Hscı Hafır cirllkuyu mezarhgındaki ebedi isü.a. fından 3 nisan cumaıtesi gunü saat 20 de Taksim Belediye GaziHerdekli Abdurrahman Gurw«, eçaiz hat^âhına tevdi edilecektlr,^AJJah rah, lerin 'kuruculan kendileri imiş gi tık kara tahtaya en yakm sırada şma çekemez. Fizıkçi bile müthiş yaz kış kaskatı duran buzlar bu vazı. bi raÎPınr bir ciddiyetle fikirlerini oturan arkadaşlardan imdad bekl* kudretinden kaybetmiş gibidir. İşte yettedlrler. 5 Kuçuk hanımın basına Mevlıohan Beylerbeyll H»fıi fahrl 1*0. ınet eylesin. nosunda yemekli bir toplantı tertib edilmiştir. Kayseri ve İstanbukel. Sehmıye Catnıi imsmı Hafız Tahsin mekten başka yapacak bir şey kalmüdaiaaya koyulurlar. lxın tanmmış ses v saz sanatkârlarının iştirak edeceği çok sürprizli gülümseyerek yemekhaneye doğru E^cıigi. boyle dilenci daha çok merha. • •* llıcah \e Şeh Camli imamı Hafız Ya. 6 bu gecenin davetiveleri 26763 telefond?n taleb ve tedarik edilebilir. Bir başka grup burun buruna mamıştır. geliyor. Demek gülebiliyor. Acaba >net çeker durgun Yabancı. birer. 7 laıb tarafndan okımacak Mevlldi Şerif Şükrfye Şölenln »H, Adanad» muha. havada meydanda Şayet okul numaranız derse kal sabahleyin karşısında neden o ka Guzeî ve sıfnt takısı. 8 Buyukçe verip «vasıra kıkırdayarak sinemaUe Hafız Duahan Yahya EjMîehlrtl t a . ş r yoktur. bir rafından yapılacalt Hatmi Serif d u u ı . Vtecüfrten*' ACST "ŞBIenftı bahaları, dan, modadân yahud kendi başia kan arkadaşınızsn numarasına ya dar titredik... kab 8rtüsu (ifti kehmel. na akraba, dost ve bıkumle arzu eden Golcıık ilkolajlu öiretmenlerinden Ne. rmdan geçmiş hafif tertib mace kınsa oturduğunuz yerde ecel terBugun Matinelerden İübaıen YVKARIDAN ASAÖ1YA: Karnımızı doyurduktan sonra lhvanı dinln teşrıfleri rica olumır. fise Şölen ve Karflmurselde Sattre ralardan bahsederlerdi. 1 OıU çağ kabadavısı ve şövalyesı leri dökersiniz. Zilin çalmasına az İ s t a n b u l Akarın kardesleri, Karamursel gaztte Fahri Turkez yüzde on bir kurtuluş kooperatifin önünde toplanır, bü 2 Belırt:ler (çogul). 3 Karabukte Trenin her istasyona girişinde kalmışsa Ba>n Bek:r Akav ve Adanada Mehmed yük bir iş adamı edasile para cüz ijlenen. bır sıfat takı.ı. 4 Bır yerde ve Mahrnud Csnberk:erin eniştelerl, gözler dışarıya çevrilir. Acaba bu ümidi var demektir. Bu sefer saati danlarımızı çıkarır. birer portakal «ik'n olup yatıp kalkma 5 Bır eoru Î E N İ SE S dakikada bir eski Adana Maanf mudurlermden gün gelmiyen bğretmenleri, boş ge olan arkadaşlardan fditı. bır goz rengı 6 Bazı hawan. OPERETİ merlıum Ahmed Şukrj beyin oğlu. Ada çecek dersleıi var mı diye merakla vakti sormağa başlarsınız. Bu biça alırdık. Üç arkadsştık sonra bır laıın gıdasının kurutulmuşu. Yuiui şakımıya Ppygamberın babası. 7 Rica ederek pazsrı Sakarya ilkokulu Başöğretmenli. reler sınıfın santrahdırlar. Sağdan. ağaç gölgesine sığınır, ReT akjam 21 d* bakarlar. feindpr. Pmekü :«eme. 8 Bırşeye yaklaşmak içii başlardık. KAPRİ BALESİ Tabiiyeci görünürlerde yok. soldan, önden, arkadan dürtüklenrfurduğu halde Istiraklie «Mektebimizin önü çamlık aman yerınde ileriye vererek. vücudunu tameden zavallı arkadaşlarda hal kalM. HAMDt ŞÖLEN Sinemalannda *N Allah vere de biz gormeden binmiş nıamle 22 mart 19'4 pazaıtesi gecesı çaat 2 yi Allah». maz. 12 de GEL Senenin en beğenılen iki büyük filmi aynı zamanda II geçe Hakkın rahmetlne ka\Tismuj. olmasa. «Hocalarımız Mazhar Osmanlık.» Dikfcat: Çarsamba Bdyle zamanlprda o kısa saniyeÖteden biri: tur. runlert halka cumarler, hattâ anlar bile asırlar kadar intikam ne güzel şeydir... Susun çocuklar, işte geliyor! ÎİTİIİBİAİRİVI F * * * tesl gunlerl talebeye tenzllâtlıdır. Ma. Hoş. neşeh bır arkadaş:mız vardı. ağır ve tahribkâr geçer. O kadar Deme. tineler 15 te başlar. Eîfci kumaş tuccarmdan GARY COOPER ANN SHERİDAN gencsinizdir ki: Elinizde olsa kaza Böyle kızlar mıknats gibidirler. LİEİK|Aİ*|Î|KH Bütün o sevincle aydınlanmış Bay ARŞAK MİNTANCIYAN yüzleri anî bır teessür buluru kap sız belâsız zilin sesini duymak için KenJımizi onun etrafında toplanHatırası uzun zpman unutulmıyacak bir film lttanbul Ünıversltest TaJebe Blrllği KİAİKİMİAİKİVİT mış bulurduk. Neler bulur anlatırGEN'CLtK TrYATROSU TemsilleTl vefat 'etmişUr. Cenaze me:aslmı yarm lar. Fakat Allahtan ümid kesilmez, hayatmızın on yılını seve seve vedı, hatınmda değil. Bir sürü hoş ve p«;err,be 25 mart 1954 saat 13.30 dsbundan sonra bir istasyon daha var. rirsiniz. DOVER VOLU OİTİAİTİMİAİKİ^ Beyoglu Bahkpaiarı Üç Horan Ermenl Komedi 3 Derde İdman dersleri korkusuz gecer. boş gevezehkler. Kazara ağzmdan Feneryolu. Gene başlar cama çevrikıl.seîinde icra edilecektır. Maria Felix Rossano Brazzi Charles Vanel Vftîan: A. A. Mılne. Tıırkçesı M. Burian K|I|R|EISWAIS Fskat ne yazık ki haftada bir kere güzel bir cümle çıkıverecek olursa Lşbu ilân hususl davetiye yerine ka. lir. İçlerinden biri: Sahneye kovan Avnı Dılligıl buna kendi de şaşmış görünür. sonra Bir ailenin üç ferdini de kendisine âşık ederek zehirli bir imdir. Hay Allah ingilizceci de hiçdir. Haftamn altı gününde kıpır hemen toplanır ve cümlesinin soUİ*İE|L|QİGİLİU Salı. Çarsamba suare 20 30 • aşkla bunları mahveden yı'an ruhlu bir kadının romanı • Çarşamba matine 16 30 Cenaze Levazıır.atı ve Servls işleri gelmemezlık etmez . Ne vazifeşi datmak zahmetinde bulunmadığmız LİAİT|j|Kİ»İAİN Emînönü ÖJrenci Lokalind» zavallı, hamlaşmış vücudlerimiz bir nuna bir. «From Shakespeare» kon Garbis Celü; Tel: 42746 nas kadın... saat devamlı çahştırma neticesi da duruverirdi. Etüd saatleri ertesi gün için hayak yemişe döner, bunun acısı ertesi gün çıkar. Sıralara girip çı zırlanacak mühim bir vazife yoksa K adıkö y Şehzadebası İstanbul Beledivesi karken bir yere çarpacak olursanız. laklakiyatla, veya: başımızda duyahud arkadaşlardan biri bir aziz ran hoca buna rnüsaade edecek tipŞEH1K TİVATROLARI lik yapıp da sırtınıza bir yumruk te biri değilse hayallerle süslü geSaat 21 de indirecek olursa çığlığı basarsımz. çecek saatler demekti. ÇARŞIKAPI UKAM KIS.M1 Yarm akşamdan itibaren Matinelerden itibaren Her tarafınız bere içindedir. Oturup Arkası Sa. 7, Sü. 4 te G ELİ N Öğrenci sıist'arını gizKyerek ku Imüsabakaîara katılrr.ak hakkım r a lüblere serbest lisansla tejc.l edi ızaır. : len ve ihbar netıcesi bu »escı.leri ı Buna rağmen hüviyetmi pıziijeiptal ve başka kulüblere taltbe ve rek sivil lisansla b.r kulubde muya serbest olarak mal edilen spor i sabakalara iştirak eden sporcunun cular hakkır.da Beden Terbiyesi Ge bu lisansımn iptali üzerine tsle'oe nel Mudürluğünden bolgelere bir hsansı çıkararak ikinci bir kulübun tamim gdnderümiştir. maçlarma kaülmasına imkân göBu tamim'ie, bu şek.ldeki sporcu rü'.memektedir. Bilgi edinilmesini ve yeni mevsiların «ayni mevsim içinde yeni kulüblerinde müsabakalara ijtirak e me kadar sakhnmak üzere bahis derr.iyecekleri» bildirümektedir. Bu konusu sporcunun lisansının itirdad edilerek sicil ve lisans müdürtamim aynen şu şekildedir: rica «Futbol müsabaka talimatnamesi lüğüne iadesini saygılarımla nin 7 nci maddesinin Ç fıkrası ge ederim.t reğince; bir futbolcu aynı mevsim Bu tamimin altında Uraum Müiçinde bir bolgenin fncak bir tek dür Cemal Alpmanın imzası buluniivil kulub veya gücü namma resmî maktadır. Tatlı Hâtıralar Yaıan; Nermin Erkmen (Hereke) İRENE CALTER ve ALBERTO FARNEZE tarafından yaratılan emsalsiî bir saheger olan Bay OHAN TARVERin vefatı dolayısile. cenaze merasmlne b!zzat istlrsk eden, çelenk gbnderen, çe'enk yerıne hayır mnesseselerıne te. berrua'a bulunan. telgraf, telefon veya mektubla taziyette bulunan ve buyjk acıiarmı paylaşan butun dost ve akra. balara, ayrı ayrı teşekkur etmeğe te. essıırlerl mani oldugundan, en samlmi te;ekkurlerıni (azetemiz vasıtasıle takdjm ederle r . 18 00 Açıhş ve dans parçaları fPl ) 18 15 Turkuler; okuyan' Sıheylâ Panseler 18.30 Dans m.ızığ. Faruk Ak,1 ve arkadaşları 19 00 Haberler 19 13 Radyo kume fasıl heyeti (Sul. tanı\egâht 19 50 Yakın tarıhten ba sahıfe 20 00 Viyoloıuel soloları: Şeı:f Muhıdd:n Targan 20.15 Radyo Gazelesı 20 30 Kısa sehir haberleri 20 35 Radyo Tlyatrosu 21 30 Cho. pmden uç parça ıPl.) 2140 Şaıkı. lar. okuyan Nadir Hilkat Çulha 22.10 Mülî Tesanud Birlığı adına konuşma 22 20 Şarkılar; okuyan: Bernn Erbay 22 45 Haberler 23.00 Kanı. b:yo Bor^a ve programlar 23 07 ' Düns muziği (Pl.) 23 30 Günumüzun muziği (Pl.) 24.00 Kspenif. AŞK ADASI Y1LDIZ ve İNCİ Sinemalannda j JANE RUSSELL KURTULUŞ DÂKİKASI Şehzadbaşı YENİ ve ÇEMBERÜTAŞ'ın KORKUSUZ KRALİÇE ZAFER BAYRAĞI BULMACA ı ıin n I I I I PKAMI M* I m\ III! ı 1*1 1 I 1 Mfrl 1 1 M 1 1 Üsküdar S U N A R Sinemasında ı m1 I m I 1 1 ı ıvı 11 KAYSERI GEGESI MARMARA ve / ALEMDAR AMCA 1SAM 2OLİVA (UĞURSUZ HAZİNE) WYl»W»İAİsll OPERA E MR E Sinema!annda OZKU Oynıyanlaj: O. Arıburnu Alije Rona Sami Ayanoğlu Neşe Yulaç Reha Yurdakul Behzad Butak Danslar: Öâveten: O P E E A D A : N İ M E I A L P C E M İ L E G Ü L D A Ğ L 1 Mümtaz ENER Nezahat D İ L I İ G I L Ayşe SELİKA ve BOMBA Çarsamba Suareden İtibaren Y U R D Ma Yazan: Marcelle Maurette Turkçesl: Bedreddin Tuncel 4eı ;arşamb« akjamı Taiebe gcecsldlı Pa2artam akşamları remai) yoktur lelefon 4215? Bugün Mstinelerden itibaren Senenin en şahane p.ogrmı: İki büjük film ile bir zafer haftası İKİ AŞK ARASIND VAQUERO) (RID M.G.M. Fümi RENKLİ ROBERT T A Y L O R •k AVA G A R D N E R KL'RT KAS ZXA R ANTHONY QV IX N • HOttARD KEEL ENREDE: GÜNAHINI ÖDEYEN ADAN Taiât ARTEMEL Muzaffer TEMA MESİHA YELDA Bu film pek yakmda Eyüb Ş A F A K, Kocamustafapaşa İSTA.\BUL Ankara NUR. Bursa TAYYARE, Eskişehir LÂLE Sinemalannda H a Yazan. Louis Verneuıl Tiırkvesl: Burhan Felek fieı perşemDe akîamı rıl«o« geoendlr Salı aJtşamltn temM) jroktut. Cumarteeı ve çarjamb» günleri IUII 14.30 da Çocuk T1v»tro«u. Oram ve Rr>med:de o*zar «Unled («a! 15.30 03 matine leletnn 4(1409 KOMEUİ KISMI Melek Hanımın Kıskançlığı I KILIÇLARIN FIRTINASî (Türkçe) RİCHARD GREENİn EN SON ÇEVİRDFĞİ ŞAHESLR A Z A K 'ta 2. ci Film İKİ YAVRUCUK Türkçe Herkesin zevkle seyredeceği büyük mizansenli film E G E İkinci Film Çüekeşler Yuvası Açk... Macera... Hevecan... EMİNÖNÜ TEMSİ1XERİ C g £ TELEFONDAKİ SES (Phone Call From a Stranger) SIIELLEY WİXTERS • GARY MERRILL ve BETTE DAVİS Programda BENKLİ MIKİ ve FOX Journal da vardır. T E R S YÜZ k Yazan. GAXİB GÜRAN Pazar euruert taat 15 30 da mattnc Cumartesl. Pazar ve Persembc alcsamları «aat 21 dc Glşeleı nerrun mat 12 de acılır M A KS İ M Bu afcfgam Bu Akşamdan İtibaren Ş E H İR Komedi Tiyatrosunda ^HHaHBHH^^HiaH^^r^B. •"••™ BUGÜN SONKU FtLM BU AKSAM En nefıs müzik ve dans sahneleri en mşehur orkestraları En şen ve en eğlenceii mevzuu ile MATİNELERDEN İTİBAREN StUtt 21 dC bir aıle toplulugunu sinesinde toplayan ve her programı üe bir kat daha şahlanan AKSARAY BULVAR SİNEMASINDA MELEK Sinemasında C İ B A L İ KAKAKOLU ^UHUTtASt. PSZV MELEK HANIMIN KISKANÇLIĞI Komedi 3 Perde K ARAU A Bütün bir hafta Türk fümciliğınin ejsiz zaieri ve benzersiz başansı olarak alkıjlanan N I L G R e jj : MÜNÎR U HAYRİ EGELİ ALTIN KIZ Renkli Başhca yıldızlan: Telefon «31S4 Yaz&n: Louis Verneuü Türkçesi: Burhan Felek Bahneye koyan: Vasfi Rıza Zotru (3354) DÜNKÜ OAJISON LEYLA ÇOCUK KANIN ERDUKAII Kamedı X ptnle (Golden Girl) Renkli ÇCVITCO Mitzi Gaynor Dale Robertson Denis Day Fox Şnketinüı bu mevsim içm hazırladığı en rcuhteşem fiim fmmK^m Bugün Matinelerden İtibaren ^ • • • \ | Bugunden itibarsn ikinci şeref kaftaana başlıyor. Görüp de kansraıyanlar» ve kalabalıktan görmek nimetini kaçırsnlara bu İKTNCİ ŞEREF HAFTASI üe »inemamız bu şaheser filrni görme fırsatını veriyor. Oynıyanlar: Erika Renberg Cüneyd Gökçer Lâle Oraloğlu Anny Ball Abf Kaptan Moda İlkokulu öğrencilerini Koruma ve • • Yetiştirme Derneği Yaranna Sahneye KoTao. MUHSİN ERTDĞRUt vUfambodaD Mffe» neı &k*aro taat tam 21 de I Salı, Cuma (talebe) matineel, Pazar matine «aat tam 17 de. Telefon: 40276 Buan T« T y Cumhtrrty«t Matbaaeılık T* Gaz«te«illk i'drk Aoemaı (.İji'iiu Hai£«vı «oJaıfc No, S0/41 Sfthlolerl I Kadıköy H A L E Sinemasmda I Senenin en çok sukse yapmış iki büvuk fılrnı avn. r i m î r i a , $\ 1 MEKSİKA CİNAYETİI M A R G M A R G ESER: REFİK HALİD KARAY MÜNİR NUREDDİN SELCUK KONSERİ 24 mart 1954 Çarsamba aksamı saat 21.15 te tam kadro ile Kadıköy Opera Sineması salomında icra edilecektir. Biletler, sinema gişesinden temin edilir. < > LOPEZ <> MİGUEL tNCLAN MİGUEL tNCLAN 2^BEYAZ ŞEYTAN MARIA FELİX CROX ALVARADO Teslrinden uzun zaman kurtulamıyacağımz bu iki filmi muhakUak cörıiııii7. Seanslar: 1 2.50 4.40 6.30 Gece 9.15 te. Paîar 11 den itibaren devamhdır. Yerlerimiz numaralıdır. N'AztME NADt ve ÇOCUKLAR1 Yazı ıjlerinl fl'len idar* eden Mes'ul Mudıir CEVAD FEHMİ BAŞKUT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog