Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

24 Mart 1954 CUMHtRTYET t BlR DAKİKA: Bir külhanbeyi tâbirile «kiifür, Washington. 23 (a.a.) Bırleşik Gümrük servislerine de geçen Ameııka Federal Emniyet Te;kilâ arahk ayında buna benzer bir ihtar karganın peşrevidir», yani her k ü almağa Amerikada, halkı, miidafaa tedbirleri tı (F.B.İ.), bütün eyaletlerdeki po jönderilmiî ve şüpheli görülen yol fiırün sonunda bir kavga nıukadlis servislerini ufak çapta atom cu paketlerinin ve bilhassa küçük derdir. Kavga da hir o'eğilse me« sevkeden 156 sahifelik bir broşür yayınlandı silâhı kacakçıiığı ihtimaü karsısın fakat ağır o'anlarm haber verilme denî bir hareket değildir. Londra, 23 (a.a.) İran petrolUmumi terbiye ve sivasi oîçun» da uyamk bulunmaya davet etmiş 5İ ıstenmişti. lerinin satışı için bir konsorsiyom batısındaki Washington, 23 (a.a.) John shinçton'un ku?ey tır. kurulması hususunda sekiz petrol Polis servıslerine gönderilen son luk geliftikce cküfür» unşuıu müHnlkçılor da nıürtect d'ye Hopkins üniversitesinin ordu ile Bethesda gibi hakikî bir mahal jirketi temsilcileri arasında cereTcşküâtın baskanı Edgar Hoover, mektubda ufak çaptaki atom silâh nakaşalardan kovulur: küfreHüetı tavnıan (adamlar aynı, isvıi müştereken pasif müdafaaya dair göstermişlerdır. yan etmekte olan müzakerelerın eyaletlerin polis şefleıine ve bü !an tasvir edılmekte ve bu tip si yerde ne dinle>nci kalır, ne din!edeğışik) partüe işbirliğine yaptığı etüdün neticelerinden biri Rusyada sona ermiş olduğu iyj haber alan yük şehirlerin belediye başkanla lâhlar bluunduğu takdirde ilgılile , nicü Musterisiz kalmca da bu men» , „ kalknlar. şudur: Moskova, 23 (Reuter) Pasif • u , 1 ,, 1 ı!debur «ev ortadan kalkar. bir kaynaktan öğrenilmiştir. rına Millî Emniyet Konseyi ve u c u u c Beyaz Saray yakınında, haber korunma için binlerce Rus humBöyle giderse MecUsin ön«* »Başkan Eısenhower tarafından tas rın bunları kullanmaya teşebbus eBu hususta bütün tafsilât hemen verilmeden patlatılacak bir hidrojen malı bir faaliyet sarfetmekte, fak^t ıviizdekı derresine dövcm dcvib edilmiş birer mektub gondeı derek herhangi bir tehlikeye ma Im Maalesef Obiz nbu mertFheve a ula?açıklanmıyacaksa da şirketler arade ıuz kalmamaları ıhtar edilmekte i >Ş & U İ Z n u '^ d e b i r t k n B bombası, 14.500 ü infilâk merkezın } gene de daha binlerce gönüllü\e f"! de. onvv.cu dönemeç mıştir. »mda bir anlaşmaya varıldığı hu(jjr cezaî hükümleri ihtiva eden kaden 15 kılometre mesafede olmak 1 ihtiyaç olduğu resmî gazetede ilirı demck daha doğru olncak! susunu bildiren tebliğin yayınlannunlar koyduk. Ama kitabdîki kaüzere 52.000 kişinin ölmesine sebe ediimiştir. ması beklenmektedir. D. N. nun i!e kılıftaki silâh arasmda înrk biyet verir. BOSAAF ismini alan Sovyel yoktur. Mesele lüzumunda silâhı 136 sahifelik bir broşür halinde Rusya pasif korunma teşkilâb. (Kı••pkmek yani kanunu tatbik etınekpazartesi günü yayınlanan bu etüd zıl Yıldız» gazetesine çoıe bıık..<, Hr. den maksad. Amerıkan halkını a milyon gönüllüdcn müteşekkı]d:r. Bir kimsenîn. bir sivasî münaM?drid 23 (a.a.) . Iîpanya FutAnkara. 23 (a a.) İktısad ve tom taarruzlarının tehlikesi karşı Fakat gene de BOSAAF'ın ıeı; hol Fpdcıasvonu Başkanı Sancho Ticaret Bakanlığmdan tebliğ edıl kaşatuıın. bir me\dan hatibinin nıtrnnun su veya bu partive raensub oîması sında ıkaz etmek ve mudafaa ted General N F. Gntchin D.jv la ile Fedevasyon idare heyeti miştir: kiifür etmesine mâııi teşkil e+mez. değ:ldir. Kendisi, Sovyet Rusyabirleri almağa sevketmektedir. iıye'eri, Millî Spor Dç'ccasvonuna Tanzim satışı yapılmak üzeıe Yani küfürb^lık bir carti iıihisan Bnşnıa!;alcrien decıı»! ı istifalannı vermisler ve bu btıfaSovyetlerin Washington'a taar daki pasif korunma teşkilSttnın ısevvelce 33 vılâyete tevzi edılen değildir. Her partiHe bövle konuSavın C. II. P. Ktanhul II Başlar k^bu! olunmuşturruzları tehlikesinin varid olduğu tenilen seviyeye ulaşmadığını vc kahvelere ilâveten son defa Anka •şanlara rastlanır. Ve d"ha fenası Yeni Delhi, 23 (a.a.) Dün Hind nu teyid eden broşürde şöyle de anavatan savunmasının yeter dcrc>nı bana inannınz da kitahlıklarBu istıfa, Ispar.yol millî takımıcede inkışaf etmediğini soylemekhükumeti Fransanm Yeni Delhi nilmektedir: da amstırmalanı kalkısır».». kondi nm dünva futbol şarnpiyonssı nıaç ıa, Bolu, Çorum, Diyarbakır, İçel, her yerde bövle konmanları dinletedir. • i e haber veroim. ho>.ıına vnrula lannda Türk millî takımı tarafın Erzincan, Seyhan, Sıvas. Trabzon yenler de bulunur. Bunların cnüne «n büyHkelçisine Pondichery hakkm• «Yer altında patlayıcı maddelerın <'!>!;tır. Çünkii dün\a •sivaset tari dan mağlub edılmesı üzenne or ve Sinop vilâyetlerıne de, gene germek için t>k care kanunu isHsda bir nota vermiştir. Bu notada, ; Bilhassa son bir kaç ay ıç nde arasına sokulmuş gazh bir bez gibı binde hiç bir inkılâhcı paıti bö\le taya cıkan münakaşaian takib et ] h i r e r a V ! l k ihtiyaclan nısbetınde, nasız olarak herkp?e her pariive müstemlekenin Hindistana iltıhaehenııniyct şartlar bir facia çıkmasma hazır teşkilâta ciaha fazia tathik ctmrktir: ama sene e«rf1e l.ir mrfrcraya bııpüne kadar kı hakkmda Pondichery'de başgösçiy kahve tahsis ediîmis ve keyfi , dır.» verilmeğe başlanmış, bütün tabrıteren halk hareketine karşı Franyet adı geçen vahlıkleıe bildırilEtüdü hazırlayanlar bu ikazı da kalar, okullar ve resmî danelerdt partileri isfcyerek. istemiyerek bir Bö\!e bir trspblııisü vcr\ Ü7İin'le Tekel fabrikalannda fazla sız makamlannın sindirme haremıştir. takım müsamaha!?rdan favdalanha tesirli k'lmak maksadıle. V,'a hususî teşkilâtlar kurulmu^tur. Kibire 2 i (.ı O Mısırı ziyaret ilk go70 alanlar C. H. P. adına haİzmir, Manisa, Aydın, ketleri protesto edilmektedir. mesai yapılacak Ayrıca maktpnVlar. Burarfa rrıUa! fetinri!»nmıınıuıııınınniınıllllllllll^llllllllüllllllllllllllllıııııııııınıiK etmekte olan Süudi Arabistan Kralı tfket edcn lıiı takını «.alı^i^cf'Tilir. Diğer taraftan haber alındığma Ankaıa. 23 (T.H.A.) lnhis='lar Denizü, Uşak, Muğla, Isparta ve vorıım. Zaten çoğu kufüıler bövle lbnissüud Abdü;âziz bugün «El Bunların Cunıhıııi\rt Halk PaıtiBurdur vılâyetlerine de munzam bir mü^amshava şrüvpnüerek sövgöre, notada Pondichery kabinesiAbb3r» 2?zctesıne verriiği demeçte. ^ine ijilik fttikleıini ilcri sürnifk Umum MuJurluğüne b?ğh fabnka r nin ve belediye reislerinin alm'ş lenivor. I«te hıırada bİ7İm savcılara, ve ıs yerlerinde uç yıldanberi ka' kontenjan verilmıştir. "A<?b mi'letle inin dünya millet dojrtısu gii'.fıir. Bu suretle. son bir ay ioinde 43 emniyet tcşkilâtır^ oHukca müşkiil olduklan karar da bahis konusu duılmış olan >çılerin fazla mesaileleri arasnda şerefli bir yer işgal Parti koi(/p PİPiindoki dilckler fi"; edilmekte ve artık bu meseleye bir ertecck m3n;vî mezhctiere sahib l'na celinrc. hıı konııvu W h° '" • rine yenicîen izin verilmiştır. Yoni vüâyetimize cem'an 7.10S çuval çıy vaziffler diijer. Bir itrirlar orsamhal tarzı bulmanın zamanı geldiği bulunduğunu» söylemış ve demiştir çün esaslı bir şckilde inrcleyercjiiiı hazıılanan iş yeıleri yönetmelıgıne kahve tevzi edilmiş olup, yeniden nın. bir iktidar «nzni^ünün al°^bive bu son hareketin de bunun için cöıe bürolarda çalı^an memurlara alt bol miktarda ithal edilecek kahve ne tat'bata girNmek her zaman ki. NADİR NADİ mıp ve f brikalarda çalı^an memur ler piyasaya çıkarılmcaya kadar, rahat bir is dejrildir Parm9çami.'rm mükemmel bir fırsat teşkil ettiği « Arab devletleri icin siyonist New York, 23 (Nafen) BirieAnkara, 23 (a a.) Adalet Baarkasina sakîanmıvahm. Vazi^ft'clara da 90 saat fazla mesaı yapa bu tevzıata devam olunacaktır. işaret edilmektedü. Esasen Franşik Amerika ordusunda vazife gö kanlığından verilen malümsta eo tehlikesi tedavisi mümkün olmıyan rini idsîre için, memurlann ifin'ie sa daha 1947 den itibaren bu topbir k?r.serdir. Bu yara ancak Filıs Irak Krall b u g ü n Pakİstan bı'nıc imkânları sağlnmıştır. ren bütün subaylardan «sadakat re, Çanakkale Ağ.rceza Mahkemesi Memurlara 3 maaş nisbetin bulunduklan zorlnklan hepimi» raklarda esaslı değişiklik yapmak tinin hakıki sahibîerine iadesi ile . ı Çek heyetinin îzmir<?en beyannameleri» ıstenmiştir. Bu gi Reisi Salâhaddin Ayanoğlu, And a n biüvoruz. Tüıkivede partizan dsihakkını Hindistana tanımış bulunumületlerinin *yrl"yor de borc vermek için bi beyarnameleri imzalanmıyan kp.ra Ticaret Mahkemesi Reisi M kapnnacaktır. Arab mn perdp arkasmdadır. Daima >nf aldığı tütünler nskle 1 Hyor Karaşi, 23 (?.a.) Iıakın eenc yordu. eündcn zo>ı!a »Jınan bu toprağın ahnan subaylann terfi ettirilmiyecekleri Akil Önder, İstanbul Ağırceza Rehazırlıklar tamamlandı cpkmekte, daima tneınuru tehM Israel'e bırakılmasına müsaade ede kralı Faysal Pakİstan dahılınde İzmir, 23 (Telefonlr) Dün liNehru'nun beyanah de Ordu Genelkurmay Başkanı isi Cellâeddin Ktırolman. Adalet meyiz. Ankara, 23 (Anka) Memurla rtmektedir. Ijin V«tü>!ii. küfürii da yaptı§ı zıyaretten ponra dün tek manımıza >Kondov> isimli bir BulYeni Delhi, 23 (AP.) Başba General Ridgway'in imzalamış olBaksnlığı Ceza İşleri Umum MuArab devletlerine dü?«ı vazife. lar Karaşiye dönmüş ve merasim far şilspi grlmış, uzun bir zamn ra Emekli Sandığında 3 maaş n,is partizan yapar. Pnvle hir partizm kan Nehru bugün Hindistan parla duğu günlük bir emirde bildirildürü Nafiz Yamanoğlu. Ankara çnlınan topraklann g&ıi alınması J le karşılanmıştır. hususu, alfvhine kovuştinna yapana riırlii c'ar.bcıi Dcmir Perde gerisinden İz betinde borc verilmesi mentosunda verdiği beyanatta, bir mektedir. iftira cderler. Türlü gammaziıkUr Aslij'e Ceza Hâkimi Ce'.âl Cevherı için fcra;at ve azimle işbirliği yapKral Faysal Pakistanm deniz tc miıe he hangi bir şilep çelmediğı Sandıkça yeniden ele alınmış ve edprier. DOŞTUMI her m<"m'ir bu veya iki yıl evvelsine kıyasen ^imdi Bu hususta beyanatta bulunan oğlu, İstanbul Asliye Hukuk Hâ maktır.» icin hayretle karşı'anmışnr. Şılepjn, vilâvetlere gereken tamim yapılsislerini ziyarrt edecek ve çarşamhaıb kopması ihtimslinin daha zateh'ike^•i eöze alıp k<""rtîni ilıri Müdafaa Bakanı Wilson dKomünist kimi Vedad Ardahan, Ankara Hâİsrael'i tehclid Cek tütün heyetinin İzmirJen mü mıştır. Ekiden 3 milyon civarında ba günü Bagdada dönccektir. yıf olduğu inancını belirtroiştir. Partisinde bulunan veya bulunmuş kimi Atilâ Yurdakul. Ankara AsNew York, 23 (R.) W:shinghahajaa ettiğı yarım milyon küo tü olan borc para fonu, bu defa 22 i atamaz. Olan biterı olan ve bu huusta beyanname im liye Hukuk Hâkimi Melâhat Rua ton da bulunan yedi Arab memletunü nakletmek üzere geldiği an milyona çıkarıldığı malumdur. Bu tırladıkça onlan bu hususta zalamağı reddeden subaylann mem can, Cumhuriyet Başmüddeiumu keti temsilcikri mühım bır bcyana' laşılmıştır. Ç?k heyetinin yenı tu hususta Emekli Sandığı gereken pörüyonım: ama bu mem leket için zararh olduklarını ve bu milıği Başmuavini Suphi Öz. Ada • a bulunsrak İsrael herhangi bir tün psrtileri satın alıp slmıyacağ: bütün hazırlıklan yaprms bulun demokrasi yerleşecekv. sefim raAmaysa. 23 (a.a.) Yeşıhrma gibilerin orduda bulunuşunun, milhaıekete hut yapı'araksa kanunl ««sitlîk sartl Ankradaki Türkiye Çekosıovas rraktadır. let Bakanhğı Zat İşleri Umum Mü Ar;b devleti aleyhinde ğın koüarından olan Deliçay, Çe li emniyete aykırı olacağ:nı» bildirSeçtiği takdirde bütün Arab deviçinde vapılır. Birisf bana ağız dnva ticaret müzakerelerinın netıcedürü Abduilah Üner, Adalet Bakerek ve Çorum ırmağı karların miştir. letlerinüı İsracle karşı haıb açac^k lusu küfiir eder. takibe UETama"a, lcnmesinden sonra belli olacak'ır. kanhğı Başmüfettişi Cevdet Özden erimesi ve yağan yağmurların telarını biidirmişlerdir. ben de en ufak imadan dolavı vaDiğer taraftan, halen İstanbulda Temyiz Mahkemesi âzalıklarına tasirile taşmağa başlamış ve civarLİD Türkçe öğrenmek üzere kalannsam buna demokra^i denbulunan Polonya tütün mübayaa yin edilmişlerdir. daki araziyi sular kaplamıştır. met. Bunun tesiri ne olur? Pek muhterem ve kıymettar heyetinin de bu hafta içinde şehriPakistandan bir buyufumuz Suların istilâsına maruz yerlernıi :e gelmesi beklenmektedir. Göxü kızan, eşitsir'ire raŞm»n Yeni Izmir limanının Paris 23 (R.) HindiçLni savaşRAGIB YAĞCIGİL'in heyet geldi deki rençber ve bahçıvanlar, Kıkonu^maya ba«lar. Patirdı ^ık^r. İngiliz sinemacılıgında olümunun iklncı Midonumune ve lan gitgide çetın bir hal almaktadır. proje'eri yak'nda zılay tan.fından verilen çadırlara Millet htınu görür. Bövle bir esitAnkara. 23 (a.a.) Pakistandan. sevgili kızı. yavrum. ejlnı, karde. Dien Bien Phu'da Fransız uçaktan anlaşmazlık çıkmışlardır. sizlik ihdas etmiş olanlann num 5 '5im ve annemiz 6 kişilik bir askerî heyet gelmiştir. ihale edilecek düşman toplulukları iizerine durrasını verir. Bu numaralann tesirî Londra, 23 (Nafen) İngıltere | Yeşilırmak her an yükselmekte Heyet mensublan altı ay müddetle' MEKREMET BOZKURD'un İzmir, 23 (Telefonla) Şehrmiz madan bombalar yağdırmaktahrbazan kısa vadeli. bszan uzun vafilm yıkama lâboratuarlan ile ingidir. bızlcrl teselli buimaz kederltıe memleketimizde kalacak ve türkçe Alsancak mıntakasmda in^a edile lar. delidir. ama bunun borru mntl'Va garkederek gene yaşında »ramır. liz film stüdyolcrı arasındaki an! Millî Talebe Federasyonu öğrenecektir. Viettninhliler, bu şehir civarmda cek olan büyük limanın ınşa saıdan ayrılısuıın bırincı tes\eı dev. ödenir, kim«enin yaplıeı kötiiüik, laşm^zhk 20 gün zarfında halledilriyesine ra.stlı>an yarınkı perPaKistan heyetinin memleketi hasjna geçilmiş bulunulmaktadır. 7 j siperlere yerlesmektedirler. M*rsövledîsi kiifür yanma taba kaîmaz. mediği takdiıde bütün İngıliz studkongresinde dünkü mize gelışi hususî mahîyettedir. «*.•;; : L I I ı.. v i TT» ":• çembe gunu ıkindi namazını mu. projenin ihalesi hczırlıkları tamam ' ı,™î' vT7:i. ] ^ e z 'etnam'da Fransız Vietnam Yalrnz ne oîursa bu mem1»ke«e, yoları faaliyetleıini durdurmak mcc teakıb Sışli Camrnde azız ruhla. bil { eri en çalışmalar y ' nıevzilere çekilraişbu rejime olur. Onun icîn bütün rına ithaf edılmek uzere MevUdi SİVM ilçelerindeki ortaokul 'anmak üzeredir. İhaleye gimek i ' ' ' ' buriyo;nde kalacaklardır. tzmir, 23 (Telefonla) Türk istiyen bir çok yerli ve yabancı fir ' ' i Şerif ckuııacaktır. Akraba ve temenrimiz okiifiirden çifa» bekPıociüktörler, stüdyoda çalısan vskın doftîarırnızla kenHıIerini se. binalan için tahsisat Millî Talebe Federasyonunun omalar alâkalı makamlara müıacsat lermemesi, secîm bahsinde efendi4.500 ki^iye muhtemeicn 15 gün icn •enlerin teşrlfleri rlca plıınur. Endcnezya heyetinin nuncu kongresi bugün de çalışmaSivas, 23 (Telefonla) Öğrendi ederek ehliyet vesikası alnı. ğa başce konuşmaktan uzaklaşiimaması, ra işleıine nihayet vereceklerine Sîibe Yagcıgıl 4 larına devam etti. Bir murakıb ta ğime göre, Millî Eğitim BaKanlığı, ve nihavst işi küfüre ve edebsi/liğe Dr Osman Boikıırc dair ıcb eden kanunî ihbarı yapziyaretleri rafıman hazırlanan ve diğer mu Sıvas ilçelerindeki ortaokul binaiaHökenlprin îstisnasu! olırak yaka« Yeni lıman bölgesi Alsancak mınmışlardır. Ankara, 23 (a.a.) Türkive ile rakıbhrın vazifelerini yapmad'kU rının ikmali için 954 bü'çesınden tekasında Toprak Mahsulleri Ofılanıp Adalete verilmeiidir. ! rını be irten bir rapor üzerınde ol Vilâyet emrine 33.000 lira gönder since 20.000 tonluk bir hububat sılo Endonezya arasındaki tanışmayı B FTT.FK dukça uzun münakaşalar oldu. Bu miştir. Bu tahsisat ilçelere 5u şe sunun inşasına karar veıılnıiş ve arttırmak ve dostluğu inkişaf etarada 500 üncü fetih yıldönümünde kilde tevzi edilmiştiı: 6 milyon 750.000 liraya Mi=ık fi m^ tirmek maksadile. diğer bazı memIrak Parlamento heyeti gösterilen faaliyetin kifayetsizliği üde usradıktan sonra Yıldızeli ortaokulu binasının ik sına ih?le edümiştir. Bir buçuk leketlere zerinde duruldu. Raporda yapılan mali için müteşebbis dernek cöına sene içinde inşası bitecek oifn bu memleketimize gelen eski Millî geliyor konuşmalara son verilis.i sebebleri 5000, Zara ortaokuluna su 'esisatı ^ilonun temel hafriyatına buçün baş Müdafaa Nazır muavini Ekselans Bağdad 23 (T H.A.> Türkiye izah edildi ve radyodaki sansürün için 500, Gemerek kazasında ysp laıımıştır. En modern tipte o'.ıc:<k Harsono Tjokrominoto rıyasetin'9 54. Yıl.nda 4 0 0 . 0 0 0 <''» Buyük Millet Meclisi tarafından, çok sıkı olduğu belirtildi. Tenkid tırılacak ortaokul binasının ıkma bu hububat silosu günde 6 000 ton deki altı kişilik dostluk heyeti dün Türkiyeyi zıyarete davet edüen leıin sonunda, memleketimizde rni line yardım olmak üzere 10.000, Şar hububatı paçal edebilecek, ıemı?ii Çankayada Cumhur Başkanlığı köş Ber ay çekilişinde Erenköy Etemefenâi Irak parlamento heyetinin, önümüz safir bulunan Alman Başbakanına kışla ortaokulu için 10 000, Suşehri yecek, üfürecek ve saatte İM) ton künde defteri mahsusu imzalamış asfaltında bir Apartman Dairesi.veya deki nisan ayında Türkiyeye harekongıece bir mesaj gönderümesi ort?okulu için 2500. Gürün kazası mflı vagondan alarak vapuı ve kam ve AnıtKabre bır çelenk koyarak Bahçell Ev veriyor. ket edeceği. bugün Irak Dış İ;leri alkışlarla kabul olundu. ortaokulu için 5000 lita. jcnlara verebilecek kapası'e.icit. saygı duruşunda bulunmuştur. Bakanhğından bıldırılnüştir. Iratı petrollarının satışı işi Amerika ve Rusyada pasif korunma Kanadada da kadın oldu bir erkek Londra, 23 (Nafen) Kanadsda bir erkek daha kadın olmuştur. Welland şehrinde doktor Stuart Wi!jon'un verdığı ifadeve göre, 21 yaşında bulunan Kenneth Jcfferson isminde bir gene. Birleşik Amerikada iki. ve K =nadada bir ameliy£tt3n sonra tam manasile bir kız clmuş ı ve Jozephme Jefferson ismini < 1mıştır. Diğer taraftan İngiliz basını bundan kısa zaman evvel kadın olan iki çocuk babası, eski hava kuvvetleri pilo'u Roberta Cowell hakkm03 yeni malumat vermektedir: Roberta'nın psiko'ojisi değişmis, kadınlğı aıtmîktadır. Robcrta'nın cil c!i beya7İssm:kta ve yumuşam kta. göğiHeri cloleunlasmaktadır. Rnbc ta rın sakph artık hiç çıkmam<k tadır. Falrat Robe.ta'nın bazı ka'ın uruvları bulunmadığından hiç bır zaman ; m manasile kadın ol^nuvacpğı c!a 'ni'.,iıri'm?ktedir. Zikzak Sayın Refik Koraltan (B. M. M. Reisi) Meclisin dokıızuncit dönemini kaparken söylediği nutukta, onuncu döneme muvaffakıyetler temenni etmeyi unutmamıştı. Derken Demokratlar, şu veya bu sebeble partiden çıkardıkları, eski mebusları bir •punduna getırip tekrar içeri almnğa başlndılar. Atom silâhı kaçakçıhğıns karşı tedbirler aimıyor Amerikada polisîere uyamk bulunmaları bildirildi Küfürden şifa., emokrasimizin kısa tarihinde, siyasî edebiyatımızın küfürle doln kara sahlfeleri vardur. 8 şJrketin temsilcileri arasındaki müzakereler sona erdi Hindistan Fransaya bir nota verdi 'snanya spör idarecileri arasında isfifalar Vilâyetlere kahve tahsisi Suudî Arabislan Kraiitı.'n Israel'e dair feeyanalı Amerikan subayların Temyiz Mahkemcsi dan «sadakaf beyan azalıklanna yeni namesi» isfenildi yapılan tayinler Yeşil ırmak yükseliyor Hindiçini savasları M EV KREDI Insanların iki yüzlülüğü altı asırdanberi hiç değişmedi... Heyet bugün saat 11 de Dış İşieri Bakönı Prof. Fuad Köprülüyü ve bilâhare Dış İşleri Bakanlığı Kâtıbi Umumisı büyükelçi Cevad Açıkahnı ziyaret etmiştir. Dış İşleri Bakanımız heyet şeıcfine bugün Ankara Palasta bir çay veımiştir. 3 Nisan Cumartesi Heyet Ankaradan sonra İstanCemi.vctin büyük bula gidecek ve orada bir gün ka Gazetecüer lıp memleketimizden aynlacaktır. sürprizi: İtalyan sinenıa vıldızla Bu yıl Dolmabahçe Saraymda TÜRKİYE BANKASI Ticaret Bakanının lzmirdeki ıından bir grup Cemiyetin misafiri olarak baloya gelijor temasları Daveüyeler âzamî tahdid edilmiştir ve Gazetecüer Cemiyetinden İzmir. 23 (Telefonla) ŞehrimJîde bulunan Ekonomi ve Tıcaıet Ba tedarik edilir Bir buçuk milyon Ur&hk plânın 2 nci ve 3 üncü çekilijleri 1 TEMMUZ 3 MAY1S Bu hakikali, zamantmızdaki hemcinslerimizle alay eden bir hıciv şaiıesen kadar modern çeşnilı kam Fethi Çelikbsşın sanayı odasında yaptığı toplantı pıyasada umumî bir memnunluk yara'mıştır. Fethi Çelikbaşın ticaret odası idare heyeti ile yaptığı müzakerelere rtsir bugün bir bülten neşredıimışür. Bu bültende şoyle denılmektedır: cBakan, bölgemiz ithalât ve ıh ] racat durumunu gözden geçirmi^ j tir. Bu meyanda İzmir ithaıâtçıla i rının döviz transfer muamelelerinii Merkez Bankası İzmir şubesince gö rülmiyerek bankanın İstanbul şubesi vssıtasile yapılmasının ticaret âlemi için mühim zoıluklar arzettiği misallerle izsh olunmuştur. Fet hi Çeükbaş, İzmir tacirlerinin bu hakh isteklerile yakından meşgul olacağını beyan etmİ5tir.> Bahçeli 3 EV Çeşidli Para lkramiyeleri Bahçeli 4 EV TERSANE AJANSI Nlsan başmda Halkın hizmetine girecektir. 150 Lirahk bir kfiçük cart hesab açtırınıı, VE Hesabuuzda daima en az 150 Lira bulundurunuı DEMİRBANK TEŞEKKÜR SevglU annemiz SÜTLÜCE A j a n8 1 29 Mart 1954 Pazartesi Evet!.. Yeni Bir Gazete . . . Ve bu topraklann refah ve huzurunu istiyenlerin sesi olarak çıkacağı için de adı: SlTkSl S»»»M, CAZITfSI İRFAN YURDALAN'uı GÜNÜ ÇIKIYOR KLÂSİĞİNİ OKUYUNCA GAYET İYİ ANLIYACAKSINIZ. Yazan Dâhı halyan Edıbi BOCCACCIO ÇAĞLAYAN YAYINEVİ rahataızlıiı sıra'iinda yakın ve kıymetli alâkalarım gorduğumuz Dr. ŞÜKRÜ YUSUF SARIBAŞ. ÖMER LÛTFİ KARDEŞOĞLU VC FEY2J RENDAy». hemşıre Aliye GOrpmara ve vefatı dolayısîle bizzat gelerek veya teiefon, telgraf ve rr.ektubla buyuk acımızı paylaşan T. C. Ziraat Bankası men. sublarına akraba. dost ve arka. daşlarımıza ayrı ayrı teşekkuı etmeğe tees'ürum'iz mani olduğün. dan sayn gazetenizin tavassutunu rıea ederiz. Evlâdları adına T. C. Ziraat Bankası Tıcari Krediler Müdur Muavinl Çadan Yurdalan Her biri birer hâdise yaratacak tefrik alar : Hidiv Abbas Hilmi Pasanın hâtıraları * Bi inci Meşrutiyetten Demokrat Partiye kadar si yasî crnayetler. Hizmetinize giriyor İSTANBUL. BANKASi; Vatikan'ın neşredilmemesi için 37 yıl mücadele ettiği eser: (Müslümanlık • Son Nebi). Intellicens Servis Mustafa Kemali na sıl öldürmek istemisti? Her hafta renkli bir kapak içinde 68 sahifelik TATIL KİTABLARI hediyesi Her hafta renkli bir kapak içinde 68 sahifelik HAFTA ARASI İLÂVESİ En güzel edebl tefrikalar En heyecanh macera serileri Resimli romanlar Tek bir cunile ile BEKLEDİĞİNIZ TARIN Ç I K I Y O B GAZETE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog