Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Almanca lisanını oğrenmek istiyenlere M ÜJ DE Hermann Kessler D e u t s c h für Auslaender Teil I. Yabancılara almancayı kolay ve nratik sekilde oöretim metodu. 375 kurug. Sahs ve tevzi yeri: BerkaİD Kitabevi ANKARA İSTANBUL. 90 63 ntım. UDCII umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADf . IU.0D1 *• meJrtub «dresi: CumnurlT«t Utanbu] Port» Kutuju: tstanbu) No. 248 tUifanta» : Offlum) Sutral Numanaı: «42» ? » t»l«n : t42W Matbaa. 24ZİK) V.*"! fet)ÎB son romanj Çarşamba 24 Mart 1954 350 kuru? YAŞAROĞLU Kitfbçıhk vl Ki T. L . Ş. İstanbul Partiler teşkilâtında adaylar için çekişmeler Bir Amasyada C. R Partililer yapılan tazyika rağmen merkezin aday listesini kabul etmediler, ild kazanın delegeleri memnunivetsîzliklerini bîldîrerek sehri terkettiler €evab Erzincanda D.P. dün bir miting yaptı, Celâl Yardlmcı, partisinin inşa ettirdiği camileri saydı ve muhalefetin «dini siyasete alet ediyor» diye bu nutku istismara kalkışacağını sdzlerin« ilâve etti eçimlerde kazanma şanErzincan 23 (Telefonla) Bugün uıı arttırmak uğruna C. D. P. Erzincanda bir mitıng yaptı. H. P. adına (Butün mu Mıtinge köylerder de bir çok parhalefetler birleşiniz) formülü altın tili getirilmişti. İlk önce Fıruzan 4a girişilen pazarlık politikasının Tekil konuştu ve eski iktidara şıdInkılâbcı a>dın halkçılan lizdüğü detle hücum etti. Muteakıben Kaynu duyujorduk. Ötcdenberi Ate seri milletvekili İbrahim Kirazoğlu türk düşmanı olarak tanınmış kim D. P nin kudretmi, başarılarını be•elerle elele vermeyi hedef tutan lirtti. Son olarak kürsüye Deviet böyle bir teşebbüse karşı C. H. P. Bakanı Celâl Yardımcı çıktı, Celâl teşkilâtı tarafından her yerde bir Yardımcı, uzun süren kor.uşmasuımukavemet gristerildiği söyleniyor, da. D. P. nin 4 senede yaptıklarıhele İslanbullu genc Halkçıların nj saydı. Bu arada 296 camı yapjiddetle ayak dirediği bildiriliyor üklarını, Diyanet İşleri butçesıni iki du. Son günlerde Uvsar tibi olan misline çıkarttıklannı söyledi Ve: «Bu soyledıklerimi istismar ederek pazarlık görüşmelerinin bu >uzden dini siyasete âlet ediyor dıyecekler, dumura uğradığı %eya uğrayacağı yaygara koparacaklar!» dedi. temin ediliyordu. Toplantı buyuk bir sukunet içinde Ne >azık ki C.H.P. İstanbııl il başsona erdı. Deviet Bakanı yarm huka«ı İlhamı Sancann dıin Ulus'ta osusi bir uçakla Ankaraya hareket kuduirum bir yazısı, \ukanki söylen edecektır. tileri âdeta yalanlamakta, bunların Samsun il şecim kurulu doğruluk derecesini şüpheye düSamsun 23 (Telefonla) Sanrun Celâl Yardımeı furıncMedir Bana cevab olarak kaleme aldığı bu yazıda sayın Sancar, C. H. P. ile C. M. P. arasındakl işbirliğini pck olağan bir şeymiş jfibi savunuyor. Fransadan mi•al getiriyor, her demokratik rejimde böyle anlaşmalar olabileceğini ileri süriiyor, C. H. P. kongrelerinde jimdiye kadar progrun v« prensip dışı bir takun istekler duyulmadığı halde Demokrat konfrclerinde «taaddüdü zevcat» re «Medeni kanunun kaldjrılması • gibi inkılâb alevhtan tezahürata sık sık rasllandığuıı söyltiyor, kısacası beni haksız buluyor, bu haksızlığı da sırf D. P. listesinde «miıstakil» aday olarak yer almak hevesi ile işlediğimi iddia ediyor. Ankara 23 (ı.a ) Türk, Yunan saat 9.05 te Istanbludan şehrimize Sayın Sancarın bu son iddiasını ve Yugoslav Erkânı Haıbiyei Umu ge'mişlerdir. her hangi bir fikir tartışmasında miye temsilcıleri toplantısına iştiHeyetler garda. Harekât Dairesi (araflaıca riayet edilmesi gereken rak edecek Yunan ve Yugoslav Başkanı Tümgeneral Salıh Coşkun, karşıhklı saygı prensiplerine ya askerî heyetlerı bu sabsh ekspresle, Arkası Sa. 6 Su 4 te kıştıramadığtmı üzülerek itiraf etmcli\im. Bir adam bir parti listesine bağımlı veya bağınısız olarak girer veya gircnez; Bundan ötürii o adamın fikirleri belli bir kalıb içine kapanacak ve realite ile ilifiği kalmıyacaksa tonlarla kâğıd ve mürekkeb harcayıp uzun boylu nefes tiiketroeye ne lüzum var? Demokrasi felsefesini «scn falan livteve girmek istediğin için samimi deŞilsin» formülüne irca cdersck o kadar özlediğimiz fikir hürriyetini millî geleneklerimiz haline nasü getirebilir, bu hiirriyetin gerçek meyvalannı elbirliği ile nasıl toplajıp milletc snnabiliriz? Çok değil. daha üç ay önce matbaaya kadar gelerck bir yazımdan ötürii beni tebrik eden sayın Sançar, acaba o gunden bu güne bende ne gibi bir değişiklik görüyor? Miisaade ederse kendisine söyleyim: O günkü yazun boşuna gittiği için beni kendinden yana sanıyordu. Şimdi ise fikirlerira işine gelmedi IHALEF SELEF BELEDİYE REİSLERİ 1954 secımlerınde milletğinden beni karşı tarafa itiyor. l vekilliğine adaylığını koyduğu için Izmir Belediye Reisliğinden istifa Oysa ki bcn daima olduğu gibi bu eden Rauf Onursahn yerine dokfor Salâhaddin Akçiçeğin seçildiğini gün de her şevden önce akhmla bildirmıştık, Yukandakı resimde halefselef iki Belediye Reisi görülve vicdanımla bas.bas.ayim. Şu kö mektedir, fede duşünduklerimi yazabildiğim tnüddetçe de böyle kalmaya gayret edeceğim. C. H. P. adına Atatürk düşmanIarile girişilen pazarlık politikasının dunya siyaset tarihinde benzeri görulmedik bir macera olduğu, ne yazık ki doğrudur. Sayın Sancarın Fransadan getirdiği misali hâdisemize yakıştırmağa imkân yoktur. O misalde gösterilen işbirliği *eçimlerle değil, scçimlcrden sonrasile ilgilidir. 1945 secimlcrinde hiç bir parti Fransada tekbaşına hükumet kuıacak bir çoğunluk sağlayamadığı için, ister istemez bunlardan bir kaçı bir araya gelmiç, zorla rutunur bir bükumet teşkil etmişlerdi. N'itekim bugün de orada durum 1945 ten pek farklı değildir. Fransada gene bir koalisiyon hükuraeti iş başındadır. Bir gün bizde de Tanrı gecinden versin küçük kü<;uk partiler Sleclise dolar da, içlerinden biri bile hiikumet kuramaz oli'rsa. o zaman c!b«tte bir takım kombine?onlara başvurmak ihtiyarı beürecektir. Sayın Sancar. inkılâbcı bir partinin, mevcud iktidarı devinnek uğruna, kendi savunduâıı prensipleri inkâr eden bir parti ile işlıirliği yapnıak koikola secimlere »irdi^iııt1 dair medonh et diim !«ında bir tek tnisal göstercbilir nıi? NADİR NADİ Arkası Sa. 3, 5u. 5 te il seçim kurulu tesekkül etnuj, b*skanlıgına Ağır Ceıa Reisi Hakkı Çağırankaya getirilmiftir. ÜyelıkVali ve Beledije Reisi dun Vilâvette kıymetli misafir* Ahnut muiıendi; ve müteahhidleri lere Demokrat Partiden avukat Seyapılacak olan İstanbul astna koprusıınun re$mlni gösteriyor nıh Yertut, avukat Senihi Üstel, tü Bah Almanyada 150 bin gönültün tüccarı Hüseyin Lay, C. H. P lüniin silâh altına ahnmasını den avukat Ekrem Ruacan, avukat derpiş eden plânlar tamamlandı Kâmil Sırmen, İrfan Yankutan, Belediyeden Aslan Kaptan, İbrahim Bonn, 23 (A.P.) Batı Almanya Eriş, Genel Meclisten Hakkı Tarhar. makamları bugün 150.000 gönüllüvt Ahmed Ula; seçılmişlerdir. nün silâh altına alınmalarını derpiş Amasya C. H. P. te^kilâhnda eden plânların ıkmal edildiğini söyanla^nuzlık lemişlerdir. Batı Almanya, Avrupa ordusuna Amasya 23 (Telefonla) Amasya 12 tümen verecek olup bu gönüllu C H Parüsinde çıkan ihtılâflan kuvvetler, bu tümenlerın esas kadyatıştırmak üzere Zıhni Betıl Amasrosunu teşkil edecektir. Gdnüllu yaya gelmıjür. Zıhni Betıl, bura Arkası Sa 6 Sü 8 de dakı parti teşkılâtınca gösterilen adayları kabul etmiyerek doğrudan doğruya merkezden gösterilen aday iarı kabul ettirmek istemıştır. Zıhni Betilın verdiğı liste şudur: Şevket Raşıd Hahboğlu, İstanbul Arkası Sa 6. Su. 6 da Avrupa müdafaa camiası Düııkü zelzele Almanya Başbakanı Adenauer şehrimizde Kıymetli misafiir, İstanbuldaki parlak karşılaıuşını "Türk Alman dostluğunun tezahürü,, olarak vasıflandırıyor Hukumetinıirin davetlisi olarak 18 mart perjembe gunündetı beri memleketimız de bulunan Batı Almanya Federatif Cumhurıyeti Başbakan ve Harıcıye Bakanı Dr. Conrad Adenauer, beraberinde kıEI ve maiyeti erkâru, Almanyanın Ankara buyuk elcısi ek selâns Wute!m Haas ve Bonn buyuk elçinuz Suad Hayri Ür gublü olduğu halde dün saat 12.25 te kendisine tahsis edılen Deviet Havayollaj ı uça tarafındta Ankarada üçlü pakt askerî görüşmeleri bugün başlıyor Ra*adhaneye göre relzele merkezi Marmara adası Dün saat 14 ü 59 dakika 11 sanıye geçe, merkezı Kandılli Rasadhanesınden 120 kilometre uzakta şiddetli bir zelzele kaydedilmiştîr. "Hâsadhaneye göre, bu merkez Marmara adası ortalandır. Depremın replığı olarak saat 15 i 4 dakıka 20 sanıye geçe ve gene saat 15 i 6 dakika 10 sanıye geçe iki hafıf sarsmtı daha olmuştur. Zelzclcnin hissedildiği yerler Ankara, 23 (a.a.) Deviet Meteoroloji İşleri Umum Mudurlüğünden aldığımız malumata gore bugMn Bahkesir ve Bandırmada saat 13 30 da dipten gelen ve bırer saniye devam eden depıem'er ol Arkası Sa 6 Sü 4 te Toplantılarda Ankara paktı esasları dahilinde evvelce alınan kararların teferruatı müzakere edilecek • • • Dumlupınar ıçın Acı bir kayıb tazminat Nakiye Elgün dün 49 şchid denizcimizin ailcleri adına Üçilncü Ticaret mahkomesinde 1.100.000 lirahk >cni bir tazminat davası açıldı Dumlupınar denizaltımızda çehid düşen denızcılerimizden 49 u için de dün avukat S. Tahsin Türk tarafından Üçüncü Ticaret Mahkemesınde 1 milyon yüz bin lıra tutannda tazminat dâvası açılmıştır. Avukat, 2 subay, 21 astsubay ve 26 er ailesınin vekilhğinj üzerine almıştır. Diğer taraftan, Çanakkale mahkemesince verilmiş bulunan mahkumiyet kararı Temyiz Başsavcıhğı tarafmdan Temyiz 1. Ceza Dairesi Reisliğine havale edilmiştir. Temyizin önümüzdekı günlerde kararım vereceği tahmin olunmaktadır. Arkası S S, Sü. 3 te vefaf etti Dün sabah şehrimize felen Alman gazetecUeri kendilerini karşılı>an ve çiçek veren İttanbul Gazetedler Cemiyeti temsilcilerile birlikte hava meydanında şehrinüze gelTicarrt Bakaıu Fethl Ç«likba| pt man alana inmıyerek 10 dakika ka« mistir. dar şehrin üzerinde tur yapmiîtar. Almanya Federatif Cumhuriyeti fakat etmekteycaler. Muhterem misafırimlzl getiren Kıymetli ve büyük deviet adamı Şansölyesine Bayındırlık Bakaıu Arkası Sa. 6. Su 1 de Kemal Zeytinoğlu ile Ekonomi ve huîusl ueak İftanbula geldıği za Yunanistan, Kıbrıs için etrafı yokluyor Drot devre B. M. Meclısınde Eızurum mılletvekilhği yapmış olan eski Şehir Meclisi ve Daimî Encümen üyesi Nakiye Elgün vefat etmiştir. Eski maarifçilerimizden olan, bir çok mekteblerde hocahk ve mudürlük etmis bulunan Nakiye Elgun, Türk Ocakları kurucularından ve S 6, Sü. 3 te Atina, 23 (a.a) Yunanistan, Kıbrısta plebisit yapılması mevzuunu genel asambleye getirdiği takdırde Birleşmış Mületler üyelerinın ne düşüneceklerini anlamak içm etrafı yoklamağa başlamıştır. Hükumete yakın çevreler, İngiltere, Yunanistanla iki taraflı müzakereleri reddedecek olursa, Kıbrıstski İngılız idaresi meselesinin Birleşmiş Milletlere arzına karar verildığini bıldirrüektedir. Aynı zamanda İngiliz Yunan münasebetlerinl tehlıkcye düşurmek istenilmediğinden Yunanistanm bu yoîda niyet ve emelterinden İngilterenin tamamile haberdar edildiğini sözlerıne ılâve etnıcktedirler Berlindeki Türk şehidliği Albert Einstein 75 Yaşıııda Federal Alman>a şehidKğin civanndaki arazi parçalanni Maamafih İngiltere Dış uleri Vekili Eden, geçenlerde Avam Kahükumetimize hedije etti marasmda verdiği beyanatta, İııgılAnkara, 23 (a.a.) Berlindeki terenin Kıbrıs işini görüşmek isteTurk şehidliğine mucavir bazı aramedığini soylemişti. Kıbrıs piskoposu Makaryos'un gon zı parçalannın Federal Almanja Arkası S. 6 Sü. 7 de Sa. 6. Sü. 2 de Masum bir adam sabıkalıya benzetilerek karakolda dövülmüş Dün «avcıhğa, sabıkalı zannile bır masumun haksız yere dövüldüğü ıhbar edilmiştir. îddıaya gore Kurtuluşta Lokumcu sokağında 18 numarada oturan Emin Tekkelı bir kaç gün evvel Tünelden otobusle evine giderken Taksimde bir memur tarafından indirilmiş ve merkeze götürülmüştür. Emin b r sabıkalıya benzetildiğı için kaıpkolda hastanelik olacak derecede dovulduğunü ıddıa Albert Einstein birkaç gün evvel 75 incı doğum yılını kutlamıştır. Bu miınascKrtlr büyük âlime etmektcdır. 5flvcılık hâdıscyi tahkıke bajlakendı ısmi verılen Einstein Tıb mektebmın bu mâketı hedıye cdılmıjtü'. RcsınıdE Kıribtcuı, Üniveisitcnın mıstır. mâkefa onunde gorulmektedir, subaymın bilgisi Millî Savunma Bakaıılığı Temsîl Bürosu bir tavzih neşretti Millî Savunma Bakanlığı Temsil Burosundan şu mektubu aldık. Memnunıyetle koyuyoruz. «Gazetenızın 11 mart 1954 tarıh ve 10638 sayılı nüshisının ikincı sahifcöinde cNATO Kolcji) bajlıkh Arkast Sa. 6. Su i te RUMEN GAZETESINDEKI K.4K1İİA11JKÜN A S U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog