Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

TORERDO Kırmızı bıçaklan MÜSTESNA BİR KALİTEDÎR. OnCD 711 8ayl . umhuriYet KURUCUSU: TUNUS NADİ İU.OOU »• msktub tdmJ Cumhurivet tıtaabu) Po«ta Kutıuu: tatanbuJ Ho. 148 Ifcitfoniaı : Omum) SutoD Rumınıı: 14398. S*as tflarl ı M2M. Matbu. 24290 \ J O ; N V, \ • • TuHR Borçlar Hukuku ,. * Ikl ftild Çtrcüma eden Avukat CEVAD EDEGE Sovyetlerin bize verdikleri notanm haricdeki akisleri devam Trakya Türklerinin müşterek ediyor, Times eazetesi: ((Türkiye böyle notalara alışıktır» dedî şikâyetlerini tetkik edeceğim,, dedi Sana da Yasak Onada cçim guvenlijji bugttn eskisinden daha sağlam bir hale getiıilıni^tir. S meıı kutt'kleri jenidcı hvııîanmıs. memleketin hcr tarafmda usulunc ııvgun olarak gerckli jcılere asılmışt:r. Bunlarm tasdikli birer sıueti nartilere verilecektir. Srçime ilj;i fföstcrcn her vatandas kendi durumunu kontrol etmek. bir yanlışlık gortııse du7elttirmek imkâ"rm rl'i'He tu(*naktaHır. 2 maMs fiınii sandık basına gidenler, her hansri hir baskı, korku vrva dalavcıc ihtimali ile karsılaşmaksızm, ynlnız vicdanlarının sesine uvarak «nlannı kfıllanacaklardır. Nctic* •Imdıktan sonra da tutanaklann tasHiki isini yiiksek serim kurulu «•cireccktir. Hangi partinin ne kadar milletvekili çıkardığı. bmlece, ii\asî (csirlerin dı^ında. nbjcktif re.ilifeve en uygun bir şckildc belli olarak tır. Bununla bcrabcr. yukanki tedhiıleri yeter bulnnvanlar da vardır. Türki.te • Pakistan paktının Dcmir Perde içindeki zavallı halka nasıl Srrimi kaj bettikleri takdirde sim gosterilmek istenildiğini anlatan bu karikatıır. bir Rumen gazetpsinde diden mazeret hazıılamata ralısan çıkmıştır. Amerika taraiından dolar zincirile birbirlcrine bağlananlar partizan mızıkçtları bir taınfa bıTurkiyf ve Pikistandır ve Amerika kendilerine «hirloşiniz» demektedir. rakalım: ne vapıha bunlann memKarikatüru ele geçiren A P Amerikan ajansı bunu butün nun edilemivecesi mevdanriad>r dunyaya yaymıjtır, Fakat bîr iddia ürerinde durmak (terekiıor: Seçim propagandası *ırasmrfır «Hfrtn polUikıra" nlr( f<Hlmcsini önleyid ya^aklarm <uradı burada tek taraflı olarak kııllanıldığından sikâvet edenlerl dikkaile dlnlemclidir. Bunlara zore Milll Selâmet kanununa avkırı snr. sövIKenler ?aved muhalif kimseleı İM haklarında derhal ko|u;hırma yapılmakta, jok eğer iktidara mensuhsalar bunlara göx yumulnaktadır. Parij, 22 (a a ) Rusyamn Yunamstana veıdığı nota, Moskov» radyosu tarafından yayınl nmışür. Bu notads, 1953 yıh 12 ekım ta ıhınde Atına ve Washıngton hukumetlerı arasında imzalanmış olan anlaşmanın dah^ evvel Sovyet hukumetınin 26 ekım tanhh protesto notasına mevzu teşkıl ettığı hatırlatılmaktsdır Sovyet notasında iddia erh'.dığın» goıt. bu anlaşma Yunanıstanda Ameıık?n askeri üslerının kurulmasını ve Kuzcy Atlantık bloku p'ânları gereğınce kara ve demıryolu sebekcle.ınin kullanılmasmı mustelzım olup sulh dsvasına aykırıdır Sovyet hukumetı bundan sonra, Yunan hukumetının, manevralar ba hanesıle >enı bir haıb hazırhğı ysp tığını ve bu manevralara yabnncı askeri birhklerın de ıştırak ettıçmi ıleri suımckte, dığer tarsftan, Ege dcnızı adalarındı bazı deniz ^ hava us'eıının inşasını da protesto ederek, Italya ile aktedilen sulh anla'şması geıeğince bu adaların sılâhtan tecrıd edılmıs vazıyette kalmalaıı gerektiğıni bıldırmektedır. Mute.kıben hıç kımsenın Yunan topraklannda gözu olmadığını ifade eden Sovyet notası, Balkan memleketlerinın, Yunanistanla mevcud meseleler halledıldiğın» göre, bu memleketlerle munasebetlerıni normalleştirmek arzusunda olduklannı, bunun ıse Balkanlarda «ulhu tak vıye edebıleceğınl belirtmektedir. Fakat gene notada ilâve edıldığine Arkası Sa 6 Sii 6 da 1 ıısya, Yunanistana da Batı Trakya Türklerine dair Papagos'un demeci dün bir nota verdi Mareşal, Anadolu Ajansına: "Batı Atına 22 (a.a.) Yunan Başvekıli Mareşal Papagos, Anadolu Ajansının hususi bir muhabırıni kabul ederek suallenne aşağıdaki cevabiarı vermıştır: Sual Turk » Yunan münasebetlerınin bugunkü duıumu nedırî Cevab Vâkıaları realist bir tarzda ele alabılmek ıçin bir tefrik Arkası Sa. 6 Su I de Sah 23 Mart 1954 Satıı y«rl€»t: tjfknbulda Üniverıite bcTİlt Ankaraâa! Akba ve Berktlp Kahire için neşredüecek müşterek tebliğ Türk ve Mısır hükumetleri müşterek bir beyanla bidisenia tamamen kapandığuu UAn •decekler Ankara 22 (Telefonla) Mısır hukumetı ile Dı» İşleri Bakanlığımız arasında teati edılen müteaddid notalar Kahıre rezaletinin kapanmif layılmaıına mustaid bir hava yaratmı^tır. En son notamıza venlen Mısır cevabı da Dif tslerl Bakanlığına gelmistir. Cevabıa tetkıki, Federal Almanya şangölsiyesinln riymretl ve Alman heyeti ile yapılan raüzakereler dolayuila bir kaç gün gecıkmiştir. Öğrendl Arkan Sa. 6. Sü 8 d» Mfün kuruln mıalan dün yemin edarlerkM İl seçim kurulu çalışmaya başladı ve tartışmah bir toplantı yaptı C. H. P. temsilcileri, Etibanka aid bir afişin D.P. propagandası mahiyetinde olduğunu iddia ederek astırılmamasını istediler; teklif reddolundu Yugoslav ve Yunan askeri heyetleri dün geldiler Üç Balkan devleti kurmay heyetlerinin yarın Ânkarada başhyacak konferansta sayııiüra plânları incelenecek Tito'nun Almanyaya dair dcmcd Secim (rürenliği konusunda bilyük blr hassasiyet gösteren hükumerin bö\1e bir esiH/liffi bilerek r« Urlverek destekliveceğine blı Inanmavız. MiIH Selâmet kanunu, Türk demokrasislnl blr takun din Türk, Yunan v« Yugoslav heKonferansa iştirak edecek olan ilmsaılsn «linde sovsuzlaşmnktan kortarmak mak^adile yiirürhiee yetleri konferansı, yanndan ıtiba 9 kişihk Yunan askeri heyetı dün konmui lyl nlyetli blr tedbirdir. j ren Ankarada Mıllî Savunma Ba saat 16.30 da Genelkurmay Ikıncl Klm nlursa olsun, onu hiçe sayan | kanhğı binasjnda toplanacaktır. Arkası Sa S Sü 2 d« IMI eezaya çarphrmak ls başındakl iktidarın elberte vazifesldir. Toksa korunmasuıa çalışılan medenl düzen temellnden »arsıhr re kanun memleket hesabma faydalı dc?il. zararlı olnr. îster Demokrat, hter Halkçı ol•nn, partl teşkllâtmm üst kademelerlnde vaılfe gören şahsiyetlerin böyle küçükliiklere düfmlveceklerl cnten mej dandadır. Eski rejm yenl. devlet hizmetinde bnlnıunnf, partislnin prensiplerinl Mvunran; blr adam, kalkıp da seçimleri karanacağım diye halkın görü öniinde kara kuvvete bovun iğsln, bnna •kıl erdirmek güçtür. Bu işe olsa olsa, iklncl BcüncO »ınıf Işgüzarlar teşebbüı edeceklerdir. Rıınlan ise. nerede forulurlers« vola eetirmek, ?n reya bn ik•idann demivoruz. fakat CnmhuriİRAN ŞAHININ NUTKU tran Şahı Rıza Han, Parllmentoda açıj ypt hnkumcHnin borcudur. Sozle ve yan ile irticaa »erilen nııtkunu okurken, Şah, bu nutkunda «ahıb bulundugu topraklarm butavtrleri hiz her hanırl blr taraf yük bir kısmıru fakır koylulere dağıtacağıru söylemıs ve İranın ecnebi hMabına bir propaganda taktiği o aermayeye muhtaç bulunduğunu, petrol meselesinin milletin arzusuna larak kabul etmivoruz. Bu gibl ha gör« halledılmeıi lâzım geldiğini belirtmiştir, , reketlerden hiç bir partinin devamlı bir menfaat sağlıyamıyacağına pminİ7 Bıınlar yalnız re yalnır m«mlekerlmlze, gene demokraslrnize ve medenl hürrl.vetlerlmlze rarar verecek teşebbii^lerdlr. Geridr hıraktifimi7 »eklr vıhn tecrübeİpri bu crıçe&l artık heplmiz« iylce öğretmiş olmalıdır. tstanbul tl Mçim kurulu dün saat Özgflder, D. P. ttnuUdlerl Şemsad «Demokrat blr Almanyınıa 15 te Sabri Aksüyekin bafkanhgıa din Guner, Cabid Tunger, K. P. tcn yenlden gilâhlandınlması i}l da toplanarak yemln •tmif v* ça lildleri Kemal Nukür. Hilmi Kırelllânihaye geciktirilemez» 11 hazır bulunmuşlardır. Davetiy* h;mağa baflamiftır. Toplantıda Şehlr Meclisl tztlann çıkanlan Şehlr Meclisi azan Flk Mflnich 22 ( a a ) Yugoslav Derdan Yekta Kazancıgil, Sadun Galib ret Karakeyunlunun gelmedigi an let Başkaru Mareaal Tıto, Münich'ta Savcı ve All Polat ile C. H. P. tem l»»ılmi|tır. Kurul azalan |U tekilde yayınlanan tSud Deustche Zei» ATka*x Sa. 6. Su. 1 d ı tung» gazetesine verdiğı bir mülâ» sılcıleri, Muzaffer Akalın, Taceddln katta föyle demlştir: Arkan Sa. 6. Sü. 2 dt Bu senekl leçlm mfleadelesinln birinln kopyasım gSnderdlği blr kavgasız, gürültüsüz. bılhassa tez vesika bunun delili olarak elimizDün tzmlrde teplanan konçrede. Vali dun gazetecilerle konuşurken vıre, iftiraya sapmadan, hakaret, d« bulunuyor. Bu (C H.P. destanı) küfür yoluna girmeden yapılacak •erlevhasını taşıyan bir destandır. Talebe Bankası, burslar. talebe örnek bir mücadele olması bütün Ntdb Mirkelirnoğlu isimll bir zat yurdlan meseVeleri ele aluidı yurdda üraid ve temenni edilirken tarafından yanlmıı ve iddiaya göilk tehlike çanı îzmirden çalındı. re tzmir C.HP. il kongresinde olımir 2J (Telefonla) Milil Dün, Izmir fotograf ajaaslanndtn Arfcon Sa 6 Sü 6 da Türk Taleb* Federasyonu bejind kongresi, bugün halk eğitim mer, kezinde çalışmalarına baslarmstır. İstanbul, Ankara, Zonguldak ve tzmir mümessillerinin iştirak ettiğl S. 6 Sü 7 de M.T. Talebe Federasyonu kongresi Izmirde çalınan ilk tehlike çanı G.H.P. kongresinde oknnan bir destan, D.P. ve Menderes aleyhinde kiifürle dolu bulunuyor Tiyatrodaki ayaklanma ve ve masonluk Hikmet Bavurun beyannamesindeki bir ima masonlan müteessir etti araşhrmalan yapılacak Adana 22 (Telefonla) DJ». ve Şehir Tiyatrosunda ban lanat C.H.P. 1 ve Uç« idar» kurullan 1 kârların mevcud rejimi değıştırmek, partl merkez binalannda ^zll v« Hikmet Bayur, «vvelki günkü edebt heyete vanncaya kadar bü mühim birer toplantı yapmiflargazetelerd* intisar eden bevanna tün idareyi ele geçirmek tizer» bir dır. D. P. lılerin müfettif Ahmed üiemnde, irticam tutruğu yolları sı hareket hazırladıklan, bu yolda oir ralarken, onların (inkılâbcılara Vâ talcbname kaleme ahp bunu bir firlik, öinsizlık, ma'orluk ısnad et kaç ıstısnası ile diger sanatkârlara mek. bunu yaparken de yurdu ııuz da ımzabrtıklan hakkmdaki haber Arkası S. 6, Sü. 3 te lnnlr 23 (Telefonla) Alman ründen tehlr edilmlştir. Alman Baş da masonluğu yasak eden *ek kimNADtR NADf îaşbakanı v« Harıcıye Bakanı A bakanı, Külturparktaki Izmir Ar senin Ataturk olduğunu bilmEmeadenauer'in bugün Berg%maya yapa j keoloji müzesind» tetkiklerd* bu Arkası Sa. (J. Su. 4 t« Memleketimizde atom cağı riyartt, hava rauhalefeti yü | Arkası Sa. 3. Su. 6 do Dr. Adenauer bugün şehrimize geliyor Gökay dün gazetecilere sakin ve azinıli bir eda ile: «Şehir Meclisi bana salâhiyet verdi. Ne istersem yapanm, artistlerin mukavelelerini gerekirse temdid ederim» dedi Adanada D.P. ve C.H.P. nin gizli toplanülan D. Parti bir tebliğ yayınlıyarak, partinin Adana teşkilâtında hizipleftne oUuğu hakkındaki iddialan yalanladı Kmıgın rlyuetiıtd* yaptıklan teplantıda aday yoklamajı mevzuu görüîülmü», bu toplanttdan «01118 da bir tebliğ yaymlanmıstır. Teb Arkası S. 6, Sü. ! t ı FR4NSADA HKYECAN UYANDIRAN MUHAKEME Bütün Fraa sayı heyecana sevkeden bir muhakeme cereyan etmektedir. ResİHi'» de gördüğünüz kadın Marie Besnard'dır. Arsenık ile 6 kijiyi ı e hirlemekten suçlu bulunmaktadır. Uzun müdde^tenberi devam etmeline rağmen mahkeme henüz bir karara varamamıştır. Ankara, 22 (Telefonla) Memleketımizde atom trajtırmalanna başlanmak üzere gerekli hazırlıklar ilerlemektedır. Bu husustaki incelemelere İstanbul Fen Fakülteslnd» başlanacaktır. Bu 1| Için bu aen* Î00 bın lira *nrfedılec»kttr. Yerli sanayiin ihtiyacı için tahsis yapıldı Kredill yeniden konuldu: kiım pil Ithalât Hste^ine bsrı maddeler eozluk camı ve de ithal edilecek Tütün kanser yapar mt? Bu şayaııı dikkat yazı serisine btıpün başladık, 5 nci sahlfemizdr bulacaksımı. Dt, Adpıuuer'İB İmıirdc çekilen retiaü«ruulea blrt Dort «ayılı kredili ithalftt sine yeniden bazı ılâveler yapıl mjtır. İlâve edilen maddeler arauıd» kâğıd h.unuru ıçın odun, tn ıid nuılzcmfsı, selülui, fidı matb: ^âğıdı. kaba bez ve çuval, penceıc . ,1111ı, bakır, kalay, çinko, nikel, clik iaçlar, dcmlr veya çclık çem Arkan Sa. 6 Su. S dt Hltlerln haılnesı aramyor Gazeteltı BULDUM: BULDUM'...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog