Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Vitona • ÜNSAL rtık mırgjrini ılırken Yuk>rı4aki Mirkj »t ism) U «ulm i | m ı r . 1) H Stl Ko».?ti. T»l.»71» Cumhuri KURUCUSU: YUNUS NADt 29 oncu n\ sayı: 10.649 »e metthıb ıdresi Cumhurivet tstaobuJ Poeta Kutusu: tstanbul No. 246 : UmumJ Safitnü Numara» • «4298 ? t » tllsri : 24299 Matbaa. 24290 Pazartesi 22 Mart 1954 Ticarî muvazenenin temini için Almanların bizden daha Menderes, sanayileşme, petrol kanunu ve TürkRus mttnasebetlerine fazla mal almaları hususu derpiş edildi Adenauer dün Ankaradan İzmire gitti. Varılan iktisadî kararlar etrafındâ Bonn'a gidecek nzere bir heyetimiz önümüzdeki hafta Ankara. 21 (a.a.) Türkiye ı Cumhuri\ eti Hukumetının davetine icabetle Federal Sansolve Dr. Konrad Adenau?r. refakatinde Hı ı ricive Mustesan Prof. Dr. Walter | Hallsteın'ın da dahil bu'ınduğu ı mesai arkada^'arıvle resrrv hir z\ j yarette bulunmak iizere 18 Mart 19î4 tanhinrîe Turkiyeve gelmiştır Fedrral Şansolye, Rei=ırumhıır Celâl Bavar ile porüsmüs ve Başvekil Adnan Mf»nderes ve Hariciye VeVılı Prof. Fuad Kooruüı ile muntelıf konusmalar vapmıştır. Knnusmalar ıkı memleketın anBncvî dostluk Tnırascbetlerine uyglin olarak itim^dkâr bır karsılıkh enlavı? havası ıçmde cereyan etnv^tir. Devlet adamlan, Avrupa emniyetine huşusî bir ehemmivet atfetmek suı etıyle milletlerarası siyasî vaziyeri etrafl bir şokılde gozden geçırmı%!eıdir. Arkası Sa 6 Su 4 te dair yayınlanan tebli gazetecilerine demeci görüşmek Almanlarla görüşmelere Başbakanın Amerikan dair sorulan sualleri cevablandırdı Ankara. 21 (a a ) Başbakan Adnan Menderesin. 14 mart pazar günü. memleketimizi ziyaret eden Amerikan gazetecıleri grupu ile yaptığı basın toplantısj hakkındaki haberler. Amerikan basınında intışar etmiştir. Bu munasebetle. memleketimizin siyasi ve iktisadî durumu ve gunun muhtehf mevzuları ile alâkalı bulunan bu konuşmalarda Başbakan ezcümle şunları söylemiştir: « Türkiye, önümüzdeki üç sene içinde çok ileri bir ıktısadi kuvvet olduğu kadar bir askerî kuvvet olmağa kendismi hazırlamakta ve böyle bır kuvvet olmaktadır.» Arkası Sa fi S u fi dn Celâl Bayar Sarıyar baraiı sahasını Cumhurhaskanı inşaat hakkında alâkalı miihenHi^lerden izahat aldı Ankara, 21 (a.a.) ReisicumVıur Celâl Bayar bugun saat 9.30 da otomobille şehrimizden ayrılmış ve Sarıyar barajının inşaat sahasına giderek incelemelerHe buhınmust'ir. Yol üzerinde bulunan Beypazar ve Ayaş ilçelerinde de vatandaşlarla temaslarda bulunduktan "îonra saat 19,30 da Ankaraya avdet etmıştir. Baraj sahasında Et:bank Umum Mıidürü, Muavini. muhendı^lor ve işçıler tarafmHan hararetle istıkbal Arkası Sa 6 Su X de Avrupa ordusu ve Ameriha Vaşington. Avrupa savunma ramiası andlaşmasmın tasdik edilmesi için Fransaya ültimatom vermiş İllerde parti adayları belli oluyor İzmire giden Alman Başbakanı dun Ankara hava alanuıda îhtiram kıt'asmı teftij ederken Kendi durumlannı garanti etm*k için bazı adaylar köy köy dolaşıyorlar tsparta, 21 (Telefonla) Her Ud priitınin adayları önumuzdeki pazar gunu yapılacak olan yoklamalard» kendi durumlarını garanti etmek için köy köy dolaşmaktadırlar. Bu haeırhk devresınin ilk surprizi kendmi göstermiş, Demokrat Partı il ldare kurulu üyelerinden doktor ARize 21 (Telefonlal C H.P. il çıkan petrol ve yabancı sermaye li Boşgelmezle, Cumburiyet Halk Portisinden eski Antalya nıebusu kongresi bu?un yapılmıştır. Dıvan kanunu hakkında açıklamalarda Hıkmet Turhan Daglıoğlu partıle seçimını muteakıb okunan idare balunmuş, bunu eski Bakanlardan rınden istifa etmişlerdır. Aynı za kurulu raporu kabul edılmıştir. Fuad Sırmen ve Tahsin Bekir Balrr.anda adaylıktan da feıagat eden Kongrenin devamı sırasında Trab tanm konuşmalan takib etmiştır. Boşgelmez, partiye verdiği uiifana zon Cumhunyet Halk Partisi mıl Yeni idare heyeti seçimini mutemesınde memurıyete gireceği için letvekıllerınden Cahıd Zamangil ve akıb kongreye nihavet verilmıştir. Balıkesir C.HP. kongresi siyasî hayattan çekildığini, D=ğlnğ Trabzon C H.P. idare kurulu üyeB^hkesir 21 (Telefonla) Balılu ise, siyasî kanaat ve zihnivet <<• leri alkışlar arasında salona gır•>kırılığı yuzünden Halk Partisınden mişlerdir. Müteakıben delegeler ta kesir C H P. il kongresi bugün saat istifa ettığini bildirmiştır. Belli t ı rafından verılen bir takrirle Cahıd 10 da şehir gazinosunda toplanmışmek istememelerine rağmen Demok Zamangil kongre divanınca kürsu tır Kongreye Manisa, Akhisar, Bur v e d a v e t Arkası Sa. 6. Su. 2 de rat Partide yeni adayla..n, listeye gırecekleri kuvvetle tahmin edüen doıt eski milletvekiline kaışı cephe aldıkları görülmektedir. Bu döıt ımlleıvekili dun merkez hakkının İspartaya bırakılmasını temm maksadile Ankaraya gitmişlerdir. Halk Partismin İsparta ve Eğridiıde durumlan çok karışıktır. Çun kü bu iki yerde adaylıklar.m t o y msk istıyenlerin fazla oliuğu anlaşılmaktadır. Yeni kurulan CumElmniyet Müdürii, evvelki gece yapılan arama hurıyetçi Millet Partisi, niç b;r feataramalardan sonra basına beyanatta bulundu liyet göstermemekle beraber, Cum Arkası Sa 6 Sü 1 de Emniyet memurları evvelki gece suz kadın yakalanmış. bıri Fatıh ehirde bir arama daha yapmışlar dığerı Aksarayda olmak iizere iki dır. Emniyet müdüru Ethem Yet randevu evı de maydana çıkarılkinerin bizzat idare ederek adım mıştır. dım takib ettıği bu arama sonunAramalardan sonra Taksim Emda 10 bıçak bulunmuş, 42 uygun Arkası Sa. 6. Sü 5 te Dün yapılan Halk Partisi kongrcleri Kasım Gülek Balıkesir ve Izmirde birer konuşma yaptı Yueoslavya Federal CumhuriyeH Başkanı Mareşal Tito'nun hükumetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret edeceğini yarmıştık. Öğrendığımize göre dost ve müttefık devlet Başbakanmın ziyaret Teşkilât başkan yardımcısı dün günü belli lomuştur. Mareşal Tıto nisanın 12 veya 13 üncü günü Anİsviçreden geldi karada bulunacaktır. İran millî bayramı İranlıların millî bayramı olan Nevruz dün şehrımizdeki İranlılar tarafından kutlanmıştır. Bu münasebetle konsoloshanede dün sabah bir toren yapılmış ve bır konuşma yapan İran başkonsolosu Bahaderî Arkası S. 6, Sü. 3 te Migro teşkilâtı hazırlıkları Tito nisanda Paris, 21 (a a ) Amerikanrn, Fransa tarafından Avrupa savunma camıası andlaşmasmın tasdıki bahsınde bir ültumatom verdiğıne dair bir Amerikan mecmuası tarafından yayınlanan haberlere dair fıkrı sorulan Fransız dıplomatik mahfılleri bu hususu tekzib veya teyıdden ıçtınab etmektedirler. Fransız komunıst gazetesi Humanıte'nm, bır Amerikan mecmuasından naklen verdıçı malumata gore, Amerıka, 16 nısandan evvel Avrupa savunma camıası andlaş» masının tasdıki ile ilgili tertib ve tedbırleri alması için Fransız h ü kumetine bir ültimatom vermiştir. Gazetenin ilâve ettığıne göre, Amerıka büyukelçisi David Bruce bu vesıkayı ilgili Bakanlıklara ve Fransız siyasî şahsıyetlerıne dağıtDün şehrimizden geçen Endonezya heyeti Yeşilköy hava alanudm mış bulunmaktadır. Bugün. bu hususta fikirlerine muracaat edılen yetkıli Fransıs mahfılleri. kötü nıyete makrun olarak yayınlanan bu metnin hiç bir çey ıfade etmedığini behrtmişlerdır. Paris'teki Amerikan büyükelçilığı sozcusune gelince, bu sabah kendısi ile temas sağlanabilen sözcü şöyle demıştir: «Avrupa Savunma camıası andlaşmasırun Fransu Parlamentosu tarafından ta«HiH( sadece ve tamamen Fransayt ilgi Arkası Sa. 6. Su. 2 d* Heyet başkanı hava alanında Ankara, 21 (a.a.) Bugün saat 15.30 da bir Endonezya heyeti u verdiği beyanatta bu ziyaretlerinin çakla İstanbuldan şehrimıze gel bir iyi niyet ziyareti olduğunu, Endonezya ile Türkiye arasındaki mü miştır. gayesinl Eski devlet vekili Harsono Tijok nasebetlerin sıkılaşması roamınoto'nun başkanlığında bulu güttüğünü söylemiş ve Endonezya nan heyet B A. ITbani, Hacı İlyas, Başbaksnı Ali Sastromidjojd'un Hacı Zabidi, Hacı Rusli ve Başbakanımıza gönderdiği bir meNur Sutan İskenderden müteşek sajı getirmi; olduklannı ilâve etmiştir. kildir. Bir Endonezya heyeti dün Ankaraya geldi Heyet başkanı, Başvekilimize bir mesaj getirdiğini söyledi Şehirde hırsızhk ve cînayetler azaldı Henry Hachstrasser Migros teşkilâtı başkan yardımcısı Henry Hochstrasser şehrımizde kurulacak teşkilâtla mesgul olmak üzere dun sabah saat 10 da isviçreden uçakla şehrimize gelmı; tir. Hava alanında Belediye Iktisad Müdürü Ferruh Ilter ve Belediye mensublan tarafından karşılanan Arkan TürkPakistan paktma karşı komünistler faaliyete geçti Irakta kızıllar tarafından pakt aleyhine tcrtip edilen nümayiş dağıtıldı ve elebaşıları tevkif edildi Beyrut 21 (TH.A.) Sovyetler Birliğinin, Türkiye Pakistan pak tı dolayısile verdiği protesto notasını muteakıb Ortaşarktaki komünist ajanlannın pakt aleyhinde büyük ölçüde bır kampanya açtıklan Sa. S Sü. S de bildirilmektedir. Bu kampanyanın Moskovadan idare edildiği haber verilmektedir. T Türk genci daha Meriç nehrini Komünistlerin, mezkur notanın tev dıinden hemen sonra faaliyete geçyiizmek suretile Türkiyeye meleri, bunun en açık delili olarak iltica etti gösterilmektedir. Ankara 21 (T J î A ) Batı Trak Başlıca Arab şehirlerinde komüya hudud bölgesinden geç vakit nistler Türkiye Pakistan pakb aAnkaraya çekılen bir telgrafta, yeleyhinde beyannameler dağıtmışdi Türk gencinin Menci yüzmek lardır. Bu beyannamelerdeki ifadesuretile memleketimize iltica ettiknin Sovyetlerin Türkiyeye verdikleri bildirilmektedir. ' leri nota muhtevasma fazlasile ben Diğer taraftan ilgili makamlar zemesi, siyasî müşahidlerin görünbugün 15 Batı Trakyah Türkün daden kaçmamıştır. ha hududlanmızı geçerek TürkiIrak Başvekilinin beyanah yeye iltica ettiklerini haber vermektedir. Bağdad 21 (a.a.) Irak BaşbaBatı Trakyadan yurdumuza ilticalann muntazaman devam etmesi üzerine, mülteci Türklerin Edirne sehri içinde iskân edilmeleri hususunda alâkalılara gerekli talimat îönderilmiş bulunmaktadır. Vali dün gece Avrupadan döndü Romads toplanan Multeciler Kongresir.e iştirak eden İstanbul Valısı Ord. Prof. Gokay beraberinde eşi ve Beledıye Neşriyat Müdür Muavini olduğu halde dün gece saat 21.15 te BEA uçağı ile şehrımıze gelmiştır. Avrupa göçmen ve mülteci meselelerini inceleme birJiğının çahşmalarına başkanlık eden Vali, hava alanında Belediye ve Vılâyet mensublan tarafından karşılanmıştır. Batı Trakyadan kaçaıtlar Millî Takım Oyuncularına Verilen Hediyeler kanı Dr Fadıl Cemali bugün yaptığı bir basm kenferansuıda, Irakın Türk Pakistan paküna iltihakı hususunda henüz hiç bir davet vaki olmadığını söylemiştir. Başbakan şöyle devam etmıştir: t Davet edildiğimiz takdirde meseleyi mill! menfaatlerımizin ışığı altında mütalea edeceğiz.* Irak Başbakanı, memleketinin Türk Pakistan paktına girmeye çalıştığıru iddia eden Mısır basın ve radyosunun bu yersiz neşriyatını itham etmiştir. Diğer taraftan Başbakan Dr. Cemali, Irakta komünizmle mücadele etmek için memleketinin cezrl tedbirler aldığını söylemiştir. Bağdadda komiinist nümayşkri! Bağdad 21 (TH.A.) Irak komunistleri bugün Türkiye Pakistan paktı aleyhine bir nümayiş ter Arkası Sa. 6 S ü . lde ÂBİDEYE ÇELENK Gemi adamları Sendikası İşçileri dün yaptıkları bir toplantıyı muteakıb Taksımde Cumhuriyet âbidesine bir çelenk koymuşlardır. Resim, âbide onündeki çelengi ve işçileri gostermektedir. Adlî hatalar serisinden * Mason sokağı cinayeti Bugün başladık 5 inci sahifemize bakımz! Yeni resimli romammız 8UGUN: îrdün Israd gerginliği iç sahifelerimizde j Dün Fenerbahçe stadında yapılan maçtan önce dünya kupası fınal grupuna katılmağa hak kazanan mılli tflkımımızın oyuncularına Feneıbahçe kuinhu tarafından kıra vat, Adalet kulübü tarafından birer , battaniye, bir kuyumcu tarafından da birer gümüş, tabak hediye edilmiş. Galatasaray kulübü de Şcref stadındakı mactan once millî takımdaki üç oyuncusu Turgay, Rober ve Suada birer altın dolma kalem hediye etmiştir. Yukarıdakı ıcsimde Fenerbahçe stadında hcdiyc'cnni alan milli takım oyuncuları gorülmektedır. Hudud hâdisesi Birleşmiş Milletlcr komisyonunun tahkikatına rağnıen aydınlanaınıyor Parıs, 21 (R) 11 İsraellınin öllurülmesı ile ortaya çıkan hudud hâdısesi esrarını mııhafaza etmek Arkası Sa 6. Sü. 3 de DORT SENE VE BIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog