Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMOTJRİV CT 21 Mart 18İİ > .. Ns» ... ı I ' AR1 E UNLARI Mulbik margarininizi satın alırkcn yalnız ambaldjlanmızda bulunan V İ T A îsminc ve UNİT markasına dikkat clmcyi unutmayınız. Bugün, binlcrcc vc btnlcrcc cv kadını VİFA'nın üstun kalitcsındcn emindırlcr. çünkü VİTA, 0 itina ile scçilmiş birinci nevi iptidaî maddelerle yapılıyor. # Türkiyc'nin en modern vc cn sıhhî fabrikasında ilmî bir (arzda ima! cdüîyor. 0 Unilever'in, dünyanın hcr tarafmdaki yüzlcrcc fabrikasında bulunan holan* dalı, ingiliz ve amcrikalı mütchassıslarının yıllarca sürcn arajtırmdlarındari sonra eldc cttikleri tecrübcdcn islıfadc edılerek hazırUnıyor. V/nileverİş bir tek mutbak margarini VİTAvebirJek kahvaltılık margarin SANA ımal cdiyor. V/nileveriş'in bunlara benzcr başka mamulâti oldugunu da soy leyenlcrin iddiasını kat'ıyyetle reddediniz. L Ana sütünden sonra en besteyici Gıdadır. Satılık Komple Oksijen Makinesi \ I I ETRAFINIZDAKİLERi RAHATSIZ ETMEMEK IÇIN YEMEKTEN ÇEKİNDİĞINIZ HER ŞEYI ARTIK YIYEBILİRSINIZ TÜRKİYEDE RAOYOLiN KLOROFiLLi SIZE BU IMKÂNI SAĞLAMIŞTIR KLOROFİLLİ 947 modeli noksaısız ve tenuz vazıyette, gunde 15 tup doldurur. Muracaat Posta kutusu 73 ADANA f Goztepe, Ikincı Ortasokakta çamlık. içinde kuyusu bulunan fevkalâde manzaralı 20 M cephe, 56 M. derlnhkte 1120 M2 arsa satılıktır, Muracaat Tel. 87473. GÖZTEPEDE SATILIK ARSA . 1 11 ycıtl rcnktf itrıytt ııtılmtkttdır. lcat «dcn: L<b. Prod'hyj Vıll« d'A»r. y CS*O)FRANCE " N I K E X " ELEKTRİKLEMÜTEHARRİK CERASKALLE MÜCEHHEZ OLMAYAN HİÇ BİR ATELYE ÇALIŞAMAZ • ÇAUŞMASI KOLAY VE EMNİYETLİDİR • T E K L j F VERMEĞE AMA0EYİ2. • MAL MEVCUT STOKTAN VERİLİR. ANBUL An Inşaat ülüessesesi Müessisi: TAHSİN KARAKAŞLI Adres: Beyoğlu İstiklâl Caddesi 258 Elhamra Han . kat 1 No. 1 Tel: 42740 Müeasesemîzin kurulusu mflnai°betile satisa cıkardığı m:z arsaiarımız FLORYA KÜÇÜKÇEKMECE ve HAVALİSİN DE en havadar en güzel ve en mutenevvl manzaralı (bllhas» denize nezaretı) olarak en bajta gelır Bu rakıbsız arsaları mız AVRUPA BULVARI VE LONDRA ASFALTI üzerınde ve DENİZE 3 DAKIKA mesafededır Kuçukçekmeceye otobusle 4 dakıka yuruyerek 1012 dakıkadır (Kuçukçek nıecede her trenin arsalarımız onunde duran 3 otobusü vardı' ) Elektrıklı tren ve otobusle SIRKECIYE 25 DAKIKADIR Parseller 150, 277 ve 300 metre karedir. Metresi 6 Hra olup bir kac kucnk ılânla buvuk bir kısmı ve hepsi de goru terek beğenilmis ve satılmıştır. Ev bile vapmasanız pek yakın bir istikbalde 2530 liradan arayıp bulamıyacnğınız arsala rınnzı buffunden almak fırsatını kacırmavınız. (Arsalara çidis: .Muessesetniz onunden 21 mart pazar ıtunu 13.30 da hareket. ıs Budıpeıl V Dorolty» • U6. B P 2 7 ' Budapesl 6? Telgrtf : NIKEXPORT MACAR AĞIR SANAYİİ OIŞ TİCARET MÜESSESESİ TOPTIıN 7AMAN KOLL S 2VAKIt HAV V * 6 İSIANBUL TVCCARH IEVK Vf MİZHAB KAUJİMİl COK. HAKLI CLA BAK CIR[K DES£H Cfü APBfSl İLE EN MUSKULPE. SE/VT HAHIMLAHIMI2I BlLf MİMNUN CUNKl SOLMIVAN VUMAKLARINI KULLANINI2 dy efMBEZG RUTİ / Oaima en öüyük mükâfatlan Kazanan iki marka n «tış yerı EMEL TlCARET EVİ WARPUCC»I« 52 leî 22485 Müsamere Geeesinin Değişmesi Hakkında I>tanbul lranlılar Hayır Cemiyeti Başkanhğından: Cemıyetınıız Taksım Beledıve Gazınosunda 2223/3/ 1954 pazartesı aksamı verıleceğı ılân edılmiş olan musamerenın mezkur gazıno programına nazaran 2324/3/1954 salı aunuaksamma tebdıl edılmiş olduğunu saym davethlere bıldırihr OUHYACA MAWF BEMBEHO IPLICI LONOOH NtVHVOkK .. MODİHN APtt HfR ZtVKf UİCUN MOTOSİKLETLERİ Yurdumuzda rakipsizdlr. S A T U R N E. 16 ••n« garantfli Isvlçr* •aatl*n daposu Tnçradan mektupU «pariç kabul edilir Toptan tahçlarda 12, perakende 30 *J* kadar vide u MACÎD RAMAZANOĞLU ve ORT. KOM. Şti. Grista, KaMralb Cad. Kemer H«ı. T»t«(onı4H21 K BARMİL KOLL.SU HAN 39 SULT4NH4MAM ATA REFIG MU5TAFA USTUN/PfK. HACI KUCUK 5©K N î 4 7 SULTAMHAMAM SAF O M I L I ZEYTİNYAĞLARI Türklya Münhasır ithal«tçı*r MEHMET KAVALA T«*Mr Oalata. T«hlr ttmn mth r iD ot»« »« ASIR fP C«0DESI Sıhhat ve Vitamin kaynağıdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog