Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

*! Martl954 CtlMHUKlYETT • • Hediyeli fidan satiflan başlamiftır.' Meşhur Dünya GöIIeri n«mı»lığimı« 852 Sıyahlar, alacalılar, benekllltr, yeall re maviler yüzlerce görülmemls çe^idlerde dünyanın tekmll nadide kokulu ve katmerb yediveren güllerinin fidanlan bulunmaktadır. Renkli fiat listesini isteyiniz. 50 kuruşluk posta pulu mukabilinde gönderilir. Ağaç olan güllerin bozulanı ödenir. Şündi dikme zamanıdır. Taşranın en uzak yerlerine garantill ambalâjlarla fıdanlar sevkedilmektedir. Acele edilmesı TELEFON: 61250 Tur! i\o Büvük <îiil FManiıJı Kadıköy, Küçük Moda San'at ve güzelliğiyle seyircilerini hayran bırakan bir sanatkârın cazibesine siz de sahip olabilirsiniz! € PURO Sabumından asia vazgeçemlyeceğini sfiyteyen D O G U B A N K E LEVENTTE BİR VİLLÂDIR 31 MART İKR AMİYESİ GÜNE KADAR KATILINIZ hir knr'a numarası alablllrsini». f Açacagınit her 100 Liralık hesabla 3 cilHınlzin kadife gibİ yamuşak, çiçek gibi taze olması için PURO Tuvalet Sabooo en bfr. yOk yardımcınızdı». Banyo ve Lavabo» nuzda PURO kullamnıs. Çok faydasını görürsflnua M ıdiyor Bol köpöklfl Nefıt kokolu M Elektrik ve havagazi sayacı satın alınacaktır. Ankara Elektrik, Havagaıi ve Otobüs İşletıtıe Müessesesinden: 1 2500 aded muhtelif havagazi sayacı ve 10250 aded elektrik sayacı teklif isteme usulü ile satın almacaktır. 2 Bu ise aid fennl idare şartname müessesese ticaret isleri servisinden parasız olarak alınabüir. 3 llgililerın şartname esaslarına göre tanzim ede cekleri tekliflerini 28 nisan 954 günü akşamına kadar Müessese Umum Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. (3091) PROJE İNŞAAT 1 HARIKA etın Imumu c O II B A \ K 12 liralık malı 7 liraya mdirdi Sabunları 100 de 100 safttr PURO CUflUF Ankara SATILACAKTIR. MAKINE GELDI Satılık Otobüs Taksim Sarıyer Yeni • ' mahalle hatünda 3141 plâka ile çahşmaya ruhsatlı ve hâlen çahşır vazıyette olan 26 kişilık Stüdebeker marka bir otobüs müsaid fıatla satılıktır. Gormek ıçın Kurtuluç, Tepeustu No. 120 ye müraeaat olunması. Görüsroek ve daha fazla malumat için: Tel 25165 Elektrik, Havagazi ve Otobüs îşletme Müessesesmden: 1 Müessese sahasmda biriken curufun teklil İsteme usulü ile satılması için tayin edilen müddet. görülen lüzum üzerine uzatılnuştır. Curufun günlult vusatî miktarı 40 m3 tür. 2 Bu i^e aid şartname, Müesses« Ticaret Servisinden parasız olarak almabilir. S Ilgililerin şartname esaslarına göre tanzim edecekleri tekliflerini % 7,5 teminatla bırlikte 25.3.1554 günü akşamına kadar Müessese Umum Müdürlüğune ver meleri ilân olunur. (3201) •"•^"" FATAD ORTAKUCININ i ^ ^ ^ ULUDAĞ vapurile tertib ettiğı Yunanistana turistik seleri sayesinde CICEK MACA2A5I MİSAfMNİKAM SEPETLEEI CLLENIU.ED BURtTttU A DEKORASYON Tel: 44157 Mısır Apt. Beyoğlu ÎSTANBUL TİNOS PlRE ATİNA 22 nisan 1954 tea 28 nisan 1954 e kadar Konfor, müzik, atraksiyon. gemide sürprizli balo FtATLAR: Lüks TL. 160 Birinci T.L. 103 İkinci T.L. 72 Bllet Satış Yerleri: TÜRK EKSPRES BANK (Yeni Paıtane karşısı) 24224 numaraya telefon ettiğiniz takdirde biletiniz adresinize teslim olunur. FATAD Ortaklığı Galata Havyar Han No. 83/9. DENİZCÎLİK BANKASI Merkez Acentası, Galata Rüıtun Cad. VAGON Lt BeyoğHı • Gala.tasaray. GÜZEL bir TEN Bu harikullde balmumu BzO, cild için cazip ve faydalı cevherlare mıliktir. Tenlnlzin arzu ettiglnlz fe> kilde olmadıgına Uzlilmeyin. AUmler bazı nadir çiçeklerin merkezinden cildi guzelleştirmek için cazip ve faydalı cevherler ihtiva eden bir balmumu özü çıkarmag'a muvaffak olmuşlardır. Bunu Cire Aseptine namı altında baait, pratik ve pahalı olmayan bir formülda bulacaksınız. Akşam ve sabah, her h&ngi bir krem gibi yüzünüzde, boynunuzda, kol ve ellerinızde tatbik edıniz. Semeresıni derhai göreceksinlz: Kırmızılıklar, sıyah benler, sertlikler ve hatta çiller çabucak tail olacak, mesamat daralacaktır. Aynaya baktığımz zaman katlyen şüphe etmeyeceginız bir tatlılıkda yumuşaJc, taze, pürüzsuz bir cild meydana geldıginl göreceksıniz Cıre Aseptine'ı hemen bugünden İUbaren tecrübe edıniz Netice•inden hayran kaJacaksınız. Bilhassa muntazaman kullandıgınız takdırde, yüzüntlzU ve ellerlnlzl havanın muhaJefetlnden ve mutbah işlerinden konıy&cakUr. NOTı C6te d'Azur havalisinde bu çiçekleri toplayan kadınların elleri fevkalâde beyaz oldogu görülerek, bu sayanı hayret guzellık mUstahzarı meydana çıkarılmıştır. Acele Satılık Apartıman Taksimde Rum kilisesi karşısı Abdullah sokak 8 No. lı, 6 kat, ücer odalı apartıman çok acele satılıktır. Müraeaat: Saat 10 12. Galata Halilpasa sokak Sermed •BHBHBİ^^H Han 31, Telefon: 41753. Kuvvetli ve keskin görüşleri ile daima iyiyi ayırd etmekte büyuk bir hassasiyet gösteren sayın köylülerimiz dahi valnız I'ÜRBOLİN FIRIİII LIB0R1TU1RI a«l«t> Mumh.n. Cma. Ne 109 L ü X 0 R ELEKTRİK Sellüloit Bakteriyolog tarakları tercih etmektedirler. MUAZZEZ ÖZMEN Satılık Amerikan Ev Eşyaları îıüklâl Cad. Olivio geçidi Röjans Apt Tel: 42184 Kaynak ÇUBUKLARI Satı§a arzedilmiştir. 1 . Dr. FARUK YALIM Zengin Ç ef id Tahlil Lâborafuarı îstanbul Divanvolu No. • 113 Telefon: 20981 • Dr. SADİ MAY KU.AK IOÛAZ lutaUknllttk ŞÜKKÜ CANALtB | Biçki Kitabları \adin elbtselerine aid olantar: Temej Bıçki 500 K« Bıçta ratbıkaü, Dikla ve Provalat 500 K* Vüksek Bıçki Kaideteri 250 &» Yapma Çiçekler 150 K» Hocasu Şapksolık tSO K* ı keklere aid olaniar: Bıçki Oersleri 500 Ks (jomlek ve Pijamalar 300 tta tstenen kitablamı bedeli gdn1erüdi£rinde derhai «önderUir SATIŞ YEBt: Ölü J. ve R. Gerson kolekslyona aid «Sevre» fabrikalan mamulâtından kenarları enli pembe çevreli ve yüksek kıymetli bır yemek tabak takımı halen vâki dava mevzuatı dahilinde bulunduğundan, Bayan Marsel Şindler'in (Tel: 40113) muvafakati alınmadık ça mezkur takım satılamaz. Muhtemel herhangi bir satış teşebbüsüne karşı kanunî yollara müracaatle itıraz ve müdahale olunacağı ilân olunur. I DT. SAIM SAGUK Doenm Kadııı BL Mütehassısı Taksim Eczanesi üstü Tel: 49460 J Mrs. A. Dugmore'a aid olan ve 6 odalı bir apartımanı dolduran bütün eşyalar Amerikaya dönüs sebebile satılıktır. Yatak, yemek ve oturma odalarına aid möbleler, mutfak eşyası, perdeler, tabaklar v.s. v.s. Bugün Nişantaşı. Emlâk Cad No. 20 Deniz Apt D 3 e müracaat. TAKSİTLE' HAZIR ve ISMARLAMA Resml ve hususl en büyük müesseseler tarafîndan tercih olunmaktadır. Türkiy* Umuml MümeaBİllt KONFOR İstiklâl Cad. 158 Beyoğlu tstanbul. TeJ: 42485 Mıhçıoğlu • Koyutürk ve Arkadaşları Ltd. Ort. ARSA ARANIYOR Boğaziçınin Levend Ortaköy Tarabya veya Üsküdar Çamlıca Kandillı bölgelerinde 3 0 5 0 bin metrekare, mahalle yapmağa elverişli ana yoîlara yakm arsa satmak istiyenlerin çap ve kıymetlerile Beykoz Ser viburnunda Sovak Koopera tifine müracaatieri. Telf: 30 44 saat 17 den 19 a kadar. Mutavassıt kabul edilmez. Yönetim Kurulu MAÇKA TAŞLIK ' ta ELBISE MANTO TAYYÖR HER ÇEŞİD GİYİM ve EV EŞYASI Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığından: Kulubumarun »enellk kongresi 28 mart 1954 pazar gönu saat 9.30 da Beşiktas Spor caddesinde 90 numaralı lokalinde yapılacaktır. Nizamnamemlzin beşlnci maddesinde yazılı vasıflan halı azaların kongreye iştirak için 17 mart 1954 tarihinden itibaren 27 mart 1954 akgamına kadar saat 16 ile 19 arasında kulüb lokalinde bulundurulacak memura senelik aidatlarını vererek giris kartlarını almaları ve kongreye teşrifleri saygı ile rica olunur. GÜNDEM: 1 Kongre bagkanlık dlvanı seçiml. 2 İdare heyeti idarl ve mall raporunun okunması, 3 Murakıblar raporunun okunması, 4 îdare heyetinin ibrası, 5 Yeni eene bütçesinin taadiko, 8 Yeni idare heyetlnin seçilmesl, ' 7 Murakıbların, haysiyet divanı üyeleriBin seçnmesi. /Hususî Fransızca\ I Teşvikiye Kabpçı Cad. 622. • Çarşıkapı KARDEŞLER Bonmarştsinde Telefon Mübadelesi İsteniyor Kabataşta telefonu olup Galatada Mumhane caddesinde bir telefon mukabilinde değiştirmek isteyenlerin sabah 910 arası 49209 No ya telefon etmeleri rica olunur. Kimse Tanıyamıyor Ayni oda olmasına rağmen hakikaten tanıyamadım. Daha çekici, daha dekoratü, da samiınî bir hal »lynıg Gayet basit, yazıhane ve ENFİYOL Nezle ve burun ükanıklığında ENFİYOL kullanımz, KUTUSU 60 Krş. BAYANLAR Yaza tüysüz, temiz yuz, kol ve bacaklarla sizi salonumu KALAORA UGUR Kilabevl ^n*alo»1o Yokusu No <4 Şaximent \ KADIN TERZJS! dıâv, Bağdaa Cad. reneryol* ivrağı No 1!» • TtL 90551 Makaa re Ijçİlik I tnd ficretler S üncö sınıftıc. [ EpilaSam Enstitüsü yaldızlı çerçeve ve dekor baget lerile süsledün. Bu yenilikten bana yapılan iltifatlann bü SUADiYE'de SATILIK Müfrez Arsalar KİRALIK DAİRE 8 oda, kaloriferli, Boğaza ve Marmaraya manzara, Taşlık 21 Acısu sokağı. Ka pıcıya müraeaat kısa zamanda kavuşturur. İgi garantlli, sartlan elverişlidir. îstanbul: Taksim, Anaceşme Cad. Ahu Apt. No. 2 (Fransız Sefareti arkası). Tel: 49601. • Ankara: Mithatpaşa caddesi No. 60/A. Tel: 2*005 | yük kısmını KALAORA (ASLANLJ) mağaıauna borçlu oldugumu ltiraf ederim. Çünkü yalnız orada en güzel çeşidi, en yüksek kaliteyi, en uygun fiatlarla bulabildim. KALAORA, Sirkeci, Hüdavendigâr Cad. tstanbul No. 32. k t o r TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI KADIKÖY ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Kadıköyunde lskele civarında kâin şube binasının İkinci, üçüncü, dördüncü vefcÇŞJtoeikatlaruıdaki ceraan on altı dalre açık arttırma MiŞğggh kiraya verilecektir. Daireler, dört oda. bir hol ve noi^emilâtuîdan ibaret olup kaloriferlidir. Açık arttırma «Brtnamesini görmek ve izahat almak için şubemiz müdürlüğüne 31 mart 1954 tarihine kadar muracaat edilebilir. 1 nisan 1954 tarıhine musadif perssmbe günü »aat 15 te şubemiz müdürlüğimdeki komisyon huzurunda yapılacak açık arttırma neticesi Genel Müdürlüğümüzce tasdik olunduktan sonra konturatlar akdedilecektir. Umum Müdürlük ihaleyi yapıp yapmamakta «erbesttir. (3357) Yazlık deniz kenan möbleli : villâlar. Telefon: 52108. • Sayın Dokumacılara Osnn «mmandır bekledlğinls T EX T t MA Dr. İHSAN SAMİ SATIUK ARSA I . HAFIZ • CEMAL Dahülye Mfitehassm LOKMAN BRKTM DivanyoJu 104 • • 1 Küçükbebekte deniz görür ve uç katlı ınşaata müsaadeli büyük bir arsa içindeki ahşab binası ile acele satılıktır. Tafsılât için (82890) numaralı telefona müraeaat edilmesi. Öksurük Şarubs Yeni ve eski ?6güs nezlelerile her cins öksürük ve nefes darlıeınm en tesirli ilflcıdır. Herkes kullanabi'ir. İstanbul Divanyolu 113 Yünlu dokuma tezgâhlan ve SCHÖNHERR çözgü ma kineleri gelmis ve satışa arzedilmiştir. Bir an evvel mü racaatiniz menfaatıniz icabıdır. SCHÖNHERR REDİİ GÖNENÇ Dahiliye Mütehassısı Amerikadan donmüş, hastalarını kabule başlamıstır. Lâleli, Şairfitnat So. 14. Tel: 27927 Türkiye Umum Mümessili: NAZIM Defterdar SADIKOĞLU Kıralkızı sokak No. 5/7. J J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog