Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

•CUMHUBÎYET a. Hikmet Bayur dün mühim bir beyanname yayınladı Baştarafı 1 inci sah'fede nin yeni programına veya çıkaracağı seçim beyannamesine inanmamıştır ve inanmıyacaktır. Tek dügunceleri mevkı kapmak olan kimselerin her an geçer akçe sandıkları şeylen ortaya atmalirı tabüdir. Yurdumuzda artık Patrona Halil, Volkancı Dervis Vahdeti ve Şeyh Said hareketlerınin tekrarlanmasını imkânsız veya kendisi için çok tehlikeli goı en irüca başka bir yol tutmuştur. Bu yolun başlıca kademeleri şunlardır: 1 İrticaın rahat gelişmesini sağlamak için hürriyet istemek ve vicdan hürriyeti üzerinde durmak. Aynı zamanda kendisi saf halkın dinî duygularım yüzsüzce sömürerek istediği hürriyetleri daha bu günden bizzat çiğnemek, bunun için de inkılâpçılara kâfirlik, dinsizlık, mssonluk ısnad etmek, bunu yaparken de yurdumuzda masonluğu yasak eden tek kimsenin Atatürk olduğunu bilmemezlikten gelmek, inkılâpçılara taraftarhk edenleri cehennem azabı ile tehdid etmek, geri bölgelerde yeni harfleri oğrenenlerin kâfir olacaklarını, lisenin kilise olduğunu yavmak veBiire. • 2 Seçimi kazanabilmek için aynı parti veya teşekkül içinde hem inkılâpçıları, hem de mürtecileri toplamak. Halkı aidatarak ve onun saf dini duygularınden faydalansrak bu topluluk içinde el altından nüfuz sahıbi olmak, bu sayede irticaa en çok tâviz verenleri yavaş yavaş ileri safa sürebilecek durumda bulunmsk ve böylelikle bü'un muhterisler: irticaa hizmet etmek ve mürtecilere yaranmak işınde birbirlerile yarıştırmak. 3 Hürriyet, se:best seçım gıbi perdeler altına gizlenerek. gerçektense saf halkın samimiyetini kötüye kullanarak ve vicdanlar üzerinde en ağır manevî bask;l:r yaparak mütecanis olrnıyan zıd düşünceler besleyen kinıselerle dolu bir kalabahğı ıktidara getirmek ve bunlar arasında.* yukarıda anls'tığımız usuilerle irtic; lehinde ve inkılâp aleyhinde durmadan tasfiyelerde bulunmak. Sonra Volkancı Derviş Vahdeti ve benzerlerinin kan dökturerek yapamadıklaum fcanuni ve demokratik görünebi'eCek bir yoldan yapmak. Bundan Sonra t;biî yuzlerce yıldanberi devam edegelen eski idare tarzmı yeftr'en kurmak. Murteciler türlü sebeblerle Mıllet Parrid içine gıtgide daha büyük ölçude sızmaya koyulduktan sonra bu tâbiye şoyle yürütülmek İstenilmişti: Bir yandan partinin phler gibi inkılâpçı üyeleri vasıtafile aydın genclik avlanacak, öbür yandan da her sozlerine bir iki âyet ve hadis katan, fakat gerçekten hiç bir şeye inanmıyanlar yolu ile saf halk elde edilecekti. Biz Millet Partisinin inkılâpçı kıs £rn bu işi önlemek için çok uğraştık. P?.'tinin bir iktMar, hiç olmazfa milletvekilüği kapma ortaklığı ceğil, bir inanışlar ve prensipler topluJuğtı olması gerektiğinde ayak diredık. Partideki mürteci ve irtiea tâvizcisi kısım bunu kabul etmediği için çekildik. Almanyaya borcumuzu taksitle ödeyeceğiz Resimli Romanımız MÜDURLÜGÜMDE •.. Yasan: GEORGE SİMENON Meş'um Pırlanta MUOUR BEY YOK..* GflS/'V YİHC OLSA ÎŞÎM YOK. $ 6EN Baştaraf\ 1 incı sahıfede bünyemizde hangi değişiklik doğurabilmiştir? Hiç şüphesiz inkılâb Başbakan Adnan Menderesin nezlarımız, Atatürk inkılâblan! Onları dinde yap'ılan toplantıda Dış İşleri tehlikeye düşürecek her harekete Bakanı Fuad Kö'prülü, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Ekonomi ve karşı dikilmemiz gerekir. Bizler Cumhuriyetçi MiUet Par Ticaret Bakanı Fethi Çelikbaş, Matisini kuranlan pek iyi tanırız, A liye Müsteşan, Ekonomi ve Ticaret tatürk düşmanlığı ve irtica sevgisi, Müsteşarı, Dış İşleri Müsteşan, hiç olmazsa tavızciliği onların baş Merkez Bankası Umum Müdürü lıca ve değişmez vasftdır. Bizler =on ve alâkalı daıre müdurlerile Bonnyıllarda çok uğraştık, ancak bu duy daki büyükelçimiz, Alman heyeti gulan onların içinden sökemedik. ve Alman büyük elçisi hazır buAtatürk düşmanlığı ise: «Kotü lunmuşlardır. Öğleye kadar devam adamın eseri kötüdür» parolasma eden bu görüşmelerde Almanyaya göre irticaa yaranmak istiyen po borcumuzun taksıtlendirilerek ölitikacılar için en işe yarar koz ve denmesi esasının derpiş edildiği en muteber tavsiyename sayılmak anlaşılıyor. Kat'î rakamları henüı tadır. resmen açıklanmamakla beraher TEMİZ DUYGULU MÜSLÜMAN borc miktarı 40 milyon dolar civaLAR! Camilerimize, namazımıza, o nnda tahmin edilmektedir. rucumuza ve dinin esasmı teşkil Soylendiğine göre Alman hükueden işlerimize karışan yoktur. Halk önünde dindarlık taslayıp meti borcu tekabbül edecek vt hep âyet ve hadisle konuşan, ancak Türkiye bunu muayyen vadelerle akşam rakıyı çekenlerden, gazeteci Almanyaya ödeyecektir. Misafirive fotografçı yok diye rahmetli Ma mız yarın İzmıre hareket edecek, reşalm ruhuna okunan Mevlid için İzmirden İtalyaya geçerek bazı tecamiye gitmeyip ertesi gün parti maslarda bulunacaktır. Bu arada kongresinde fatiha okurken resim İtalya Başbakanını da ziyaret edeçektirenlerden uzak kalın. Bunlar cektir. dindar değil din bezirgânlarıdırlar. Yarın Adenauer İzmire Bizler Cumhuriyetçi Millet Partisigidecek nin başında bulunanların hemen İzmir, 20 (Telefonla) Batı Alhep bu biçim kimselerden oldukla manya Başbakanı ve Hariciye Bannı yakından biliyoruz. kanı Adenauer yarın saat 17 de Türk ve Müslüman âlemi Ata şehrımize gelecektir. Alman Baştürkten önce ne ıdi? Sonra ne ol bakanı şerefine İzmir Valisi taradu? Bundan kırk yıl evvel bütün fından Gar Gazinosunda bir akşam Müslüman ülkeleri esirdi, sömürge yemeği verilecektir. idı, Atatürk başta olarak kazanılan Dr. Adenauer Harb Okulunu zaferler ve sonra gerçekleştirilen ziyaret etti inkılâblar bizim yolumuzu kısmen Ankara, 20 (a. a.) Alolsun takıb edebilen Müslüman ulkelerın de nefes almak ve yavaş manya Federal Cumhuriyeti B^ bakan ve Dış İşleri Bakanı JJı. yavaş kurtulmak imkânmı verdi. Taassublan ile Turklük ve Müs Adenauer beıabennde Bonn bulumanlığın esaret altına sokulması yükelçımiz Suad Hayri Ürguplü, na sebeb olmuş olanlann bugünku Almanyanın Ankara büyükelçısi çomezlerine1 uyarak Atatürk dev Dr. Wilhe!m Haas. maiyeti ve şehrmde kazanılmış olan şerefli ve rimizde bulunan Alman gazetecikuvvetlı dururru zayıflatmıyalım! leri olduğu halde bu sabah saat 9 da Harb Okulunu ziyaret etmiş*** Yurdumuz bir çoklarınca görül tir. mek ıstenılmiven büyiık bir tehliDr. Adenauer, Harb Okulunda ke ile karşı karşıyadır. okul komutanı Tuğgeneral Kemal Murteciler ve hele bılgili geçinen, Yükep, okul subayları ve öğretünlu bir değişle kravatlı murteci menleri tarafından karşılanmış ve ler hıç şüphesiz en büyuk ölçüde başta bando bulunan bir ıhtiram Halk ve Millet Partilerin teşkil et kıt'ası selâm resmini ifa etmıştir. tikleri takımın içinde toplanmış oOkul şeref salonunda bir müdlup kendılerini oradan seçtirmeğe det istirahat eden ve okul komuçalışacaklardır. Ancak dığer parti tanı tarafından Harb Okulu haklıstelerinde de daha az dahi olsa kında verilen izahati dınkyen Febu gibileri bulunabilecektir. Seçimderal Almanya Cumhuriyeti Başden sonra andığımız bu iki yoldan bakan ve Dış İşleri Bakanı müteMeclise gelecek olan murteciler hiç şüphesiz şu veya bu partiye bağh kalmaktan çok yerine gore açıktan açığa veya elaltından işbirliği yapacaklar ve irtica ağır basabilecektir. İrtica ile mücadelemiz vüzünden Kahıre 20 (A.P.) Suudı Arapartimizden çıkmış olan bizler her iki tarafa. hem Halkçılara, hem de bistan Kralı Süud Mısıra, gunlerce Demokratlara DİKKAT! demeyi sürecek resmî t'ir ziy^rette bulunmak üzere uçak'.a başkentin askerî bir görev sayıyoruz. Elmazza hava alanına 'nrniş ve baş*** Bu hitabımızı en çok Halk Par ta Nagib olmak üzere hükumet erkânı ve Ihtilâl Konsevi azaları tatisinin samimî üvelerıne v^pıyoruz. rafından kar^ılanmijtır. Kral ve Yurdumuza karşı işlenilrnek istemaiyeti, Cumhuıiyet sarayına aitnen pek kötu bir hareketi önlememek üzere başkentten otomobılleıle niz eerekir Hslk Partisi artık Atageçerlerken alay, sokâkian doldutürk ve İnkılâb Partisi olmaktan ran Kahırelıler tarafından alkışlançıkmıstır, hiç olmazsa çıkmak üze mıştır. Kral ve Cumhur Başkanı retlir. O. Atanın ve onun attığı ileri Nagıb saravda bir maddet göruşMurteciler bizsiz kalınca bir şey adımlann açık dü^manlan ile işbirmüşlerdir. Müteakıben Kral Süud yapamıyacak; = rını anladılar, bizle liği yanmağa kovulmuştur. Eğer bu ikametme tahsıs edılen ve başkenrüı yerini tutacak ve kendilerine birlik aday listeleıinde açıkça götin banlıyoründe kâm Kubbe Sarainkılâpçılarla aydınların oylarını sağ rülurse bu partiden çıkmak gereyına gitmıştir layacak kimseieri aradılar. Öbür kir. Partinin basmdakiler sizlerın yandan H;lk Partisinin muhteris bunu yapacağınızı kesin olarak sekısmı da kendısine geri kafalıların zerlerse irtica ile elele vermekten «ylarını sağlayacak kimseieri arı çekinirler ve Partinin şerefi kurtuyordu. Boylelıkle ıkı ta:af birbirini lur. yurdumuza yapılması düşünübuldu. len büvük bir kötülük de vapıla Bn^ nrnu 1 ıncı "n Eski MJlet Partisinin içinde yur maz olur Yok bu işten Demokrat nyarak Bu'garistanla Mısır araSflumuz aleyhinde teıtıbenmiş ">lup Parti faydalanır gibi propagandalasında yeni bir takas andlaşmasmın fcizler gıbi o partmın inkılâbeı ko f ra uyarak sizlerin her şeye boyıın eğeceğinizi anlarlarsa başınızdaki zeminini hazırlamıştır. Mısır hükuJunun buna razı oirnamgsı yüzün i metinin bu hareketi hür dünya tatien muvaffak olamıyan suikasd bu ler sırf ihtiraslan uğrunda çalışırfeün işbirhğıne karar verm>'= ohn lar ve kenn'ıne Atatiırk partisi di rafından büyük bir ilgi ile takib iki carti aras nda daha cok bu; uk ^ er. partiniz utanılacak bir duruma edilmektedır. Diğer taraftan diplomatik pasadu^er. JtiHıde tertiblenmekte^ir 1 Burada en cok vurddaelanm'zdan Butun Atatü'kcüler hazıriansr: portla seyahat eden fevkalâde he4l:i tîkıma hıtab p»m=ı< i=t'V"ru:: k" f u şeye kaışı dıkılmeli ve bunu yetin şehr mize gelişi, Mısır konsolosluğu ve sefarethanesi tarafından INKILÂBCILAR! AYDIN ÛENC ^rilemehdır'ıer. Bız yeni adı ile Cumhuriyetçi gizli tutulmuştur. Yalnız heyetle birlikte gelen kurye çantalan ve ^ Osmanlı ımparatcrlufu ve Tü r k \ M'llet Paıtisi diye anılan partinin ıçyüzünü bildiğimizden bu beyan evrak gözden kaçmamıştır. İr'lletı son bir k=ç yuz yıl içınde Dün gece Mıı^ır heyeti şerefine tiurmadan felâketten felâkete uğra naiıevı cıkaiTnayı bir yurd borcu dıktan sonra mılletim'z ssğlarn, sav.'k Sarr.imî inkılâbcı ve yurd konsoloshanede bir ziyafet verilmiştir. Fakat zivafette bulunan•îinde. boyuna gelışen ve üpriiyen. seveılere DİKKATI diyoruz. lara heyet mensubları ticaret miiiattâ bazan toprakca büvruven bir Eski Millet Partisinin messilleri olarak tanıtılmıştır. ^evlete sshib olmuşrur. MukaH?inkılâbcı zümresi adına Mısır heyetinin memleketine döTatım'zdtki bu kesin de?:;ı!:lıii Hikmet BAYl'R nerken Türk yeye niçin uğramağa lüzum gördügü henüz malum değild;r. Yalnız hükumet tarafından son duıumu tahkikle vazifelendirildısi sovlenmektedır. Fakat bu hu=ıısta konsoloshaneden malumat almak mümkün olamamıstır HevPtin salı aün'j Anka(Baştaratt J mr» <tnfr:<p<ip) rava gitmesi kuvvetle muhtemelluluk fiuyeusu ıcind? csl = ıken ü ^~~araĞl belirı iİTTi k*"prîir. midle kurduğu een''ik kollai rfa Sovyetlpr H o l ! a n f l ^ a da bir onun yamnda vjTîf= b=?ıtır1aiır nota vprdiler Türkiede C. H. P. tarafından vaLondıa 20 < \ P.) Sovyetler tanse'er bir üı?nr'= o r "="iıe e J iler disip'lnli bir mü«i°=e>e ç=İ!?sn Birliği bugun Felemenk hü'f'iinegenclik ör.ümüzdeki ç='mi°He ılk tine bir nota vermis ve HolanHa 1 tncı sahıfeüe) irntiK^nnı ver?cekfir Surasını gu topraklarında c b'r Amerikan as diı îlmektedir. rur ve iftihara k?v1<?+nıok iste'Mm kerî» hava üssü kurulmus olmasıDıâer taıaftan dün gece Muki dohittŞımız her il ve ilçede dev m. protesto etmiştir. Nota, Holanda harrmed Ali kulübünde de buna rimci Turk gencliğ "i bu v=zife şu hükumetine La H^ye' leki Rus bü lıenzer bir infilakm vuku buıduğu uru irinde ve ker"' i * ı ''çn beklenen •'ük eîçisi tarafından tevdi edilmiş hatırlatı'maktadır. tir. vakar'.a çalışır gör^ük D Gene bu sabah saat 9,35 te KaSovyet notasında çu görüş ileri Dr. Baykam dev:mli d°mişHr ki: hire isiasvon binasının içinde bir r «Secimlerde t^kib e<'eceâimiz sürülmüstür: Hnlan 'a tfTakların bomba infüakı daha vuku bulmuşhareket hattı ac;k ve belirlidir. da yabancı devletlere askerî üsler tur. Bu. dün gecedenberi Kahirede' 1 Bundan önce muhte'if vesilp'erle verilmesi milletlerar?sı mü"sj» '"' patlayan üçüncü bombadır. Diğerle lerin düzelmesine yol açacak mahiifad» edildiği pibi demokrasi ve rinde olduğu e bi son infilakta da hürriv^et mücadelesidni soysuzlaşür vette bir hareket değildir.» can kabı olmayıp hafif bazı maddî Sovyet notasında bu gibi haremaJctan kurtarmık ileri ve medenî hasar kaydolunmuştur. topluluk geleneklerinin bünvemize ketlerin «milletlerarası havavı» bu Bu arada üniversite talebeleri landırabileceği görüşü de belirtilhâkim olmaFina çahsmsk azmindeanayasa ile vatandaşlara sağlanayiz. Devrimlerden, CHP lilere ya miştir. cak hürriyetlerin bir an evvel taMoskova radyosunun bu konudakışan bir mesuMvet rîıi'cıısn irinde hakkuku lehinde nümayişte bulun1 ki bir yayımına göre notanın tevelbette ki taviz verdirtmiyeceŞiz. muşlardır. Oy toplamak için devrim ve reiim diini müteakıb, Holanda Dlş İşleri Polis yaptığı ilk tahkikat neticeesaslıını sarsıcı propsaanda yapan Bakanı, hükumetinin, Sovyet hü sinde p?tlayan bombaların her ükumetinin beyanını inceliyeceğini ları memleketini sevmiven menfaçünün de saatli bomba olduklannı .atçiler olarak kabul ettiğimizi tek ve notanın cevablandırılacağını söy tesbit etmiştir. Araştırmalar devam lemiştir. rarhyoruz. etmektedir. Seçimlerde bütün teşkilâtımızla ve bu iradenin gerçekeşmesine mâni Dığer taraftan haber verildiğine vazife alıyoruz. Kanunsl yardım olacaklar karşılarmda bizi bulacak göre. ihtilâl konseyi bomba hâdisedürü^t seçimin tcnıini birinci işimız lardır. Seçimi kazanmak veya kay lerini ve üniversite talebelerinin olacaktır. Demokrasiyi sovsuzlas betmek bir yana. me'l=nivpt v e re nümayişleri keyfiyetini incelemek tıran hareketîerle mücadele edece jim mücadelesinin başansuu istiyo üzere fevkalâde bir toplantı akdetğiz. MUII iradt tek arrumuz olacak roıı mistir. Suudi Arabistan ! c,RP. İzitlir Kralı Kahircde Rusyaya giden Mısır heyeti şehrimizde G. H F. kolhrı vfzif ifs Rusya, İnfütere ve Holanifava da birer nola verdi o dün yeni hâdisâter oldu akıben okulu gezmiş vt muhteîif sıruflardaki dersleri dinlemiştir. Bundan »onra okul spor salonuna gelen Dr. Adenauer ve beraberindekiler bandonun çaldığı Alman ve Türk millî marşlarını dinledikten sonra öğrenciler tarafından yapılan spor gösterilerini büyük bir alâka ile takib etmişlerdir. Müteakıben okul komutanının odasına inen Dr. Adenauer burada okul hâtıra defterini imzalamış ve okul komutanına junlan söylemıştir: VGLUNUZLA \EVET...EVVEL 8U tSt NE /Se: 8EA/ DOLUM, OGLUMLA BER YA... MÜDÜf? 8EYYQi(\ AMAN YALNtzMI IOA/ÛAS YAPr/ö/M 5AN' «Mektebinizde gördüğüm çok saS/'ÛE İK/ KATLt B/R EVOE OfURU İ MEŞHUR YORVM... FAKAT TJUHAF DEĞİLMİ?. mimî ve kalbî karşılamadan dolayı £# VOKU FRANSIZ OEOBK SE/V VOKHEN EV/ KARlŞT/RlYOK büyük bir heyecan içindeyim. BuLAR... 8ULUYOA... İİ nun Türk Alman dostluğunun çok beliğ bir tezahürü olması bakımından aynca büyük kıymet ve ehemmiyeti vardır. Bu meyanda gördüğüm intizam, disiplin ve askerî ciddiyet bilhassa takdire değer. Her zaman hayranı olduğumuz Türk mılletinin bir parçasını burada tekrar disiplin ve feragat örneği olarak görmüş bulunuyoruz ve buradan da Koredeki büyük kahra(Türklyede neşrl hakkı gazctemiM aiddlr) manlığınızın sebeblerini anlamıj bulunuyoruz. Bu münasebetle bunu takdiren Kore gazilerinden 10 kahramanı Federal Almanya hükumeti Almanyaya davet etmiştir. Bunu da bildirmekle ayrıca büyük bir zevk duymaktayım.» Okul komutanına gördüğü misafirperverlikten dolayı tekrar te Baştarajı 1 inci sahıfede lüğü ve millî hükümranlığı dışmşekkür eden Dr. Adenauer, okula Türk Yunan Yugoslav Genel leket devlet adamlarının beyanla da hiç bir gayesi olmadığı, bütün tanınmış Alman askerî yazan Ge Kurmay Başkanlan 24 martta rınd.n, mutasavver paktın, komşu hazırhklarının muhtemel bir tecancıal Count Hell Munt von Moltmemleketlerin güvenlik menfaaıle vüze karşı münhasıran savunma Hatibler, seçimlerde partl farka Ankarada toplanarak askeri rine temastsn hâli kalmıyacağı an hedefine müteveccih olduğu Sovkc'rın 4 cildlik bir eserini hediye meseleleri görüşecekler laşılmaktadır. Türk basını da dahil yetlere defalarca izah edilmiş, bu pözetihnemesini, iş yapma kabiLtnuş ve spor gösterilerinde en çok liyetinde bulunan kimselere •/ >>aşarı gösteren öğrenciye verilAnkara 20 (a.a.) Millî Müdafaa olmak üzere ecnebi matbuat, bu arada açık veya üstü kapalı tarız veribnesini istediler paktın Türkiye ile Pakistan arasın ve tehdidlerin Türkiyeyi tuttuğu mek üzere de bir Leica fotograf Vekâleti Temsil Bürosundan billida faal bir askerî işbirliği yapılma dürüst ve azimli politikadan zerre makinesini de okul komutanına rilmiştir: Türkiye Köylü Partisi, dün «aat vermiştir. 10 kasım 1953 tarihinde Türk, smı ve aynı zamanda daha geniş bir kadar inhiraf ettirmiyeceği açıklan 14 te Sirkecide bir «iyasl toplantı askerî blokun teşkili için bir esa mıştır. Yunan, Yugoslav Genelkurmay yapmış tır. Saat 11.05 te Harb Okulundan temsilcilerinin Belgradda yapmış sın hazırlanmasını derpiş ettiğini Son Türkiye Pakistan anîaşmaParti ileri gelenlerl ve üyelerinin ayrılan Federal Almanya Cumhuteyid etmektedır. Türkiye Dış İşleri olduklan gorüşmelerin devamı olsı daha temaslar veya hazırlıklar hazır bulunduğu toplantıyı, il idara riyeti Başbakan ve Dış İşleri Ba mak üzere bu defa üç genelkurmay B;kanının geçen 24 şubat tarihinsafhasmdayken bir takım baltalama kanı Dr. Adenauer ve beraberin temsilcisi Ankarada 24 mart 1954 de Mecliste y ptığı beyanattan da teşebbüslerine uğramış ve bunun kurulu üyelerınden Muhtar Yazır, dekiler okul komutanı ve subaylar tarihinde toplanacaklar ve üç dev anlaşılacağı gibi, Türkiye Pakis tecavüzî maksadlar güttüğü Sovyet parti prensiplerini ve çalışmaları tarafından uğurlanmış ve başta îeti ilgilendiren askeri meseleleri tan paktının diğer rr.emleketleri de kaynaklan veya ajanlan tarafından anlatan bir konuşma ile açmıştır. II idare kurulu başkanı Salâhaddin bu pakta ortak kılmayı hedef tutbando bulunan ihtiram kıt'ası se müzakere edeceklerdır. tuğu dahi kayda şay.n göıülmek ileri sürülmüştü. Bu kabil yorum Humbaracıbaşı yaptığı konuşmada, lâm resmini ifa etmiştir. tedır. Bu itibarla Türk Pakistan lar yetkili resmî şahsiyetlerimiz bilhassa seçim mevzuunu ele alnuf yalanlanmıştır. Buna ve şunları söylemiştir: Adenauer Romaya gidecek p^ktı, hakh olaıak Ortadoğuda te tarafmdan Moskovadaki Bonn 20 (a.a.) Tederal Almanşekkül edecek bir askerî blokun nü rağmen Sovyetlerin € Bu memlekette tek partl idamaslahatgüzarımıza böyle bir nota resi demokrasiyi asla yaşatamaz. ya Başbakanı Konrad Adenauer'ır. vcsi a^dolunmaktadır. tevdi etmesi Rus dıs poîitıkasının Batıdoki demokrasi anlayışı, memYunanistan ve Turkiyeye yaptığı Ne Türkiye, ne de Pakistan hiç fortmalitelerinden biri olarak hiç seyahatin dönüşünde 26 martta Roleketimizde yer ettıği takdirde der bir tecavüz tehiikesine m uz bu de hayret üyandırmamıştır. Bu vemsya gideceğı, Bon'daki yetkili çevmokrasi anlayışı kavranmış olacakBaştarafı 1 mcı suhıfede lunmadıklanna söre, bu pakt, teda sile ile dikkati çeken bir cihet, no tır. Bugüne kadar iktidara gelmiş re erce teyid edilmektedir. füî bir pakt addolunamaz. Bilâkis, tanın Türkiye Hariciyesine vasıl olEnver Adakan (Y. Mühendis) milolan partileri gördük. Bugün seçimletvekili, Salomon Adatto (Avukat) Türk ve Pakistanlı devlet pdamla duğu hesablanarak ifşa edılmesidir. lerin başında bulunuyoruz. Reylerirının bevanlarından da anlaşıldığı Vakıâ önceki omsalinde Sovyetler milletvekilı, İbrahım Afacan (Deveçhile, bu paktın hazır'anması At bu diplomatik kaideyi de hiçe sa nizi verirken şu veya bu partiyi tut nizyollarında ustabaşı), Himayak mıyalım. Memleket başına geçirelantik blokunun pskerî plânlarile Agopyan (şnket müdürü), Hahde sıkı surette bağhdır ve bilhassa \Mrak daha notavı \erirken mctni cekleıimizi düşünelim. Biz, seçimAhıska (e^ki öğıetmen Eyüb ilce Ortadoğu ve Güneydoğu Asya bol ni radvolarile vavmlanmaktavdılar. lerle alâkadar değiliz, memleketin idare kurulunda). Neclâ Akmoran gelerindeki muhteîif memleketleıin Rusların bu son notasma vereceği refah ve saadetini düşünüyoruz.» (Avukat) Daimî Encümen âzası, emniyeti meselesine teraa» etmek miz cevabın bıından evvclki emsaİl idare kurulu üyelerınden Kadrl line verilen cevabî notamıza hâİhsan Altınel (İşçi) milletvekili, tedir.. Gençay, konuşmasında, Köylü Parkim 'es'asiah henîen *yD&K "iîrtlva' Kemal Atay (Profesör), Necmi tlsinin Anadolu halkına fctiyük öSovyet hükumeti, Türir hükunK? edeeeğini şimdıden tsbmin etmek nem vereceğini, D. Parti gibi yalna Dükü toplantıda İnonünün bir Ateş (Mımar) İl idare kurulu baş tine verdigi 24 kasım 1951 ve 28 mümkündür. Mekki Said ESEN kan!, Nuri Atılgan (Komisyoncu) yüksek kademeleri düşünmiyeceğimesajı okundu ocak 1952 tarihli notalarmcia, Orta Emındnü ılçe başkanı, Ali Aygen ve Yakındoğu bölgesinde bloklar Notaya dair Amerikada tefsirler ni söylemiş ve seçimlerde halkı titiz îzmir 20 (Telefonla) C H P I (İşçi), Ziya Başer (Belediye müVVssh.ngton 20 (ANKA) Ame olmağa davet etmiştir. teşkil etmek tesebbüslerinin, müil konsresi bugün saat 14 ten itiba ! fettişi), Celâl Ea.\ar (Türkiye Cum Kadıköy ilçe başkanı Hikmet Taş tecaviz Atlantik birliği silâhh kuv rika hususî muhabirimiz Feridun ren Kültür Parktaki Sergi Saraym hur Başkanı) Nıhad Reşad Belger kent, Şemseddin Günaltayın dediği Demokan telsızle bildiriyor: vetleri icin Orta ve Yskındoğu mem da başlamıstır. Kongreye Ger.e! (Profesör) milletvekıli, Server leketlerini üsler haline getirmek S o ^ e t Rusyanın Türk hükume gibi, bütün muhalefe,tin işbirliği yaSekreter Kasım Gülek de iştirak et Beybaba (Mühendıs) Fen müşavi gayesine matuf bulunduğunu büdir tine yeni bir nota gönderdiği haberi, pamıyacağını, çünkü Köylü Partimektedir. Kasım Gülek saat 10 da ri, Receb Bilginer (Muharrir) Dai mişti. Ortadofu kumandanlığı plân sinin boyun eğmek niyetinde olmaAmerikan siyasî m'hfilleıic.de alelâ hava alanmda karsılanmış ve taksi mî Komısyon âzası, Nureddin Bu ları gıbi, herhangi bir bahane ile dığını, ideal peşinde koştuğunu söyde bir hâd;se olarak vasıflandırıllerden mürekkeb bir kafile i'.e şe lak (Tuccar), Faruk Nafiz Çamlı yabancı kuvvetlerin Yakın ve Oriemiş, Halk Partisinin iktidar devhırde bir eösteri vapılmıştır Kongre bel (Öğıetmen ve şair), Mehmed tadoğu memleketlerinde bulundu maktadır. Amerikan ve İngiliz do rini tenkid etmiş, D. Fsrtinin de nanmalarınrn Türk kara sulannı başkanhğına ittifakia avukat mu Çolakoğlu (Kaptan), Fuad Hulusi rulmasına ve bu memleketlerde jtekıar kazanırsa zafer sarhoşluğu ammer Eriş seçilmiştir İdare kuru ! Demirelh (Yargıtay eski başkanı millî menf?atİ3nn ve güvenhğin ziyaret ettikleri zaman gibi, en ufak j içinde olacöğını anlatmış ve demi§bir hâdise sonunda nota göndermek tir ki: lu raporunu İl Başkanı Şevket Ada | milletvekili, Abdullah Dirik (Çift feda edılmesi p&hasına askerî üsler !nn okumusrur. Raporda hülâsaten çi), Zıya Doğan (Müteahhid), Hay şebekesinin genışletilmesini hedef hastahğına temas eden bu mahfü'.er « Mühim olan, hürrlyetin sağezcümle şijnları söylemektedirler: şöyle deniliyordu: «İktıdarın 4 yılhk lanmasıdır. Biz halkın söz hürriyeri Erdoğdu (Tüccar), Selim Eren ittihaz ederek Amerika. İnffiltere ve «Bütün dünya gibi, Kremlin idatertıblerine rağmen C. H. P. gördügil (Tüccar) Daimî Komisyon âza Türkiye tarafından girişilen diğer reoileri pekâlâ bilirler ki, ikide bir tine önem veıeceğiz, halkı yetiştiri;ımüz gibi dimdik ayakta durmakteşebüsler de gene bu gayeye mameğe çalışacağız.» sı, Seyfi Gögen (Mühendis) Daimî gönderdikleri notalar Türkiyeyi hiç taaır. D. P. nin bol ve asıîsız vaidMüteakıben konuşan Beyoğlu, Komısyon âzası, Bedri Nedim Gök tuf bulunmakta idi. bir şekilde ürkütmemektedır. Bu lerie aeldiği iktidarda milleti hayat l nil (Tüccar) milletvekili, M. Celâl Türk hükumetinin, Yakındo|uHa seferki notanın göVıderiliş sebebi, Fatih, Eminönü ilçe başkanları da pahalılığ:nda sadece hayal kırıklığı bugünkü ve dünkü iktidan tenkid na uğratmıştır. Mil'et, Ha!k Par i Gözen (Mühendis). T. Kenan Gü ve Guneydoğu Asyada bir askeıi mektedir ki, Birleşnvş Mületler üye ler Sönmez (Emlâkçi). Ayşe Günel blok kurmak hususundaki hareke bulunan bir devlet için son derece etmiçler, seçimlerde parti gözetıltisini önümüzdeki seçimlerde yememesini, iş yapma kabiliyetinde niden kerdi hizmetine itimadla (Öğretmen), Hılmi Gürbüz (İşçi), tinin, Sovyet Rusva ve diğor muh acaibdir. Sovyet Rusya pekâlâ bilbulunan şahsiyetlere oy verilmesini teîif devletlerin milletlerarası müSFtirecektir.» 26 sahifa tutan rapo Aleksandros Hacapulos (Lise mümelidir ki, Birleşmiş Milletler üye istemişlerdir. nasebetlerdeki gerginliği tahfif ve run okunmasından sonra, kongre dürü), Ali Harputlu (Doktor), Hâgüvenliklerini memleketlerarası münasebetleri ıs devletler arasında haskanlığına Genel Başkan İsmet di Husmen (Malıyeci) mületvekili, lah etmek maksadile tedbirler al korumak için mahallî anlaşmalan Ivönü tarafından, gönderilen şu ] Mehmed İnhanlı (İşçi), Nedım Kaleci (Tüccar), Hasan Kangal (Avu makta olduklan bir zamana rastla tasvib etmekle kalmayıp, bilâkis mesaj okunmuştur: kat). Salâhaddin Karayavuz (Öğ ması da kayda değer bir keyfiyet teşvik etmektedir. Birleşmiş Milletİnöniinün mesajı lere bir üye devlet olmak sıfatile retmen), Keuork Kartalhoğlu (Mü tir. «C H. P. izmir İl kongresini teahhid), Tahir Kaşıkçıoğlu (KaTürk hükumetinin böyle bir ha Sovyet Rusyanm bunu bilmesi gebüyük seçımlerin arifesinde yapı dıköy ilçe başkanı), Salih Fuad reketi Yakın ve Ortadoğudaki du rekmektedir. Kaldı ki, Türkiye yoruz. îzmırli vatandaşlarımız kon Keçeci (Tüccar) mi'letvekili, Fey~ nımu vahim kılmaktan hâli kala Pakistan paktının Sovyet Rusyanın B^ro bsskan seçimi dün saat aıemizde C. H P. nin düsünceleri zi Keskin (Tütün eksperi), Ziya mıyacağı gıbi Sovyetler Birliğinin 2Üven!iğini ne şekilde teh'ikeye düne bir kere daha muhatab olacak Köktürk (Tüccar), Fuad Köprülü eüvenliqi ile de doğrudan doğru şürdüğünü anlamak son derece güç 14,30 da 1. Ağırceza mahkemesı salonunda yapılmıştır. lardır. Döıt senelik muhalefet dev (Profesör) Dış İşleri Bakanı, R. va ilgilidir tiir. Eğer muhteme! bir tecavüze Secime 34ı avukat iştirak etmiş resinde C H. P. fikirlerindeki ta Şinasi Közer (Doktor). Nureddm Sovyet hükumeti, böyle bir siya karşı iki memleketin işbirliği yapzeliği, prensiplerindeki ku\^'eti ve Kurd (Avukat) Enver Malcan (Dok setin, Türkiye ile So\\etler Birliği ması bir sucsa, bu suçu Sovyet ve 211 reyle Abdürrahman Yoia msafsız iftiralann hepsine hâkim tor), Adnan Menderes (Başbakan arasındaki münasebetlere zarar ver Rusya herkesten fazla işlemektedir. Baro başkanı seç lmistir. Ikinci namzed Muvaffak Benderli 130 rey o'an tertemiz ahlâkiie vatandaşlara ve D. P. Genel Başkanı), Orhan mekten hâli kalmıyacağı hususuna Nüfuzu altına aldığı memleketlerle almıştır. kem'ini takriim ediyor. Mete (Gazeteci), Ahilya Moshos Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin Sovyet Rusva yalnız anlaşma imzaPartımiz kendisine güvenme. mil (Avukat) milletvekili. Selâmi O dikkatini çekmeği lüzumlu görür. '.amak'a kalmıyor, aynı zamanda ete hizmet aşkı ve isabetli ted ğuz (Maltepe Belediye Reisi), E Bu suretle hare'ıet etrr ''^ Türk hudunlanna kadar asker yığıyor ve hükumetini durumun avskibinden 21 mart cuma günü akşamı Hrlerin sozcüsü olarak tevazu ile min Onat (Profesör), Seyfi Oran doğ^cak mesuliyeti iktiham etmek yüksek rütbeli komutanlannı o fakat sarsıimaz bir iman ve irade saat 21 de memleketlerde iş başma getiriyor.» (eski Damştay reisi) milletvekili, tedir ı!e vazıyet almıştır. Kongrede bizi Diğer taraftan tanınmış bir senaIffet Halim Oruz (Kadın gazetesi EMİNÖNÜ ÖĞRENCİ (•"jnliyen vatandEşlanmızın gelecek * Rus notası Ankarada alâka tör, bahis mevzuu cota hakkmda sahibi), Yusuf Salman (Tüccar), aünlpri huzur ve süven ile bekliuyandırmadı LOKALİNDE şöyle demektedir: Mükerrem Sarol (Doktor) millet yecek erme emin buîunuyoruz. Mem Ankara 20 (Telefonla ) TürkiFatih, Muallim Yahyaevekili, Fahreddin Sayımer (Muha«Bu nota. postadan çıkan diğer leket meseleleri her zamandan zifendi I Oku! Koruma Dersebeci) milletvekili, M. Ali Sebük ye Pakistan anlaşması vesilesile mektublar gibi muamelesi yapılıp. yade ehemmiyet kesbetmiştir. hükumetimize tevdi edilmiş :>lan neği vararına tertib edi (Avukat), Partenaki Skarpatyoti dosyaya takıîmalıdır. Üzerinde duİç ve dış politikada fikirleri belli (Avukat), Mithat Sözeri (Tüccar Rus notası Ankara siyasî cevreleİPn bu nıüsamereye rinde beklenmedik bir hâdise ;a rulmava değmez.» ve tedbırleri tecrübe edilmiş C. Hyılmamıştır. Atlantik Paktına ilti Pakistan Başvekilinin beyanatı P admdaki büyük siyasî ve millî Karaşi 20 (a.a.) Pakistan Başvarlığın hizmetini bekliyor. Partı milletvekili, Kirkor Şahin (Banka hakımız veya Ankara paktı dolayım'zin mensubları vatandsşlanmızın müdürü), Süreyya Şumnu (Mali sile de hükumetimize tevdi edilmiş vekili Muhammed Ali bugün Parlâteveccühünü kazanmak için bütün yeci), Şemseddin Tatgil (Doktor), emsali notalar da son nota gibi her mentoda beyanatta bulunarak Paşartlan haizdirîer. Memleketimizir. Firuzan Tekil (Tüccar) milletveki hangi bir teşebbüsün veya teşkilât kistanın Amerikan askerî yardımını n alî ve iktisadî »htiyacları tamir li, Mehmed Telman (Telsizci), Naz lanmağa karşı mesnedsiz bir takım kabul etmekle herhangi bir taahhüd kabul etmez safhalara düşmemek lı Tlabar (Muharrir) milletvekili, itiıaz ve iddialannı ihtiva ediyor altına girmediğini söylemiştir. Başiçin biran önce C. H. P. nin hizme Ahmed Topçu (İşçi) milletvekili, du. vekil muhalefetin, Pakistan için taTürkiyenin kendi toprak bütüntine ve tedbirlerine lüzum gösteren Celâl Fuad Türkgeldi (Yargıtay ürafsızhk istediğkıi beürterek hiçbir bir vaziyettedir. Gelecek günler yesi) milletvekili, Cezmi Türk asil ve Muzaffer Erer ile Muzaffer memleketin tarafsızlığı kendi elinpartimiz için ağır vazifeler hazır (Müfettiş), Saim Nuri Uray (AvuŞahinoğlu da yedek âzahklara se de olan sebeblerle seçmediğini belamıştır» kat), Andre Vahram (Bakteriyo çilmişlerdir. iirtmiştir. İsmet İnonünün bu telgrafi okun log) milletvekili, Hayri Yaman Seçim kurulunda bulunacak olan Bunu müteakıb Başvekil, Türkiduktan sonra bütün kongreye: (Avukat), Hüsnü Yaman (Profes parti temsilcileri şunlardır: Deye ile akdolunan paktın Pakistanın «Başımızaa böyle şef olduktan sör) milletvekli), Sani Yaver (Pro mokrat ParÜ: Hluk Öztat, Talât Müsiüman dünyası ile bağlarır.ı sıksonra, seçimleri nasıl olsa kazana fesör) milletvekili, Tahsin Yazıa Tantürk. C. Halk Partisi: Vâsıf Çılaştırdığını ve bunun da Pakistan cağız.» havası hâkim olmağa baş (Emekli general), M. İhsan Yöney nar, Remzi Tuzunkar, Köylü Partitarafından takib edilen dış siyaseıe lamış ve bir ara'»k sarfınazar edi (Avukat), ihsan Yurdoğlu (Emekli si: Hikmet Ilgar, Ertuğrul Çağatay. uygun olduğunu söylemiştir. ler. dilekler komisyonunun kurulup subay), Samim Yücedere (MüteahBillur sesile gönülleri fetHolandaya verilen nota General Zekâi Okan, ordudan dileklerin incelenmesine ve gelecek hid). hedon, memleketimizin avnlmıyacağını bildiriyor Paris 20 (Radyo) Tas Ajansııktidar için şimdiden hazırhk yaçok sevilen gene ve se Kadıköy ilçe seçim kuruln C. H. P. milletvekili adayları ara nm bildirdiiğne göre Sovyet Ruspılmasına karar verilmiştir. vimü sanatkârı Kadıköy ilçe seçim kurulu dün sında General Zekâi Okanın da bu ya, Holanda hükumetine şifahî bir Bundan sonra konuşmaSara ara lunduğuna dair ajans haberi Gene nota vererek Amerikan hava kuvvprildi venı idare heyeti seçimi ya belli olmuştur. Seçim kurulu başkanı hâkim ral tarafından yalanlanmaktadır. Ze vetlerinin Hoianda topraklannda pılmıştır. Tasnif geç vakitlere kaGalib Barlas dun kur'a ile âzaları kâi Okan, ordudan ayrılmayı dü yerleşmesini ve Amerikan hava üsBu müsamereye yepyeni dar devam etmiştir. Kongre çaUşmalarına yarın da seçmiştir. Şehir Meclisinden Said şünmediğini Temsil Bürosu vasıta sünün tesisine muvafakat edilmesibir programla fahriyen İbrahim £si ile Tahir Kaşıkçıoğlu sile gazetelere bildirmi^tir. ni protesto etmiştir. devam ed«c«ktir, edecekUr.HBi MEGRE'Y/'M... Ankarada Sovyet Rusya Türkiyeye yapılacak askeri yeni bir nota verdi toplantı Köylü Partisi dün siyasî bir toplantı yaptı MilletveküHği yoklaması için yapılan müracaatler il koügresi diiıt açıldı Baro Başkanlığına dün Abdürrah^an Yola secüdi GÖNÜL YAZAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog