Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

%J\J M.H U tCl J ^H f Merakh Resimler f TARİHTEN SAHİFELER ) (Miihrü HUmayun) lar nasıl verilir ve alınırdı? Yazan: Haluk Y. Şehsüvaroğlu garib bir sekilde uzaklaştırılrrusb. Abdülaziz, Hidiv İsmail Paşanm kızı Tevhlde Hanımla evlenmek lstemiş, ve başmabeyinci Ali Beyi, Sadn âzam Fuad Paşaya reyi alınmak üzer» göndermis, oradan da Hidivin yahsına gidip meselenin hallini iıtemisti. Şehir tiyatrosunda bir prova seyrettim Röportajı Yapan: Selmi Andak ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR Fuad Paşa, slyasl düşüncelerle b^ı ı izdivacın doğru olmıyacağına kani bulunduğundan mütaleasını başmabeyinciye bildirmiş, fakat aızolunurken bir yanlıshk yapılır endişesile bir kâğıd üzerine şu satırları yazmıştı. (Kullarında iki hal vardır. Birisi sadece Fuadlık; öbürü | sadrıâzamlıktır, Fuadhk, Efendimi | Am«rikalı otomobil yansçılarından Ray Smith, arabası ile korkunç bir süratle ilerlerken zin rahatı ve gönlü neyi Uterse o ' bir agaca çarpmıs. araba devrilmiş. ve takla atmıstır. Sademe o derece siddetli olmustur ki nu yapmaktır, sadnâzamlık çaresiz Ray Smith havaya fırlamıstır. Hastaneye nakle dilen yarı$çı. iki saat sonra ölmüstür. Bu kaza bazı mütalea uermeysn etmeğe mec zavallımn karısı ve oğlunun gözleri önünde cereyan etmiştir. Resim, kaza sahnesini gösteriyor bur eder. bu mütalea ise sed çekMustala Kegid t*a«a mek değil, sed var mı, yok mu onu Osmanlı hükümdarlarının tuğra aramak ve sed varsa defi çaresine «Cumhuriyet» in Edcbî Tefrikası:?»2 lannı tajıyan mührün bir vezire bakmaktır. Bu dahi düşünmeğe ve verilmesi, ladarete getirildiğinin a Efendimizle beraber bir kolay talâmeti sayılır ve mührün geri alın rafını bulmağa çalışmağa muhtaemasile de tadrıâzarn azledilmij bu tır. Onun icin bu akşam senin Mısır valisine gitmeni tensib edemem lunurdu. Eski asırlarda »adarete getirile ve bu ifademi velinimetimin ayakcek zat İstanbulda bulunuyorsa ıa lan bastığı yerlere yüz bin kere yüz raya davet olunur, hükümdarın hu sürerek arzetmeni gene sadrıâzamzuruna kabul ediür ve mühiir ken lıkla teküf eylerim. Her hald» ferdisine bizzat padijah tarafından ve man velinimetimindir..) Çeviren: Vahdet GÜLTEKÎN rilirdi. Bu merasimde yeni sadrıâzaAnııemarıe SELİNKO Bu mütalea kendisin» bildirılince ma serasere kaph samur kürk veya Abdülaziz gaz;ba gelmis, vt bahane «Sokakta» piyesüıden bir prova sahnesl hü'at giydirilirdi. olarak bana böyle kâğıd parçası üTiyatro dedikoduları, jayiaları, t Piyesin başı v» tonu yok gibi. Hâ nanabilir v« tekrarlanabüir. CKhıSadarete getüulecek zat payi zerirfde mütalea arzedilir mi diye çekiştirmeler, açıklama, doğrulama diseler v« dedikodular v» endiseier delik hayatm 24 saati.. 1 tnet p«rd* tahtta bulunmuyorsa ya acele da rek Fuad Paşanın azline karar ver ve yalanamalar dışmda, bir de V.ir silsilest. Arada «ırada Frank Maur bir gece baş.lıyor, İ nci perde crtcal vet edilir veya mühür bir memur mişti. piyesin nasıl sahneye konduğunu rant (kocaMahmud Moralı) nın sabah ve S üncü perde o (OnüB vasıtasile kendisine gönderilirdi. O gece Kuruçeşmede Adile Sul görüvereyim dedim.. namus, nizam v« vatandas borcun i aksamı. Böylece piyesin tonu Osmanlı Urihinde bir çok vezirler tan yalısında Hidiv İsmsil ?aşaya Dün sabah Şehir Dram Tiyatrosu dan bahıeden kısa nutuklan var. rar başa bağlanıyor demektb. ömürlerini (mühre) kavuşmarun lh verilen zlyafette Sadnâzam ve di na gittim. günümüzün bir aksiyon piy««i. Bu piyeste klasiklerin kuJlandığl tirasile geçirmişler, bir çokları müh ğer devlet ricali bulunurlarken maBir arahk Mahmud Moralıya fik kaidelerden hareket edilmijtlr. YaBilmem prova esnasmda hiç boş rün alınması korkusile makamların beyln başkltibi, kayığile yahya fe bir tiyatroya eirdiniz mi? İnsan rini aoruyorum: ni; 1 Bir yer, 2 Bir konu, 1 da «ıkıntılı zamanbr geçirmislerdi. lip Fuad Paşayı beraberine tPlyes çok ffiztl. Bu piyestt Ayni blr laman. Fakat modcm y«kendini o zaman bir tiyatro mabe(Mührü hümayun) padişahm ga e§asen Paıanın beklediği teklifi ya dinde imiş gibi sanıyor ve büyük rolüm olmatmdan çok memnunum. zar Elmer Rice bu znodern traje4l cO »enmle evlenmezdi laten, dam, bu dev adam benden ne i?ti [ yordu: İzninden Istlfade ederek zablı bir ânında bazan birdenbire parak denize açıldıklarmda mührü İşler yapılıyormuş gibi geliyor ona! Piyeste jjkademik bir jekilde çalıjılı sini yukandaki kaideler dahllinda, yavrucuğum, dünyada cvlenmozdi! yordu. hâlâ anlayamıyordum. Son evlenmek, ev almak ve... Bugün, halen oyr.anmakta olan yor. Asud» Zeybekoğlunun bize ka fakat bugünkü normal hayat »• «•" «General Bemadotte,» de (tlz mührümü veresin) diye istenir, hümayunun iadesini istemisti. Fuad Nitekim, vaktile Marsilyalı zengin ra, bu gibi jeyleri konuşmakta ne bazan yenisi tesbit olununca: eya Paşa, altın zincirle boynunda asılı «Gelin» piyesinden sonra temsil zandırdığı bu uüz»l eseri, rejUör hıslarla de&istirerek. bir ipekçtnin kızile de nijanlan mâna vardı zaten? Hayatım sona dim, »her kadının hayatmda bir letlerde ise payitahta getirilinceye bulunan mührü çıkanp teslim eder edilecek olan «SOKAKTAn adlı Meinetke büyük bir itina ile sahBu piyeste müsbet blr tarti tek büyük yer vardır ancak.» ermişti srtık bence. B15.1 ksdar sadrıâzam'.ar siyasetle idare ken başkâtib, mührü hümsyunun piyesin provalan yapılıyor, Ameri neye koyuyor JEserin her sahnesi dır: Bir talebe, «Rose» u «eviyo», «Ne biliyörsunuz?» İrkildim. sıcacık eli beni konır Generalin o kocaman kaputuna sa olunur ve sonra mühür kendüerin acık oUrak iadesi usuîe muvafık kalı yazar Elmer Rice'ın eseri. Dili bence bir tablo kadar güzel. Mei Enteiektüel v» hassas olan bu gent gibi parmakîarımın üzerine tekrar rındığım halde, gene titriyordum. «Fakat. şey...» Evet. ne bili den alınırdı. değildir demiş fakat Paşa: (Bu da mize Asude Zeybekoğlu tarafından ! necke, elinde fırçası, bir ressam gi ıstırab çekiyor. Fakat 3 üncü p«rkapandı. Ayağımdaki ipekli iskarpinler de yordum? «Bütün romanlarda öyle bizim ihdas ettiğimiz usul olsun) di çevrilmiş. Rejisör Meinecke sahneye bi bu tablolara can vermek için çok dedeki hâdi«eleri gördük.ten ve haTarihimizde seleflerinin kesik başı «Bunu da bilmiyordun, doğil sırsıklam olmuj, kurşun gibi ağır yazıyor, her halde öyledir,» diyeAtkadaşlarımız yatta tekbaşına kaldıktan »ofira, koyuyor. Dekor ve kroki Meinecke gayret sarfediyor. ka yerek emaneti teslim eylemişti. önünde (mührü hümayun' bildim. BU?» diye sordu. «Ben de bilmi lasmışü. rollerini v« piyesi »evdiklerinden hayatta herkaein yaşamak lçiıı blr vuşmanın neşvesile sermest olmuj II. Abdülhamid uzun saltanat 'lev nindir. vazifesi oldufcunu »öylüyor. Sonıa yordum, bugün Madam Tallien anO anlatıyordu: Bu sırada arabanırı tekerleklerl sadrıâzamlara rastlanmıştı, 1787 se rinde sadnâzamlarmı muhtelif seBu eser büyük bir hususiyet ta muvaffak olabilmek için adeta r«lattı. «Bizim generalcik Barıas'ın tlhtilâl olmasaydı, değil ge gıcırdadı. Bae sokağın», Clapain feri esnafinda ise görülmemiş bir beblerle makamdari uzaklaştırmış şıyor. Tam 46 kişilik bir kadro ile kabct halindeler. Bu güzel çalışma annMİ baba« tarafından oldürültn eski metresile evlenmek uğruna, neral, yarbay bile olamazdım ben. lerin evine gelmiştik. Kapıyı açtı, vak'a olrnuj rnrbin aldığı kötü va ve mührün alınıp tevcihi mutad şe oynanıyor .Bir tiyatro şahneti için nın neticesini tiyatrosever halkımız cRost» ona, hayatta labrttmenln ve muhakkak »urett» ümidll olmanişanhsının getireceği paralan bile Siz dahâ küçüksünüz, fakat belki inmeme yardım etti. ziyet karşısında kimse sadareti ka killerde cereyan etmijtir. muazzam bir kadro! Bu hususu M. söyliyecektir.» tepmij,» diyordu. Kardeşinin bal bilirsiniz: o zamanlar kişizade olProvadan sonra Meineck», oda nın gerektigini anlatıyor. bul etmediğinden yeni sadrıâzam Yalnız bir defasında Sadrıâzam Meinecke'ye sorduğum zaman dlKapının üzerinde fener vardı. Bu piye» «on Amerikan yararlasında bana şunları löylüyor: dızı imış o, Marsilyadaki nişanlısı. mıyanlar yüzbaşılıktarı yukan çıkaSaid Paşadan (mührü hümayun) yor ki: Macjam Tallien'in bahçe kapısında kur'a ile seçilmişti. «Bu piy«sin konusu ve hâdl nnın yazdıfcı gibi peasımist (h»A~ Ama, bugün devir değişti, Pariste mazladı. Bıbam, orta halli bir zaSadarete gelenlerin katil korkusu tehdidkâr ve korkutucu bir »ekilde «Bu kadar geniş kadrolu bir pi seleri her memleketin herhangi bir bin) ve kara bir piy«* d#gildir. Nik yaptığım gibi, gene yüzünü pöremühim kimselerden tanıdıkları olan naatkârın oğlu ve avukat kâtibiydl, bilmek için ayaklanmın ucuna Tanzımata kadar dev:m etmişti. ahnmıştır. Said Paşa hâtıralarmda vesi seçmekle bir çok gene sanat sokağında geçebilir. Bu sebeble bin ve ümidlidir. Hayatı yeniden •ski bir kontes Marsilyah bir kızın madmazel. Ben de ekmek pararru kalktım. Gayet güzeî. bembeyaz Kendisinden mühür alınıp idamına 1300 senesindeki bu infisaline, Padi kâra rol vermij oluyorum. Rol ke büyük kütle için yazılmıs bir pi kurrnak ümidini tafir. getireceği paraya tercih ediliyor. kendim kazanmak zorunda kaldım. sahı hal etmek üzere Dağıstanlılar limesi üzerine dikkatinizi çekerim. dışleri ve heybetli bir burnu var irade çıkan son sadrıâzam galiba Elmer Rice, bir tosyolog olarık dan müteşekkil gizli bir cemiyetin Bu piyes bir sokakta geçiyor, bu yestir. Mehmed Erp.in Rauf paşaydı. Görüyoısun ya, yavrum, o leninle 1 On beş yaşımda orduya girdim ve dı. Bu piyesin her sahnesi tekbaşına hâdiseleri ele alıyor v» gayaıi lnHalet Efendinin bir oyununa ge kurulduğu bu cemiyete kendisinin sokaktan geçen insanların sadece yıllarca çavu? olarak kaldim. Sondünyada evlenmezdi.» bir piyes vasfı taşıdığı için, her | sanlar» ümid vererek, piye»ind« Madam Clapain'den evin anahtaKaranlıkta gene yüzünü pöremi ra adım adım... Her neyse, |imdl nnı almıştım, generale verdim, ka len sadrıâzam, öldürülmek üzere, de dahil bulunduğu yolundaki bir «paSaj» «tklinde geçmesi değil, oy sahne 24 saat içinde ayrı ayrı oy | halkla rabıtayı kurabilmektir. jurnal üıerine yapılan bir tahkika namalan icab ediyor. Bu sebeble Topkapı sarayının Marmara cihetin yor. yalnız gayet sakin v« beni te tümgeneralim. Yoksa beni kendi pıyı açtı. deki kapılarından biri olan Bahk tın sebeb olduğunu hikâve ederek bu piyeste figüran yoktur. Herkeielli eder gibi bir ecla taııyan se nize nisbetle fazla mı yaşlı buluFosfat istihsaü 50.000 tfl «Büyük bir evde oturuyonu haneye indirilmis, fakat ark = smdan şöyle demektedir: (... Zatışahane Bin rolü vardır. Büyük roller yok. fmalâthane ve fabrikalar boya yorsunuz?» lini duyuyordum. çıkarılacak nuz,» dedi. bulmakta güçlük çekiyor II. Mahmud (Kallavi başına pek ya mahud istintak varakasını hiddetle Küçük rol lerden mürekkeb bir Neler söylüyordu? Vaktile NaÖnce, ne demek istediğini p«k Haber verildiiin» «ör« KanbOkteki İthalâttaki guçlukler yer|i sanayiimlzl Alçak sesle: «Bu,» dedim, «evin kışıyor, ben o güzcl bsşa kıyimam) eümden aldılar, buna ne diyeceksin «ensemble» piyesidir. Konusu aynı aıld »ülfürik v« güperfoarat fahrlkaaı. poleon: «Ne oîursa olsun inanacakânlayamamıştım. suaüni sordular... Ash faslı olmıyan zamanda poetik, lirik. dramatik, de oldukça zor bir duruma sokmuştur. nın tcvtll İçin huırlanan plin »• pro. uşak dairesinde oturuyoruz biz. Al diyerek idamından vazgeçmi=ti. «Neden bahsediyorsunuz siz?» sın bana, değil mi?» diye lormuş lahaısmarladık. Allah rahatlık ver , Tanzimsttan sonra sadaretî gelen çeylerdir mealinde bir kaç kelime komik, hattâ parodik bazı sahneleri İmalâthane ve fabrikalar. kullandık. jeler umamlar.mi|t;r. Bu prajtlarlB ları kimyevi madd« v< boyaları piya. tu. Şimdi ise... mühim tanıdıklan diye sordum. sin... Teşekkür ederim... Çok te zatlarda artık katil korkusu kal ile beyanı meram ettim. Tekrar ne ihtiva ettiği için tam bir tiyatro sad» bu!makta gıiçlük ç*kmektedirl»r. Utbiki 11» lnaaata 1954 ortalmnna <Jo*m Bir yandan, hercümerc içindoki olan, gözkapakları boyaü bir ka şekkür ederim... Bütün iyiliklerini mamışsa da mühür korkusu devam diyeceksin sayhasına muhatab ol dur. İnsan hayatımn bir tablosudur Normal zarnan'.arc» 205 kuroj* kadar b»jlan»eaj»ı bi'.dlrilmekted'.r. Bu suretle fosfat istlhs«Itnin »111 M» dum. Ash faslı olmıyan bir leye ve bu hayatın içinde, bir evden bir tedarlk •dilebüen en müh^n boy» madzihnimi toparlamaya çalışıyordum, dın... Evet, anhyorum seni, Na ze.» edip gitmiştir. bundan başka ne cevab verebilirim trajedi doğar ve bu trajedi bir ko de'.erinden titan oksidln bugün 800 ku. tona eıkacağı v» memleket lhtty«««ı» bir yandnn da elimdeki ele can poleon, anhyorum. Fakat, gene de ruja çlktığı söylenmektedlr. bttyük blr kısmımn karfilanaj»Jı Qtv« Abdülmecid on yedi yaşında paBaktım: o hiç kıpırdamıyordu. dedim. Bunu du>nanca »ayha ve hevlile sanlmıştım. O anda haya kalbim kan ağlıyor... DİJjer boya maddelerl d» ytikse'.rr.e edUmektedlr. «Binin arabamza,» dedim. dişah olmuş, ilk zamanlar büyük mu:tebeler bir kat daha şiddetlen canın karısını öldürmesüe sona yolundvdır. Blkromat v« potu piyast. Gülhan« parkında m •nmlan tımda tek sıcak şey bu eldi. «Mühim bir gey sordum size, «Islanacaksmız. Hiç merak etmeyin, bir kabiljyet göttermemişse de git d: ve mührü hümayun istenildi. İş, trer.» da güç bulunmaktadır. «Seni üzdüğüm için çok mü madmazel.» gide etrafındaküerin tesirile sefayaprlacak Sırası gelmişken görebildiğim kaevden kovmazlar beni.» Ticaret Bajıar.'ıjı pıyasadakl darlıgı te o zaman müşkül mevkie girdim. «Affedersiniz, duymadım. Ne teessirim, yavrucuğum,» dedi. «Fazz mayııta basiıyacak «laja Baaaı «iyi kız!» dedi. aPeki, ceva hete kapılmıştı. İcra.tında kararsız Zira mührü hümayun üzerimde rit dar piyesin konusunu anlatayım: gldermek maksadile "eçenlerde S50 bîn hklar gösteren gene hükümdar sık kat her şeyi olduğu gibi bilmen ] sordunuz, General Bemadotte?» liralık anilln boya tahalsl yapmıçtır. Bayramı için Gülhane parkında btB bmızı almağa ne zaman geleyim?» ğildi. (Hatemi âliyi) çantamda ta Konu küçük bir sokakta geçer. Ma Fakat bu kadar mal piyasanın bir İki yenillkleT yapılmalrtadır. Bu tvradt. sık sadrıâzam değiştirirdi. daha iyidır. Bilirim, ne demektir... 1 «Yoksa beni kendinize nisBaşımı iki tarafa salladım: •iirdım. mabeyine çağırıldığım gece halle dedikoduları, daima bu dedi haitalık ihtiyaeını karıılıyabtlceaktir. Sular İıtarMl tarafından parkın mu>w Reşid Paşanm yetiştirdiği Âli Pa kodulara maruz evli bir kadın, kaAma, doğruyu öğrendm ya, artık betle fazla mı yaşh buluyorsunuz, t«llf «Her kadının hayaünda» diye şayı kendisinin üstüne sadrıâzam de çantayı götürmüş isem de huzu nunlara riayeti prensip edinmiş, Belediy* Darmi Komisyenu 18302 vuzlarywl»rind« ıpkll aular amçuı a*. vt kaakatlar yapılm»" kanrUa^ ne olsa sana bu karlar acı gelmez. diye sordurn.» ra eirerken adamımm yanında bıtırılmıjtır. evrak inceledi namuslu fakat hareketlertnde aşm «Kaç yaşmda olduğunuzu bil başladım ama, o hemen elini kal n?sbetmek istediği vakit gene vezir raVmışfım. Madam Tallien'den öğrendiğimi sadırdı. O zaman lâfırru yanm bırak gencliğinden, teerübesizliğinden baBeladly* Daiml KomUyonu taralın<!a» Bu lslerin pro]«l«rt htnrluaıll »• sert bir koca. Koca, daima karısına bunun için anlattım işte. Eski miyorum ki. Sonra, ne ehemmiyeti tı, onun yerine: «Vallahi, genera his ile özür düemek istemiş, fakat Zatışrhaneden mabeyin dairesine nin ve kızının endijesile kıvranı 1953 yılmd'a 16302 *vrak tetkik *dil»r»k 22 mayısa y»tiftirmek İçin Ina&ais b«t, den. orta sınıf bir aileden, zengin var zaten?» dedim. lanmıştır. karara bajianmıstlr. «Çok biiyük ehemmiyeti var lim. olacak iş değil bu.» dedim. hükümdar (inşallah o mrkamda sa gidip mührü getirmek üzere ruh yor, fakat fazla kuruntu neticesi bir kız varmış, şimdi de devleti1950 de 13918. 1951 de 187Î7 v« 1S52 MilH Talebe Federa«yon« «Hakikaten, olmaz! Sizin yaşınıza kalı ağarır) temcnnisile (mührü hü sat istedim. Ama kendileri daha zi gerek neşe için yaratılmış kansının de ist 12412 evrak tetkik •dllerek ka. mizin başındakilerden biri ile ve dır,» dedi. «Hakikaten. size nisbetle kongTesi yann İzmirtU nisbetle küçük olduğum için değil, mayunu) kendisine vermişti. yade tehevvüre gelerek panla;onun temayüüerini ve gerek kızının gü rara biğlanmıştı. ordunun ba;komutanlık kadrosun fazla yaşlı sayılabilirim. Otuz bir Bu arada, gen* i*ç*n aen* rarfında toplanıyor boy bakımmdan ufak olduğum için!» AIi Paşa sadrıâzam olduğu gün yan ceblerine doğru meşin bir m?h nümüze aid endişe ve arzularını dan iki zatla olan eski aşk mace yaşırudayım ben.5 Turkly* Mİ1U Taleb* TmimMraem dedim ve evden içeri daldım, kapı evine gitmeden Reşid Paşanın ya faza içinde taşıdıkları küçük bir :o anlamıyor. Neticede, karısının, can Daiml Korniyon tarafından 890 üıalt yapılmiîtır. ralarile mühim dostluklar elde et«Ben de yakında .on altıma onuncu büyük kongr«al yarın tzralrdı) lısına uğrayıp kendisini yetiştirmiş volveri çıkanp basımds tuttular. Si nkıntısrndan doğup fazla ileri gityı yüzüne kapadım. toplanacatrtır. Kanfreyc TürVty**M miş bir kontes. Halbuki senin, ' basıyorum. Fakat, çok yoruldum, Bir Bankacılık Enstirüsü lâh teşhirini ileri götürmelerl ga miyen hareketlerinden birinde, aşıbütün Ul.b« te»«kktm«H lftlrak «U. Clapain'lerin mutfağına geldiğim bulunan tecrübeii devlet adamının yavrum, ne mühim tanıdıklann var, ' a r t ' k eve döneyim » kurulması isteniyor o vaktin âdetlerine uysrak eteğini zablrının feveranı esnasında bile rı bir şüphe altmda onu öldürüyor. cekrir. Görüjülecek flfiıJrılm ra«elel*f vakit, artık yorgunluğum kalma «Hayhay. Affedrrsiniz, düşüe de paran.» metaniyane hareket ettiklerini gösMerkezi Ankarada bulunan Bankacılaı arasında Irtica ve koAıünizml» mÜ£«» öpmüştü. «Ne biliyorsunuz?» diye sor nempdim. Nerede oturuyorsunuz?» mıştı ama, kendimde değildMn. U !| Koca Reşid Paşa altıncı sadare terir, ben o sırada irade buyırun. sa buradan ölün çıkar) diye ta Cemlyeti IsUnbul Şubesi dün ilk kon. dele. talebe bankası. M. T. T. B llt y», ,"^ l d Adresi verdim. o da arabaeıya yuvamıyordum. Bir daha da hiç İ. n Te a. n l . ^, dum. çantamı getirsinler. em^n'ti hüm? risata mübaşeret buyurdular, Be gresinl saat 14 30 d* Ticaret Odası pılrnıyan blrlesme ve d!|er taleb» «a. , •,.»,• olarak oldugu vakit valsrı vardır . Mecllji salonunda yapnnştır. uyuyamıyacakmışım gıbı gelıyor... ! b e v i n c j j e r b u h s b e r i A b d ü l m e e i d söy'.edi. yununuzu veririm. bende olan e reket versin ki çok geçmeden çan «Belli.n dedi. «Sen sadece Yeni teşekkül eden cemiyetin ldare İstanbul Ünlversiteıl Taleb» Blrlijl «Bp.hsettiğim şey üzerinde düOnun için, şu anda^ hâlâ mut j hirdenbire duyurmaktan çekınmiş maneti ilâhiyi de ondan sonra alır ta geldi ve açılıp hatemi âli sahibi heyeti faallyet raporu okunduktan son. Genclik Tlyatrosu da dün İzmire hare. ufacık bir kızsm, hem de çok iyi ?ınız, dedim. Bunun üzerine rov'el ne verildi...) r» blr Bankacılık Enstltüsü ve bir ko ket etmiştir Kongrenin devmnu müdbir kız. Meşhur hanımefendiler na ştinürsünüz. de»il mi?» diye sor faktakı masanın başmdayım ve ya | , ? r d i . S a r a y a g e ] e n s a d a r e t " m ü h ü r ü cperatif kuruhnası tctııcnnl olunmuş. detinc» temsllier verecektlr. fiil hareket ederler ve salonlarında c l u ' S o n ı ' a sesi dr.ha mütereddid zıyorum, yazıyorum. boyuna yazı | y a 2 1 y i 2 m a k t a o!an hükümdarın ma veri basımönn ahp kendileri oturMühürler geri istetıildiği vakit tur. Bundan sonra aeçimler yapılmısnr. Nevruz Bayramı neler döner, bilmezsin. Her halde | h i r h a l a l t ' l : »On güne kadar Ren yorum. Yarın değil, öbürsü gün j sasına biraz yüksekten bırakılarak dukları büyük »alonun kapıçmdan makamın cezbesine tutulmuş bazı ih Alnıanyadan alacaklı tacirler Bueün Nevru yanl Ukb«harm JT* üzerine mührü çıkarak (çantasını getirsinler) ira tiyar vezirler titriyen elıerüe keseparan da yok, çünkü olsaydı Ma ' ko'gesme dönmek zorur.dayım. O Bemadotte denen bu adam gelip | konulmuş, tıkırtı günüdür. Bu münasebetl» Ş«hrirrl» Almanyada aiacağı olan t&cirler yarın dam Tallien'in uşağının avucuna ! z a m a n a kadar bana bir cevab ve beni soracak. Tabii, ben burada ol J gören Padişah. Reşid Paşanın öldü desini verdikten sonra avrlet ve lek lerin bağlannı bir türlü çözemezler Ticaret Odası Meciisi lalonunda la&t İran Kon»olo*lugunda tebrlk toren.l ya, rar mahud rovelveri başıms tuta ve (hatemi jerifi) sahiblerine ahu 11 de toplanacaklardır. yapılacaktır. ğünü anlamıştı. bir banknot sıkıştırırdın, içeri bı rirsiniz zannederim.» Sonra hemen mıyacagım. rak: (Mührüm cantanrian cıkm?z vah ile teslim evlerlerdi... Fuad Paşa da ikinci sadaretinden Fakat, kırk sekiz saat fconra nerakırdı. Evet, sen dürüst bir kız ilâve etti: .<Benim adım JeanBaptiste... Jesn Baptiste Beına rede olacağım. bilmiyorum. cağızsm ve...» Marsilya. iiç hafta sonra Durdu. Sonra, birdenbire, he dotte. Yıilardanberi maaşımın bir kısmını biriktirdim. Size ve çocuHasta yattım: üşütmüşüm. boyecanla boşandı: ğazım ağrıyordu. atesim çıktı. Bir aVe ben seninle evlenmek is ğı bir evcesjz alabilirim.» «Çocuk mu? Hangi çocuk?» de. şairlerin kalb ağrısı dedikleri tiyorum.» şey. Az hastalık değil. «Bırakın beni ineyim, rica diye ağzımdan kaçıverdi. Marie'nin altın madalyasmı PaOyle havsalamın alamıyacağı şey ederim! Ben kimsenin alayına tariste satt'm, dönüş parasını temifı hammül edemem,» dedim ve camı lerden bahsediyordu ki: HeyecanU: «Bizim çocuğumuz, ettim. Eve gelince Marie beni hevurdum. «Arabacı, dur! Dur!» diyatırdı ve ateşim olduğunu tabiî,» dedi ve tekrar elimi tutmak [ ye haykırdım. ıstedi ama, ben hemen çektim. ' görür.ce, doktor getirdi. Tabiî. dokAraba durdu. O: «Bir karım ve çğ çocuğum o!?un t o r nerede üşüdüjiümü bir türlü Fakat general benden daha hızh ! baykırdı: istiyorum,>> diye devam etti. «Yıi anlayamadı. çünkü Marsilyada ne «Durma, devam et yola, ça lardanberi istiyorum bunu, mad zamandır yağmur yağmamış. buk!» mazel.» Marie anneme de haber yolladı. O zaman artık dayanamadım: Araba derhal gene yola koyuldu. Annem bana baktnaijn hemen koNOT: Ayni yerde yeni inşaatın ikmaline kadar satış ve muamelâta devam «Rica frtlerim arabayı durdu» şup «eldi. Pnrise «ittijjimi heniiz «İyi anlatamadım galiba...» Bu sefer generalin sesinde biraz nın artık,» dedim. «Siz beni tanı kimse keşfetmedi mütereddid bir hal vardı. «Rica e mıyorsunuz ki.» (Arkası var) «Ya. tanıyorum,» dedi ve sederim, affedin beni. Sizin gibi bir NLMUISUN MACEKAUAttl: gene kızla tanışmak nasib olmadı sinden pek samimî olduğu anlaşış l d bana şimdiye kadar... Ve, Madma lıyordu. «Hattâ sizinkilerden daha zel Desiree. ben hakikaten sizinle iyi tanıdığımı »öyliyebilirim. Fazia evlenmek istiyorum.» boş vaktim yoktur. hep cephede «Madam Tallien'in salonunda >'im Ç"nkü; onun için, gelip ailenizIe u z u n u z u n bir alay hammefendi var ki general görüşemem... Siri karısı olmak için can atarlar.» de ahp geamelere götüremem... Hudim. «Benim öyle bir arzum yok.» lâsa, evlenme teküf etmeden önce Frsnsa, Italyg ve Isvisrede yfipı I r»l Sokullıuiun «B*n o ajiftelerle... affedersi yapılmssı lSzımgeİPn bu gibi | e y . lccak teyntlriiiitl kcnkunpik mü ! drr> küfıltmiz L^ «üvaıi, Lü niz. madma7el, yani o gibi kgdın lsre ber.im için imksn yok. Derhsl katıUeik bmicilerı b»y v* 14 tıdeu mürekkebdir. BiV» larla evlenir miyim lanıyorsuouz?» karar vermek zorundayım... miz dün saat 14 te Adana vapuru nlcilerimiı bu müsabsksİBra kaO kadar yorgundum ki ne cevab kararımı verdim!» ile Marsilyaya hareket etmişlerdir. tılacaklan 14 «ü da b*raberltrind* Aman yarabbi! Doğru söylüyorTerecek haldeydim, ne de düşüneSüvari okulu komutını Tuğgene görürmü(l*rdip> Bcrnadottt dedikleri bu a muf demekl Evet, niyetı anla§ıli : SARAYLARM Birdenbire heyecanla boşandı: «Ben seninle evlenmek istiyorum. > «Bırakın beni! > diye haykırdım ve arabaeıya seslendim... Çarşıkapı şubesinde vuku bulan yangm dolayısile saym dost ve müşterilerinin gerek telefonla ve gerekse telgrafla gösterd k!eri alâkaya teşekkürlerini saygı ile arzeder. SMAN GUZEL Binicilik Ekipi Fransaya Gitti \\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog