Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTJRI v trr Mart 1954 ÖLÜM Sadmlınlllvt (a. Mtesi §ah!b v« bajyukrı, HurrL yet müeahidle. lermden jehid Ah med Samlmin buyuk kızı, t»t«nbul Demokrıt P»«ı faal üyelerina'en Bahçeler Mudurlu. ğü m«nurl»rından Orta Efltlm Yok. su! Talebeier Yardım Dernegı ıdare hevetl azalarındın Guzın Samim Sava. çanm a b l « ı , Aynur ve Kaya Targanın annelerı. D D. Yolları memu'la. rından ve Istanbul Bolgesı fuıbol ha. k'emlerinden Necdet Turkantozan ab. lası, Topçtı tmekli subaylarından Burhaneddln Savajanın baldızı, Gonul Sa. \aşan ve Cenab trcağın teyzelerl. Hay. darpaşa Lisesi oğrencilennden Gunoz Ba\tokun halası. Mılli Reasurans Sı. gorta s'ıketı kıjmetU memurlarmdan Juniorlar Galatasaray Bugün yapılacak aıttatörlerini 3 0 yendiler hususî maclar Dünja junıoılar şampıyonasına Hakem Muzaffer Tunçalpın idare hazırlanan junior mılli takımımız ettiği bu maça takımlar şu kadronamzedleri ilk karşılaşmalannı dun larla çıkmışlardîr: Dolmabahçe stadmda Galatasaray Juniorlar: Yuksel (Ankara) amatörlerile yapmışlardır. Argun (Eskişeh.r), Aydın (AnkaBu maçta guzel ve derh toplu ra) Tayyar (Istanbul). Şehnuz bir oyun gosteren Junior takımımız (Izmir), Nihad (Istanbul) Dinçer kuvvetli rakıblerıni 30 mdğlub et(Eskişehır), Metin (Itmir), Coşkun meğe muvaffak olmuşlardır. (Izmır), Erol (Istanbul1), Ahmed Maçın ılk devresım Ahmedin 28 (Istanbul). ıncı dakikada attığı bır golle 10 G Saray amator. Metın Gunay, galıb bitirmışleı, ıkıncı devrede de Coşkunun ayağmdan ıkı gol kaza Necdet Ozcan, Gultekın, Günnsrak sahadan 30 galıb aynlmış gör Necdet, Hıkmet, Muhtar, Se!ardu. dad, Bulend. Lig maçlannın tehiri münasebetlle bugün Fenerbahçe stadında muhtehf hususî karşılaşmalar yapılacakür. Saat 13.00 de genc millî takım namzedleri Taksim. Saat 15.30 da Fenerbahçe Adalet profesyonelleri arasında hususî bir karşıl?şma yapılacaktır. Bu maçtan sonra da jehnmızde bulunan Brezılyanm Olario takımı oyunculan kendi aralannda yarım saatlik bır gosteri maçı yapacaklardır. Galatasaray ıle Beyoğluspor bugün saat 15 te Şeref stadında hususî b'r futbol karsılaşması yapacaklardır. Vefa ıle İstanbulspor da Dolmabahçe stadında karşılaşacaklardır RADYO C Bugünkü program ISTANBUL k İlâvemizdeki meselelerin 3|14I 9 halledilmiş şekilleri 12151 2 115 6 1111 )6»! 1 13! 4 | 7 te ıio NE\TX SAMİM TARGAN'm cenazesı 20 3 954 cumarte;. gunu Samatyadaki evlnden merasımle kaîdınlarak Merkezefendıdekl aıle kabrıstanına del. nedllmiştir. Mevlâ rahmet eyliye. Vakıf Pamlar Mudurü Nusret Erljin valldesl Bn. EMENE SADRİYE ERIŞ Milli takııtı futbolculan Gemma Franco şehrimize döndüler Uğurlu cocuk Yazan: S«mih Türkdoğan Franco bir gecede meşhur oldu. Dalgın, bıraz irice mavi gozleri, san iaçlan, zayıf fakat çalışmış bır vücudü var. Maça ağabeysi ıle geim.ş Sergio, kendısinden iki yaş büyuk, on altısmda . Kur'a çekilıneden, bır çocuk aranılınca, kapıdan geçiyormus, bunu davet etmişler. Şaşkm, yukan çıkmıç.. Sonrası malurn Adaşına oyun oynadı. Gazeteler Franco. Franco'yu yendı diye yazıp durduîar. Dün «Sabeysi ile otelt geldl. Kendisini ıev:voruz. tkram ediyoruz, lokum venyoruz. Beraber gelmiş olan gazete muhabırlen ve fotoğraiçüar «Franco'nun İstanbula fötürüleeeğı, oradan da Türk takıfnmın uğvtru olarak hazirand» İsviçreyt çağmlacağı doğru mu?» diyorlar. Tevekkeli değıl çocuklann halınde bır şey bekler gıbı b>r tereddüd, bir istıfham var. Yani tekhfı ne zaman edecekler, dıye, bekhyorlar. ÜsteKk maçtan sonra alıp goturup kendısıne hedıyeier, elbıseler aldığımızı yazmışlar. Çocupun ve gazete'er.n havalı hakıkat olacak mı; bursdakı heyet buna karojr veremıjor, umum muduıe scv'ı\eceğız dı\o:lar. Frsr.co, orta mekteb ık:de ımış Bf.bsfi taksı şoforü. Amesı de var. Bu ; uzden öğle \eT.egine kalamadıUr Armesı merak ederniış Futboi cnnuyor. SantıhprT.ış. Yalnız S£2 ayaşı ile vuıurmuş. İtalyan gazetelerı: Turkiye Franco'nun istıkbah içın ne duşunuyor, dı>e \azılar yazı>orlar Bxzı bıröfnbne dun1 a sekızmcıhgme yukse:*en ve Ispanya\ı el.muıe eden bu kur'arun ebemmıyetıni bizim kadar anlamış bulunuyorlar. Bugun bafta Pozzo olduğu halde İtalyan Federasyor.u îkmcj ıeısi ve âzası otele geleıek annesmden ızin «Imış ve yemekte aranv.zda yer almış bulunan Franco'yu gördüler. Çocuğu yeni b:r Isa bulmuş gıbi kayret ve hurmetle tetkik ettıler. Hava alanına Franco i!e beraber geldik. İtalyaniar bu halden pek mutehassis görünuyorlar Bazılarına içinde olmadıklan içın mubalâğah gorünen bu kur'a kahramam hakkındaki şahsî kanaatim şudur ki Roma halkı hakikaten Franco hskkmda (bızc) yakışır yapılacek hareket ve yardımdan pck rautehassıs olacaklardır. Uçağı beklerken bu uğurlu küçtik tspanya gahblenle bir tnuddet kafa pası yaparak top da oynadı. Tuhaf bir çocuk gü]üş!eri tebessümden ıleri vararmyor. Fakat zeki . Biz uçağa binerken o yslnız kaldı. Bır milleö sevindirmış, mes'ud etmiş olduğundan habrrdar değılmış gıbi bir hali var. Gözleri çözulup de kur'a kâğıdı Jcendısine okutulduğu zaman: Annecıgırn. sahıden Türkiye! Decı }ı zamankı hayıetı âdeta devam edıyor. Arkamızda bır evlâd, bır kardeş, bır vefakâr dost bırakıruş gıbi mahzunuz. İspanya milli takımıle temdıdlı bır maçtan sonra 2 2 berabere kalan ve netıcede çekılen kur'ayı kazanarak Dunya Kupası fınal maçlarına katılmağa hak kaaznan milli futbol takımımız dün saat 10 da bir Fransız uçağile yurda avdet etmıştır. Millf futbol takımımız hava alanında başta Beden Terbiyesi Umum Mudür muavini Cevad Tiniç ve Bolge Mudurü Said Salâhaddın Cıhanoğlu olmak üzere; bölge erkânı. kulub temsilcıleri, basm mensubini. sporcuların akraba ve «rkadaşlarıl» çok kalabalık bir meraklı kütlesi taraftndan merasimle karşılanmıştır. Futbloculanmız tay yareden alkış sesleri ve tezahürat arasında meydana indikten sonra Şehır Bandosu İstıklâl marşımızı çalmıjtır. Bandonun çaldjğı marşlar vt «Mıllî takım çok vaşa» avazeleri arasında gümrük bınasına giren ^porcularımız muayeneden sonra, me\ dan bınası onunde toplanan kalabalık meraklı kütlesınin tezahüratı \e davul zurna sesleri arasında otomobıllere bınerek gitmişlerdır. Bu arada kafılede bulunan uç Beşıktaşh futblocu Coşkun, Faruk \e Fıeceb gumruk bmasından çıktıktan sonra, gaat 11 de kalkan Izmır tavyaresıne bmerek takımlarının Alsancak rtadmda yapacakları maçta yer almak üzere jehrimızden hareket etmişlerdir. N'e dediler? Kafıle reısı Muhtar Uygur: « Seyahatımiz çok iyı geçti. Çocuklarımızın yıikıek kabıhyet ve enerjıleri yabancı bir saha v« 60 bıni mutecaviz bir leyırci önünde maçı berabere bitirmemızi mtaç ettı Musabakadan yarım saat sonra yapılan kur'anın bız.m tarifımızdan kazanılmış olması, Turk spor trfiıhinde ı!k defa olarak Dünya Kupa,1 fıra'. maçlarına iştirak hakKinı bıze bahşetti. Hazıranda vapıUcak dünya kupasmda tete de eııe olnımız hasebıle. ılk maçım.zı 1" hazuanda Güney Kore ıle oyna\acapi7 » Idarecı Şmasi Osma: « Memleketfmiz futbol tarıhine ilâve edılen bu giızel netıcenın bugune kadar kazanılan'.ann hepsmın ustünde olduğunu kımse inkâr edemez. Çünkü yabancı bir memlekette yaptığımız bu maçta çocuklarımızm ıki saatlık zaman zarfında gösterdıkleri fevkalâde gayret ve kaliteli futbol sayesinde, dünyamn en ileri futbol seviyesine ulaşmış mılletler münekkıdlerme Türk futbolunun beynelmilel »evıyeye ulaştığıru isbat ve ikrar ettirmıştır. Bizı sahada, sokakta, tramvayda. otobüste, her yerde görüp tanıyan ve durmadan alkışlayan İtalyan halkı, dünya efkân umumiyesıne tercüman olmuştur. Yalnız İtalyan gazeteleri değil, butün dünya basını ve radyolar'le dunya efkârımumiyesine akseden bu zafer, memleketimiz için ölçusüz bir kıymet taşımaktadır. Maçı seyreden herkes Türk takımının dınamik ve güzel oyunu karşısında hayranlıklarıru ifade etmişlerdir. Bız Federasyon ve genclerimize inanmış ve güvenmiş inaanlar olarak sadece büviik bir sevinç duymaktayız. Bütün gyrur hakkı ve hissesi onlanndır. İnşaallah ıleride bu büyuk başarımızı daha bir çoklan takib edecek ve bızleri »evindirecektir » Antrenor Puppo Sandro ?öyle demıştir: j « Çocuklanmız maça çekingen bir oytınla başladılar. Oyunun ehemmiyetmi ve mes'ulıyetin ağırhsını hlssettikleri be'.li oluyordu. Zaman geçtıkçe kararsızhk haflfledı ve gıttıkçe artan bir itimadla ovnamağa başladılar. Bılhassa baş tan aşağı (heyecan) olan son yarım saatlık ıkmcı devrede Türk futbolculuğunun hakikî kabiliyetleri belirdi. Kur'ada kazanmamız esasen hakkımız olan galıbiveti temin etmekle beraber bu zafer parlak, dinc ve cesur Türk takımının mükâfatı oldu » Takım kaptanı Turgay Şeren: t İspanyollar çok büyük konuştular; Allah ayaklanna dolsdı * C.A Ingilterede fransfer yeniden harekellendi Londra 20 (SHA) İngilterede 195354 futbol sezonunun kapanmasma 4550 gün kaldığı halde bu durum transfer piya":asınuı duraklamasına sebebiyet veretnemiştir. Bu cumleden olarak, ikinci küme 18 incisi Falkirk. »ezon sonuna kadar bır santrafor oyuncusu kiralamak uzere Cardıff Cıtv kulübüne muracaat etmişse de müsbet bır cevab alamamıştır Cardıff Cıty idare heyeti, ar.cak forvet hattmm dığer mıevkılerden oyuncu kiralayabilecek durumda olduklannı açıklamı? ve iki kulub bir anlaşmaya varamamıştır. Fakirlik kulübü, muhakkak surette bir yeni santrafor oyuncusu transfer etmek azminde oldueundan. diğer bazı kulublere müı^caat etmiştir. Dığer taraftan Joe McDona'.d (Falkirk) Sunderland kulübüne Terry Murray (Hull City), Bournemouth kulübüne Bernard Foore (Luton Town). Brighton kulübüne Chris Adana (Nonvich City), Watford kulübüne Bill Elliott (Stoke Cıty Fulham kulübüne. Willy Fraser (Ayr United) Sunderland kulübüne, Len Edwards (Sheffield Wesne Sday) Brighton kulübüne '/e Frank Elliott (Stoke Cıty) Fulhon kulübüne transfer olmuşlardır. 1953 54 futbol sezonunun son a ermek üzere bulunduğu şu günlerde transfer üeretlerınde buyuk bir duşukluk muşahede edılmektedır. Bu hâdıse sezon bajında büyuk mssraflara gırerek oyuncu transfer etmış ve malî durumunun sarsılmasıle şu gunlerde bunlan elden çıkarmak zorunda kalan kulüblen zarara sokmuştur. 20.3 954 gunü Hakkın rahmetine lca. vuşmuştur Cenaıesl 21 3 954 pazar gü. nJ Bejazıd Camür.den ik'ndı namazını muteakıb kaîdınlarak Topkapt me. zarhSına defnedilecektlr. Mevlâ rahmet eyllye. 10 57 Açılıj v« prgram 1100 Be. ledlye gazinosund»n naklen Iitanbul Beledıyesl Konservatuarı komerl 13 (10 HaDerler 13 15 Saz e^erlerl 13 30 Hafıf melodıler (Pl I 13 45 Şar ; kılar, okujan Safne Ay'.a 14 1a T u r Dans ve caz muzlH iPl.) " « " kuler okruyar.lar Şen kardeşler 15 00 Pazar" konâeri tPI ) 15 Î0 Çar. kıla^; okuyan Me âhat Par» 16 00 Hafif keman parçaları >P1.) 16 15 Sevılmiş sesler . Sevılmi} şarkılar ı pı ) 16 40 Oda muziğı 17 00 Şarkıla»; okuyan Necdet Cic; 17 30 Turkuler; okuyan Hasan Mutlucan 17 45 Dans muzıgı (Pl ' 18 00 Okul . oğrencı saaü 18 45 Karışık hafıî mu. zık (Pl ı 19 00 Haberler 19 15 Ku. çük koro 19 45 Ne »rzu edersen'z (Pl ) 20 15 Padyo Gazetesl 20 30 Şarkılar okujan Ahmed Çağan 20 50 Bunu duydunuz m u ' 21 00 Şe. hlrde bu hafta 21 15 SevUmlj plyano me'odılen 21.30 Spor hab«rlerı 21 45 Saz eseıierı 22 00 Radyomuıda bir m.siflr \ar 22 10 Dinleyıcı isteklen 22 45 Haberler 23 00 Program. lar 23 05 Guzel sesler . Guzel melo. ctıler 'Pl ) 23 30 Danf v« caz mu. zıği ı P l ) 24 00 Kapanış. ÇIKMAZ SOKAKLAR lardan giderek bulaıaktır: SAYI OYUNU: Haneler içındeki sayılar kalmak üzere diğer nayılar fu şekilde konulursa aranılan vekun «ldt adllir: ARASINDA: Civciv yolunu ju yol ANKARA Fıtnat Şahinbas, Melek v« Flkret Durusoyun babaları, Prcfesor Irfan 8 28 A(,ıhs ^e program 8.30 Ha. Şahmbaçın kaympederl. Fahri Tando. gamn da\ısı. emekli General AH Fuad be r ler 8 45 Pazar sabahı melodUerl Erden ile Emln All ve Doktor Esad 'Pl 1 9 10 Dınleylei İle hasbıhal Durusoyun amcazadelerl, Ankara \ u . 9 20 Devlet Kon«erv»tu»rı orkest'a'in. mııne hastanesl eskı dah'lıye muteha.» dan ı Pl ı 9 35 Fahr!> e Canerden Lâv. ta . Kemençe Tambur refakatmde sar. aıslarından kılar 9 55 Salon orkertrasmdan rre. Doktor SALÂHİ VEHBİ lodıler (Pl i 10 10 Kadın set ve «az r DURUSOY topluluğu 10 30 Karadeniz hava'a ı vefat etnüştir Cenazes! bugün 21 martta 10 4S Saatinde blldtr.lecek 11 00 Amavudköy Tramvajr caddeîlndekl 18S Daldan dala 11 20 Nevtn D«mlrdö. No. ll Deniz apartıınamndan saat 10 d» venden şarkılar 1140 Pazar Skeçı alınarak Hejbelıadada aıle makberlne 12 10 Asker taati 12 30 Yurodan o|le namazını mateakıb defr.edllecek. sesler korosj 13 00 Haberler 1 s 15 tır Allah rahmet evle=ln. Muzlkhollerden sahneler (Pl ı 13 30 Öğie Gazete=i 13 45 N'at Klng Coleîfî 5(î 5(S un plâklan 14 00 Kapanif. Merhum tbrah m Ethem Ağralınm kerime«l. Fuad AJralmın hernşire^l. Vedıa Dereoğlu ve Selma Tunçun vall. delerl. Profesor lhs»n All Dereo|lunun 1^ 5S Açılış \e program 17 00 Tan. kayınvAlidefll. Ayje Dereoğl^ınun bu go ve Çıgan muzıgi orkestratı 17 30 yükannesi, rkb»I, Sevim ve Cenab Kork. Rad\o ı!e Ingılızce 17 45 tncesaz mazoğlunun teyzelerl, silıhatı nlsvan. (Muhayjer faj,lı) 18 30 Sabaha* Ka. dan rakulakoglundan turkuler İS 45 E=en AHandan «îarkılar 19 ( > Haberler K LÛTFİYE AĞRALI Hanımefendl 20 mart 1954 cunıartesı 19 15 Tarıhten bır yaprak 19 20 Ak. gunu tabaha karşı Hakkın rahmetıre şamın kııçuk konserl (Pl ) 19 45 kavuşm'i^ ve Ikindi namazını mııtea. Henı fa>da, herr eğıerce 20 15 Hadyo kıb ŞişU Camll Şeriflnden kaîdınlarak Ga7etesı 2C 30 Kısa »por haberleri Z'.ncirllkuyu Asrt mezarlıfındakl m»k 20 35 Isteyın çal»lım 2130 Mufıd beres'ne tevdl edllmljtır Me\Iâ rahmet Erku> umcudan Htndletan »evahâtl ın. eyliyt. tıbaları 21 45 Plâk «lbunıu 22 0" Car. v» dans (Pl I 22.30 Dvorak Ta. * * * D!j Tablbl Harutyum Vayloyan, Bay blatta uvertı.rj ı P l ) 22 45 Haberler ve Bay»n Mıkael Vayloyan. Bay Sımon 23 00 Kapanış Mlkaelvan v» «vlâdları, burun akrab» ve dostları, «nnelert, kırkardreş'ert ve akrabaları Dul Bayan BERCUHİ VAYLOYAN'ın Radyolarla yayınlanacak büyük M E V L İD Kıym*tU esim ve b&bam merhıiBi M E V L ÎD Buyuk Ataturk ve bı^üjı.um «ehidle. rımizm ruhlarırm lthaf edılmek uzere D D Y 1 Incl Istetme rrerrur ve ışçı. leu. Turkıje Denız Işçılen Sendıkaıarı Federaayonu menaubları. Elektrlk Gaz ve Motorlu Taşıt Işçılen Sendıkası mensubları, Ms. V. Iş^ılerl Senaikası mensubları, Sumerbank Bakırkoy Pa. muklu aana\ u muessesesı memur velşçllerı. tarafından 21 mart 1954 pazar punu oğle namazını muteakıb saat 13 J5 te Suleymaniye Camıı Şerıfınden :ad>oiarımii.a ya.Mnlanacak olan bu Mevlidi Serıfı memleketımızın kıymeth huffazından ustad All Rıza Sağman u.«tad H Hasan Akkuş H Mecıd Sesı. gür H Esad Gerede, H Mahmud Oneu, H Zekl Sesll, H Zekı Altın. H. Ra.f Bahrıyell, H. Kânl Karaca H. Ibrahım Çanakkalelı, H Osman Ak>ar. H. Isnsa. !1 Danış H Huseyın Kuçuk. H Dursun Aktertzi. H. Stdeddın Ergmer. H Hulusı Sesıgurcen Kuran ve Mevlld Fatıhli kardeslerden (Ilâhller) ve (daa'ar) ıse Beledive ımamlarından duagu H Yahya Esklseh;rll Urafından >apılacaktı r . Me\lıde butun dındaşlarımızın tesrıfı rlc* olunur. Tertib Komltesi HALİL BUBSAL'ın azız ruhu ıçın vefatının kırkıncl (tt. nune te^aduf eden 21 3 1954 bugunfcu ııaz?r gunu 'k'ndl narrazını muteaktb Be>lerbeyl Iskele Camıinde okunscafc I.levlıdı Şerıfl akrabalanmızm dostl». rınıızın \e arza edenlerın teîrıflerlnl nca ederi2. Aılajl ..^^^ . , < Istanbul Beledi.resi ŞEHIR TIYATBOLAR1 Saat 21 de Yazan Marcelle Meurctta Turkçesl Bedreddln Tuncel Heı ctrsamb* »ks»ml Taieoc «erecldlaı Pazarte»! «Ksaml«rı remal) yoktıs. • leletnn 42157 KOMEJ)t KISMI M A K İ N E Yazan CEVAD FEHMI BAŞKÜT rtet cersen;r>e qKsam> laıeDe gtcenijt, Sah aksamıarı temırtl yoktuı Cumartesi v« ç«r»«mba etol»rl « a l 14 30 da Çocu* riTStroıaı Dram r« Koraedtde pazat gttnleri Ma* 15 3c a» matlne TeleJnn 404»» DKAM KISM1 G E L İ N TEŞEKKÜR Sevglll aile buyuğumü» EMtNftNÜ TEMStLLERİ Yazan GALtB CÜRAN Pazaı iiııueri saaı 15 3Ü 1» mıtBM Cumarteî! Pazar we Persemb* tkfamları >a«t 21 d* Gl;«ıeı nerr.ır n * t II d t « ı l i T TERS H YÜZ a n vefat ettıgıni teessurle bıla.nıier. Ce. naze merasıml bugunku pazar gunu 21 m&rt 1954 saat 14 te Beyoğlu Balık. paıarı Üç Horan Ermenl k'.'ısesınde lcra oiunacajı Han o'.unur. Tazıyet zıyaretlernden lmtlna edtlmesı nca olunıır. Cenaze L«vazımatı Becıdyan Tel 41229 . 80998 * * * Eskı Post» . Teıgraf Nezaretı sabık Teıgraf Umuru Mudıri ve Teknik Ünl. ves.te Ord'naryus Profesorlennden Ha. Bu arada, sezon içinde bugüne cer Kalmukun eşi, Tcrld, Orhıuı. Ah. kadar hıç bır oyuncu alıp satmamış med Kalmukun ve Beh'ce Is'nşek İle Atiye Kor&yın b»b«ları. MuaUİ. Nilü. olmakla Wolwerhampton ve Black fer. Vasfiye, AMe. Tunç, Mehmed ve peol kulub'eri rekor kırrrrsîardır. Osmanın buvukbabaları, Fendun Koray Mubeccel Adtle ve Nazan Kal. Boston maratonunda mukun kayınpeder'.eri 20 3 954 guru ânl olarak vefat etmis. Boston 20 (SHA) 29 nisanda t!r. Cenazesı 22 3 954 paz&rtesı gunj burada yapılacak olan beyneanılel oğle namazı Bevazıd Camlmde kılma. mk Merkezefendıdek! aıle kabristanma maraton koşusunda Fınlandiyayı defnedilecektır. temsıl edecek stletler şunlardırÇelenk «önderllmemesl rlc» olunur. Kervsnem, Pauiakka ve Hillaren. AUesi BULMACA Z 3 İHSAN UYARın 1 1 4 1 11 «I » • I 8 IV • ebediyen aranıızdan ayrılması dolayi '. ıle cenaze toren ne katılan Emnıvet mensubları ıle dostlarımız* gerek bızzat e\ımıze gelerek gerekse yazı ve>a tella acilanımızB ıştıraK etnıek liıt. ı^nda bulunan knnıet 1 ' dos'Iarımı^a ayr ıa>rı te^°kk ıre b'ivı.k acımız man' old'ıgund^n bu hu5u«ta mınnPt \e Çv.k. ranlarımızı gazetenız ılt bildırmenız nca edenz. Ailesi * * * ölumu 11» bizler! «onsuz «cı iclnde bırakan sevgıll annemîz Dul Bajan MUAMMEf MAKSİH Bu »ksam S u ı 21 (J« C t B A L t KARAKOLU Fin atletleri MEHMED EMİN KALMUK Bu atletler 28 martta Amerıkaya Koç, Cihad Tuncay, Alâeddin Özhareket ederek orada antrenmanlabay, Kemal Akıllı. ra başlayacaklardır. İsviçrede ilk maçı Port Vale Kral kupası mızı Güney Kore ile şampiyonluğu için yapacağız hazırlanıyor Avusturya Macaristan millî maçmın hakemi Arsenal gene yendkfi , Bugün yapılacak lig maçları Amator kümelerın resml maçlarına bugun de uç stadda devam edilecek'ir. Bu möçların prograrmru bıldıri' cruz: Peref itadında: Saat 10.30 Hasköy Altınay, Saat 12 30 Bejlerbeyi GaLta, Vefa ^tadında: S^at 10 30 Topkapı Eyüb, Saat 12.30 Der.ızgucü Alemdar, Saat 14.30 Langa Maltepe Evüb sahasında: S = at 10 Sakarya Fatih, Saaf 12 Ka.espor Şişîi, Sast 14 Yıldız Çapa. Saat 16"Guze!hisar 14 Mavıs. Bintıinghatnda kosacak Belçikah atletler Brüksel 20 (SHA) 27 mart tarlhınde BİTninghamda yapılacak c .ıi bpynelmilel kır koşusuna BPIç' ; vı temi.ıkıı şu atletler koşacak Vıyana 20 (SHA) 11 nisanda Viyanada yapı.acak olan Avusturya MrcarLstan futbol maçım İtalyan hakerru Bemardı idare edecekDun İtalvan Federasyon mumseLondra 20 (SHA) İngiliz fut tir. sılınin ifade ettığine nazaran hazı bol tarıhmde ilk defa olarak Kral Olimpiyakos İstanbula randa İsvıcrede yapılacak final kunası maçlarında son 4 takım aramaçlarında Tuıkıve bulunriu§\ı ?ru sında yer alan bir üçüncü küme geliyor pun seıı başı olmsk sıfatını ha'zdir takımı olan Port Vale, ddmifinal Atina 20 (SHA) Yunanistar.m Almanya evvelâ Macaristsnla kar karşılaşmalan için çekılen kurada sıla=mamak için kendısınin serı ba bınnci kume şampivonluğu elinde Olimpiyakos ^atbol takımı 3 karşışı olması hususunda propaganda tutan West Brom\\ ich Albion takı laşma yapmak üzere yakmda şehrimize gelecektir. yapmağa baslamış ise de Beynelmi mına düşmüştur. lel Federasyon Genel Sekreteri buBurada muhtemelen Fenerbahçe West Bromwıch Albion takımım Beşiktaş ve Galatasaray takımlarıle nun kabul edılemıveceğini, Tuıkimağlub etmek içm Port Vale idare kaışıl şacaktır. venin seri bası olarak kalacagını heyeti. mumkun olan her fedakârifade etmistiı. Bu takdırde Tüıkıve lığa katlanmaktan çekınmemekteAvustralyalı bir atlet evvelâ Kore ıle kaışılaşdcak, Ma dır. Port Vale ıdarecıleri, futbol Faııstanla da Almanya oynayacak federasyonu nezdınde yaptıkları ısAmerikada koşuyor tır ıarlı tesebbusler neticesmde, V^e^t New York 20 (SHA) 24 haziCenubi Koıeye kaışı üstun CÖ | Bromwıch Albıon'la 27 ma>Tsta oyriılen Turkiye, bu macı kazandık nayacakları Kı al kupası dömifinıl randa Filadelph.ada yapılacak olan tan sonra Almanva ile de bir bera maçmın arfeslne tesadüf eden hg atletizm müsabakalarında Yeni Zeberhk halınde alacagı üc pıjanla maçlarını tehir eltırmeğe muvaffar; landalı Mauıray Haıberg bir mıl koşusuna iştirak edecektir. doğrudan doğruya kar dö finale ka olmuşlardır. Maurray Halber'ın bir mıldeki en lacaktır ki bu. Turkiye içm büyuk Bu cumleden olarak, Port Vale iyi derecesi 4.3 4 tür. b i avantajıdır. futbolculan antrenor ve menejerle j Ancak Turk F;derasyonu seri bnş ıı eski mıllî sanfıafoıl?rdan Fred Jean Sneyers'in yeni bir lığıııı AÎTianyava kaptırmama]î ıçın dıle Steeleriya Setinde Londraya başarısı preıjık haıeket etmelidir. sıderek, rakiblerı West Bromwich Beşiktaş kulünün kongresi Albıon'un 20 mart cumartesi günü Brüksel 20 (SHA) Dün buraBeşıktaş kulubunun senelık nor Chelsea ıle vaptığı lig karşılaşma da yapılan 10 ravundluk karşılas.mada Avrupa tüy siklet boks şamma! korg'esi, 28 maıt 1954 p zar sını sevretmışlerdır. günu kulubun Besıktaş Spor caddeFreddıe Steale. bu karşıl?şmaVı piyonu Jean Sneyers Fransız rakısindeki merke'inde yapılacaktır. seyrettikten sonra basm mensubla bı J cques Dumesnıl'ı sayı hesabile rıle yapt:ğı bır ha^bıhalde şunlan mağlub etmiştir. Jacques Dumesnil. 3 defa nakavt DUNKU ÇOCL'K söylemekten çekinmemiştir. &ı>[ı »1ı > o e r d e «West Bromwıch Albion hü olmaktsn kurtulmuştur. Yazan cum plâklarmın anahtan olan san Kızıl Yıldız Parise gidiyor GARSON KANIN trafor Ronnıe Allen'ın oyun tarzmı veviı eı Belgıad 20 (SHA) Yugoslavöfirendikten sonra, bu vıldızlar taLEYLÂ ERUURAN kımına karşı ne gıbi sıstem tatbık yanın en kuvvetli takımlarmdan Sanııevt mıvM.rı edebılecepımızı tdj ın etmek pek Kızıl Yıldız 10 rr.aç yapmak üzere MUHSIN ERTUĞRUt nısan ajında Pa.ıse gidecektir. ^•rsjmbadan D«5kH nıı guç olmı\ acaktıı » Hksam *aa1 tam il de Sah. Cuma ıtalebe) matmesl. Paz&r mntlne sanf tam 17 de Telrfon 4O27C Y E N İ S R S Londra 20 (Anka) Bugün Sheffield Wednesday takımı ile karşılaşan Arsenal bır kere daha mağlub olmuştur. Bu maçta Sheffield Wednesday kıymetli rakibini 21 yenmeğe muvaffak olmuştur. Ayrıca lig lideri West Bronwhich Albion takımı Blackpool'u 21, İstanbulun pek iyı tanıdığı Sun derland da Tottenham Hotspur'ü 30 mağlub etmeğe muvaffak olmuştur cenaresine istırak eden, çelenk gönder«n. telgraf, telefon vt mektubl» t«ti. yette bulunan tkraba. dostlara «yrı ayrı ayrı t«^ekkure buyuk acımız mam gundan gazetenız n aelâletnıı nca ede. rlı. SOLDAN SAĞA: EvlltHırt Bay ve Bayan Rlccardo 1 Suyun diblne gor.rieren. 1 Bell'nl, Baj ve B^\an Roberto YankesıCilerln hareketlnı taklıd eden. Bell.ri 3 Tersi bır cıns taşt.r. bır işaret 81. fatı 4 Artık hav&Tar boyle olrca%a başladı, pımuş (eski tenırO 5 C»'işan lnsân dalma bovle vazıyete girer 6 Bır »onı takısınm tertl, giyım eşyasından bir kısmının en alt kısım. ları (eski terun 1 7 Kabalığı İle ta. SARIŞIN BOMBA nınmıj t y e (ıki kelime> 8 Çevri. linc« ogrencılere verilecek bır «mlr Marilyn Monroe olur, pek cuz 1 mlktarda (İki kelımeı YUKARIDAN AŞAĞIYABu hafta 1 Denlz hayvanı toru (İki kelı. me). I Vüoıde bazı hastalıkları on'ıven ilâc zerketmek. 3 Çok sıkışık ve dolgun. nota. 4 Uzakta bu'u. Sinemasında nan cezire (iki kellme). i Tersı eski Rus hukumdarıdır, kokulu bir ot. « Bır zaman parçası, ekinin n p l a r ı 7 On kere yuz defa lskence (!kl kellme). 8 S«l gid«r o kalır. (tızel kadına kısa b'.r zaman İçin yakışan. 1 • | 1 1 »I 1 • 1 KARACA matlnelcr 15 t * rnefon İ3134 ^ımart^^ı Hazal REJİN BELIİNİ'nin Yakında HALKIN HİZMETtNDE M Ü SAN J ESMER BOMBA Jane Russelî ' Rrı hafta D E INCi ve YILDIZ Sinemalarında I t S 4 » 6 7 8 Basketbolda Belçika, Italyayı yendi Bruksel 20 (Anka) İtalya ile Belçika millî basketbol takımları arasında yapılan maçı Belçika takımı 8371 kazanmağa muvaffak olrruştur. Nİİ R İ E İ L İ A İ B İ * " AİF A İ S İ A İ L İ A İ » Y|A PİAİPİAİGİOİSİB AIRKIBIUILKIN Pazartesi aksamından itibaren ATLAS Sinemasında altın aramaya giden kocalaım: yalnız beknvtn ti kadının müthi^ macerm Milletlerarası Futbol Federasyonundaki Ispanyol temsilcisi istifa etti Madrıd 20 (a a.) Milletlerarası Futbol Federasyonundaki Ispanyol temsılcisi Dr. Armando Muniz vazıfesınden istifa etmiştir. Dr. Munoz, Federjsyon Başkanı Jules Rimet'ye gonderdığı istifa mektubunde «Ispanyol takımının İspanya Türkive kaışıhşmasmda büyük bir haksızhğa maruz kaldığını» ileri sürmekte ve şunlan ilâve etmektedir: «Nızamnamenin yeni maddesini oyuncu Lidıslas Kubala hakkmda henüz tatlııkata imkân olmadığı ve müdaha'esini istediğımız t:tbik komite=inin, Macar Federasyonu ile bozuşmak istemediği için bu maddenın tatbikına mâni olmadığı ma!umdur.> IİD AİK « D EİV GİE RİA M A N Ll»|Ş|«IWE • İMİA HIAIRLEİT Dünya ş<t|npiyonlannı bir arada görmek fırsatmı kacırmayınız. GLENN FORD ve GENE TIEENEY'in çevirmis olduğu harikulâde bir sergüzeşt filml. SGALA BUZ REVÜSÜ Sporla sanatı o kadar güzel birleştirmiştir kî; hayran kalacaksınız. Spor ve Sergi Sarayında Temsiller; her akşsrr. saat 21. Matineler: Cumarte»i vt pazar günleri saat 17 de. Çar •şamba günleri tenzilâth.matine saat 17 de. Biletler: Atlas Sineması ve Şehir Dram Tiyatrosund* satılır. ESRÂRLI GOL llsvcten F OX Jurnal • Beşiktaş SUAT PARK Sinemasında Kan «Cannes> fılm fes'ıv^hnde birincı mukâfaîı kazanan A Ğ A D I İ Ş E N K A D I X (La Ked) Turkçe Oynıyanlar: Rossano Podesta ' Crox Alvardo. İlk defa olrrak üzer* 8 büyük ar*ıst bu fılmda. H A K YERİNİ B U L D U (RenkU) Ojnıyanlar: Robert Ryan Claire Trevor Ajk vt kahramanlık destanı Ayrıca M t K I Seanslar Her gün 1den ıtıb?ren devamhdır. Gece S 15 te başlsr. Telrfon 83143 Dün yapılan amator lig maçları Basketbol lig maçlan İ'tnnbul basketbol lig maçlarına ''ün devara edılmış ve aşağıdaki neticeler almmıştır: Moda: 46 Darüşj. faka: 44, Yıldızlar: Fenerb hçe:#34 Kadıkdy: 31, Kurtuluş: 31 Moda: 20, G. Saray: 26 Darusjafaka: 22. • Beşiktaş, lzmirsporu 1 0 yendi İ'inir 20 (Telefonla) Şthumize ^elpn Beşiktas futbol tjkımı bugün İ7mir?porla yaptığı ilk maçını 10 kazanmıştır. Yarın İzmir lig lideri j Altfyla oynayacaktır. Manıfatura piyasası ga>et «akın bir durum arzetmektedır Muhtellf ıstıhsal tolgelerınde tjtun sattslarınır. rrrsaid ce.e>an etmesine îsğmen manıfatura pijasasmda beklenen eanlılık goıul». memektedır. Meamafıh alâkadarlar yeni mevsim Isler.nın bu ay nıhayetlnde bashyaotgını sfty'emektedlrler. Pivas» durrnıılugu d o l t y m u »ertk yabancı roenseit, gerek y*rli manifa. tura fıatlarındi btr temevvuc gcrulc. T.emekted'r. Bununla beraber lisans çıkmadıjı takdirde ithal malı manifatura fiatl». rında hafif bir ;, ı k^clme husule g«ltnuhtemel addcdıkaelsteolr. Amatcjr ug maçlarına dün de ŞeOPKKETİ ref, Fenerbahçe, Vefa ve Eyub stDd larında devam edılmış ve yapılan Her akşam zl de KAPR1 BAI.bbl rnusabakaLr şoyle neticelenmiitır: lîtıralcıı» Hans*\\ck, Ddlıem. Van de W'tSaııyer 6 Davudpasa 3, 12 de GEL Halıc 1 A. Hisarı 0, b.ne, Van Iaere, Smets. SerroeİE, De Çarjamba Suleymaniye 0 Demn"por 0, T cjer Var.dçhoven, Lucıen Thıa? Dlkâcat halka currarGedıkpa^a 1 Yenışehır 1, İngıliz atletleri Fransada te»ı günleri talebtye tenzilâtlıdır. Ma. Ş fakspo> 2 Ferıkoy 0. Manifatura piyasası 24/3/954 Ç a r ş a m b a ; Akşam ndan İtibaren ŞEHİR Komedi Tiyatrosunda koşmıyacaklar tlneler İS te bajlar. Psr'ı 20 (SHA1 Tngiliı At!tGENCLJK TIYATRO5U Tenulll«rl tlnn Federaayonu 27 m«rt tarıhlnDOVEK YOLU de Pa ıjin spor sarayınıja yapılacak KconıMİ! t p n 1» »t etı?m miis ıl.akilarına tngıliz «t * » » n A A Mllne, Tuık^esi M Bıırlan Sahneje kov<.n. Avni DMI'gll lotlerirm iştirak edemivtcekleıını Salı. Çarşamba tuare 20 30 Fıansız Federasyonuna resmen bilÇarşamba malıne 16 30 dirmıjtir. Enunonu Ogrencı Lukaltndt Iütantml Universltesl Taiebe B'.rllgi F. İ. F. A. nın davet ettiği iki Yunanh hakeın Türkiye kır koşusu birinciliği MELEK HANIMIN KISKANÇLIĞI U S rer4« ttatm Türkçasi Sahneyt koyaa t 1 1 Türkiy» kır ko$mu blrlnciliği butjun Ankarada 1Ü bolgeye menaub 40 otleiın ijtııakıle yapılacaktır. Atü.e 20 CSHA) Lvıçrede ytTnrkıye kır koşusu bırinciliğınde pııacak dunya f'itbol şarnpiyonasın İstanbulu temsılen aşağıda adları da vazıfe almak üzere F. I. F. A yazılı atletler koşacaklardır: Yunan hakemleunden Cicisi ıle DiTurhan Göker, Fendun Topuzl,u, yamandapulos'u davet etmjtır. Ekrem Kosak, I'eıhdd Barıs, Ilhaaıi Baaaa »• y»yao Mtbame\UM m Omrttcülk rorit AKMtn t*r**O HHksm mkatt no M/4I Louii VtrTıeuü r«n CEVAD FEHMİ BAŞKUT (»lerbn fTlrn idare «d«B Mernl Müdllt NAUI «• ÇOCUKLAR) Burhan Felek Vaafi I t ı u Zobu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog